ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 22 มี.ค. 2562 เวลา 19:26:09]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมีนาคม ผล แผน เดือนมีนาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.1.28) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,542,000 4,542,000 4,542,000 4,542,000 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/11/2561 98,808 28/11/2561 98,808 บริษัทแม่กรณ์ปิโตเลียม จำกัด 12/12/2561 4,519,400 4,519,400 1,401,654 1,401,654 31.01 45.00 30.00 10.00 30.00 26/02/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.1.35) บริหารการส่งน้ำในเขต.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 710,000 710,000 710,000 710,000 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/12/2561 28,030 14/12/2561 28,030 บริษัทแม่กรณ์ปิโตเลียม จำกัด 03/01/2562 710,000 710,000 81,110 81,110 11.42 40.00 10.00 10.00 10.00 26/02/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.3.8) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2562 10,932 05/02/2562 10,932 บริษัทแม่กรณ์ ปิโตเลียมจำกัด 12/02/2562 1,000,000 1,000,000 10,932 10,932 1.09 40.00 0.00 10.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ปรับปรุงคันคลอง LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 2.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 6,000,000 6,000,000 6,000,000 5,820,000 180,000 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 5,726,673 4,326,000 4,200,000 126,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง 14L-RMC ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 1.010 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 4,460,000 4,460,000 5,800,000 5,630,000 170,000 แม่เย็น พาน เชียงราย 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 4,216,896 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง 16L-RMC ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 1.129 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 4,750,000 4,750,000 6,500,000 6,310,000 190,000 ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 4,424,835 2,915,930 2,831,000 84,930 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง 20L-RMC ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 1.492 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 6,600,000 6,600,000 8,600,000 8,350,000 250,000 เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 6,246,834 6,402,524 6,216,034 186,490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง 21L-RMC ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 1.600 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 6,000,000 6,000,000 9,200,000 8,930,000 270,000 ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/02/2562 5,664,892 5,814,144 5,644,800 169,344 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ปรับปรุงถนนทางเข้าเขื่อนแม่สรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 4.500 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 16,000,000 16,000,000 16,000,000 15,530,000 470,000 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 15,479,217 10,203,753 9,906,559 297,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ปรับปรุงคันคลองฝั่งซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ระยะที่ 1 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 4.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 11,700,000 11,700,000 17,000,000 16,500,000 500,000 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/02/2562 11,328,814 9,606,810 9,327,000 279,810 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง 13L-RMC ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 2.500 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 9,800,000 9,800,000 14,300,000 13,880,000 420,000 แม่เย็น พาน เชียงราย 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 9,437,572 6,220,870 6,039,680 181,190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง 15L-RMC ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 3.500 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 12,000,000 12,000,000 19,600,000 19,030,000 570,000 แม่เย็น พาน เชียงราย 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/02/2562 11,568,049 9,412,882 9,138,720 274,162 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง 17L-RMC ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 3.385 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 12,600,000 12,600,000 19,000,000 18,440,000 560,000 ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/01/2562 27/02/2562 10,430,000 10,430,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินทวีเคหะกิจ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/03/2562 11,730,020 10,742,900 10,430,000 312,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง 17La-RMC ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 4.296 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 14,750,000 14,750,000 17,000,000 16,500,000 500,000 ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 14,031,967 14,441,630 14,021,000 420,630 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง 18L-RMC ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 2.785 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,800,000 10,800,000 15,800,000 15,340,000 460,000 เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 10,207,199 7,884,650 7,655,000 229,650 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง 19L-RMC ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 2.487 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 9,300,000 9,300,000 14,200,000 13,780,000 420,000 เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 8,834,713 9,078,420 8,814,000 264,420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง 22L-RMC ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะทาง 1.806 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 7,400,000 7,400,000 10,400,000 10,100,000 300,000 ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 6,798,631 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งานปรับปรุงถนนคันคลอง RMC ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 3.336 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,700,000 300,000 ม่วงคำ พาน เชียงราย 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/01/2562 07/02/2562 07/02/2562 7,790,000 7,790,000 60 หจก.