ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 2562 เวลา 09:39:20]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.1.361) บำรุงรักษาพื้นที่หัวงานโครงการฯ หัวงานระบบส่งน้ำพื้นที่เขื่อนและท้ายเขื่อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,902,000 5,902,000 5,902,000 5,902,000 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 51,280 02/11/2561 51,280 บริษัท สุพิชญาพรรธน์ จำกัด 14/08/2562 5,902,000 5,902,000 5,039,561 5,039,561 85.39 91.67 95.57 91.67 95.57 14/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.1.362) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 415,500 415,500 415,500 415,500 แจงงาม,หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 20/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 14/08/2562 415,500 415,500 382,864 382,864 92.15 91.67 92.15 91.67 92.15 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.1.363) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 483,200 483,200 483,200 483,200 แจงงาม,หนองหญ้าไซ,บ่อกรุ หนองหญ้าไซ,เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 20/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 14/08/2562 483,200 483,200 479,392 479,392 99.21 91.68 95.62 91.68 95.62 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.1.392) บริหารการส่งน้ำ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 695,000 695,000 695,000 695,000 แจงงาม,หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 20/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 28/08/2561 49,873 05/06/2562 49,873 บริษัท นันท์ธนารักษ์รุ่งเรืองปิโตเลียม จำกัด 14/08/2562 695,000 695,000 515,653 515,653 74.19 87.51 67.18 87.51 67.18 23/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.156) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 213,400 213,400 213,400 213,400 หนองสะเดา,หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ,สามชุก สุพรรณบุรี 20/08/2561 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 39,875 39,875 29/01/2562 98,661 98,661 98,661 98,661 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.168.1996) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 แจงงาม,หนองหญ้าไซ,บ่อกรุ,หนองโพธิ์,วังสีราช หนองหญ้าไซ,เดิมบางฯ,สามชุก สุพรรณบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 14/02/2562 988,692 14/02/2562 988,692 15 14/02/2562 14/02/2562 01/03/2562 กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว 02/07/2562 988,692 988,692 988,692 988,692 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.168.1998) ซ่อมแซมฝายบ้านหนองไม้ตาย (คลองระบายน้ำ ร.1 ซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 บ่อกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11,350 11,350 07/11/2561 1,145,000 1,145,000 1,136,156 1,136,156 99.23 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.168.1999) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/11/2561 29/11/2561 12/12/2561 17/12/2561 1,799,090 28/12/2561 1,799,090 90 03/01/2562 04/01/2562 03/04/2562 บริษัท ไชยอนันท์เพาเวอร์ จำกัด 14/01/2562 1,945,396 1,836,890 1,799,090 37,800 1,836,890 1,799,090 37,800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.168.2000) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 4 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/11/2561 27/11/2561 07/12/2561 13/12/2561 1,919,709 25/12/2561 1,919,709 60 03/01/2562 04/01/2562 04/03/2562 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด 14/01/2562 1,945,459 1,959,908 1,919,709 40,199 1,959,908 1,919,709 40,199 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.168.2001) ซ่อมแซมฝายบ้านดอนเก้า (คลองระบายน้ำ ร.1 ซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ่อกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11,350 11,350 07/11/2561 950,149 950,149 950,149 950,149 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.168.2002) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 143,775 01/11/2561 143,775 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด 21/11/2561 1,906,007 1,906,007 1,906,007 1,906,007 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.172.114) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายบ้านดอนกระเบื้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,250,000 1,250,000 1,214,000 1,214,000 หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/11/2561 29/11/2561 12/12/2561 17/12/2561 1,079,508 28/01/2562 1,079,508 60 29/01/2562 29/01/2562 29/03/2562 บริษัท ไชยอนันท์เพาเวอร์ จำกัด 30/01/2562 1,214,607 1,079,508 1,079,508 1,079,508 1,079,508 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.172.115) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายบ้านดอนไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,250,000 1,250,000 1,214,000 1,214,000 หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบุรี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/11/2561 29/11/2561 12/12/2561 17/12/2561 1,199,000 28/01/2562 1,199,000 60 31/01/2562 31/03/2562 บริษัท เอส.เอ็น.พัฒนกิจ 30/01/2562 1,214,531 1,199,000 1,199,000 1,199,000 1,199,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.172.116) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบริเวณหน้าฝ่ายบ้านวังคัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 4,855,000 4,855,000 วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/11/2561 29/11/2561 12/12/2561 25/12/2561 4,799,102 28/01/2562 4,799,102 90 29/01/2562 29/01/2562 28/05/2562 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด 30/01/2562 4,855,507 4,799,102 4,799,102 4,799,102 4,799,102 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว กำจัดวัชพืชบริเวณหัวงานโครงการด้วยแรงคน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี ค่าแรง XXXX XXXX 05/08/2562 2,000,000 2,000,000 897,158 897,158 44.86 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ซ่อมแซม ฝายบ้านมะขามเฒ่า คลองระบาย ร.1 ซ้าย กม.9+872 จังหวัดสุพรรณบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 หัวนา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 28/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/06/2562 13,735 24/07/2562 13,735 หจก.เศรษฐีการโยธา 14/08/2562 1,143,700 1,143,700 726,617 726,617 63.53 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ซ่อมแซม ฝายบ้านบ่อกรุ คลองระบาย ร.1 ซ้าย กม.17+250 จังหวัดสุพรรณบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ่อกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 28/06/2562 03/07/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/06/2562 100,305 03/07/2562 100,305 หจก.เศรษฐีการโยธา 14/08/2562 953,100 953,100 599,569 599,569 62.91 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองระบายน้ำ ร.1 ซ้าย - 1 ซ้าย กม.0+000 จังหวัดสุพรรณบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 หัวนา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 28/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/06/2562 39,825 03/07/2562 39,825 หจก.เศรษฐีการโยธา 14/08/2562 762,500 762,500 570,237 570,237 74.79 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองระบายน้ำ ร.1 ขวา - 1 ซ้าย กม.0+000 จังหวัดสุพรรณบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หัวนา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 28/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/06/2562 69,525 03/07/2562 69,525 หจก.เศรษฐีการโยธา 14/08/2562 953,200 953,200 656,805 656,805 68.91 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ซ่อมแซม ทรบ.คันกั้นน้ำลำห้วยกระเสียว กม.51+300 จังหวัดสุพรรณบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 28/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/06/2562 28,350 03/07/2562 28,350 หจก.เศรษฐีการโยธา 14/08/2562 966,000 966,000 812,874 812,874 84.15 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ซ่อมแซม ทรบ.คันกั้นน้ำคลองระบายน้ำ ร.1 ซ้าย กม.2+020 (ฝั่งขวา) จังหวัดสุพรรณบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หัวนา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 28/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/06/2562 11,475 03/07/2562 11,475 หจก.