ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ค. 2563 เวลา 00:51:05]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.119) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทานเชียงราย พื้นที่ชลประทาน 201,776 ไร่ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,782,600 1,782,600 1,782,600 1,782,600 รอบเวียง เมือง เชียงราย 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 98,169 04/03/2563 98,169 หจก.ปิยะพรเจริญกิจ 02/04/2563 1,782,600 1,782,600 318,249 318,249 17.85 87.00 47.00 87.00 47.00 07/07/2563 14,618 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.122) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำโครงการชลประทานเชียงราย พื้นที่ 1,316 ไร่ระยะทาง 302.63 กิโลเมตร ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,409,500 6,409,500 6,409,500 6,409,500 รอบเวียง เมือง เชียงราย 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 99,360 23/03/2563 99,360 ร้านโยคอมพิวเตอร์ 02/04/2563 6,409,500 6,409,500 1,819,370 1,819,370 28.39 87.00 42.00 87.00 42.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.670) กำจัดวัชพืช(โดยแรงคน) คลอง 1R-LMC,2R-LMC อ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก จำนวน 93 ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 15/11/2562 17/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 19,975 11/03/2563 19,975 หจก.โกลเดนโปรเจค 13/03/2563 300,000 300,000 299,884 299,884 99.96 0.00 100.00 0.00 100.00 14/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.1) ฝายบ้านพิทักษ์คีรีพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง ความกว้าง 10.00 ม. สูง 1.30 ม. พร้อมระบบส่งน้ำ 3,057 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 180 ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ปอ เวียงแก่น เชียงราย 26/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/03/2563 02/03/2563 02/03/2563 2,616,360 30/03/2563 2,616,360 หจก.เชียงใหม่ตังอู๋เซ็ง 13/04/2563 8,077,547 8,077,547 6,194,807 6,194,807 76.69 87.00 75.00 87.00 75.00 07/07/2563 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.2) ฝายบ้านสามกุลาพร้อมอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหลวงแม่ปูนหลวง ความกว้าง 10.00 ม. สูง 2.00 ม. พร้อมระบบส่งน้ำ 2,835เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 26/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/01/2563 07/02/2563 20/02/2563 2,360,000 24/03/2563 2,360,000 หจก.เด่นห้าปิโตรเลียม 13/04/2563 8,251,204 8,251,204 6,498,504 6,498,504 78.76 87.00 78.00 87.00 78.00 07/07/2563 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.3) ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเมืองน้อย จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยน้ำริน ความกว้าง 6.00 ม. สูง 1.20 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ 5,628 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 26/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/01/2563 22/01/2563 18/02/2563 1,575,270 23/03/2563 1,575,270 หจก.สุวรรณอาภา 24/06/2563 7,733,836 7,733,836 5,506,971 5,506,971 71.21 87.00 72.00 87.00 72.00 07/07/2563 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.4) ระบบส่งน้ำฝายบ้านหนอง จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ความยาว 3,438 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ปอ เวียงแก่น เชียงราย 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 275,914 08/04/2563 275,914 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 21/04/2563 8,399,890 8,399,890 5,513,735 5,513,735 65.64 87.00 65.00 87.00 65.00 07/07/2563 321 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.8) ฝายบ้านผาแดงหลวง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี ความกว้าง 10.00 ม. สูง 2.00 เมตร จำนวน 2 แห่ง พร้อมระบบส่งน้ำ 8,861 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000 วาวี แม่สรวย เชียงราย 26/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/01/2563 03/02/2563 26/02/2563 3,228,151 30/03/2563 3,228,151 หจก.เชียงใหม่ตั๋งอู๋เซ้ง 13/04/2563 8,000,809 8,000,809 5,466,546 5,466,546 68.32 87.00 67.00 87.00 67.00 07/07/2563 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.9) ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแสนเจริญ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี ความกว้าง 8.00 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ 7,875 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,300,000 9,300,000 9,300,000 9,300,000 วาวี แม่สรวย เชียงราย 26/12/2562 23/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/03/2563 02/03/2563 02/03/2563 2,557,650 02/04/2563 2,557,650 หจก.เชียงใหม่ตังอู๋เซ็ง 13/04/2563 8,273,213 8,273,213 6,569,775 6,569,775 79.41 87.00 80.00 87.00 80.00 07/07/2563 180 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.13) ฝายพร้อมอาคารประกอบบ้านพะน้อย จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำคำ (ระยะที่ 2) ระบบส่งน้ำความยาวรวม 3,903 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง ีเชียงราย 26/12/2562 22/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2563 31/01/2563 18/02/2563 1,575,270 20/03/2563 1,575,270 หจก.สุวรรณอาภา 13/04/2563 3,576,555 3,576,555 2,874,762 2,874,762 80.38 87.00 82.00 87.00 82.00 07/07/2563 165 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.18) ฝายหล่อพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 2) ระบบส่งน้ำความยาว 549 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 370,000 5,630,000 ดอยลาน เมือง เชียงราย 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 02/04/2563 358,043 10/04/2563 358,043 บ.โป่งแพร่ทวีทรัพย์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/01/2563 24/01/2563 06/02/2563 744,634 26/03/2563 744,634 หจก.เชียงใหม่ตังอู๋เซ็ง 21/04/2563 358,348 5,786,057 370,000 5,416,057 3,368,670 3,368,670 58.22 87.00 65.00 87.00 65.00 07/07/2563 130 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.21) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ฝั่งซ้าย ความยาว 2,819 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 17/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2563 371,583 26/03/2563 371,583 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง 02/04/2563 7,472,182 7,472,182 748,434 748,434 10.02 87.00 38.00 87.00 38.00 07/07/2563 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.63) งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง กม. 0+000 - 2+000 จำนวน 1,634 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย 15/11/2562 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 23,406 09/03/2563 23,406 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 13/03/2563 900,000 900,000 632,003 632,003 70.22 0.00 75.00 0.00 75.