ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 06 เม.ย. 2563 เวลา 04:07:42]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนเมษายน ผล แผน เดือนเมษายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.453) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานลำปาง พื้นที่ชลประทาน 82,397 ไร่ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 353,000 353,000 353,000 353,000 บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง 09/01/2563 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 353,000 353,000 33,060 33,060 9.37 15.00 7.00 15.00 7.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.458) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานลำปาง พื้นที่ชลประทาน 82,397 ไร่ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,542,000 4,542,000 4,542,000 4,542,000 บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง 09/01/2563 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 98,376 06/03/2563 98,376 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 12/03/2563 4,542,000 4,542,000 362,663 362,663 7.98 25.00 5.00 25.00 5.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.916) กำจัดวัชพืชบริเวณโครงการชลประทานลำปาง ปริมาณงาน 42 ไร่ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง 27/01/2563 27/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2563 25,000 30/03/2563 25,000 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 30/03/2563 150,000 150,000 0.00 30.00 15.00 30.00 15.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.243) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแม่ค่อม ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง 17/01/2563 17/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 215,630 06/03/2563 215,630 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 12/03/2563 954,400 954,400 139,973 139,973 14.67 50.00 15.00 50.00 15.00 24/03/2563 1,100 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.310) ซ่อมแซมสนับสนุนโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในจังหวัดลำปาง ตำบลบ่อแฮ้วอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง 29/01/2563 29/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 1,000,000 1,000,000 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.19) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 192,500 192,500 192,500 192,500 23/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 34,941 31/03/2563 34,941 บ.ลำปางไพศาลลำปาง 02/04/2563 53,850 53,850 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.2082) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำแม่แวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริความยาว 1.500 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำปาง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 23/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 264,897 05/03/2563 264,897 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 12/03/2563 1,048,000 1,048,000 272,932 272,932 26.04 60.00 5.00 60.00 5.00 24/03/2563 1,400 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.2083) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแม่กาน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมท่อข้ามลำห้วย ความยาว 1.400 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำปาง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 23/12/2562 31/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 344,418 09/03/2563 344,418 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 12/03/2563 1,975,000 1,144,000 1,144,000 158,825 158,825 13.88 60.00 5.00 60.00 5.00 24/03/2563 1,200 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.2084) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำแม่ทาน ความยาว 0.400 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำปาง ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 แม่กัวะ สบปราบ ลำปาง 25/12/2562 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 326,040 05/03/2563 326,040 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 12/03/2563 1,429,500 1,429,500 485,828 485,828 33.99 30.00 30.00 30.00 30.00 24/03/2563 12,000 2,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.2086) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง (เหมืองนางอย) ความยาว 0.500 กิโลเมตร ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 20/01/2563 20/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 308,832 11/03/2563 308,832 หจก.ชโนทัย 12/03/2563 1,915,000 1,915,000 94,609 94,609 4.94 50.00 5.00 50.00 5.00 24/03/2563 260 52 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.2087) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเป๊าะ (เหมืองห้วยเป๊าะ) ความยาว 0.250 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำปาง ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 นาแก้ว เกาะคา ลำปาง 20/01/2563 20/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 254,361 12/03/2563 254,361 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 12/03/2563 1,438,000 1,438,000 11,655 11,655 0.81 50.00 5.00 50.00 5.00 24/03/2563 200 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.2088) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บแม่ปั๊ด ความยาว 0.650 กิโลเมตร ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 นาแส่ง เกาะคา ลำปาง 20/01/2563 20/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 363,697 12/03/2563 363,697 หจก.