ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ย. 2563 เวลา 05:49:55]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.331) บริหารการส่งน้ำ ในเขตชลประทานพะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 470,000 470,000 470,000 470,000 ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 25/12/2562 03/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 18,260 03/04/2563 18,260 หจก.ฟูแสงปิโตเลี่ยม 03/04/2563 18,270 470,000 470,000 441,182 441,182 93.87 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.332) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานพะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 24/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 44,970 05/03/2563 44,970 ร้าน ทรัพย์ทวี 25/03/2563 45,070 3,800,000 3,800,000 2,980,956 2,980,956 78.45 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.836) กำจัดวัชพืช (ด้วยแรงคน) คลองระบายน้ำ สาย RMC อ่างเก็บน้ำแม่ปืม โครงการชลประทานพะเยา ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 195,000 195,000 195,000 195,000 บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 16,440 10/03/2563 16,440 ร้าน ทรัพย์ทวี 25/03/2563 20,000 195,000 195,000 190,101 190,101 97.49 0.00 100.00 0.00 100.00 25/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.837) กำจัดวัชพืช (ด้วยแรงคน) อ่างเก็บน้ำห้วยใหม่ (ห้วยฮุง) โครงการชลประทานพะเยา ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 91,000 91,000 91,000 91,000 หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา ติดปัญหาอื่นๆ มีแก้ไขชื่องานและยังไม่ได้รับการอนุมัติและไม่มีการโอนจัดสรรงบประมาณ 01/05/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.838) กำจัดวัชพืช (ด้วยแรงคน) คลองระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยโซ่ โครงการชลประทานพะเยา ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 130,000 130,000 130,000 130,000 แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 12,700 17/03/2563 12,700 ร้าน ทรัพย์ทวี 25/03/2563 15,000 130,000 130,000 127,612 127,612 98.16 0.00 100.00 0.00 100.00 25/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.39) ปรับปรุงอาคารชลประทานคลองส่งน้ำสาย ฝายทุ่งเจี๊ยบ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 890,000 890,000 890,000 890,000 แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 25/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 465,080 16/03/2563 465,080 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 25/03/2563 537,625 836,723 836,723 830,527 830,527 99.26 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.40) อาคารแบ่งน้ำซอยสิบแสน ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 คือเวียง ดอกคำใต้ พะเยา 20/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 178,065 20/03/2563 178,065 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 25/03/2563 209,997 333,348 333,350 308,598 308,598 92.58 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (29) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 8,460,000 8,460,000 ปง ปง พะเยา 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 1,404,967 20/03/2563 1,404,967 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 25/03/2563 5,597,000 6,753,900 6,753,900 6,156,775 6,156,775 91.16 100.00 99.00 100.00 99.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.202) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ฝายบ้านคะแนง ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 24/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 243,078 19/03/2563 243,078 หจก.บี อาร์ เอ็น,ร้าน ทรัพย์ทวี 25/03/2563 2,490,730 498,956 498,956 487,971 487,971 97.80 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.203) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งต้าง อ่างเก็บน้ำห้วยบง ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา 24/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 472,297 17/03/2563 472,297 หจก.บี อาร์ เอ็น,ร้าน ทรัพย์ทวี 25/03/2563 488,684 898,605 898,605 896,805 896,805 99.80 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.204) ซ่อมแซมดาดคลองส่งน้ำสาย 2L-RMC ฝายน้ำจุนลูกที่ 1 อ่างเก็บน้ำน้ำจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 จุน จุน พะเยา 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 476,398 10/03/2563 476,398 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 25/03/2563 480,167 988,795 988,795 981,879 981,879 99.30 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.205) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ (สายหลังโรงเรียนบ้านบัว) อ่างเก็บน้ำบ้านตุ่น ตำบลตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 940,000 940,000 940,000 940,000 ตุ่น เมืองพะเยา พะเยา 12/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 484,678 04/03/2563 484,678 หจก.