ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 08 ส.ค. 2563 เวลา 01:57:33]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.143) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานอุทัยธานี ระยะทาง 10.800 กม. ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 476,806 25/03/2563 476,806 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2563 1,429,000 1,429,000 1,170,494 1,170,494 81.91 0.00 100.00 0.00 40.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.144) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานอุทัยธานี ระยะทาง 8.600 กิโลเมตร ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 480,975 26/03/2563 480,975 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2563 1,143,000 1,143,000 922,390 922,390 80.70 0.00 100.00 0.00 30.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.612) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานอุทัยธานี พื้นที่ชลประทาน 60,000 ไร่ ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 30,000 27/03/2563 30,000 บริษัท ฐิตามร จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2563 800,000 800,000 303,968 303,968 38.00 0.00 100.00 0.00 30.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.614) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 67.000 กม. โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 50,000 09/03/2563 50,000 ร้านไทยอินเตอร์ โอมมาร์ค 26/03/2563 500,000 500,000 470,544 470,544 94.11 0.00 100.00 0.00 30.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.615) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 66.500 กม. โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 149,970 09/03/2563 149,970 ร้านไทยอินเตอร์ โอมมาร์ค ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/03/2563 1,000,000 1,000,000 917,593 917,593 91.76 0.00 100.00 0.00 30.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.617) บำรุงรักษาโรงสูบน้ำ/เครื่องสูบน้ำ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 499,500 24/03/2563 499,500 พีพี ออโต้พาร์ท ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/03/2563 1,300,000 1,300,000 1,297,500 1,297,500 99.81 0.00 100.00 0.00 30.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.619) บำรุงรักษาหัวงานโครงการฯ และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 - 3 พื้นที่ 1,985 ไร่ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 206,500 17/03/2563 206,500 หจก.หนองฉางแก๊ส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/03/2563 4,500,000 4,500,000 1,864,635 1,864,635 41.44 0.00 100.00 0.00 30.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.762) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำสายซอยฝั่งซ้าย วังร่มเกล้า ปริมาณ 125 ไร่ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 391,075 03/03/2563 391,075 เป็นค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2563 400,000 400,000 400,000 399,950 399,950 99.99 0.00 100.00 0.00 30.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.763) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย วังร่มเกล้า ปริมาณ 47 ไร่ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 147,739 03/03/2563 147,739 เป็นค่าแรง 27/03/2563 150,000 150,000 150,000 149,924 149,924 99.95 0.00 100.00 0.00 30.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.1027) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำสายซอยฝั่งขวา ทัพคล้าย ปริมาณ 62 ไร่ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 191,192 03/03/2563 191,192 เป็นค่าแรง 27/03/2563 200,000 200,000 200,000 199,939 199,939 99.97 0.00 100.00 0.00 30.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.1028) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำสายซอยฝั่งขวา วังร่มเกล้า ปริมาณ 108 ไร่ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 338,931 03/03/2563 338,931 เป็นค่าแรง 27/03/2563 350,000 350,000 350,000 340,456 340,456 97.27 0.00 100.00 0.00 30.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.1029) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำสายซอยฝั่งซ้าย ทัพคล้าย ปริมาณ 93 ไร่ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 16/12/2562 03/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 286,788 03/03/2563 286,788 เป็นค่าแรง 27/03/2563 300,000 300,000 300,000 299,308 299,308 99.77 0.00 100.00 0.00 30.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.1030) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ทัพคล้าย ปริมาณ 47 ไร่ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 147,739 03/03/2563 147,739 เป็นค่าแรง 27/03/2563 150,000 150,000 150,000 149,714 149,714 99.81 0.00 100.00 0.00 30.