ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ย. 2563 เวลา 07:04:58]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.59) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 163,100 163,100 163,100 163,100 ไชยสถาน เมือง น่าน 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 5,130 12/03/2563 5,130 หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอมกรุ๊ป 16/03/2563 163,100 163,100 158,328 158,328 97.07 100.00 58.00 100.00 19.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.256) บริหารการส่งน้ำ ในเขตชลประทานน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 365,000 365,000 365,000 365,000 ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 4,030 06/03/2563 4,030 หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอมกรุ๊ป 11/03/2563 365,000 365,000 362,614 362,614 99.35 100.00 48.00 100.00 17.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.257) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ ในเขตโครงการชลประทานน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 4,000 06/03/2563 4,000 หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอมกรุ๊ป 11/03/2563 2,300,000 2,300,000 2,297,450 2,297,450 99.89 100.00 65.00 100.00 15.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.778) กำจัดวัชพืช โครงการชลประทานน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 570,000 570,000 570,000 570,000 ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 4,290 06/03/2563 4,290 หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอมกรุ๊ป 11/03/2563 570,000 570,000 568,231 568,231 99.69 100.00 66.00 100.00 14.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (9) ฝายทดน้ำและระบบส่งน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยแฮต (พรด.) ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 27/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/01/2563 24/01/2563 04/02/2563 13/02/2563 985,937 03/04/2563 985,937 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/02/2563 28/02/2563 06/03/2563 540,829 26/03/2563 540,829 หจก.เคการโยธา 10/04/2563 21,782,967 985,940 20,797,027 20,417,011 372,788 20,044,223 93.73 100.00 90.00 100.00 87.00 15/09/2563 761 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.180) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC และอาคารป้องกันตลิ่งฝายลูกที่ 2 อ่างเก็บน้ำน้ำแก่น (พรด.) ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,970,000 1,970,000 1,970,000 1,970,000 น้ำแก่น ภูเพียง น่าน 27/12/2562 06/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 373,825 06/03/2563 373,825 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ 02/04/2563 1,969,990 1,969,990 1,969,990 1,969,990 100.00 100.00 100.00 100.00 10.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.181) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC อ่างเก็บน้ำน้ำแก่น (พรด.) ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 960,000 960,000 น้ำแก่น ภูเพียง น่าน 20/12/2562 05/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 177,683 05/03/2563 177,683 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ 02/04/2563 959,886 959,886 959,886 959,886 100.00 100.00 99.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.182) ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยข้าวหลาม (พรด.) ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 25,378 05/03/2563 25,378 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ 11/03/2563 949,684 949,684 949,684 949,684 100.00 100.00 99.00 100.00 8.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.185) ซ่อมแซมระบบประปาภูเขาบ้านแม่สะนาน (พรด.) ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 820,000 820,000 820,000 820,000 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 17/12/2562 07/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 60,556 05/03/2563 60,556 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ 11/03/2563 819,203 819,203 819,203 819,203 100.00 100.00 100.00 100.00 5.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.186) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ LMC ฝายหางวังคา (พรด.) ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 960,000 960,000 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 209,208 16/03/2563 209,208 หจก.เชียงราย 02/04/2563 959,861 959,861 959,861 959,861 100.00 100.00 100.00 100.00 10.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.308) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,950,000 1,950,000 1,950,000 750,000 1,200,000 ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน 27/12/2562 30/03/2563 30/03/2563 30/03/2563 28,900 31/03/2563 28,900 บจก.89เคหะรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/03/2563 28,900 31/03/2563 28,900 บจก.98เคหะรุ่งเรือง 02/04/2563 1,950,000 750,000 1,200,000 1,920,614 743,079 1,177,535 98.49 100.00 30.00 100.00 12.00 12/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.936) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ (กลาง) โครงการชลประทานน่าน ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 620,000 620,000 620,000 620,000 ปงสนุก เวียงสา น่าน 20/01/2563 20/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 128,318 20/03/2563 128,318 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ 02/04/2563 619,893 619,893 619,280 619,280 99.90 100.00 100.00 100.00 91.50 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.937) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC ฝายสมุน (ขนาดกลาง) คลองส่งน้ำ ยาว 200 เมตร โครงการชลประทานน่าน ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน 27/12/2562 20/03/2563 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 29,513 20/03/2563 29,513 องค์การอุตสาหกรรมไม้เขตแพร่ 02/04/2563 978,899 978,899 978,681 978,681 99.98 100.00 100.00 100.00 5.