กฤตภาส 41,หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 25/03/2563 486,648 938,030 938,030 925,753 925,753 98.69 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.206) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ (สายเหมืองโต้งนาใหม่) อ่างเก็บน้ำแม่สุก ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 940,000 940,000 940,000 940,000 แม่สุก แม่ใจ พะเยา 12/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 553,178 06/03/2563 553,178 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 25/03/2563 555,332 939,504 939,504 917,499 917,499 97.66 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.207) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 20/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 350,714 18/03/2563 350,714 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 25/03/2563 353,691 849,205 849,205 810,607 810,607 95.45 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.208) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ บ้านน้ำคะ โครงการหลวงปังค่า ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 ผาช้างน้อย ปง พะเยา 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 461,505 23/03/2563 461,505 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 25/03/2563 463,430 988,405 988,405 959,201 959,201 97.05 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.309) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในจังหวัดพะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 900,000 900,000 900,000 540,000 360,000 ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 24/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 1,826 02/04/2563 1,826 หจก.ฟูแสงปิโตเลี่ยม 16/04/2563 900,000 540,000 360,000 885,948 538,749 347,199 98.44 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1332) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำรางริน อ่างเก็บน้ำร่องส้าน โครงการชลประทานพะเยา ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 ร่มเย็น ชียงคำ พะเยา 01/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2562 504,401 04/03/2563 504,401 เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 25/03/2563 505,073 988,332 988,332 971,528 971,528 98.30 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1333) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย (เทศบาลบ้านต๋อม) ท้ายอ่างเก็บน้ำแม่ต๋อม โครงการชลประทานพะเยา ตำบลต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 985,000 985,000 985,000 985,000 ต๋อม เมืองพะเยา ดอกคำใต้ 12/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 585,407 13/03/2563 585,407 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้,หจก.บีอาร์เอ็น 25/03/2563 587,474 984,477 984,477 974,230 974,230 98.96 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1334) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน โครงการชลประทานพะเยา ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ห้วยข้าวก่ำ จุน เมืองพะเยา 03/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 449,267 06/03/2563 449,267 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 25/03/2563 451,496 897,917 897,917 890,912 890,912 99.22 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1335) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC อ่างเก็บน้ำหัวนา โครงการชลประทานพะเยา ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา 24/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 230,942 09/03/2563 230,942 หจก.บี อาร์ เอ็น 25/03/2563 240,392 450,000 450,000 432,132 432,132 96.03 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1336) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC อ่างเก็บน้ำหัวนา โครงการชลประทานพะเยา ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา 28/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 418,491 13/03/2563 418,491 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 25/03/2563 421,594 799,473 799,473 799,473 799,473 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1337) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยซ้าย โครงการชลประทานพะเยา ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา 28/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 228,851 11/03/2563 228,851 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้,ร้านทรัพย์ทวี 25/03/2563 236,425 447,983 447,983 438,039 438,039 97.78 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1338) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งก๊อต อ่างเก็บน้ำหัวนา โครงการชลประทานพะเยา ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา 01/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2562 488,235 16/03/2563 488,235 เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 25/03/2563 490,342 897,935 897,935 895,174 895,174 99.69 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1339) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายร่องแล้ง อ่างเก็บน้ำห้วยสา โครงการชลประทานพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 เวียง เชียงคำ พะเยา 24/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 467,145 10/03/2563 467,145 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 25/03/2563 471,882 849,505 849,505 848,903 848,903 99.93 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1340) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย LMC กม.5+000-6+000 อ่างเก็บน้ำน้ำจุน โครงการชลประทานพะเยา ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 จุน จุน พะเยา 03/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/12/2562 505,003 12/03/2563 505,003 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 25/03/2563 507,736 987,287 987,287 970,824 970,824 98.33 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1341) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC กม.1+460-1+760 และซ่อมแซมท่อลอดถนนกลางคลอง โครงการชลประทานพะเยา ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 ขุนควร ปง พะเยา 18/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/12/2562 582,030 16/03/2563 582,030 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 25/03/2563 584,454 989,084 989,084 978,450 978,450 98.92 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1342) ซ่อมแซมดาดคลองส่งน้ำสาย 1L-1L-RMC ฝายน้ำจุนลูกที่ 