ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 08 ส.ค. 2563 เวลา 01:12:18]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.125) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ระยะทาง 23.050 กิโลเมตร ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,483,200 2,483,200 ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี 14/11/2562 04/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 816,055 17/03/2563 816,055 บริษัท ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 จำกัด 27/03/2563 2,483,200 2,483,200 2,181,139 2,181,139 87.84 100.00 88.00 100.00 88.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.524) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร พื้นที่ชลประทาน 475,000 ไร่ ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 98,384 12/03/2563 98,384 บริษัท หงษ์ชวลิต จำกัด 27/03/2563 2,700,000 2,700,000 1,272,502 1,272,502 47.13 90.00 70.00 90.00 70.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.527) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 39 สาย ระยะทาง 208.357 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,575,100 1,575,100 1,575,100 1,575,100 เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี 13/01/2563 01/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/04/2563 55,086 01/04/2563 55,086 ร้านสกาย 01/04/2563 1,575,100 1,575,100 484,588 484,588 30.77 90.00 78.00 90.00 78.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.528) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 3 สาย ระยะทาง 102.142 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,543,400 1,543,400 1,543,400 1,543,400 โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/03/2563 49,997 30/03/2563 49,997 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 01/04/2563 1,543,400 1,543,400 295,106 295,106 19.12 90.00 70.00 90.00 70.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.530) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 7 แห่ง พื้นที่ 313 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 710,500 710,500 710,500 710,500 โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/03/2563 9,997 30/03/2563 9,997 เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 01/04/2563 710,500 710,500 363,209 363,209 51.12 90.00 80.00 90.00 80.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.965) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 2 ซ้าย ปริมาณ 16 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 52,000 52,000 52,000 52,000 สิงห์ บางระจัน สิงห์บุรี 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 1,260 13/03/2563 1,260 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 27/03/2563 52,000 52,000 51,974 51,974 99.95 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.1017) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 1 ขวา - 2 ฝั่งซ้าย ปริมาณ 22 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 71,500 71,500 71,500 71,500 บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 9,990 16/03/2563 9,990 บริษัท ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 จำกัด 27/03/2563 71,500 71,500 71,290 71,290 99.71 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.1018) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 2 ขวา - 1 ขวา ปริมาณ 24 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 78,000 78,000 78,000 78,000 สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 9,990 16/03/2563 9,990 ร้านแก้วมังกร พานิชกุล 27/03/2563 78,000 78,000 77,835 77,835 99.79 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.36) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและประปา ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร หัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 จำนวน 1 งาน ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 โพสังโฆ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 28/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 108,900 10/03/2563 108,900 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 27/03/2563 108,900 1,537,000 1,537,000 1,396,258 1,396,258 90.84 90.00 93.00 90.00 93.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (30) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ขวา (ช่วงที่ 2) ระยะทาง 4.050 กม. ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 25,000,000 20,000,000 19,420,000 580,000 ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 14/01/2563 18/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/02/2563 18/02/2563 06/03/2563 16/06/2563 18,832,000 18,832,000 หจก.มนต์ชัยรุ่งเรือง ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 9,941 02/04/2563 9,941 บริษัท โรดี้ (ประเทศไทย) จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างจัดหา โดยผู้รับจ้างได้ยื่นเรื่องอุธรณ์พิจารณาผล 06/08/2563 19,332,540 19,425,098 19,189,998 235,100 9,941 9,941 0.05 100.00 12.00 100.00 12.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.2575) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 2 ขวา แม่น้ำน้อย 2 กม.3+900 - กม.5+700 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,787,000 3,787,000 2,300,000 2,233,000 67,000 ห้วยชัน อินทร์บุรี สิงห์บุรี 29/11/2562 01/04/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2563 11/02/2563 24/02/2563 1,009,998 25/03/2563 1,009,998 90 10/04/2563 10/04/2563 08/07/2563 หจก. ตรีการค้า 2008 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/04/2563 3,049 01/04/2563 3,049 บริษัท โรดี้ (ประเทศไทย) ขายปลีก 20/04/2563 2,248,890 1,022,398 1,009,998 12,400 1,022,375 1,009,998 12,377 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.2576) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 5 ขวา แม่น้ำน้อย 2 กม.0+000 - กม.1+800 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,830,000 1,830,000 1,830,000 1,777,000 53,000 แม่ลา บางระจัน สิงห์บุรี 29/11/2562 01/04/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/02/2563 18/02/2563 28/02/2563 958,934 27/03/2563 958,934 90 10/04/2563 10/04/2563 08/07/2563 หจก.