ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 02:51:49]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง (1.1.375) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานอ่างทอง ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 34,100 34,100 34,100 34,100 ตลาดหลวง เมือง อ่างทอง 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/12/2561 3,000 03/12/2561 3,000 ดีคอมพิวเตอร์ 23/01/2562 34,100 34,100 33,993 33,993 99.69 0.00 100.00 0.00 100.00 26/02/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง (1.168.2210) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองทุ่งขวาง โครงการชลประทานอ่างทอง ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 985,000 985,000 985,000 985,000 ศาลาแดง เมือง อ่างทอง 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/10/2561 68,366 18/02/2562 68,366 ภัสสร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/03/2562 939,000 939,000 816,536 816,536 86.96 0.00 93.00 0.00 93.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง (1.168.2211) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองศาลเจ้าโรงทอง โครงการชลประทานอ่างทอง ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 20/08/2561 02/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/10/2561 53,882 18/02/2562 53,882 ภัสสร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/03/2562 935,000 935,000 811,742 811,742 86.82 0.00 95.00 0.00 95.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง (1.168.2212) ซ่อมแซมลาดคันคลองบ้านสาย โครงการชลประทานอ่างทอง ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 975,000 975,000 975,000 975,000 หัวไผ่ เมือง อ่างทอง 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/11/2561 15/11/2561 20/11/2561 526,500 04/12/2561 526,500 บางจักการโยธา 28/01/2562 685,820 685,820 685,820 685,820 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง (1.168.2213) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลององค์รักษ์ โครงการชลประทานอ่างทอง ตำบลองค์รักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 องครักษ์ โพธิ์ทอง อ่างทอง 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/10/2561 44,619 18/02/2562 44,619 ภัสสร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/03/2562 935,000 935,000 821,856 821,856 87.90 0.00 97.00 0.00 97.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง (1.168.2214) ซ่อมแซมลาดคันคลองหม้อแกงหก โครงการชลประทานอ่างทอง ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 985,000 985,000 985,000 985,000 โคกพุทรา โพธิ์ทอง อ่างทอง 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/11/2561 15/11/2561 20/11/2561 533,500 04/12/2561 533,500 บางจักการโยธา 28/01/2562 692,510 692,510 692,510 692,510 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 25/12/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง (1.168.2215) ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ 5 โครงการชลประทานอ่างทอง ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 970,000 970,000 970,000 970,000 บางเสด็จ ป่าโมก อ่างทอง 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/10/2561 224,496 24/01/2562 224,496 ภัสสร 24/01/2562 931,411 931,411 931,411 931,411 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง (1.168.2216) ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ 5 โครงการชลประทานอ่างทอง ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ตลาดกรวด เมือง อ่างทอง 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/10/2561 217,959 24/01/2562 217,959 ภัสสร 24/01/2562 879,616 879,616 879,616 879,616 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง (1.172.123) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางกลาง โครงการชลประทานอ่างทอง ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 900,000 900,000 900,000 874,000 26,000 โรงช้าง ป่าโมก อ่างทอง 03/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2561 31/10/2561 25/09/2561 410,000 09/01/2562 410,000 90 14/01/2562 14/01/2562 13/04/2562 ภัสสรชัยมงคล 24/01/2562 896,924 410,000 410,000 410,000 410,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/02/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำหนองอ้ายทอก จังหวัดอ่างทอง (โอนเปลี่ยนแปลง 4) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 บ้านแห เมือง อ่างทอง 01/07/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/07/2562 235,224 05/08/2562 235,224 ร้าน.เอส.พี.อาร์.ก่อสร้าง 20/08/2562 871,000 871,000 554,949 554,949 63.71 0.00 40.00 0.00 40.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โพสะ เมือง อ่างทอง 31/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/08/2561 19,995 10/08/2561 19,995 ดีคอมพิวเตอร์ 24/01/2562 1,000,000 1,000,000 872,124 872,124 87.21 0.00 100.00 0.00 100.00 11/12/2561
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำ หมู่ 7 ตำบลโผงเผง จังหวัดอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000 โผงเผง ป่าโมก อ่างทอง 23/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/04/2561 22/05/2561 01/06/2561 29/10/2561 738,900 09/11/2561 738,900 30 10/11/2561 21/12/2561 09/12/2561 สกุลเบญจมาศ 24/01/2562 984,535 9,800,000 9,800,000 9,538,473 9,538,473 97.33 0.00 100.00 0.00 100.00 12/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง ปรับปรุงบึงหนองเบิกไพร จังหวัดอ่างทอง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,980,000 9,980,000 9,980,000 9,690,000 290,000 ไผ่ดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 17/09/2561 วิธีคัดเลือก 20/09/2561 25/09/2561 25/09/2561 9,600,000 27/09/2561 9,600,000 150 28/09/2561 28/09/2561 24/02/2562 วี.เอสแม็ชชิ่ง 24/01/2562 9,890,000 9,600,000 290,000 9,889,936 9,600,000 289,936 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 15/01/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 7 ครั้ง