2 อ่างเก็บน้ำน้ำจุน โครงการชลประทานพะเยา ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 985,000 985,000 985,000 985,000 จุน จุน พะเยา 03/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/12/2562 501,547 04/03/2563 501,547 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 25/03/2563 503,159 983,506 983,506 964,388 964,388 98.06 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1343) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำท้ายอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง (ห้วยแฮ้) โครงการชลประทานพะเยา ตำบลตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 ตุ่น เมืองพะเยา พะเยา 29/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 506,690 09/03/2563 506,690 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 25/03/2563 508,499 979,723 979,723 965,623 965,623 98.56 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1344) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC กม.1+500 - กม.3+000 อ่างเก็บน้ำแม่ปืม โครงการชลประทานพะเยา ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา 26/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 506,663 06/03/2563 506,663 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 25/03/2563 511,957 978,944 978,944 965,035 965,035 98.58 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1345) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายทุ่งเจี๊ยบ โครงการชลประทานพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 26/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 114,073 06/03/2563 114,073 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 25/03/2563 116,703 948,940 948,940 940,796 940,796 99.14 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1346) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายแม่ต๋ำ-ร่องแก อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ โครงการชลประทานพะเยา ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บุญเกิด ดอกคำใต้ พะเยา 26/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 94,132 16/03/2563 94,132 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 25/03/2563 94,688 498,925 498,925 484,514 484,514 97.11 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1347) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ โครงการชลประทานพะเยา ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 คือเวียง ดอกคำใต้ พะเยา 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 201,322 12/03/2563 201,322 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้,หจก.กฤตภาส 41 25/03/2563 201,979 342,094 342,094 331,857 331,857 97.01 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1348) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีพัฒนาการเกษตรบ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง โครงการชลประทานพะเยา ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ขุนควร ปง พะเยา 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 397,818 19/03/2563 397,818 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 25/03/2563 433,343 799,500 799,500 769,149 769,149 96.20 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1349) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานพะเยา ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 24/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 03/04/2563 82,680 21/04/2563 82,680 60 21/04/2563 21/04/2563 19/06/2563 กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำน้ำจุน 23/04/2563 250,400 1,000,000 1,000,000 995,988 995,988 99.60 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1350) ซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพประตูระบายน้ำบ้านหนองลาว โครงการชลประทานพะเยา ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 213,730 30/03/2563 213,730 หจก.กฤตภาส 41,หจก.โชคเจริญ เครื่องจักรกล 03/04/2563 215,600 349,050 349,050 287,709 287,709 82.43 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1351) ซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพประตูระบายน้ำพวงพยอม โครงการชลประทานพะเยา ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 190,000 190,000 190,000 190,000 หงส์หิน จุน พะเยา 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 127,455 27/03/2563 127,455 ร้าน ทรัพย์ทวี 03/04/2563 127,954 189,676 189,676 185,856 185,856 97.99 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1352) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่าฮ้อม โครงการชลประทานพะเยา ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 430,000 430,000 430,000 430,000 เชียงแรง ภูซาง พะเยา 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 286,035 19/03/2563 286,035 หจก.โชคเจริญเครื่องจักรกล,ร้าน ทรัพย์ทวี 25/03/2563 286,710 430,000 430,000 382,778 382,778 89.02 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1353) ซ่อมแซมอาคารแบ่งน้ำฝายทุ่งเจี๊ยบ โครงการชลประทานพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 546,993 10/03/2563 546,993 หจก.บี อาร์ เอ็น,หจก.กฤตภาส 41 25/03/2563 579,253 978,861 978,861 958,659 958,659 97.94 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1354) ซ่อมแซมอุปกรณ์บังคับน้ำ คลองส่งน้ำแม่ต๋ำ-ร่องแก โครงการชลประทานพะเยา ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 270,000 270,000 270,000 270,000 บุญเกิด ดอกคำใต้ พะเยา 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 72,990 13/03/2563 72,990 ร้าน ทรัพย์ทวี 25/03/2563 122,873 268,925 268,925 220,904 220,904 82.14 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1355) ซ่อมแซมอุปกรณ์บังคับน้ำ คลองส่งน้ำ-อ่างน้ำจุน โครงการชลประทานพะเยา ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 จุน จุน พะเยา 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 155,070 09/03/2563 155,070 ร้าน ทรัพย์ทวี,หจก.