ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 06 เม.ย. 2563 เวลา 03:50:57]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนเมษายน ผล แผน เดือนเมษายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.35) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ระยะทาง 70 กิโลเมตร ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 163,100 163,100 163,100 163,100 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 27/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 19,984 12/03/2563 19,984 หจก.หลิ่มเซ่งพงษ์ 13/03/2563 163,100 163,100 19,984 19,984 12.25 100.00 0.00 40.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.120) บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว พื้นที่ชลประทาน 148,300 ไร่ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 740,000 740,000 740,000 740,000 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 04/12/2562 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 132,720 10/03/2563 132,720 หจก.หลิ่มเซ่งพงษ์ 11/03/2563 740,000 740,000 132,720 132,720 17.94 37.50 0.00 12.50 0.00 148,000 30,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.121) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ พื้นที่ 600 ไร่ ความยาว 70 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,542,000 4,542,000 4,542,000 4,542,000 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 04/12/2562 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 94,788 03/03/2563 94,788 บริษัทแม่กรณ์ปิโตเลียม จำกัด 06/03/2563 4,542,000 4,542,000 94,788 94,788 2.09 37.50 0.00 12.50 0.00 148,000 30,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.671) กำจัดวัชพืชในเขตโครงการ ปริมาณ 433 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 04/12/2562 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 63,600 13/03/2563 63,600 หจก.หลิ่มเซ่งพงษ์ 13/03/2563 1,000,000 1,000,000 0.00 37.50 0.00 12.50 0.00 500 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.47) ปรับปรุงคันคลองซอย 1R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,310,000 190,000 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 27/12/2562 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/02/2563 10/03/2563 10/03/2563 6,290,000 6,290,000 หจก.เชียงรายทรายเพชร วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2563 29,792 27/03/2563 29,792 หจก.หลิ่มเซ่งพงษ์ 02/04/2563 6,482,089 6,400,075 6,290,000 110,075 0.00 45.00 0.00 45.00 0.00 ยางพารา, 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.48) ปรับปรุงคันคลองซอย 2R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,310,000 190,000 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 27/12/2562 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/02/2563 10/03/2563 10/03/2563 4,755,539 4,755,539 หจก.สินทวีเคหะกิจ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2563 18,620 26/03/2563 18,620 หจก.หลิ่มเซ่งพงษ์ 02/04/2563 6,432,284 4,838,760 4,755,540 83,220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.49) ปรับปรุงคันคลองซอย 3R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,310,000 190,000 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 27/12/2562 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/02/2563 10/03/2563 10/03/2563 4,436,860 4,436,860 หจก.สินทวีเคหะกิจ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2563 18,620 26/03/2563 18,620 หจก.หลิ่มเซ่งพงษ์ 02/04/2563 6,433,790 4,514,500 4,436,860 77,640 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.50) ปรับปรุงคันคลองซอย 4R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,310,000 190,000 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 27/12/2562 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/02/2563 10/03/2563 10/03/2563 4,772,487 4,772,487 หจก.สินทวีเคหะกิจ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 19,867 31/03/2563 19,867 หจก.หลิ่มเซ่งพงษ์ 02/04/2563 6,455,773 4,856,000 4,772,490 83,510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (44) ปรับปรุงคันคลอง RMC ระยะที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ระยะทาง 3.200 กม. ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 12,000,000 12,000,000 12,000,000 11,650,000 350,000 ทรายขาว พาน เชียงราย 27/12/2562 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/02/2563 10/03/2563 18/03/2563 11,540,000 11,540,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะชัย แอสโซซิเอท วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 18,620 31/03/2563 18,620 หจก.หลิ่มเซ่งพงษ์ 02/04/2563 11,607,064 11,741,950 11,540,000 201,950 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (45) ปรับปรุงคันคลอง 4L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ระยะทาง 3.650 กม.ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 17,000,000 17,000,000 17,000,000 16,500,000 500,000 สันติสุข พาน เชียงราย 27/12/2562 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/02/2563 10/03/2563 18/03/2563 16,490,000 16,490,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลิ่มเซ่งพงษ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2563 49,857 27/03/2563 49,857 หจก.หลิ่มเซ่งพงษ์ 02/04/2563 16,739,661 16,778,570 16,490,000 288,570 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (46) ปรับปรุงคันคลองซอย 3L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ระยะทาง 3.200 กม. ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 14,560,000 440,000 ทรายขาว พาน เชียงราย 27/12/2562 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/02/2563 10/03/2563 18/03/2563 11,648,000 11,648,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายทรายเพชร วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2563 39,497 27/03/2563 39,497 หจก.