ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 2563 เวลา 02:25:15]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมกราคม ผล แผน เดือนมกราคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.70) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานพะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,086,900 1,086,900 1,086,900 1,086,900 ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 24/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.331) บริหารการส่งน้ำ ในเขตชลประทานพะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 470,000 470,000 470,000 470,000 ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 25/12/2562 24/01/2563 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.332) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานพะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 24/01/2563 26/01/2563 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 1,180 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.836) กำจัดวัชพืช (ด้วยแรงคน) คลองระบายน้ำ สาย RMC อ่างเก็บน้ำแม่ปืม โครงการชลประทานพะเยา ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 195,000 195,000 195,000 195,000 บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 16,440 16,440 ร้าน ทรัพย์ทวี 26/01/2563 20,000 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.837) กำจัดวัชพืช (ด้วยแรงคน) คลองระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำร่องช้าง โครงการชลประทานพะเยา ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 91,000 91,000 91,000 91,000 หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา 15/01/2563 25/01/2563 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 28 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.838) กำจัดวัชพืช (ด้วยแรงคน) คลองระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยโซ่ โครงการชลประทานพะเยา ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 130,000 130,000 130,000 130,000 แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 12,700 12,700 ร้าน ทรัพย์ทวี 26/01/2563 15,000 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.39) ปรับปรุงอาคารชลประทานคลองส่งน้ำสาย ฝายทุ่งเจี๊ยบ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 890,000 890,000 890,000 890,000 แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 25/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/01/2563 423,315 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 2,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.40) อาคารแบ่งน้ำซอยสิบแสน ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 คือเวียง ดอกคำใต้ พะเยา 20/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/01/2563 178,606 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 1,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (29) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 8,460,000 8,460,000 ปง ปง พะเยา 15/01/2563 25/01/2563 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 2,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.202) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ฝายบ้านคะแนง ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 24/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/01/2563 221,179 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.203) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งต้าง อ่างเก็บน้ำห้วยบง ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา 24/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/01/2563 432,058 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 550 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.204) ซ่อมแซมดาดคลองส่งน้ำสาย 2L-RMC ฝายน้ำจุนลูกที่ 1 อ่างเก็บน้ำน้ำจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 จุน จุน พะเยา 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 403,399 403,399 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 26/01/2563 407,148 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 1,300 76 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.205) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ (สายหลังโรงเรียนบ้านบัว) อ่างเก็บน้ำบ้านตุ่น ตำบลตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 940,000 940,000 940,000 940,000 ตุ่น เมืองพะเยา พะเยา 12/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 403,193 403,193 หจก.กฤตภาส 41 26/01/2563 405,163 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.206) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ (สายเหมืองโต้งนาใหม่) อ่างเก็บน้ำแม่สุก ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 940,000 940,000 940,000 940,000 แม่สุก แม่ใจ พะเยา 12/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/01/2563 844,400 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.207) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 20/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/01/2563 353,691 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 1,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.208) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ บ้านน้ำคะ โครงการหลวงปังค่า ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 ผาช้างน้อย ปง พะเยา 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 427,010 427,010 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 26/01/2563 428,605 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 150 36 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.309) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในจังหวัดพะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 900,000 900,000 900,000 540,000 360,000 ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 24/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/01/2563 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1332) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำรางริน อ่างเก็บน้ำร่องส้าน โครงการชลประทานพะเยา ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 ร่มเย็น ชียงคำ พะเยา 01/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2562 405,521 405,521 เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 26/01/2563 406,115 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1333) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย (เทศบาลบ้านต๋อม) ท้ายอ่างเก็บน้ำแม่ต๋อม โครงการชลประทานพะเยา ตำบลต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 985,000 985,000 985,000 985,000 ต๋อม เมืองพะเยา ดอกคำใต้ 12/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 498,356 498,356 หจก.พีอาร์เอ็น 26/01/2563 497,897 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1334) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน โครงการชลประทานพะเยา ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ห้วยข้าวก่ำ จุน เมืองพะเยา 03/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 84,688 84,688 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 26/01/2563 84,788 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 2,000 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1335) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC อ่างเก็บน้ำหัวนา โครงการชลประทานพะเยา ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา 24/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/01/2563 202,944 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1336) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC อ่างเก็บน้ำหัวนา โครงการชลประทานพะเยา ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา 28/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/01/2563 356,005 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1337) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยซ้าย โครงการชลประทานพะเยา ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา 28/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/01/2563 199,052 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1338) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งก๊อต อ่างเก็บน้ำหัวนา โครงการชลประทานพะเยา ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา 01/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2562 418,658 418,658 เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 26/01/2563 420,765 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1339) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายร่องแล้ง อ่างเก็บน้ำห้วยสา โครงการชลประทานพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 เวียง เชียงคำ พะเยา 24/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/01/2563 412,946 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1340) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย LMC กม.5+000-6+000 อ่างเก็บน้ำน้ำจุน โครงการชลประทานพะเยา ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 จุน จุน พะเยา 03/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/12/2562 81,198 81,198 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 26/01/2563 81,303 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 2,000 123 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1341) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC กม.1+460-1+760 และซ่อมแซมท่อลอดถนนกลางคลอง โครงการชลประทานพะเยา ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 ขุนควร ปง พะเยา 18/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/12/2562 84,219 84,219 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 