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.1031) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา วังร่มเกล้า ปริมาณ 62 ไร่ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 191,192 03/03/2563 191,192 เป็นค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2563 200,000 200,000 200,000 191,518 191,518 95.76 0.00 100.00 0.00 30.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.1032) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ทัพคล้าย ปริมาณ 154 ไร่ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 477,180 03/03/2563 477,180 เป็นค่าแรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2563 500,000 500,000 500,000 499,807 499,807 99.96 0.00 100.00 0.00 30.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.212) ซ่อมแซมบ้านพัก โครงการชลประทานอุทัยธานี 1 แห่ง ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 448,068 26/03/2563 448,068 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2563 767,000 767,000 626,693 626,693 81.71 0.00 100.00 0.00 30.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (49) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแม่ดีน้อย ตำบล แก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/03/2563 24/03/2563 24/03/2563 21,700,000 30/03/2563 21,700,000 หจก.อุทัยไชโย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2563 34,056,000 34,056,000 17,051,158 17,051,158 50.07 0.00 100.00 0.00 70.00 21/07/2563 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.5) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดอุทัยธานี ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 280,000 27/03/2563 280,000 สวนไม้ครูสด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2563 619,000 619,000 128,940 128,940 20.83 0.00 100.00 0.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (36) ปรับปรุงผิวจราจรแก้มลิงเขาขี้ฝอย ระยะทาง 8.000 กม. ตำบลเขาขี้ฝอย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 50,000,000 50,000,000 50,000,000 48,550,000 1,450,000 เขาขี้ฝอย ทัพทัน อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/02/2563 26/02/2563 17/03/2563 26/03/2563 48,499,470 15/04/2563 48,499,470 180 18/04/2563 17/04/2563 14/10/2563 บริษัท ท่าซุงสยามคอนสตรัคชั่น จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/05/2563 48,563,726 49,093,570 48,499,470 594,100 48,832,248 48,499,470 332,778 99.47 0.00 100.00 0.00 35.00 24/03/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (37) ปรับปรุงผิวจราจรแก้มลิงเขาน้อย ระยะทาง 4.400 กม. ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 35,000,000 35,000,000 35,000,000 33,990,000 1,010,000 โคกหม้อ ทัพทัน อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/02/2563 26/02/2563 17/03/2563 26/03/2563 33,906,970 15/04/2563 33,906,970 180 บริษัท ท่าซุงสยามคอนสตรัคชั่น จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/04/2563 33,959,085 34,322,270 33,906,970 415,300 188,095 188,095 0.55 0.00 100.00 0.00 35.00 28/07/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (38) ปรับปรุงผิวจราจรแก้มลิงเขาหลวง ระยะทาง 2.900 กม. ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 24,000,000 24,000,000 24,000,000 23,310,000 690,000 โคกหม้อ ทัพทัน อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/02/2563 24/02/2563 13/03/2563 17/03/2563 23,200,043 22/04/2563 23,200,043 180 08/05/2563 07/05/2563 03/11/2563 หจก.พันล้านการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/05/2563 23,339,546 23,484,243 23,200,043 284,200 23,343,391 23,200,043 143,348 99.40 0.00 100.00 0.00 35.00 24/03/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (39) ปรับปรุงผิวจราจรแก้มลิงสำนักโก ระยะทาง 4.000 กม. ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 25,000,000 25,000,000 24,280,000 720,000 หนองหญ้าปล้อง ทัพทัน อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/02/2563 24/02/2563 13/03/2563 13/03/2563 24,267,850 02/04/2563 24,267,850 180 21/04/2563 20/04/2563 17/10/2563 บริษัท ท่าซุงสยามคอนสตรัคชั่น จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/05/2563 24,319,238 24,565,050 24,267,850 297,200 24,395,732 24,267,850 127,882 99.31 0.00 100.00 0.00 15.00 25/02/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (40) ปรับปรุงผิวจราจรแก้มลิงหนองหญ้าปล้อง ระยะทาง 4.600 กม. ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,000,000 30,000,000 30,000,000 29,130,000 870,000 หนองหญ้าปล้อง ทัพทัน อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/02/2563 26/02/2563 17/03/2563 26/03/2563 29,077,680 15/04/2563 29,077,680 180 21/04/2563 20/04/2563 17/10/2563 บริษัท ท่าซุงสยามคอนสตรัคชั่น จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/05/2563 29,155,703 29,433,880 29,077,680 356,200 29,223,392 29,077,680 145,712 99.28 0.00 100.00 0.00 35.00 24/03/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (41) ปรับปรุงผิวจราจรคันกั้นน้ำริมแม่น้ำตากแดดฝั่งขวา ระยะทาง 6.000 กม. ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 25,000,000 25,000,000 24,280,000 720,000 ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 03/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/03/2563 10/03/2563 30/03/2563 31/03/2563 24,256,940 09/04/2563 24,256,940 210 06/05/2563 05/05/2563 31/12/2563 บริษัท ท่าซุงสยามคอนสตรัคชั่น จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/05/2563 24,258,000 24,554,040 24,256,940 297,100 92,146 92,146 0.38 0.00 100.00 0.00 35.00 28/07/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (42) ปรับปรุงผิวจราจรคันกั้นน้ำริมแม่น้ำตากแดดฝั่งซ้าย ระยะทาง 14.000 กม. ตำบลเนินแจง ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 100,000,000 100,000,000 100,000,000 97,100,000 2,900,000 เนินแจง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 06/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/03/2563 27/03/2563 10/04/2563 27/04/2563 97,045,350 07/05/2563 97,045,350 210 บริษัท ท่าซุงสยามคอนสตรัคชั่น จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/05/2563 97,092,837 98,235,900 97,047,000 1,188,900 427,082 427,082 0.43 0.00 100.00 0.00 35.00 28/07/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.834) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งซ้าย วังร่มเกล้า ระยะทาง 11.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 700,000 700,000 700,000 500,000 200,000 เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ 16/12/2562 03/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 05/02/2563 486,220 30/03/2563 486,220 120 23/04/2563 21/04/2563 19/08/2563 หจก. เจนวิสิทธิ์ ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 486,220 486,220 หจก.เจนวิสิทธิืก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/05/2563 499,388 677,370 486,220 191,150 640,862 486,220 154,642 94.61 0.00 100.00 0.00 100.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.836) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย วังร่มเกล้า ระยะทาง 10.500 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 800,000 800,000 800,000 500,000 300,000 เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ 16/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/03/2563 495,100 30/03/2563 495,100 120 21/04/2563 20/04/2563 18/08/2563 บจก.ฐิตามร วิศวกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 495,100 495,100 หขก.สว่างพรณรงค์ ก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/05/2563 508,150 782,030 500,000 282,030 694,980 495,100 199,880 88.87 0.00 100.00 0.00 30.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3166) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งขวา ทัพคล้าย ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 700,000 700,000 700,000 500,000 200,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/02/2563 489,489 26/03/2563 489,489 120 21/04/2563 20/04/2563 18/08/2563 บริษัท ฐิตามร วิศวกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/05/2563 499,946 680,573 489,489 191,084 680,573 489,489 191,084 100.00 0.00 100.00 0.00 30.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3167) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งขวา วังร่มเกล้า ระยะทาง 5.000 กม. โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 800,000 800,000 800,000 500,000 300,000 ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 04/02/2563 497,940 30/03/2563 497,940 120 21/04/2563 20/04/2563 18/08/2563 หจก. เจนวิสิทธิ์ ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 497,490 497,490 หจก.เจนวิสิทธิืก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/05/2563 499,775 779,297 497,490 281,807 779,297 497,490 281,807 100.00 0.00 100.00 0.00 30.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3168) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งซ้าย ทัพคล้าย ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 500,000 500,000 500,000 400,000 100,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 19/03/2563 385,360 30/03/2563 385,360 120 21/04/2563 20/04/2563 18/08/2563 บริษัทฐิตามร วิศวกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/05/2563 392,289 476,502 385,360 91,142 476,502 385,360 91,142 100.00 0.00 100.00 0.00 30.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3169) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ทัพคล้าย ระยะทาง 9.500 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 800,000 800,000 800,000 500,000 300,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 12/02/2563 495,580 30/03/2563 495,580 120 21/04/2563 20/04/2563 18/08/2563 บจก.ฐิตามรวิศวกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/05/2563 499,233 780,380 495,580 284,800 779,457 495,580 283,877 99.88 0.00 100.00 0.00 30.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3170) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา วังร่มเกล้า ระยะทาง 9.000 กม. โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 800,000 800,000 800,000 500,000 300,000 ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 28/02/2563 496,050 30/03/2563 496,050 120 21/04/2563 20/04/2563 18/08/2563 บริษัทฐิตามร วิศวกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 183,308 183,308 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/05/2563 499,471 777,930 496,050 281,880 777,670 496,050 281,620 99.97 0.00 100.00 0.00 30.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3171) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองและขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย ฝายโป่งข่อย ระยะทาง 8.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 500,000 1,500,000 เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 12/02/2563 489,240 19/03/2563 489,240 120 08/04/2563 07/04/2563 05/08/2563 บจก.ฐิตามรวิศวกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/05/2563 499,579 1,919,350 489,240 1,430,110 1,337,674 489,240 848,434 69.69 0.00 100.00 0.00 30.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3176) ซ่อมแซมคันดินแก้มลิงเขาขี้ฝอย ระยะทาง 8.000 กม. โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 810,000 2,190,000 ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/02/2563 03/03/2563 09/03/2563 590,000 31/03/2563 590,000 120 09/04/2563 08/04/2563 06/08/2563 หจก. ก.การช่าง อุทัยธานี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/05/2563 1,701,492 2,667,496 590,000 2,077,496 2,667,496 590,000 2,077,496 100.00 0.00 100.00 0.00 30.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3177) ซ่อมแซมคันดินแก้มลิงเขาหลวง วังร่มเกล้า ระยะทาง 2.800 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 650,000 650,000 650,000 341,000 309,000 โคกหม้อ ทัพทัน อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 20/02/2563 325,425 26/03/2563 325,425 120 21/04/2563 20/04/2563 19/08/2563 บริษัทฐิตามร วิศวกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 229,970 229,970 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 26/05/2563 327,318 619,365 325,425 293,940 618,056 325,425 292,631 99.79 0.00 100.00 0.00 30.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3178) ซ่อมแซมคันดินแก้มลิงหนองหญ้าปล้อง วังร่มเกล้า ระยะทาง 4.600 กม. โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 650,000 650,000 650,000 353,000 297,000 หนองหญ้าปล้อง ทัพทัน อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 20/02/2563 349,618 09/04/2563 349,618 120 22/04/2563 21/04/2563 19/08/2563 หจก. เจนวิสิทธิ์ ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 219,650 219,650 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 26/05/2563 358,100 636,300 353,000 283,300 632,684 349,618 283,066 99.43 0.00 100.00 0.00 30.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3179) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานอุทัยธานี จำนวน 1 งาน ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 474,900 03/04/2563 474,900 บริษัท รัตนนิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/05/2563 476,060 2,423,000 2,423,000 2,134,730 2,134,730 88.10 0.00 100.00 0.00 30.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3180) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานอุทัยธานี จำนวน 1 งาน ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 329,500 27/03/2563 329,500 ร้าน สานิต พาณิชยการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/05/2563 329,500 1,439,000 1,439,000 1,262,969 1,262,969 87.77 0.00 100.00 0.00 30.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3186) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 12 รายการ โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 07/04/2563 381,000 13/04/2563 381,000 90 05/05/2563 05/05/2563 27/08/2563 บริษัทฐิตามร วิศวกรรม 26/05/2563 390,080 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3188) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำคลองส่งน้ำฝั่งขวา ทัพคล้าย จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 600,000 600,000 600,000 80,000 520,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/02/2563 78,850 08/04/2563 78,850 120 01/05/2563 30/04/2563 28/08/2563 บริษัท ฐิตามร วิศวกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/05/2563 81,601 581,080 80,000 501,080 579,731 78,850 500,881 99.77 0.00 100.00 0.00 30.