ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 2562 เวลา 10:35:34]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.13) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง ม.-อ. กม. 73+250 ( 1 แห่ง ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 12,400 2,987,600 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 06/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/04/2562 480,384 01/05/2562 480,384 บริษัท ทรัพย์พลอยพรรณ จำกัด 17/05/2562 12,400 2,897,100 12,400 2,884,700 2,346,398 3,060 2,343,338 80.99 0.00 80.00 100.00 80.00 30/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 6,000 430 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.1.343) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 483,500 483,500 483,500 483,500 หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี 12/10/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 25/12/2561 145,610 25/12/2561 145,610 คบ.ดอนเจดีย์ 24/01/2562 483,500 483,500 478,714 478,714 99.01 0.00 100.00 90.00 100.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 80,000 80,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.1.344) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 590,900 590,900 590,900 590,900 หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี 12/10/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 25/12/2561 271,994 25/12/2561 271,994 คบ.ดอนเจดีย์ 24/01/2562 590,800 590,800 585,455 585,455 99.10 0.00 100.00 90.00 100.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 65,000 65,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.1.345) บำรุงรักษาบริเวณหัวงาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 48,400 48,400 48,400 48,400 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 12/10/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 27/11/2561 8,729 27/11/2561 8,729 คบ.ดอนเจดีย์ 24/01/2562 48,400 48,400 45,231 45,231 93.45 0.00 100.00 60.00 100.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.1.386) บริหารการส่งน้ำในเขต.โครงการ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 715,000 715,000 715,000 715,000 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 12/10/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 11/12/2561 146,880 11/12/2561 146,880 คบ.ดอนเจดีย์ 24/01/2562 715,000 715,000 506,780 506,780 70.88 0.00 100.00 80.00 100.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.3.92) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 657,000 657,000 657,000 657,000 หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี 06/09/2561 18/05/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2562 475,307 04/04/2562 475,307 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม เค ที การโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 657,000 657,000 648,406 648,406 98.69 0.00 100.00 90.00 100.00 16/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.168.2035) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเดีย์ ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 04/03/2562 100,000 25/02/2562 100,000 5 25/02/2562 25/02/2562 04/03/2562 กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน 02/07/2562 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 800 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.168.2036) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 20 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,923,000 57,000 สระแก้ว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 06/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/12/2561 03/12/2561 18/12/2561 08/01/2562 1,050,005 28/02/2562 1,050,005 90 23/03/2562 21/03/2562 20/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพารักษ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2561 4,050 26/12/2561 4,050 ร้านวิทยาภัณฑ์ 17/05/2562 1,923,000 1,962,900 1,923,000 39,900 1,082,677 1,050,005 32,672 55.16 0.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.168.2037) ซ่อมแซมคันคลอง ตลิ่งชัน-กระดาษป้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,894,000 56,000 หนองโอ่ง อู่ทอง สุพรรณบุรี 06/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/01/2562 28/01/2562 08/02/2562 11/02/2562 988,001 13/03/2562 988,001 90 04/04/2562 02/04/2562 02/07/2562 บริษัท ทีดีดี.ก่อสร้างจำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2561 4,050 25/12/2561 4,050 ร้านวิทยาภัณฑ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/05/2562 1,894,000 1,933,200 1,894,000 39,200 34,600 34,600 1.79 0.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 3,500 175 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.168.2038) ซ่อมแซมคันคลอง หนองเกวียนเข็น-กระดาษป้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,894,000 56,000 ศาลาขาว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 06/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/01/2562 30/01/2562 13/02/2562 18/03/2562 972,522 20/03/2562 972,522 90 01/05/2562 29/04/2562 29/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ทองก่อสร้าง 2014 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 4,250 30/10/2561 4,250 ร้านวิทยาภัณฑ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/05/2562 1,894,000 1,933,200 1,894,000 39,200 34,800 34,800 1.80 0.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 3,000 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.168.2039) ซ่อมแซมคันคลอง 15 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,748,000 52,000 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 06/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/12/2561 03/12/2561 18/12/2561 15/01/2562 799,584 28/02/2562 799,584 90 02/03/2562 01/03/2562 30/05/2562 หจก.สุรีวัฒน์ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 4,550 30/10/2561 4,550 ร้านวิทยาภัณฑ์ 01/04/2562 1,748,000 1,784,400 1,748,000 36,400 832,448 799,584 32,864 46.65 0.00 100.00 100.