สุรีวัฒน์ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/04/2563 3,049 01/04/2563 3,049 บริษัท โรดี้ (ประเทศไทย) ขายปลีก 20/04/2563 1,777,000 970,635 958,935 11,700 970,613 958,934 11,679 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.2577) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย กม.1+000 - กม.4+500 (เป็นช่วงๆ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 844,000 844,000 844,000 820,000 24,000 โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี 29/11/2562 07/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/02/2563 18/02/2563 28/02/2563 379,979 27/04/2563 379,979 90 15/05/2563 15/05/2563 12/08/2563 หจก. พิมพ์ปภร วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/04/2563 4,694 29/04/2563 4,694 บริษัท โรดี้ (ประเทศไทย) จำกัด 20/07/2563 820,000 384,680 379,980 4,700 384,673 379,979 4,694 100.00 100.00 91.00 100.00 91.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.2581) ซ่อมแซมเครื่องกว้านฯ อาคารบังคับน้ำและอาคารประกอบ เขตจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 แห่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 780,000 780,000 780,000 780,000 สิงห์ บางระจัน สิงห์บุรี 25/10/2562 04/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 255,420 10/03/2563 255,420 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 27/03/2563 756,000 756,000 749,652 749,652 99.16 100.00 99.00 100.00 99.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.2583) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำกลางคลอง 1 ขวา - 1 ซ้าย - 1 ขวา กม.4+217 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี 28/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 204,530 10/03/2563 204,530 หจก.ศรีละกูล 168 27/03/2563 917,700 917,700 907,124 907,124 98.85 100.00 98.00 100.00 98.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.2584) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ซ้าย กม.9+000 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 171,887 18/03/2563 171,887 ร้านซ่อนกลิ่นการค้า 27/03/2563 629,200 629,200 628,407 628,407 99.87 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.2585) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 1 ขวา กม.13+500 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 630,000 630,000 630,000 630,000 โพทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 174,682 09/03/2563 174,682 ร้านซ่อนกลิ่นการค้า 27/03/2563 612,000 612,000 605,869 605,869 99.00 100.00 99.00 100.00 99.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.2586) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 1 ขวา กม.8+300 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 โพทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/04/2563 291,887 07/04/2563 291,887 ร้าน รัชนี การค้า 01/05/2563 631,200 631,200 624,518 624,518 98.94 100.00 99.00 100.00 99.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.2591) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปลายคลอง 1 ซ้าย - 1 ขวา พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 920,000 920,000 920,000 920,000 ถอนสมอ ท่าช้าง สิงห์บุรี 28/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 102,312 10/03/2563 102,312 หจก.ศรีละกูล 168 27/03/2563 888,300 888,300 882,422 882,422 99.34 100.00 99.00 100.00 99.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.2593) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำ 4 ซ้าย - 1 ขวา และอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 สระแจง บางระจัน สิงห์บุรี 25/10/2552 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 132,633 16/03/2563 132,633 ร้าน สหชัยพาณิชกุล 27/03/2563 434,500 434,500 352,329 352,329 81.09 100.00 86.00 100.00 86.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.2595) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1 ขวา เขต ต.พักทัน จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 พักทัน บางระจัน สิงห์บุรี 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 102,988 09/03/2563 102,988 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 27/03/2563 338,000 338,000 332,455 332,455 98.36 100.00 99.00 100.00 99.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.2596) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 1 ขวา เขต ต.โพทะเล จำนวน 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 760,000 760,000 760,000 760,000 โพทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 332,906 09/03/2563 332,906 ร้าน รัชนี การค้า 27/03/2563 735,400 735,400 683,698 683,698 92.97 100.00 94.00 100.00 94.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.2597) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 1 ขวา เขต ต.สระแจง จำนวน 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 สระแจง บางระจัน สิงห์บุรี 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 47,246 09/03/2563 47,246 ร้าน รัชนี การค้า 27/03/2563 822,300 822,300 733,705 733,705 89.23 100.00 92.00 100.00 92.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.2605) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 14 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี 13/01/2563 01/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 01/04/2563 70,000 01/04/2563 70,000 7 04/04/2563 07/04/2563 15/04/2563 กลุ่มดงทองพัฒนา 15/04/2563 1,000,000 1,000,000 790,000 790,000 79.00 100.00 79.00 100.00 79.