26/01/2563 84,246 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 800 76 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1342) ซ่อมแซมดาดคลองส่งน้ำสาย 1L-1L-RMC ฝายน้ำจุนลูกที่ 2 อ่างเก็บน้ำน้ำจุน โครงการชลประทานพะเยา ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 985,000 985,000 985,000 985,000 จุน จุน พะเยา 03/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/12/2562 88,193 88,193 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 26/01/2563 88,298 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 2,500 124 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1343) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำท้ายอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง (ห้วยแฮ้) โครงการชลประทานพะเยา ตำบลตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 ตุ่น เมืองพะเยา พะเยา 29/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 85,728 85,728 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 26/01/2563 85,686 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1344) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC กม.1+500 - กม.3+000 อ่างเก็บน้ำแม่ปืม โครงการชลประทานพะเยา ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา 26/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 90,828 90,828 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 26/01/2563 90,738 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 2,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1345) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายทุ่งเจี๊ยบ โครงการชลประทานพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 26/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 116,703 116,703 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 26/01/2563 114,073 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 2,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1346) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายแม่ต๋ำ-ร่องแก อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ โครงการชลประทานพะเยา ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บุญเกิด ดอกคำใต้ พะเยา 26/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 93,988 93,988 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 26/01/2563 94,688 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1347) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ โครงการชลประทานพะเยา ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 คือเวียง ดอกคำใต้ พะเยา 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/01/2563 147,832 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1348) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีพัฒนาการเกษตรบ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง โครงการชลประทานพะเยา ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ขุนควร ปง พะเยา 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 367,923 367,923 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 26/01/2563 368,423 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 500 160 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1349) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานพะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 24/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/01/2563 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 1,223 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1350) ซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพประตูระบายน้ำบ้านหนองลาว โครงการชลประทานพะเยา ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 2,565 334 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1351) ซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพประตูระบายน้ำพวงพยอม โครงการชลประทานพะเยา ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 190,000 190,000 190,000 190,000 หงส์หิน จุน พะเยา 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/01/2563 111,294 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1352) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่าฮ้อม โครงการชลประทานพะเยา ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 430,000 430,000 430,000 430,000 เชียงแรง ภูซาง พะเยา 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/01/2563 225,250 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1353) ซ่อมแซมอาคารแบ่งน้ำฝายทุ่งเจี๊ยบ โครงการชลประทานพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/01/2563 429,961 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 2,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1354) ซ่อมแซมอุปกรณ์บังคับน้ำ คลองส่งน้ำแม่ต๋ำ-ร่องแก โครงการชลประทานพะเยา ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 270,000 270,000 270,000 270,000 บุญเกิด ดอกคำใต้ พะเยา 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/01/2563 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 1,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1355) ซ่อมแซมอุปกรณ์บังคับน้ำ คลองส่งน้ำ-อ่างน้ำจุน โครงการชลประทานพะเยา ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 จุน จุน พะเยา 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/01/2563 62,420 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 1,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1356) ซ่อมแซมอุปกรณ์บังคับน้ำ ฝายลุ่มน้ำอิง จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานพะเยา ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 580,000 580,000 580,000 580,000 ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 4,418 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1357) ซ่อมแซมอุปกรณ์ห้องควบคุม อ่างเก็บน้ำแม่กำลัง โครงการชลประทานพะเยา ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 ควร ปง พะเยา 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 2,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (21) แก้มลิงร่องขุยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลสันป่าหนาด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 38,350,000 38,350,000 28,880,000 28,880,000 ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 15/01/2563 15/01/2563 27/01/2563 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 1,500 120 0.4
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (102) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำวังปลาก่อ ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 35,736,600 35,736,600 35,727,000 1,335,000 34,392,000 ห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา 15/01/2563 15/01/2563 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 3,000 415 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา ปรับปรุงคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำแม่ปืม โครงการชลประทานพะเยา ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา ระยะทาง 2.000กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,369,935 3,369,935 3,369,935 3,369,935 แม่ใจ แม่ใจ พะเยา 23/12/2562 3,369,935 3,369,935 3,369,935 3,369,935 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา ปรับปรุงระบบระบายน้ำบ้านนาเจริญพร้อมอาคารประกอบ ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 751,866 751,866 751,866 751,866 อ่างทอง เชียงคำ พะเยา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่าย 100% ผลงาน 100% 24/01/2563 751,866 751,866 751,866 751,866 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองแปดแสน - งานมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,449,538 1,449,538 1,449,538 1,449,538 หงส์หิน จุน พะเยา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่าย 100% ผลงาน 100% 24/01/2563 1,449,538 1,449,538 1,449,538 1,449,538 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานพะเยา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,400 80,400 80,400 80,400 ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 30/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2562 78,000 78,000 บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จำกัด 23/01/2563 80,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานพะเยา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 62,400 62,400 62,400 62,400 ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 30/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2562 60,000 60,000 บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จำกัด 23/01/2563 62,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานพะเยา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 129,000 129,000 129,000 129,000 ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 30/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2562 125,000 125,000 บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จำกัด 23/01/2563 129,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการชลประทานพะเยา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,570,000 1,570,000 1,570,000 1,570,000 ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 30/09/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/12/2562 1,380,000 1,380,000 บริษัท แองเจิลเวย์ 1994 จำกัด 23/01/2563 1,570,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการชลประทานพะเยา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 30/09/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/12/2562 1,948,500 1,948,500 บริษัท ไฮโดรควิพ จำกัด 23/01/2563 2,600,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 10 ครั้ง