ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562 เวลา 12:34:05]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.1.31) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ ในเขต.โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,748,000 4,748,000 4,748,000 4,748,000 รอบเวียง เมือง เชียงราย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/12/2561 55,280 13/12/2561 55,280 หจก.เด่นห้าปิโตรเลี่ยม 28/12/2561 4,748,000 4,748,000 4,272,818 4,272,818 89.99 100.00 90.00 100.00 90.00 17/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.1.39) บริหารการส่งน้ำ .โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 663,000 663,000 663,000 663,000 รอบเวียง เมือง เชียงราย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2562 18,785 03/01/2562 18,785 หจก.ศีรดาพาณิชย์ 29/04/2562 663,000 663,000 639,903 639,903 96.52 100.00 98.00 100.00 98.00 17/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.3.13) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 365,100 365,100 365,100 365,100 รอบเวียง เมือง เชียงราย 09/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2562 34,955 15/02/2562 34,955 ห้างหุ้นส่วนจำกัดโกลเดนโปรเจค 08/03/2562 365,100 365,100 364,670 364,670 99.88 100.00 100.00 100.00 100.00 28/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.7) ฝายห้วยสะโง๊ะใต้พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000 ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 20/08/2561 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/09/2561 13/09/2561 24/09/2561 1,958,137 22/11/2561 1,958,137 หจก.เชียงใหม่ตังอู่เซ็ง 19/09/2562 9,386,649 9,386,649 9,383,192 9,383,192 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 ฝาย ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.10) ฝายพร้อมอาคารประกอบบ้านห้วยไคร้ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,300,000 9,300,000 9,300,000 9,300,000 วาวี แม่สรวย เชียงราย 20/08/2561 30/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 12/09/2561 24/09/2561 2,339,306 30/01/2562 2,339,306 หจก.เชียงใหม่ตังอู่เซ็ง 19/09/2562 8,781,039 8,781,039 8,780,961 8,780,961 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562 ฝาย ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (11) ทำนบดินบ้านพญาพิภักดิ์ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 11,000,000 490,000 10,510,000 ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย 20/08/2561 26/12/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/10/2561 26/10/2561 05/11/2561 794,000 14/02/2562 794,000 หจก.สุวรรณอาภา 19/09/2562 10,871,196 10,871,196 10,197,275 10,197,275 93.80 100.00 98.00 100.00 98.00 17/09/2562 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (17) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลึกใหญ่ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย 20/08/2561 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/09/2561 05/10/2561 17/10/2561 4,180,000 13/11/2561 4,180,000 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 19/09/2562 12,875,974 12,875,974 12,875,712 12,875,712 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (18) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเคียน ระยะที่ 2 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ดอยลาน เมือง เชียงราย 20/08/2561 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/09/2561 20/09/2561 25/09/2561 4,355,390 18/12/2561 4,355,390 หจก.สุวรรณอาภา 19/09/2562 13,997,570 13,997,570 13,881,671 13,881,671 99.17 100.00 99.00 100.00 99.00 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.41) ซ่อมแซมโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนา โครงการหลวงแม่ปูนหลวง (ระยะที่ 1) ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 240,760 07/11/2561 240,760 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 30/11/2561 750,000 750,000 748,436 748,436 99.79 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.42) ซ่อมแซมฝายพร้อมระบบส่งน้ำโครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งดุก ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 เวียง เชียงของ เชียงราย 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2561 23,403 21/11/2561 23,403 บีโฮมมหภัณฑ์ 30/11/2561 300,000 300,000 298,681 298,681 99.56 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.43) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่มอญ ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 159,642 02/11/2561 159,642 หจก.โกลเดนโปรเจค 27/12/2561 700,000 700,000 698,696 698,696 99.81 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.44) ซ่อมแซมบานระบายคลองส่งน้ำระบบส่งน้ำฝายวังเคียน ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 700,000 700,000 สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 81,950 27/11/2561 81,950 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 17/12/2561 150,000 150,000 148,954 148,954 99.30 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.45) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝายวังเคียน กม.7+000 ถึง กม.9+000 ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 189,000 02/11/2561 189,000 หจก.