ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 05:11:17]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.1.352) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 7 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 642,400 642,400 642,400 642,400 โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 15,000 06/11/2561 15,000 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 09/11/2561 642,400 642,400 189,812 189,812 29.55 90.00 90.00 90.00 90.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.1.353) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 3 สาย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,543,400 1,543,400 1,543,400 1,543,400 โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 20,000 06/11/2561 20,000 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 09/11/2561 1,543,400 1,543,400 691,896 691,896 44.83 90.00 86.00 90.00 86.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.1.354) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 39 สาย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,496,300 1,496,300 1,496,300 1,496,300 เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 20,000 06/11/2561 20,000 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 09/11/2561 1,496,300 1,496,300 445,728 445,728 29.79 90.00 85.00 90.00 85.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.1.389) บริหารการส่งน้ำ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/12/2561 40,000 03/12/2561 40,000 ร้าน อรินสิงห์บุรี 23/01/2562 2,000,000 2,000,000 1,221,710 1,221,710 61.09 90.00 89.00 90.00 89.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.3.87) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 โพธิ์ม่วงพันธ์,สามโก้ หนองแม่ไก่,โพธิ์ทอง อ่างทอง 19/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/12/2561 70,000 14/12/2561 70,000 ร้าน อโน 23/01/2562 2,000,000 2,000,000 1,995,374 1,995,374 99.77 100.00 97.00 100.00 97.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.270) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดอ่างทอง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 39,975 06/11/2561 39,975 บจก.ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 09/11/2561 250,000 250,000 248,720 248,720 99.49 100.00 97.00 100.00 97.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา ฝั่งขวา (ช่วงที่ 2) ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 2.040 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,710,000 290,000 เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 23/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/11/2561 20/11/2561 04/12/2561 18/12/2561 8,999,000 21/02/2562 8,999,000 90 12/03/2562 12/03/2562 09/06/2562 บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี 1994 จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/03/2562 9,992 21/03/2562 9,992 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 04/04/2562 9,372,591 9,188,900 8,999,000 189,900 9,188,689 8,999,000 189,689 100.00 100.00 94.00 100.00 94.00 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.88) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 4 ซ้าย - 1 ขวา และอาคารประกอบ ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 9,800,000 9,800,000 9,800,000 8,711,200 1,088,800 สระแจง บางระจัน สิงห์บุรี 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/12/2561 07/12/2561 25/12/2561 14/01/2562 8,700,000 01/03/2562 8,700,000 150 08/03/2562 21/03/2562 04/08/2562 บจก.อรลักษณ์สิงห์บุรี(1994) วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2562 99,775 21/02/2562 99,775 บริษัท ธีรภัทรก่อสร้าง 2017 จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/04/2562 9,683,564 8,700,000 983,564 977,472 977,472 10.09 100.00 80.00 100.00 80.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 3,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.136) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 35,000 35,000 35,000 35,000 โพประจักษ์ ท่าช้าง สิงห์บุรี 20/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 01/03/2562 42,000 01/03/2562 42,000 ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 07/03/2562 10,016 10,016 7,560 7,560 75.48 100.00 75.00 100.00 75.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.168.2004) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 15/02/2562 560,000 27/02/2562 560,000 30 05/03/2562 06/03/2562 05/04/2562 กลุ่มผู้ใช้น้ำกลุ่มบ้านช้างสามัคคี 6 15/08/2562 1,000,000 1,000,000 560,000 560,000 56.00 100.00 75.00 100.00 75.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.168.2005) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2 ขวา - 1 ซ้าย - 1 ขวา และอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 9,900,000 9,900,000 9,900,000 8,001,000 1,899,000 โพสังโฆ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/11/2561 20/11/2561 06/12/2561 18/12/2561 7,980,466 01/02/2562 7,980,466 120 11/02/2562 11/02/2562 10/06/2562 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/09/2561 820,156 27/09/2561 820,156 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/02/2562 9,751,034 7,980,534 1,770,500 9,750,510 7,980,466 1,770,044 99.99 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.168.2006) ซ่อมแซมอาคารประกอบคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย จำนวน 15 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 926,000 926,000 926,000 926,000 โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 498,957 26/09/2561 498,957 ร้านซ่อนกลิ่นการค้า 19/10/2561 901,200 901,200 900,942 900,942 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.168.2007) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 1 ซ้าย - 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 โพประจักษ์ ท่าช้าง สิงห์บุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 328,047 19/09/2561 328,047 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 19/10/2561 820,700 