ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 09 ก.ค. 2563 เวลา 21:45:41]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.158) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง RMC.กิ่วลม กม.10+600 กว้าง 8 ม. ความยาว 16 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/02/2563 03/03/2563 05/03/2563 864,114 18/03/2563 864,114 บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด 24/03/2563 3,682,583 3,682,583 3,121,951 3,121,951 84.78 77.00 50.00 77.00 50.00 30/06/2563 260 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.454) บริหารการส่งน้ำ ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา พื้นที่ชลประทาน 67,000ไร่ จังหวัดลำปาง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 590,000 590,000 590,000 590,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 25,350 04/03/2563 25,350 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันท์ตา ปิโตรเลียม 09/03/2563 590,000 590,000 165,580 165,580 28.06 64.00 35.00 64.00 35.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.457) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่กิ่วลม, คลองส่งน้ำสายใหญ่กิ่วลคอหมา และบำรุงรักษาคลองซอย ระยะทาง 365 กม. บำรุงรักษาหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา พื้นที่ 3,279 ไร่ จังหวัดลำปาง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,325,000 5,325,000 5,325,000 5,325,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 25,350 04/03/2563 25,350 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันท์ตา ปิโตรเลียม 09/03/2563 5,325,000 5,325,000 2,325,893 2,325,893 43.68 81.00 52.00 81.00 52.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.2072) ซ่อมแซมคลองซอยท่อพิเศษ 36.2L-RMC.กิ่วลม จำนวน 1,309 ตรม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 บ้านเป้า เมืองลำปาง ลำปาง 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 21,338 09/03/2563 21,338 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญเสริมกิจ 12/03/2563 700,000 700,000 585,968 585,968 83.71 85.00 82.00 85.00 82.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.2073) ซ่อมแซมคลองซอยท่อพิเศษ กม.28+500-RMC.กิ่วลม และท่อส่งน้ำเข้านา 9L-29.9L-RMC.กิ่วลม จำนวน 1,474 ตรม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 ต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 37,506 09/03/2563 37,506 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญเสริมกิจ 12/03/2563 2,300,000 2,300,000 1,785,635 1,785,635 77.64 86.00 62.00 86.00 62.00 30/06/2563 261 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.2075) ซ่อมแซมคลองแยกซอย 1.4L-18.3L-RMC.กิ่วลม ความยาว 0.729 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 16,337 09/03/2563 16,337 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางชัยยาก่อสร้าง 12/03/2563 1,000,000 1,000,000 995,517 995,517 99.55 80.00 97.00 80.00 97.00 30/06/2563 62 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.2076) ซ่อมแซมคลองแยกซอย 11R-15.2L-RMC.กิ่วลม ความยาว 1.456 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 263,074 09/03/2563 263,074 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญเสริมกิจ 12/03/2563 2,000,000 2,000,000 1,645,154 1,645,154 82.26 82.00 78.00 82.00 78.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.2077) ซ่อมแซมคลองแยกซอย 1R-10.4L-RMC.กิ่วลม, 12R-16.6L-RMC.กิ่วลม ความยาว 1.227 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบุญนาคพัฒนา,ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 63,294 06/03/2563 63,294 บริษัท อุดมเจริญคอนกรีต จำกัด 17/03/2563 1,500,000 1,500,000 1,162,009 1,162,009 77.47 80.00 67.00 80.00 67.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.2078) ซ่อมแซมคลองแยกซอย 8R-18.3L-RMC.กิ่วลม ความยาว 0.908 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 นิคมพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 171,493 09/03/2563 171,493 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางชัยยาก่อสร้าง 12/03/2563 1,500,000 1,500,000 1,398,275 1,398,275 93.22 100.00 97.00 100.00 97.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.2079) ซ่อมแซมคลองซอย กม.6+995, กม.9+106, กม.10+400 RMC.กิ่วลม ความยาวม 3.228 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/01/2563 05/02/2563 12/02/2563 396,196 18/03/2563 396,196 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญเสริมกิจ 24/03/2563 4,374,609 4,374,609 2,833,365 2,833,365 64.77 81.00 60.00 81.00 60.