สมทรง แม็คโคร คอนเน็คชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/03/2562 9,609,857 8,023,700 7,790,000 233,700 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว งานปรับปรุงคันคลอง RMC ระยะที่ 2 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 5.120 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 18,000,000 18,000,000 18,000,000 17,480,000 520,000 ทรายขาว พาน เชียงราย 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/01/2562 07/02/2562 07/02/2562 15,700,000 15,700,000 90 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะชัย แอสโซซิเอท วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/03/2562 17,470,180 16,171,000 15,700,000 471,000 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.12) ปรับปรุงบ่อพักน้ำ ปากคลองซอย 1R-LMC ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 3,100,000 3,100,000 3,016,000 420,000 2,596,000 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 131,700 23/11/2561 131,700 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 19/12/2561 3,008,834 419,353 2,589,481 871,207 871,207 28.95 65.00 30.00 20.00 30.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.168.135) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 400,000 600,000 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2562 99,770 26/02/2562 99,770 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายเทคนิคการก่อสร้าง 11/03/2562 588,000 588,000 0.00 40.00 0.00 10.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.168.146) ซ่อมแซมบานระบายอาคารอัดน้ำกลางคลองสายใหญ่ ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ทรายขาว พาน เชียงราย 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 498,589 19/11/2561 498,589 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 20/11/2561 1,000,000 1,000,000 928,093 928,093 92.81 100.00 90.00 100.00 90.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.168.147) ซ่อมแซมบานระบายอาคารอัดน้ำกลางคลองสายใหญ่ ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 331,535 29/10/2561 331,535 ห้างหุ้นส่วนสามัญ รอบเวียงวัสดุ 06/11/2561 482,500 482,500 481,615 481,615 99.82 100.00 95.00 100.00 95.00 29/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.168.148) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตส่งน้ำ FTO.Lพิเศษ 4L-RMC ช่วง กม.0+000 - กม.0+665 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 สันติสุข พาน เชียงราย 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 56,498 31/10/2561 56,498 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 20/11/2561 900,000 900,000 899,033 899,033 99.89 100.00 100.00 100.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.168.149) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำข้างคลอง RMC กม.29+275 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ม่วงคำ พาน เชียงราย 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 157,457 16/11/2561 157,457 ร้านทรัพย์ทวี 20/11/2561 500,000 500,000 499,582 499,582 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 29/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.168.150) ซ่อมแซมด้านท้ายคลองซอย 14L-RMC ช่วง กม.3+849 ถึง กม.4+837 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,945,000 1,945,000 1,945,000 1,945,000 ทานตะวัน พาน เชียงราย 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/09/2561 26/11/2561 512,280 26/11/2561 512,280 หจก.กฤตภาส 41 03/01/2562 1,945,000 1,945,000 1,914,810 1,914,810 98.45 100.00 95.00 100.00 95.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.168.151) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 4R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 164,278 23/11/2561 164,278 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 04/12/2561 450,000 450,000 449,096 449,096 99.80 100.00 95.00 100.00 95.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.168.152) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 3L-RMC ช่วง กม. 7+084 - กม.8+216 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 เจริญเมือง พาน เชียงราย 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 516,681 12/11/2561 516,681 หจก.กฤตภาส 41 20/11/2561 1,800,000 1,800,000 1,799,622 1,799,622 99.98 100.00 90.00 100.00 90.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.168.153) ซ่อมแซมคอนกรีตดาด FTO.24 ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 1+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 65,010 14/11/2561 65,010 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 20/11/2561 1,000,000 1,000,000 999,561 999,561 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.168.154) ซ่อมแซม ทรบ. ปลายคลอง 19L-RMC ช่วง กม. 1+910 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 เจริญราษฎร์ พาน เชียงราย 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 48,279 01/11/2561 48,279 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 08/11/2561 500,000 500,000 498,840 498,840 99.77 100.00 90.00 100.00 90.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.168.155) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 5R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 460,000 460,000 460,000 460,000 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 166,844 23/11/2561 166,844 หจก.กฤตภาส 41 03/12/2561 460,000 460,000 458,051 458,051 99.58 100.00 90.00 100.00 90.00 29/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.168.156) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง FTO.2L-RMC ช่วง กม. 0+450 - กม.1+192 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 ธารทอง แม่ลาว เชียงราย 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 30,481 31/10/2561 30,481 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 08/11/2561 350,000 350,000 349,784 349,784 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.168.157) ซ่อมแซมด้านท้ายคลองซอย 20L-RMC ช่วง กม.1+500 ถึง กม. 1+910 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 988,000 988,000 988,000 988,000 ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/12/2561 124,227 02/01/2562 124,227 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 14/01/2562 988,000 988,000 450,564 450,564 45.60 100.00 50.00 20.00 50.00 05/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.168.158) ซ่อมแซมคอนกรีตดาด FTO.35 ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+660 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ม่วงคำ พาน เชียงราย 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2561 153,648 26/11/2561 153,648 หจก.