ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 01 เม.ย. 2563 เวลา 21:42:38]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนเมษายน ผล แผน เดือนเมษายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง (1.594) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 15 ไร่ โครงการชลประทานอ่างทอง ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 34,000 34,000 34,000 34,000 ตลาดหลวง เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14/01/2563 18/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 2,990 10/03/2563 2,990 ร้าน เอส.พี.อาร์. ก่อสร้าง 30/03/2563 3,000 34,000 34,000 2,990 2,990 8.79 100.00 10.00 100.00 10.00 31/03/2563 19 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง (1.202) ซ่อมแซมหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น จำนวน 1 แห่ง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร โครงการชลประทานอ่างทอง ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 ตลาดหลวง เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 215,694 27/03/2563 215,694 ร้านแสนรวยเงิน 30/03/2563 215,694 529,000 529,000 72,901 72,901 13.78 100.00 80.00 100.00 80.00 31/03/2563 19 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง (1.3) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดอ่างทอง ตำบล บ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14/01/2563 20/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 149,918 19/03/2563 149,918 ร้านวิเชียร สีสุข 30/03/2563 149,918 379,800 379,800 65,664 65,664 17.29 100.00 85.00 100.00 85.00 31/03/2563 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง (1.2970) ซ่อมแซมคันคลอง 2 ขวา 1 ขวา ความยาว 2,900 เมตร โครงการชลประทานอ่างทอง ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ท่าช้าง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14/01/2563 20/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 44,995 11/03/2563 44,995 ร้าน เอส.พี.อาร์. ก่อสร้าง 30/03/2563 2,859,600 2,859,600 44,995 44,995 1.57 30.00 0.00 30.00 0.00 500 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง (1.2974) ซ่อมแซมคันคลองบ้านท่าแดง ความยาว 1,700 เมตร โครงการชลประทานอ่างทอง ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เทวราช ไชโย อ่างทอง 14/01/2563 20/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 38,000 10/03/2563 38,000 ร้าน เอส.พี.อาร์. ก่อสร้าง 30/03/2563 1,906,100 1,906,100 38,000 38,000 1.99 50.00 0.00 50.00 0.00 500 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง (1.2979) ซ่อมแซมคันคลองรางท้องวัว ความยาว 1,200 เมตร โครงการชลประทานอ่างทอง ตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14/01/2563 20/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 25,000 10/03/2563 25,000 ร้าน เอส.พี.อาร์. ก่อสร้าง 30/03/2563 1,429,800 1,429,800 25,000 25,000 1.75 65.00 0.00 65.00 0.00 100 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง (13) ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 4 ระยะทาง 120 เมตร ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 20,000,000 20,000,000 19,418,000 582,000 ชัยฤทธิ์ ไชโย อ่างทอง 14/01/2563 20/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/02/2563 02/03/2563 20/03/2563 25/03/2563 14,440,000 14,440,000 ทีดีดี ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 40,000 11/03/2563 40,000 ร้าน เอส.พี.อาร์. ก่อสร้าง 01/04/2563 19,418,107 14,616,900 14,440,000 176,900 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 100 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง (14) ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 4 ระยะทาง 120 เมตร ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 สี่ร้อย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14/01/2563 02/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 95,000 11/03/2563 95,000 สุชาติการค้า 30/03/2563 19,520,000 19,520,000 95,000 95,000 0.49 25.00 0.00 25.00 0.00 100 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง (1.115) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองหนองบุญธรรม ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 องครักษ์ โพธิ์ทอง อ่างทอง 14/01/2563 21/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 80,000 11/03/2563 80,000 ร้าน เอส.พี.อาร์. ก่อสร้าง 30/03/2563 5,719,200 5,719,200 287,972 287,972 5.04 30.00 3.00 30.00 3.00 17/03/2563 500 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง (127) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองบ้านพราน ความยาว 5,800 เมตร ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,000,000 30,000,000 30,000,000 29,130,000 870,000 บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง 14/01/2563 20/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/03/2563 10/03/2563 30/03/2563 30/03/2563 29,000,000 29,000,000 หจก.สองฝั่งการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 60,000 11/03/2563 60,000 ร้าน เอส.พี.อาร์. ก่อสร้าง 01/04/2563 29,136,527 0.00 13.00 0.00 13.00 0.00 1,000 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง (144) ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งคลองบางแก้ว ฝั่งขวา ระยะทาง 120 เมตร ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14/01/2563 02/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 95,000 11/03/2563 95,000 สุชาติการค้า 30/03/2563 19,463,000 19,463,000 95,000 95,000 0.49 25.00 0.00 25.00 0.00 100 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการชลประทานอ่างทอง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,025,000 1,025,000 1,025,000 1,025,000 ตลาดหลวง เมืองอ่างทอง อ่างทอง 12/11/2562 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/11/2562 820,155 17/01/2563 820,155 บริษัท สยามนิสสันกรุงไทย จำกัด 30/03/2563 1,025,000 820,155 820,155 820,155 820,155 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอ่างทอง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานอ่างทอง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 166,400 166,400 166,400 166,400 ตลาดหลวง เมืองอ่างทอง อ่างทอง 07/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2562 166,400 26/12/2562 166,400 ไอทีซัพพลาย 24/03/2563 166,400 166,400 166,400 166,400 166,400 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/01/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)