ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 05:40:47]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.1.376) บำรุงรักษาคลองสายใหญ่สถานีสูบน้ำแจงงาม โครงการชลประทานสุพรรณบุรี อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 287,100 287,100 287,100 287,100 ทับหลวง , หนองขาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/10/2561 37,980 08/11/2561 37,980 หจก.ล.ฮั่วฮวดเส็งค้าไม้ 10/04/2562 287,032 287,032 287,032 287,032 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.1.377) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ (อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ) โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 93,700 93,700 93,600 93,600 นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/10/2561 16,715 12/02/2562 16,715 หจก.ล.ฮั่วฮวดเส็งค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2562 93,581 93,581 93,581 93,581 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.1.378) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการพระราชดำริ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 175,900 175,900 175,900 175,900 ด่านช้าง, นิคมกระเสียว, ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/10/2561 24,930 08/11/2561 24,930 หจก.ล.ฮั่วฮวดเส็งค้าไม้ 10/04/2562 175,899 175,899 168,381 168,381 95.73 90.00 100.00 90.00 100.00 30/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.1.379) บำรุงรักษาหัวงานที่ทำการ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 34,100 34,100 34,100 34,100 โพธิ์พระยา เมือง สุพรรณบุรี 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/10/2561 7,875 08/11/2561 7,875 หจก.ล.ฮั่วฮวดเส็งค้าไม้ 11/04/2562 33,977 33,977 33,892 33,892 99.75 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.1.380) บำรุงรักษาหัวงาน (อ่างเก็บน้ำห้วยยาง) โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 84,400 84,400 84,300 84,300 วังยาว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/10/2561 16,150 12/02/2562 16,150 หจก.ล.ฮั่วฮวดเส็งค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2562 84,183 84,183 84,183 84,183 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.1.381) บำรุงรักษาหัวงาน (อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ) โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 363,200 363,200 363,200 363,200 นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/10/2561 32,350 08/11/2561 32,350 หจก.ล.ฮั่วฮวดเส็งค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2562 362,966 362,966 317,524 317,524 87.48 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.1.397) บริหารการส่งน้ำในเขต โครงการชลประทานสุพรรณบุรี อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 190,000 190,000 190,000 190,000 ด่านช้าง, นิคมกระเสียว, ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 54,986 01/11/2561 54,986 บริษัท นันท์ธนารักษ์รุ่งเรืองปิโตรเลียม จำกัด 10/04/2562 189,986 189,986 92,086 92,086 48.47 80.00 80.00 80.00 80.00 30/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.154) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 28/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 49,933 01/11/2561 49,933 บริษัท นันท์ธนารักษ์รุ่งเรืองปิโตรเลียม จำกัด 10/04/2562 1,152,677 1,152,677 1,152,677 1,152,677 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.155) ซ่อมแซมฝายซับปลาก้าง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 33,985 08/11/2561 33,985 หจก.ล.ฮั่วฮวดเส็งค้าไม้ 10/04/2562 666,864 666,864 666,864 666,864 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.156) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำพุปลาก้าง 1 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 49,933 01/11/2561 49,933 บริษัท นันท์ธนารักษ์รุ่งเรืองปิโตรเลียม จำกัด 10/04/2562 1,153,460 1,153,460 1,153,460 1,153,460 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.157) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 49,933 01/11/2561 49,933 บริษัท นันท์ธนารักษ์รุ่งเรืองปิโตรเลียม จำกัด 10/04/2562 898,694 898,694 898,694 898,694 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.269) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ด่านช้าง, นิคมกระเสียว, ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 28/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2562 45,813 24/01/2562 45,813 บริษัท วงศ์วัฒน์ บิซิเนส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/01/2562 198,248 198,248 152,148 152,148 76.75 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ปรับปรุงคันคลอง 1 ซ้าย สายใหญ่ ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 5.040 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,500,000 20,500,000 20,500,000 19,903,000 597,000 วังยาง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/10/2561 30/10/2561 19/11/2561 30/11/2561 19,000,000 21/05/2562 19,000,000 90 28/05/2562 27/05/2562 25/08/2562 หจก.สายสัมพันธ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/05/2562 19,103,267 19,399,000 19,000,000 399,000 19,200,130 19,000,000 200,130 98.97 80.00 80.00 80.00 80.00 30/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ปรับปรุงถนนคันคลอง 1 ขวา อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 4.400 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 23,097,000 23,097,000 11,645,000 11,306,000 339,000 นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 11/12/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/02/2562 11/02/2562 05/03/2562 20/03/2562 7,263,220 05/04/2562 7,263,220 90 03/05/2562 29/04/2562 31/07/2562 หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/05/2562 11,559,023 7,415,720 7,263,220 152,500 1,228,895 1,089,483 139,412 16.57 80.00 80.00 80.00 80.00 30/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.168.2206) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานสุพรรณบุรี อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ด่านช้าง, นิคมกระเสียว, ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 28/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/03/2562 99,905 06/03/2562 99,905 5 08/03/2562 08/03/2562 14/03/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยางพัฒนาโมเดล 03/07/2562 998,955 998,955 799,145 799,145 80.00 90.00 90.00 90.00 90.