ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2563 เวลา 13:17:15]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมกราคม ผล แผน เดือนมกราคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.143) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานอุทัยธานี ระยะทาง 10.800 กม. ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.144) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานอุทัยธานี ระยะทาง 8.600 กิโลเมตร ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.612) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานอุทัยธานี พื้นที่ชลประทาน 60,000 ไร่ ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 60,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.614) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 67.000 กม. โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.615) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 66.500 กม. โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.617) บำรุงรักษาโรงสูบน้ำ/เครื่องสูบน้ำ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.619) บำรุงรักษาหัวงานโครงการฯ และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 - 3 พื้นที่ 1,985 ไร่ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 1,450 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.762) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำสายซอยฝั่งซ้าย วังร่มเกล้า ปริมาณ 125 ไร่ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 600 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.763) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย วังร่มเกล้า ปริมาณ 47 ไร่ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 1,500 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.1027) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำสายซอยฝั่งขวา ทัพคล้าย ปริมาณ 62 ไร่ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 600 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.1028) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำสายซอยฝั่งขวา วังร่มเกล้า ปริมาณ 108 ไร่ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 800 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.1029) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำสายซอยฝั่งซ้าย ทัพคล้าย ปริมาณ 93 ไร่ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 16/12/2562 03/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 600 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.1030) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ทัพคล้าย ปริมาณ 47 ไร่ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 1,000 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.1031) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา วังร่มเกล้า ปริมาณ 62 ไร่ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 1,500 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.1032) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ทัพคล้าย ปริมาณ 154 ไร่ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 1,000 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.212) ซ่อมแซมบ้านพัก โครงการชลประทานอุทัยธานี 1 แห่ง ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 10.00 21/01/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (49) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแม่ดีน้อย ตำบล แก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 1,000 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.5) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดอุทัยธานี ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 3,000 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (36) ปรับปรุงผิวจราจรแก้มลิงเขาขี้ฝอย ระยะทาง 8.000 กม. ตำบลเขาขี้ฝอย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 50,000,000 50,000,000 50,000,000 48,550,000 1,450,000 เขาขี้ฝอย ทัพทัน อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 10.00 21/01/2563 ยางพารา, 5,000 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (37) ปรับปรุงผิวจราจรแก้มลิงเขาน้อย ระยะทาง 4.400 กม. ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 35,000,000 35,000,000 35,000,000 33,990,000 1,010,000 โคกหม้อ ทัพทัน อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 10.00 21/01/2563 ยางพารา, 3,500 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (38) ปรับปรุงผิวจราจรแก้มลิงเขาหลวง ระยะทาง 2.900 กม. ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 24,000,000 24,000,000 24,000,000 23,310,000 690,000 โคกหม้อ ทัพทัน อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 10.00 21/01/2563 ยางพารา, 2,500 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (39) ปรับปรุงผิวจราจรแก้มลิงสำนักโก ระยะทาง 4.000 กม. ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 25,000,000 25,000,000 24,280,000 720,000 หนองหญ้าปล้อง ทัพทัน อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 10.00 21/01/2563 ยางพารา, 2,500 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (40) ปรับปรุงผิวจราจรแก้มลิงหนองหญ้าปล้อง ระยะทาง 4.600 กม. ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,000,000 30,000,000 30,000,000 29,130,000 870,000 หนองหญ้าปล้อง ทัพทัน อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 10.00 21/01/2563 ยางพารา, 3,000 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (41) ปรับปรุงผิวจราจรคันกั้นน้ำริมแม่น้ำตากแดดฝั่งขวา ระยะทาง 6.000 กม. ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 25,000,000 25,000,000 24,280,000 720,000 ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 03/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 10.00 21/01/2563 ยางพารา, 3,000 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (42) ปรับปรุงผิวจราจรคันกั้นน้ำริมแม่น้ำตากแดดฝั่งซ้าย ระยะทาง 14.000 กม. ตำบลเนินแจง ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 100,000,000 100,000,000 100,000,000 97,100,000 2,900,000 เนินแจง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 10.00 21/01/2563 ยางพารา, 10,000 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.834) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งซ้าย วังร่มเกล้า ระยะทาง 11.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 700,000 700,000 700,000 500,000 200,000 เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ 16/12/2562 03/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 600 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.836) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย วังร่มเกล้า ระยะทาง 10.500 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 800,000 800,000 800,000 500,000 300,000 เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ 16/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 500 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3166) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งขวา ทัพคล้าย ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 700,000 700,000 700,000 500,000 200,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 300 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3167) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งขวา วังร่มเกล้า ระยะทาง 5.000 กม. โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 800,000 800,000 800,000 500,000 300,000 ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 300 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3168) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งซ้าย ทัพคล้าย ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 500,000 500,000 500,000 400,000 100,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 300 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3169) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ทัพคล้าย ระยะทาง 9.500 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 800,000 800,000 800,000 500,000 300,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3170) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา วังร่มเกล้า ระยะทาง 9.000 กม. โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 800,000 800,000 800,000 500,000 300,000 ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 300 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3171) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองและขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย ฝายโป่งข่อย ระยะทาง 8.