ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 03:43:40]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.1.367) บำรุงรักษาหัวงานโครงการฯ และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1-3 โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,291,500 3,291,500 3,291,500 3,291,500 หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 15/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 22/10/2561 66,995 02/11/2561 66,995 เป็นการจ้างค่าแรงชั่วคราว 08/03/2562 3,291,500 3,291,500 2,206,702 2,206,702 67.04 100.00 100.00 100.00 85.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำสะแกกรัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.1.368) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 664,800 664,800 664,800 664,800 หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 15/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 22/10/2561 13,325 02/11/2561 13,325 เป็นการจ้างค่าแรงชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/03/2562 664,800 664,800 620,698 620,698 93.37 100.00 100.00 100.00 99.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำสะแกกรัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.1.369) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 204,100 204,100 204,100 204,100 หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 15/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 22/10/2561 25,390 02/11/2561 25,390 เป็นการจ้างค่าแรงชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/03/2562 204,100 204,100 200,936 200,936 98.45 100.00 100.00 100.00 99.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำสะแกกรัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.1.370) บำรุงรักษาโรงสูบน้ำ/เครื่องสูบน้ำ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/12/2561 330,000 14/12/2561 330,000 หจก.รัตนนิล เอ็นจิเนียริ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/03/2562 500,000 500,000 498,500 498,500 99.70 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำสะแกกรัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.1.395) บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 15/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 22/10/2561 50,781 02/11/2561 50,781 เป็นการจ้างค่าแรงชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/03/2562 650,000 650,000 647,544 647,544 99.62 80.00 100.00 80.00 100.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำสะแกกรัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3.94) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,710,100 1,710,100 1,710,100 1,710,100 ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 493,327 01/03/2562 493,327 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2562 485,000 1,710,100 1,710,100 1,651,458 1,651,458 96.57 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำสะแกกรัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (23) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยลึก ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 11,000,000 11,000,000 11,000,000 4,600,000 6,400,000 คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2561 17/10/2561 24/10/2561 3,689,748 03/01/2562 3,689,748 180 19/02/2562 18/02/2562 17/02/2562 บจก.อโศดแมชชั่น วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/10/2561 10/10/2561 03/10/2561 4,141,190 19/11/2561 4,141,190 หจก.อุทัยไชโย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/03/2562 4,604,599 9,832,441 3,689,748 6,142,693 5,976,368 1,917,431 4,058,936 60.78 100.00 100.00 100.00 70.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (24) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยแหละ 1 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 7,530,000 22,470,000 คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2561 18/10/2561 06/11/2561 06/11/2561 7,400,939 02/01/2562 7,400,939 240 05/02/2562 04/02/2562 02/10/2562 หจก.อุทัยไชโย วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/10/2561 25/10/2561 25/10/2561 17,040,855 02/01/2562 17,040,855 หจก.อุทัยไชโย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/03/2562 7,563,036 29,432,069 7,400,940 22,031,129 26,034,942 7,400,939 18,634,002 88.46 92.90 100.00 92.90 90.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.271) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดอุทัยธานี ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 250,000 250,000 250,000 243,000 7,000 คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 10/10/2561 242,800 31/01/2562 242,800 90 05/02/2562 04/02/2562 05/05/2562 บจก.ฐิตามร วิศวกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 242,800 242,800 บจก.ฐิตามรวิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/08/2562 250,000 243,000 7,000 242,800 242,800 97.12 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายวังร่มเกล้า อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 6.060 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 29,000,000 29,000,000 29,000,000 28,155,000 845,000 เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/11/2561 26/11/2561 18/12/2561 02/01/2562 26,440,800 26/06/2562 26,440,800 180 28/06/2562 27/06/2562 24/12/2562 บริษัท ท่าซุงสยามคอนสตรัคชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/08/2562 28,155,000 26,764,700 26,440,800 323,900 26,572,921 26,440,800 132,121 99.28 100.00 100.00 100.00 30.00 13/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำสะแกกรัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งขวาวังร่มเกล้า อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 11.830 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 37,000,000 37,000,000 37,000,000 35,922,000 1,078,000 ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/11/2561 26/11/2561 18/12/2561 02/01/2562 33,298,400 26/06/2562 33,298,400 180 28/06/2562 27/06/2562 24/12/2562 บริษัท ท่าซุงสยามคอนสตรัคชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/08/2562 35,922,000 33,706,400 33,298,400 408,000 33,498,364 33,298,400 199,964 99.38 100.00 100.00 100.00 99.00 13/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำสะแกกรัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งซ้ายวังร่มเกล้า อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 11.190 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 28,000,000 28,000,000 28,000,000 27,185,000 815,000 เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/11/2561 26/11/2561 18/12/2561 02/01/2562 25,275,000 26/06/2562 25,275,000 180 28/06/2562 27/06/2562 24/12/2562 บริษัท ท่าซุงสยามคอนสตรัคชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/08/2562 27,185,000 25,584,700 25,275,000 309,700 148,785 148,785 0.58 100.00 100.00 100.00 30.00 13/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำสะแกกรัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาทัพคล้าย ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 7.160 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 38,000,000 38,000,000 38,000,000 36,900,000 1,100,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/11/2561 26/11/2561 18/12/2561 02/01/2562 34,726,600 26/06/2562 34,726,600 180 28/06/2562 27/06/2562 24/12/2562 บริษัท ท่าซุงสยามคอนสตรัคชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/08/2562 36,900,000 35,152,100 34,726,600 425,500 203,139 203,139 0.58 100.00 100.00 100.00 30.00 13/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายทัพคล้าย ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 5.910 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 27,000,000 27,000,000 27,000,000 26,210,000 790,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/11/2561 26/11/2561 18/12/2561 02/01/2562 24,461,400 26/06/2562 24,461,400 180 28/06/2562 27/06/2562 24/12/2562 บริษัท ท่าซุงสยามคอนสตรัคชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/08/2562 26,210,000 24,761,100 24,461,400 299,700 99,982 99,982 0.40 100.00 100.00 100.00 30.00 13/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี ปรับปรุงผิวจราจรคันกั้นน้ำแควตากแดดฝั่งขวา อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 13.500 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 95,000,000 95,000,000 95,000,000 92,233,000 2,767,000 ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/11/2561 07/01/2562 09/01/2562 29/01/2562 92,150,566 28/02/2562 92,150,566 240 29/03/2562 28/03/2562 24/11/2562 บริษัท ท่าซุงสยามคอนสตรัคชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/08/2562 94,085,766 92,150,566 1,935,200 93,565,438 92,150,566 1,414,872 99.45 100.00 100.00 100.00 99.00 13/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำสะแกกรัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.90) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ทัพคล้าย โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 7,000,000 7,000,000 7,000,000 340,000 6,660,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 10/10/2561 339,600 06/12/2561 339,600 180 08/01/2562 07/01/2562 06/07/2562 บจก.ฐิตามร วิศวกรรม วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/09/2561 02/10/2561 03/10/2561 4,350,050 19/11/2561 4,350,050 หจก.อุทัยไชโย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/03/2562 349,814 6,698,560 339,660 6,358,900 6,678,318 339,660 6,338,658 99.70 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 3,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.140) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดอุทัยธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 231,000 231,000 231,000 231,000 ระบำ,ทุ้งใหญ่,ทัพหลวง ลานสัก,เมือง,บ้านไร่ อุทัยธานี 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 10,325 30/01/2562 10,325 บริษัท ไจแอนท์ คอร์ป จำกัด 01/02/2562 95,585 95,585 82,877 82,877 86.70 0.00 0.00 0.00 0.00 22/01/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำสะแกกรัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.168.2217) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 22/11/2561 390,080 10/05/2562 390,080 5 10/05/2562 10/05/2562 17/05/2562 บริษัทฐิตามร วิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 94,879 999,843 999,843 999,843 999,843 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสะแกกรัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.168.2218) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา วังร่มเกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 482,000 518,000 ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 10/10/2561 481,080 06/12/2561 481,080 90 08/12/2561 07/12/2561 07/03/2562 หจก.เจนวิสิทธิ์ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/09/2561 117,356 26/11/2561 117,356 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/03/2562 481,981 976,000 482,000 494,000 974,994 481,080 493,914 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสะแกกรัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.168.2219) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย วังร่มเกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 465,000 535,000 เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 10/10/2561 464,000 31/01/2562 464,000 90 05/02/2562 04/02/2562 05/05/2562 หจก.