สุวรรณอาภา 29/04/2562 850,000 850,000 849,294 849,294 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.46) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยตาควน ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 173,943 28/11/2561 173,943 บ.บีโฮมมหภัณฑ์ จำกัด 17/12/2561 700,000 700,000 698,017 698,017 99.72 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.47) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 178,924 29/11/2561 178,924 บ.บีโฮมมหภัณฑ์ จำกัด 17/12/2561 599,712 599,712 599,712 599,712 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.48) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่อ้อฝั่งขวา ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 แม่อ้อ พาน เชียงราย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 322,938 06/11/2561 322,938 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 30/11/2561 800,000 800,000 798,512 798,512 99.81 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.49) ซ่อมแซมคอนกรีตดาด คลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่อ้อฝั่งซ้าย สาย LMC กม.1+250 ถึง กม.1+500 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ห้วยสัก เมือง เชียงราย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 109,195 02/11/2561 109,195 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 30/11/2561 300,000 300,000 298,531 298,531 99.51 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.50) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนตชด. เทคนิคดุสิต ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ห้วยชมภู เมือง เชียงราย 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 49,835 03/12/2561 49,835 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 17/12/2561 500,000 500,000 499,259 499,259 99.85 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.51) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านธารทอง ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 31,030 23/11/2561 31,030 หจก.โชควัฒนาวัสดุก่อสร้าง 30/11/2561 350,000 350,000 349,232 349,232 99.78 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.52) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านห้วยหยวกป่าโซ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/10/2561 22,680 06/12/2561 22,680 หจก.โชควัฒนาวัสดุก่อสร้าง 17/12/2561 349,732 349,732 349,732 349,732 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.53) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 100,734 07/11/2561 100,734 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 17/12/2561 400,000 400,000 399,149 399,149 99.79 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.54) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านขุนลาวพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 191,658 07/11/2561 191,658 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 17/12/2561 450,000 450,000 448,373 448,373 99.64 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.55) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านห้วยคุณพระพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 216,353 07/11/2561 216,353 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 17/12/2561 400,000 400,000 397,850 397,850 99.46 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.226) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอเกษตรกรในเขตจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 รอบเวียง เมือง เชียงราย 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 99,100 15/11/2561 99,100 หจก.โกลเดนโปรเจค 30/11/2561 1,600,000 1,600,000 1,535,011 1,535,011 95.94 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย ซ่อมแซมถนนคันคลองผันน้ำแม่กรณ์ - แม่กก ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 3.300 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 4,950,000 4,950,000 4,950,000 4,801,500 148,500 รอบเวียง เมือง เชียงราย วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/05/2562 22/05/2562 06/06/2562 19/06/2562 4,411,769 1,902,994 1,847,994 55,000 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 03/09/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (19) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยเครือบ้า ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 280,000 19,720,000 สันมะเค็ด พาน เชียงราย 19/11/2561 20/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 23/11/2561 279,577 11/02/2562 279,577 60 11/06/2562 19/06/2562 17/08/2562 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/09/2561 18/10/2561 07/11/2561 8,008,673 03/12/2561 8,008,673 บ.ไทบานิเทค(2002) จำกัด 19/09/2562 289,093 17,930,390 279,577 17,650,813 14,715,132 279,577 14,435,556 82.07 100.00 94.00 100.00 943.00 17/09/2562 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำโขง 2,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.143) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 127,800 127,800 127,800 127,800 ดอยลาน เมือง เชียงราย 04/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/11/2561 14/11/2561 26/11/2561 32,716 17/01/2562 32,716 หจก.