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.64) งานซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแสนตอ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 102 เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 ธารทอง พาน เชียงราย 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 396,830 25/03/2563 396,830 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ 02/04/2563 690,000 690,000 687,891 687,891 99.69 0.00 98.00 0.00 98.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.65) งานซ่อมแซมหินทิ้งอ่างเก็บน้ำห้วยป่าลัน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 249 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 870,000 870,000 540,000 540,000 สันมะเค็ด พาน เชียงราย 22/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2563 29/01/2563 27/02/2563 461,040 26/03/2563 461,040 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 13/04/2563 540,000 540,000 539,997 539,997 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.66) ซ่อมแซม Gate Valve และ Control room อ่างเก็บน้ำห้วยตาควน จำนวน 1 แห่ง และคลองส่งน้ำจำนวน 294.14 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 420,817 11/03/2563 420,817 หจก.โกลเดนโปรเจค 31/03/2563 750,000 750,000 749,239 749,239 99.90 0.00 100.00 0.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.67) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝายวังเคียน กม. 3+000 - 5+000 จำนวน 1,209 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย 08/01/2563 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 99,473 16/03/2563 99,473 หจก.สุวรรณอาภา 02/04/2563 750,000 750,000 488,969 488,969 65.20 0.00 70.00 0.00 70.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.68) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนบ้านห้วยบงใต้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 357 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 560,000 560,000 ทานตะวัน พาน เชียงราย 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 387,697 19/03/2563 387,697 หจก.โชติวัฒนาค้าวัสดุก่อสร้าง 02/04/2563 560,000 560,000 559,711 559,711 99.95 0.00 95.00 0.00 95.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.69) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ สาย RMC อ่างเก็บน้ำดอยงิ้ว (น้ำจำ) จำนวน 1,805 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 780,000 780,000 งิ้ว เทิง เชียงราย 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/04/2563 241,705 07/04/2563 241,705 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 21/04/2563 780,000 780,000 779,861 779,861 99.98 0.00 100.00 0.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.70) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ สาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยซ้อ จำนวน 1,520 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 670,000 670,000 670,000 670,000 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/04/2563 212,133 17/04/2563 212,133 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 21/04/2563 670,000 670,000 668,995 668,995 99.85 0.00 98.00 0.00 98.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.71) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ สาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยปล้อง จำนวน 665 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ปล้อง เทิง เชียงราย 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 59,997 19/03/2563 59,997 หจก.ศิรดาพาณิชย์ 02/04/2563 450,000 450,000 448,702 448,702 99.71 0.00 98.00 0.00 98.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.72) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย กม.0+400-0+607 อ่างเก็บน้ำห้วยปู จำนวน 782.46 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 780,000 780,000 780,000 780,000 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 17/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 104,030 18/03/2563 104,030 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 21/04/2563 775,000 775,000 674,412 674,412 87.02 0.00 90.00 0.00 90.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.73) ซ่อมแซมโครงการระบายน้ำลัว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 230 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 ่โยนก เชียงแสน เชียงราย 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 262,697 09/03/2563 262,697 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 02/04/2563 980,000 980,000 780,636 780,636 79.66 0.00 82.00 0.00 82.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.74) ซ่อมแซมฝายทดน้ำน้ำยาบ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 210 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 970,000 970,000 970,000 970,000 แม่เงิน เชียงแสน เชียงแสน 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 303,585 12/03/2563 303,585 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 02/04/2563 970,000 970,000 828,371 828,371 85.40 0.00 85.00 0.00 85.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.75) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายต้นผึ้ง จำนวน 691.74 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 630,000 630,000 630,000 630,000 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 39,355 04/03/2563 39,355 หจก.เด่นห้าปิโตรเลียม 13/03/2563 630,000 630,000 525,456 525,456 83.41 0.00 87.00 0.00 87.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.76) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยใจ จำนวน 827.82 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 820,000 820,000 820,000 820,000 ป่าซาง แม่จัน เชียงราย 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 100,417 16/03/2563 100,417 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 31/03/2563 820,000 820,000 643,610 643,610 78.49 0.00 82.00 0.00 82.