ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ย. 2563 เวลา 05:37:02]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.34) บำรุงรักษาหัวงาน สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 9 (ท่าม่วง) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 140,800 140,800 140,800 140,800 บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี 09/03/2563 09/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 31,938 16/03/2563 31,938 หจก.จรรโลงพานิช 19/05/2563 140,800 140,800 140,800 132,056 132,056 93.79 100.00 100.00 100.00 95.00 22/09/2563 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.140) บำรุงรักษาหัวงาน สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1 (แม่แตง) ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 186,200 186,200 186,200 186,200 สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 15/08/2562 15/08/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 02/03/2563 186,200 02/03/2563 186,200 สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1 (แม่แตง) 18/05/2563 186,200 186,200 186,200 164,658 164,658 88.43 100.00 99.00 100.00 99.00 22/09/2563 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.176) บำรุงรักษาหัวงาน สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่) ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 574,300 574,300 574,300 574,300 ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม 21/01/2563 21/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 99,426 26/03/2563 99,426 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยปิโตรเลียม 19/05/2563 574,300 574,300 574,300 518,410 518,410 90.27 100.00 99.00 100.00 99.00 22/09/2563 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.206) บำรุงรักษาหัวงาน สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 374,300 374,300 374,300 374,300 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 28/01/2563 28/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 57,400 20/03/2563 57,400 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 7 ก้าว 18/05/2563 374,300 374,300 374,300 372,016 372,016 99.39 100.00 100.00 100.00 95.00 15/09/2563 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.222) บำรุงรักษาบริเวณหัวงาน สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช) จำนวน 176.0 ไร่ ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 399,500 399,500 399,500 399,500 ท้องลำเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 21/01/2563 21/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 44,978 17/03/2563 44,978 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.เอ็นเคออยล์ 27/05/2563 399,500 399,500 399,500 369,480 369,480 92.49 100.00 100.00 100.00 99.00 22/09/2563 176 176 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.368) บำรุงรักษาหัวงาน สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 2 (พิษณุโลก) ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 522,100 522,100 522,100 522,100 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 21/01/2563 21/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/04/2563 42,990 08/04/2563 42,990 พยงค์ปิโตรเลียม 18/05/2563 522,100 522,100 522,100 516,244 516,244 98.88 100.00 99.00 100.00 99.00 22/09/2563 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.377) บำรุงรักษาหัวงาน สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี) ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 102,200 102,200 102,200 102,200 ดอนขุนห้วย ชะอำ เพชรบุรี 23/01/2563 23/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 102,200 10/03/2563 102,200 บริษัท เฮงปิโตรเลียมบริการ 2013 จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/05/2563 102,200 102,200 102,200 101,614 101,614 99.43 100.00 99.43 100.00 99.43 22/09/2563 45 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.402) บำรุงรักษาหัวงาน สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 283,800 283,800 283,800 283,800 ตาเซะ เมือง ยะลา 18/02/2563 24/02/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 09/03/2563 283,800 09/03/2563 283,800 สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่7(ปัตตานี) 18/05/2563 283,800 283,800 283,800 248,821 248,821 87.67 100.00 87.00 100.00 87.00 22/09/2563 125 125 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.562) บำรุงรักษาหัวงาน สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 4 (สามชุก) ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 99,900 99,900 99,900 99,900 สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี 22/10/2562 22/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/04/2563 5,075 20/04/2563 5,075 ร้านอุปกรณ์ศึกษา 18/05/2563 99,900 99,900 99,900 99,869 99,869 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.74) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 จำนวน 2 หลัง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 27/01/2563 27/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 165,638 09/04/2563 165,638 บริษัท กิตติเทพ จำกัด 18/05/2563 500,000 500,000 500,000 499,330 499,330 99.87 100.00 100.00 100.00 95.00 02/06/2563 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.146) ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 5 ครัวเรือน สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 667,000 667,000 667,000 667,000 ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา 18/02/2563 13/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 376,982 17/03/2563 376,982 หจก.ยะลาไทยวัฒน์,บ.ซี.แอล.เอช.เทรดดิ้ง จำกัด,หจก.