ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562 เวลา 11:44:48]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1.32) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ .โครงการชลประทานพะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,742,000 3,742,000 3,742,000 3,742,000 ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 18/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2561 3,742,000 3,742,000 3,366,056 3,366,056 89.95 0.00 81.00 0.00 81.00 03/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1.40) บริหารการส่งน้ำ.โครงการชลประทาน .โครงการชลประทานพะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 466,000 466,000 466,000 466,000 ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2561 466,000 466,000 458,080 458,080 98.30 100.00 94.00 100.00 94.00 03/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.3.12) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการชลประทานพะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 768,500 768,500 768,500 768,500 ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 09/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2562 240,800 20/02/2562 240,800 บริษัทแพมม์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 08/03/2562 768,500 768,500 759,016 759,016 98.77 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.28) งานถังพักน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยสร้อยศรี ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 995,000 995,000 958,000 958,000 จุน จุน พะเยา 29/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/09/2561 400,000 19/11/2561 400,000 หจก.โชติวัฒนา 27/11/2561 924,332 924,332 924,332 924,332 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.40) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ บ้านขุนน้ำต้ม โครงการหลวงปางค่า ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 985,000 985,000 939,000 939,000 ผาช้างน้อย ปง พะเยา 29/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 399,997 02/11/2561 399,997 หจก. โชติวัฒนา 11/12/2561 937,189 937,189 937,189 937,189 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.56) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายป้อมตำรวจ อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง(ห้วยแฮ่) ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 286,000 286,000 บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา 12/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 149,947 13/12/2561 149,947 ร้านทรัพย์ทวี 25/12/2561 279,725 279,725 279,725 279,725 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.57) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งขาม กม. 0+800 ถึง กม. 1+600 อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 858,000 858,000 ป่าสัก ภูซาง พะเยา 06/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 421,251 23/11/2561 421,251 หจก. โชติวัฒนา 04/12/2561 855,846 855,846 855,846 855,846 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.58) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายฝายต้นไฮ อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 667,300 667,300 ภูซาง ภูซาง พะเยา 06/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/09/2561 329,485 03/12/2561 329,485 หจก.โชติวัฒนา 13/12/2561 661,342 661,342 661,342 661,342 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.59) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2L-LMC - 4L-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยสา ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 476,600 476,600 ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 06/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 237,141 06/12/2561 237,141 หจก. โชติวัฒนา 25/12/2561 472,886 472,886 472,886 472,886 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.60) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายวังเตากลาง อ่างเก็บน้ำร่องส้าน ตำบลใหม่ร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 476,600 476,600 ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 06/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 241,031 12/12/2561 241,031 หจก. โชติวัฒนา 26/12/2561 472,105 472,105 472,105 472,105 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.61) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งกลาง อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 381,400 381,400 ภูซาง ภูซาง พะเยา 06/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2561 23,150 30/11/2561 23,150 ร้านทรัพย์ทวี 11/12/2561 380,881 380,881 380,881 380,881 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.62) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งเหลายาว อ่างเก็บน้ำห้วยยัด ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 285,900 285,900 แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 06/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/09/2561 131,922 29/11/2561 131,922 ร้าน ทรัพย์ทวี 11/12/2561 284,318 284,318 284,318 284,318 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.227) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในจังหวัดพะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 900,000 900,000 900,000 540,000 360,000 ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 26/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/09/2561 41,996 18/02/2562 41,996 ร้านทรัพย์ทวี 27/02/2562 884,469 530,121 354,349 884,469 530,120 354,349 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา ปรับปรุงคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำแม่ปืม โครงการชลประทานพะเยา ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 2.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 6,000,000 6,000,000 6,000,000 5,820,000 180,000 แม่ใจ แม่ใจ พะเยา 01/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/04/2562 09/04/2562 06/05/2562 07/05/2562 3,369,935 3,369,935 60 หจก.