ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 09 ก.ค. 2563 เวลา 21:40:25]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.164) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 1 ขวา - 1 ซ้าย กม.1+610 ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,943,000 57,000 บ่อกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 06/01/2563 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/01/2563 14/02/2563 25/02/2563 09/03/2563 1,176,342 26/03/2563 1,176,342 120 27/03/2563 27/03/2563 24/07/2563 ห้างหุ่นส่วน อมรชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง 02/04/2563 1,190,743 1,176,343 14,400 1,190,712 1,176,342 14,370 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.536) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว พื้นที่ชลประทาน 110,844 ไร่ ตำบลแจงงาม /หนองหญ้าไซ /หนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 695,000 695,000 695,000 695,000 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 29,900 05/03/2563 29,900 หจก.สุวรรณาคอมพิวเตอร์ 13/03/2563 695,000 695,000 435,000 435,000 62.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.546) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 63.920 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลหนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ หนองกระทุ่ม อำเภอด่านช้างเดิมบางนางบวช หนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 483,200 483,200 483,200 483,200 หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ หนองกระทุ่ม ด่านช้าง เดิมบางนางบวช หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2563 19,970 06/03/2563 19,970 หจก.สุวรรณาคอมพิวเตอร์ 13/03/2563 483,200 483,200 69,110 69,110 14.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.551) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 27.500 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลหนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ หนองกระทุ่มอำเภอเดิมบางนางบวช สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 415,500 415,500 415,500 415,500 หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ หนองกระทุ่ม เดิมบางนางบวช สามชุก สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 19,995 05/03/2563 19,995 ร้านอัมพรบุ๊ค 13/03/2563 415,500 415,500 29,959 29,959 7.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.556) บำรุงรักษาพื้นที่หัวงานโครงการฯ หัวงานระบบส่งน้ำพื้นที่เขื่อนและท้ายเขื่อนพื้นที่ 2,600 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง เดิมบางนางบวช หนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,902,000 5,902,000 5,902,000 5,902,000 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2563 49,977 27/03/2563 49,977 อัมพรบุ๊คส์ 27/03/2563 5,902,000 5,902,000 1,531,343 1,531,343 25.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.992) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน ปริมาณ 98 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียวตำบลด่านช้าง หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ อำเภอด่านช้าง เดิมบางนางบวช หนองหญ้าไซจังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 320,000 320,000 320,000 320,000 ด่านช้าง หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ ด่านช้าง เดิมบางนางบวช หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 19,890 05/03/2563 19,890 ร้านชื่นใจเซอร์วิส 13/03/2563 317,925 317,925 317,925 317,925 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.194) ซ่อมแซมหัวงานและอาคารประกอบอื่นๆ จำนวน 2 แห่ง พื้นที่ 500 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 28,796 05/03/2563 28,796 บริษัท สุพิชญาพรรธน์ จำกัด 13/03/2563 2,388,909 2,388,909 2,388,909 2,388,909 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.56) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1ขวา-1ขวา (Para Asphalt Concrete) กม.2+580 - กม.3+200 (ฝั่งขวา) ยาว 620 เมตร ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,913,000 87,000 หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 06/01/2563 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/02/2563 13/02/2563 18/03/2563 19/03/2563 1,649,000 02/04/2563 1,649,000 120 03/04/2563 03/04/2563 31/07/2563 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด 03/04/2563 1,669,200 1,649,000 20,200 20,200 20,200 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.57) ปรับปรุงถนนทางเข้าฝ่ายส่งน้ำที่ 2 (Para Asphalt Concrete) ยาว 1,500 เมตร ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 5,830,000 170,000 หนองกระทุ่ม เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/02/2563 14/02/2563 18/03/2563 19/03/2563 3,279,000 02/04/2563 3,279,000 120 03/04/2563 03/04/2563 31/07/2563 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด 03/04/2563 3,319,100 3,279,000 40,100 40,060 40,060 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (32) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา กม.0+000 - กม.3+500 (ฝั่งขวา) (Para Asphalt Concrete) ระยะทาง 3,500 เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,000,000 15,000,000 15,000,000 14,564,000 436,000 หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 06/01/2563 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/02/2563 12/02/2563 18/03/2563 19/03/2563 8,479,000 02/04/2563 8,479,000 120 03/04/2563 03/04/2563 31/07/2563 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด 03/04/2563 8,582,800 8,479,000 103,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.30) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 366,800 366,800 212,390 212,390 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 13/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 59,993 03/04/2563 59,993 บริษัท นันท์ธนารักษ์รุ่งเรืองปิโตเลียม จำกัด 03/04/2563 212,377 212,377 212,144 212,144 99.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.2708) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1ขวา กม.0+000-20+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 267,408 05/03/2563 267,408 บริษัท สุพิชญาพรรธ์ จำกัด 13/03/2563 1,901,188 1,901,188 1,901,188 1,901,188 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.2709) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1ซ้าย 1ขวา กม.0+000 - 9+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 134,640 05/03/2563 134,640 บริษัท สหสมชัยธนาพร 13/03/2563 950,006 950,006 950,006 950,006 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.2761) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ซ้าย กม.13+900 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 ป่าสะแก เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 31,104 05/03/2563 31,104 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด 13/03/2563 237,619 237,619 237,619 237,619 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.2765) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำ ร.1ซ้าย - 1ซ้าย กม.0+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลบ่อกรุ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ่อกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 121,149 05/03/2563 121,149 บริษัท สุพิชญาพรรธ์ จำกัด 13/03/2563 944,206 944,206 944,206 944,206 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.2767) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปลายคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ซ้าย กม.3+653 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 หนองกระทุ่ม เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 38,640 05/03/2563 38,640 บริษัท สุพิชญาพรรธ์ จำกัด 13/03/2563 239,670 239,670 239,670 239,670 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.2768) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปลายคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย กม.7+000 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 บ่อกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 11,520 05/03/2563 11,520 บริษัท สุพิชญาพรรธ์ จำกัด 13/03/2563 95,344 95,344 95,344 95,344 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.2771) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ซ้าย กม.0+000 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองกระทุ่ม เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 49,914 05/03/2563 49,914 บริษัท สุพิชญาพรรธ์ จำกัด 13/03/2563 476,123 476,123 476,123 476,123 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.2773) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย กม.0+000 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองกระทุ่ม เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 49,392 05/03/2563 49,392 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด 13/03/2563 477,332 477,332 477,332 477,332 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.2783) ซ่อมแซมท่อลอดคันคลองระบายน้ำ ร.3 ขวา กม.4+000 กม.4+730 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 85,248 05/03/2563 85,248 บริษัท สุพิชญาพรรธ์ จำกัด 13/03/2563 664,713 664,713 664,713 664,713 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.2784) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองระบายน้ำ ร.2 ขวา กม.2+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 40,185 05/03/2563 40,185 บริษัท สุพิชญาพรรธน์ จำกัด 13/03/2563 466,486 466,486 466,486 466,486 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.2785) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองระบายน้ำ ร.3ขวา กม.3+050 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 480,000 480,000 480,000 480,000 หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 33,012 05/03/2563 33,012 ร้านชื่นใจเซอร์วิส 13/03/2563 443,993 443,993 443,993 443,993 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.2786) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองระบายน้ำ ร.4 ขวา กม. 1+400-6+200 จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 24,998 05/03/2563 24,998 บริษัท นันท์ธนารักษ์รุ่งเรืองปิโตเลียม จำกัด 13/03/2563 826,176 826,176 826,176 826,176 