ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2563 เวลา 13:34:57]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมกราคม ผล แผน เดือนมกราคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.59) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 163,100 163,100 163,100 163,100 ไชยสถาน เมือง น่าน 17/12/2562 25/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.256) บริหารการส่งน้ำ ในเขตชลประทานน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 365,000 365,000 365,000 365,000 ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน 21/12/2562 24/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.257) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ ในเขตโครงการชลประทานน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน 03/01/2563 24/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.778) กำจัดวัชพืช โครงการชลประทานน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 570,000 570,000 570,000 570,000 ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน 03/01/2563 24/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (9) ฝายทดน้ำและระบบส่งน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยแฮต (พรด.) ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 24/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2563 24/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 350 761 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.180) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC และอาคารป้องกันตลิ่งฝายลูกที่ 2 อ่างเก็บน้ำน้ำแก่น (พรด.) ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,970,000 1,970,000 1,970,000 1,970,000 น้ำแก่น ภูเพียง น่าน 24/01/2563 24/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 50 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.181) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC อ่างเก็บน้ำน้ำแก่น (พรด.) ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 960,000 960,000 น้ำแก่น ภูเพียง น่าน 24/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ 24/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 5,200 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.182) ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยข้าวหลาม (พรด.) ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน 23/01/2563 24/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 30 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.185) ซ่อมแซมระบบประปาภูเขาบ้านแม่สะนาน (พรด.) ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 820,000 820,000 820,000 820,000 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 21/01/2563 24/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 100 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.186) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ LMC ฝายหางวังคา (พรด.) ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 960,000 960,000 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 21/01/2563 24/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.308) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,950,000 1,950,000 1,950,000 750,000 1,200,000 ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน 03/01/2563 24/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 50 42 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.936) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ (กลาง) โครงการชลประทานน่าน ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 620,000 620,000 620,000 620,000 ปงสนุก เวียงสา น่าน 21/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ 24/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 50 12 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.937) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC ฝายสมุน (ขนาดกลาง) คลองส่งน้ำ ยาว 200 เมตร โครงการชลประทานน่าน ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน 24/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 5,000 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.938) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC อ่างเก็บน้ำน้ำแหง กม.5+500-5+650 โครงการชลประทานน่าน ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 898,000 898,000 ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 21/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ 24/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 30 25 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.941) ซ่อมแซมประตูระบายทรายฝายแก้ว อ่างเก็บน้ำห้วยแฮต โครงการชลประทานน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 21/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ 24/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 500 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.942) ซ่อมแซมระบบควบคุมการระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ (กลาง) ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ปงสนุก เวียงสา น่าน 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 4,954 4,954 ร้านนครน่านเซ็นเตอร์ 24/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 30 25 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.943) ซ่อมแซมระบบประปาภูเขาบ้านน้ำปูน (ปชด.) โครงการชลประทานน่าน ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 น้ำพาง แม่จริม น่าน 24/01/2563 24/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 100 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.944) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายห้วยป่าซาง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำขุนน่าน ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 890,000 890,000 890,000 890,000 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน 23/01/2563 24/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 20 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (1.945) ซ่อมแซมหัวงานฝายน้ำกอนและอาคารประกอบ (ขนาดกลาง) จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานน่าน ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 840,000 840,000 840,000 840,000 พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน 23/01/2563 24/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 20 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน (43) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายหลวง ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน 21/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ 24/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2563 1,000 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน โครงการฝายขุนน้ำสะเนียนพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ป่าไม้และพัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยลู่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.น่าน งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,900,000 10,900,000 10,900,000 10,900,000 6,474,934 6,474,934 4,550,591 4,550,591 70.28 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว (พรด.) จังหวัดน่าน เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 989,674 989,674 989,674 989,674 2,493,847 2,493,847 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งานซ๋อมแซมถนนเข้าหัวงานฝายน้ำปัว โครงการชลประทานน่าน จังหวัดน่าน ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ระยะทาง 1.140 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,349,868 2,349,868 2,349,868 2,349,868 2,349,868 2,349,868 2,349,868 2,349,868 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน ถนนบนคันคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายสา (ขนาดกลาง) ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ระยะทาง 3.500 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,231,191 6,231,191 6,231,191 6,231,191 6,231,191 6,231,191 105,135 105,135 1.69 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งานซ่อมแซมถนนบนคันคลอง RMC ฝายปัว ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ระยะทาง 8.316 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 16,027,426 16,027,426 16,027,426 16,027,426 16,027,426 16,027,426 203,514 203,514 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน งานซ่อมแซมถนนบนคันคลอง LMC น้ำแหง ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ระยะทาง 5.075 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,067,365 12,050,151 12,067,365 12,067,365 12,067,365 12,067,365 12,058,161 12,058,161 99.92 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานน่าน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,400 80,400 80,400 80,400 ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน 25/09/2562 07/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2562 80,400 28/10/2562 80,400 หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอมกรุ๊ป 02/01/2563 80,400 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานน่าน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 62,400 62,400 62,400 62,400 ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน 25/09/2562 07/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2562 64,200 28/10/2562 64,200 หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอมกรุ๊ป 02/01/2563 62,400 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานน่าน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 77,400 77,400 77,400 77,400 ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน 25/09/2562 07/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2562 77,400 28/10/2562 77,400 หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอมกรุ๊ป 02/01/2563 77,400 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โครงการชลประทานน่าน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000 30,000 30,000 30,000 ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน 25/09/2562 07/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2562 30,000 28/10/2562 30,000 หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอมกรุ๊ป 02/01/2563 30,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) โครงการชลประทานน่าน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 40,000 40,000 40,000 40,000 ไชยสถาน เมือง น่าน 25/09/2562 07/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2562 40,000 28/10/2562 40,000 หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอมกรุ๊ป 02/01/2563 40,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการชลประทานน่าน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,570,000 1,570,000 1,570,000 1,570,000 ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน 25/09/2562 07/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/12/2562 19/12/2562 24/12/2562 1,509,000 1,509,000 บริษัทโตโยต้ากำแพงเพชร(ฮั้วเฮงหลี) จำกัด 02/01/2563 1,570,000 0.00 0.00 60.00 0.00 60.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการชลประทานน่าน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,025,000 1,025,000 1,025,000 1,025,000 ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน 25/09/2562 08/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/11/2562 19/11/2562 27/11/2562 912,710 912,710 บริษัทสยามนิสสันกรุงไทย จำกัด 02/01/2563 1,025,000 0.00 0.00 80.00 0.00 80.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานน่าน รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการชลประทานน่าน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน 25/09/2562 07/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/10/2562 28/10/2562 08/11/2562 2,527,000 2,527,000 บริษัทพรเลิศการช่าง จำกัด 02/01/2563 2,600,000 0.00 0.00 60.00 0.00 60.00 21/01/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)5 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 35 ครั้ง