ส.ชัชวาลย์ ก่อสร้าง 20/06/2562 71,697 71,697 69,428 69,428 96.83 100.00 100.00 100.00 100.00 04/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.168.206) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 500,000 500,000 รอบเวียง เมือง เชียงราย 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/10/2561 99,500 04/12/2561 99,500 หจก.โกลเดนโปรเจค 21/06/2562 974,881 498,754 476,127 974,881 498,754 476,127 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.168.207) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายถ้ำวอก กม.13+000 ถึง กม.14+300 โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ท่าสาย เมือง เชียงราย 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 156,577 02/11/2561 156,577 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 18/12/2561 850,000 850,000 848,584 848,584 99.83 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.168.208) ซ่อมแซมบานระบาย ฝายโป่งนก โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 380,000 380,000 380,000 380,000 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 106,382 05/11/2561 106,382 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 20/06/2562 379,604 379,604 379,604 379,604 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.168.209) ซ่อมแซมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำน้ำวอง โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 166,733 02/11/2561 166,733 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 18/12/2561 949,603 949,603 949,603 949,603 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.168.210) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 106,965 15/11/2561 106,965 บีโฮมมหภัณฑ์ 30/11/2561 700,000 700,000 698,099 698,099 99.73 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.168.211) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L - RMC.1 กม.0+600 ถึง กม.2+000 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 แม่สาย แม่สาย เชียงราย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 94,490 23/11/2561 94,490 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 30/11/2561 979,681 979,681 979,681 979,681 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.168.212) ซ่อมแซมฝายและระบบส่งน้ำ โครงการจัดหาน้ำสนับสนุน.ศูนย์พัฒนา โครงการหลวงผาตั้ง (ระยะที่ 2) โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ปอ เวียงแก่น เชียงราย 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 93,580 02/11/2561 93,580 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 30/11/2561 500,000 500,000 499,125 499,125 99.82 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.168.213) ซ่อมแซมถนนบนสันทำนบดินอ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 980,000 980,000 980,000 960,000 20,000 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 20/08/2561 20/12/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2562 29/01/2562 04/02/2562 765,000 21/03/2562 765,000 ธิตาอาคิเทค 19/09/2562 787,907 764,958 22,949 786,080 764,958 21,122 99.77 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.168.214) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L - 1L - 1R - RMC.1 กม.0+000 ถึง กม.1+000 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 940,000 940,000 940,000 940,000 โป่งผา แม่สาย เชียงราย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 236,775 02/11/2561 236,775 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 30/11/2561 939,650 939,650 939,650 939,650 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.168.215) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายฝายเชียงราย กม.7+000 ถึง กม.10+000 โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 920,000 920,000 920,000 920,000 นางแล เมือง เชียงราย 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 235,413 07/11/2561 235,413 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 18/12/2561 920,000 920,000 919,267 919,267 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.168.216) ซ่อมแซมฝายห้วยผาตั้งแง่ซ้ายพร้อมอาคารประกอบ โครงการจัดหาน้ำสนับสนุน โครงการหลวงผาตั้ง (ระยะที่ 3) โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ปอ เชียงของ เชียงราย 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 29,695 06/11/2561 29,695 หจก.โกลเดนโปรเจค 30/11/2561 400,000 400,000 399,370 399,370 99.84 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.168.217) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2L - RMC.3 กม.1+410 ถึง กม.2+370 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 960,000 960,000 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 245,244 02/11/2561 245,244 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 30/11/2561 959,738 959,738 959,738 959,738 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.168.218) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาฝายเชียงราย กม.3+000 ถึง กม.5+000 โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 940,000 940,000 940,000 940,000 เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 158,400 04/12/2561 158,400 หจก.