ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 03:54:51]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา (1.1.364) บำรุงรักษาหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,430,100 1,430,100 1,430,100 1,430,100 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 20/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 30/10/2561 1,430,100 30/10/2561 1,430,100 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ช.21/203/2561 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/08/2562 1,430,100 1,430,100 1,287,862 1,287,862 90.05 95.00 98.00 95.00 98.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา (1.1.393) บริหารการส่งน้ำ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/12/2561 24,982 27/12/2561 24,982 หจก.111พานิช 01/05/2562 400,000 400,000 285,022 285,022 71.26 95.00 62.00 95.00 62.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา ซ่อมแซมเส้นทางลำเลียงวัชพืช ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 1.500 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,670,000 80,000 บางหลวง,บ้านกล้วย สรรพยา,เมืองชัยนาท ชัยนาท 25/10/2561 21/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/02/2562 05/03/2562 06/03/2562 1,597,618 29/03/2562 1,597,618 90 24/04/2562 23/04/2562 22/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์วงษ์ศิลา ติดปัญหาอื่นๆ ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า เนื่องจากเครื่องจักรชำรุด 19/08/2562 1,631,218 1,597,618 33,600 33,590 33,590 2.06 100.00 40.00 100.00 40.00 13/08/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา ซ่อมแซมผิวทางจราจรภายในโครงการฯ เจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 5.150 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 13,800,000 13,800,000 13,800,000 13,490,000 310,000 บางหลวง,บ้านกล้วย สรรพยา,เมืองชัยนาท ชัยนาท 24/10/2561 05/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/11/2561 13/11/2561 03/12/2561 06/12/2561 13,000,000 25/01/2562 13,000,000 150 29/01/2562 28/01/2562 27/06/2562 หจก.ธ.ธนฤทธิ์ 19/08/2562 13,272,704 13,000,000 272,704 13,272,704 13,000,000 272,704 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา (1.168.2003) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา จำนวน 4 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 11/09/2561 12/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/11/2561 21/11/2561 23/11/2561 3,688,556 29/11/2561 3,688,556 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมรชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง 26/07/2562 6,787,063 6,787,063 6,787,063 6,787,063 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา (1.251) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำ บ้านใหม่ - วังทอง ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 837,233 837,233 บางหลวง,บ้านกล้วย สรรพยา,เมืองชัยนาท ชัยนาท 27/09/2561 20/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/01/2562 29/01/2561 31/01/2561 05/09/2561 837,233 23/02/2561 837,233 90 27/02/2561 26/09/2561 27/05/2561 หจก.จันทร์วรารุ่งเรือง 26/07/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 33,800 33,800 33,800 33,800 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 16/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 33,800 02/01/2562 33,800 ร้านมารดาคอมพิวเตอร์ 04/03/2562 33,800 33,800 33,800 33,800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา ค่าขยายเขตไฟฟ้า บริเวณสำนักงานชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 05/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2562 400,937 14/03/2562 400,937 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ชัยนาท 01/05/2562 700,000 700,000 700,000 700,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 สูง 2 ชั้น จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 05/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2562 167,301 22/02/2562 167,301 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 01/05/2562 700,000 700,000 700,000 700,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 สูง 2 ชั้น จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 05/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2562 140,567 22/02/2562 140,567 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 01/05/2562 700,000 700,000 700,000 700,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 05/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2562 160,839 22/02/2562 160,839 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 01/05/2562 800,000 800,000 800,000 800,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบริเวณหัวงานโครงการเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 05/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2562 404,325 14/03/2562 404,325 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ชัยนาท 01/05/2562 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)4 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 8 ครั้ง