ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2563 เวลา 07:51:00]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมกราคม ผล แผน เดือนมกราคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.535) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี พื้นที่ชลประทาน 5,800 ไร่ตำบลห้วยขมิ้น วังยาว นิคมกระเสียว ด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 190,000 190,000 190,000 190,000 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 25/12/2562 08/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.548) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ (อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ) ระยะทาง 6.200 กิโลเมตร โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 93,700 93,700 93,700 93,700 นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 25/12/2562 08/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.554) บำรุงรักษาคลองสายใหญ่สถานีสูบน้ำแจงงาม ระยะทาง 19.200 กิโลเมตร โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลหนองขาม /ทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 287,100 287,100 287,100 287,100 หนองขาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 25/12/2562 08/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,800 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.557) บำรุงรักษาหัวงาน (อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ) พื้นที่ 156.5 ไร่ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 363,200 363,200 356,000 356,000 นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 25/12/2562 08/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.558) บำรุงรักษาหัวงาน (อ่างเก็บน้ำห้วยยาง) พื้นที่ 36.5 ไร่ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 84,400 84,400 84,400 84,400 วังยาว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 25/12/2562 08/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.564) บำรุงรักษาหัวงานโครงการพระราชดำริ พื้นที่ 77.50 ไร่ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลด่านช้าง นิคมกระเสียว ห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 175,900 175,900 175,900 175,900 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 25/12/2562 08/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.565) บำรุงรักษาหัวงานที่ทำการ พื้นที่ 15 ไร่ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 34,100 34,100 34,100 34,100 โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 25/12/2562 08/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.50) ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 640 เมตร ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 2,221,000 2,779,000 ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 25/12/2562 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.51) ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยยาง1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 395 เมตร ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1,873,000 3,127,000 นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 25/12/2562 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.52) ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 345 เมตร ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1,549,000 3,451,000 ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 25/12/2562 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.53) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำพุปลาก้าง 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 1.300 กม. ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 500,000 4,500,000 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 14/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.54) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะคันคลอง 1 ขวา อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ ระยะทาง 1.000 กม. ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 498,000 4,502,000 นิคมกระสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (47) เพิ่มปริมาณการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวนความจุ 80,000 ลบ.ม. ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 2,033,000 7,967,000 ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.4) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 13/01/2563 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.277) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำพุปลาก้าง 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 300 เมตร ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 13/01/2563 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.278) ซ่อมแซมฝายซับปลาก้าง ความยาว 40 เมตร ความสูง 2 เมตร ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 13/01/2563 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.279) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 30 เมตร ความสูง 1 เมตร ตำบล ห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 25/12/2562 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.2704) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำแจงงาม ความยาว 10.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 18/10/2562 08/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.2787) ซ่อมแซมท่อลอดทางเชื่อมบ่อยืมฝั่งขวาคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง จำนวน 10 แห่ง โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลหนองผักนาก /บ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี 25/12/2562 08/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,800 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.2812) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 25/12/2562 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (1.2843) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จำนวน 500 ตร.ม. โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 วังยาว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 18/10/2562 08/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (6) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.35 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำความยาว 5,081 เมตร พื้นที่ชลประทาน 3,000 ไร่ บ้านจิกรากข่า ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 50,000,000 50,000,000 50,000,000 3,083,000 46,917,000 ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000 70 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี (117) ปรับปรุงท่อลอดถนนโครงการสถานีสูบน้ำบ้านแจงงาม ตำบลหนองขาม ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 หนองขาม , ทัพหลวง หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,800 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ปรับปรุงถนนคันคลอง 1 ขวา อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 4.400 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,173,737 6,173,737 6,173,737 นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 07/12/2561 27/11/2562 6,173,737 6,173,737 6,173,737 6,173,737 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/11/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,908,929 2,908,929 2,908,929 2,908,929 วังยาว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 26/11/2561 11/12/2562 2,908,929 2,908,929 2,908,929 2,908,929 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/11/2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,025,000 1,025,000 1,025,000 1,025,000 โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 07/10/2562 29/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/10/2562 18/11/2562 21/11/2562 819,620 819,620 บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด 26/12/2562 1,025,000 819,620 819,620 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานสุพรรณบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 19,000 19,000 19,000 19,000 โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2562 19,000 19/12/2562 19,000 บริษัท แสงธานีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 26/12/2562 19,000 19,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 51,600 51,600 51,600 51,600 โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 07/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2562 51,600 51,600 บริษัท เจ.ที.โอเอ ซัพพลายส์ จำกัด 26/12/2562 51,600 51,600 51,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 45,000 45,000 45,000 45,000 โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 07/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2562 45,000 45,000 บริษัท เจ.ที.โอเอ ซัพพลายส์ จำกัด 26/12/2562 4,500 45,000 45,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 5 ครั้ง