โกลเดนโปรเจค 18/12/2561 940,000 940,000 938,289 938,289 99.82 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.168.219) ซ่อมแซมสระเก็บน้ำดอยตุง โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 เวียงพาคำ แม่สาย เชียงราย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 58,000 27/03/2562 58,000 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 30/04/2562 950,000 950,000 949,125 949,125 99.91 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.168.220) ซ่อมแซม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภคบ้านเล่าตาขาว โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ตับเต่า เทิง เชียงราย 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 94,349 09/11/2561 94,349 หจก.โกลเดนโปรเจค 30/11/2561 399,829 399,829 399,829 399,829 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.168.221) ซ่อมแซม โครงการจัดหาน้ำให้กลุ่มบ้านหัวแม่คำ(ลีซอบน-ล่างและอีก้อ) โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 940,000 940,000 940,000 940,000 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 65,320 03/12/2561 65,320 หจก.โชควัฒนาวัสดุก่อสร้าง 27/12/2561 940,000 940,000 939,474 939,474 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.168.222) ซ่อมแซมรางระบายน้ำคลองผันน้ำแม่กรณ์-แม่กก โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 รอบเวียง เมือง เชียงราย 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 19,688 30/11/2561 19,688 หจก.โกลเดนโปรเจค 18/12/2561 300,000 300,000 299,069 299,069 99.69 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.168.223) ซ่อมแซม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภคบ้านปอเหนือ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ปอ เวียงแก่น เชียงราย 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 29,810 06/12/2561 29,810 บีโฮมมหภัณฑ์ 18/12/2561 299,531 299,531 299,531 299,531 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.168.224) ซ่อมแซม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภคบ้านห้วยม่วง โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ปอ เวียงแก่น เชียงราย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 122,861 19/11/2561 122,861 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 18/12/2561 450,000 450,000 448,772 448,772 99.73 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.168.225) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยหมากเมี่ยง โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 382,877 19/11/2561 382,877 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 26/12/2561 950,000 950,000 943,435 943,435 99.31 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.168.226) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยชัยมงคล โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 241,038 14/11/2561 241,038 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 30/11/2561 990,000 990,000 987,899 987,899 99.79 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.168.227) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย 5R-RMC ฝายเชียงราย โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 90,000 06/12/2561 90,000 หจก.โชควัฒนาวัสดุก่อสร้าง 18/12/2561 600,000 600,000 598,222 598,222 99.70 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.168.228) ซ่อมแซมบานระบายฝายเชียงราย โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 รอบเวียง เมือง เชียงราย 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 58,000 14/01/2562 58,000 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 30/04/2562 200,000 200,000 197,473 197,473 98.74 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.168.229) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำแม่กรณ์-แม่กก กม.0+630-กม.0+680 โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 920,000 920,000 920,000 920,000 รอบเวียง เมือง เชียงราย 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 95,400 04/12/2561 95,400 หจก.โกลเดนโปรเจค 18/12/2561 920,000 920,000 918,502 918,502 99.84 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.172.6) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบริเวณหน้าฝายถ้ำวอก โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,741 57,259 จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย 04/10/2561 11/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/11/2561 14/11/2561 26/11/2561 967,340 17/01/2562 967,340 120 24/01/2562 24/01/2562 23/05/2562 หจก.