หลิ่มเซ่งพงษ์ 02/04/2563 14,784,313 11,851,840 11,648,000 203,840 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 170 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.1331) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 22L-RMC จำนวน 3,000 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา 20/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2562 183,652 06/03/2563 183,652 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 02/04/2563 485,830 1,450,000 1,450,000 489,492 489,492 33.76 100.00 0.00 30.00 0.00 300 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.3379) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จำนวน 102,564 ลูกบาศก์เมตร ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 27/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 203,760 05/03/2563 203,760 บริษัทสุขุม เซอร์วิส จำกัด 13/03/2563 4,000,000 4,000,000 407,520 407,520 10.19 37.50 0.00 12.50 0.00 5,000 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.4397) ซ่อมแซมคลองซอย 7L-RMC จำนวน 438 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 20/11/2562 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 1,058,960 23/03/2563 1,058,960 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 02/04/2563 650,000 650,000 64,997 64,997 10.00 100.00 0.00 30.00 0.00 150 78 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.4398) ซ่อมแซมคลองแยกซอย 1R - 13L - RMC จำนวน 1,650 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 620,000 620,000 620,000 620,000 ทานตะวัน พาน เชียงราย 17/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2562 195,615 01/04/2563 195,615 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 02/04/2563 196,668 620,000 620,000 64,950 64,950 10.48 100.00 0.00 30.00 0.00 400 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.4406) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC จำนวน 3,525 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ทรายขาว พาน เชียงราย 20/11/2562 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/12/2562 425,960 31/03/2563 425,960 หจก.กฤตภาส 41 02/04/2563 426,001 1,500,000 1,500,000 231,073 231,073 15.40 100.00 0.00 30.00 0.00 1,711 170 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.4407) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 13L - RMC จำนวน 3,776 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,420,000 1,420,000 1,420,000 1,420,000 ทานตะวัน พาน เชียงราย 20/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2562 162,511 24/03/2563 162,511 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 31/03/2563 162,562 1,420,000 1,420,000 0.00 100.00 0.00 30.00 0.00 10,000 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.4408) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 15L - RMC จำนวน 3,760 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,380,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000 แม่เย็น พาน เชียงราย 20/11/2562 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2562 153,626 24/03/2563 153,626 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 31/03/2563 153,746 1,380,000 1,380,000 0.00 100.00 0.00 30.00 0.00 3,000 349 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.4409) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 1L-RMC จำนวน 883 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ธารทอง พาน เชียงราย 20/11/2562 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/12/2562 13,284 06/03/2563 13,284 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 17/03/2563 1,357 300,000 300,000 135,527 135,527 45.18 100.00 0.00 30.00 0.00 1,985 237 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.4410) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 4L-RMC จำนวน 3,985 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เมืองพาน พาน เชียงราย 20/11/2562 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2562 444,915 23/03/2563 444,915 หจก.กฤตภาส 41 31/03/2563 445,698 1,500,000 1,500,000 219,835 219,835 14.66 100.00 0.00 40.00 0.00 100 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.4411) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 5L-RMC จำนวน 770 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 สันกลาง พาน เชียงราย 20/11/2562 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/12/2562 93,000 23/03/2563 93,000 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 27/03/2563 94,027 300,000 300,000 61,172 61,172 20.39 100.00 0.00 30.00 0.00 5,000 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.4412) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 8L-RMC จำนวน 1,043 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 20/11/2562 27/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/12/2562 61,380 23/03/2563 61,380 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 02/04/2563 255,740 800,000 800,000 68,220 68,220 8.53 100.00 0.00 40.00 0.00 300 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.4419) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย จำนวน 5,320 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 20/11/2562 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2562 67,590 24/03/2563 67,590 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 31/03/2563 68,916 2,000,000 2,000,000 44,280 44,280 2.21 100.00 0.00 30.00 0.00 829 134 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.4420) ซ่อมแซมคันคลองซอย 4L-RMC จำนวน 10,150 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 750,000 750,000 750,000 77,000 673,000 สันติสุข พาน เชียงราย 20/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 19/03/2563 76,200 76,200 หจก.