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.2606) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,900 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 856,000 856,000 856,000 856,000 โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี 21/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 312,331 10/03/2563 312,331 ร้านซ่อนกลิ่น 27/03/2563 815,900 815,900 814,413 814,413 99.82 100.00 99.00 100.00 99.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.2607) ซ่อมแซมรอกันวัชพืช ประตูระบายน้ำปากคลองส่งน้ำ 1 ขวา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 380,000 380,000 380,000 380,000 เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี 14/11/2562 04/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 323,800 10/03/2563 323,800 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 27/03/2563 366,900 366,900 366,582 366,582 99.91 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.2608) ซ่อมแซมรอกันวัชพืช หน้าประตูระบายน้ำบางระจัน จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 480,000 480,000 480,000 480,000 โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี 14/11/2562 04/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 411,750 10/03/2563 411,750 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 27/03/2563 463,500 463,500 463,075 463,075 99.91 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.2609) ซ่อมแซมโรงสูบน้ำคลองยายห่วงและอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 780,000 780,000 780,000 780,000 โพสังโฆ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 29/10/2552 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 69,836 10/03/2563 69,836 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 27/03/2563 748,200 748,200 747,036 747,036 99.84 100.00 99.00 100.00 99.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.2612) ซ่อมแซมอาคารท่อระบายน้ำคลองระบาย 1 ซ้าย - 1 ซ้าย แม่น้ำน้อย 3 พร้อมอาคารประกอบ กม.4+240 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 คอทราย ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 28/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 259,431 10/03/2563 259,431 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 27/03/2563 946,200 946,200 940,562 940,562 99.40 100.00 99.00 100.00 99.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.2613) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองระบาย 2 ซ้าย แม่น้ำน้อย 3 พร้อมอาคารประกอบ กม.3+118 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 940,000 940,000 940,000 940,000 โพสังโฆ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 28/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 199,607 10/03/2563 199,607 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 27/03/2563 908,900 908,900 899,190 899,190 98.93 100.00 98.00 100.00 98.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.2616) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำปลายคลอง 1 ขวา - 1 ซ้าย - 1 ขวา พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 970,000 970,000 970,000 970,000 ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี 28/11/2562 04/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 306,913 10/03/2563 306,913 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 27/03/2563 936,700 936,700 928,877 928,877 99.16 100.00 99.00 100.00 99.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.2629) ซ่อมแซมอาคารประกอบคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 1 ขวา - 1 ซ้าย จำนวน 6 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 757,000 757,000 757,000 757,000 แม่ลา บางระจัน สิงห์บุรี 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 319,794 18/03/2563 319,794 ร้านซ่อนกลิ่น 27/03/2563 736,000 736,000 733,501 733,501 99.66 100.00 99.00 100.00 99.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.2766) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปลายคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ขวา และอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 28/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 143,172 10/03/2563 143,172 ร้านแก้วมังกร พานิชกุล 27/03/2563 338,200 338,200 328,736 328,736 97.20 100.00 98.00 100.00 98.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.2769) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปลายคลองส่งน้ำ 6 ขวา - 1 ขวา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 630,000 630,000 630,000 630,000 โคกโคเฒ่า เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 114,904 17/03/2563 114,904 ร้านสหะวิเศษ 27/03/2563 609,000 609,000 602,521 602,521 98.94 100.00 98.00 100.00 98.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.2804) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ขวา และอาคารประกอบ จำนวน 6 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 28/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 62,000 10/03/2563 62,000 สหสมชัยพานิชกุล 27/03/2563 918,400 918,400 852,253 852,253 92.80 100.00 99.00 100.00 99.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.2820) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ขวา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ุทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 25/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 265,112 23/03/2563 265,112 ร้านแก้วมังกร พานิชกุล 27/03/2563 810,100 810,100 783,584 783,584 96.73 100.00 96.00 100.00 96.