วสุพล คอนสอร์คชัน 19/09/2562 3,959,074 967,340 967,340 967,340 967,340 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/03/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.172.7) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองสาย RMC ฝายโป่งนก โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 500,000 500,000 500,000 486,000 14,000 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/11/2561 484,527 11/02/2562 484,527 60 22/02/2562 22/02/2562 22/04/2562 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 29/04/2562 491,982 484,527 484,527 484,527 484,527 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/04/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.172.8) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบริเวณฝายห้วยบ่อส้ม โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 300,000 300,000 300,000 292,000 8,000 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/11/2561 291,514 11/02/2562 291,514 60 22/02/2562 22/02/2562 22/04/2562 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 29/04/2562 295,411 291,514 291,514 291,514 291,514 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.172.9) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบริเวณท้ายฝายน้ำงาว โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 500,000 500,000 500,000 486,000 14,000 ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/11/2561 484,000 17/01/2562 484,000 60 13/02/2562 13/02/2562 13/04/2562 หจก.วัฒนากมกิจ 29/04/2562 489,073 483,875 483,875 483,875 483,875 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/04/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (1.174.3) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 4,000,000 4,000,000 4,000,000 3,889,098 110,902 ดอยลาน เมือง เชียงราย 04/10/2561 11/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/11/2561 14/11/2561 26/11/2561 1,869,458 17/01/2562 1,869,458 120 24/01/2562 24/01/2562 23/05/2562 หจก. ส.ชัชวาลย์ก่อสร้าง 19/09/2562 1,943,474 1,869,458 1,869,458 1,869,458 1,869,458 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/05/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย (4.7) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังอวน ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 35,000,000 35,000,000 25,000,000 470,000 24,530,000 สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย 20/08/2561 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 03/12/2561 458,380 01/02/2562 458,380 60 13/02/2562 13/02/2562 13/04/2562 หจก.จีแอนด์พี่ บิวติ้ง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/09/2561 24/09/2561 26/09/2561 11,318,508 20/11/2561 11,318,508 หจก.ชโนทัย 19/09/2562 481,938 21,878,297 458,380 21,419,917 20,107,301 458,380 19,648,921 91.91 100.00 98.00 100.00 98.00 17/09/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำโขง 1,500 53 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย อาคารบังคับน้ำขนาดเล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 โป่งผา แม่สาย เชียงราย 13/05/2562 27/05/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/05/2562 499,153 30/05/2562 499,153 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 19/09/2562 7,000,000 7,000,000 6,211,412 6,211,412 88.73 100.00 95.00 100.00 95.00 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังเขียว ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,698,000 20,698,000 20,698,000 20,698,000 หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย 21/01/2562 30/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/06/2562 4,534,600 19/07/2562 4,534,600 60 25/07/2562 25/07/2562 22/09/2562 หจก.ทิตาอาคิเทค วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/02/2562 27/02/2562 06/03/2562 8,440,000 22/07/2562 8,440,000 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 28/08/2562 10,006,590 20,698,000 20,698,000 12,778,618 12,778,618 61.74 100.00 75.00 100.00 75.00 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเสา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 31,500,000 31,500,000 31,500,000 31,500,000 หนองเสา พญาเม็งราย เชียงราย 04/09/2561 07/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2561 17/10/2561 17/10/2561 14,978,000 08/11/2561 14,978,000 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 19/09/2562 30,753,905 30,753,905 26,633,407 26,633,407 86.60 100.00 98.00 100.00 98.00 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดงพระพร (ศูนย์ผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์) ฝายห้วยน้ำฮากพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 14/09/2561 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/08/2561 11/09/2561 24/09/2561 997,322 17/10/2561 997,322 หจก.เชียงใหม่ตังอู่เซ็ง 19/09/2562 3,669,900 3,669,900 3,158,018 3,158,018 86.05 100.00 100.00 100.00 100.00 23/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งแงะพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 46,400,000 46,400,000 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 05/10/2561 08/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2561 07/11/2561 19/11/2561 11,980,000 06/12/2561 11,980,000 หจก.โกลเดนโปรเจค 19/09/2562 46,400,000 46,400,000 40,360,783 40,360,783 86.98 100.00 98.00 100.00 98.00 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พาน จ.