ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 2562 เวลา 09:30:27]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.1.591) บำรุงรักษาหัวงาน .สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1 (แม่แตง) ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 186,200 186,200 186,200 186,200 สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 186,200 186,200 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/08/2561 186,200 31/08/2561 186,200 บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด (แม่แตง) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/08/2562 186,200 186,200 156,325 156,325 83.96 0.00 100.00 0.00 85.00 23/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.1.592) บำรุงรักษาหัวงาน .สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 2 (พิษณุโลก) ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 522,100 522,100 522,100 522,100 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/07/2562 17,268 15/07/2562 17,268 บ.พยงค์ปิโตรเลี่ยม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/08/2562 522,100 522,100 449,183 449,183 86.03 100.00 86.03 8.43 86.03 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.1.593) บำรุงรักษาหัวงาน .สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 347,300 347,300 347,300 347,300 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 28/08/2561 17/10/2561 347,300 347,300 287,590 287,590 82.81 0.00 100.00 0.00 100.00 07/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 153 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.1.594) บำรุงรักษาหัวงาน .สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 4 (สามชุก) ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 99,900 99,900 99,900 99,900 สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี 22/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/07/2562 5,472 23/07/2562 5,472 ร้านวีระการเกษตร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/08/2562 99,900 99,900 77,366 77,366 77.44 0.00 77.44 0.00 77.44 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.1.595) บำรุงรักษาหัวงาน .สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่) ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 574,300 574,300 574,300 574,300 ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2561 99,022 26/12/2561 99,022 หจก. สินชัยปิโตรเลียม 28/03/2562 574,300 574,300 502,062 502,062 87.42 95.00 87.42 95.00 87.42 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำแม่กลอง 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.1.596) บำรุงรักษาหัวงาน .สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี) ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 102,200 102,200 102,200 102,200 ดอนขุนห้วย ชะอำ เพชรบุรี 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 102,200 102,200 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/10/2561 102,200 102,200 90,040 90,040 88.10 100.00 88.10 100.00 88.10 30/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเพชรบุรี 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.1.597) บำรุงรักษาหัวงาน สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 283,800 283,800 283,800 283,800 ตาเซะ เมือง ยะลา 19/09/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 283,800 283,800 29/10/2561 283,800 283,800 260,262 260,262 91.71 100.00 98.87 100.00 98.87 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปัตตานี 125 125 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.1.598) บำรุงรักษาหัวงาน .สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช) ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 399,500 399,500 399,500 399,500 ท้องลำเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 10/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 9,687 14/11/2561 9,687 บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์เซลส์ (1991) จำกัด สาขาอ้อมค่าย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/12/2561 399,500 399,500 380,938 380,938 95.35 100.00 100.00 100.00 95.35 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 176 176 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.1.599) บำรุงรักษาหัวงาน .สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 9 (ท่าม่วง) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 140,800 140,800 140,800 140,800 บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/11/2561 18,060 18,060 หจก.จรรโลงพานิช 29/03/2562 18,060 140,800 140,800 140,715 140,715 99.94 90.00 100.00 90.00 99.94 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำแม่กลอง 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.6.17) ศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้น้ำชลประทานของพืช ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย ของสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 29,705 30/01/2562 29,705 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 7 ก้าว 12/03/2562 450,000 450,000 404,349 404,349 89.86 95.00 100.00 95.00 100.00 07/05/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำมูล 10 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.6.18) โครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพแปลงเรียนรู้ด้านระบบการให้น้ำชลประทานกับพืช จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 600,000 600,000 600,000 600,000 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/02/2562 145,862 27/02/2562 145,862 หจก. ส.กัลยาก่อสร้าง (1996) ติดปัญหาอื่นๆ 05/03/2562 600,000 600,000 550,526 550,526 91.75 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำมูล 3 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.168.2930) ซ่อมแซมคูส่งน้ำสาย A .สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่) ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม 23/08/2561 17/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/12/2561 96,350 17/12/2561 96,350 หจก น. บริการ ติดปัญหาอื่นๆ 28/03/2562 500,000 500,000 500,000 500,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำแม่กลอง 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.168.2931) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตสระกักแก็บน้ำเพื่อใช้งานวิจัย จำนวน 2 สระ สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 624,000 624,000 624,000 624,000 ตาเซะ เมือง ยะลา 19/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 430,000 19/11/2561 430,000 บริษัท ซี.แอล.เอช.เทรดดิ้ง จำกัด 13/12/2561 624,000 624,000 623,862 623,862 99.98 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปัตตานี 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (1.168.2932) ซ่อมแซมคูส่งน้ำ ความยาว 700 เมตร .สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช) ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 455,000 455,000 455,000 455,000 ท้องลำเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 10/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 222,887 14/11/2561 222,887 ร้านวณิภาวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/12/2561 455,000 455,000 452,810 452,810 99.52 0.00 100.00 0.00 99.52 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)



3 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 6 ครั้ง