ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิ.ย. 2562 เวลา 21:40:16]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมิถุนายน ผล แผน เดือนมิถุนายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.1) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง RMC.กิ่วลม กม.8+204 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 3,895,000 3,895,000 บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 02/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/01/2562 06/02/2562 08/02/2562 925,792 22/02/2562 925,792 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางนภาพันธ์ 03/04/2562 3,739,430 3,739,430 3,218,787 3,218,787 86.08 98.00 55.00 98.00 55.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำวัง 278 115 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.1.27) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,242,000 5,242,000 5,242,000 5,242,000 แจ้ห่ม,เมืองลำปาง,ห้างฉัตร,เกาะคา ลำปาง 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/01/2562 33,500 33,500 สวนนานาพันธ์ 10/01/2562 5,242,000 5,242,000 2,472,981 2,472,981 47.18 74.00 48.00 74.00 48.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.1.34) บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการส่งน้ำกิ่วลม-กิ่วคอหมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมาจังหวัดลำปาง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 565,000 565,000 565,000 565,000 ลำปาง 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/12/2561 56,100 12/12/2561 56,100 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันตาท์ ปิโตรเลียม 10/01/2562 565,000 565,000 137,450 137,450 24.33 51.00 38.00 51.00 38.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำวัง 44,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.3.7) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 214,800 214,800 214,800 214,800 บ้านแลง เมือง ลำปาง 09/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2562 20,975 20/02/2562 20,975 บริษัทลำปางไพศาลบริการจำกัด 08/03/2562 214,800 214,800 213,863 213,863 99.56 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC.กิ่วคอหมา ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 0.653 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,676,000 2,676,000 3,214,900 93,000 3,121,900 ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 29/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/03/2562 11/03/2562 20/03/2562 27/03/2562 1,469,928 07/05/2562 1,469,928 90 15/05/2562 15/05/2562 12/08/2562 หจก.ศิลาแม่ทะ 06/06/2562 2,306,375 1,513,928 1,469,928 44,000 0.00 100.00 12.00 100.00 12.00 11/06/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ปรับปรุงถนนทางเข้าที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ระยะทาง 1.300 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 3,819,000 3,819,000 3,819,000 111,240 3,707,760 ห้างฉัตร ห้างฉัตร ลำปาง แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 10/01/2562 0.00 80.00 0.00 80.00 0.00 11/06/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (เขื่อนกิ่วคอหมา) ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 7.013 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 23,156,000 23,156,000 41,986,300 1,220,000 40,766,300 ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 29/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/03/2562 14/03/2562 03/04/2562 25/04/2562 12,981,538 05/06/2562 12,981,538 150 07/06/2562 03/11/2562 หจก.สินทวีเคหะกิจ 06/06/2562 19,209,614 13,370,538 12,981,538 389,000 0.00 91.00 0.00 91.00 0.00 11/06/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.168.134) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 19/11/2561 27/11/2561 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.168.136) ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะลาดไหล่ทางถนนขึ้นเขื่อนกิ่วลม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 29/08/2561 0 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 476,030 26/10/2561 476,030 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรงค์ชัย 15/11/2561 3,000,000 3,000,000 2,971,729 2,971,729 99.06 100.00 97.00 100.00 97.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.168.137) ซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา เพื่อป้องกันน้ำท่วม กม.14+450 ยาว 100 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,600,000 1,600,000 1,600,000 444,300 1,155,700 ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 31/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 26/11/2561 289,720 27/11/2561 289,720 90 27/03/2562 27/03/2562 24/06/2562 หจก.ลำปางชัยยา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2561 79,495 27/11/2561 79,495 บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด 06/06/2562 1,555,000 444,300 1,110,700 1,060,879 1,060,879 68.22 100.00 80.00 100.00 80.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.168.138) ซ่อมแซมคลอง RMC.กิ่วลม กม.12+000 - กม.14+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 04/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/01/2562 30/01/2562 05/02/2562 729,911 14/02/2562 729,911 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางนภาพันธ์ 03/04/2562 2,032,106 2,032,106 1,950,232 1,950,232 95.97 100.00 98.00 100.00 98.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 1,050 260 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.168.139) ซ่อมแซมคลองแยกซอย 0.1R-20.0L-RMC.กิ่วลม, 0.4L-20.0L-RMC.กิ่วลม และคลองแยกซอย 0.9L-23.0L-RMC.กิ่วลม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 เมืองลำปาง ลำปาง 29/08/2561 0 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/12/2561 15/12/2561 24/12/2561 459,857 08/01/2562 459,857 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางนภาพันธ์ 03/04/2562 2,043,959 2,043,959 1,890,039 1,890,039 92.47 76.00 78.00 76.00 78.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 1,100 225 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.168.140) ซ่อมแซมเครื่องกว้านและบานระบายคลองซอยและคลองสายใหญ่ RMC.กิ่วลม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 28/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2561 74,359 08/11/2561 74,359 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันตาท์ ปิโตรเลียม 15/11/2561 1,500,000 1,500,000 1,460,549 1,460,549 97.37 100.00 98.00 100.00 98.