เจนวิสิทธิ์ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/09/2561 143,896 26/11/2561 143,896 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/03/2562 464,598 974,918 464,000 510,918 974,918 464,000 510,918 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสะแกกรัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.168.2220) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งขวา วังร่มเกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 473,000 527,000 ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 10/10/2561 470,232 06/12/2561 470,232 90 08/12/2561 07/12/2561 07/03/2562 หจก. เจนวิสิทธิ์ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/09/2561 138,338 26/11/2561 138,338 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/03/2562 473,680 975,000 473,000 502,000 972,202 470,232 501,970 99.71 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสะแกกรัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.168.2221) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองและขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย ฝายโป่งข่อย โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 496,000 1,504,000 เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 09/10/2561 495,582 06/12/2561 495,582 120 20/02/2562 19/02/2562 19/06/2562 หจก.เจนวิสิทธิ์ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 413,480 26/11/2561 413,480 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/03/2562 496,094 1,930,000 496,000 1,434,000 1,915,857 495,582 1,420,275 99.27 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.168.2222) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ทัพคล้าย โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,460,000 40,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2561 17/10/2561 24/10/2561 1,379,000 03/01/2562 1,379,000 120 22/01/2562 21/01/2562 21/05/2562 หจก.เอ็นวีเอสคอมพิวเตอร์แอนด์บิลดิง 08/03/2562 1,463,037 1,488,000 1,460,000 28,000 1,406,955 1,379,000 27,955 94.55 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.168.2223) ซ่อมแซมอาคารประกอบฝายทัพคล้าย โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 800,000 800,000 800,000 153,000 647,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 09/10/2561 152,929 06/12/2561 152,929 90 08/12/2561 07/12/2561 07/03/2562 บจก.ฐิตามร วิศวกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 363,863 26/11/2561 363,863 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/03/2562 153,357 769,000 153,000 616,000 768,237 152,929 615,308 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.168.2224) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/10/2561 221,549 09/01/2562 221,549 180 10/01/2562 08/07/2562 บ.รัตนนิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 86,146 26/11/2561 86,146 หจก.มนตรีวิศวกรรมก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/03/2562 221,554 476,866 476,866 476,866 476,866 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสะแกกรัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.168.2225) ซ่อมแซมคันคลอง 1 ซ้าย - 1 ขวา - 1 ซ้าย วังร่มเกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหาดสูง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 971,000 29,000 หาดสูง โกรกพระ นครสวรรค์ 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2561 17/10/2561 24/10/2561 929,000 02/01/2562 929,000 120 22/01/2562 21/01/2562 21/05/2562 หจก.เอ็นวีเอสคอมพิวเตอร์แอนด์บีลดิง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/03/2562 971,415 991,000 971,000 20,000 948,969 929,000 19,969 95.76 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสะแกกรัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.168.2226) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/10/2561 126,500 09/01/2562 126,500 120 10/01/2562 08/07/2562 บ.เอ็น วี เอส คอมพิวเตอร์ บิ้วดิ่ง จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 125,130 26/11/2561 125,130 หจก.มนตรีวิศวกรรมก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/03/2562 126,500 381,000 381,000 379,823 379,823 99.69 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.172.120) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายวังร่มเกล้า 2 โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,456,000 44,000 ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/11/2561 12/12/2561 12/12/2561 1,220,000 09/04/2562 1,220,000 120 23/04/2562 24/04/2562 20/08/2562 หจก.โมครอสคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 1,459,602 1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.172.121) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายทัพคล้าย โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,166,000 34,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/10/2561 30/10/2561 30/10/2561 1,000,000 11/02/2562 1,000,000 180 05/03/2562 04/03/2562 31/08/2562 บรจ.ธนัญญา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/03/2562 1,201,690 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.172.122) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายวังร่มเกล้า 1 โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,262,000 38,000 เนินศาลา โกรกพระ อุทัยธานี 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/11/2561 12/12/2561 12/12/2561 1,050,000 22/02/2562 1,050,000 180 15/03/2562 14/03/2562 10/09/2562 บ.