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.77) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทรายฝั่งขวา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1,000 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 164,455 09/03/2563 164,455 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 02/04/2563 980,000 980,000 733,619 733,619 74.86 0.00 75.00 0.00 75.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.78) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำสะโง๊ะใต้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 80 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 173,265 11/03/2563 173,265 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 01/04/2563 550,000 550,000 474,686 474,686 86.31 0.00 90.00 0.00 90.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.79) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำสะโง๊ะเหนือ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 600 เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 224,824 30/03/2563 224,824 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 31/03/2563 450,000 450,000 436,528 436,528 97.01 0.00 95.00 0.00 95.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.80) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกว๊าน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 690 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 18/11/2562 16/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/04/2563 109,135 17/04/2563 109,135 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 21/04/2563 450,000 450,000 411,577 411,577 91.46 0.00 90.00 0.00 90.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.81) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยตอง หินเรียงท้าย Spill Way จำนวน 340 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 280,000 280,000 240,000 240,000 ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 196,808 25/03/2563 196,808 หจก.โกลเด่นโปรเจค 02/04/2563 240,000 240,000 239,809 239,809 99.92 0.00 100.00 0.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.82) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยผาลาด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 300 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 52,500 19/03/2563 52,500 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 01/04/2563 800,000 800,000 643,316 643,316 80.41 0.00 82.00 0.00 82.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.307) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอเกษตรกร ในเขตจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 รอบเวียง เมือง เชียงราย 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2563 98,533 27/03/2563 98,533 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 02/04/2563 1,600,000 1,600,000 1,091,044 1,091,044 68.19 87.00 70.00 87.00 70.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.3380) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสาย RMC.1 ,RMC.2 และ RMC.3 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย โครงการชลประทานเชียงราย ปริมาณดิน 97,220 ลูกบาศก์เมตร ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 แม่สาย แม่สาย เชียงราย 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 203,760 05/03/2563 203,760 บริษัท สุขุมเซอร์ิวิส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/03/2563 2,000,000 2,000,000 1,999,990 1,999,990 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.4399) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย กม. 0+200-0+386 อ่างเก็บน้ำห้วยบง จำนวน 703.08 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 680,000 680,000 680,000 680,000 เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย 08/10/2562 17/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/11/2562 149,822 10/03/2563 149,822 หจกเชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 13/03/2563 680,000 680,000 400,739 400,739 58.93 0.00 62.00 0.00 62.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.4400) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 16L-RMC ฝายเชียงราย กม. 0+000 - กม. 1+250 จำนวน 1,464 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 08/10/2562 16/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/12/2562 22,676 10/03/2563 22,676 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 13/03/2563 750,000 750,000 456,582 456,582 60.88 0.00 75.00 0.00 75.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.4401) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 8L-RMC ฝายเชียงราย กม. 0+000 -กม. 5+000 ความยาว 1,883 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย 15/11/2562 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2563 25,425 05/03/2563 25,425 หจก.โกลเดนโปรเจค 13/03/2563 950,000 950,000 536,023 536,023 56.42 0.00 62.00 0.00 62.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.4402) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายเชียงราย กม. 5+000 - กม. 7+000 จำนวน 1,706 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 920,000 920,000 920,000 920,000 รอบเวียง เมือง เชียงราย 08/10/2562 16/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/11/2562 198,000 27/03/2563 198,000 หจก.สุวรรณอาภา 01/04/2563 920,000 920,000 332,889 332,889 36.18 0.00 48.00 0.00 48.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.4403) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายถ้ำวอก กม. 0+000 - กม. 2+000 จำนวน 1,422 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย 08/10/2562 16/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/11/2562 216,000 27/03/2563 216,000 หจก.สุวรรณอาภา 02/04/2563 850,000 850,000 339,130 339,130 39.90 0.00 45.00 0.00 45.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.4404) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายชัยสมบัติ กม.0+000 กม. 2+750 จำนวน 1,513 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 08/10/2562 16/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 95,508 03/03/2563 95,508 หจก.เด่นห้าปิโตรเลียม 13/03/2563 900,000 900,000 683,698 683,698 75.97 0.00 70.00 0.00 70.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.4405) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายเชียงราย กม. 10+000 - กม. 12+000 จำนวน 1,566 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ริมกก เมือง เชียงราย 15/11/2562 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 39,612 03/03/2563 39,612 หจก.