ชโนทัย 30/03/2563 858,000 858,000 11,315 11,315 1.32 45.00 5.00 45.00 5.00 24/03/2563 700 140 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.2089) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บแม่ฮาม (เหมืองแม่ฮาม) ความยาว 0.250 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำปาง ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เกาะคา เกาะคา ลำปาง 20/01/2563 20/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 249,800 11/03/2563 249,800 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 12/03/2563 1,438,000 1,438,000 17,000 17,000 1.18 45.00 5.00 45.00 5.00 24/03/2563 200 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.2106) ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยสมัย จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานลำปาง ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สมัย สบปราบ ลำปาง 25/12/2562 25/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 88,518 06/03/2563 88,518 หจก.นนท์ไม้เอก 12/03/2563 957,000 957,000 222,780 222,780 23.28 50.00 3.00 50.00 3.00 24/03/2563 2,200 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.2108) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง 25/12/2562 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 105,910 10/03/2563 105,910 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 12/03/2563 148,400 148,400 0.00 50.00 5.00 50.00 5.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.2109) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง 25/12/2562 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 70,310 06/03/2563 70,310 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 12/03/2563 98,900 98,900 86,831 86,831 87.80 20.00 5.00 20.00 5.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.2110) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง 25/12/2562 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 70,680 06/03/2563 70,680 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 12/03/2563 98,900 98,900 74,975 74,975 75.81 20.00 5.00 20.00 5.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.2111) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง 25/12/2562 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 69,180 09/03/2563 69,180 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 12/03/2563 98,900 98,900 10,613 10,613 10.73 0.00 5.00 0.00 5.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.2112) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง 25/12/2562 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 56,215 09/03/2563 56,215 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 12/03/2563 98,900 98,900 13,077 13,077 13.22 0.00 5.00 0.00 5.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.2114) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานลำปาง พื้นที่ชลประทาน 82,397 ไร่ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง 26/02/2563 26/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.2115) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 7 รายการ โครงการชลประทานลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง 13/03/2563 13/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.2120) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ไพร พื้นที่รับประโยชน์ 5,470 ไร่ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 374,000 374,000 374,000 374,000 วอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง 25/12/2562 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 287,770 11/03/2563 287,770 หจก.ชโนทัย 30/03/2563 370,000 370,000 9,376 9,376 2.53 50.00 15.00 50.00 15.00 31/03/2563 5,470 980 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.2121) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำแม่ทะ (ฝายลูกที่ 3 บ้านแม่ทะ) ความยาว 0.800 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำปาง ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 แม่ทะ แม่ทะ ลำปาง 20/01/2563 20/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 145,922 05/03/2563 145,922 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 12/03/2563 858,000 858,000 0.00 20.00 8.00 20.00 8.00 24/03/2563 500 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.2122) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำหลวง ความยาว 0.650 กม. โครงการชลประทานลำปาง ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บ้านเอื้อม เมืองลำปาง ลำปาง 17/01/2563 17/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 331,494 10/03/2563 331,494 หจก.ชโนทัย 12/03/2563 1,429,800 1,429,800 42,337 42,337 2.96 50.00 25.00 50.00 25.00 24/03/2563 4,400 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.2123) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่วังวัว ความยาว 0.400 กิโลเมตร ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 นาสัก แม่เมาะ ลำปาง 17/01/2563 17/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 208,130 10/03/2563 208,130 หจก.ศิลาแม่ทะ 12/03/2563 762,500 762,500 0.00 50.00 20.00 50.00 20.00 24/03/2563 370 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.2124) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเคียน ความยาว 0.650 กิโลเมตร ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง 17/01/2563 17/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 347,728 10/03/2563 347,728 หจก.ศิลาแม่ทะ 30/03/2563 1,431,900 1,431,900 37,149 37,149 2.59 50.00 15.00 50.00 15.00 24/03/2563 500 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.2125) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ ความยาว 0.550 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำปาง ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง 17/01/2563 17/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 223,973 10/03/2563 223,973 หจก.