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.2080) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC. กม.0+500 - กม.1+200 จำนวน 4,000 ตรม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 376,380 12/03/2563 376,380 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางชัยยาก่อสร้าง 12/03/2563 2,500,000 2,500,000 1,918,324 1,918,324 76.73 100.00 60.00 100.00 60.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.2081) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC. กม.10+800 - กม.12+200 จำนวน 6,650 ตรม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 256,085 12/03/2563 256,085 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางชัยยาก่อสร้าง 12/03/2563 3,000,000 3,000,000 2,113,904 2,113,904 70.46 0.00 60.00 0.00 60.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.2090) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC.กิ่วลม กม.40+000 - กม.56+000 ความยาว 594 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 บ้านเป้า เมืองลำปาง ลำปาง 24/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/03/2563 20/03/2563 24/03/2563 461,334 03/04/2563 461,334 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่อรรถพร (1997) 14/04/2563 2,897,725 2,897,725 2,022,152 2,022,152 69.78 85.00 50.00 85.00 50.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.2100) ซ่อมแซมคูส่งน้ำและระบบประปาภายในบริเวณหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 จำนวน 230 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 บ้านเป้า เมืองลำปาง ลำปาง 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 166,371 13/03/2563 166,371 บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด 13/03/2563 2,500,000 2,500,000 1,543,063 1,543,063 61.72 78.00 60.00 78.00 60.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.2104) ซ่อมแซมเครื่องกว้านและบานระบายคลองซอยและคลองสายใหญ่ RMC.กิ่วลม,คลองซอยและคลองสายใหญ่ MC., LMC., RMC.กิ่วคอหมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 254,925 09/03/2563 254,925 บริษัท โปรวอเตอร์ 12/03/2563 1,000,000 1,000,000 961,595 961,595 96.16 90.00 62.00 90.00 62.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.2113) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วลมและบานระบายเขื่อนกิ่วคอหมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 94,950 09/03/2563 94,950 ร้านชัยพรกลการ 12/03/2563 500,000 500,000 498,392 498,392 99.68 100.00 78.00 100.00 78.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.2116) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 7 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 13/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX 99,900 24/03/2563 99,900 30 25/03/2563 25/03/2563 23/04/2563 นายท้ายวรรณ คำจันทร์ 07/04/2563 696,100 696,100 498,100 498,100 71.56 78.00 98.00 78.00 98.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.3318) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง แม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา กม.4+000 กม.10+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 203,130 04/03/2563 203,130 ห้างหุ้นส่วนกิจเสรีปิโตรเลียม 13/03/2563 7,200,000 7,200,000 7,176,275 7,176,275 99.67 85.00 75.00 85.00 75.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.3458) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง แม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา กม. 17+000-กม.19+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 203,760 05/03/2563 203,760 บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด 13/03/2563 2,000,000 2,000,000 1,275,521 1,275,521 63.78 100.00 55.00 100.00 55.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (24) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง กม.0+000 - กม.15+000 RMC.กิ่วคอหมา จำนวน 75,000 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ลำปาง 24/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2563 04/02/2563 12/02/2563 691,942 13/03/2563 691,942 บริษัท เชียงใหม่นวสิริ จำกัด 13/03/2563 10,374,517 10,374,517 5,768,363 5,768,363 55.60 81.00 40.00 81.00 40.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.30) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ FTO คลองสายใหญ่ กม.39+943R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 บ้านเป้า เมืองลำปาง ลำปาง 02/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/03/2563 12/03/2563 17/03/2563 985,679 13/04/2563 985,679 บริษัท ไทยวินิเทค 13/04/2563 2,753,514 2,753,514 1,784,797 1,784,797 64.82 80.00 30.00 80.00 30.00 30/06/2563 200 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.31) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองซอย 1.1L-28.8L-RMC.