ธนะชัย แอสโซซิเอท ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างทำข้อผูกพัน 19/06/2562 5,060,421 3,470,935 3,369,935 101,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.168.239) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานพะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 600,000 400,000 ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 26/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/09/2561 47,000 25/02/2562 47,000 ทรัพย์ทวี 26/02/2562 980,917 598,446 382,471 980,917 598,446 382,471 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.168.240) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่ใจ โครงการชลประทานพะเยา ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 811,000 811,000 เจริญราษฏร์ แม่ใจ พะเยา 12/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/09/2561 336,807 14/12/2561 336,807 หจก. โชติวัฒนา 14/12/2561 795,214 795,214 795,214 795,214 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.168.241) ซ่อมแซมระบบสูบน้ำด้วยพลังน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปืม โครงการชลประทานพะเยา ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 480,000 480,000 457,700 457,700 บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา 18/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/10/2561 91,480 12/11/2561 91,480 ร้านทรัพย์ทวี 21/11/2561 456,227 456,227 456,227 456,227 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 1,550 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.168.242) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยซ้าย โครงการชลประทานพะเยา ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 286,200 286,200 ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา 06/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 128,972 29/11/2561 128,972 หจก. กฤตภาส 41 11/12/2561 278,412 278,412 278,412 278,412 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.168.243) ซ่อมแซมหินเรียง ป้องกันการดักเซาะตอม่อสะพานน้ำ สาย LMC และ RMC โครงการชลประทานพะเยา ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 995,000 995,000 948,400 948,400 จุน จุน พะเยา 06/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 20,535 03/12/2561 20,535 ร้านทรัพย์ทวี 17/12/2561 631,552 631,552 631,552 631,552 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 10,000 370 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.168.244) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งขาม อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ โครงการชลประทานพะเยา ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 905,600 905,600 ป่าสัก ภูซาง พะเยา 06/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/09/2561 450,863 06/12/2561 450,863 ร้านทรัพย์ทวี 25/12/2561 899,389 899,389 899,389 899,389 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.168.245) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายดงกู่และสายห้วยเต๋ย อ่างเก็บน้ำแม่สุก โครงการชลประทานพะเยา ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 815,000 815,000 แม่สุก แม่ใจ พะเยา 12/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 459,902 14/12/2561 459,902 หจก. โชติวัฒนา 14/12/2561 802,762 802,762 802,762 802,762 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.168.246) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเชียงคาน โครงการชลประทานพะเยา ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 429,000 429,000 เชียงบาน เชียงคำ พะเยา 18/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/10/2561 240,450 12/11/2561 240,450 หจก. โชคเจริญ 27/11/2561 427,601 427,601 427,601 427,601 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 1,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.168.247) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 5R-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยสา โครงการชลประทานพะเยา ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 429,000 429,000 ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 06/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/09/2561 134,904 28/11/2561 134,904 หจก. โชติวัฒนา 11/12/2561 281,961 281,961 281,961 281,961 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.168.248) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดรับน้ำหน้าอาคารทางระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำน้ำจุน โครงการชลประทานพะเยา ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 985,000 985,000 939,000 939,000 จุน จุน พะเยา 06/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 64,597 27/11/2561 64,597 หจก. โชติวัฒนา 11/12/2561 927,682 927,682 927,682 927,682 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 10,000 370 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.168.249) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งลาว อ่างเก็บน้ำห้วยบง โครงการชลประทานพะเยา ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 714,900 714,900 ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา 06/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 366,946 12/12/2561 366,946 หจก. กฤตภาส 41 25/12/2561 713,428 713,428 713,428 713,428 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 450 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.168.250) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายเหมืองหลวงบ้านเหล่า อ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น โครงการชลประทานพะเยา ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 715,000 715,000 บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา 12/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 278,580 17/12/2561 278,580 หจก. โชติวัฒนา 25/12/2561 710,163 710,163 710,163 710,163 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.168.251) ซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพ ปตร.