ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562 เวลา 17:53:13]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.1.26) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,165,000 2,165,000 2,165,000 2,165,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 12/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2562 54,094 28/02/2562 54,094 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/07/2562 2,165,000 2,165,000 1,858,938 1,858,938 85.86 0.00 72.79 0.00 72.79 03/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.1.33) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 621,000 621,000 621,000 621,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/12/2561 235,828 17/12/2561 235,828 หจก.ธนันท์ตาปิโตรเลียม 08/01/2562 621,000 621,000 576,006 576,006 92.75 0.00 83.60 0.00 83.60 03/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.3.9) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 322,200 322,200 322,200 322,200 บ้านแลง เมือง ลำปาง 09/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2562 31,975 13/02/2562 31,975 บริษัทลำปางไพศาลบริการจำกัด 08/03/2562 322,200 322,200 321,866 321,866 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ปรับปรุงคันคลอง RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ระยะทาง 1.827 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 5,820,000 180,000 บ่อแฮ้ว เมือง ลำปาง 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/04/2562 09/04/2562 06/05/2562 07/05/2562 3,414,566 3,414,566 60 หจก.ลำปางไพศาลก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2562 241,008 241,008 บจก.สิริวิบูลย์ ติดปัญหาอื่นๆ 19/06/2562 4,682,024 3,516,566 3,414,566 102,000 0.00 0.00 97.10 0.00 97.10 13/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.164) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 400,000 600,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 26/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 26/03/2562 100,000 28/03/2562 100,000 90 29/03/2562 27/04/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานคลองซอย 1 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/07/2562 1,000,000 1,000,000 998,500 998,500 99.85 0.00 99.85 0.00 99.85 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.165) ซ่อมแซมหินใหญ่บรรจุกล่อง Gabians ท้ายฝายแม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/12/2561 76,215 04/12/2561 76,215 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 08/01/2562 250,000 250,000 242,747 242,747 97.10 0.00 97.10 0.00 97.10 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.166) ซ่อมแซมตลิ่งลำห้วยฮ่องฮาวาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2561 95,125 04/12/2561 95,125 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 08/01/2562 350,000 350,000 339,540 339,540 97.01 0.00 98.27 0.00 98.27 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.167) ซ่อมแซมหลักชะลอน้ำบริเวณตลิ่งเหนือฝายทางด้านฝั่งซ้ายฝายหลวงสบอาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 321,847 26/11/2561 321,847 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 08/01/2562 1,500,000 1,500,000 1,474,044 1,474,044 98.27 0.00 98.27 0.00 98.27 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.168) ซ่อมแซมบันได ขึ้น-ลงฝายหลวงสบอางและราวกันตก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/12/2561 80,994 12/12/2561 80,994 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 08/01/2562 200,000 200,000 190,031 190,031 95.02 0.00 95.02 0.00 95.02 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.169) ซ่อมแซมไซฟ่อนห้วยแม่ทรายคำ พร้อมอาคารประกอบ กม.22+950 RMC.แม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ทุ่งฝาย เมืองลำปาง ลำปาง 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/12/2561 406,701 406,701 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 08/01/2562 1,100,000 1,100,000 1,098,321 1,098,321 99.85 0.00 99.85 0.00 99.85 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.170) ซ่อมแซมทรบ.ปากคลอง RMC.แม่วัง (กม.0+000) พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2562 49,987 16/01/2562 49,987 หจก.ชโนทัย 17/01/2562 1,090,000 1,090,000 1,087,726 1,087,726 99.79 0.00 99.85 0.00 99.85 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.171) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง กม.16+238 RMC.แม่วัง (สะพานคสล.ลำปาง-แจ้ห่ม) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ทุ่งฝาย เมืองลำปาง ลำปาง 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 84,998 29/10/2561 84,998 บจก.สิริวิบูลย์ 08/01/2562 850,000 850,000 848,988 848,988 99.88 0.00 99.88 0.00 99.88 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.172) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ กม.4+302 (สะพานบ้านหัววัง-นิคมพัฒนาเขต 15) พร้อมอาคาประกอบ RMC.แม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 790,000 790,000 790,000 790,000 บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2561 78,964 02/01/2562 78,964 หจก.ชโนทัย 08/01/2562 790,000 790,000 787,531 787,531 99.69 0.00 99.69 0.00 99.69 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.173) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ กม.7+202 (สะพานบ้านวังเลียบ-นิคมพัฒนาเขต 16 วัดพุทธสันติวิเวก) พร้อมอาคารประกอบ RMC.