ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 08 ส.ค. 2563 เวลา 02:08:56]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา (1.93) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา พื้นที่ชลประทาน 630 ไร่ ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 11/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 20,000 11/03/2563 20,000 ร้าน ก พานิช 13/03/2563 400,000 400,000 195,020 195,020 48.76 80.00 48.00 80.00 48.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา (1.111) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 630 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,430,100 1,430,100 1,430,100 1,430,100 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 11/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 50,000 10/03/2563 50,000 ร้าน ก พานิช 13/03/2563 1,430,100 1,430,100 486,438 486,438 34.01 80.00 53.00 80.00 53.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา (1.11) งานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณหัวงาน พื้นที่ 630 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 17/12/2562 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2563 17/01/2563 23/01/2563 360,206 12/03/2563 360,206 บ.ไลท์แมกซ์(ประเทศไทย) จำกัด 13/03/2563 754,560 2,975,006 2,975,006 2,770,987 2,770,987 93.14 90.00 93.00 90.00 93.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา (1.2) ซ่อมแซมผิวจราจรภายในโครงการฯเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,170,000 130,000 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 21/11/2562 08/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 22/01/2563 07/02/2563 13/02/2563 3,580,000 18/03/2563 3,580,000 150 01/04/2563 31/03/2563 28/08/2563 หจก. เยี่ยมบุญชัย 94 29/04/2563 66,162,539 3,623,900 3,580,000 43,900 16,267 16,267 0.45 100.00 100.00 100.00 100.00 28/07/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา (1.4338) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา จำนวน 4 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 16/12/2562 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2563 17/01/2563 23/01/2563 438,191 13/03/2563 438,191 บ.ทีพีซี เอ็นจิเนียริ่งจำกัด 13/03/2563 879,714 5,848,047 5,848,047 5,601,843 5,601,843 95.79 90.00 100.00 90.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา (1.4350) ซ่อมแซมหินทิ้งเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฝั่งซ้าย ความยาว 250 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 12/11/2562 18/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/12/2562 07/01/2563 09/01/2563 1,011,060 11/03/2563 1,011,060 หจก.ปั้นลาภวัสดุ 11/03/2563 1,214,625 2,190,435 2,190,435 2,188,611 2,188,611 99.92 90.00 100.00 90.00 100.00 12/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา รั้วภายในบริเวณบ้านพักภายในบริเวณหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา ความยาวไม่น้อยกว่า 900 เมตร ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 01/04/2563 09/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/04/2563 481,500 01/05/2563 481,500 บริษัท ศิลากาญจน์ อุตสาหกรรม จำกัด 12/05/2563 481,500 2,500,000 2,500,000 2,289,569 2,289,569 91.58 85.00 94.00 85.00 94.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา ปรับปรุงโรงจอดรถโครงการฯเจ้าพระยา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 01/04/2563 09/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/04/2563 424,974 08/05/2563 424,974 ร้านอรอนงค์ พาณิชย์ 15/05/2563 424,974 2,000,000 2,000,000 1,744,172 1,744,172 87.21 85.00 88.00 85.00 88.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา ซ่อมแซมเส้นทางลำเลียงวัชพืชตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยาจังหวัดชัยนาท ระยะทาง 1.500กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,597,618 1,597,618 1,597,618 1,597,618 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 25/10/2562 21/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/02/2562 05/03/2562 06/03/2562 1,597,618 29/03/2562 1,597,618 90 24/04/2562 23/04/2562 22/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์วงษ์ศิลา 03/12/2562 2,346,879 1,597,618 1,597,618 1,597,618 1,597,618 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/12/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 20/09/2562 16/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/10/2562 28/10/2562 01/11/2562 1,920,000 16/12/2562 1,920,000 บ.ท๊อปเบสท์ มอเตอร์ เซลล์ กำจัด 05/01/2563 2,500,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 38,000 38,000 38,000 38,000 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 20/09/2562 16/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2562 38,000 28/11/2562 38,000 ร้าน ส.ณฐวรรษ์อะไหล่ยนต์ 16/01/2563 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,800 25,800 25,800 25,800 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 20/09/2562 16/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2562 25,800 07/01/2563 25,800 ร้านมารดาคอมพิวเตอร์ 16/01/2563 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000 15,000 15,000 15,000 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 20/09/2562 16/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2562 15,000 07/01/2563 15,000 ร้านมารดาคอมพิวเตอร์ 16/01/2563 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,300 6,300 6,300 6,300 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 20/09/2562 16/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2562 6,300 07/01/2563 6,300 ร้านมารดาคอมพิวเตอร์ 16/01/2563 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/05/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)