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.2966) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนด้วยแรงคน คลองส่งน้ำ 5 ขวา - 1 ขวา กม.0+000 - กม.2+500 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 430,000 430,000 430,000 430,000 โพธิ์ม่วงพันธ์ สามโก้ อ่างทอง 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 11,540 10/03/2563 11,540 บริษัท ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 จำกัด 27/03/2563 412,000 412,000 287,988 287,988 69.90 100.00 70.00 100.00 70.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.2980) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา ฝั่งซ้าย กม.38+100 - กม.38+300 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง 28/11/2562 06/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 886,560 10/03/2563 886,560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 27/03/2563 1,429,500 1,429,500 1,173,516 1,173,516 82.09 100.00 83.00 100.00 83.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.2983) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 6 ขวา - 1 ขวา กม.4+800-กม.5+600(ฝั่งซ้าย) จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ไผ่วง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 120,000 23/03/2563 120,000 ร้านสหะวิเศษ 27/03/2563 572,100 572,100 318,846 318,846 55.73 100.00 77.00 100.00 77.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.2984) ซ่อมแซมเครื่องกว้านฯ อาคารบังคับน้ำและอาคารประกอบ เขตจังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 890,000 890,000 890,000 890,000 จำลอง แสวงหา อ่างทอง 25/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 209,740 16/03/2563 209,740 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 27/03/2563 46,300 862,200 862,200 819,171 819,171 95.01 100.00 96.00 100.00 96.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.2995) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำ 1 ขวา กม.27+200 และอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง 25/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 246,860 10/03/2563 246,860 ร้าน สหชัยพาณิชกุล 27/03/2563 531,000 531,000 434,847 434,847 81.89 100.00 86.00 100.00 86.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.2996) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำ 1 ขวา กม.56+000 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ยางซ้าย โพธิ์ทอง อ่างทอง 28/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 151,698 12/03/2563 151,698 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 27/03/2563 772,400 772,400 729,718 729,718 94.47 100.00 95.00 100.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.3000) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำ 2 ขวา - 5 ซ้าย - 1 ขวา จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 คำหยาด โพธิ์ทอง อ่างทอง 16/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 256,545 20/03/2563 256,545 หจก ศรีละกูล168 27/03/2563 435,200 435,200 434,886 434,886 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.3001) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำ 3 ขวา - 1 ขวา พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 รำมะสัก โพธิ์ทอง อ่างทอง 11/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 155,891 13/03/2563 155,891 บริษัท ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 จำกัด 27/03/2563 872,000 872,000 741,711 741,711 85.06 100.00 93.00 100.00 93.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.3003) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำ 6 ซ้าย - 1 ขวา พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ม่วงเตี้ย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 11/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 203,153 13/03/2563 203,153 หจก.ศรีละกูล 168 27/03/2563 870,200 870,200 715,906 715,906 82.27 100.00 92.00 100.00 92.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.3005) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปลายคลองส่งน้ำ 8 ซ้าย - 1 ขวา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ยี่ล้น วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 104,238 23/03/2563 104,238 ร้านสหะวิเศษ 27/03/2563 482,900 482,900 310,695 310,695 64.34 100.00 77.00 100.00 77.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.3008) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 3 ซ้าย - 1 ขวา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 แสวงหา แสวงหา อ่างทอง 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 319,665 09/03/2563 319,665 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 27/03/2563 725,100 725,100 692,436 692,436 95.50 100.00 96.00 100.00 96.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.3010) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำ 2 ขวา - 1 ขวา และอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง 25/10/2562 13/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 736,000 18/03/2563 736,000 สหสมชัยพานิชกุล 27/03/2563 628,500 628,500 576,756 576,756 91.77 100.00 94.00 100.00 94.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.3011) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำ 3 ขวา - 1 ขวา กม.0+000 พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 680,000 680,000 680,000 680,000 วังน้ำเย็น แสวงหา อ่างทอง 28/10/2552 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 152,644 12/03/2563 152,644 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 27/03/2563 656,500 656,500 574,764 574,764 87.55 100.00 89.00 100.00 89.