แม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 840,000 840,000 840,000 840,000 ทุ่งฝาย เมืองลำปาง ลำปาง 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/09/2561 122,880 09/11/2561 122,880 ร้านลำปางนภาภัณฑ์ 08/01/2562 840,000 840,000 838,655 838,655 99.84 0.00 99.84 0.00 99.84 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.174) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำคลองซอย 8 พร้อมอาคารประกอบ RMC.แม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 830,000 830,000 830,000 830,000 ต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 82,973 29/10/2561 82,973 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 08/01/2562 830,000 830,000 805,451 805,451 97.04 0.00 97.04 0.00 97.04 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.175) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า กม.16+718 RMC.แม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 590,000 590,000 590,000 590,000 ทุ่งฝาย เมืองลำปาง ลำปาง 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/09/2561 116,852 09/11/2561 116,852 ร้านลำปางนภาภัณฑ์ 08/01/2562 590,000 590,000 558,550 558,550 94.67 0.00 94.67 0.00 94.67 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.176) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำคลองซอย 9 พร้อมอาคารประกอบ RMC.แม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 22,394 19/11/2561 22,394 หจก.เจริญเสริมกิจ 08/01/2562 750,000 750,000 748,466 748,466 99.80 0.00 99.80 0.00 99.80 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.177) ซ่อมแซมสะพานน้ำ จำนวน 3 แห่ง พร้อมอาคารประกอบ RMC.แม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 840,000 840,000 840,000 840,000 บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/09/2561 73,885 09/11/2561 73,885 ร้านลำปางนภาภัณฑ์ 08/01/2562 840,000 840,000 837,196 837,196 99.67 0.00 99.67 0.00 99.67 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.178) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า กม.28+335 RMC.แม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 ต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/12/2561 68,320 13/12/2561 68,320 หจก.เรืองยศ โยธา 08/01/2562 550,000 550,000 549,026 549,026 99.82 0.00 99.82 0.00 99.82 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.179) ซ่อมแซมคลองซอย 1 (ท่อพิเศษ) กม.1+761 RMC.แม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 840,000 840,000 840,000 840,000 บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 80,661 29/10/2561 80,661 บจก.สิริวิบูลย์ 08/01/2562 840,000 840,000 791,477 791,477 94.22 0.00 92.84 0.00 92.84 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.180) ซ่อมแซมท่อพิเศษ กม.5+700 พร้อมอาคารประกอบ RMC.แม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 970,000 970,000 970,000 970,000 ทุ่งฝาย เมืองลำปาง ลำปาง 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/12/2561 40,540 14/12/2561 40,540 บจก.สิริวิบูลย์ 08/01/2562 970,000 970,000 916,924 916,924 94.53 0.00 92.85 0.00 92.85 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.181) ซ่อมแซมท่อพิเศษ กม.30+150 RMC.แม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 ต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 55,241 29/10/2561 55,241 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 08/01/2562 650,000 650,000 647,972 647,972 99.69 0.00 99.69 0.00 99.69 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.182) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ กม.23+571 LMC.แม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง 04/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 217,310 31/10/2561 217,310 บจก.สิริวิบูลย์ 08/01/2562 2,200,000 2,200,000 2,187,069 2,187,069 99.41 0.00 99.41 0.00 99.41 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.183) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดท้ายคลองซอย 3 LMC.แม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง 04/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 74,006 07/11/2561 74,006 บจก.สิริวิบูลย์ 08/01/2562 750,000 750,000 668,466 668,466 89.13 0.00 81.78 0.00 81.78 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.184) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.35+550 และอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง 04/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/10/2561 147,279 01/11/2561 147,279 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 08/01/2562 1,500,000 1,500,000 1,498,300 1,498,300 99.89 0.00 99.89 0.00 99.89 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.185) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำปลายคลองและคอนกรีตดาดคลองซอย 10 LMC.แม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง 04/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 69,297 01/11/2561 69,297 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 08/01/2562 700,000 700,000 655,354 655,354 93.62 0.00 93.62 0.00 93.62 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.186) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า กม.22+858 LMC.แม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง 05/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 64,323 01/11/2561 64,323 บจก.สิริวิบูลย์ 08/01/2562 650,000 650,000 642,399 642,399 98.83 0.00 98.83 0.00 98.83 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.187) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดปลายคลองซอย 5 LMC.