กิ่วลม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง 24/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/02/2563 06/03/2563 10/03/2563 688,830 23/03/2563 688,830 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ตั้งอู้เซ็ง 13/04/2563 4,636,496 4,636,496 2,064,187 2,064,187 44.52 89.00 55.00 89.00 55.00 30/06/2563 350 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.32) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองซอย 41+600 ของ RMC.กิ่วลม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 บ้านเป้า เมืองลำปาง ลำปาง 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 1,874,245 07/05/2563 1,874,245 บริษัท ไทวินิเทค (2002) จำกัด 08/05/2563 4,240,600 4,240,600 2,291,731 2,291,731 54.04 91.00 32.00 91.00 32.00 30/06/2563 724 115 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.33) ปรับปรุงเสริมขอบคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC.กิ่วลม กม.11+000 - กม.12+531 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 02/01/2563 06/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/01/2563 05/02/2563 12/02/2563 464,022 19/03/2563 464,022 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเคเอ็นจิเนียริ่งชัพพลาย 24/03/2563 2,443,618 2,443,618 1,744,897 1,744,897 71.41 76.00 48.00 76.00 48.00 30/06/2563 385 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.34) ปรับปรุงอาคารท่อลอดถนน LMC.กิ่วคอหมา จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 บ้านสา แจ้ห่ม ลำปาง 02/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2563 04/02/2563 12/02/2563 335,842 11/03/2563 335,842 บริษัท เชียงใหม่นวสิริ จำกัด 12/03/2563 2,087,973 2,087,973 2,001,793 2,001,793 95.87 83.00 80.00 83.00 80.00 30/06/2563 566 205 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.35) ปรับปรุงอาคารท่อลอดถนน RMC.กิ่วคอหมา กม.18+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 วิเชตนคร แจ้ห่ม ลำปาง 02/01/2563 09/03/2563 44,980 09/03/2563 44,980 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันท์ตา ปิโตรเลียม 09/03/2563 954,000 954,000 917,344 917,344 96.16 81.00 98.00 81.00 98.00 30/06/2563 57 25 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.36) ปรับปรุงอาคารทิ้งน้ำลงห้วยแม่ตาล RMC.กิ่วลม จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ปงยางคก ห้างฉัตร ลำปาง 09/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/03/2563 17/03/2563 19/03/2563 1,001,852 27/03/2563 1,001,852 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางชัยยาก่อสร้าง 13/04/2563 6,669,632 6,669,632 2,278,244 2,278,244 34.16 92.00 39.00 92.00 39.00 30/06/2563 500 90 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (21) ปรับปรุงท้ายอาคารระบายน้ำฉุกเฉิน กม.39+970-RMC.กิ่วลม ความยาว 160 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 บ้านเป้า เมืองลำปาง ลำปาง 02/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2563 04/02/2563 12/02/2563 785,320 11/03/2563 785,320 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่อรรถพร (1997) 12/03/2563 8,037,846 8,037,846 2,943,324 2,943,324 36.62 90.00 39.00 90.00 39.00 30/06/2563 198 49 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (22) ปรับปรุงอาคารระบายน้ำฉุกเฉิน MC กิ่วคอหมา กม.0+200 ความยาว 10 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2563 12/02/2563 17/02/2563 1,693,715 12/03/2563 1,693,715 บริษัท เกเบียนโปรดักส์ 12/03/2563 9,874,151 9,874,151 7,234,300 7,234,300 73.27 79.00 64.00 79.00 64.00 30/06/2563 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ซ่อมแซมคอนกรึตดาดคลอง RMC.กิ่วลม กม.56+000 - กม.60+000 โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 898,300 898,300 ปงยางคก ห้างฉัตร ลำปาง 13/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2562 45,493 26/09/2562 45,493 บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด 26/11/2562 835,108 835,108 834,783 834,783 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 1,000 220
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ซ่อมแซมตลิ่งคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวากิ่วลม กม.10+000 - กม.12+000 โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 958,900 958,900 บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 13/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2562 221,444 26/09/2562 221,444 บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด 26/11/2562 887,533 887,533 876,868 876,868 98.80 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 500 200