820,700 820,604 820,604 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.168.2008) ซ่อมแซมดาดท้ายคูส่งน้ำเข้านาคลอง 3 ซ้าย - 1 ขวา รวม 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 880,000 880,000 880,000 880,000 บางระจัน ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 289,019 19/09/2561 289,019 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 19/10/2561 838,600 838,600 836,872 836,872 99.79 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.168.2009) ซ่อมแซม ทรบ. ปากคลอง 1 ขวา - 1 ขวา - 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 860,000 860,000 860,000 860,000 ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 444,881 25/09/2561 444,881 ร้านแสงเจริญพาณิชกุล 19/10/2561 830,900 830,900 826,864 826,864 99.51 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.168.2010) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 หนองแม่ไก่ โพธิ์ทอง อ่างทอง 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 1,005,330 20/09/2561 1,005,330 หจก.ศรณรงค์ก่อสร้าง 19/10/2561 1,625,202 1,625,202 1,625,202 1,625,202 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.168.2011) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลอง 3 ขวา - 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 670,000 670,000 670,000 670,000 รำมะสัก โพธิ์ทอง อ่างทอง 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 295,077 19/09/2561 295,077 บจก.ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 19/10/2561 647,800 647,800 643,357 643,357 99.31 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.168.2012) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 1 ขวา กม.76+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 786,000 786,000 786,000 786,000 หลักแก้ว วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 505,350 20/09/2561 505,350 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 19/10/2561 758,900 758,900 758,447 758,447 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.168.2013) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 2 ซ้าย - 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 840,000 840,000 840,000 840,000 บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 362,049 19/09/2561 362,049 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 30/01/2562 811,300 811,300 810,562 810,562 99.91 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.168.2014) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 สระแจง บางระจัน สิงห์บุรี 12/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 536,066 25/09/2561 536,066 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 19/10/2561 822,700 822,700 817,606 817,606 99.38 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.168.2015) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 1 ขวา - 1(ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 760,000 760,000 760,000 760,000 สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 496,225 25/09/2561 496,225 ร้านแสงเจริญพาณิชกุล 19/10/2561 735,400 735,400 734,303 734,303 99.85 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.168.2016) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลอง 5 ซ้าย - 1 ขวา จำนวน 6 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 บ้านพราน,หนองแม่ไก่ แสวงหา,โพธิ์ทอง อ่างทอง 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 310,106 19/09/2561 310,106 ร้านเอส.พี.อาร์ ก่อสร้าง 19/10/2561 628,976 628,976 628,976 628,976 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.168.2017) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 1 ขวา กม.40+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 วังน้ำเย็น แสวงหา อ่างทอง 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/09/2561 384,829 27/09/2561 384,829 บจก.ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 19/10/2561 954,648 954,648 954,648 954,648 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.168.2018) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 820,000 820,000 820,000 820,000 นาคู ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 549,061 25/09/2561 549,061 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 19/10/2561 791,791 791,791 791,791 791,791 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.168.2019) ซ่อมแซมเครื่องกว้านฯ ท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ เขต จ.สิงห์บุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 580,000 580,000 580,000 580,000 สระแจง,โพทะเล,โพประจักษ์ บางระจัน,ท่าช้าง สิงห์บุรี 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/10/2561 343,130 02/10/2561 343,130 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 19/10/2561 562,400 562,400 562,038 562,038 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.168.2020) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 864,000 864,000 864,000 864,000 ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 399,143 26/09/2561 399,143 ร้านซ่อนกลิ่นการค้า 19/10/2561 823,500 823,500 822,891 822,891 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.168.2021) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1 ขวา รวม 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 465,000 465,000 465,000 465,000 พักทัน บางระจัน สิงห์บุรี 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 228,663 19/09/2561 228,663 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 19/10/2561 449,600 449,600 444,092 444,092 98.77 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.168.2022) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 จำนวน 15 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,420,000 1,420,000 1,420,000 1,420,000 ศรีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 965,182 25/09/2561 965,182 ร้านแสงเจริญพาณิชกุล 19/10/2561 1,373,800 1,373,800 1,365,018 1,365,018 99.36 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.168.2023) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 514,382 19/09/2561 514,382 ร้านเอส.