แม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 760,000 760,000 760,000 760,000 พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง 04/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 74,905 07/11/2561 74,905 บจก.สิริวิบูลย์ 08/01/2562 760,000 760,000 696,985 696,985 91.71 0.00 85.13 0.00 85.13 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.188) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า กม.31+116 LMC.แม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลชมพูอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง 05/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 68,717 12/11/2561 68,717 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 08/01/2562 700,000 700,000 660,663 660,663 94.38 0.00 92.02 0.00 92.02 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.189) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า กม. 30+025 LMC.แม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง 05/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 68,595 12/11/2561 68,595 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 08/01/2562 700,000 700,000 690,115 690,115 98.59 0.00 97.50 0.00 97.50 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.190) ซ่อมแซมท่อพิเศษ กม. 36+850 LMC.แม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง 05/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 41,281 01/11/2561 41,281 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 08/01/2562 450,000 450,000 443,348 443,348 98.52 0.00 93.85 0.00 93.82 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.191) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า กม.7+830 LMC.แม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง 05/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 74,096 07/11/2561 74,096 บจก.สิริวิบูลย์ 08/01/2562 750,000 750,000 736,304 736,304 98.17 0.00 98.17 0.00 98.17 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.192) ซ่อมแซมดาดคอนกรีต คลองแยกซ้าย ฝายลูกที่ 6 ห้วยแม่ปูน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 ศาลา เกาะคา ลำปาง 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 134,606 14/11/2561 134,606 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 08/01/2562 650,000 650,000 648,314 648,314 99.74 0.00 99.74 0.00 99.74 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.193) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตปลายคลองแยกขวา ฝายลูกที่ 3 ห้วยแม่ปูน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 68,984 29/10/2561 68,984 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 08/01/2562 700,000 700,000 697,310 697,310 99.62 0.00 99.62 0.00 99.62 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.194) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองแยกซ้าย ฝายลูกที่ 5 ห้วยแม่ปูน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 123,256 30/10/2561 123,256 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 08/01/2562 1,250,000 1,250,000 1,210,270 1,210,270 96.82 0.00 94.33 0.00 94.33 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.195) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองระบายน้ำทิ้ง ฝายลูกที่ 3 ห้วยแม่ปูน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 118,160 30/10/2561 118,160 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 08/01/2562 1,200,000 1,200,000 1,132,105 1,132,105 94.34 0.00 90.11 0.00 90.11 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.196) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองระบายน้ำทิ้ง ฝายลูกที่ 5 ห้วยแม่ปูน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ศาลา เกาะคา ลำปาง 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 107,800 30/10/2561 107,800 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 08/01/2562 1,100,000 1,100,000 1,095,475 1,095,475 99.59 0.00 99.59 0.00 99.59 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.197) ซ่อมแซมดาดคอนกรีต ท่อ 2R คลองซอย 1 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่ปุง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 77,955 29/10/2561 77,955 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 08/01/2562 800,000 800,000 797,155 797,155 99.64 0.00 99.64 0.00 99.64 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.198) ซ่อมแซมดาดคอนกรีต ท่อ 2L คลองซอย 3 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่ปุง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 68,560 31/10/2561 68,560 บจก.สิริวิบูลย์ 08/01/2562 700,000 700,000 698,904 698,904 99.84 0.00 99.84 0.00 99.84 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.199) ซ่อมแซมดาดคอนกรีต ท่อ 2R สูบพลังงานไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 กล้วยแพะ เมืองลำปาง ลำปาง 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 49,220 31/10/2561 49,220 บจก.สิริวิบูลย์ 08/01/2562 500,000 500,000 497,379 497,379 99.48 0.00 99.48 0.00 99.48 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.200) ซ่อมแซมดาดคอนกรีต ท่อพิเศษอาคารน้ำตกร่องลังกา 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 79,102 29/10/2561 79,102 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 08/01/2562 800,000 800,000 796,386 796,386 99.55 0.00 99.55 0.00 99.55 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.201) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตปลายคลอง ทรบ.