กฤตภาส 41 12/12/2561 500,000 500,000 499,613 499,613 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 29/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.168.159) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC กม.37+950 ถึง กม. 49+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,482,000 1,482,000 1,482,000 1,482,000 ป่าแฝก แม่ใจ เชียงราย 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 140,983 07/01/2562 140,983 หจก.กฤตภาส 41 14/01/2562 1,482,000 1,482,000 727,361 727,361 49.08 100.00 50.00 20.00 50.00 05/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.168.160) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดซอย 6R-LMC ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 2+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/01/2562 43,200 02/01/2562 43,200 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 14/01/2562 1,200,000 1,200,000 648,357 648,357 54.03 100.00 50.00 20.00 50.00 05/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.168.161) ซ่อมแซมคันคลองซอย 1L-RMC ช่วง กม. 2+460-กม.4+540 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 650,000 650,000 650,000 70,000 580,000 ธารทอง พาน เชียงราย 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 04/12/2561 69,625 04/12/2561 69,625 5 06/12/2561 06/12/2561 14/12/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคนิคการก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2561 486,552 04/12/2561 486,552 หจก.เชียงรายเทคนิคการก่อสร้าง 19/12/2561 70,375 649,614 69,625 579,989 648,216 69,625 578,591 99.78 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.168.162) ซ่อมแซมคอนกรีตดาด FTO.44 ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 2+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ม่วงคำ พาน เชียงราย 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 326,206 16/11/2561 326,206 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 20/11/2561 1,000,000 1,000,000 999,204 999,204 99.92 100.00 95.00 100.00 95.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.168.163) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำข้างคลอง RMC กม.21+222 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2561 28,470 15/11/2561 28,470 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 20/11/2561 450,000 450,000 449,861 449,861 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (14) ปรับปรุงประตูระบายน้ำเจ้าวรการบัญชา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 80,000,000 80,000,000 67,558,400 20,140,000 47,418,400 ธารทอง พาน เชียงราย 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/09/2561 08/10/2561 3,978,032 06/12/2561 3,978,032 240 20/12/2561 07/12/2561 16/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนพันธ์รุ่งกิจ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 6,323,560 07/01/2562 6,323,560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ตังอู๋เซ้ง 01/03/2562 8,148,241 58,250,024 11,074,197 47,175,827 9,280,318 535,746 8,744,572 15.93 25.00 15.00 8.50 15.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 23,430 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.19) ปรับปรุงอาคารอัดน้ำ RMC พร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 4,000,000 4,000,000 3,896,500 2,346,824 1,549,676 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 10/01/2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/01/2562 487,221 07/01/2562 487,221 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 30/01/2562 690,217 1,545,525 1,545,525 673,181 673,181 43.56 50.00 50.00 12.50 50.00 26/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 5,660 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.20) ปรับปรุงอาคารอัดน้ำ LMC พร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,700,000 1,700,000 1,670,000 1,129,475 540,525 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 204,128 31/10/2561 204,128 ห้างหุ้นส่วนสามัญ รอบเวียงวัสดุ 09/11/2561 525,237 525,237 262,925 262,925 50.06 100.00 50.00 30.00 50.00 26/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 3,510 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.21) ปรับปรุงคลองซอย 10L-RMC ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 8,000,000 8,000,000 7,722,950 830,000 6,892,950 เมืองพาน พาน เชียงราย 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/10/2561 17/10/2561 29/10/2561 493,327 24/12/2561 493,327 90 03/01/2562 02/01/2562 02/04/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนันท์วรพัชร การก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 1,708,616 24/01/2562 1,708,616 หจก.กฤตภาส 41 01/03/2562 836,147 7,366,727 493,327 6,873,400 3,180,265 3,180,265 43.17 37.50 40.00 12.50 40.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 1,060 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.22) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำ RMC กม. 48+660 พร้อมระบบระบายน้ำลงหนองเล็งทราย ระยะที่ 1ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 9,500,000 9,500,000 9,220,000 482,600 8,737,400 ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/12/2561 482,534 21/01/2562 482,534 150 29/01/2562 27/06/2562 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/09/2561 04/10/2561 12/10/2561 2,123,702 2,123,702 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 12/03/2562 486,738 9,235,142 482,540 8,752,602 4,484,555 4,484,555 48.56 30.00 40.00 10.00 40.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 9 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 187,200 187,200 187,200 187,200 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 26/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2562 187,200 28/01/2562 187,200 ร้านโย คอมพิวเตอร์ 05/03/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,800 40,800 40,800 40,800 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 26/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (crane) 3 ตัน จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 26/12/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/03/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)4 Users online ขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 10 ครั้ง