โชคเจริญ เครื่องจักรกล 25/03/2563 155,132 250,000 250,000 235,127 235,127 94.05 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1356) ซ่อมแซมอุปกรณ์บังคับน้ำ ฝายลุ่มน้ำอิง จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานพะเยา ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 580,000 580,000 580,000 580,000 ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 271,860 13/03/2563 271,860 ร้าน ทรัพย์ทวี,หจก.กฤตภาส 41 25/03/2563 352,032 577,943 577,943 519,166 519,166 89.83 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (1.1357) ซ่อมแซมอุปกรณ์ห้องควบคุม อ่างเก็บน้ำแม่กำลัง โครงการชลประทานพะเยา ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 ควร ปง พะเยา 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 37,580 16/03/2563 37,580 ร้าน ทรัพย์ทวี 25/03/2563 53,115 99,608 99,608 73,125 73,125 73.41 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (21) แก้มลิงร่องขุยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลสันป่าหนาด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 38,350,000 38,350,000 28,880,000 28,880,000 ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 503,832 25/03/2563 503,832 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 27/03/2563 669,600 5,436,602 1,395,092 4,041,510 3,171,727 3,171,727 58.34 100.00 92.80 100.00 92.80 22/09/2563 1,500 120 0.4
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา (102) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำวังปลาก่อ ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 35,736,600 35,736,600 35,727,000 1,335,000 34,392,000 ห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 635,286 13/03/2563 635,286 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้,หจก.ชโนทัย 25/03/2563 22,444,263 27,197,890 27,197,890 22,407,079 22,407,079 82.39 0.00 90.00 0.00 90.00 22/09/2563 ขนาดเล็ก 3,000 415 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ตํ๋า งานปรับปรุงทางระบายน้ำล้น(ฝายพับได้) ตำบลแม่กา อำเภอแม่กา จังหวัดพะเยา (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 9) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 45,116,100 45,116,100 45,116,100 45,116,100 45,116,100 45,116,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านต๋อม งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 490,000 490,000 490,000 490,000 บ้านต๋อม เมือง พะเยา 08/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/04/2563 426,228 14/05/2563 426,228 60 04/06/2563 03/06/2563 08/08/2563 หจก.แพร่ทรัพย์ไพรวัลย์ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/05/2563 1,200 18/05/2563 1,200 พะเยาเซ็นเตอร์ 18/06/2563 430,707 439,018 439,018 438,971 438,971 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา ขุดลอกอ่างเก็บน้ำร่องสัก งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 490,000 490,000 490,000 490,000 บ้านปิน ดอกคำใต้ พะเยา 08/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/04/2563 426,068 14/05/2563 426,068 60 30/05/2563 28/05/2563 28/07/2563 หจก.กิจรุ่งทวีทรัพย์ 2010 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/05/2563 2,000 13/05/2563 2,000 พะเยาเซ็นเตอร์ 18/06/2563 430,545 438,848 438,848 428,068 428,068 97.54 100.00 100.00 100.00 100.00 25/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเคียน งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 450,000 450,000 450,000 450,000 จุน จุน พะเยา 08/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/04/2563 391,376 15/05/2563 391,376 90 11/06/2563 08/06/2563 09/09/2563 หวลอารมณ์ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/05/2563 600 13/05/2563 600 พะเยาเซ็นเตอร์ 18/06/2563 392,852 403,116 403,116 401,216 401,216 99.53 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 450,000 450,000 450,000 450,000 บ้านตุ่น เมือง พะเยา 08/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/04/2563 391,777 14/05/2563 391,777 60 31/05/2563 28/05/2563 29/07/2563 หจก.จักร์ธรรมภรณ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/05/2563 800 13/05/2563 800 พะเยาเซ็นเตอร์ 18/06/2563 395,894 403,522 403,522 403,520 403,520 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยบง งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา 08/04/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/04/2563 08/05/2563 27/05/2563 1,410,150 12/06/2563 1,410,150 90 13/06/2563 17/06/2563 11/09/2563 หจก.ปางสัก วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/05/2563 2,000 18/05/2563 2,000 พะเยาเซ็นเตอร์ 18/06/2563 1,438,100 2,652,750 2,652,750 2,497,066 2,497,066 94.13 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง-ห้วยแฮ่ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 485,000 485,000 485,000 485,000 บ้านตุ่น เมือง พะเยา 08/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/04/2563 421,661 14/05/2563 421,661 60 31/05/2563 28/05/2563 29/07/2563 หจก.จักร์ธรรมภรณ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/04/2563 600 18/05/2563 600 พะเยาเซ็นเตอร์ 18/06/2563 426,092 434,311 434,311 434,260 434,260 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 28/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยใหม่ (ห้วยฮุง) งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา 08/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/04/2563 391,256 15/05/2563 391,256 60 04/06/2563 29/05/2563 02/08/2563 หจก.