โมครอส คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/08/2562 1,268,053 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (109) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวา โครงการเขื่อนวังร่มเกล้า ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 34,500,000 34,500,000 34,500,000 17,000,000 17,500,000 ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2561 16/10/2561 06/11/2561 06/11/2561 16,800,023 24/01/2562 16,800,023 240 05/02/2562 04/02/2562 02/10/2562 หจก.พันล้านการโยธา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/10/2561 25/10/2561 22/10/2561 10,404,993 02/01/2562 10,404,993 หจก.อุทัยไชโย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/04/2562 16,882,848 33,431,024 16,800,024 16,631,000 33,316,888 16,800,023 16,516,865 99.66 87.48 100.00 87.48 99.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสะแกกรัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.15) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนหวาย ช่วงที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 304,400 304,400 521,800 521,800 หนองหญ้าปล้อง ทัพทัน อุทัยธานี 15/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 18/10/2561 89,265 03/11/2561 89,265 เป็นการจ้างค่าแรงชั่วคราว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/03/2562 304,400 304,400 302,669 302,669 99.43 100.00 100.00 100.00 99.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (73) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนหวาย ช่วงที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 86,035,400 17,394,200 17,394,200 17,394,200 หนองหญ้าปล้อง ทัพทัน อุทัยธานี 21/10/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/12/2558 07/01/2559 08/02/2559 02/09/2559 86,035,400 19/09/2559 86,035,400 720 14/11/2559 13/11/2559 13/11/2561 หจก.พันล้านการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/10/2561 17,394,200 17,394,200 5,261,627 5,261,627 30.25 100.00 100.00 100.00 64.35 13/08/2562 ขนาดกลาง ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำสะแกกรัง 8,900 7,000 5,550 4,500 400 300 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขาขี้ฝอยช่วงที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 46,073,724 46,073,724 46,073,724 46,073,724 ติดปัญหาเรื่องที่ดิน 46,073,724 46,073,724 0.00 0.00 100.00 0.00 56.60 11/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี ซ่อมแซมคันดินแก้มลิงสำนักโก จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 971,000 29,000 หนองหญ้าปล้อง ทัพทัน อุทัยธานี 02/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/05/2561 12/05/2561 17/05/2561 878,554 05/06/2561 878,554 120 13/06/2561 12/05/2561 10/10/2561 หจก.สว่างพรณรงค์ก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/11/2561 982,631 1,000,000 971,000 29,000 990,607 970,720 19,887 99.06 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี ซ่อมแซมคันดินแก้มลิงเขาน้อย จังหวัดอุทัยธานี งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 980,000 20,000 โคกหม้อ ทัพทัน อุทัยธานี 02/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/05/2561 11/05/2561 15/05/2561 978,272 05/06/2561 978,272 120 13/06/2561 12/06/2561 10/10/2561 หจก.สว่างพรณงค์ ก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/11/2561 980,059 1,000,000 980,000 20,000 998,159 978,272 19,887 99.82 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1 วังร่มเกล้า จังหวัดนครสวรรค์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,460,000 40,000 เนินกว้าว โกรกพระ นครสวรรค์ 02/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/05/2561 11/05/2561 17/05/2561 1,456,790 14/06/2561 1,456,790 120 19/06/2561 18/06/2561 16/10/2561 หจก.เจนวิสิทธิ์ ก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/11/2561 1,461,844 1,500,000 1,460,000 40,000 1,496,469 1,456,790 39,679 99.76 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยแหละ 2 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 20,000,000 20,000,000 19,420,000 580,000 คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 02/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/04/2561 23/04/2561 11/05/2561 17/05/2561 19,000,000 06/06/2561 19,000,000 180 07/07/2561 06/07/2561 02/01/2562 หจก.พันล้านการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/11/2561 19,351,495 20,000,000 19,420,000 580,000 19,353,747 18,826,742 527,005 96.77 100.00 100.00 1,000.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองหญ้านาง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 25,000,000 25,000,000 23,350,000 1,650,000 เนินแจง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 02/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/05/2561 17/05/2561 08/08/2561 08/08/2561 23,200,000 23/08/2561 23,200,000 150 25/09/2561 24/09/2561 21/02/2562 หจก.พันล้านการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/11/2561 23,353,268 23,444,500 23,200,000 244,500 16,460,451 16,215,951 244,500 70.21 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านตานาด งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 25,000,000 25,000,000 23,600,000 1,400,000 เนินแจง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 02/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/05/2561 17/05/2561 08/08/2561 08/08/2561 23,400,000 23/08/2561 23,400,000 150 25/09/2561 24/09/2561 22/02/2562 หจก.พันล้านการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/11/2561 23,633,533 23,691,017 23,400,000 291,017 15,738,086 15,447,069 291,017 66.43 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)4 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 4 ครั้ง