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.2795) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 1ซ้าย - 1ขวา -1ซ้าย กม.0+100 กม.0+050 กม.4+300 กม.4+450 กม.4+800 กม.5+100 จำนวน 6 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 บ่อกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 75,628 05/03/2563 75,628 บริษัท สุพิชญาพรรธ์ จำกัด 13/03/2563 283,821 283,821 283,821 283,821 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.2796) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย จำนวน 10 แห่ง กม.0+200-6+750 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองกระทุ่ม เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 113,004 05/03/2563 113,004 บริษัท สุพิชญาพรรธ์ จำกัด 13/03/2563 454,220 454,220 454,220 454,220 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.2805) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ซ้าย กม.0+000 กม.14+500 กม.12+950 กม.3+135 จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 หนองกระทุ่ม เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 48,081 05/03/2563 48,081 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด 13/03/2563 192,472 192,472 192,472 192,472 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.2810) ซ่อมแซมทางระบายน้ำ ร.4 ขวา กม.11+200 - 19+316 จำนวน 15 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 430,608 05/03/2563 430,608 บริษัท สุพิชญาพรรธ์ จำกัด 13/03/2563 1,896,875 1,896,875 1,896,875 1,896,875 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.2813) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 03/03/2563 99,944 20/03/2563 99,944 15 02/04/2563 03/04/2563 16/04/2563 หสม.ร่วมใจพัฒนา 1 ขวา 1 ขวา 29/04/2563 998,402 998,402 998,402 998,402 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.2831) ซ่อมแซมหินทิ้งหน้าเขื่อน กม. 2+000 - 2+500 ยาว 500 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/01/2563 12/03/2563 20/02/2563 1,178,973 09/03/2563 1,178,973 บริษัท เอส เอ พาวเวอร์ จำกัด 13/03/2563 2,125,865 2,125,865 2,125,865 2,125,865 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.2835) ซ่อมแซมอาคารน้ำตก คลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1ซ้าย กม.4+600 กม.10+100 กม.12+500 จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 บ่อกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 118,696 05/02/2563 118,696 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด 13/03/2563 770,866 770,866 770,866 770,866 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.2836) ซ่อมแซมอาคารน้ำตก คลองส่งน้ำ 1ซ้าย - 1ขวา - 1ซ้าย กม.2+120 กม.3+200 กม.4+800 จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 บ่อกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 114,307 05/03/2563 114,307 ถาวรการไฟฟ้า 13/03/2563 715,707 715,707 715,707 715,707 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.3668) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านกงกำปั่น กม.2+000-3+000 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 485,000 471,000 14,000 หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/03/2563 466,688 16/03/2563 466,688 60 17/03/2563 18/03/2563 15/05/2563 บริษัท เอส เอ พาวเวอร์ จำกัด 29/04/2563 466,688 466,688 460,154 460,154 98.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.3669) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านเกาะกร่าง กม.10+540 - 11+540 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 485,000 471,000 14,000 หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/03/2563 466,688 16/03/2563 466,688 60 17/03/2563 18/03/2563 15/05/2563 บริษัท เอส เอ พาวเวอร์ จำกัด 29/04/2563 466,688 466,688 460,154 460,154 98.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.3670) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านเกาะแก้ว กม.9+540 - 10+540 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 485,000 471,000 14,000 หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/03/2563 467,328 16/03/2563 467,328 60 17/03/2563 18/03/2563 15/05/2563 บริษัท ไชยอนันท์เพาเวอร์ จำกัด 29/04/2563 467,328 467,328 460,785 460,785 98.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.3671) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านขวาง กม.6+000-7+000 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 485,000 471,000 14,000 หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/03/2563 466,688 16/03/2563 466,688 60 17/03/2563 18/03/2563 15/05/2563 บริษัท เอส เอ พาวเวอร์ จำกัด 29/04/2563 466,688 466,688 460,154 460,154 98.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.3672) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านโคกพระ กม. 2+000 -3+000 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 485,000 471,000 14,000 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/03/2563 467,328 16/03/2563 467,328 60 17/03/2563 18/03/2563 15/05/2563 บริษัท ไชยอนันท์เพาเวอร์ จำกัด 29/04/2563 467,328 467,328 460,785 460,785 98.