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 500,000 1,500,000 เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 500 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3176) ซ่อมแซมคันดินแก้มลิงเขาขี้ฝอย ระยะทาง 8.000 กม. โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 810,000 2,190,000 ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3177) ซ่อมแซมคันดินแก้มลิงเขาหลวง วังร่มเกล้า ระยะทาง 2.800 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 650,000 650,000 650,000 341,000 309,000 โคกหม้อ ทัพทัน อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3178) ซ่อมแซมคันดินแก้มลิงหนองหญ้าปล้อง วังร่มเกล้า ระยะทาง 4.600 กม. โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 650,000 650,000 650,000 353,000 297,000 หนองหญ้าปล้อง ทัพทัน อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3179) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานอุทัยธานี จำนวน 1 งาน ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3180) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานอุทัยธานี จำนวน 1 งาน ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3186) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 12 รายการ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 2,000 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3188) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำคลองส่งน้ำฝั่งขวา ทัพคล้าย จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 600,000 600,000 600,000 80,000 520,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 500 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3189) ซ่อมแซมหินเรียง - หินทิ้ง อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 98,000 1,402,000 ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3194) ซ่อมแซมอาคารประกอบฝายทัพคล้าย จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 600,000 600,000 600,000 437,000 163,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 7,000 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3195) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 26,000 974,000 ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 400 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3566) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำฝั่งซ้าย วังร่มเกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี ปริมาณดิน 50,500 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ 16/12/2562 23/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 1,000 25 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3701) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำฝั่งขวา ทัพคล้าย โครงการชลประทานอุทัยธานี ปริมาณดิน 51,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 600 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3702) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำฝั่งขวา วังร่มเกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี ปริมาณดิน 50,000 ลบ.ม. ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 1,000 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (19) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมอาคารประกอบ หนองจิก จำนวน 1 แห่ง ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 25,000,000 25,000,000 24,280,000 720,000 หนองไผ่แบน เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 2,000 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (10) ขุดขยายลำน้ำแม่น้ำตากแดด จำนวน 21.000 กม.ตำบลทุ่งใหญ่ ตำบลเนินเหล็ก ตำบลหนองไผ่แบน ตำบลเนินแจงอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 80,000,000 80,000,000 80,000,000 15,000,000 65,000,000 เนินแจง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 60,000 3,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.122) ปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองบ่อยืมคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 1 ขวา วังร่มเกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 8,000,000 8,000,000 8,000,000 1,950,000 6,050,000 ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 8,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.123) ปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ทัพคล้าย โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 8,000,000 8,000,000 8,000,000 1,600,000 6,400,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 10.00 21/01/2563 4,000 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (131) อาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉินคลอง 1 ขวา วังร่มเกล้า พร้อมอาคารประกอบ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 11,000,000 11,000,000 11,000,000 2,200,000 8,800,000 ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 5,000 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (127) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านเกาะพะยอม จำนวน 1 แห่ง ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 25,000,000 25,000,000 24,280,000 720,000 โคกหม้อ ทัพทัน อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 0.00 0.00 100.00 0.00 5.00 21/01/2563 ขนาดเล็ก 1,000 1,000 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนหวาย ช่วงที่ 2จังหวัดอุทัยธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,132,573 12,132,573 12,132,573 12,132,573 หนองหญ้าปล้อง ทัพทัน อุทัยธานี 21/10/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/12/2558 07/01/2559 08/01/2559 02/09/2559 86,035,000 19/09/2559 86,035,000 720 24/11/2559 23/11/2559 13/11/2561 หจก.พันล้านการโยธา แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา กรมได้ส่งเอกสารมาทางโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว และทางโครงการฯได้ตอบกลับไปยังกรมอีกครั้งหนึ่ง ขณะนี้รอทางกรม ดำเนินการ 10/01/2563 12,132,573 12,132,573 0.00 64.35 100.00 64.35 69.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี รายการขุดขยายลำน้ำแม่น้ำตากแดด อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 67,502,609 67,502,609 67,502,609 67,502,609 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 67,502,609 67,502,609 15,377,931 15,377,931 22.78 50.00 100.00 50.00 55.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการชลประทานอุทัยธานี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,570,000 1,570,000 1,570,000 1,570,000 1,471,250 1,471,250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)6 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 28 ครั้ง