ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562 เวลา 12:50:50]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.1.29) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,242,000 2,242,000 2,242,000 2,242,000 ไชยสถาน เมือง น่าน 16/08/2561 05/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2562 20,702 08/02/2562 20,702 หจก.ช.พญาวัดการช่าง 21/02/2562 2,242,000 2,242,000 1,986,051 1,986,051 88.58 100.00 80.00 100.00 80.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.1.37) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการชลประทานน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 353,000 353,000 353,000 353,000 ไชยสถาน เมือง น่าน 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2562 12,866 15/02/2562 12,866 หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอมกรุ๊ป 21/02/2562 353,000 353,000 266,089 266,089 75.38 100.00 80.00 100.00 80.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.3.11) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 859,200 859,200 859,200 859,200 ไชนสถาน เมือง น่าน 09/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2562 49,956 15/02/2562 49,956 หจก.แพร่อรรถพร (1997) 08/03/2562 859,200 859,200 859,136 859,136 99.99 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (7) ระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายนาสา โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 16,500,000 16,500,000 12,535,000 720,000 11,815,000 แม่จริม แม่จริม น่าน 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/10/2561 10/10/2561 624,230 14/11/2561 624,230 5 14/11/2561 21/11/2561 หจก.แพร่อรรถพร (1997) วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 4,135,850 4,135,850 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ 21/02/2562 635,937 12,041,077 392,700 11,648,377 12,035,388 387,011 11,648,377 99.95 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.63) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำเหมืองนาโฮ้ง ฝายลูกที่ 1 อ่างเก็บน้ำน้ำแก่น (พรด.) ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,400,000 1,400,000 1,340,600 1,340,600 น้ำแก่น ภูเพียง น่าน วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 112,000 14/11/2561 112,000 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/12/2561 1,340,600 1,340,600 1,338,493 1,338,493 99.84 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.64) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-RMC ฝายน้ำสอด (พรด.) ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 912,000 912,000 และ ทุ่งช้าง น่าน 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/10/2561 67,558 29/10/2561 67,558 หจก.สุเกียว 17/01/2562 912,000 912,000 901,101 901,101 98.80 100.00 100.00 100.00 100.00 12/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.66) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำว้า (พรด.) ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 907,900 907,900 น้ำพาง แม่จริม น่าน 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 17,597 08/11/2561 17,597 บจก.89 เคหะรุ่งเรือง 22/11/2561 907,900 907,900 820,177 820,177 90.34 100.00 100.00 100.00 100.00 12/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.69) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำน้ำและ กม.0+500 ถึง กม.0+603 (พรด.) ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 970,000 970,000 932,000 932,000 และ ทุ่งช้าง น่าน 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/10/2561 70,299 29/10/2561 70,299 หจก.สุเกียว 22/11/2561 932,000 932,000 929,156 929,156 99.69 100.00 100.00 100.00 100.00 12/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.70) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-RMC อ่างเก็บน้ำน้ำปอน กม.1+000 ถึง กม.1+125 (พรด.) ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 862,000 862,000 ปอน ทุ่งช้าง น่าน 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/10/2561 63,830 29/10/2561 63,830 หจก.สุเกียว 22/11/2561 862,000 862,000 858,542 858,542 99.60 100.00 100.00 100.00 100.00 12/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.71) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายน้ำอวน (พรด.) ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 938,700 938,700 อวน ปัว น่าน 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 142,200 02/11/2561 142,200 หจก.