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.3673) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านดอนตาลเสี้ยน กม.0+000-1+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 485,000 471,000 14,000 หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/03/2563 466,688 16/03/2563 466,688 60 17/03/2563 18/03/2563 15/05/2563 บริษัท เอส เอ พาวเวอร์ จำกัด 29/04/2563 466,688 466,688 460,154 460,154 98.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.3674) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านบ่อพระ กม.13+540 - 14+540 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 485,000 471,000 14,000 หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/03/2563 467,328 16/03/2563 467,328 60 17/03/2563 18/03/2563 15/05/2563 บริษัท ไชยอนันท์เพาเวอร์ จำกัด 29/04/2563 467,328 467,328 460,785 460,785 98.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.3675) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านโพธิ์ทอง กม.8+000-9+000 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังสีราช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 485,000 471,000 14,000 วังสีราช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/03/2563 466,688 16/03/2563 466,688 60 17/03/2563 18/03/2563 15/05/2563 บริษัท เอส เอ พาวเวอร์ จำกัด 29/04/2563 466,688 466,688 460,154 460,154 98.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.3676) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านไร่อ้อย กม. 5+000-6+000 ยาว 1,000 เมตร ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 485,000 471,000 14,000 หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/03/2563 466,688 16/03/2563 466,688 60 17/03/2563 18/04/2563 15/05/2563 บริษัท เอส เอ พาวเวอร์ จำกัด 29/04/2563 466,688 466,688 460,154 460,154 98.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.3677) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านลาดปลาค้าว กม.14+540 - 15+540 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 485,000 471,000 14,000 หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/03/2563 467,328 16/03/2563 467,328 60 17/03/2563 18/03/2563 15/05/2563 บริษัท ไชยอนันท์เพาเวอร์ จำกัด 29/04/2563 467,328 467,328 460,785 460,785 98.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.3678) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านลำพันบอง กม.1+000-2+000 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 485,000 471,000 14,000 หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/03/2563 466,688 16/03/2563 466,688 60 17/03/2563 18/03/2563 15/05/2563 บริษัท เอส เอ พาวเวอร์ จำกัด 29/04/2563 466,688 466,688 460,154 460,154 98.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.3679) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านสามัคคีธรรม กม.3+000 - 4+000 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 485,000 471,000 14,000 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/03/2563 465,664 17/03/2563 465,664 60 18/03/2563 19/03/2563 16/05/2563 บริษัท สุพิชญาพรรธน์ จำกัด 29/04/2563 465,664 465,664 459,145 459,145 98.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.3680) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านหนองกางยาง กม.8+540 - 9+540 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 485,000 471,000 14,000 หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/03/2563 465,664 17/03/2563 465,664 60 18/03/2563 19/03/2563 16/05/2563 บริษัท สุพิชญาพรรธน์ จำกัด 29/04/2563 465,664 465,664 459,145 459,145 98.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.3681) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านหนองปล้อง กม.3+000-4+000 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 485,000 471,000 14,000 หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/03/2563 465,664 17/03/2563 465,664 60 18/03/2563 19/03/2563 16/05/2563 บริษัท สุพิชญาพรรธน์ จำกัด 29/04/2563 465,664 465,664 459,145 459,145 98.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.3682) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านหนองโพธิ์ กม.12+540 - 13+540 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 485,000 471,000 14,000 หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/03/2563 465,664 17/03/2563 465,664 60 18/03/2563 19/03/2563 16/05/2563 บริษัท สุพิชญาพรรธน์ 29/04/2563 465,664 465,664 459,145 459,145 98.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.3683) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านหนองสะเดา กม.9+000 - 10+000 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 485,000 471,000 14,000 หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/03/2563 465,664 17/03/2563 465,664 60 18/03/2563 19/03/2563 16/05/2563 บริษัท สุพิชญาพรรธน์ จำกัด 29/04/2563 465,664 465,664 459,145 459,145 98.