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ซ่อมแซมสะพานน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองซอย 3+950L-18.3L-RMC.กิ่วลม โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 นิคมพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 13/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2562 452,633 26/09/2562 452,633 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางชัยยาก่อสร้าง 26/11/2562 832,723 832,723 832,679 832,679 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 493 130
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายใหญ่กิ่วลม-กิ่วคอหมา และคลองส่งน้ำสายซอย งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,128,000 5,128,000 5,128,000 5,128,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 03/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/04/2563 34,380 16/04/2563 34,380 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันท์ตา ปิโตรเลียม 16/04/2563 5,128,000 5,128,000 4,044,779 4,044,779 78.88 100.00 79.00 100.00 79.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ปรับปรุงถนนทางเข้าที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ระยะทาง 1.300 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,235,997 1,235,997 1,235,997 1,235,997 ห้างฉัตร ห้างฉัตร ลำปาง 18/04/2562 22/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/05/2562 31/05/2562 06/06/2562 1,199,997 12/07/2562 1,199,997 60 14/08/2562 07/08/2562 12/10/2562 ห้างห้นุส่วนจำกัด ธนะชัย แอสโซซิเอท 26/11/2562 1,235,997 1,199,997 36,000 1,212,294 1,199,997 12,297 98.08 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,400 80,400 80,400 80,400 เมืองลำปาง ลำปาง 25/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2562 74,700 18/12/2562 74,700 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 25/12/2562 74,700 74,700 74,700 74,700 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,800 25,800 25,800 25,800 เมืองลำปาง ลำปาง 25/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2562 25,500 18/12/2562 25,500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 25/12/2562 25,500 25,500 25,500 25,500 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000 20,000 20,000 20,000 เมืองลำปาง ลำปาง 25/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2562 19,800 18/12/2562 19,800 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 25/12/2562 19,800 19,800 19,800 19,800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 21,500 21,500 21,500 21,500 เมืองลำปาง ลำปาง 25/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2562 21,500 18/12/2562 21,500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 25/12/2562 21,500 21,500 21,500 21,500 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 18,000 18,000 18,000 18,000 เมืองลำปาง ลำปาง 25/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2562 13,000 18/12/2562 13,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 25/12/2562 13,000 13,000 13,000 13,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้ร่วมประชุม 30 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 440,200 440,200 440,200 440,200 เมืองลำปาง ลำปาง 25/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2562 390,840 18/12/2562 390,840 บริษัทจำกัด สอาดกรุ๊ป 25/12/2562 390,840 390,840 390,840 390,840 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 13,000 13,000 13,000 13,000 เมืองลำปาง ลำปาง 25/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2562 10,500 18/12/2562 10,500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 25/12/2562 10,500 10,500 10,500 10,500 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 42,500 42,500 42,500 42,500 เมืองลำปาง ลำปาง 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2562 3,300 18/12/2562 3,300 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 25/12/2562 33,000 33,000 33,000 33,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 47,500 47,500 47,500 47,500 เมืองลำปาง ลำปาง 25/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2562 44,000 18/12/2562 44,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 25/12/2562 44,000 44,000 44,000 44,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,025,000 1,025,000 1,025,000 1,025,000 เมืองลำปาง ลำปาง 25/09/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/11/2562 20/11/2562 25/11/2562 855,000 30/11/2562 855,000 บ.นิวเจน มอเตอร์ จำกัด สาขา 1 ลำปาง 13/04/2563 855,000 855,000 855,000 855,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 982,000 982,000 982,000 982,000 เมืองลำปาง ลำปาง 25/09/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/11/2562 13/11/2562 18/11/2562 899,000 23/12/2562 899,000 บจก.อีซูซุชัยนาท 25/12/2562 899,000 899,000 899,000 899,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)