ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 02:49:25]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.1.374) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 18,200 18,200 18,200 18,200 บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 20/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 31/10/2561 8,729 31/10/2561 8,729 คป.สิงห์บุรี 29/01/2562 18,200 18,200 17,854 17,854 98.10 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.268) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 วิหารขาว ท่าช้าง สิงห์บุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/09/2561 85,315 11/12/2561 85,315 หจก.อมรชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง 29/01/2562 289,660 289,660 289,660 289,660 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี ปรับปรุงคันคลองทางเข้าโครงการพระราชดำริฯ หนองลาด (หนองปลาดุก-หนองลาด) ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 3.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,000,000 15,000,000 15,000,000 14,561,000 439,000 ท่าข้าม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/11/2561 14/11/2561 04/12/2561 12/12/2561 13,700,000 21/01/2562 13,700,000 120 29/01/2562 28/01/2562 17/10/2562 บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี(1994) จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2562 36,000 20/03/2562 36,000 พัฒนภัณฑ์ แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา สั่งหยุดการก่อสร้างตั้งแต่ 12 มีนาคม 2562 แก้ไขแบบแก้ไขสัญญาแล้วเสร็จ/แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน 31 กรกฎาคม 2562 เริ่มอายุสัญญา 1 สิงหาคม 2562 สิ้นสุดอายุสัญญา 17 ตุลาคม 2562 21/08/2562 14,456,066 13,987,700 13,700,000 287,700 212,037 212,037 1.52 100.00 10.00 100.00 10.00 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.168.2203) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำปลายคลองห้วยสลอด โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 97,760 05/11/2561 97,760 หจก.เติมเต็มวัสดุก่อสร้าง 29/01/2562 920,462 920,462 920,462 920,462 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 29/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.168.2204) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำท้องคุ้งสายแยก โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ห้วยชัน อินทร์บุรี สิงห์บุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/09/2561 97,760 05/11/2561 97,760 หจก.เติมเต็มวัสดุก่อสร้าง 29/01/2562 967,638 967,638 967,638 967,638 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 29/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี (1.168.2205) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำหน้าวัดพระนอนจักรสีห์ โครงการชลประทานสิงห์บุรี ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/09/2561 185,640 05/11/2561 185,640 หจก.อมรชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง 28/01/2562 965,704 965,704 965,704 965,704 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 29/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสิงห์บุรี ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน โครงการชลประทานสิงห์บุรี งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,727,700 1,727,700 1,727,700 1,727,700 บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 04/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 380,269 19/09/2561 380,269 หจก.เติมเต็มวัสดุก่อสร้าง 15/11/2561 1,739,992 1,739,992 1,739,992 1,739,992 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 4 ครั้ง