ชวนันท์วรพัร การก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 10,238 19/03/2563 10,238 บริษัทแม่กรณ์ปิโตเลียม จำกัด 03/04/2563 749,990 77,000 672,990 0.00 100.00 0.00 30.00 0.00 2,000 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.4421) ซ่อมแซมคันคลองแยกซอย 1R-4L-RMC จำนวน 210 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 300,000 300,000 300,000 42,000 258,000 เมืองพาน พาน เชียงราย 20/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 03/03/2563 41,989 41,989 หจก.เชียงรายเทคนิคการก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 119,700 05/03/2563 119,700 หจก.กฤตภาส 41 02/04/2563 299,990 42,000 257,990 119,700 119,700 39.90 100.00 0.00 40.00 0.00 300 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.4423) ซ่อมแซมบ่อพักน้ำคลอง RMC จำนวน 2,000 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 4,000,000 4,000,000 4,000,000 367,000 3,633,000 ธารทอง พาน เชียงราย 27/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 199,060 27/03/2563 199,060 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 31/03/2563 3,999,990 367,000 3,632,990 0.00 100.00 0.00 30.00 0.00 4,600 1,025 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.4426) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน10รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 400,000 600,000 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 27/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 99,384 27/03/2563 99,384 หจก.กฤตภาส 41 30/03/2563 1,000,000 400,000 600,000 0.00 37.50 0.00 12.50 0.00 12,000 1,700 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.4427) ซ่อมแซมฝายท้าวแก่นจันทร์พร้อมระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 จำนวน 6,320 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 370,000 4,630,000 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 27/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 219,728 01/04/2563 219,728 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 02/04/2563 4,999,990 370,000 4,629,990 88,560 88,560 1.77 37.50 0.00 12.50 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.4446) ซ่อมแซมเสริมคันคลองซอย 3L-RMC จำนวน 2,134 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 600,000 600,000 600,000 60,000 540,000 ทรายขาว พาน เชียงราย 20/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 26/02/2563 59,636 59,636 บริษัทอรุณโชค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 3,828 24/03/2563 3,828 บริษัทแม่กรณ์ปิโตเลียม จำกัด 02/04/2563 599,627 59,637 539,990 0.00 100.00 0.00 40.00 0.00 1,000 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.5) งานปรับปรุงบ่อพักน้ำ 8L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 4,000,000 4,000,000 4,000,000 369,700 3,630,300 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 27/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 19/03/2563 357,155 357,155 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชโนทัย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 109,604 30/03/2563 109,604 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 02/04/2563 3,890,190 369,700 3,520,490 0.00 30.00 0.00 15.00 0.00 500 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.6) ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO 2 R-LMC พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 3,150,000 3,150,000 821,000 44,000 777,000 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 27/12/2562 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 128,192 01/04/2563 128,192 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 02/04/2563 3,001,890 44,000 2,957,890 22,140 22,140 0.74 60.00 0.00 30.00 0.00 600 70 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.7) ปรับปรุงบ่อพักน้ำ 4L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลสันติสุขอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 4,550,000 4,550,000 4,550,000 363,500 4,186,500 สันติสุข พาน เชียงราย 20/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 26/02/2563 362,436 362,436 หจก.เชียงรายเทคนิคการก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/02/2563 10/03/2563 1,486,167 19/03/2563 1,486,167 หจก.เชียงใหม่ตั้งอู๋เซ้ง 30/03/2563 362,505 4,409,297 362,437 4,046,860 0.00 20.00 0.00 15.00 0.00 500 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.8) ปรับปรุงบ่อพักน้ำ สันขี้เบ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 6,000,000 6,000,000 6,000,000 320,500 5,679,500 ม่วงคำ พาน เชียงราย 27/12/2562 28/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 19/03/2563 309,500 309,500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชโนทัย วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/02/2563 19/02/2563 10/03/2563 2,007,493 31/03/2563 2,007,493 หจก.