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.938) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC อ่างเก็บน้ำน้ำแหง กม.5+500-5+650 โครงการชลประทานน่าน ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 898,000 898,000 ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 16/12/2562 06/03/2563 16/03/2563 16/03/2563 30/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 12,715 30/03/2563 12,715 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ 02/04/2563 893,357 893,357 893,356 893,356 100.00 100.00 100.00 100.00 15.00 14/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.941) ซ่อมแซมประตูระบายทรายฝายแก้ว อ่างเก็บน้ำห้วยแฮต โครงการชลประทานน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 32,145 19/03/2563 32,145 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ 02/04/2563 650,000 650,000 648,851 648,851 99.82 100.00 100.00 100.00 1.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.942) ซ่อมแซมระบบควบคุมการระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ (กลาง) ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ปงสนุก เวียงสา น่าน 16/12/2562 06/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 4,954 06/03/2563 4,954 ร้านนครน่านเซ็นเตอร์ 02/04/2563 796,963 796,963 796,963 796,963 100.00 100.00 100.00 100.00 19.00 14/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.943) ซ่อมแซมระบบประปาภูเขาบ้านน้ำปูน (ปชด.) โครงการชลประทานน่าน ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 น้ำพาง แม่จริม น่าน 27/12/2562 06/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 11,288 06/03/2563 11,288 ช.พญาวัด 02/04/2563 818,922 818,922 818,922 818,922 100.00 100.00 99.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.944) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายห้วยป่าซาง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำขุนน่าน ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 890,000 890,000 890,000 890,000 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน 25/12/2562 10/03/2563 19/03/2563 23/03/2563 98,309 23/03/2563 98,309 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 98,309 23/03/2563 98,309 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ 02/04/2563 889,667 889,667 889,667 889,667 100.00 100.00 99.00 100.00 5.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.945) ซ่อมแซมหัวงานฝายน้ำกอนและอาคารประกอบ (ขนาดกลาง) จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานน่าน ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 840,000 840,000 840,000 840,000 พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน 25/12/2562 09/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 360,605 09/03/2563 360,605 หจก.โชคธนันชัย 02/04/2563 840,000 840,000 839,210 839,210 99.91 100.00 98.00 100.00 1.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (43) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายหลวง ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน 16/12/2562 04/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 3,832,042 04/03/2563 3,832,042 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ 02/04/2563 14,320,897 14,320,897 14,242,794 14,242,794 99.45 100.00 98.00 100.00 11.00 22/09/2563 1,000 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน โครงการฝายขุนน้ำสะเนียนพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ป่าไม้และพัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยลู่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.น่าน งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,900,000 10,900,000 10,900,000 10,900,000 สะเนียน เมือง น่าน 22/05/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/07/2562 22/07/2562 24/07/2562 1,482,757 19/08/2562 1,482,757 บจก.สุริยภัณฑ์สตีลไพพ์ 30/01/2563 5,849,443 5,849,443 4,861,600 4,861,600 83.11 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน ขุดลอกอ่างเก็บน้ำน้ำแหง งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/04/2563 20/04/2563 ฝนตกหนัก ปริมาณน้ำในบริเวณขุดลอกสูงกว่าดินที่จะขุดลอกมาก จึงต้องชะลอการขุดลอกออกไป เมื่อสถานที่พร้อมดำเนินการจะเร่งนำเครื่องมือ เครื่องจักรเข้าดำเนินการต่อไป 23/04/2563 9,615,600 9,615,600 2,037,762 2,037,762 21.19 0.00 30.00 0.00 30.