นาเจริญ โครงการชลประทานพะเยา ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 477,800 477,800 อ่างทอง เชียงคำ พะเยา 12/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 304,986 21/01/2562 304,986 หจก. โชติวัฒนา 05/02/2562 449,545 449,545 449,545 449,545 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.168.252) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 1L-1RMC อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน โครงการชลประทานพะเยา ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 905,500 905,500 ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา 29/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 79,978 09/11/2561 79,978 หจก. โชติวัฒนา 22/01/2562 901,518 901,518 901,518 901,518 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 750 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.168.253) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายฝายวังเตา อ่างเก็บน้ำร่องส้าน โครงการชลประทานพะเยา ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 571,800 571,800 ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 06/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 288,790 26/11/2561 288,790 หจก. โชติวัฒนา 04/12/2561 555,745 555,745 555,745 555,745 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 130 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.168.254) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำท้ายท่อส่งน้ำ สาย RMC อ่างเก็บน้ำแม่ปืม โครงการชลประทานพะเยา ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 336,000 336,000 บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา 12/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 183,920 17/12/2561 183,920 หจก. โชติวัฒนา 25/12/2561 323,374 323,374 323,374 323,374 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.168.255) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 1R-1LMC อ่างเก็บน้ำแม่กำลัง โครงการชลประทานพะเยา ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 970,000 970,000 925,000 925,000 ขุนควร ปง พะเยา 29/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/09/2561 423,717 16/11/2561 423,717 หจก. โชติวัฒนา 04/12/2561 917,931 917,931 917,931 917,931 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 1,800 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.168.256) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำรางริน ฝายปางถ้ำ 2 โครงการชลประทานพะเยา ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 582,000 582,000 ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 06/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2561 26,891 30/11/2561 26,891 หจก. โชติวัฒนา 11/12/2561 373,956 373,956 373,956 373,956 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.168.257) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย 1R-RMC กม.12+990 ถึง กม.13+440 อ่างเก็บน้ำแม่ปืม โครงการชลประทานพะเยา ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 477,000 477,000 บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา 12/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 154,993 19/12/2561 154,993 หจก. โชติวัฒนา 05/02/2562 472,268 472,268 472,268 472,268 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 2,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.168.258) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสาย LMC ฝายน้ำสาวลูกที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 810,200 810,200 ขุนควร ปง พะเยา 29/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 369,894 26/11/2561 369,894 หจก. กฤตภาส 41 11/12/2561 803,602 803,602 803,602 803,602 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 500 63 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.168.259) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายดงชาวบ้าน อ่างเก็บน้ำห้วยซ้าย โครงการชลประทานพะเยา ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 476,600 476,600 ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา 06/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/09/2561 224,507 23/11/2561 224,507 หจก. โชติวัฒนา 04/12/2561 468,993 468,993 468,993 468,993 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (17) ปรับปรุงระบบระบายน้ำบ้านนาเจริญพร้อมอาคารประกอบ ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,284,000 20,284,000 19,815,300 5,704,100 14,111,200 อ่างทอง เชียงคำ พะเยา 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/11/2561 28/11/2561 28/11/2561 1,939,250 1,939,250 ภูซางทรัพย์รุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 931,170 18/12/2561 931,170 ออป.ลำปาง 26/02/2562 14,817,972 1,939,250 12,878,722 13,555,946 1,939,250 11,616,697 91.48 100.00 89.00 100.00 89.00 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 5,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (4.6) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองแปดแสน - งานมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 หงษ์หิน จุน พะเยา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 2,894,011 2,894,011 08/02/2562 30,500,000 30,500,000 26,772,483 26,772,483 87.78 100.00 84.00 100.00 84.00 03/09/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำโขง 3,000 115 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (77) แก้มลิงและระบบส่งน้ำห้วยผาหนีบ ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 50,000,000 50,000,000 49,188,000 7,500,000 41,688,000 สันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา 23/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/10/2561 31/10/2561 31/10/2561 5,924,981 5,924,981 หจก.ชโนทัย 07/11/2561 37,788,890 3,452,320 34,336,570 36,182,572 3,452,320 32,730,252 95.75 100.00 87.00 100.00 87.00 03/09/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำโขง 2,500 945 1.6
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (78) แก้มลิงฝายร่องไผ่พร้อมอาคารประกอบ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 29,599,200 29,599,200 ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา 01/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 09/10/2561 469,946 469,946 หจก.โชติวัฒนา 09/11/2561 9,931,660 2,052,349 7,879,311 8,546,643 2,052,349 6,494,294 86.05 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำโขง 1,000 1,000 345 0.6
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลป่าซาง ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,455,000 1,455,000 1,455,000 1,455,000 1,455,000 1,455,000 1,455,000 1,455,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 2,500
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านร่องแมด ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,498,294 1,498,294 1,498,294 1,498,294 1,498,294 1,498,294 1,498,294 1,498,294 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 3,000

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)19 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 115 ครั้ง