เด่นห้าปิโตรเลียม 13/03/2563 800,000 800,000 549,665 549,665 68.71 0.00 75.00 0.00 75.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.4413) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1L - 1L - 1R - RMC.1 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย จำนวน 1,700 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 970,000 970,000 970,000 970,000 โป่งผา แม่สาย เชียงราย 08/10/2562 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2562 194,844 19/03/2563 194,844 หจกเชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 31/03/2563 970,000 970,000 475,703 475,703 49.04 0.00 70.00 0.00 70.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.4414) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1R - RMC.1 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย จำนวน 1,700 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 โป่งผา แม่สาย เชียงราย 08/10/2562 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2562 205,067 23/03/2563 205,067 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 31/03/2563 980,000 980,000 638,371 638,371 65.14 0.00 65.00 0.00 65.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.4415) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2L - RMC.1 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย จำนวน 1,700 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 แม่สาย แม่สาย เชียงราย 08/10/2562 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 196,060 24/03/2563 196,060 หจกเชียงรายวิวัฒน์ค้าไ้ม้ 27/03/2563 980,000 980,000 632,682 632,682 64.56 0.00 70.00 0.00 70.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.4416) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2L - RMC.3 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย จำนวน 1,600 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 960,000 960,000 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย 08/10/2562 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2562 193,935 23/03/2563 193,935 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ฺค้าไม้ 31/03/2563 960,000 960,000 648,206 648,206 67.52 0.00 70.00 0.00 70.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.4417) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 3R - RMC.1 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย จำนวน 1,700 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 970,000 970,000 970,000 970,000 ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย 08/10/2562 10/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 31,962 05/03/2563 31,962 หจก.ปิยะพรเจริญกิจ 13/03/2563 970,000 970,000 673,688 673,688 69.45 0.00 70.00 0.00 70.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.4418) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC.2 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย จำนวน 1,600 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 แม่สาย แม่สาย เชีัยงราย 08/10/2562 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2562 212,683 23/03/2563 212,683 หจก.เชียงรายวืวัฒน์ค้าไม้ 31/03/2563 980,000 980,000 513,433 513,433 52.39 0.00 62.00 0.00 62.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.4422) ซ่อมแซมท้ายอาคารท่อส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก จำนวน 2,574 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 327,600 18/03/2563 327,600 หจก.โกลเดนโปรเจค 02/04/2563 849,417 849,417 849,417 849,417 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.4424) ซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงการชลประทาน ในเขตโครงการชลประทานเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 500,000 500,000 รอบเวียง เมือง เชียงราย 20/03/2563 20/03/2563 25/03/2563 99,646 27/03/2563 99,646 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 99,646 27/03/2563 99,646 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 01/06/2563 1,000,000 500,000 500,000 598,002 199,280 398,722 59.80 87.00 65.00 87.00 65.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.4425) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอบเวียง เมือง เชีัยงราย 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2563 100,000 27/03/2563 100,000 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 02/04/2563 1,000,000 1,000,000 697,120 697,120 69.71 87.00 70.00 87.00 70.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.4428) ซ่อมแซมฝายห้วยป่าขวากพร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน 288 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 960,000 960,000 แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 256,928 16/03/2563 256,928 หจก.โชติวัฒนาค้าวัสดุก่อสร้าง 01/04/2563 960,000 960,000 840,364 840,364 87.54 0.00 90.00 0.00 90.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.4429) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง ระยะที่ 4 จำนวน 592 เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 630,000 630,000 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 29/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 226,670 23/03/2563 226,670 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 21/04/2563 630,000 630,000 621,400 621,400 98.63 0.00 95.00 0.00 95.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.4430) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง (ระยะที่ 2 ) ฝายลูกที่ 1 ความยาว 550 เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 420,000 420,000 เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 111,915 23/03/2563 111,915 หจก.โชติวัฒนาค้าวัสดุก่อสร้าง 02/04/2563 419,443 419,443 419,443 419,443 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.4431) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น ปี 2554 ความยาว 570 เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 650,000 650,000 ่ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 248,059 13/03/2563 248,059 หจก.โชติวัฒนาค้าวัสดุก่อสร้าง 02/04/2563 650,000 650,000 649,687 649,687 99.95 0.00 82.00 0.00 82.