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3189) ซ่อมแซมหินเรียง - หินทิ้ง อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 98,000 1,402,000 ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 19/02/2563 484,745 30/03/2563 484,745 120 21/04/2563 20/04/2563 18/08/2563 หจก. สว่างพรณรงค์ ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2563 490,932 490,932 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/05/2563 486,819 1,433,480 98,000 1,335,480 489,900 489,900 34.18 0.00 100.00 0.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3194) ซ่อมแซมอาคารประกอบฝายทัพคล้าย จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 600,000 600,000 600,000 437,000 163,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/02/2563 429,150 30/03/2563 429,150 120 21/04/2563 20/04/2563 18/08/2563 บริษัท ฐิตามร วิศวกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/05/2563 438,931 580,570 429,150 151,420 580,199 429,150 151,049 99.94 0.00 100.00 0.00 30.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3195) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 26,000 974,000 ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 28/02/2563 25,910 09/04/2563 25,910 120 01/05/2563 30/04/2563 28/08/2563 หจก. สว่างพรณรงค์ ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/05/2563 37,905 953,750 26,000 927,750 566,535 25,910 540,625 59.40 0.00 100.00 0.00 30.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3566) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำฝั่งซ้าย วังร่มเกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี ปริมาณดิน 50,500 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ 02/06/2563 02/06/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/06/2563 10/06/2563 1,184,620 1,184,620 120 บริษัท เค.พี. คอนสตรัคชั่น 202 จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/06/2563 1,942,330 1,184,620 1,184,620 0.00 0.00 100.00 0.00 30.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3701) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำฝั่งขวา ทัพคล้าย โครงการชลประทานอุทัยธานี ปริมาณดิน 51,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 02/06/2563 02/06/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/06/2563 10/06/2563 120 บริษัท เค.พี. คอนสตรัคชั่น 202 จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/06/2563 1,942,215 1,184,620 1,184,620 0.00 0.00 100.00 0.00 30.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.3702) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำฝั่งขวา วังร่มเกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี ปริมาณดิน 50,000 ลบ.ม. ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 02/06/2563 02/06/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/06/2563 10/06/2563 120 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/06/2563 1,942,130 1,184,620 1,184,620 0.00 0.00 100.00 0.00 30.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (19) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมอาคารประกอบ หนองจิก จำนวน 1 แห่ง ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 25,000,000 25,000,000 24,280,000 720,000 หนองไผ่แบน เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/03/2563 03/04/2563 13/04/2563 14/04/2563 23,100,000 21/04/2563 23,100,000 240 02/06/2563 01/06/2563 27/01/2564 หจก.พันล้านการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2563 100,000 26/03/2563 100,000 ร้านไทยอินเตอร์ โอมมาร์ท ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/07/2563 23,200,530 24,494,748 23,100,000 1,394,748 9,900 9,900 0.04 0.00 100.00 0.00 30.00 21/07/2563 2,000 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (10) ขุดขยายลำน้ำแม่น้ำตากแดด จำนวน 21.000 กม. ตำบลทุ่งใหญ่ ตำบลโนนเหล็ก ตำบลหนองไผ่แบน ตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 80,000,000 80,000,000 80,000,000 15,000,000 65,000,000 โนนเหล็ก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/03/2563 26/03/2563 02/04/2563 26/03/2563 7,197,477 17/04/2563 7,197,477 180 09/05/2563 08/05/2563 04/11/2563 หจก.อุทัยไชโย วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/04/2563 03/04/2563 08/04/2563 42,565,833 27/04/2563 42,565,833 หจก.