ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 06 เม.ย. 2563 เวลา 04:11:31]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนเมษายน ผล แผน เดือนเมษายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.455) บริหารการส่งน้ำ ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 645,000 645,000 645,000 645,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 50,125 24/03/2563 50,125 หจก.ธนันฑ์ตาปิโตรเลียม 03/04/2563 50,125 645,000 645,000 50,125 50,125 7.77 28.52 0.00 14.26 0.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.459) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ จำนวน 341.2 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 69,969 13/03/2563 69,969 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 18/03/2563 69,969 2,200,000 2,200,000 69,969 69,969 3.18 28.54 0.00 14.27 0.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.915) กำจัดวัชพืช จำนวน 102.31 ไร่ (ด้วยแรงคน) ดำเนินการเองโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 332,500 332,500 332,500 332,500 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 33,464 09/03/2563 33,464 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 12/03/2563 33,464 332,500 332,500 33,464 33,464 10.06 25.00 10.06 25.00 10.06 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.31) งานปรับปรุงระบบประปา 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 293,883 06/03/2563 293,883 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 12/03/2563 293,883 2,880,700 2,880,700 395,724 395,724 13.74 28.56 10.74 14.26 10.74 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.32) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 11/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 152,655 09/03/2563 152,655 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 12/03/2563 152,655 3,841,900 3,841,900 228,730 228,730 5.95 25.54 4.59 14.27 10.74 31/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.2067) ซ่อมคอนกรีตดาดคลองเหมืองแสนพาบ แยกเหมืองแก้ จำนวน 2,261 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 น้ำโจ้ แม่ทะ ลำปาง 03/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 164,946 04/03/2563 164,946 หจก.ชโนทัย 12/03/2563 164,946 1,100,000 1,100,000 206,715 206,715 18.79 45.44 18.79 22.72 18.79 31/03/2563 950 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.2068) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองซอย 10ก จำนวน 1 แห่ง คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 570,000 570,000 570,000 570,000 บ้านเป้า เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 66,226 06/03/2563 66,226 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 12/03/2563 66,232 570,000 570,000 66,226 66,226 11.62 43.85 11.62 26.31 11.62 24/03/2563 1,260 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.2069) ซ่อมแซมคลองซอย 2ก จำนวน 2,295 ตารางเมตรคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,160,000 1,160,000 1,160,000 1,160,000 บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 94,415 10/03/2563 94,415 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 12/03/2563 94,419 1,160,000 1,160,000 94,415 94,415 8.14 43.10 8.14 21.55 8.14 24/03/2563 950 59 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.2070) ซ่อมแซมคลองซอย 3 LMC.แม่วัง จำนวน 985 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 73,269 05/03/2563 73,269 บจก.สิริวิบูลย์ 12/03/2563 73,270 600,000 600,000 109,110 109,110 18.19 50.00 18.19 25.00 18.19 24/03/2563 2,000 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.2071) ซ่อมแซมคลองซอย 4 LMC.แม่วัง จำนวน 963 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 110,315 09/03/2563 110,315 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 13/03/2563 110,641 600,000 600,000 4,460 4,460 0.74 50.00 0.74 25.00 0.74 24/03/2563 2,000 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.2074) ซ่อมแซมคลองแยกซอย 1 ขวา คลองซอย 5 LMC.แม่วัง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 630,000 630,000 630,000 630,000 พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 116,140 09/03/2563 116,140 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 13/03/2563 116,414 630,000 630,000 5,990 5,990 0.95 47.60 0.00 23.80 0.00 24/03/2563 1,000 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.2085) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.35+700 จำนวน 1,400 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 147,699 06/03/2563 147,699 หจก.ชโนทัย 12/03/2563 147,700 900,000 900,000 164,099 164,099 18.23 33.34 18.23 16.67 18.23 24/03/2563 1,500 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.2091) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองระบายน้ำแยกซ้าย ฝายลูกที่ 3 ห้วยแม่ปูน จำนวน 3,450 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 224,980 03/03/2563 224,980 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 12/03/2563 224,980 1,500,000 1,500,000 224,980 224,980 15.00 10.00 15.00 10.00 15.00 24/03/2563 800 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.2092) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองระบายน้ำห้วยผาบ่อง คลองซอย1 จำนวน 1,383 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 149,997 04/03/2563 149,997 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 12/03/2563 149,997 1,000,000 1,000,000 149,997 149,997 15.00 40.00 15.00 25.00 15.00 24/03/2563 1,450 930 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.2093) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ ฝายลูกที่10 ห้วยแม่ปุง จำนวน 2,763 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 น้ำโจ้ แม่ทะ ลำปาง 03/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 224,976 04/03/2563 224,976 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 12/03/2563 224,976 1,500,000 1,500,000 224,976 224,976 15.00 10.00 15.00 10.00 15.00 24/03/2563 1,250 850 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.2094) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำแยกขวา ฝายลูกที่ 3 ห้วยแม่ปูน จำนวน 2,452 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,130,000 1,130,000 1,130,000 1,130,000 ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 169,435 04/03/2563 169,435 หจก.