บุญบารมี ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/05/2563 1,400 18/05/2563 1,400 พะเยาเซ็นเตอร์ 18/06/2563 395,368 402,986 402,986 397,816 397,816 98.72 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำหนองเล็งทราย งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 แม่ใจ แม่ใจ พะเยา 02/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/04/2563 91,350 08/04/2563 91,350 หจก.วันสิริ เซอร์วิส 16/04/2563 40,315,500 40,315,500 28,692,943 28,692,943 71.17 0.00 62.00 0.00 62.00 22/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา ขุดลอกคลองระบายน้ำหนองเล็งทรายพร้อมอาคารประกอบ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 170,000,000 170,000,000 170,000,000 170,000,000 แม่ใจ แม่ใจ พะเยา 02/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/04/2563 28,736 14/04/2563 28,736 หจก.ฟูแสงปิโตเลี่ยม 16/04/2563 162,068,400 162,068,400 139,942,179 139,942,179 86.35 0.00 87.19 0.00 87.19 22/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา เพิ่มประสิทธิภาพกักเก็บน้ำหนองเล็งทราย (ก่อสร้างฝายพับได้) ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ งบกลาง 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2564 ดำเนินการเอง 44,065,900 44,065,900 44,065,900 44,065,900 44,065,900 44,065,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา แก้มลิงหนองเล็งทราย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ งบกลาง 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2564 ดำเนินการเอง 92,943,700 92,943,700 92,943,700 92,943,700 92,943,700 92,943,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเหยี่ยน พร้อมระบบระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ งบกลาง 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2564 ดำเนินการเอง 66,179,000 66,179,000 66,179,000 66,179,000 66,179,000 66,179,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา โครงการขุดลอกลำน้ำอิงตอนบน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ งบกลาง 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2564 ดำเนินการเอง 96,042,500 96,042,500 96,042,500 96,042,500 96,042,500 96,042,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา ปรับปรุงคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำแม่ปืม โครงการชลประทานพะเยา ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา ระยะทาง 2.000กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,369,935 3,369,935 3,369,935 3,369,935 แม่ใจ แม่ใจ พะเยา 23/12/2562 3,369,935 3,369,935 3,369,935 3,369,935 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา ปรับปรุงระบบระบายน้ำบ้านนาเจริญพร้อมอาคารประกอบ ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 751,866 751,866 751,866 751,866 อ่างทอง เชียงคำ พะเยา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่าย 100% ผลงาน 100% 24/01/2563 751,866 751,866 751,866 751,866 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองแปดแสน - งานมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,449,538 1,449,538 1,449,538 1,449,538 หงส์หิน จุน พะเยา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เบิกจ่าย 100% ผลงาน 100% 24/01/2563 1,449,538 1,449,538 1,449,538 1,449,538 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานพะเยา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,400 80,400 80,400 80,400 ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 30/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2562 78,000 08/01/2563 78,000 บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จำกัด 31/03/2563 80,400 78,000 78,000 78,000 78,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 16/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานพะเยา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 62,400 62,400 62,400 62,400 ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 30/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2562 60,000 08/01/2563 60,000 บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จำกัด 31/03/2563 62,400 60,000 60,000 60,000 60,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 16/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานพะเยา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 129,000 129,000 129,000 129,000 ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 30/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2562 125,000 08/01/2563 125,000 บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จำกัด 31/03/2563 129,000 125,000 125,000 125,000 125,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 16/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการชลประทานพะเยา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,570,000 1,570,000 1,570,000 1,570,000 ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 30/09/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/12/2562 1,380,000 21/02/2563 1,380,000 บริษัท แองเจิลเวย์ 1994 จำกัด 31/03/2563 1,570,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 16/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานพะเยา รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการชลประทานพะเยา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 30/09/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/12/2562 1,948,500 10/01/2563 1,948,500 บริษัท ไฮโดรควิพ จำกัด 31/03/2563 2,600,000 1,948,500 1,948,500 1,948,500 1,948,500 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 16/06/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)