ศิลาแม่ทะ 30/03/2563 953,200 953,200 0.00 50.00 20.00 50.00 20.00 24/03/2563 500 110 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.2126) ซ่อมแซมรางรินคลองส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 0.300 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำปาง ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 180,000 180,000 180,000 180,000 ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 23/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 78,157 05/03/2563 78,157 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 12/03/2563 152,000 152,000 78,157 78,157 51.42 100.00 5.00 100.00 5.00 24/03/2563 1,500 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.2127) ซ่อมแซมรางรินคลองส่งน้ำสาย 1L-ขวาล่าง อ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง กม.0+210 - 0+400 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 20/01/2563 20/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 151,123 05/03/2563 151,123 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 12/03/2563 1,438,000 1,438,000 151,123 151,123 10.51 20.00 12.00 20.00 12.00 24/03/2563 600 160 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.2130) ซ่อมแซมลำเหมืองอ่างเก็บน้ำแม่กึ๊ด ความยาว 0.300 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำปาง ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ทุ่งงาม เสริมงาม ลำปาง 16/12/2562 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 434,620 06/03/2563 434,620 หจก.ศิลาแม่ทะ 12/03/2563 953,200 953,200 157,694 157,694 16.54 20.00 5.00 20.00 5.00 24/03/2563 4,000 900 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.2131) ซ่อมแซมเสาวัดระดับน้ำ (Staff Gate) อ่างเก็บน้ำ จำนวน 10 แห่ง ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 สบปราบ สบปราบ ลำปาง 16/12/2562 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 37,000 05/03/2563 37,000 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 12/03/2563 334,000 334,000 286,455 286,455 85.76 100.00 40.00 100.00 40.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.2132) ซ่อมแซมหัวงานและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) พื้นที่รับประโยชน์ 4,000 ไร่ โครงการชลประทานลำปาง ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 แม่พริก แม่พริก ลำปาง 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 220,000 09/03/2563 220,000 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 12/03/2563 2,893,000 2,893,000 196,860 196,860 6.80 50.00 30.00 50.00 30.00 24/03/2563 4,000 1,400 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.2133) ซ่อมแซมหัวงานและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำแม่พริก บ้านปางยาว พื้นที่รับประโยชน์ 4,000 ไร่ โครงการชลประทานลำปาง ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 แม่พริก แม่พริก ลำปาง 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 16,540 05/03/2563 16,540 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 12/03/2563 953,000 953,000 201,615 201,615 21.16 100.00 50.00 100.00 50.00 24/03/2563 4,000 1,400 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.2138) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ (ท่อระบาย) อ่างเก็บน้ำแม่ยอง พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 สมัย สบปราบ ลำปาง 25/12/2562 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 134,158 06/03/2563 134,158 หจก.พานพัฒนา 12/03/2563 1,439,900 1,439,900 142,234 142,234 9.88 40.00 3.00 40.00 3.00 24/03/2563 2,000 380 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.2139) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่ไฮ พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 374,000 374,000 374,000 374,000 นาแส่ง เกาะคา ลำปาง 25/12/2562 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 279,150 10/03/2563 279,150 หจก.ชโนทัย 12/03/2563 370,000 370,000 23,555 23,555 6.37 50.00 15.00 50.00 15.00 24/03/2563 1,850 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.2140) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สัน พื้นที่รับประโยชน์ 6,000 ไร่ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 286,000 286,000 286,000 286,000 เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 212,500 11/03/2563 212,500 หจก.ชโนทัย 30/03/2563 282,900 282,900 0.00 50.00 15.00 50.00 15.00 24/03/2563 6,000 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.3722) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมาอ่างเก็บน้ำแม่กาน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานลำปาง ปริมาณดิน 46,000 ลบ.ม. ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 23/12/2562 23/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/02/2563 26/02/2563 06/03/2563 1,019,999 31/03/2563 1,019,999 90 หจก.ธนะชัยแอสโซซิเอท90 03/04/2563 1,943,000 1,020,000 1,020,000 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 200 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.3723) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำแม่ไฮ โครงการชลประทานลำปาง ปริมาณดิน 67,250 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,913,000 87,000 นาแส่ง เกาะคา ลำปาง 20/01/2563 20/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/03/2563 13/03/2563 18/03/2563 1,540,151 1,540,151 90 หจก.ทัศนจักรก่อสร้าง 27/03/2563 3,177,495 1,540,151 1,540,151 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 1,850 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.3724) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยป่าเป้า โครงการชลประทานลำปาง ปริมาณดิน 68,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,913,000 87,000 พระบาทวังตวง แม่พริก ลำปาง 17/01/2563 17/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/03/2563 13/03/2563 18/03/2563 1,538,799 1,538,799 90 หจก.ทัศนจักรก่อสร้าง 27/03/2563 3,174,706 1,538,799 1,538,799 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 1,900 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (13) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนอง 2 ขนาด 0.323 ลบ.