ชโนทัย 12/03/2563 169,435 1,130,000 1,130,000 169,435 169,435 14.99 30.97 14.99 22.12 14.99 24/03/2563 1,000 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.2095) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดปลายคลองระบายน้ำแยกซ้าย ฝายลูกที่ 3 ห้วยแม่ปูน จำนวน 1,787 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 820,000 820,000 820,000 820,000 ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 122,967 03/03/2563 122,967 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 12/03/2563 122,967 820,000 820,000 122,967 122,967 15.00 18.30 15.00 18.30 15.00 24/03/2563 400 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.2096) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดปลายคลองส่งน้ำแยกขวา คลองซอย1 แม่ปุง จำนวน 2,026 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 273,854 09/03/2563 273,854 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 12/03/2563 273,854 1,100,000 1,100,000 198,898 198,898 18.08 22.60 15.00 13.60 15.00 24/03/2563 1,450 950 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.2097) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดปลายคลองส่งน้ำแยกซ้าย ฝายลูกที่3 ห้วยแม่ปูน จำนวน 1,111 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 89,979 04/03/2563 89,979 บจก.สิริวิบูลย์ 12/03/2563 89,979 600,000 600,000 143,883 143,883 23.98 25.00 15.00 16.67 15.00 24/03/2563 550 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.2098) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดหน้าไซฟ่อนห้วยแม่กระติ๊บ จำนวน 1,200 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 131,296 09/03/2563 131,296 หจก.ชโนทัย 12/03/2563 131,300 800,000 800,000 131,296 131,296 16.41 6.25 16.41 6.25 16.41 24/03/2563 7,500 2,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.2099) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดอาคารห้วยแม่กระติ๊บ จำนวน 405 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 127,768 06/03/2563 127,768 บจก.สิริวิบูลย์ 12/03/2563 127,772 800,000 800,000 209,503 209,503 26.19 6.25 26.19 6.25 26.19 24/03/2563 1,500 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.2101) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บ้านแลง,บุญนาคพัฒนา,ุทุ่งฝาย เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 215,690 02/03/2563 215,690 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 05/03/2563 215,690 400,000 400,000 250,200 250,200 62.55 37.50 62.55 25.00 62.55 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.2102) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 บ้านแลง,บ้านเสด็จ,พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 187,435 02/03/2563 187,435 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 05/03/2563 187,435 350,000 350,000 218,520 218,520 62.43 28.56 62.43 14.28 62.43 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.2103) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 ชมพู,กล้วยแพะ,น้ำโจ้ เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 188,595 02/03/2563 188,595 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 05/03/2563 188,595 350,000 350,000 218,840 218,840 62.53 30.00 62.53 20.00 62.53 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.2105) ซ่อมแซมตะแกรงกันสวะหน้าอาคารไซฟ่อน ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 140,940 02/03/2563 140,940 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 05/03/2563 140,940 250,000 250,000 156,460 156,460 62.58 30.00 62.58 20.00 62.58 24/03/2563 1,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.2107) ซ่อมแซมท้ายอาคารระบายน้ำ กม.17+936 LMC.แม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 23/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 252,300 06/03/2563 252,300 บจก.สิริวิบูลย์ 13/03/2563 252,300 3,000,000 3,000,000 252,300 252,300 8.41 20.00 8.41 13.33 8.41 24/03/2563 2,000 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.2117) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 7 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 20/03/2563 100,000 27/03/2563 100,000 30 28/03/2563 28/03/2563 26/04/2563 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานคลองซอย 4ก RMC.