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.3684) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านหนองหลวง กม.11+540 - 12+540 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 485,000 471,000 14,000 หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 04/03/2563 467,840 18/03/2563 467,840 60 19/03/2563 20/03/2563 17/05/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทรัพย์สมบูรณ์ ก่อสร้าง 29/04/2563 467,840 467,840 461,290 461,290 98.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.3685) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านใหม่ไร่อ้อย กม.7+000-8+000 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 485,000 471,000 14,000 หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 04/03/2563 467,840 18/03/2563 467,840 60 19/03/2563 20/03/2563 17/05/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทรัพย์สมบูรณ์ ก่อสร้าง 29/04/2563 467,840 467,840 461,290 461,290 98.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.3686) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหนองพลับ กม.4+000 - 5+000 ยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 12,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 485,000 471,000 14,000 หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 04/03/2563 467,840 18/03/2563 467,840 60 19/03/2563 20/03/2563 17/05/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทรัพย์สมบูรณ์ ก่อสร้าง 29/04/2563 467,840 467,840 461,290 461,290 98.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (1.3732) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำกระเสียว โซน C1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ปริมาณ 107,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,200,000 4,200,000 4,050,000 3,933,000 117,000 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/01/2563 14/02/2563 17/03/2563 19/03/2563 2,359,000 31/03/2563 2,359,000 120 01/04/2563 03/04/2563 29/07/2563 บริษัท ไชยอนันท์เพาเวอร์ จำกัด 03/04/2563 2,358,280 2,358,280 2,358,280 2,358,280 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (11) ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำห้วยกระเสียว (บ้านหนองมะค่าโมง) จำนวน 1 แห่ง ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 20,000,000 20,000,000 19,418,000 582,000 หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/02/2563 26/02/2563 23/03/2563 24/03/2563 15,977,000 02/04/2563 15,977,000 120 03/04/2563 04/04/2563 31/07/2563 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 99,988 03/04/2563 99,988 บริษัท นันท์ธนารักษ์รุ่งเรืองปิโตเลียม จำกัด 29/04/2563 16,172,200 15,977,000 195,200 9,809,108 9,613,971 195,138 60.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (118) ปรับปรุงบ่อยืมคลองส่งน้ำ 1 ขวา (ฝั่งขวา) กม. 0+000 - 4+350 ยาว 4,350 เมตร ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 20,000,000 20,000,000 19,418,000 582,000 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 06/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/02/2563 26/02/2563 23/03/2563 24/03/2563 12,100,000 03/04/2563 12,100,000 120 04/04/2563 05/04/2563 01/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคสองพัน วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 49,984 03/04/2563 49,984 บริษัท นันท์ธนารักษ์รุ่งเรืองปิโตเลียม จำกัด 29/04/2563 12,248,000 12,100,000 148,000 147,884 147,884 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ซ่อมแซมคลังพัสดุ ฝ่ายส่งน้ำที่ 3 จำนวน 1 แห่ง พื้นที่ 250 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/04/2563 49,984 07/04/2563 49,984 บริษัท นันท์ธนารักษ์รุ่งเรืองปิโตเลียม จำกัด 13/05/2563 338,000 338,000 333,491 333,491 98.67 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ซ่อมแซมรั้วแนวเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว (ช่วงที่ 1) ยาว 2,000 เมตร ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/04/2563 247,506 10/04/2563 247,506 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด 13/05/2563 6,782,500 6,782,500 6,391,724 6,391,724 94.24 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ซ่อมแซมรางระบายน้ำ ระยะทาง 1,000 เมตร บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/04/2563 87,696 10/04/2563 87,696 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด 13/05/2563 2,414,500 2,414,500 2,354,027 2,354,027 97.50 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ซ่อมแซมโรงจอดรถฝ่ายช่างกล จำนวน 2 แห่ง พื้นที่ 400 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/04/2563 19,989 07/04/2563 19,989 บริษัท นันท์ธนารักษ์รุ่งเรืองปิโตเลียม จำกัด 13/05/2563 582,000 582,000 573,197 573,197 98.49 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ซ่อมแซมอาคารที่จอดรถ ฝ่ายส่งน้ำที่ 1 จำนวน 1 แห่ง พื้นที่ 50 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/04/2563 8,610 07/04/2563 8,610 อัมพรบุ๊คส์ 13/05/2563 242,000 242,000 235,164 235,164 97.18 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ขุดลอกอ่างเก็บน้ำกระเสียว ระยะที่ 1 งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,612,000 288,000 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 26/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/04/2563 08/04/2563 15/04/2563 4,778,067 27/04/2563 4,778,067 60 28/04/2563 29/04/2563 26/06/2563 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด 25/06/2563 10,595,642 4,861,683 4,778,067 83,616 4,861,672 4,778,067 83,605 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 2,500 3,000
