ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ค. 2562 เวลา 01:27:06]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.1.30) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,542,000 4,542,000 4,542,000 4,542,000 บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2561 98,265 30/11/2561 98,265 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 21/01/2562 4,542,000 4,542,000 2,324,223 2,324,223 51.17 80.00 95.00 80.00 95.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.1.38) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทาน โครงการชลประทานลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 353,000 353,000 353,000 353,000 บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง 14/09/2561 ติดปัญหาอื่นๆ 25/03/2562 353,000 353,000 114,420 114,420 32.41 70.00 54.00 70.00 54.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.3.10) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 214,800 214,800 214,800 214,800 บ่อแฮ้ว เมือง ลำปาง 09/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2562 20,995 20/02/2562 20,995 บริษัทลำปางไพศาลบริการจำกัด 08/03/2562 214,800 214,800 213,883 213,883 99.57 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.26) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายสวนโฮ่ง ระยะ2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 4,821,000 4,821,000 นาโป่ง เถิน ลำปาง 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/02/2562 78,870 01/02/2562 78,870 หจก.ลำปางไพศาล 21/02/2562 4,821,000 4,821,000 4,670,441 4,670,441 96.88 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.27) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ไพร (ฝายทุ่งเก้ามุ่น) ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 4,789,000 4,789,000 วอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง 27/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 361,911 21/12/2561 361,911 หจก.ชโนทัย 21/02/2562 4,788,104 4,788,104 4,788,104 4,788,104 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (16) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่แมะ ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 14,535,000 1,476,000 13,059,000 เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 14/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/11/2561 05/11/2561 13/11/2561 29/11/2561 1,299,867 07/01/2562 1,299,867 60 17/01/2562 15/03/2562 17/03/2562 หจก.สะสมก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/12/2561 229,064 09/01/2562 229,064 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 26/03/2562 1,723,581 12,666,388 1,299,868 11,366,520 11,390,753 1,299,867 10,090,885 89.93 100.00 90.00 100.00 90.00 25/06/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.30) ซ่อมแซมทางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำแพะทุ่งกว๋าว (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 745,000 745,000 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/12/2561 224,184 17/01/2562 224,184 หจก.บ้านเพื่อนคอนสตรัคชั้น 21/01/2562 745,000 745,000 710,850 710,850 95.42 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.31) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ไพร (เหมืองทุ่งโฮ้ง) ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 862,000 862,000 วอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง 27/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 71,387 16/01/2562 71,387 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 21/01/2562 862,000 862,000 839,985 839,985 97.45 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.32) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแม่ตา ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 572,000 572,000 ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 68,000 21/12/2561 68,000 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 21/01/2562 571,760 571,760 571,760 571,760 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.33) ซ่อมแซมทางระบบน้ำและหินคลุกสันทำนบอ่างเก็บน้ำแม่แมะ ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,471,000 1,471,000 ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 10/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 346,128 18/01/2562 346,128 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 21/01/2562 1,470,481 1,470,481 1,470,481 1,470,481 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.34) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแม่ยาว ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 858,000 858,000 แม่สัน ห้างฉัตร ลำปาง 27/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2562 224,870 21/01/2562 224,870 หจกอุดมคอนกรีต 25/03/2562 858,000 858,000 854,047 854,047 99.54 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.35) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายน้ำงาว ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 810,100 810,100 หลวงเหนือ งาว ลำปาง 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2562 48,402 20/12/2561 48,402 หจก.ลำปางไพศาล 21/01/2562 810,100 810,100 807,048 807,048 99.62 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.36) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปอน ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 410,000 410,000 405,600 405,600 แม่สัน ห้างฉัตร ลำปาง 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2562 132,845 04/02/2562 132,845 หจก.ชโนทัย 21/02/2562 405,600 405,600 341,740 341,740 84.26 100.00 100.00 100.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.37) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง (เหมืองขวาบน) ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 953,000 953,000 เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 27/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2561 81,263 18/12/2561 81,263 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 21/01/2562 953,000 953,000 867,147 867,147 90.99 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.38) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง (เหมืองขวาล่าง) ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 862,000 862,000 เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 27/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2561 128,640 12/01/2562 128,640 หจก.