ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 06 ก.ค. 2563 เวลา 10:30:42]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.129) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ระยะทาง 4.730 กิโลเมตร ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 657,000 657,000 657,000 657,000 หนองผักนาก สามชุก สุพรรรฐูณ๊ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/03/2563 8,153 30/03/2563 8,153 ร้านวิทยาภัณฑ์ 02/04/2563 657,000 657,000 616,546 616,546 93.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.537) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ พื้นที่ชลประทาน 144,317 ไร่ ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 715,000 715,000 715,000 715,000 หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/03/2563 62,940 30/03/2563 62,940 บริษัทภาณุสรณ์1991 จำกัด 02/04/2563 715,000 715,000 122,280 122,280 17.10 0.00 20.00 0.00 20.00 21/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.547) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 78.160 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 590,800 590,800 590,800 590,800 หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี 14/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX ค่าแรง XXXX XXXX 02/03/2563 99,696 02/03/2563 99,696 02/04/2563 590,800 590,800 338,185 338,185 57.24 0.00 20.00 0.00 20.00 21/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.552) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 32.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 483,500 483,500 483,500 483,500 หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี 14/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX ค่าแรง XXXX XXXX 02/03/2563 116,867 02/03/2563 116,867 02/04/2563 483,500 483,500 283,092 283,092 58.55 0.00 25.00 0.00 25.00 21/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.555) บำรุงรักษาบริเวณหัวงาน พื้นที่ 21.33 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 48,400 48,400 48,400 48,400 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 14/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX ค่าแรง XXXX XXXX 01/04/2563 8,396 01/04/2563 8,396 07/04/2563 48,400 48,400 25,626 25,626 52.95 0.00 20.00 0.00 20.00 21/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.2686) ซ่อมคอนกรีตดาดคลอง 15 ซ้าย ม.-อ. จำนวน 6,975 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 72,985 17/03/2563 72,985 บริษัทภาณุสรณ์1991 จำกัด 02/04/2563 381,200 381,200 248,390 248,390 65.16 0.00 5.00 0.00 5.00 21/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.2687) ซ่อมคอนกรีตดาดคลอง 17 ซ้าย ม.-อ. จำนวน 6,081 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 39,410 23/03/2563 39,410 ร้านวิทยาภัณฑ์ 02/04/2563 381,200 381,200 93,239 93,239 24.46 0.00 5.00 0.00 5.00 21/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.2688) ซ่อมคอนกรีตดาดคลอง 18 ซ้าย ม.-อ. จำนวน 7,944 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ตลิ่งชัน ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 80,982 17/03/2563 80,982 บริษัทภาณุสรณ์1991 จำกัด 02/04/2563 428,800 428,800 106,608 106,608 24.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.2689) ซ่อมคันคลอง 1 ซ้าย 18 ซ้าย ม.-อ. ระยะทาง 0.920 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,845,000 55,000 ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 14/01/2563 19/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/02/2563 28/02/2563 12/03/2563 25/03/2563 848,608 22/04/2563 848,608 ห้างหุ่นส่วนจำกัดเทพารักษ์ 31/03/2563 31/03/2563 14/04/2563 1,250 31/03/2563 1,250 ร้านวิทยาภัณฑ์ 24/04/2563 1,814,075 859,008 848,608 10,400 1,250 1,250 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.2789) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 15L/ม.-อ./Z1 จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 1,250 31/03/2563 1,250 ร้านวิทยาภัณฑ์ 02/04/2563 288,200 288,200 69,960 69,960 24.27 0.00 5.00 0.00 5.00 21/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.2790) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 17L/ม.-อ./Z1 จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/04/2563 1,020 08/04/2563 1,020 ร้านวิทยาภัณฑ์ 08/04/2563 288,200 288,200 17,524 17,524 6.08 0.00 5.00 0.00 5.00 21/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.2791) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 3L/ม.-อ./Z1 จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 1,250 31/03/2563 1,250 ร้านวิทยาภัณฑ์ 02/04/2563 288,200 288,200 67,986 67,986 23.59 0.00 5.00 0.00 5.00 21/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.2792) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 5L/ม.-อ./Z1 จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 1,250 31/03/2563 1,250 ร้านวิทยาภัณฑ์ 02/04/2563 288,200 288,200 44,894 44,894 15.58 0.00 5.00 0.00 5.00 21/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.2793) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 7L/ม.-อ./Z1 จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 หนองผักนาก สามชุก สุพรรรณบุรี 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 1,250 31/03/2563 1,250 บริษัท ภาณุสรณ์1991 จำกัด 02/04/2563 288,200 288,200 1,250 1,250 0.43 0.00 5.00 0.00 5.00 21/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.2809) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 9L/ม.