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.3012) ซ่อมแซมอาคารประกอบคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 5 ซ้าย - 1 ขวา พร้อมเครื่องกว้านและบานระบาย จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 585,000 585,000 585,000 585,000 คำหยาด โพธิ์ทอง อ่างทอง 26/10/2552 06/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 302,377 20/03/2563 302,377 หจก ศรีละกูล168 27/03/2563 565,800 565,800 563,909 563,909 99.67 100.00 99.00 100.00 99.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.3014) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำ 6 ขวา - 1 ขวา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 530,000 530,000 530,000 530,000 ห้วยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 30/10/2552 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 165,986 10/03/2563 165,986 ร้านสหะวิเศษ 27/03/2563 512,000 512,000 509,368 509,368 99.49 100.00 99.00 100.00 99.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.3024) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 1 ขวา เขต ตำบลแสวงหา ตำบลห้วยไผ่จำนวน 6 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 แสวงหา แสวงหา อ่างทอง 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 49,494 09/03/2563 49,494 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 27/03/2563 338,400 338,400 329,299 329,299 97.31 100.00 98.00 100.00 98.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.3026) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 5 ซ้าย - 1 ขวา จำนวน 6 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 หนองแม่ไก่ โพธิ์ทอง อ่างทอง 11/12/2562 06/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 152,876 20/03/2563 152,876 หจก ศรีละกูล168 27/03/2563 435,900 435,900 434,359 434,359 99.65 100.00 99.00 100.00 99.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.3028) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาพร้อมอาคารประกอบ คลองส่งน้ำ 3 ขวา - 1 ขวา จำนวน 12 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,330,000 1,330,000 970,000 970,000 วังน้ำเย็น แสวงหา อ่างทอง 11/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 253,136 13/03/2563 253,136 บริษัท ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 จำกัด 27/03/2563 939,000 939,000 823,164 823,164 87.66 100.00 90.00 100.00 90.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.3029) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาพร้อมอาคารประกอบ คลองส่งน้ำ 6 ซ้าย - 1 ขวา จำนวน 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,015,000 1,015,000 800,000 800,000 ยางซ้าย โพธิ์ทอง อ่างทอง 11/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 112,464 13/03/2563 112,464 หจก.ศรีละกูล 168 27/03/2563 775,000 775,000 766,122 766,122 98.85 100.00 98.00 100.00 98.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.3034) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำปลายคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 4 กม.16+524 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 ม่วงเตี้ย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 28/10/2552 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 151,074 12/03/2563 151,074 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 27/03/2563 724,100 724,100 686,569 686,569 94.82 100.00 95.00 100.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.3037) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1 ขวา ท้าย ทรบ.กลางคลอง 1 ขวา กม.67+200 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 720,000 720,000 720,000 720,000 ห้วยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 30/10/2562 02/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 199,167 23/03/2563 199,167 ร้านสหะวิเศษ 27/03/2563 687,000 687,000 626,693 626,693 91.22 100.00 92.00 100.00 92.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.3038) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 7 ซ้าย - 1 ขวา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ม่วงเตี้ย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 28/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 152,443 12/03/2563 152,443 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 27/03/2563 762,400 762,400 614,204 614,204 80.56 100.00 88.00 100.00 88.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.3040) ซ่อมแซมหินเรียงท้ายท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำ 1 ขวา จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 745,000 745,000 745,000 745,000 โพธิ์ม่วงพันธ์ สามโก้ อ่างทอง 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 300,351 23/03/2563 300,351 ร้านสหะวิเศษ 27/03/2563 719,500 719,500 515,242 515,242 71.61 100.00 74.00 100.00 74.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.3042) ซ่อมแซมอาคารท่อระบายน้ำคลองระบาย 1 ซ้าย แม่น้ำน้อย 3 พร้อมอาคารประกอบ กม.26+300 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 ห้วยไผ่ แสวงหา อ่างทอง 28/10/2552 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 274,349 10/03/2563 274,349 หจก.ศรีละกูล 168 27/03/2563 948,800 948,800 941,009 941,009 99.18 100.00 99.00 100.00 99.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.3043) ซ่อมแซมอาคารท่อระบายน้ำคลองระบาย 1 ซ้าย แม่น้ำน้อย 3 พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 420,000 420,000 420,000 420,000 ห้วยไผ่ แสวงหา อ่างทอง 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 168,647 09/03/2563 168,647 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 27/03/2563 406,100 406,100 400,462 400,462 98.61 100.00 98.00 100.00 98.