ยะลาศักดิ์กมล 18/05/2563 376,982 667,000 667,000 666,825 666,825 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 16/06/2563 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.5) ค่าติดตามงานแปลงต้นแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้น้ำชลประทานของพืช ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัยของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทาน ส่วนการใช้น้ำชลประทาน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 แขวงถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 09/03/2563 09/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 17,326 14/03/2563 17,326 ส่วนการใช้น้ำชลประทาน ฝ่ายวิจัยการใช้น้ำชลประทาน 19/05/2563 150,000 150,000 150,000 134,284 134,284 89.52 100.00 98.00 100.00 98.00 22/09/2563 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.31) ศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของข้าวพันธ์ กข43 ส่วนการใช้น้ำชลประทาน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 247,900 247,900 247,900 247,900 แขวงถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 09/03/2563 09/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/04/2563 32,555 22/04/2563 32,555 หจก.จรรโลงพานิช และ ชาย แอนด์ อู๊ด เอ็นจิเนียริ่ง 18/05/2563 247,900 178,297 178,297 171,997 171,997 96.47 100.00 99.00 100.00 99.00 15/09/2563 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.49) ศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้น้ำชลประทานของพืช ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1 (แม่แตง) ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 430,000 430,000 สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 23/01/2563 23/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 136,935 12/03/2563 136,935 สุขุมเซอร์วิส, หจก.สหมิตร, คลังเครื่องเขียน 19/05/2563 450,000 430,000 430,000 380,783 380,783 88.55 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.55) ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพแปลงเรียนรู้ด้านระบบการให้น้ำชลประทานกับพืช จังหวัดนครราชสีมา สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 23/01/2563 23/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 23,929 20/03/2563 23,929 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 7 ก้าว 18/05/2563 550,000 550,000 550,000 549,345 549,345 99.88 100.00 100.00 100.00 95.00 15/09/2563 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.56) ศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้น้ำชลประทานของพืช ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 430,000 430,000 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 27/01/2563 27/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 50,000 20/03/2563 50,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 7 ก้าว 18/05/2563 450,000 430,000 430,000 428,992 428,992 99.77 100.00 100.00 100.00 95.00 15/09/2563 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.57) ศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้น้ำชลประทานของพืช ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช) ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 418,500 418,500 ท้องลำเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 21/01/2563 21/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 180,000 24/03/2563 180,000 ร้านเกษตรไพศาล ใบสั่งซื้อเลขที่ 31/2563 27/05/2563 418,500 418,500 418,500 390,508 390,508 93.31 100.00 100.00 100.00 96.00 15/09/2563 15 15 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.64) ศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้น้ำชลประทานของพืช ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 549,000 549,000 549,000 549,000 ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา 18/02/2563 06/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2563 307,832 26/03/2563 307,832 บ.ซี.แอล.เอช.เทรดดิ้ง จำกัด,หจก.ยะลาศักดิ์กมล 18/05/2563 307,832 549,000 549,000 521,424 521,424 94.98 100.00 88.00 100.00 88.00 22/09/2563 14 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.775) ซ่อมแซมคูส่งน้ำระยะที่ 2 สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช) ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 690,000 690,000 690,000 690,000 ท้องลำเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 23/01/2563 23/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 287,845 27/03/2563 287,845 หจก.ส.สมชัย วิศวกรรม ใบสั่งซื้อเลขที่่ 32/2563 27/05/2563 690,000 690,000 690,000 638,095 638,095 92.48 100.00 100.00 100.00 96.60 15/09/2563 176 176 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.1834) ซ่อมแซมร่องระบายและบ่อดักตะกอนน้ำในแปลงงานวิจัยและทดลอง สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา 18/02/2563 25/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 357,081 26/03/2563 357,081 หจก.ยะลาไทยวัฒน์,บ.ซี.แอล.เอช.เทรดดิ้ง จำกัด,หจก.ยะลาศักดิ์กมล 18/05/2563 357,081 450,000 450,000 449,636 449,636 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 14/07/2563 30 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.1843) ซ่อมแซมโรงสูบน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อใช้ในงานวิจัยและอาคารบ้านพัก สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 2,561,000 2,561,000 2,520,000 481,000 2,039,000 ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา 18/02/2563 19/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 19/03/2563 480,000 13/04/2563 480,000 90 17/04/2563 17/04/2563 17/07/2563 ร้าน นภาลัยการก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 988,452 10/03/2563 988,452 บ.ปัตตานีพานิช จำกัด.,หจก.ยะลาไทยวัฒน์,บ.ซี.แอล.เอช.เทรดดิ้ง จำกัด,หจก.ยะลาศักดิ์กมล 18/05/2563 481,000 2,551,580 480,000 2,071,580 2,125,257 302,048 1,823,209 83.29 100.00 99.00 100.00 99.00 08/09/2563 125 16 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.3) ปรับปรุงถังวัดปริมาณการใช้น้ำของพืชแบบระบายน้ำ ส่วนการใช้น้ำชลประทาน จำนวน 1 แห่ง พ.ศ.2563 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 110,400 110,400 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 21/01/2563 21/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/04/2563 34,538 28/04/2563 34,538 ร้านวีระการเกษตร,บ. นันธ์ทนารุ่งเรือง จำกัด 18/05/2563 150,000 110,400 110,400 110,159 110,159 99.78 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)