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยโก๋น 1 งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/04/2563 22/04/2563 23/04/2563 3,701,204 416,000 3,285,204 3,687,205 402,001 3,285,204 99.62 0.00 98.00 0.00 90.00 22/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน โครงการฝายบ้านสบปีนพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,467,000 8,467,000 8,467,000 8,467,000 8,132,900 8,132,900 953,045 953,045 11.72 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว (พรด.) จังหวัดน่าน เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 989,674 989,674 989,674 989,674 ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 21/06/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/07/2562 02/08/2562 09/08/2562 989,674 12/09/2562 989,674 120 08/11/2562 07/11/2562 06/03/2563 หจก.ตั้งธำรงค์กิจ 29/01/2563 989,674 989,674 989,674 989,674 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งานซ๋อมแซมถนนเข้าหัวงานฝายน้ำปัว โครงการชลประทานน่าน จังหวัดน่าน ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ระยะทาง 1.140 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,349,868 2,349,868 2,349,868 2,349,868 2,349,868 2,349,868 2,349,868 2,349,868 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน ถนนบนคันคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายสา (ขนาดกลาง) ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ระยะทาง 3.500 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,231,191 6,231,191 6,231,191 6,231,191 6,231,191 6,231,191 6,231,003 6,231,003 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งานซ่อมแซมถนนบนคันคลอง RMC ฝายปัว ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ระยะทาง 8.316 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 16,027,426 16,027,426 16,027,426 16,027,426 16,027,426 16,027,426 16,027,383 16,027,383 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งานซ่อมแซมถนนบนคันคลอง LMC น้ำแหง ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ระยะทาง 5.075 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,067,365 12,050,151 12,067,365 12,067,365 12,067,365 12,067,365 12,058,161 12,058,161 99.92 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานน่าน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,400 80,400 80,400 80,400 ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน 25/09/2562 07/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2562 80,400 28/10/2562 80,400 หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอมกรุ๊ป 02/01/2563 80,400 80,400 80,400 80,400 80,400 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานน่าน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 62,400 62,400 62,400 62,400 ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน 25/09/2562 07/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2562 64,200 28/10/2562 64,200 หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอมกรุ๊ป 02/01/2563 62,400 62,400 62,400 62,400 62,400 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานน่าน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 77,400 77,400 77,400 77,400 ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน 25/09/2562 07/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2562 77,400 28/10/2562 77,400 หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอมกรุ๊ป 02/01/2563 77,400 25,800 25,800 25,800 25,800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โครงการชลประทานน่าน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000 30,000 30,000 30,000 ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน 25/09/2562 07/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2562 30,000 28/10/2562 30,000 หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอมกรุ๊ป 02/01/2563 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) โครงการชลประทานน่าน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 40,000 40,000 40,000 40,000 ไชยสถาน เมือง น่าน 25/09/2562 07/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2562 40,000 28/10/2562 40,000 หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอมกรุ๊ป 29/01/2563 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการชลประทานน่าน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,570,000 1,570,000 1,570,000 1,570,000 ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน 25/09/2562 07/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/12/2562 19/12/2562 24/12/2562 1,509,000 22/01/2563 1,509,000 บริษัทโตโยต้ากำแพงเพชร(ฮั้วเฮงหลี) จำกัด 29/01/2563 1,570,000 1,509,000 1,509,000 1,509,000 1,509,000 100.00 100.00 100.00 100.00 60.00 12/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการชลประทานน่าน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,025,000 1,025,000 1,025,000 1,025,000 ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน 25/09/2562 08/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/11/2562 19/11/2562 27/11/2562 912,710 02/01/2563 912,710 บริษัทสยามนิสสันกรุงไทย จำกัด 29/01/2563 1,025,000 912,710 912,710 912,710 912,710 100.00 100.00 100.00 100.00 80.00 12/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการชลประทานน่าน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน 25/09/2562 07/10/2562 24/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/10/2562 28/10/2562 08/11/2562 2,527,000 24/02/2563 2,527,000 บริษัทพรเลิศการช่าง จำกัด 02/04/2563 2,600,000 2,527,000 2,527,000 2,527,000 2,527,000 100.00 100.00 100.00 100.00 60.00 12/05/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)