อุดมเจริญคอนกรีต 21/01/2562 862,000 862,000 809,846 809,846 93.95 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.39) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แมะ ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 197,900 197,900 ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2562 103,820 04/02/2562 103,820 หจก.ชโนทัย 21/02/2562 197,900 197,900 190,306 190,306 96.16 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.225) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 400,000 600,000 บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง 21/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/03/2562 11,156 15/03/2562 11,156 หจก.ลำปางไพศาล ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2562 1,000,000 400,000 600,000 322,153 322,153 32.22 100.00 65.00 100.00 65.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน อ่างเก็บน้ำแม่ทะ โครงการชลประทานลำปาง ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ระยะทาง 2.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 4,850,000 150,000 แม่ทะ แม่ทะ ลำปาง 09/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/04/2562 10/04/2562 30/04/2562 29/04/2562 2,529,808 18/06/2562 2,529,808 60 หจก.ตั้นอ้ายวิศวกรรม 19/06/2562 3,962,990 2,605,608 2,529,808 75,800 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 23/04/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ปรับปรุงทางเข้าถนนหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 3.400 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,888,000 7,888,000 8,600,000 8,350,000 250,000 แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/05/2562 22/05/2562 13/06/2562 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ 19/06/2562 7,643,233 4,493,254 4,363,254 130,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 23/04/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ปรับปรุงทางเข้าถนนหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ระยะทาง 0.600 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,760,000 1,760,000 1,937,000 1,880,000 57,000 เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/05/2562 31/05/2562 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างอนุมัติรับราคา 19/06/2562 1,344,981 1,073,008 1,042,008 31,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 23/04/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ปรับปรุงทางเข้าถนนหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่กึ๊ด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 3.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,000,000 6,000,000 7,600,000 7,372,000 228,000 ทุ่งงาม เสริมงาม ลำปาง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/05/2562 22/05/2562 13/06/2562 ติดปัญหาอื่นๆ 19/06/2562 6,447,606 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 23/04/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ปรับปรุงทางเข้าถนนหัวงานเข้าอ่างเก็บน้ำแม่พริกผาวิ่งชู้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ระยะทาง 1.400 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,540,000 3,540,000 4,234,000 4,106,980 127,020 แม่พริก แม่พริก ลำปาง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/05/2562 22/05/2562 06/06/2562 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ 19/06/2562 3,850,994 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 23/04/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ปรับปรุงทางเข้าถนนหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่เลียงพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 2.630 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 5,270,000 5,270,000 6,500,000 6,305,000 195,000 เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/05/2562 22/05/2562 13/06/2562 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างอนุมัติรับราคา 19/06/2562 5,712,129 3,500,959 3,399,959 101,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 23/04/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ปรับปรุงทางเข้าถนนหัวงานเข้าอ่างเก็บน้ำแม่อาบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ระยะทาง 0.700 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,760,000 1,760,000 2,091,000 2,028,270 62,730 นาโป่ง เถิน ลำปาง 05/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/04/2562 05/04/2562 22/04/2562 29/04/2562 1,129,097 18/06/2562 1,129,097 60 หจก.ตั้นอ้ายวิศวกรรม 19/06/2562 1,763,515 1,173,198 1,139,098 34,100 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 23/04/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ปรับปรุงทางเข้าถนนหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่ไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ระยะทาง 0.500 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,261,000 39,000 วอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/05/2562 22/05/2562 06/06/2562 ยกเลิกรายการงาน อยู่ระหว่างอนุมัติรับราคา 19/06/2562 1,096,252 874,353 849,353 25,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 23/04/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (18) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวเสือ 2 (จัดหาน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบ จังหวัดลำปาง) ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 28,000,000 28,000,000 27,392,700 27,392,700 หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง 10/09/2561 18/01/2562 78,870 18/01/2562 78,870 หจกธนันท์ตาปิโตเลียม 21/01/2562 26,439,500 26,439,500 18,685,948 18,685,948 70.67 100.00 75.00 100.00 75.00 25/06/2562 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำวัง 2,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.153) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 192,500 192,500 192,500 192,500 บ่อแฮ้ว เมือง ลำปาง 25/10/2561 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX XXXX XXXX - วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/01/2562 14/01/2562 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/04/2562 18,135 18,135 17,515 17,515 96.58 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.168.260) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 400,000 600,000 บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง 21/03/2562 22/03/2562 1,000,000 1,000,000 200,000 200,000 20.00 100.00 60.00 100.00 60.