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.168.2207) ซ่อมแซมท่อลอดทางเชื่อมบ่อยืมฝั่งขวาคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง จำนวน10 แห่ง โครงการชลประทานสุพรรณบุรี อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บ้านสระ,หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 49,933 01/11/2561 49,933 บริษัท นันท์ธนารักษ์รุ่งเรืองปิโตรเลียม จำกัด 10/04/2562 1,145,664 1,145,664 1,145,664 1,145,664 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.168.2208) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยยาง โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 วังยาว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 28/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 49,710 02/01/2562 49,710 บริษัท นันท์ธนารักษ์รุ่งเรืองปิโตรเลียม จำกัด 10/04/2562 1,148,909 1,148,909 1,148,909 1,148,909 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.168.2209) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำแจงงาม โครงการชลประทานสุพรรณบุรี อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 แจงงาม ด่านช้าง สุพรรณบุรี 16/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 49,933 01/11/2561 49,933 บริษัท นันท์ธนารักษ์รุ่งเรืองปิโตรเลียม จำกัด 10/04/2562 2,406,057 2,406,057 2,406,057 2,406,057 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.174.25) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,078,000 122,000 ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 10/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/01/2562 18/01/2562 31/01/2562 18/02/2562 1,736,000 1,736,000 120 บริษัท อธิชา วิศวกรรมโยธา จำกัด ยกเลิกรายการงาน ผู้เสนอราคารายต่ำสุดยังไม่มาลงนามในสัญญา โครงการฯมีหนังสือแจ้งผู้เสนอรายต่ำสุดเป็นผู้ทิ้งงานและได้แจ้งผู้เสนอราคารายที่สอง เพื่อมาทำสัญญา ซึ่งผู้เสนอราคารายที่สองได้ทำหนังงสือกลับไม่ประสงค์จะทำงานนี้(ลว.27พ.ค.62) ดังนั้นโครงการฯจึงทำนังสือแจ้งผู้เสนอราคารายที่สามและผู้เสนอราคารายที่สามทำหนังสือกลับไม่ประสงค์จะทำงาน(ลว.18 มิ.ย.62) ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปเรื่องเสนอยกเลิกโครงการและคืนเงินงบประมาณ ยกเลิกรายการงาน เงินโอนจัดสรรโอนกลับแล้ว 22/08/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28/05/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (100) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำหนองดม ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 17,660,800 7,339,200 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 11/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2562 29/01/2562 20/02/2562 04/03/2562 17,617,700 05/04/2562 17,617,700 120 25/04/2562 24/04/2562 22/08/2562 หจก. จ.แสนสมหวัง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 49,998 02/01/2562 49,998 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยบุ๊ค เซนเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/05/2562 17,636,951 23,762,477 17,617,700 6,144,777 17,617,145 12,107,808 5,509,337 74.14 70.00 70.00 70.00 70.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 1,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (102) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 50,000,000 50,000,000 50,000,000 6,617,800 43,382,200 วังยาว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 28/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/01/2562 18/01/2562 05/02/2562 13/02/2562 6,457,834 29/03/2562 6,457,834 180 25/04/2562 24/04/2562 21/10/2562 หจก.กิจสมชัย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 99,400 15/11/2561 99,400 บริษัท เจ.ที.โอเอ ซัพพลายส์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/05/2562 6,470,247 47,565,415 6,457,835 41,107,580 37,802,295 1,480,029 36,322,267 79.47 80.00 80.00 80.00 80.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 2,100 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำบ้านแจงงามพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 799,300 799,300 799,300 799,300 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 18/06/2562 01/07/2562 วิธีคัดเลือก 10/07/2562 23/07/2562 31/07/2562 790,000 15/08/2562 790,000 60 16/08/2562 16/08/2562 14/10/2562 บริษัท กรีน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 16/08/2562 799,300 799,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 7 ชุด โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 145,600 145,600 145,600 145,600 โพธิ์พระยา เมือง สุพรรณบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/12/2561 145,600 11/01/2562 145,600 ร้านมารดา คอมพิวเตอร์ 28/02/2562 145,600 145,600 145,600 145,600 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ แบบ Multifunction สำหรับกระดาษขนาด A4 จำนวน 3 เครื่อง โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 27,000 27,000 27,000 27,000 โพธิ์พระยา เมือง สุพรรณบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/12/2561 27,000 11/01/2562 27,000 ร้านมารดา คอมพิวเตอร์ 28/02/2562 27,000 27,000 27,000 27,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี แบบ Multifunction สำหรับกระดาษขนาด A4 จำนวน 2 เครื่อง โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 34,000 34,000 34,000 34,000 โพธิ์พระยา เมือง สุพรรณบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/12/2561 34,000 11/01/2562 34,000 ร้านมารดา คอมพิวเตอร์ 28/02/2562 34,000 34,000 34,000 34,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ปรับปรุงคันคลอง 2 ขวา - 1 ซ้ายสายใหญ่ ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 1.085 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,100,500 5,100,500 5,100,500 4,952,000 148,500 วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/03/2562 5,026,490 4,880,090 146,400 5,026,490 4,880,090 146,400 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ซ่อมแซมคันกั้นน้ำบางยี่หน-วัดกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,457,000 43,000 โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 1,003,123 973,923 29,200 1,002,560 973,369 29,191 99.94 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 2 ครั้ง