เชียงราย งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 14,200,000 14,200,000 14,200,000 14,200,000 เจริญเมือง พาน เชียงราบ 01/03/2562 29/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/03/2562 09/04/2562 14/05/2562 1,111,790 14/05/2562 1,111,790 120 06/06/2562 06/06/2562 03/10/2562 บ.ศิริวิบูลย์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/04/2562 29/04/2562 03/05/2562 4,322,746 21/05/2562 4,322,746 หจก.สุวรรณอาภา 19/09/2562 2,356,557 14,200,000 14,200,000 9,588,973 9,588,973 67.53 100.00 90.00 100.00 90.00 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยน้ำกึน) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 วาวี แม่สรวย เชียงราย 21/02/2562 22/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/02/2562 08/03/2562 15/03/2562 1,989,004 18/04/2562 1,989,004 เชียงใหม่ตังอู๋เซ็ง 19/09/2562 7,000,000 7,000,000 6,271,982 6,231,302 89.60 100.00 92.00 100.00 92.00 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองซง สนับสนุนโครงการหนองแรดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,629,245 3,629,245 3,629,245 3,629,245 หนองแรด เทิง 24/10/2560 25/01/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 29/12/2560 489,274 01/02/2561 489,274 90 14/02/2561 14/02/2561 15/05/2561 บริษัท เทืองเจริญการก่อสร้าง2540 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/11/2560 14/12/2560 25/12/2560 14,095,048 18/01/2561 14,095,048 หจก.ชโนทัย 19/09/2562 490,000 3,092,025 3,092,025 2,597,283 2,597,283 84.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย ฝายห้วยป่าครั่ง แง่ซ้าย พร้อมระบบส่งน้ำ (เพิ่มเติม) จังหวัดเชียงราย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,645,907 1,645,907 1,645,907 1,645,907 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 20/08/2561 27/08/2561 10/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/09/2561 338,313 10/09/2561 338,313 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 19/09/2562 1,645,907 1,645,907 1,614,297 1,614,297 98.08 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านร่องแช่ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,773,806 2,773,806 2,773,806 2,773,806 เวียง เทิง เชียงราย 06/11/2560 25/01/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/12/2560 20/12/2560 20/12/2560 308,000 01/02/2561 308,000 60 14/02/2561 14/02/2561 14/04/2561 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/11/2560 08/12/2560 13/12/2560 9,326,000 28/12/2560 9,326,000 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 19/09/2562 1,717,457 1,717,457 1,605,644 1,605,644 93.49 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสันธาตุ ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 6,317,320 6,317,320 6,317,320 6,317,320 โยนก เชียงแสน 15/11/2560 30/01/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/11/2560 21/12/2560 05/01/2561 16,371,194 23/03/2561 16,371,194 หจก.ชโนทัย 19/09/2562 4,924,101 4,924,101 4,722,977 4,722,977 95.92 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย ปรับปรุงคลอง 1R - LMC ฝายชัยสมบัติ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,001,983 1,001,983 1,001,983 1,001,983 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 30/12/2560 22/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/11/2560 328,230 23/11/2560 328,230 หจก.สุวรรณอาภา 19/09/2562 1,001,983 1,001,983 998,924 998,924 99.69 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองRMC.1 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 819,006 819,006 819,006 819,006 แม่สาย แม่สาย เชียงราย 08/10/2560 23/01/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/10/2560 01/11/2560 08/11/2560 4,439,988 30/11/2560 4,439,988 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 19/09/2562 618,918 618,918 615,165 615,165 99.39 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย จัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ (แก้มลิงหนองแดง) จ.เชียงราย ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,966,184 2,966,184 2,966,184 2,966,184 ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย 13/11/2560 28/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/11/2560 08/12/2560 18/12/2560 1,251,283 28/12/2560 1,251,283 หจก.ชโนทัย 19/09/2562 835,540 835,540 835,392 835,392 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานเชียงราย ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง RMC.2 , RMC.3 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 28,874,821 28,874,821 แม่สาย แม่สาย เชียงราย 19/04/2561 24/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/06/2561 28/06/2561 06/07/2561 8,437,800 31/07/2561 8,437,800 120 05/09/2561 04/09/2561 02/01/2562 หจก.ชโนทัย วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/05/2561 18/05/2561 22/05/2561 2,545,989 24/07/2561 2,545,989 หจก.เชียงใหม่ตังอู๋เซ็ง 19/09/2562 15,826,764 21,650,519 21,650,519 21,312,570 21,312,570 98.44 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)6 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 27 ครั้ง