ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 18:53:02]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.1 (1.127) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 18/12/2561 18/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 490,000 20/03/2563 490,000 หจก.พอชคอม 26/03/2563 1,500,000 1,500,000 1,066,148 1,066,148 71.08 90.00 40.00 10.00 40.00 11/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.1 (7) ปรับปรุงทำนบดินพร้อมฐานรากเขื่อนห้วยตาผา(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) พื้นที่ 3,500 ตร.ม.ความสูงเขื่อน 20 เมตร ความยาวเขื่อน 132 เมตร ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 18,000,000 18,000,000 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 18/12/2562 18/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2563 27,995 26/03/2563 27,995 บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด 30/03/2563 18,000,000 18,000,000 9,386,358 9,386,358 52.15 80.00 38.00 80.00 38.00 28/07/2563 679 136 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.1 (8) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมพลศาสตร์เขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติเขื่อนเขื่อนหลักของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ความสูงเขื่อน 68 เมตร ความยาวเขื่อน 610 เมตร ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 24,000,000 24,000,000 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 08/11/2562 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 59,820 18/03/2563 59,820 บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด 30/03/2563 24,000,000 24,000,000 1,878,736 1,878,736 7.83 80.00 12.00 80.00 12.00 28/07/2563 29,680 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.1 ซ่อมแซมลาดไหล่เขาฝั่งซ้ายของเขื่อนหลักแม่กวงอุดรธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,627,117 1,627,117 1,627,117 1,627,117 1,573,642 1,573,642 96.71 0.00 2.00 0.00 5.00 12/05/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)