แม่วัง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 100,000 1,000,000 1,000,000 0.00 20.00 0.00 10.00 0.00 24/03/2563 5,000 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.2118) ซ่อมแซมฝายแม่ก๋งลูกที่ 2 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บ้านเป้า เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 23/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 103,352 06/03/2563 103,352 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 13/03/2563 103,352 2,000,000 2,000,000 103,349 103,349 5.17 15.00 5.17 10.00 5.17 24/03/2563 990 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.2119) ซ่อมแซมพื้นหินก่อและลาด slope ท้ายประตูระบายทราย จำนวน 293 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 47,994 10/03/2563 47,994 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 12/03/2563 47,994 600,000 600,000 102,051 102,051 17.01 33.33 17.01 25.00 17.01 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.2128) ซ่อมแซมรางและท่อลอดบริเวณปากทางเข้าโครงการแม่วังฯ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 23,953 06/03/2563 23,953 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 12/03/2563 23,953 200,000 200,000 95,086 95,086 47.54 50.00 46.49 25.00 46.49 24/03/2563 5,000 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.2129) ซ่อมแซมราวกันตกและหลังคา อาคารประตูระบายทราย จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 197,747 02/03/2563 197,747 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 12/03/2563 197,747 350,000 350,000 226,354 226,354 64.67 42.86 64.67 28.57 64.67 24/03/2563 990 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.2134) ซ่อมแซมหินก่อพื้นและตลิ่งด้านขวาฝายหลวงสบอาง จำนวน 191 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 460,000 460,000 460,000 460,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 45,943 09/03/2563 45,943 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 12/03/2563 45,943 460,000 460,000 195,883 195,883 42.58 34.78 42.00 21.74 42.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.2135) ซ่อมแซมหินก่อพื้นและปากทางเข้าคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย จำนวน 224 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 48,530 09/03/2563 48,530 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 12/03/2563 48,530 500,000 500,000 68,323 68,323 13.66 30.00 13.66 20.00 13.66 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.2136) ซ่อมแซมหินเรียงยาแนวลาดตลิ่งท้ายประตูระบายทรายและด้านเหนือฝายหลวงสบอาง จำนวน 432 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 45,853 06/03/2563 45,853 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 12/03/2563 45,853 550,000 550,000 140,862 140,862 25.61 27.27 25.61 18.18 25.61 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.2137) ซ่อมแซมอาคารทิ้งน้ำลำห้วยทราย กม.14+320 จำนวน 1 แห่ง คลองส่งน้ำสายใหญ่ แม่วังฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,180,000 2,180,000 2,180,000 2,180,000 ทุ่งฝาย เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 19,974 09/03/2563 19,974 บจก.สิริวิบูลย์ 12/03/2563 19,974 2,180,000 2,180,000 328,538 328,538 15.07 13.76 15.07 9.17 15.07 24/03/2563 2,776 156 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.2141) ซ่อมแซมอาคารปลายคลองซอย 4ก - ลำห้วยแม่กระเลิม จำนวน 1 แห่ง คลองส่งน้ำ สายใหญ่แม่วังฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ทุ่งฝาย เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 66,494 09/03/2563 66,494 หจก.เต๊กหมง 12/03/2563 66,500 850,000 850,000 97,434 97,434 11.46 23.53 11.46 11.76 11.46 24/03/2563 1,879 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.2142) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า กม.1+428 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 570,000 570,000 570,000 570,000 บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 51,700 09/03/2563 51,700 หจก.เต๊กหมง 12/03/2563 51,700 570,000 570,000 51,700 51,700 9.07 22.81 9.07 17.54 9.07 24/03/2563 1,260 85 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.2143) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า กม.14+210 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 530,000 530,000 530,000 530,000 ทุ่งฝาย เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 52,130 06/03/2563 52,130 บจก.สิริวิบูลย์ 12/03/2563 52,132 530,000 530,000 54,630 54,630 10.31 24.53 10.31 18.87 10.31 24/03/2563 1,200 72 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.2144) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า กม.16+880 และคอนกรีตดาด LMC.แม่วัง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 15,539 05/03/2563 15,539 บจก.สิริวิบูลย์ 12/03/2563 15,539 500,000 500,000 85,308 85,308 17.06 26.00 17.06 20.00 17.06 24/03/2563 1,500 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.2145) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า กม.17+050 และคอนกรีตดาด LMC.แม่วัง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 55,548 10/03/2563 55,548 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 13/03/2563 55,555 500,000 500,000 5,997 5,997 1.20 26.00 0.00 20.00 0.00 24/03/2563 1,500 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.2146) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า กม.27+695 และคอนกรีตดาด จำนวน 145 ตารางเมตร LMC.แม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 56,406 10/03/2563 56,406 บจก.สิริวิบูลย์ 13/03/2563 56,407 500,000 500,000 6,000 6,000 1.20 26.00 0.00 20.00 0.00 24/03/2563 1,500 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.2147) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า กม.3+428 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 44,500 06/03/2563 44,500 หจก.เต๊กหมง 12/03/2563 44,500 550,000 550,000 170,701 170,701 31.04 23.64 31.04 18.18 31.04 24/03/2563 1,800 85 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (19) งานปรับปรุงคลองซอย 4 แม่ปุงสายใหญ่ ระยะที่ 2 ความยาว 1.600 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 976,000 9,024,000 ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/01/2563 31/01/2563 11/02/2563 589,202 589,202 บริษัทสิริวิบูลย์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 496,626 09/03/2563 496,626 บจก.