ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 06 ส.ค. 2563 เวลา 22:33:24]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.531) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 8 ไร่ โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 18,200 18,200 18,200 18,200 บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 1,600 03/04/2563 1,600 บริษัท ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 18,200 18,200 18,105 18,105 99.48 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.49) ปรับปรุงคลองรอบโครงการพระราชดำริฯ หนองลาด พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 894,000 4,106,000 ท่าข้าม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 06/01/2563 30/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/01/2563 30/01/2563 11/02/2563 18/02/2563 465,000 30/03/2563 465,000 60 17/04/2563 16/04/2563 15/06/2563 หจก.ดัดประดิษฐ์ ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 34,992 30/03/2563 34,992 บริษัท ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 จำกัด 03/08/2563 919,939 4,417,840 465,000 3,952,840 3,936,637 465,000 3,471,637 89.11 100.00 85.00 100.00 85.00 14/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.2) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ท่าข้าม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 12,970 30/03/2563 12,970 บริษัท ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 จำกัด 30/03/2563 289,000 289,000 286,596 286,596 99.17 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.2614) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองสำโรง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 64,200 13/03/2563 64,200 บริษัท ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 จำกัด 27/03/2563 959,000 959,000 951,161 951,161 99.18 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.2615) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำบางหลุมแก้ว จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 21,570 30/03/2563 21,570 บริษัท ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 จำกัด 30/03/2563 386,000 386,000 384,188 384,188 99.53 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.2617) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำลำพระยาพายเรือ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 โพธิ์ชัย อินทร์บุรี สิงห์บุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 17,770 30/03/2563 17,770 บริษัท ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 จำกัด 30/03/2563 386,000 386,000 375,298 375,298 97.23 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.2618) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำลำรางบ้านท้ายน้ำ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 60,350 13/03/2563 60,350 บริษัท ธีรภัทรก่อสร้าง 2017 จำกัด 27/03/2563 388,000 388,000 386,272 386,272 99.55 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.2619) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำสำมะเนียง จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 โพกรวม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 34,650 30/03/2563 34,650 บริษัท ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 จำกัด 30/03/2563 776,000 776,000 770,045 770,045 99.23 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.2620) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำหนองตาบอน จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ประศุก อินทร์บุรี สิงห์บุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 99,625 13/03/2563 99,625 บริษัท ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 จำกัด 27/03/2563 1,548,000 1,548,000 1,541,417 1,541,417 99.57 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.2621) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำหนองบัว จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 45,400 13/03/2563 45,400 บริษัท ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 จำกัด 27/03/2563 340,000 340,000 336,820 336,820 99.06 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.2622) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำหนองบางพาน จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 820,000 820,000 820,000 820,000 บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 99,625 18/03/2563 99,625 บริษัท ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 จำกัด 27/03/2563 795,000 795,000 790,782 790,782 99.47 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.2623) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำหนองลาดค้าว จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 83,821 19/03/2563 83,821 บริษัท ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 จำกัด 27/03/2563 950,000 950,000 944,631 944,631 99.43 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.2624) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำหนองสระบัว จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 97,924 23/03/2563 97,924 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมรชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง 27/03/2563 773,000 773,000 767,107 767,107 99.24 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.2625) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำหนองสารบูรณ์ จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 สิงห์ บางระจัน สิงห์บุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 17,525 30/03/2563 17,525 บริษัท ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 จำกัด 30/03/2563 772,000 772,000 740,561 740,561 95.93 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.2626) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำหนองหญ้าปล้อง จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 น้ำตาล อินทร์บุรี สิงห์บุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 31,385 30/03/2563 31,385 บริษัท ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 จำกัด 30/03/2563 772,000 772,000 765,223 765,223 99.12 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.2627) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำหนองหม้อแกง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ต้นโพธิ์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 22,515 30/03/2563 22,515 บริษัท ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 จำกัด 30/03/2563 822,000 822,000 805,619 805,619 98.01 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.2628) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำห้วยชัน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 จักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 11,823 30/03/2563 11,823 บริษัท ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 จำกัด 30/03/2563 387,000 387,000 384,200 384,200 99.28 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.100) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกลางคลองโพตะโกน จำนวน 1 แห่ง ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 สระแจง บางระจัน สิงห์บุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 79,995 30/03/2563 79,995 บริษัท ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 จำกัด 17/07/2563 2,414,000 2,414,000 2,122,669 2,122,669 87.93 100.00 75.00 100.00 75.00 14/07/2563 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี ขุดลอกหนองกรวด งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,436,000 7,436,000 7,436,000 7,219,000 217,000 บ้านหม้อ พรหมบุรี สิงห์บุรี 03/04/2563 03/04/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/04/2563 17/04/2563 28/04/2563 29/04/2563 4,983,420 14/05/2563 4,983,420 90 19/05/2563 18/05/2563 15/08/2563 หจก.อมรฃชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 2,700 03/04/2563 2,700 บริษัท ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 จำกัด 18/05/2563 6,923,101 5,069,019 5,069,019 5,069,019 5,069,019 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี ขุดลอกหนองบัวคี งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,582,000 3,582,000 3,582,000 3,478,000 104,000 พรหมบุรี พรหมบุรี สิงห์บุรี 03/04/2563 03/04/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/04/2563 13/04/2563 21/04/2563 21/04/2563 1,398,000 05/05/2563 1,398,000 90 08/05/2563 07/05/2563 05/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เยี่ยมบุญชัย 94 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 2,700 03/04/2563 2,700 บริษัท ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 จำกัด 08/05/2563 3,331,907 1,437,749 1,437,749 1,437,749 1,437,749 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี ขุดลอกลำมะดัน งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,224,000 3,224,000 3,224,000 3,130,000 94,000 บ้านหม้อ พรหมบุรี สิงห์บุรี 03/04/2563 03/04/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/04/2563 13/04/2563 21/04/2563 21/04/2563 1,248,000 05/05/2563 1,248,000 90 08/05/2563 07/05/2563 05/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เยี่ยมบุญชัย 94 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 2,700 03/04/2563 2,700 บริษัท ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 จำกัด 08/05/2563 2,998,717 1,284,728 1,284,728 1,284,728 1,284,728 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการชลประทานสิงห์บุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 868,000 868,000 868,000 868,000 บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 16/10/2562 16/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/10/2562 11/11/2562 12/11/2562 699,000 16/12/2562 699,000 บริษัท โตโยต้าสิงห์บุรี จำกัด 31/03/2563 699,000 699,000 699,000 699,000 699,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานสิงห์บุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 67,600 67,600 67,600 67,600 บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 16/10/2562 16/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/10/2562 67,600 28/10/2562 67,600 ร้านไอทีคอนเนอร์ 31/03/2563 67,600 67,600 67,600 67,600 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 โครงการชลประทานสิงห์บุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 18,000 18,000 18,000 18,000 บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 16/10/2562 16/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/10/2562 18,000 28/10/2562 18,000 ร้านไอทีคอนเนอร์ 31/03/2563 18,000 18,000 18,000 18,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)