ม./วินาที ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 น้ำโจ้ แม่ทะ ลำปาง 20/01/2563 20/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 67,470 06/03/2563 67,470 บ.ลำปางไพศาลลำปาง 12/03/2563 16,729,000 16,729,000 152,099 152,099 0.91 10.00 5.00 10.00 5.00 24/03/2563 800 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (4) โครงการแก้มลิงบ้านแม่ทะพร้อมอาคารประกอบ ระยะ 1 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 12,000,000 12,000,000 12,000,000 8,402,000 3,598,000 แม่ทะ แม่ทะ ลำปาง 27/01/2563 03/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 65,670 10/03/2563 65,670 บ.ลำปางไพศาลลำปาง 12/03/2563 3,191,110 3,191,110 0.00 25.00 5.00 25.00 5.00 24/03/2563 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.79) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปั๊ด ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 นาแส่ง เกาะคา ลำปาง 20/01/2563 20/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 363,697 12/03/2563 363,697 หจก.ชโนทัย 12/03/2563 4,791,000 4,791,000 64,530 64,530 1.35 30.00 5.00 30.00 5.00 24/03/2563 1,300 260 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (98) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เฟือง ความยาว 1.650 กม. ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 บ้านเอื้อม เมืองลำปาง ลำปาง 27/01/2563 03/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 67,470 06/03/2563 67,470 บ.ลำปางไพศาลลำปาง 12/03/2563 9,717,100 9,717,100 427,649 427,649 4.40 25.00 10.00 25.00 10.00 24/03/2563 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (99) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่มอน ความยาว 1.650 กม. ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง 24/02/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (100) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสมัย (เด่นนายาง) ความยาว 1.500 กม. ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 สมัย สบปราบ ลำปาง 20/01/2563 20/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 245,875 05/03/2563 245,875 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 12/03/2563 9,596,100 9,596,100 75,560 75,560 0.79 20.00 2.00 20.00 2.00 24/03/2563 435 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (101) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง ความยาว 1.200 กม. ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ทุ่งงาม เสริมงาม ลำปาง 28/01/2563 28/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 111,960 05/03/2563 111,960 หจก.ช.ชิดชนก 12/03/2563 9,857,400 9,857,400 19,080 19,080 0.19 10.00 2.00 10.00 2.00 24/03/2563 95 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.10) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสบต๋ำ ขนาด 0.323 ลบ.ม./วินาที ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 นาแก้ว เกาะคา ลำปาง 24/01/2563 03/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 104,707 12/03/2563 104,707 หจก.ชโนทัย 12/03/2563 6,440,000 6,440,000 39,338 39,338 0.61 30.00 5.00 30.00 5.00 24/03/2563 ขนาดเล็ก 1,200 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (113) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าเมล์ ขนาด 0.323 ลบ.ม./วินาที ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ล้อมแรด เถิน ลำปาง 22/01/2563 03/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 127,102 11/03/2563 127,102 บ.สิริวิบูลย์จำกัด 12/03/2563 14,735,000 14,735,000 345,404 345,404 2.34 20.00 10.00 20.00 10.00 24/03/2563 ขนาดเล็ก 2,000 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เถิน จ.ลำปาง งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 46,000,000 46,000,000 40,000,000 40,000,000 เถินบุรี เถิน ลำปาง 26/03/2563 27/03/2563 30/03/2563 44,503,100 44,503,100 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวเสือ 2 (จัดหาน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบ จังหวัดลำปาง) ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,457 350,457 350,457 350,457 หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง 10/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/01/2561 78,870 18/01/2562 78,870 หจก.ธนันท์ตา 22/11/2562 350,457 350,457 350,457 350,457 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/11/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน อ่างเก็บน้ำแม่ทะ โครงการชลประทานลำปาง ตำบลแม่ทะอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปางระยะทาง 2.000 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,547,669 2,547,669 2,547,669 2,547,669 แม่ทะ แม่ทะ ลำปาง 09/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/04/2562 10/04/2562 30/04/2562 29/04/2562 2,529,808 18/06/2562 2,529,808 60 28/02/2563 26/02/2563 27/04/2563 หจก.ตั้นอ้ายวิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2563 3,962,990 2,547,669 2,547,669 2,547,357 3,547,357 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 31/03/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ปรับปรุงทางเข้าถนนหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ระยะทาง3.400 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,363,254 4,363,254 4,363,254 4,363,254 แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง 09/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/05/2562 22/05/2562 13/06/2562 19/06/2562 4,363,254 09/08/2562 4,363,254 60 03/09/2562 29/08/2562 01/11/2562 หจก.สินทวีเคหะกิจ 18/02/2563 7,643,233 4,363,254 4,363,254 4,363,254 4,363,254 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/01/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ปรับปรุงทางเข้าถนนหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเมืองยาวอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปางระยะทาง 0.600 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,042,007 1,042,007 1,042,007 1,042,007 เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 09/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/05/2562 31/05/2562 27/06/2562 27/06/2562 1,042,007 27/08/2562 1,042,007 60 04/09/2562 29/08/2562 02/11/2562 บ.