อุทัยไชโย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/05/2563 42,665,944 78,277,877 14,967,477 63,310,400 25,703,473 3,483,607 22,219,866 32.84 0.00 100.00 0.00 50.00 21/07/2563 60,000 3,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.122) ปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองบ่อยืมคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 1 ขวา วังร่มเกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 8,000,000 8,000,000 8,000,000 1,950,000 6,050,000 ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 02/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/02/2563 20/02/2563 26/02/2563 1,890,011 09/04/2563 1,890,011 180 06/05/2563 05/05/2563 01/11/2563 หจก. เจนวิสิทธิ์ ก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/02/2563 18/02/2563 25/02/2563 3,762,863 3,762,863 หจก.อุทัยไชโย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/05/2563 1,922,162 7,711,212 1,890,012 5,821,200 1,223,054 1,223,054 15.86 0.00 100.00 0.00 60.00 21/07/2563 8,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (1.123) ปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ทัพคล้าย โครงการชลประทานอุทัยธานี ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 8,000,000 8,000,000 8,000,000 1,600,000 6,400,000 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 16/12/2562 18/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/03/2563 31/03/2563 01/04/2563 1,350,007 16/04/2563 1,350,007 180 06/05/2563 05/05/2563 01/11/2563 หจก.อุทัยไชโย วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/03/2563 20/03/2563 20/03/2563 30,000 30,000 ร้านไทยอินเตอร์ โอมมาร์ท ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/05/2563 1,370,000 7,432,757 1,350,007 6,082,750 4,773,330 4,773,330 64.22 0.00 100.00 0.00 60.00 21/07/2563 4,000 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (131) อาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉินคลอง 1 ขวา วังร่มเกล้า พร้อมอาคารประกอบ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 11,000,000 11,000,000 11,000,000 2,200,000 8,800,000 ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 23/03/2563 18/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/03/2563 03/04/2563 13/03/2563 1,089,943 22/04/2563 1,089,943 180 08/05/2563 07/05/2563 03/11/2563 หจก.อุทัยไชโย วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/03/2563 19/03/2563 19/03/2563 25,000 25,000 ร้านศรีเจริญ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/05/2563 1,139,950 10,552,878 2,169,898 8,382,980 1,339,108 1,339,108 12.69 0.00 100.00 0.00 40.00 21/07/2563 5,000 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี (127) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านเกาะพะยอม จำนวน 1 แห่ง ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 25,000,000 25,000,000 24,280,000 720,000 โคกหม้อ ทัพทัน อุทัยธานี 16/12/2562 23/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/03/2563 03/04/2563 13/04/2563 14/04/2563 23,300,000 21/04/2563 23,300,000 240 23/04/2563 22/04/2563 18/12/2563 หจก.พันล้านการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2563 10,000 10,000 ร้านไทยอินเตอร์ โอมมาร์ท ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/05/2563 23,465,898 24,420,792 23,300,000 1,120,792 2,144,710 2,119,360 25,350 8.78 0.00 100.00 0.00 45.00 21/07/2563 ขนาดเล็ก 1,000 1,000 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนหวาย ช่วงที่ 2จังหวัดอุทัยธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,132,573 12,132,573 12,132,573 12,132,573 หนองหญ้าปล้อง ทัพทัน อุทัยธานี 21/10/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/12/2558 07/01/2559 08/01/2559 02/09/2559 86,035,000 19/09/2559 86,035,000 720 24/11/2559 23/11/2559 13/11/2561 หจก.พันล้านการโยธา แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 10/01/2563 12,132,573 12,132,573 0.00 100.00 100.00 100.00 83.51 24/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี รายการขุดขยายลำน้ำแม่น้ำตากแดด อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 67,502,609 67,502,609 67,502,609 67,502,609 โนนเหล็ก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 16/12/2562 13/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ติดปัญหาอื่นๆ คาดว่า ประกาศเชิญชวน วันที่ 24-26 มีนาคม 2563 20/03/2563 42,665,944 67,502,609 67,502,609 67,502,609 67,502,609 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 11/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานอุทัยธานี รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการชลประทานอุทัยธานี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,570,000 1,570,000 1,570,000 1,570,000 หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 02/10/2562 11/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/10/2562 28/10/2562 30/10/2562 1,461,250 17/01/2563 1,461,250 บริษัท แสงฟ้า อีซูซุเซลล์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/04/2563 1,501,560 1,461,250 1,461,250 1,461,250 1,461,250 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)