ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 08 ส.ค. 2563 เวลา 01:46:15]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.535) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี พื้นที่ชลประทาน 5,800 ไร่ตำบลห้วยขมิ้น วังยาว นิคมกระเสียว ด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 190,000 190,000 190,000 190,000 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 53,295 05/03/2563 53,295 บริษัท นันท์ธนารักษ์ รุ่งเรืองปีโตเลี่ยม จำกัด 09/03/2563 190,000 190,000 64,015 64,015 33.69 100.00 70.00 100.00 70.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.548) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ (อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ) ระยะทาง 6.200 กิโลเมตร โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 93,700 93,700 93,700 93,700 นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 16,800 06/03/2563 16,800 บริษัท วงศ์วัฒน์ บิซิเนส จำกัด 30/03/2563 93,700 93,700 70,831 70,831 75.59 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.554) บำรุงรักษาคลองสายใหญ่สถานีสูบน้ำแจงงาม ระยะทาง 19.200 กิโลเมตร โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลหนองขาม /ทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 287,100 287,100 287,100 287,100 หนองขาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 48,990 05/03/2563 48,990 หจก.ล.ฮั่วฮวดเส็งค้าไม้ 30/03/2563 287,100 287,100 283,420 283,420 98.72 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.557) บำรุงรักษาหัวงาน (อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ) พื้นที่ 156.5 ไร่ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 363,200 363,200 356,000 356,000 นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 42,300 06/03/2563 42,300 หจก.ล.ฮั่วฮวดเส็งค้าไม้ 30/03/2563 356,000 356,000 219,809 219,809 61.74 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.558) บำรุงรักษาหัวงาน (อ่างเก็บน้ำห้วยยาง) พื้นที่ 36.5 ไร่ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 84,400 84,400 84,400 84,400 วังยาว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 16,200 05/03/2563 16,200 หจก.ล.ฮั่วฮวดเส็งค้าไม้ 30/03/2563 84,400 84,400 74,075 74,075 87.77 0.00 100.00 0.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.564) บำรุงรักษาหัวงานโครงการพระราชดำริ พื้นที่ 77.50 ไร่ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลด่านช้าง นิคมกระเสียว ห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 175,900 175,900 175,900 175,900 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 25,000 06/03/2563 25,000 บริษัท วงศ์วัฒน์ บิซิเนส จำกัด 30/03/2563 175,900 175,900 156,330 156,330 88.87 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.565) บำรุงรักษาหัวงานที่ทำการ พื้นที่ 15 ไร่ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 34,100 34,100 34,100 34,100 โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 8,000 05/03/2563 8,000 หจก.ล.ฮั่วฮวดเส็งค้าไม้ 30/03/2563 33,481 33,481 33,481 33,481 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.50) ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 640 เมตร ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 2,221,000 2,779,000 ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 25/12/2562 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/01/2563 18/02/2563 03/03/2563 16/03/2563 1,388,996 30/03/2563 1,388,996 120 19/05/2563 14/05/2563 15/09/2563 บ.ที ดี ดี ก่อสร้าง จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/01/2563 12/02/2563 18/02/2563 1,597,924 26/03/2563 1,597,924 บ.เอส เอ พาวเวอร์ จำกัด 11/06/2563 3,523,020 1,388,996 2,134,024 1,972,039 1,972,039 55.98 90.00 80.00 90.00 80.00 30/06/2563 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.51) ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยยาง1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 395 เมตร ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1,873,000 3,127,000 นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 25/12/2562 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/01/2563 29/01/2563 14/02/2563 25/02/2563 920,000 26/03/2563 920,000 120 16/04/2563 15/04/2563 13/08/2563 หจก.แสนสมหวัง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/01/2563 12/02/2563 18/02/2563 1,848,919 26/03/2563 1,848,919 บริษัท ไชยอนันท์ จำกัด 11/06/2563 1,901,516 3,353,019 920,000 2,433,019 3,159,017 920,000 2,239,018 94.21 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.52) ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 345 เมตร ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1,549,000 3,451,000 ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 25/12/2562 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/01/2563 29/01/2563 14/02/2563 25/02/2563 1,118,870 26/03/2563 1,118,870 120 06/05/2563 01/05/2563 02/09/2563 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/01/2563 12/02/2563 18/02/2563 1,988,900 26/03/2563 1,988,900 บริษัท เอสเอเพาเวอร์ จำกัด 11/06/2563 3,762,271 1,118,871 2,643,400 2,500,957 2,500,957 66.47 100.00 90.00 100.00 90.00 21/07/2563 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.53) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำพุปลาก้าง 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 1.300 กม. ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 500,000 4,500,000 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 14/01/2563 20/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 31/03/2563 499,890 22/04/2563 499,890 90 06/05/2563 01/05/2563 03/08/2563 บริษัท ทัศน์ธนกร จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 155,811 20/03/2563 155,811 หจก.ล.ฮั่วฮวดเส็งค้าไม้ 11/06/2563 4,664,226 500,000 4,164,226 4,028,730 4,028,730 86.38 100.00 90.00 100.00 90.00 21/07/2563 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.54) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะคันคลอง 1 ขวา อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ ระยะทาง 1.000 กม. ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 498,000 4,502,000 นิคมกระสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 20/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 15/04/2563 494,705 22/04/2563 494,705 90 20/05/2563 18/05/2563 17/08/2563 บริษัท ไชยอนันท์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 98,954 27/03/2563 98,954 หจก.ล.ฮั่วฮวดเส็งค้าไม้ 11/06/2563 4,784,510 498,000 4,286,510 1,359,738 1,359,738 28.42 80.00 60.00 80.00 60.00 21/07/2563 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (47) เพิ่มปริมาณการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวนความจุ 80,000 ลบ.ม. ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 2,033,000 7,967,000 ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 21/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/04/2563 15/04/2563 27/04/2563 30/04/2563 1,879,955 19/05/2563 1,879,955 120 22/05/2563 20/05/2563 18/09/2563 บริษัท ทัศน์ธนกร จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 98,776 27/03/2563 98,776 หจก.ล.ฮั่วฮวดเส็งค้าไม้ 11/06/2563 9,554,124 1,879,955 7,674,169 4,984,740 4,984,740 52.17 60.00 60.00 60.00 60.00 21/07/2563 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.4) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 86,909 18/03/2563 86,909 หจก.ล.ฮั่วฮวดเส็งค้าไม้ 30/03/2563 200,000 200,000 196,524 196,524 98.26 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.277) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำพุปลาก้าง 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 300 เมตร ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 13/01/2563 20/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 127,979 20/03/2563 127,979 บ. ทัศน์ธนกร จำกัด 30/03/2563 1,429,551 1,429,551 1,378,292 1,378,292 96.41 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.278) ซ่อมแซมฝายซับปลาก้าง ความยาว 40 เมตร ความสูง 2 เมตร ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 272,168 27/03/2563 272,168 บ.โตโยต้า สุพรรณบุรี 30/03/2563 809,674 809,674 803,825 803,825 99.28 0.00 100.00 0.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.279) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 30 เมตร ความสูง 1 เมตร ตำบล ห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 19,450 27/03/2563 19,450 หจก.พิเชษฐ์ แอร์ 30/03/2563 905,315 905,315 853,905 853,905 94.32 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.2704) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำแจงงาม ความยาว 10.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 18/10/2562 12/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/03/2563 18/03/2563 18/03/2563 30,689 19/03/2563 30,689 บริษัท โตโยต้าสุพรรณบุรี จำกัด 30/03/2563 2,857,017 2,857,017 2,604,364 2,604,364 91.16 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.2787) ซ่อมแซมท่อลอดทางเชื่อมบ่อยืมฝั่งขวาคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง จำนวน 10 แห่ง โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลหนองผักนาก /บ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 489,788 30/03/2563 489,788 บ. ทัศน์ธนกร จำกัด 30/03/2563 762,368 762,368 760,988 760,988 99.82 0.00 100.00 0.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.2812) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 25/12/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/04/2563 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 05/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.2843) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จำนวน 500 ตร.ม. โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 วังยาว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 18/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2563 94,840 30/03/2563 94,840 หจก.ล.ฮั่วฮวดเส็งค้าไม้ 30/03/2563 1,158,124 1,158,124 1,028,177 1,028,177 88.78 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (6) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.35 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำความยาว 5,081 เมตร พื้นที่ชลประทาน 3,000 ไร่ บ้านจิกรากข่า ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 50,000,000 50,000,000 50,000,000 3,083,000 46,917,000 ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 21/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/04/2563 15/04/2563 27/04/2563 30/04/2563 1,447,860 19/05/2563 1,447,860 180 22/05/2563 20/05/2563 17/11/2563 บริษัท เอส เอ เพาเวอร์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 99,981 27/03/2563 99,981 บ.วงศ์วัฒน์บิสซิเนส จำกัด 11/06/2563 48,012,551 1,447,860 46,564,691 9,345,084 9,345,084 19.46 50.00 50.00 50.00 50.00 21/07/2563 3,000 70 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (117) ปรับปรุงท่อลอดถนนโครงการสถานีสูบน้ำบ้านแจงงาม จำนวน 15 แห่ง ตำบลหนองขาม ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 หนองขาม , ทัพหลวง หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 20/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 498,695 27/03/2563 498,695 บ. ทัศน์ธนกร จำกัด 29/03/2563 8,268,972 8,268,972 4,866,485 4,866,485 58.85 80.00 80.00 80.00 80.00 21/07/2563 34,800 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ปรับปรุงถนนคันคลอง 1 ขวา อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 4.400 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,173,737 6,173,737 6,173,737 นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 07/12/2561 27/11/2562 6,173,737 6,173,737 6,173,737 6,173,737 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/11/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,908,929 2,908,929 2,908,929 2,908,929 วังยาว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 26/11/2561 11/12/2562 2,908,929 2,908,929 2,908,929 2,908,929 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/11/2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,025,000 1,025,000 1,025,000 1,025,000 โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 07/10/2562 29/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/10/2562 18/11/2562 21/11/2562 819,620 26/12/2562 819,620 บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด 30/03/2563 1,025,000 819,620 819,620 819,620 819,620 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/04/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานสุพรรณบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 19,000 19,000 19,000 19,000 โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 07/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2562 19,000 19/12/2562 19,000 บริษัท แสงธานีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 27/03/2563 19,000 19,000 19,000 19,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/04/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 51,600 51,600 51,600 51,600 โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 07/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2562 51,600 02/01/2563 51,600 บริษัท เจ.ที.โอเอ ซัพพลายส์ จำกัด 30/03/2563 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/04/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 45,000 45,000 45,000 45,000 โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 07/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2562 45,000 02/01/2563 45,000 บริษัท เจ.ที.โอเอ ซัพพลายส์ จำกัด 30/03/2563 4,500 45,000 45,000 45,000 45,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/04/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)