เศรษฐีการโยธา 14/08/2562 478,300 478,300 338,203 338,203 70.71 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ขุดลอกตะกอนดิน คลองส่งน้ำด้วยแรงคน จังหวัดสุพรรณบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 30/05/2562 08/08/2562 4,481,000 4,481,000 4,475,853 4,475,853 99.89 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จังหวัดสุพรรณบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 09/07/2562 08/08/2562 485,000 485,000 368,216 368,216 75.92 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ขุดลอกคลองบ้านหนองกระทุ่ม กม.0+000-5+272 จังหวัดสุพรรณบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,340,000 160,000 หนองกระทุ่ม เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 23/07/2562 วิธีคัดเลือก 26/06/2562 26/06/2562 02/07/2562 03/07/2562 5,056,360 10/07/2562 5,056,360 45 11/07/2562 10/07/2562 24/08/2562 บริษัท ไชยอนันท์เพาเวอร์ จำกัด 14/08/2562 5,267,702 5,452,000 5,340,000 112,000 111,929 111,929 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ขุดลอกคลองบ้านป่าสะแก กม.4+000-11+060 จังหวัดสุพรรณบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,311,000 189,000 ป่าสะแก เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 23/07/2562 วิธีคัดเลือก 09/07/2562 09/07/2562 15/07/2562 19/07/2562 6,101,035 24/07/2562 6,101,035 45 26/07/2562 25/07/2562 08/09/2562 14/08/2562 6,226,051 6,444,000 6,311,000 133,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ขุดลอกคลองบ้านหนองโพธิ์ กม.0+000-7+000 จังหวัดสุพรรณบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,311,000 189,000 หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 23/07/2562 วิธีคัดเลือก 09/07/2562 09/07/2562 15/07/2562 19/07/2562 6,096,963 24/07/2562 6,096,963 45 26/07/2562 25/07/2562 08/09/2562 บริษัท ไชยอนันท์เพาเวอร์ 14/08/2562 6,221,739 6,444,000 6,311,000 133,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ขุดลอกคลองบ้านหนองหญ้าไซ กม.0+000-19+316 จังหวัดสุพรรณบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,612,000 288,000 หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 23/07/2562 วิธีคัดเลือก 09/07/2562 09/07/2562 15/07/2562 19/07/2562 9,198,720 24/07/2562 9,198,720 45 26/07/2562 25/07/2562 08/09/2562 บริษัท ไชยอนันท์เพาเวอร์ จำกัด 14/08/2562 9,481,141 9,814,000 9,612,000 202,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ขุดลอกคลองบ้านหนองสะเดา กม.0+000-6+000 จังหวัดสุพรรณบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 14,374,000 14,374,000 6,000,000 5,826,000 174,000 หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบุรี 23/07/2562 วิธีคัดเลือก 09/07/2562 09/07/2562 15/07/2562 19/07/2562 5,628,286 24/07/2562 5,628,286 45 26/07/2562 25/07/2562 08/09/2562 บริษัท สุพิชญาพรรธน์ จำกัด 14/08/2562 5,743,832 5,948,000 5,826,000 122,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ขุดลอกคลองบ้านหนองไผ่ กม.0+000-15+150 จังหวัดสุพรรณบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 16,852,000 16,852,000 8,500,000 8,253,000 247,000 หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบุรี 23/07/2562 วิธีคัดเลือก 09/07/2562 09/07/2562 15/07/2562 19/07/2562 7,897,483 24/07/2562 7,897,483 45 26/07/2562 25/07/2562 08/09/2562 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด 14/08/2562 8,139,775 8,426,000 8,253,000 173,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ขุดลอกคลองบ้านบ่อหว้า กม.0+000-15+150 จังหวัดสุพรรณบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,426,000 8,426,000 8,500,000 8,253,000 247,000 หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 23/07/2562 วิธีคัดเลือก 09/07/2562 09/07/2562 15/07/2562 19/07/2562 7,976,154 24/07/2562 7,976,154 45 26/07/2562 25/07/2562 08/09/2562 บริษัท สุพิชญาพรรธน์ จำกัด 14/08/2562 8,140,343 8,426,000 8,253,000 173,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 814,000 814,000 814,000 814,000 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 01/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/11/2561 29/11/2561 18/12/2561 764,000 22/01/2562 764,000 90 23/01/2562 22/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/11/2561 12/12/2561 18/12/2561 764,000 22/01/2562 764,000 บริษัท โตโยต้า เมืองสุพรรณ ผู้จัดจำหน่ายโตโยต้า จำกัด 08/08/2562 764,000 764,000 764,000 764,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (crane) 3 ตัน จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 01/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/11/2561 29/11/2561 24/12/2561 2,170,000 28/01/2562 2,170,000 90 29/01/2562 28/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/11/2561 12/12/2561 24/12/2561 2,170,000 28/01/2562 2,170,000 บริษัท ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลล์ จำกัด 08/08/2562 2,170,000 2,170,000 2,170,000 2,170,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 6 ครั้ง