-อ./Z1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 หนองผักนาก สามชุก สุพรรณฐูณ๊ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 1,250 31/03/2563 1,250 ร้านวิทยาภัณฑ์ 02/04/2563 288,200 288,200 44,894 44,894 15.58 0.00 5.00 0.00 5.00 21/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.2814) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 28/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.105) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ ปลายคลองระบาย 2 ขวา สามชุก 2 คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดบานระบาย 2.00x2.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 9,000,000 9,000,000 9,000,000 1,768,000 7,232,000 ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 14/01/2563 21/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/03/2563 09/03/2563 20/03/2563 30/03/2563 816,304 22/04/2563 816,304 120 26/05/2563 25/05/2563 22/09/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพารักษ์ 31/03/2563 31/03/2563 31/03/2563 41,960 31/03/2563 41,960 บริษัท ภาณุสรณ์1991 จำกัด 16/06/2563 1,814,075 7,701,884 816,304 6,885,580 1,168,920 1,168,920 15.18 0.00 0.00 0.00 0.00 1,172 130 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (120) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ ปลายคลองระบาย 1 ขวา - 5 ขวา สามชุก 1 คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดบานระบาย 2.00x2.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 11,000,000 11,000,000 11,000,000 2,234,000 8,766,000 หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 14/01/2563 19/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/03/2563 07/04/2563 20/04/2563 28/04/2563 877,000 16/06/2563 877,000 บจก.นานาทรัพย์รุ่งเรืิอง 30/03/2563 30/03/2563 30/03/2563 56,310 30/03/2563 56,310 บริษัทภาณุสรณ์1991 จำกัด 16/06/2563 1,826,067 9,239,350 877,000 8,362,350 474,172 474,172 5.13 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300 70 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.106) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ ปลายคลองระบาย 4 ขวา สามชุก 2 คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดบานระบาย 2.40x2.40 เมตร จำนวน 3 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 9,000,000 9,000,000 9,000,000 1,768,000 7,232,000 ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 14/01/2563 21/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/02/2563 28/02/2563 12/03/2563 24/03/2563 861,163 22/04/2563 861,163 120 26/05/2563 25/05/2563 22/09/2563 ห้างหุ่นส่วนจำกัดเทพารักษ์ 31/03/2563 31/03/2563 31/03/2563 37,540 31/03/2563 37,540 บริษัท ภาณุสรณ์1991 จำกัด 15/06/2563 1,872,076 7,747,244 861,164 6,886,080 1,474,208 1,474,208 19.03 0.00 0.00 0.00 0.00 1,529 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 18/11/2562 05/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/11/2562 21/11/2562 27/11/2562 1,945,000 1,945,000 90 บริษัท ไฮโดรคริพ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/11/2562 21/11/2562 27/11/2562 1,945,000 28/02/2563 1,945,000 บริษัท ไฮโดรคริพ จำกัด 10/04/2563 2,600,000 1,945,000 1,945,000 1,945,000 1,945,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/04/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 27,700 27,700 27,700 27,700 ดอนเจดียฺ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/12/2562 27,700 12/12/2562 27,700 ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด 28/02/2563 27,700 27,700 27,700 27,700 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/04/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 103,200 103,200 103,200 103,200 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2562 103,200 12/12/2562 103,200 ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด 28/02/2563 103,200 103,200 103,200 103,200 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/04/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 67,600 67,600 67,600 67,600 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2562 67,600 12/12/2562 67,600 ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด 28/02/2563 67,600 67,600 67,600 67,600 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/04/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 51,600 51,600 51,600 51,600 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2562 51,600 12/12/2562 51,600 ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด 28/02/2563 51,600 51,600 51,600 51,600 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/04/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,200 5,200 5,200 5,200 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2562 5,200 12/12/2562 5,200 ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด 28/02/2563 5,200 5,200 5,200 5,200 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/04/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,200 3,200 3,200 3,200 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2562 3,200 12/12/2562 3,200 ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด 28/02/2563 3,200 3,200 3,200 3,200 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 21,500 21,500 21,500 21,500 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2562 21,500 12/12/2562 21,500 ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด 28/02/2563 21,500 21,500 21,500 21,500 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,300 6,300 6,300 6,300 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2562 6,300 12/12/2562 6,300 ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด 28/02/2563 6,300 6,300 6,300 6,300 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/04/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)