พี.อาร์ ก่อสร้าง 19/10/2561 949,300 949,300 944,543 944,543 99.50 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.168.2024) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลอง 7 ซ้าย - 1 ขวา จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 660,000 660,000 660,000 660,000 ยางซ้าย โพธิ์ทอง อ่างทอง 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 290,203 18/09/2561 290,203 บจก.ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 18/10/2561 637,900 637,900 637,211 637,211 99.89 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.168.2025) ซ่อมแซม ปตร.กลางคลองระบายใหญ่ สุพรรณ 3 กม.44+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 สาวร้องไห้ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 274,359 20/09/2561 274,359 บจก.ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 18/10/2561 675,800 675,800 673,882 673,882 99.72 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.168.2026) ซ่อมแซมรางระบายน้ำและอาคารประกอบหัวงาน โครงการฯ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 790,000 790,000 790,000 790,000 โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 519,762 26/09/2561 519,762 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 18/10/2561 762,700 762,700 761,977 761,977 99.91 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.168.2027) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ซ้าย จำนวน 13 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 845,000 845,000 845,000 845,000 โพชนไก่,แม่ลา,สิงห์ บางระจัน สิงห์บุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 496,713 26/09/2561 496,713 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 19/10/2561 824,300 824,300 823,426 823,426 99.89 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.168.2028) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 1 ขวา - 1 ซ้าย - 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 820,000 820,000 820,000 820,000 ไม่ดัด บางระจัน สิงห์บุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 354,082 19/09/2561 354,082 ร้านนราธิปการค้า 19/10/2561 791,552 791,552 791,552 791,552 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.168.2029) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง ร.4 ซ้าย สุพรรณ 2 และอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 780,000 780,000 780,000 780,000 ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 478,127 25/09/2561 478,127 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 18/10/2561 754,100 754,100 751,845 751,845 99.70 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.168.2030) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลอง 1 ขวา จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 ยางซ้าย โพธิ์ทอง อ่างทอง 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/09/2561 299,924 27/09/2561 299,924 บจก.ธีรภัทร์ก่อสร้าง 2017 19/10/2561 628,400 628,400 627,270 627,270 99.82 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.168.2031) ซ่อมแซม ปตร.กลางคลองระบายใหญ่ สุพรรณ 3 กม.52+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 820,000 820,000 820,000 820,000 ดอนตาล เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 289,303 25/09/2561 289,303 หจก.บางแม่หม้ายวัสดุก่อสร้าง 18/10/2561 791,700 791,700 789,039 789,039 99.66 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.168.2032) ซ่อมแซมเครื่องกว้านฯ ท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ เขต จ.อ่างทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 590,000 590,000 590,000 590,000 สีบัวทอง,สามโก้,ม่วงเตีี่ย,สาวร้องไห้,ไผ่วง แสวงหา,โพธิื์ทอง,สามโก้,วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/10/2561 367,363 02/10/2561 367,363 ร้านรุ่งโรจน์ 19/10/2561 572,646 572,646 572,646 572,646 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.168.2033) ซ่อมแซมอาคารประกอบคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 1 ซ้าย จำนวน 12 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 816,000 816,000 816,000 816,000 โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 429,693 26/09/2561 429,693 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 18/10/2561 791,300 791,300 790,800 790,800 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.168.2034) ซ่อมแซมหินเรียงท้าย ทรบ.กลางคลอง 2 ขวา - 1 ซ้าย - 1 ขวา กม.12+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 820,000 820,000 820,000 820,000 โพประจักษ์ ท่าช้าง สิงห์บุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/10/2561 276,410 02/10/2561 276,410 ร้านนราธิปการค้า 18/10/2561 792,100 792,100 789,271 789,271 99.64 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (1.172.113) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 1,942,000 1,942,000 โพประจักษ์ ท่าช้าง สิงห์บุรี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/10/2561 29/10/2561 06/11/2561 15/11/2561 572,330 01/02/2562 572,330 90 01/03/2562 01/03/2562 29/05/2562 หจก.ดีพร้อม อยุธยา 04/03/2562 1,942,000 572,330 572,330 0.00 100.00 75.00 100.00 75.00 20/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (87) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ซ้าย ระยะที่ 2 อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 20,000,000 20,000,000 19,420,000 580,000 โพชนไก่,แม่ลา บางระจัน สิงห์บุรี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/10/2561 05/11/2561 22/11/2561 19/11/2561 18,750,000 23/01/2562 18,750,000 180 08/02/2562 08/02/2562 06/08/2562 หจก.