เชียงใหม่ตั้งอู๋เซ้ง 02/04/2563 5,814,460 320,500 5,493,960 0.00 30.00 0.00 15.00 0.00 2,000 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.9) ปรับปรุงอาคารรับน้ำเข้าคลอง LMC จำนวน 8 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บัวสลี แม่ลาว เชียงราย 27/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 149,760 24/03/2563 149,760 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 31/03/2563 1,924,400 1,924,400 27,086 27,086 1.41 50.00 0.00 25.00 0.00 3,200 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (1.24) ปรับปรุงบ่อพักน้ำ สันต้นม่วง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลเจริญราษฏร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 7,500,000 7,500,000 6,100,000 499,800 5,600,200 เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา 26/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 10/03/2563 495,378 495,378 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 184,615 24/03/2563 184,615 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 02/04/2563 7,260,190 499,800 6,760,390 57,128 57,128 0.79 20.00 0.00 10.00 0.00 2,500 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว (73) งานป้องกันการกัดเซาะตลิ่งในลำน้ำสรวย เขื่อนแม่สรวย ระยะที่ 1 ความยาว 3.827 กม. ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 27/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 198,720 25/03/2563 198,720 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 31/03/2563 17,379,000 17,379,000 222,614 222,614 1.28 25.00 0.00 12.50 0.00 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ซ่อมแซมท่อระบายน้ำลงคลอง RMC กม.36+309 โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 560,000 560,000 560,000 560,000 แม่เย็น พาน เชียงราย 11/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/09/2562 187,363 23/09/2562 187,363 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 18/12/2562 252,802 252,802 252,733 252,733 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 10/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ขุดลอกอ่างกิ่วช้างคับ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 24/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 7,328 02/04/2563 7,328 หจก.หลิ่มเซ่งพงษ์ 02/04/2563 947,400 947,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ขุดลอกอ่างห้วยมะตื๋น งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 24/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 7,328 02/04/2563 7,328 หจก.หลิ่มเซ่งพงษ์ 02/04/2563 1,894,500 1,894,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ปรับปรุงอาคารอัดน้ำ RMC พร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,599,740 1,599,740 1,599,740 1,599,740 ทรายขาว พาน เชียงราย 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/03/2562 28/03/2562 673,242 28/03/2562 673,242 180 29/03/2562 26/11/2562 27/09/2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอพาน วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/01/2562 487,221 07/01/2562 487,221 หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 26/11/2562 1,599,740 1,176,020 423,720 1,599,740 1,176,020 423,720 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ปรับปรุงอาคารอัดน้ำ LMC พร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ ตำบลดงมะดะอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 793,512 793,512 793,512 793,512 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 26/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/01/2562 28/03/2562 81,572 28/03/2562 81,572 180 29/03/2562 29/03/2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอแม่ลาว วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 204,128 31/10/2561 204,128 ห้างหุ้นส่วนสามัญรอบเวียงวัสดุ 25/12/2562 793,512 793,512 793,512 793,512 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ปรับปรุงประตูระบายน้ำเจ้าวรการบัญชา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว อำเภอพานจังหวัดเชียงราย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,848,831 9,848,831 9,848,831 9,848,831 ธารทอง พาน เชียงราย 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/09/2561 10/10/2561 12/11/2561 3,978,032 06/12/2561 3,978,032 240 20/12/2561 07/12/2561 16/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัตพันธ์รุ่งกิจ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/01/2562 6,323,560 07/01/2562 6,323,560 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ตังอู๋เซ้ง 26/11/2562 9,848,831 2,757,668 7,091,162 9,818,669 2,757,668 9,532,664 99.69 100.00 10.00 100.00 10.00 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 868,000 868,000 868,000 868,000 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 11/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/11/2562 10/01/2563 720,000 28/01/2563 720,000 บริษัทแองเจิลเวย์ จำกัด 02/04/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 982,000 982,000 982,000 982,000 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 11/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/11/2562 20/11/2562 26/11/2562 860,000 16/01/2563 860,000 บริษัทท๊อปเบรท์มอเตอร์เซลส์จำกัด 10/03/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 109,000 109,000 109,000 109,000 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2562 9,850 29/11/2562 9,850 ร้านพลภัณฑ์เครื่องมีไฟฟ้า 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 249,600 249,600 249,600 249,600 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2562 267,660 27/11/2562 267,660 บริษัททวียนต์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 03/04/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,800 25,800 25,800 25,800 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2562 บริษัททวียนต์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 03/04/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 159,000 159,000 159,000 159,000 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/01/2563 159,000 07/01/2563 159,000 บริษัทนาซาอิน โนเวชั่นจำกัด 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)