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.168.261) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สัน (เหมืองบ้านทุ่งเกวียน) โครงการชลประทานลำปาง ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 1,917,000 1,917,000 แม่สัน ห้างฉัตร ลำปาง 27/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 178,683 16/01/2562 178,683 บ.สิริวิบูลย์จำกัด 21/01/2562 1,917,000 1,917,000 1,672,187 1,672,187 87.23 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.168.262) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำแม่ค่อม โครงการชลประทานลำปาง ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,143,300 1,143,300 บ้านเอื้อม เมืองลำปาง ลำปาง 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 189,000 30/11/2561 189,000 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 01/02/2562 1,143,300 1,143,300 1,101,265 1,101,265 96.32 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.168.263) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำซอยทุ่งใน อ่างเก็บน้ำแพะทุ่งกว๋าว โครงการชลประทานลำปาง ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 715,000 715,000 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง 24/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 119,980 09/01/2562 119,980 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 21/01/2562 714,714 714,714 714,714 714,714 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.168.264) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่หยวก โครงการชลประทานลำปาง ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 358,000 358,000 354,200 354,200 ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2561 28,570 30/01/2562 28,570 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 21/02/2562 354,200 354,200 308,773 308,773 87.17 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.168.265) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม โครงการชลประทานลำปาง ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 140,000 140,000 138,500 138,500 บ้านแหง งาว ลำปาง 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/12/2561 33,400 30/01/2562 33,400 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 21/02/2562 138,500 138,500 126,822 126,822 91.57 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.168.266) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สัน (เหมืองฝายต้นต้อง) โครงการชลประทานลำปาง ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,438,000 1,438,000 แม่สัน ห้างฉัตร ลำปาง 27/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2561 112,061 21/12/2561 112,061 หจก.ชโนทัย 21/01/2562 1,438,000 1,438,000 1,383,385 1,383,385 96.20 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.168.267) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำซอยทุ่งพร้าว อ่างเก็บน้ำห้วยเป้ง โครงการชลประทานลำปาง ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 280,000 280,000 267,000 267,000 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง 24/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 80,896 17/01/2562 80,896 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 21/01/2562 267,000 267,000 262,766 262,766 98.41 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.168.268) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่จอก โครงการชลประทานลำปาง ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 985,900 985,900 เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง 06/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 32,772 30/11/2561 32,772 หจก.ชโนทัย 01/02/2562 985,900 985,900 984,659 984,659 99.87 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.168.270) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำทุ่งนาใหม่ อ่างเก็บน้ำห้วยเป้ง โครงการชลประทานลำปาง ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 740,000 740,000 705,000 705,000 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง 24/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 59,550 16/01/2562 59,550 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 21/01/2562 705,000 705,000 672,977 672,977 95.46 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.168.271) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายห้วยหลวง (อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง) โครงการชลประทานลำปาง ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 965,800 965,800 สบปราบ สบปราบ ลำปาง 06/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/11/2561 250,783 18/01/2562 250,783 หจก.ชโนทัย 21/01/2562 965,000 965,000 965,000 965,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.168.272) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำทุ่งแฮด ระยะที่ 1 โครงการชลประทานลำปาง ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,144,000 1,144,000 บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 132,559 30/11/2561 132,559 หจก.พานพัฒนา 01/02/2562 1,144,000 1,144,000 1,082,066 1,082,066 94.59 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (1.174.2) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำแม่ทะ โครงการชลประทานลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 1,980,000 1,942,000 38,000 พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง 25/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/01/2562 04/01/2562 21/01/2562 1,036,260 26/02/2562 1,036,260 หจก.