นรงค์ชัย 22/11/2561 938,700 938,700 937,867 937,867 99.91 100.00 100.00 100.00 100.00 19/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.228) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,300,000 1,300,000 1,300,000 500,000 800,000 ไชยสถาน เมือง น่าน 16/08/2561 18/02/2562 57,998 57,998 30 กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างฯ น้ำแหงฝั่งซ้าย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2562 77,373 08/02/2562 77,373 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 21/02/2562 1,300,000 500,000 800,000 1,279,095 479,770 799,325 98.39 100.00 70.00 100.00 70.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งานซ่อมแซมถนนเข้าหัวงานฝายน้ำปัว โครงการชลประทานน่าน จังหวัดน่าน ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ระยะทาง 1.700 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 12,100,000 11,737,000 363,000 สถาน ปัว น่าน 01/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/04/2562 02/04/2562 23/04/2562 23/04/2562 2,349,868 2,349,868 60 บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างทำข้อผูกพัน 19/06/2562 2,956,405 2,420,269 2,349,869 70,400 47,175 47,175 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งานซ่อมแซมถนนบนคันคลอง RMC ฝายปัว ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ระยะทาง 9.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 23,000,000 23,000,000 49,000,000 47,530,000 1,470,000 สถาน ปัว น่าน 03/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/04/2562 11/04/2562 13/05/2562 90 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงดีคอนกรีต ยกเลิกรายการงาน อยู่ระหว่างอนุมัติรับราคา 19/06/2562 21,129,990 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งานซ่อมแซมถนนบนคันคลอง LMC น้ำแหง ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ระยะทาง 5.932 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 21,500,000 20,855,000 645,000 นาน้อย นาน้อย น่าน 01/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/04/2562 09/04/2562 08/05/2562 15/05/2562 11,875,958 11,875,958 90 บริษัทแพร่ธำรงวิทย์จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างทำข้อผูกพัน 19/06/2562 12,533,819 12,231,959 11,875,959 356,000 125,003 125,003 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน ถนนบนคันคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายสา (ขนาดกลาง) ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ระยะทาง 3.500 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 8,000,000 8,000,000 33,000,000 32,010,000 990,000 แม่สา เวียงสา น่าน วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/05/2562 22/05/2562 13/06/2562 ติดปัญหาอื่นๆ 19/06/2562 7,180,209 6,286,073 6,103,073 183,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (7) ฝายสบสถานพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 19,400,000 19,400,000 บัวใหญ่ นาน้อย น่าน 19/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2562 216,475 11/03/2562 216,475 หจก.ช.พญาวัดการช่าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2562 19,622,000 19,622,000 13,864,813 13,864,813 70.66 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 ฝาย ลุ่มน้ำน่าน 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.168.230) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 400,000 600,000 ไชยสถาน เมือง น่าน 16/08/2561 26/02/2562 44,950 44,950 กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างฯ ห้วยแฮต 27/02/2562 28/02/2562 98,814 05/03/2562 98,814 หจก.โชคธนันชัย 12/03/2562 1,000,000 400,000 600,000 976,372 398,678 577,694 97.64 100.00 85.00 100.00 85.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.168.231) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง RMC อ่างเก็บน้ำน้ำแหง (กลาง พรด.) โครงการชลประทานน่าน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,550,000 1,550,000 1,488,000 1,488,000 นาน้อย นาน้อย น่าน วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2562 72,024 01/01/2562 72,024 หจก.ช.พญาวัดการช่าง ติดปัญหาอื่นๆ 21/02/2562 1,488,000 1,488,000 1,483,466 1,483,466 99.70 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.168.232) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายนาบง (พมพ.) โครงการชลประทานน่าน ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 1,900,000 1,900,000 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 02/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/01/2562 236,565 09/01/2562 236,565 หจก.จำลองเคกรุ๊ป 21/02/2562 1,900,000 1,900,000 1,673,958 1,673,958 88.10 100.00 100.00 100.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.168.233) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-RMC อ่างเก็บน้ำน้ำงอบ โครงการชลประทานน่าน ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 970,000 970,000 932,000 932,000 งอบ ทุ่งช้าง น่าน 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/10/2561 70,299 30/10/2561 70,299 หจก.