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.4432) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน ระยะที่ 5 ความยาว 520 เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 970,000 970,000 640,000 640,000 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 29/01/2563 04/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 186,070 31/03/2563 186,070 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 21/04/2563 640,000 640,000 639,882 639,882 99.98 0.00 90.00 0.00 90.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.4433) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายต้นหนุนจัดหาน้ำสนับสนุน ศูนย์พัฒนา โครงการหลวงห้วยโป่ง ความยาว 552 เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 540,000 540,000 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่่าเป้า เชียงราย 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 206,470 18/03/2563 206,470 หจก.โชติวัฒนาค้าวัสดุก่อสร้าง 02/04/2563 540,000 540,000 539,705 539,705 99.95 0.00 85.00 0.00 85.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.4434) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายห้วยไคร้โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี ความยาว 490 เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 550,000 550,000 วาวี แม่สรวย เชียงราย 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 29,667 24/03/2563 29,667 บ.แม่กรณ์ปีโตรเลียม จำกัด 02/04/2563 550,000 550,000 548,818 548,818 99.79 0.00 98.00 0.00 98.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.4435) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น บ้านห้วยชมภู ความยาว 550 เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 550,000 550,000 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 219,515 13/03/2563 219,515 หจก.โชติวัฒนาค้าวัสดุก่อสร้าง 02/04/2563 550,000 550,000 549,726 549,726 99.95 0.00 92.00 0.00 92.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.4436) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการหลวงดอยสะโง๊ะ จำนวน 1,757 เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/02/2563 401,876 18/03/2563 401,876 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 21/04/2563 980,000 980,000 781,821 781,821 79.78 0.00 85.00 0.00 85.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.4437) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก จำนวน 782.46 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 780,000 780,000 780,000 780,000 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 59,491 05/03/2563 59,491 หจก.เด่นห้าปิโตรเลียม 13/03/2563 774,000 774,000 744,382 744,382 96.17 0.00 95.00 0.00 95.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.4438) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยตาควน จำนวน 605.34 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 780,000 780,000 780,000 780,000 ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 139,588 24/03/2563 139,588 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 02/04/2563 772,000 772,000 769,675 769,675 99.70 0.00 98.00 0.00 98.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.4439) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านไทยสามัคคี ความยาว 960 เมตรและอาคารประกอบ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 ตับเต่า เทิง เชียงราย 05/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/04/2563 174,270 15/04/2563 174,270 บ.บีโฮมมหภัณฑ์ จำกัด 21/04/2563 550,000 550,000 549,839 549,839 99.97 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.4440) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายปางหัด ความยาว 150 เมตร และอาคารประกอบ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ปอ เวียงแก่น เชียงราย 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 9,900 25/03/2563 9,900 บ.บีโฮมหภัณฑ์ จำกัด 02/04/2563 800,000 800,000 798,112 798,112 99.76 0.00 98.00 0.00 98.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.4441) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายแม่ลอย จำนวน 752 ตารางเมตร และอาคารประกอบ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 350,000 350,000 แม่ลอย เทิง เชียงราย 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 118,623 25/03/2563 118,623 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 02/04/2563 349,835 349,835 349,835 349,835 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.4442) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายห้วยขี้เหล็ก ความยาว 620 เมตร และอาคารประกอบ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ปอ เวียงแก่น เชียงราย 05/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/04/2563 110,590 15/04/2563 110,590 หจก.บีโฮมมหภัณฑ์ จำกัด 21/04/2563 399,859 399,859 399,859 399,859 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.4443) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายห้วยบ่อขม ความยาว 400 เมตร และอาคารประกอบ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 49,953 26/03/2563 49,953 ร้านโยคอมพิวเตอร์ 02/04/2563 299,636 299,636 299,636 299,636 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.4444) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายห้วยโป่ง ความยาว 50 เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 70,000 70,000 หงาว เทิง เชีัยงราย 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 32,464 25/03/2563 32,464 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 02/04/2563 69,314 69,314 69,314 69,314 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.4445) ซ่อมแซมสะพานฝายน้ำงาว ความยาว 50 เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย 04/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/04/2563 489,008 07/04/2563 489,008 หจก.โกลเด่นโปรเจค 21/04/2563 980,000 980,000 979,321 979,321 99.93 0.00 98.00 0.00 98.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.4447) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำฝายชัยสมบัติฝั่งขวา ขนาดบานระบาย 1.20x1.20 ม. จำนวน 3 บาน โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 167,460 13/04/2563 167,460 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 21/04/2563 400,000 400,000 377,529 377,529 94.38 0.00 96.00 0.00 96.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.4448) ซ่อมแซมอาคารปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาฝายชัยสมบัติ ความยาว 14 เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 15/11/2562 08/01/2563 05/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 99,983 05/03/2563 99,983 หจก.