สิริวิบูลย์จำกัด 18/02/2563 1,344,981 1,042,007 1,042,007 1,042,007 1,042,007 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/11/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ปรับปรุงทางเข้าถนนหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่กึ๊ด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ระยะทาง3.000 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,969,600 3,969,600 3,969,600 3,969,600 ทุ่งงาม เสริมงาม ลำปาง 09/04/2562 09/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/05/2562 22/05/2562 13/06/2562 19/06/2562 3,868,650 09/08/2562 3,868,650 60 03/09/2562 29/08/2562 01/11/2562 หจก.สินทวีเคหะกิจ 18/02/2563 3,868,830 3,868,650 3,868,650 3,868,650 3,868,650 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/12/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ปรับปรุงทางเข้าถนนหัวงานเข้าอ่างเก็บน้ำแม่พริกผาวิ่งชู้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ระยะทาง 1.400 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,388,876 2,388,876 2,388,876 2,388,876 แม่พริก แม่พริก ลำปาง 09/04/2562 09/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/05/2562 22/05/2562 06/06/2562 18/06/2562 2,388,876 09/08/2562 2,388,876 60 05/09/2562 29/08/2562 03/11/2562 หจก.เพชรวารีก่อสร้าง จำกัด 18/02/2563 3,850,994 2,388,876 2,388,876 2,388,876 2,388,876 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/11/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ปรับปรุงทางเข้าถนนหัวงานเข้าอ่างเก็บน้ำแม่อาบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปางระยะทาง 0.700 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,139,097 1,139,097 1,139,097 1,139,097 นาโป่ง เกาะคา ลำปาง 09/04/2562 09/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/04/2562 05/04/2562 22/04/2562 29/04/2562 1,139,097 18/06/2562 1,139,097 60 28/02/2563 27/02/2563 27/04/2563 หจก.ตั้นอ้ายวิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2563 1,763,515 1,139,097 1,139,097 1,139,097 1,139,097 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 31/03/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ปรับปรุงทางเข้าถนนหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่ไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ระยะทาง0.500 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 849,353 849,353 849,353 849,353 วอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง 09/04/2562 09/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/05/2562 22/05/2562 06/06/2562 27/06/2562 849,353 27/08/2562 849,353 60 04/09/2562 29/08/2562 02/11/2562 บ.สิริวิบูลย์จำกัด 18/02/2563 1,096,252 849,353 849,353 849,353 849,353 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/11/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ปรับปรุงทางเข้าถนนหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่เลียงพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 2.630 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,399,959 3,399,959 3,399,959 3,399,959 เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง 09/04/2562 09/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/05/2562 22/05/2562 13/06/2562 25/06/2562 3,399,959 07/08/2562 3,399,959 60 03/09/2562 29/08/2562 01/11/2562 หจก.ธนะชัย แอสโซซิเอท 18/02/2563 5,712,129 3,399,959 3,399,959 3,399,959 3,399,959 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/12/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง แก้มลิงหนองกระทุ่งปงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลแม่พริกอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 31,703,530 31,703,530 31,703,530 31,703,530 แม่พริก แม่พริก ลำปาง 02/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/04/2562 01/04/2562 05/06/2562 05/06/2562 30,979,559 30/07/2562 30,979,559 180 09/10/2562 11/10/2562 05/04/2563 หจก.สามเพชร 22/11/2562 39,195,317 31,703,530 31,703,530 31,703,066 31,703,066 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 31/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานลำปาง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 129,000 129,000 129,000 129,000 30/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/12/2562 128,500 19/12/2562 128,500 วีเอสคอมพิวเตอร์ 26/01/2563 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานลำปาง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 51,600 51,600 51,600 51,600 30/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/12/2562 51,400 19/12/2562 51,400 วีเอสคอมพิวเตอร์ 26/01/2563 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานลำปาง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,600 12,600 12,600 12,600 30/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/12/2562 12,600 19/12/2562 12,600 วีเอสคอมพิวเตอร์ 26/01/2563 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง เครื่องวัดกระแสน้ำขนาดเล็ก โครงการชลประทานลำปาง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 263,000 263,000 263,000 263,000 30/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/12/2562 262,685 11/12/2562 262,685 บ.แสงธานีเอ็นจิเนียริ่งจำกัด 26/01/2563 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการชลประทานลำปาง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,025,000 1,025,000 1,025,000 1,025,000 30/09/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/12/2562 854,000 19/12/2562 854,000 บ.นิวเจนมอเตอร์จำกัด 26/01/2563 1,025,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/03/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)