สุเกียว 22/11/2561 932,000 932,000 922,565 922,565 98.99 100.00 100.00 100.00 100.00 12/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.168.235) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำน้ำและ กม.1+900 ถึง กม.2+000 โครงการชลประทานน่าน ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 912,000 912,000 และ ืทุ่งช้าง น่าน 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/10/2561 68,142 30/10/2561 68,142 หจก.สุเกียว 22/11/2561 905,000 905,000 891,710 891,710 98.53 100.00 100.00 100.00 100.00 12/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.168.236) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC ฝายน้ำสอด โครงการชลประทานน่าน ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 862,000 862,000 และ ทุ่งช้าง น่าน 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/10/2561 65,177 29/10/2561 65,177 หจก.สุเกียว 22/11/2561 862,000 862,000 860,165 860,165 99.79 100.00 100.00 100.00 100.00 12/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.168.237) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายลูกที่ 4 อ่างเก็บน้ำน้ำเกี๋ยน โครงการชลประทานน่าน ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 938,700 938,700 น้ำเกี๋ยน ภูเพียง น่าน 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 291,620 291,620 หจก.ศรีเมืองน่านค้าไม้ 22/11/2561 938,700 938,700 936,031 936,031 99.72 100.00 100.00 100.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.168.238) ซ่อมแซมอาคารปลายคลอง 3R-LMC อ่างเก็บน้ำน้ำแหง (กลาง พรด.) โครงการชลประทานน่าน ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 980,000 980,000 936,000 43,000 893,000 นาน้อย นาน้อย น่าน 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/09/2561 22,100 07/11/2561 22,100 หจก.ศรีเมืองน่านค้าไม้ 22/11/2561 935,461 42,461 893,000 934,605 934,605 99.91 100.00 100.00 100.00 100.00 12/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (15) ปรับปรุงหัวงานฝายดอนแก้วและอาคารประกอบ ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 13,836,000 314,000 13,522,000 พระธาตุ เชียงกลาง น่าน 11/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/10/2561 07/11/2561 09/11/2561 1,167,548 18/01/2562 1,167,548 90 18/01/2562 18/04/2562 หจก.โชคธนันชัย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/10/2561 429,367 429,367 หจก.สุเกียว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/02/2562 1,459,435 13,836,000 314,000 13,522,000 12,552,780 313,982 12,238,798 90.73 100.00 90.00 100.00 90.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (8) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพงและอาคารประกอบ(ขนาดกลาง) ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 14,592,000 3,040,000 11,552,000 พงษ์ สันติสุข น่าน 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/11/2561 06/11/2561 18/11/2561 138,648 23/11/2561 138,648 30 23/11/2561 22/12/2561 บจก.ทรัพย์แสงดาว วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 2,394,682 2,394,682 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ 21/02/2562 138,648 12,825,438 1,325,638 11,499,800 12,623,704 1,325,638 11,298,066 98.43 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (2.9) ฝายห้วยธนูพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 9,397,000 9,397,000 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 21/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/09/2561 08/10/2561 11/10/2561 1,735,982 1,735,982 บจก.สุริยภัณฑ์สตีลไพพ์ 22/11/2561 9,397,000 9,397,000 9,349,773 9,349,773 99.50 100.00 95.00 100.00 95.00 13/08/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำน่าน 500 81 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (2.10) ฝายห้วยป้าก 1 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 11,146,500 11,146,500 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 21/09/2561 16/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/09/2561 09/10/2561 16/10/2561 1,722,460 1,722,460 หจก.บี.วาย คอนแทรคเตอร์ 22/11/2561 11,146,500 11,146,500 11,095,362 11,095,362 99.54 100.00 95.00 100.00 95.00 13/08/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำน่าน 500 63 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (2.11) ฝายห้วยป้าก 2 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 16,000,000 16,000,000 7,308,800 7,308,800 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 21/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2561 19/10/2561 25/10/2561 1,514,000 1,514,000 บจก.