สิงห์บุรีวัฒนกิจ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2562 17,933 04/03/2562 17,933 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 06/03/2562 19,420,000 19,143,741 18,750,000 393,741 19,143,741 18,750,000 393,741 100.00 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 5,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (89) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3 ขวา - 5 ซ้าย - 1 ขวา ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 20,000,000 20,000,000 19,420,000 580,000 ทางพระ โพธิ์ทอง อ่างทอง 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/10/2561 05/11/2561 22/11/2561 29/11/2561 18,300,042 23/01/2562 18,300,042 180 09/02/2562 09/02/2562 07/08/2562 บริษัท ธำรงศักกดิ์ กรุ๊ป จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2562 34,984 04/03/2562 34,984 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 04/04/2562 19,420,000 18,685,042 18,300,042 385,000 13,817,800 13,441,261 376,539 73.95 100.00 90.00 100.00 90.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (103) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ขวา - 1 ซ้าย - 1 ขวา ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 20,000,000 20,000,000 19,420,000 580,000 โพประจักษ์ ท่าช้าง สิงห์บุรี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2561 31/10/2561 19/11/2561 27/11/2561 19,400,000 23/01/2562 19,400,000 180 01/02/2562 01/02/2562 30/07/2562 หจก.พาศิรายุธ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2562 34,995 04/03/2562 34,995 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 06/03/2562 19,420,000 19,806,000 19,400,000 406,000 19,805,546 19,400,000 405,546 100.00 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 12,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (139.12) คลองส่งน้ำ 6ขวา-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 12,000,000 12,000,000 12,000,000 7,738,000 4,262,000 ห้วยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/11/2561 20/11/2561 07/12/2561 19/12/2561 3,580,000 31/01/2562 3,580,000 120 13/02/2562 13/02/2562 12/06/2562 หจก.เยี่ยมบุญชัย 94 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/12/2561 691,664 14/12/2561 691,664 ร้านรุ่งโรจน์ 14/02/2562 7,738,000 7,579,800 3,580,000 3,999,800 7,103,380 3,580,000 3,523,380 93.71 100.00 97.00 100.00 97.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (86) อาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำน้อย หมู่ 1 เชิงกลัด ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 6,001,000 23,999,000 เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี 11/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/02/2562 20/11/2561 06/12/2561 19/12/2561 2,880,000 01/02/2562 2,880,000 150 11/02/2562 11/02/2562 10/07/2562 หจก.พิมพ์ปภร วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2562 4,882,200 12/02/2562 4,882,200 หจก.มนตรีวิศวกรรมก่อสร้าง 15/02/2562 21,146,388 2,880,000 18,266,388 17,689,544 432,000 17,257,544 83.65 100.00 95.00 100.00 95.00 20/08/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 8,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา(ฝั่งขวา) ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 2.290 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,612,000 288,000 เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 14/06/2562 19/06/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/07/2562 09/07/2562 27/07/2562 02/08/2562 9,589,239 9,589,239 60 บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/08/2562 9,773,465 9,803,900 9,612,000 191,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ซ่อมแซมประตูระบายน้ำกลางคลองระบาย 3 ซ้าย สุพรรณ 3 กม.11+200 จังหวัดอ่างทอง (โอนเปลี่ยนแปลง 4) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 640,000 640,000 640,000 640,000 ไผ่วง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 05/07/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/07/2562 440,087 09/07/2562 440,087 ร้านภูทองซัพพลาย 01/08/2562 619,300 619,300 182,682 182,682 29.50 70.00 70.00 70.00 70.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร (93) ปรับปรุงประตูระบายน้ำกลางคลองระบาย 3 ซ้าย สุพรรณ 3 จำนวน 1 แห่ง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,510,148 6,510,148 6,510,148 6,510,148 สาวร้องไห้ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 31/10/2561 วิธีคัดเลือก 13/03/2561 16/03/2561 19/03/2562 19/03/2562 1,888,000 03/04/2561 1,888,000 180 19/04/2561 19/04/2561 19/09/2561 หจก.ต้องก่อสร้าง 25/06/2562 18,902,052 6,510,148 6,510,148 4,763,288 4,763,288 73.17 100.00 100.00 100.00 100.00 23/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 957,000 957,000 950,000 950,000 โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี 29/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/11/2561 29/11/2561 29/11/2561 950,000 29/11/2561 950,000 บริษัท โตโยต้าสิงห์บุรี จำกัด 28/02/2562 950,000 950,000 950,000 950,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 1 ขวา ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 0.900 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,100,000 150,000 โพทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 05/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/04/2561 25/04/2561 25/04/2561 23/05/2561 4,520,450 01/06/2561 4,520,450 60 01/06/2561 31/08/2561 31/07/2561 บจก.อรลักษณ์สิงห์บุรี(1994) ติดปัญหาอื่นๆ ส่วนเงินกันที่เหลือพัสดุกำลังทำเรื่องสลาย PO /ส่วนผลงาน 100 % แล้ว 25/06/2562 4,545,345 4,676,600 4,520,450 156,150 3,815,611 3,706,268 109,343 81.59 100.00 100.00 100.00 100.00 29/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา ฝั่งซ้าย ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีระยะทาง 1.800 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 14,000,000 14,000,000 14,000,000 13,600,000 400,000 เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี 05/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/04/2561 23/04/2561 23/04/2561 23/05/2561 12,629,324 01/06/2561 12,629,324 90 01/06/2561 07/08/2561 30/08/2561 บจก.อรลักษณ์สิงห์บุรี(1994) ติดปัญหาอื่นๆ ส่วนเงินกันที่เหลือพัสดุกำลังทำเรื่องสลาย PO /ส่วนผลงาน 100 % แล้ว 25/06/2562 12,663,971 13,153,300 12,629,325 523,975 13,007,325 12,629,325 378,000 98.89 100.00 100.00 100.00 100.00 29/01/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)5 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 5 ครั้ง