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 5,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.168.141) ซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา เพื่อป้องกันน้ำท่วม กม.32+000 ยาว 200 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 บ้านสา แจ้ห่ม ลำปาง 13/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/12/2561 15/12/2561 24/12/2561 572,835 10/01/2562 572,835 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญเจริญศรี 03/04/2562 2,976,517 2,976,517 2,960,240 2,960,240 99.45 100.00 98.00 100.00 98.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 1,000 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.168.142) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วลมและบานระบายเขื่อนกิ่วคอหมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 28/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 493,800 28/11/2561 493,800 บริษัท แอมรอน อินดัสทรี 28/12/2561 1,000,000 1,000,000 999,893 999,893 99.99 100.00 96.00 100.00 96.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.168.143) ซ่อมแซมท่อลอดคลอง 1R-RMC.กิ่วลม จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ใหม่พัฒนา เกาะคา ลำปาง 18/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2561 85,452 11/12/2561 85,452 บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด 10/01/2562 500,000 500,000 477,807 477,807 95.56 100.00 95.00 100.00 95.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 600 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.168.144) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ 2 ทาง ป้องกันน้ำท่วมในแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 แจ้ห่ม ลำปาง 13/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/12/2561 15/12/2561 24/12/2561 734,979 08/01/2562 734,979 บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่อรรถพร (1997) 03/04/2562 2,280,920 2,280,920 2,267,675 2,267,675 99.42 89.00 98.00 89.00 98.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.168.145) ซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังพร้อมอาคารประกอบ บ้านฮ่องลี่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 4,600,000 4,600,000 4,600,000 499,600 4,100,400 แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 28/09/2561 494,485 29/11/2561 494,485 90 29/11/2561 04/12/2561 03/03/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญเสริมกิจ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/11/2561 28/11/2561 30/11/2561 1,059,472 14/12/2561 1,059,472 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางนภาภันฑ์ 03/04/2562 4,302,775 494,485 3,808,290 4,238,336 494,485 3,743,851 98.50 100.00 98.00 100.00 98.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (12) ปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 5 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 14,000,000 14,000,000 13,521,000 1,480,000 12,041,000 หนองหล่ม ห้างฉัตร ลำปาง 05/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/12/2561 25/12/2561 02/01/2562 753,727 04/01/2562 753,727 30 15/01/2562 13/02/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่อรรถพร (1997) วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/12/2561 25/12/2561 02/01/2562 753,727 14/01/2562 753,727 บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่อรรถพร (1997) 03/04/2562 10,954,713 854,528 10,100,185 8,568,450 8,568,450 78.22 91.00 40.00 91.00 40.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 1,200 1,350 1,350 133 0 9000
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (13) ปรับปรุงฝายห้วยแม่ไพรลูกที่ 6 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 18,000,000 18,000,000 17,416,000 2,250,000 15,166,000 บ้านเป้า เมืองลำปาง ลำปาง 18/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/12/2561 03/01/2562 07/01/2562 1,405,473 02/05/2562 1,405,473 180 15/05/2562 10/11/2562 บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/12/2561 03/01/2562 07/01/2562 1,257,518 17/01/2562 1,257,518 บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด 06/06/2562 13,885,389 1,405,473 12,479,916 8,290,804 8,290,804 59.71 86.00 39.00 86.00 39.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 1,507 1,550 1,550 133 0 8000
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.9) ปรับปรุงท่อส่งน้ำสนับสนุนนาแปลงใหญ่ จำนวน 9 แห่ง คลองซอย 12 RMC.กิ่วลม ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 777,000 777,000 ลำปางหลวง เกาะคา ลำปาง 18/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2561 45,132 11/12/2561 45,132 บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด 10/01/2562 777,000 777,000 751,621 751,621 96.73 100.00 85.00 100.00 85.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 8,500 4,500 4,500 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.10) ปรับปรุงระบบส่งน้ำสนับสนุนแปลงทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,400,000 5,400,000 5,150,000 5,150,000 เมืองลำปาง ลำปาง 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/12/2561 03/01/2562 08/01/2562 2,099,153 17/01/2562 2,099,153 บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่อรรถพร (1997) 03/04/2562 4,431,408 4,431,408 2,945,065 2,945,065 66.46 90.00 54.00 90.00 54.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 500 500 500 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.11) ปรับปรุงอาคารอัดน้ำกลางคลอง RMC.กิ่วคอหมา จำนวน3แห่ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 5,720,000 5,720,000 แจ้ห่ม ลำปาง 13/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/11/2561 24/11/2561 29/11/2561 1,448,597 14/11/2561 1,448,597 บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่อรรถพร (1997) 03/04/2562 5,218,208 5,218,208 3,895,207 3,895,207 74.65 85.00 54.00 85.00 54.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 796 796 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.12) ปรับปรุงคลองซอย 8+034 RMC.กิ่วลม ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,387,000 2,387,000 บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 02/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/01/2562 01/02/2562 07/03/2562 952,052 21/02/2562 952,052 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญเจริญศรี 03/04/2562 2,124,239 2,124,239 1,708,337 1,708,337 80.42 76.00 83.00 76.00 83.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 400 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.13) ปรับปรุงคลองซอย 18.3L -1.4L-RMC.