เด่นห้าปิโตรเลียม 13/03/2563 950,000 950,000 744,590 744,590 78.38 0.00 82.00 0.00 82.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.4449) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำน้ำหงาว หินเรียงท้าย Spill Way จำนวน 340 ตารางเมตร และคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ จำนวน 940 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ตับเต่า เทิง เชียงราย 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/11/2562 363,120 16/03/2563 363,120 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 01/04/2563 700,000 700,000 699,883 699,883 99.98 0.00 100.00 0.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (8) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.30 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 2,755 เมตร พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านแม่พุงเหนือ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 340,000 24,660,000 ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย 26/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/03/2563 16/04/2563 1,980,000 21/05/2563 1,980,000 บ.ไทโคพูวา จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/03/2563 12/03/2563 02/04/2563 7,200,000 24/04/2563 7,200,000 บ.บางกอกไฟบูลย์ไพพ์ จำกัด 24/06/2563 340,170 19,956,888 340,000 19,616,888 6,522,639 319,909 6,202,730 32.68 87.00 48.00 87.00 48.00 07/07/2563 1,850 110 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.14) ปรับปรุง ไซฟอน กม.13+443 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา RMC ความยาว 123.30 เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย 23/12/2562 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/01/2563 20/01/2563 31/01/2563 1,357,678 26/03/2563 1,357,678 หจก.เชีัยงใหม่ตั๋งอู่๋เซ้ง 01/04/2563 7,343,165 7,343,165 3,443,664 3,443,664 46.90 87.00 55.00 87.00 55.00 07/07/2563 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.15) งานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายทุ่งมนต์ ความยาว 0.750 กิโลเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,550,000 3,550,000 3,550,000 3,550,000 รอบเวียง เมือง เชียงราย 24/12/2562 10/01/2563 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/01/2563 21/01/2563 31/01/2563 712,949 18/03/2563 712,949 หจก.โกลเดนโปรคเจค 02/04/2563 3,019,658 3,019,658 2,096,387 2,096,387 69.42 87.00 75.00 87.00 75.00 07/07/2563 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (23) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC.1 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย ความยาว 3.041 กม. โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 14,900,000 14,900,000 14,900,000 1,460,000 13,440,000 แม่สาย แม่สาย เชียงราย 26/12/2562 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/03/2563 09/03/2563 1,090,959 09/03/2563 1,090,959 หจก.เพิ่มพูนทรัพย์วัสดุก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/01/2563 24/01/2563 05/02/2563 1,467,056 17/03/2563 1,467,056 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 21/04/2563 1,377,434 13,966,320 1,090,959 12,875,361 1,240,153 1,240,153 8.88 87.00 40.00 87.00 40.00 07/07/2563 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (24) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายพ่อขุน ความยาว 2,120 เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 22,000,000 22,000,000 22,000,000 1,430,000 20,570,000 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 01/04/2563 520,325 03/04/2563 520,325 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/04/2563 520,325 03/04/2563 520,325 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 24/06/2563 19,713,513 790,000 18,923,513 7,782,886 7,782,886 39.48 87.00 42.00 87.00 42.00 07/07/2563 197 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (25) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยยางงามระยะที่ 2 ความยาว 1,128 เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 10,300,000 10,300,000 9,750,000 1,781,000 7,969,000 โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย 26/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/02/2563 05/03/2563 996,590 14/04/2563 996,590 หจก.ทิตาอาคิเทค จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/02/2563 17/02/2563 24/03/2563 1,342,716 02/04/2563 1,342,716 หจก.เชียงใหม่ตังอู๋เซ็ง 21/04/2563 1,698,133 8,318,531 996,590 7,321,941 4,857,048 4,857,048 58.39 87.00 65.00 87.00 65.00 07/07/2563 397 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.6) ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปางค่า ความกว้าง 8.00 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ 657 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000 ตับเต่า เทิง เชียงราย 13/01/2563 21/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/01/2563 30/01/2563 18/02/2563 1,146,527 18/03/2563 1,146,527 หจก.โกลเดนโปรเจค 13/04/2563 6,437,643 6,437,643 4,885,719 4,885,719 75.89 87.00 75.00 87.00 75.00 07/07/2563 ขนาดเล็ก 200 198 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.7) ฝายห้วยเมี่ยงแง่ซ้ายพร้อมระบบส่งน้ำ ความกว้าง 12.00 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ 8,013 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ตับเต่า เทิง เชียงราย 26/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/01/2563 07/02/2563 30/01/2563 2,063,000 30/03/2563 2,063,000 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 24/06/2563 6,165,237 6,165,237 3,888,060 3,888,060 63.06 87.00 65.00 87.00 65.00 07/07/2563 ขนาดเล็ก 200 221 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (70) ฝายบ้านทุ่งทรายและบ้านทุ่งพัฒนาพร้อมระบบส่งน้ำ ความกว้าง 20.00 เมตร สูง 2.50 เมตรพร้อมระบบส่งน้ำความยาวรวม 1,630 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 14,000,000 14,000,000 14,000,000 475,000 13,525,000 เวียง เชียงของ เชียงราย 25/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 12/02/2563 471,580 11/03/2563 471,580 หจก.วัฒนารวมกิจ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/04/2563 13/04/2563 13/04/2563 209,374 16/04/2563 209,374 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 24/06/2563 475,938 11,970,779 475,000 11,495,779 2,097,195 2,097,195 17.52 87.00 40.00 87.00 40.00 07/07/2563 ขนาดเล็ก 500 275 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (71) ฝายบ้านป่าติ้วพร้อมระบบส่งน้ำ ความกว้าง 10.00 เมตร สูง 2.20 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1,200 ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 13,000,000 13,000,000 12,700,000 500,000 12,200,000 ่งิ้ว เทิง เชียงราย 06/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/02/2563 27/02/2563 496,546 11/03/2563 496,546 หจก.