นฤเบศร์คอนสตรัคชั่น 04/03/2562 1,942,000 1,036,260 1,036,260 1,036,260 1,036,260 100.00 100.00 95.00 100.00 95.00 25/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (16) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่งอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ 4 (สิ้นสุดโครงการ) ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 9,700,000 3,447,500 6,252,500 บ้านแหง งาว ลำปาง 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/12/2561 27/12/2561 17/01/2562 2,534,525 28/02/2562 2,534,525 บ.สิริวิบูลย์จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2561 207,630 21/12/2561 207,630 บ.นนท์วัสดุ 04/03/2562 4,620,002 8,660,401 2,534,526 6,125,875 8,609,310 2,534,525 6,074,784 99.41 90.00 80.00 90.00 80.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (4.5) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหอย ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 เวียงมอก เถิน ลำปาง 06/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/11/2561 28/11/2561 30/11/2561 599,549 04/12/2561 599,549 ร้านลำปางนภาภัณฑ์ 01/02/2562 24,501,000 24,501,000 11,759,190 11,759,190 47.99 85.00 72.00 85.00 72.00 25/06/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำวัง 1,500 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง (79) แก้มลิงหนองกระทุ่งปงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 38,000,000 38,000,000 38,000,000 37,360,000 640,000 แม่พริก แม่พริก ลำปาง 14/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ส่งผลประกวดราคาเพื่อของบประมาณ. 01/04/2562 39,195,317 31,908,559 30,979,559 929,000 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 30/04/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำวัง 1,000 400 3
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ซ่อมแซมรางระบายน้ำและลาดเขายันเขื่อนฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 780,000 780,000 780,000 780,000 แม่พริก แม่พริก ลำปาง 21/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/04/2562 83,670 18/04/2562 83,670 หจก.ลำปางไพศาล 23/04/2562 780,000 780,000 706,350 706,350 90.56 100.00 100.00 100.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ 1L-LMC อ่างเก็บน้ำแม่ปอบ โครงการชลประทานลำปาง ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 310,000 310,000 310,000 310,000 ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 15/05/2562 23/05/2562 295,000 295,000 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ปรับปรุงฝายห้วยห้าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 แม่พริก แม่พริก ลำปาง 18/10/2560 06/06/2562 600,000 600,000 451,079 451,079 75.18 80.00 89.00 80.00 89.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ซ่อมแซมคลองระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่ปอน จังหวัดลำปาง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 629,000 629,000 629,000 629,000 แม่สัน ห้างฉัตร ลำปาง 15/05/2561 06/06/2562 629,000 629,000 359,667 359,667 57.18 100.00 90.00 100.00 90.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลอยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 37,664,000 37,664,000 วังทอง วังเหนือ ลำปาง 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/07/2561 26/07/2561 20/08/2561 28/08/2561 15,497,138 14/09/2561 15,497,138 210 02/10/2561 01/10/2561 29/04/2562 หจก.ธนะฉัตรก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2561 96,971 10/04/2561 96,971 บ.สิริวิบูลย์จำกัด 26/03/2562 23,619,632 37,294,900 37,294,900 30,459,510 30,459,510 81.67 95.00 100.00 95.00 100.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เย๊าะพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 42,833,700 42,833,700 เวียงมอก เถิน ลำปาง 11/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/08/2561 21/08/2561 10/09/2561 17/09/2561 14,018,001 17/10/2561 14,018,001 210 13/11/2561 12/11/2561 11/06/2562 บ.เพชรวารีก่อสร้างจำกัด 26/03/2562 21,983,962 41,424,114 41,424,114 26,413,839 26,413,839 63.76 80.00 85.00 80.00 85.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่เชียงรายลุ่ม 2 พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 36,815,200 36,815,200 แม่พริก แม่พริก ลำปาง 11/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/06/2561 341,666 27/06/2561 341,666 หจก.ช ชิดชนก 12/10/2561 34,255,566 34,255,566 24,387,364 24,387,364 71.19 90.00 75.00 90.00 75.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่สัน(ตอนบน) ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,671,000 8,671,000 8,671,000 8,671,000 8,414,600 8,414,600 852,571 852,571 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ปรับปรุงฝายห้วยห้าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 358,290 358,290 358,290 358,290 358,290 358,290 358,290 358,290 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยมะเกลือ(จัดหาน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบ จังหวัดลำปาง) ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,033,105 3,033,105 3,033,105 3,033,105 3,033,105 3,033,105 3,033,105 3,033,105 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง เครื่อง Scanner สำหรับกระดาษขนาด A0 จำนวน 1 เครื่อง โครงการชลประทานลำปาง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง 11/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/02/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 4 ชุด โครงการชลประทานลำปาง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 83,200 83,200 83,200 83,200 บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง 11/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/02/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง ซ่อมแซมรางระบายน้ำและลาดเขายันเขื่อนฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 23/04/2562 2,012,867 2,012,867 1,232,149 1,232,149 61.21 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 5 ครั้ง