กิ่วลม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 3,818,000 3,818,000 นิคมพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 02/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 483,977 30/11/2561 483,977 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางชัยยาก่อสร้าง 10/01/2562 3,564,980 3,564,980 2,777,813 2,777,813 77.92 97.00 75.00 97.00 75.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 912 912 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.14) ปรับปรุงคลองซอย กม.5+838 RMC.กิ่วลม ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,388,000 2,388,000 บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 02/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/02/2562 06/02/2562 14/02/2562 1,136,198 26/02/2562 1,136,198 หจก.ลำปางชัยยา 03/04/2562 1,983,074 1,983,074 1,733,200 1,733,200 87.40 68.00 92.00 68.00 92.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 170 170 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.15) ปรับปรุงระบายน้ำปลายคลอง คลองซอย 1.6L-RMC.กิ่วลม, 11.2L-RMC.กิ่วลม และคลองแยกซอย 15.2L-1.1R-RMC.กิ่วลม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 2,872,000 2,872,000 เมืองลำปาง ลำปาง 17/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/01/2562 05/02/2562 08/02/2562 898,327 22/02/2562 898,327 บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่อรรถพร (1997) 03/04/2562 2,658,261 2,658,261 2,102,268 2,102,268 79.08 80.00 80.00 80.00 80.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 190 178 178 98 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.16) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย กม.8+000 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 3,813,000 3,813,000 แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง 13/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-market 25/01/2562 05/02/2562 08/02/2562 852,234 22/02/2562 852,234 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางนภาพันธ์ 03/04/2562 3,691,498 3,691,498 2,415,731 2,415,731 65.44 78.00 54.00 78.00 54.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำวัง 300 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.17) ปรับปรุงคูส่งน้ำ กม.10+800 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 477,000 477,000 แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 2,750 23/11/2561 2,750 หจก.ลำปางชัยยา 28/12/2561 477,000 477,000 476,790 476,790 99.96 100.00 99.00 100.00 99.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 100 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (1.18) ปรับปรุงคลองแยกซอย คลองซอย 3 RMC.กิ่วคอหมา ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,500,000 4,500,000 4,290,000 4,290,000 แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง 13/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2562 31/01/2562 06/02/2562 689,322 14/02/2562 689,322 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางนภาพันธ์ 03/04/2562 4,108,276 4,108,276 2,099,328 2,099,328 51.10 78.00 54.00 78.00 54.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 300 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (6) ปรับปรุงคลองซอย 36.7L-RMC กิ่วลม ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 14,000,000 14,000,000 13,470,000 13,470,000 บ้านเป้า เมืองลำปาง ลำปาง 13/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/12/2561 16/01/2562 21/01/2562 6,213,129 30/01/2562 6,213,129 บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด 03/04/2562 12,323,208 12,323,208 5,790,052 5,790,052 46.98 73.00 30.00 73.00 30.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 1,625 1,625 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (7) ปรับปรุงคลองซอย 35.7L-RMC กิ่วลม ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 14,450,000 14,450,000 บ้านเป้า เมืองลำปาง ลำปาง 13/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/12/2561 17/01/2562 21/01/2562 6,428,413 30/01/2562 6,428,413 บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด 03/04/2562 13,438,205 13,438,205 6,392,189 6,392,189 47.57 79.00 45.00 79.00 45.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 2,115 2,115 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (56) ปรับปรุงขยายทางระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบแม่น้ำวังด้านท้ายเขื่อนกิ่วลม (ระยะที่ 2) ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 19,360,000 19,360,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 04/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/09/2561 21/09/2561 01/10/2561 2,898,301 28/11/2561 2,898,301 บริษัท เกเบี้ยน โปรดักส์ 10/01/2562 16,799,822 16,799,822 11,530,969 11,530,969 68.64 79.00 48.00 79.00 48.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 5,000 5,000 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (115) ปรับปรุงขยายทางระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบท้ายเขื่อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 39,037,000 39,037,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 27/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/12/2561 219,120 14/12/2561 219,120 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันตาท์ ปิโตรเลียม 10/01/2562 34,742,213 34,742,213 28,481,469 28,481,469 81.98 84.00 75.00 84.00 75.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 1,430 1,430 730 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกลางคลอง RMC.กิ่วลม จำนวน 2 แห่ง ท้าย กม.4, กม.20 ตำบลบุญนาคพัฒนา,นิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,358,709 3,358,709 3,358,709 3,358,709 บุญนาคพัฒนา,นิคมพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 10/06/2562 3,358,696 3,358,696 3,318,919 3,318,919 98.82 100.00 98.00 100.00 98.00 11/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 814,000 814,000 814,000 814,000 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/11/2561 29/11/2561 13/12/2561 690,000 15/01/2562 690,000 บริษัท โตโยต้าลำปาง จำกัด 15/02/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (crane) 3 ตัน จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/11/2561 29/11/2561 13/12/2561 2,224,900 16/01/2562 2,224,900 บริษัท ไฮโดรควิพ จำกัด 15/02/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online ขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 2 ครั้ง