เศรษฐ์โสทร 22/11/2561 7,308,800 7,308,800 7,231,969 7,231,969 98.95 100.00 95.00 100.00 95.00 13/08/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำน่าน 450 63 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (112) อาคารป้องกันตลิ่งท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพง ระยะ 2 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 38,970,000 38,970,000 พงษ์ สันติสุข น่าน 27/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 494,688 494,688 บจก.89 เคหะรุ่งเรือง 22/11/2561 38,970,000 38,970,000 33,779,581 33,779,581 86.68 100.00 70.00 100.00 70.00 13/08/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำน่าน 1,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน ซ่อมแชมอาคารป้องกันตลิ่งท้ายอ่างน้ำน้ำพง ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังวัดน่าน คป.น่าน (โอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,200,000 6,200,000 6,200,000 6,200,000 พงษ์ สันติสุข น่าน 19/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/01/2562 97,014 07/01/2562 97,014 บจก.สุขุมเซอร์วิส 21/02/2562 6,200,000 6,200,000 5,170,958 5,170,958 83.40 0.00 74.00 0.00 74.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งานซ่อมแซมถนนบนคันคลอง RMC ฝายบัว ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ระยะทาง 8.316 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 16,297,869 16,297,869 16,297,869 474,000 15,823,869 16,297,869 15,823,869 474,000 102,103 102,103 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว (พรด.) จังหวัดน่าน (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,690,000 2,690,000 2,690,000 2,690,000 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/07/2562 31/07/2562 01/08/2562 09/08/2562 989,674 989,674 120 หจก.ตั้งธำรงค์กิจ 28/08/2562 2,690,000 2,690,000 532,974 532,974 19.81 0.00 95.00 0.00 95.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำน้ำพง (ขนาดกลาง พรด.) จังหวัดน่าน (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 พงษ์ สันติสุข น่าน วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/07/2562 99,982 11/07/2562 99,982 บริษัทเพื่อบ้านสวยจำหัด 28/08/2562 4,400,000 4,400,000 2,549,119 2,549,119 57.93 0.00 20.00 0.00 20.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน โครงการฝายน้ำขว้างพร้อมระบบส่งน้ำจัดหาน้ำสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวและพื้นที่ข้างเคียง อำเภอปัว จังหวัดน่าน งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 22,359,000 22,359,000 วรนคร ปัว น่าน วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/04/2561 27/04/2561 16/05/2561 22/05/2561 3,448,304 3,448,304 180 หจก.ช.โชคสกุลการโยธา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/05/2561 08/06/2561 18/06/2561 671,245 02/07/2561 671,245 บริษัท ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด 18/10/2561 5,390,625 14,050,488 14,050,488 14,049,908 14,049,908 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน โครงการห้วยป่าไร่พร้อมระบบส่งน้ำ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,306,000 5,306,000 5,306,000 5,306,000 5,306,000 5,306,000 4,557,697 4,557,697 85.90 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน โครงการฝายขุนน้ำสะเนียนพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ป่าไม้และพัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยลู่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.น่าน งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,900,000 10,900,000 10,900,000 10,900,000 สะเนียน เมือง น่าน 06/06/2562 10,900,000 10,900,000 3,590,833 3,590,833 32.94 0.00 2.00 0.00 2.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน ซ่อมแซมหัวงานฝายหมอเมือง ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 ติดปัญหาอื่นๆ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 21/02/2562 309,764 309,764 309,764 309,764 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน ปรับปรุงคันคลอง RMC ฝายน้ำปัว โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,900,000 8,900,000 8,900,000 8,900,000 6,389,814 6,389,814 6,389,814 6,389,814 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน ซ่อมแซมสะพานน้ำคลอง RMC อ่างเก็บน้ำน้ำแหง (กลาง พรด.) จังหวัดน่าน งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 54,807 54,807 54,753 54,753 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน ปรับปรุงอาคารที่ทำการ โครงการชลประทานน่าน งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 535,504 535,504 ไชยสถาน เมือง น่าน วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 76,950 19/09/2561 76,950 อู๊ดเคหะภัณฑ์ 12/03/2562 535,504 535,504 429,186 429,186 80.15 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)8 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 39 ครั้ง