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ซ่อมแซมท่อลอดคันกั้นน้ำคลองระบายน้ำ ร.4 ขวา กม.10+800 (ฝั่งซ้าย) จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 463,232 463,232 463,232 463,232 หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 13/09/2562 13/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 19/09/2562 463,232 24/09/2562 463,232 30 27/09/2562 25/09/2562 26/10/2562 บริษัท ไชยอนันท์เพาเวอร์ จำกัด 27/11/2562 476,000 463,232 463,232 463,232 463,232 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/11/2562 300 80
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ซ่อมแซมท่อลอดคันกั้นน้ำคลองระบายน้ำ ร.4 ขวา กม.11+100 (ฝั่งซ้าย) จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 472,402 472,402 472,402 472,402 หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 13/09/2562 13/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 19/09/2562 472,402 24/09/2562 472,402 30 27/09/2562 25/09/2562 26/10/2562 บริษัท ไชยอนันท์เพาเวอร์ จำกัด 27/11/2562 486,000 472,402 472,402 472,402 472,402 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/11/2562 320 95
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลอง 1 ขวา - 1 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) กม.10+700 จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 148,388 148,388 148,388 148,388 ป่าสะแก เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 11/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/09/2562 140,715 12/09/2562 140,715 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด 27/11/2562 148,388 148,388 148,388 148,388 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/11/2562 290 75
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลอง 1 ซ้าย 1 ขวา - 1 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) กม.7+950 จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 148,388 148,388 148,388 148,388 หัวนา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 11/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/09/2562 145,217 12/09/2562 145,217 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด 27/11/2562 148,388 148,388 148,388 148,388 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/11/2562 280 60
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลอง 1 ซ้าย 1 ขวา - 1 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) กม.9+150 จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 139,716 139,716 139,716 139,716 หัวนา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 11/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/09/2562 135,701 12/09/2562 135,701 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด 27/11/2562 139,659 139,659 139,659 139,659 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/11/2562 300 85
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลอง 1 ซ้าย 1 ขวา -1 ซ้าย (ฝั่งขวา) กม.9+690 จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 157,117 157,117 157,117 157,117 หัวนา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 11/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/09/2562 150,406 12/09/2562 150,406 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด 27/11/2562 157,117 157,117 157,117 157,117 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/11/2562 270 50
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ซ่อมแซม ทรบ. ลอดคันกั้นน้ำ ร.1 ซ้าย (ฝั่งขวา) กม.0+800 จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 471,487 471,487 471,487 471,487 วังศรีราช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 13/09/2562 13/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 19/09/2562 471,487 24/09/2562 471,487 30 27/09/2562 25/09/2562 26/10/2562 บริษัท ไชยอนันท์เพาเวอร์ จำกัด 27/11/2562 476,000 471,487 471,487 471,487 471,487 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/11/2562 340 95
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ซ่อมแซม ทรบ. ลอดคันกั้นน้ำ ร.1 ซ้าย (ฝั่งขวา) กม.0+900 จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 481,121 481,121 481,121 481,121 วังศรีราช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 13/09/2562 13/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 19/09/2562 481,121 24/09/2562 481,121 30 27/09/2562 25/09/2562 26/10/2562 บริษัท สุพิชญาพรรธน์ จำกัด 27/11/2562 486,000 481,121 481,121 481,121 481,121 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/11/2562 250 40