พิภพก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/01/2563 06/02/2563 19/02/2563 1,794,400 16/03/2563 1,794,400 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 13/04/2563 524,920 12,036,563 500,000 11,536,563 5,955,186 5,955,186 49.48 87.00 50.00 87.00 50.00 07/07/2563 ขนาดเล็ก 1,200 154 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (92) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.35 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 4,860 เมตร พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่บ้านชัยพัฒนา จัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดิน โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 35,000,000 35,000,000 32,000,000 500,000 31,500,000 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 26/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/03/2563 17/04/2563 2,138,775 21/05/2563 2,138,775 บ.เค.เอ็น.ฟีนิกซ์ 828 จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/03/2563 12/03/2563 31/03/2563 13,260,000 24/04/2563 13,260,000 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 24/06/2563 512,569 25,452,311 500,000 24,952,311 16,671,510 483,882 16,187,628 65.50 87.00 40.00 87.00 40.00 07/07/2563 ขนาดเล็ก 2,000 159 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (72) งานก่อสร้างคันกั้นน้ำแม่ลาวฝั่งขวาฝายชัยสมบัติ ความยาว 250 เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ท่าสาย เมือง เชียงราย 26/12/2562 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 30/01/2563 11/02/2563 5,944,000 16/03/2563 5,944,000 เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 13/04/2563 11,492,128 11,492,128 5,651,381 5,651,381 49.18 87.00 55.00 87.00 55.00 07/07/2563 2,000 166 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย ทำนบดินพร้อม ระบบส่งน้ำบ้านจอมกิตติ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000 01/06/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/06/2563 01/07/2563 9,800,000 9,800,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยตอง งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 400,000 400,000 400,000 400,000 ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 24/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 08/04/2563 372,995 22/04/2563 372,995 หจก.ไชยสารทวีกิจ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/04/2563 372,995 22/04/2563 372,995 หจก.ไชยสารทวีกิจ 23/04/2563 385,270 389,700 389,700 372,995 372,995 95.71 0.00 90.00 0.00 90.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย ขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำทราย งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,330,000 2,330,000 2,330,000 2,330,000 แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 20/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/04/2563 50,520 20/04/2563 50,520 บจก.สุขคุมเซอร์วิด 23/04/2563 2,232,500 2,232,500 50,520 50,520 2.26 0.00 40.00 0.00 40.00 23/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยซ้อ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 23/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 08/04/2563 467,547 22/04/2563 467,547 หจก.ไชยสารทวีกิจ 23/04/2563 482,933 490,400 490,400 0.00 0.00 95.00 0.00 95.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแดด งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 490,000 490,000 490,000 490,000 โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย 25/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 07/04/2563 459,532 22/04/2563 459,532 หจก.เต็มสวัสดีก่อสร้าง 23/04/2563 472,334 474,700 474,700 459,532 459,532 96.80 0.00 95.00 0.00 95.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเคียน งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 480,000 480,000 480,000 480,000 ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย 25/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 07/04/2563 450,038 22/04/2563 450,038 หจก.โกลเดนโปรเจค 23/04/2563 462,576 465,300 465,300 450,038 450,038 96.72 0.00 95.00 0.00 95.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 475,000 475,000 475,000 475,000 โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย 25/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 07/04/2563 445,660 22/04/2563 445,660 หจก.ปางสัก ติดปัญหาเรื่องที่ดิน 02/07/2563 458,075 460,100 460,100 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ RMC กม.14+000 - RMC กม.20+627 ฝายโป่งนก งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 09/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/04/2563 14,555 09/04/2563 14,555 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 23/04/2563 500,000 500,000 499,156 499,156 99.83 0.00 95.00 0.00 95.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ กม.0+000 - กม.2+750 ฝั่งซ้ายฝายชัยสมบัติ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/04/2563 18,340 07/04/2563 18,340 บ.แม่กรณ์ปีโตเลี่ยม 16/04/2563 493,900 493,900 147,863 147,863 29.94 0.00 70.00 0.00 70.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ กม.0+000 - กม.2+800 อ่างเก็บน้ำแม่มอญ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/04/2563 18,340 07/04/2563 18,340 หจก.เด่นห้าปิโตรเลียม 16/04/2563 544,200 544,200 193,946 193,946 35.64 0.00 70.00 0.00 70.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ กม.0+000 - กม.2+700 อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 520,000 520,000 520,000 520,000 โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/04/2563 18,340 07/04/2563 18,340 บ.แม่กรณ์ปีชิโตรเลียม 16/04/2563 515,400 515,400 189,438 189,438 36.76 0.00 70.00 0.00 70.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายถ้ำวอก กม.7+500 - กม.11+000 งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 570,000 570,000 570,000 570,000 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย 07/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/04/2563 18,340 07/04/2563 18,340 หจก.