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 3,150 158 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.168.2040) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 2 ขวา สามชุก 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 06/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/12/2561 17/12/2561 28/12/2561 16/01/2562 987,790 28/02/2562 987,790 90 02/03/2562 01/03/2562 30/05/2562 หจก.สุรีวัฒน์ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 4,050 29/10/2561 4,050 ร้านวิทยาภัณฑ์ 05/03/2562 1,942,000 1,982,600 1,942,000 40,600 1,018,026 987,790 30,236 51.35 0.00 20.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 3,200 160 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.168.2041) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 5 ขวา สามชุก 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 สนามคลี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 06/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/01/2562 28/01/2562 11/02/2562 22/02/2562 951,515 13/03/2562 951,515 90 01/04/2562 29/03/2562 29/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพารักษ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 29/10/2561 ร้านวิทยาภัณฑ์ 17/05/2562 1,894,000 1,982,600 1,942,000 40,600 983,122 951,515 31,607 49.59 0.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 4,000 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.168.2042) ซ่อมแซมคันคลอง 11 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 บ้านสระ สามชุก สุพรรณบุรี 27/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/11/2561 27/11/2561 11/12/2561 27/12/2561 1,941,037 28/02/2562 1,941,037 90 23/03/2562 21/03/2562 20/06/2562 หจก.ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 8,700 30/10/2561 8,700 ร้านวิทยาภัณฑ์ 17/05/2562 1,942,000 1,982,600 1,942,000 40,600 1,981,478 1,941,037 40,441 99.94 0.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 3,060 153 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (1.168.2043) ซ่อมแซมคันคลอง 13 ซ้าย ม.-อ. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 06/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/11/2561 27/11/2561 11/12/2561 27/12/2561 1,941,028 28/02/2562 1,941,028 90 23/03/2562 21/03/2562 20/06/2562 หจก.ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 8,700 30/10/2561 8,700 ร้านวิทยาภัณฑ์ 17/05/2562 1,982,600 1,942,000 40,600 1,981,469 1,941,028 40,441 99.94 0.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 3,040 152 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (97) ปรับปรุงคันคลองระบาย 5 ขวา สามชุก 1 ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 20,000,000 20,000,000 19,418,000 582,000 หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี 05/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/02/2562 25/02/2562 14/03/2562 20/03/2562 10,490,017 18/04/2562 10,490,017 150 03/05/2562 04/05/2562 29/09/2562 หจก.ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 3,600 29/10/2561 3,600 ร้านวิทยาภัณฑ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/06/2562 10,699,719 10,490,018 209,701 2,334,047 2,164,157 169,890 21.81 0.00 100.00 80.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 13,138 10,138 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (88) ดาดคอนกรีตคลอง มะขามเฒ่า - อู่ทอง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 295,119 295,119 295,119 295,119 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว งาน100 แล้ว ขอโอนเงินกลับ 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/01/2562 1,000,000 1,000,000 942,491 942,491 94.25 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ งานคันคลองส่งน้ำ 14 ซ้าย ม.-อ. ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัสุพรรณบุรี ระยะทาง 2.500 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 13,447,300 13,447,300 13,447,300 13,056,000 391,300 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/01/2562 13,447,300 13,056,000 391,300 13,427,043 13,035,768 391,275 99.85 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ซ่อมแซมคลองระบายน้ำและท่อระบายน้ำล้น ท่อสามแถวไซฟอน จังหวัดสุพรรณบุรี งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 580,000 580,000 530,000 530,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/01/2562 580,000 580,000 497,929 497,929 85.85 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ปรับปรุงคันคลองระบาย ร. 3 ขวา สามชุก 2 (ระยะที่ 2) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 23,600,000 23,600,000 23,600,000 22,913,000 687,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/01/2562 19,167,000 18,480,000 687,000 19,166,958 18,479,999 686,958 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ปรับปรุงคลองระบาย ร.1 ขวา - 5 ขวา สามชุก 1 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 28,000,000 28,000,000 28,000,000 27,185,000 815,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/01/2562 28,000,000 27,185,000 815,000 24,815,048 24,000,050 814,998 88.63 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ปรับปรุงคลองระบายใหญ่สามชุก 2 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 50,000,000 50,000,000 50,000,000 48,544,000 1,456,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/01/2562 50,000,000 48,544,000 1,456,000 49,118,688 47,760,000 1,358,688 98.24 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ปรับปรุงคันคลองระบาย ร. 7 ขวา สามชุก 2 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 50,000,000 50,000,000 50,000,000 48,545,000 1,455,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/01/2562 50,000,000 48,545,000 1,455,000 40,823,113 39,454,986 1,368,128 81.65 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ปรับปรุงคันคลองระบาย ร. 9 ขวา สามชุก 2 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 40,000,000 40,000,000 40,000,000 38,835,000 1,165,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/01/2562 40,000,000 38,835,000 1,165,000 39,564,832 38,399,881 1,164,952 98.91 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 4 ครั้ง