สิริวิบูลย์ 12/03/2563 496,626 9,606,434 589,203 9,017,231 1,211,973 1,211,973 12.62 15.00 0.00 12.00 0.00 24/03/2563 950 1,290 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (20) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.22+100 ถึง กม.23+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 12,500,000 12,500,000 12,500,000 949,000 11,551,000 พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/01/2563 31/01/2563 07/02/2563 592,182 592,182 บริษัทสิริวิบูลย์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 485,133 09/03/2563 485,133 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 12/03/2563 485,133 12,136,936 592,183 11,544,753 502,843 502,843 4.14 12.00 4.00 9.60 4.00 24/03/2563 33,500 5,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (132) ปรับปรุงตลิ่งเหนือฝาย ระยะที่ 2 ความยาว 1.367 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 1,042,000 18,958,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 03/01/2563 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2563 22/01/2563 30/01/2563 07/02/2563 556,500 556,500 บริษัทสิริวิบูลย์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 370,213 10/03/2563 370,213 บจก.สิริวิบูลย์ 12/03/2563 370,213 18,868,306 556,501 18,311,805 974,388 974,388 5.16 11.25 1.96 8.75 1.96 24/03/2563 12,672 5,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ซ่อมแซมตลิ่งด้านท้าย ปตร.คลองส่งสายใหญ่แม่ปุง โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 กล้วยแพะ เมืองลำปาง ลำปาง 16/09/2562 16/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/09/2562 124,516 25/09/2562 124,516 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 03/12/2562 630,520 630,520 630,303 630,303 99.97 0.00 96.97 0.00 96.97 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ซ่อมแซมตลิ่ง ด้านท้าย ฝายลูกที่ 2 คลองระบายน้ำลำห้วยแม่ปุง โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 กล้วยแพะ เมืองลำปาง ลำปาง 16/09/2562 16/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/09/2562 125,629 25/09/2562 125,629 หจก.ชโนทัย 25/01/2563 630,520 630,520 630,330 630,330 99.97 0.00 96.97 0.00 96.97 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ซ่อมแซมตลิ่ง กม 0+100 คลองระบายน้ำลำห้วยแม่ปุง โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 กล้วยแพะ เมืองลำปาง ลำปาง 16/09/2562 16/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/09/2562 91,037 25/09/2562 91,037 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 25/01/2563 485,026 485,026 484,757 484,757 99.94 0.00 96.95 0.00 96.95 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ซ่อมแซมตลิ่งลำห้วยแม่อาง โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 610,000 610,000 610,000 610,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 19/09/2562 19/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/09/2562 156,870 25/09/2562 156,870 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 25/01/2563 586,012 586,012 585,930 585,930 99.99 0.00 96.05 0.00 96.05 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำในลำห้วยแม่ปุง งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 น้ำโจ้ แม่ทะ ลำปาง 25/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 500,000 500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ปรับปรุงคันคลอง RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง ระยะทาง 2.000กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,414,566 3,414,566 47,350,000 47,350,000 3,414,566 3,414,566 3,414,566 3,414,566 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 982,000 982,000 982,000 982,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 04/09/2562 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2562 25/10/2562 25/10/2562 819,000 17/01/2563 819,000 บจก.ท๊อปเบสท์ มอเตอร์ เซลล์ 25/01/2563 982,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 47,500 47,500 47,500 47,500 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 04/09/2562 09/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/10/2562 47,500 13/11/2562 47,500 บจก.แสงธานีเอ็นจิเนียร์ริ่ง 25/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 04/09/2562 09/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2562 25/10/2562 25/10/2562 3,290,000 10/01/2563 3,290,000 บจก.เอ.วี.เอ็น.มอเตอร์เวอคส์ 25/01/2563 3,300,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,800 25,800 25,800 25,800 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 04/09/2562 09/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/10/2562 25,800 13/11/2562 25,800 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 25/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 62,400 62,400 62,400 62,400 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 04/09/2562 09/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/10/2562 62,400 13/11/2562 62,400 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 25/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000 30,000 30,000 30,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 04/09/2562 09/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/10/2562 30,000 13/11/2562 30,000 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 25/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)