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ซ่อมแซม ทรบ. ลอดคันกั้นน้ำ ร.1 ซ้าย (ฝั่งขวา) กม.2+600 จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 462,339 462,339 462,339 462,339 หัวนา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 13/09/2562 13/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 19/09/2562 462,339 24/09/2562 462,339 30 27/09/2562 25/09/2562 26/10/2562 บริษัท สุพิชญาพรรธน์ จำกัด 27/11/2562 467,000 462,339 462,339 462,339 462,339 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/11/2562 300 85
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ซ่อมแซม ทรบ. ลอดคันกั้นน้ำ ร.1 ซ้าย (ฝั่งขวา) กม.3+050 จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 462,516 462,516 462,516 462,516 หัวนา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 13/09/2562 13/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 19/09/2562 462,516 24/09/2562 462,516 30 27/09/2562 25/09/2562 26/10/2562 บริษัท เอส เอ พาวเวอร์ จำกัด 27/11/2562 467,000 462,516 462,516 462,516 462,516 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/11/2562 320 90
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ซ่อมแซม ทรบ. ลอดคันกั้นน้ำ ร.1 ซ้าย (ฝั่งขวา) กม.2+800 จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 471,487 471,487 471,487 471,487 หัวนา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 13/09/2562 13/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 19/09/2562 471,487 24/09/2562 471,487 30 27/09/2562 25/09/2562 26/10/2562 บริษัท เอส เอ พาวเวอร์ จำกัด 27/11/2562 476,000 471,487 471,487 471,487 471,487 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/11/2562 310 80
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ซ่อมแซม ทรบ. ลอดคันกั้นน้ำ ร.1 ซ้าย (ฝั่งขวา) กม.3+300 จังหวัดสุพรรณบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 481,139 481,139 481,139 481,139 หัวนา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 13/09/2562 13/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 19/09/2562 481,139 24/09/2562 481,139 30 27/09/2562 25/09/2562 26/10/2562 บริษัท เอส เอ พาวเวอร์ จำกัด 27/11/2562 486,000 481,139 481,139 481,139 481,139 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/11/2562 290 70
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 15/10/2562 05/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/02/2563 3,283,000 25/02/2563 3,283,000 บริษัท เอ.วี.เอ็น. มอเตอร์เวอคส์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2563 25/02/2563 25/02/2563 3,283,000 25/02/2563 3,283,000 บริษัท เอ.วี.เอ็น. มอเตอร์เวอคส์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 3,283,000 3,283,000 3,283,000 3,283,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ แบบหัวรวม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 170,000 170,000 170,000 170,000 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 02/10/2562 02/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/10/2562 170,000 26/12/2562 170,000 บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด 10/01/2563 170,000 170,000 170,000 170,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว เครื่องวัดน้ำฝนธรรมดาพร้อมอุปกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000 15,000 15,000 15,000 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 02/10/2562 02/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/10/2562 15,000 26/12/2562 15,000 บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด 10/01/2563 15,000 15,000 15,000 15,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 54,500 54,500 54,500 54,500 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 02/10/2562 02/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/10/2562 54,500 26/12/2562 54,500 บริษัทชัยสุวรรณวัสดุดี จำกัด 10/01/2563 54,500 54,500 54,500 54,500 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 47,500 47,500 47,500 47,500 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 02/10/2562 02/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/10/2562 47,500 26/12/2562 47,500 บริษัทชัยสุวรรณวัสดุดี จำกัด 10/01/2563 47,500 47,500 47,500 47,500 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 51,600 51,600 51,600 51,600 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 02/10/2562 02/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/10/2562 51,600 26/12/2562 51,600 หจก.สุวรรณาคอมพิวเตอร์ 10/01/2563 51,600 51,600 51,600 51,600 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 33,800 33,800 33,800 33,800 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 02/10/2562 02/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/10/2562 33,800 26/12/2562 33,800 หจก.สุวรรณาคอมพิวเตอร์ 10/01/2563 33,800 33,800 33,800 33,800 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 159,000 159,000 159,000 159,000 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 02/10/2562 02/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/10/2562 159,000 26/12/2562 159,000 หจก.สุวรรณาคอมพิวเตอร์ 10/01/2563 159,000 159,000 159,000 159,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/05/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)