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.3045) ซ่อมแซมอาคารประกอบคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 3 ซ้าย - 5 ซ้าย - 1 ขวา พร้อมเครื่องกว้านและบานระบาย จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 726,000 726,000 726,000 726,000 หนองแม่ไก่ โพธิ์ทอง อ่างทอง 16/10/2562 04/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 323,597 10/03/2563 323,597 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีละกูล 168 27/03/2563 701,600 701,600 700,847 700,847 99.89 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.3046) ซ่อมแซมอาคารประกอบคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย- 5 ซ้าย - 1 ขวา พร้อมเครื่องกว้านและบานระบาย จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 735,000 735,000 735,000 735,000 ศรีพราน แสวงหา อ่างทอง 16/10/2552 06/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 272,396 10/03/2563 272,396 หจก ศรีละกูล168 27/03/2563 710,200 710,200 709,491 709,491 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.4273) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ซ้าย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 920,000 920,000 920,000 920,000 โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท 21/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 312,210 16/03/2563 312,210 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 27/03/2563 876,800 876,800 876,223 876,223 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.4284) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 2 ขวา แม่น้ำน้อย 2 กม.1+480-กม.1+500 พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 755,000 755,000 755,000 755,000 โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 28,225 16/03/2563 28,225 ร้านซ่อนกลิ่น 27/03/2563 730,000 730,000 720,457 720,457 98.69 100.00 98.00 100.00 98.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (27) ซ่อมแซมคลองระบาย 1 ขวา แม่น้ำน้อย 3 กม.0+000 - กม.4+480 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 13,500,000 13,500,000 8,900,000 6,610,000 2,290,000 หนองแม่ไก่ โพธิ์ทอง อ่างทอง 23/12/2562 04/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/01/2563 05/02/2563 21/02/2563 13/03/2563 6,559,953 10/04/2563 6,559,953 120 17/04/2563 23/04/2563 20/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสิทธิรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 567,490 06/02/2563 567,490 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีละกูล 168 01/05/2563 6,843,413 8,672,954 6,559,954 2,113,000 8,419,160 6,559,953 1,859,207 97.07 90.00 95.00 90.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.104) ติดตั้งเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้าประตูระบายน้ำกลางคลองระบายใหญ่ สุพรรณ 3 กม.55+400 จำนวน 1 แห่ง ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โคกโคเฒ่า เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/04/2563 841,883 28/04/2563 841,883 บริษัท โปรวอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 30/04/2563 985,600 985,600 257,601 257,601 26.14 100.00 86.00 100.00 86.00 04/08/2563 1,500 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.113) ติดตั้งเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้าประตูระบายน้ำกลางคลองระบายใหญ่ สุพรรณ 3 กม.44+000 จำนวน 1 แห่ง ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สาวร้องไห้ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/04/2563 436,760 28/04/2563 436,760 บริษัท โปรวอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 30/04/2563 989,800 989,800 183,062 183,062 18.49 100.00 86.00 100.00 86.00 04/08/2563 1,500 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.114) ติดตั้งเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้าประตูระบายน้ำกลางคลองระบายใหญ่ สุพรรณ 3 กม.52+300 จำนวน 1 แห่ง ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ไผ่วง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/04/2563 866,697 28/04/2563 866,697 บริษัท โปรวอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 30/04/2563 993,910 993,910 123,596 123,596 12.44 100.00 86.00 100.00 86.00 04/08/2563 1,500 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (114) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ซ้าย ระยะที่ 3 พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 สาย ความยาว 4.134 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 22,650,000 22,650,000 22,650,000 13,963,000 8,687,000 สิงห์ บางระจัน สิงห์บุรี 13/01/2563 01/04/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/01/2563 31/01/2563 03/03/2563 03/03/2563 7,656,786 07/04/2563 7,656,786 180 15/04/2563 15/04/2563 11/10/2563 บริษัท ธำรงศักดิ์ กรุ๊ป จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/04/2563 3,049 01/04/2563 3,049 บริษัท โรดี้ (ประเทศไทย) ขายปลีก 20/04/2563 14,048,192 15,484,057 7,656,786 7,827,271 7,309,493 7,309,493 47.21 90.00 67.00 90.00 67.00 04/08/2563 4,000 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (128) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 8,484,000 6,516,000 สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง 13/01/2563 13/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/02/2563 13/02/2563 13/03/2563 13/03/2563 4,362,443 10/04/2563 4,362,443 180 16/04/2563 16/04/2563 12/10/2563 หจก. ตรีการค้า 2008 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/02/2563 25/02/2563 05/03/2563 1,899,520 23/03/2563 1,899,520 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัสสรธุรกิจ แอนด์คอนสตรัคชั่น 20/04/2563 2,137,753 10,021,056 4,362,443 5,658,613 7,138,104 3,926,940 3,211,164 71.23 90.00 70.00 90.00 70.00 04/08/2563 3,000 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (141) อาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำน้อย หมู่ 2 ไม้ดัด ความยาว 0.100 กม. ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 27,000,000 27,000,000 27,000,000 4,615,000 22,385,000 ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี 10/01/2563 13/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/02/2563 21/02/2563 05/02/2563 1,661,271 25/03/2563 1,661,271 180 10/04/2563 10/04/2563 06/10/2563 หจก. ตรีการค้า 2008 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 99,873 11/03/2563 99,873 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 20/04/2563 4,664,026 18,648,977 1,661,271 16,987,706 10,841,631 10,841,631 58.14 90.00 60.00 90.00 60.00 04/08/2563 3,700 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ซ่อมแซมคลังพัสดุ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 จำนวน 1 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 830,000 830,000 865,000 865,000 โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี 30/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/04/2563 528,593 10/04/2563 528,593 บริษัท โรดี้ (ประเทศไทย) จำกัด 12/05/2563 830,000 830,000 722,421 722,421 87.04 100.00 87.00 100.00 87.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ซ่อมแซมบ้านพัก ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 จำนวน 1 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 โพสังโฆ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 01/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/04/2563 677,257 27/04/2563 677,257 ศรีละกูลก่อสร้าง 12/05/2563 940,300 940,300 935,508 935,508 99.49 100.00 95.00 100.00 95.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ หัวงานโครงการฯ จำนวน 2 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 154 ตารางเมตร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 โพชนไก่ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 30/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/04/2563 553,577 27/04/2563 553,577 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 12/05/2563 863,700 863,700 731,456 731,456 84.69 100.00 85.00 100.00 85.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ หัวงานโครงการฯ ชัณสูตร จำนวน 1 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 680,000 680,000 680,000 680,000 โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี 30/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/04/2563 433,461 27/04/2563 433,461 บริษัท ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 จำกัด 12/05/2563 652,400 652,400 563,676 563,676 86.40 100.00 86.00 100.00 86.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ปรับปรุงที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และอาคารประกอบ จำนวน 1 หลัง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 โพสังโฆ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 31/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/04/2563 871,816 27/04/2563 871,816 บริษัท โรดี้ (ประเทศไทย) จำกัด 12/05/2563 2,400,227 2,400,227 2,298,374 2,298,374 95.76 100.00 85.00 100.00 85.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ซ่อมแซมอาคารที่ทำการพร้อมอาคารประกอบ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 6 จำนวน 2 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 890,000 890,000 890,000 890,000 ยางช้าย โพธิ์ทอง อ่างทอง 01/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/04/2563 724,941 28/04/2563 724,941 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 12/05/2563 854,000 854,000 808,605 808,605 94.68 100.00 94.00 100.00 94.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ปรับปรุงที่ทำการ รั้ว และอาคารประกอบ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 5 จำนวน 1 หลัง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 คำหยาด โพธิ์ทอง อ่างทอง 01/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/04/2563 969,660 27/04/2563 969,660 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 12/05/2563 2,400,344 2,400,344 1,956,681 1,956,681 81.52 100.00 80.00 100.00 80.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 42,500 42,500 42,500 42,500 โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี 09/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/10/2562 42,500 07/11/2562 42,500 ร้าน กานต์โซลูชั่น 09/01/2563 42,500 42,500 42,500 42,500 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,025,000 1,025,000 1,025,000 1,025,000 โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/10/2562 12/11/2562 26/12/2562 849,580 26/12/2562 849,580 บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด 01/04/2563 957,000 849,580 849,580 849,580 849,580 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี 09/10/2562 22/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/10/2562 13/11/2562 25/12/2562 2,099,000 25/12/2562 2,099,000 บริษัท ท๊อปเบสท์ มอเตอร์เซลส์ จำกัด 01/04/2563 2,099,000 2,099,000 2,099,000 2,099,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 109,000 109,000 109,000 109,000 โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี 09/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2562 109,000 07/11/2562 109,000 บริษัท ชัยสุวรรณวัสดุดี จำกัด 01/04/2563 109,000 109,000 109,000 109,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร เครื่องวัดน้ำฝนธรรมดาพร้อมอุปกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000 15,000 15,000 15,000 โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี 09/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2562 15,000 07/11/2562 15,000 บริษัท แสงธานีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 01/04/2563 15,000 15,000 15,000 15,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/07/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)