ฝายลูกที่ 8 ห้วยแม่ปุง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 น้ำโจ้ แม่ทะ ลำปาง 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 108,516 30/10/2561 108,516 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 08/01/2562 1,100,000 1,100,000 1,098,824 1,098,824 99.89 0.00 99.89 0.00 99.89 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.202) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตปลาย ทรบ.ฝายลูกที่ 6 ห้วยแม่ปุง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 น้ำโจ้ แม่ทะ ลำปาง 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 39,260 31/10/2561 39,260 บจก.สิริวิบูลย์ 08/01/2562 400,000 400,000 399,080 399,080 99.77 0.00 99.77 0.00 99.77 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.203) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตท้ายท่อ 4L อาคารอัดน้ำที่ 5 ห้วยแม่ปุง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 น้ำโจ้ แม่ทะ ลำปาง 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 39,475 30/10/2561 39,475 บจก.สิริวิบูลย์ 08/01/2562 400,000 400,000 397,614 397,614 99.40 0.00 97.15 0.00 97.15 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.204) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บ้านแลง,บุญนาคพัฒนา,ทุ่งฝาย เมืองลำปาง ลำปาง 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 234,710 06/11/2561 234,710 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 08/01/2562 400,000 400,000 393,432 393,432 98.36 0.00 96.18 0.00 96.18 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (1.168.205) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ชมพู,กล้วยแพะ,น้ำโจ้ เมืองลำปาง,แม่ะทะ ลำปาง 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 175,745 06/11/2561 175,745 หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง 08/01/2562 300,000 300,000 291,258 291,258 97.09 0.00 93.94 0.00 93.94 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (11) ปรับปรุงลาดตลิ่งคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 9,623,700 1,324,000 8,299,700 บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/09/2561 25/09/2561 28/09/2561 926,000 06/12/2561 926,000 120 06/12/2561 15/12/2561 13/04/2562 หจก.นฤเบศร์ คอนสตรั๊คชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2562 341,951 14/01/2562 341,951 บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/07/2562 9,171,360 926,000 8,245,360 7,555,809 926,000 6,629,809 82.38 0.00 78.07 0.00 78.07 03/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 950 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จังหวัด ลำปาง (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 26/08/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/09/2562 378,500 10/09/2562 378,500 สวนบารมียาย 17/09/2562 2,000,000 2,000,000 281,950 281,950 14.10 0.00 0.00 0.00 0.00 03/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ขุดลอกแม่น้ำวังบริเวณเหนือฝายและท้ายฝายหลวงสบอาง ตำบลบ้านแลง, ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,750,000 4,750,000 4,750,000 4,750,000 บ้านแลง , ตำบลบ้านเสด็จ เมือง ลำปาง 21/06/2562 25/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/06/2562 242,460 27/06/2562 242,460 บ.สุขุมเซอร์วิส จำกัด 11/07/2562 4,595,100 4,595,100 3,888,046 3,888,046 84.61 0.00 27.22 0.00 27.22 03/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.23+600-25+000 และอาคารประกอบ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 454,225 454,225 454,225 454,225 พระบาท เมือง ลำปาง 19/02/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/03/2561 02/04/2561 17/04/2561 454,225 22/05/2561 454,225 150 22/05/2561 11/07/2561 08/12/2561 บริษัทสิริวิบูลย์ จำกัด 18/07/2562 454,225 454,225 454,225 454,225 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 3 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 62,400 62,400 62,400 62,400 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 01/11/2561 06/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 62,400 29/11/2561 62,400 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 11/07/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 03/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้เข้าร่วมประชุม 30 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 440,200 440,200 440,200 440,200 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 01/11/2561 07/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 440,200 29/11/2561 440,200 ร้านแจ็คคคอมพิวเตอร์ 11/07/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 03/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กเหนียว จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 52,000 52,000 52,000 52,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 01/11/2561 07/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 52,000 29/11/2561 52,000 หจก.นรงค์ชัย 11/07/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 03/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (crane) 3 ตัน จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 13/11/2561 13/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2561 2,286,590 14/01/2562 2,286,590 บริษัท ชัยนันท์อิควิปเม้นท์ จำกัด 18/07/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 03/09/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)



6 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 80 ครั้ง