เด่นห้าปิโตรเลียม 23/04/2563 570,000 570,000 296,901 296,901 52.09 0.00 75.00 0.00 75.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย ขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำคำ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 20/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/04/2563 50,520 20/04/2563 50,520 บจก.สุขคุมเซอร์วิด 23/04/2563 1,922,600 1,922,600 50,520 50,520 2.63 0.00 45.00 0.00 45.00 23/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยผาลาด งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 17/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 18/05/2563 117,150 25/05/2563 117,150 ร้าน กิจกันทาการค้า วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/04/2563 117,150 25/05/2563 117,150 ร้าน กิจกันทาการค้า 01/06/2563 117,824 117,200 117,200 117,150 117,150 99.96 0.00 100.00 0.00 100.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยตาควน งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย 20/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/04/2563 50,520 20/04/2563 50,520 บจก.สุขคุมเซอร์วิด 23/04/2563 3,960,500 3,960,500 50,520 50,520 1.28 0.00 45.00 0.00 45.00 23/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย ขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่เปินพร้อมเสริมความสูงทางระบายน้ำล้น งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ป่าซาง แม่จัน เชียงราย 20/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/04/2563 50,520 20/04/2563 50,520 บจก.สุขคุมเซอร์วิด 23/04/2563 3,960,500 3,960,500 50,520 50,520 1.28 0.00 45.00 0.00 45.00 23/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยปู งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 20/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/04/2563 50,520 20/04/2563 50,520 บจก.สุขคุมเซอร์วิด 23/04/2563 1,100,000 1,100,000 254,280 254,280 23.12 0.00 55.00 0.00 55.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย โครงการฝายปางไคร้พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 35,240,000 35,240,000 35,240,000 35,240,000 01/06/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/06/2563 25/06/2563 6,470,000 6,470,000 หจก.โกลเดนโปรเจค (ขายส่ง-ขายปลีก) 01/07/2563 34,629,000 34,629,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย โครงการฝายวังกอกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 42,530,000 42,530,000 42,530,000 42,530,000 27/05/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/06/2563 15/06/2563 439,658 439,658 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 24/06/2563 41,539,200 41,539,200 465,068 465,068 1.12 0.00 3.00 0.00 3.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยเครือบ้า ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,759,999 1,759,999 1,759,999 1,759,999 สันมะเค็ด พาน เชียงราย 18/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 8,008,673 03/12/2561 8,008,673 บ.ไทยขั้นเทค (2002) จำกัด 31/03/2563 1,759,999 1,759,999 1,759,999 1,759,999 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังเขียว ตำบลหน่องป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,575,057 2,575,057 2,575,057 2,575,057 หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย 31/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/03/2562 27/03/2562 06/03/2562 8,440,000 22/07/2562 8,440,000 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 31/03/2563 2,575,057 2,575,057 2,214,211 2,214,211 85.99 0.00 100.00 0.00 100.00 24/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย ซ่อมแซมถนนคันคลองผันน้ำแม่กรณ์ - แม่กก ตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 3.300 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,847,993 1,847,993 1,847,993 1,847,993 1,847,993 1,847,993 1,847,993 1,847,993 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/03/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานเชียงราย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 208,000 208,000 208,000 208,000 รอบเวียง เมือง เชียงราย 28/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/11/2562 12/12/2562 29/11/2562 190,000 26/12/2562 190,000 โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 03/01/2563 190,000 190,000 190,000 190,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานเชียงราย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 134,000 134,000 134,000 134,000 รอบเวียง เมือง เชียงราย 12/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/11/2562 12/11/2562 29/11/2562 120,000 26/12/2562 120,000 โปรวาย เดอร์ ซํพพลาย 03/01/2563 120,000 120,000 120,000 120,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานเชียงราย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 103,200 103,200 103,200 103,200 รอบเวียง เมือง เชียงราย 12/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/11/2562 12/11/2562 29/11/2562 103,200 26/12/2562 103,200 โปรวาย เดอร์ ซัพพลาย (2001) 03/01/2563 103,200 103,200 103,200 103,200 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) โครงการชลประทานเชียงราย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 62,300 62,300 62,300 62,300 รอบเวียง เมือง เชียงราย 28/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/11/2562 12/11/2562 29/11/2562 40,180 26/12/2562 40,180 โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 03/01/2563 40,180 40,180 40,180 40,180 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โครงการชลประทานเชียงราย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 45,000 45,000 45,000 45,000 รอบเวียง เมือง เชียงราย 28/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/11/2562 12/11/2562 29/11/2562 33,000 26/12/2562 33,000 โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001 03/01/2563 33,000 33,000 33,000 33,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการชลประทานเชียงราย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,570,000 1,570,000 1,570,000 1,570,000 รอบเวียง เมือง เชียงราย 28/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/11/2562 14/11/2562 16/12/2562 1,340,000 15/01/2563 1,340,000 บริษัท แองเจิลเวย์ จำกัด 01/04/2563 1,340,000 1,340,000 1,340,000 1,340,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/03/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)