ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค. 2562 เวลา 20:42:40]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.1) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 25/09/2561 5,403,000 5,403,000 ส่วนความปลอดภัยเขื่อน 16/05/2562 5,403,000 5,403,000 4,482,341 4,482,341 82.96 93.02 83.82 93.02 83.82 23/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.2) ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 200,000 200,000 ส่วนความปลอดภัยเขื่อน 16/01/2562 4,800,000 4,999,990 4,799,990 200,000 4,898,897 4,799,990 4,898,897 97.98 99.40 97.85 99.40 97.85 23/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.8.1) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 25/09/2561 80,000 80,000 ส่วนความปลอดภัยเขื่อน 07/11/2561 80,000 80,000 60,187 60,187 75.23 0.00 75.23 0.00 75.23 23/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.8.2) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนแม่ทะลบหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 25/09/2561 80,000 80,000 ส่วนความปลอดภัยเขื่อน 07/11/2561 80,000 80,000 29,225 29,225 36.53 0.00 36.53 0.00 36.53 23/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำกก 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.8.3) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนแม่พริก (ผาวิ่งชู้) จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 25/09/2561 80,000 80,000 ส่วนความปลอดภัยเขื่อน 07/11/2561 80,000 80,000 51,744 51,744 64.68 0.00 64.68 0.00 64.68 23/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.8.4) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 25/09/2561 80,000 80,000 ส่วนความปลอดภัยเขื่อน 07/11/2561 80,000 80,000 55,473 55,473 69.34 0.00 69.34 0.00 69.34 23/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.8.5) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนห้วยท่าแพ จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 25/09/2561 80,000 80,000 ส่วนความปลอดภัยเขื่อน 07/11/2561 80,000 80,000 40,548 40,548 50.68 0.00 50.68 0.00 50.68 23/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.8.6) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนห้วยวังนอง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 25/09/2561 80,000 80,000 ส่วนความปลอดภัยเขื่อน 07/11/2561 80,000 80,000 50,519 50,519 63.15 0.00 63.15 0.00 63.15 23/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.8.7) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนห้วยท่าเคย จังหวัดราชบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 25/09/2561 80,000 80,000 ส่วนความปลอดภัยเขื่อน 07/11/2561 80,000 80,000 44,480 44,480 55.60 0.00 55.60 0.00 55.60 23/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำแม่กลอง 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.8.8) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนห้วยผาก จังหวัดเพชรบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 25/09/2561 80,000 80,000 ส่วนความปลอดภัยเขื่อน 07/11/2561 80,000 80,000 52,510 52,510 65.64 0.00 65.64 0.00 65.64 23/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำเพชรบุรี 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.8.9) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนบางเหนียวดำ จังหวัดภูเก็ต ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 25/09/2561 80,000 80,000 ส่วนความปลอดภัยเขื่อน 07/11/2561 80,000 80,000 54,990 54,990 68.74 0.00 68.74 0.00 68.74 23/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.8.10) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนคลองหลา จังหวัดสงขลา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 25/09/2561 80,000 80,000 ส่วนความปลอดภัยเขื่อน 07/11/2561 80,000 80,000 73,878 73,878 92.35 0.00 92.35 0.00 92.35 23/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.8.11) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000 40,000 40,000 40,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 25/09/2561 40,000 40,000 ส่วนความปลอดภัยเขื่อน 07/11/2561 40,000 40,000 24,740 24,740 61.85 0.00 61.85 0.00 61.85 23/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำเพชรบุรี 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.8.12) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนคลองหลวงรัชชโลธร จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000 40,000 40,000 40,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 25/09/2561 40,000 40,000 ส่วนความปลอดภัยเขื่อน 07/11/2561 40,000 40,000 25,240 25,240 63.10 0.00 63.10 0.00 63.10 23/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.8.13) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนห้วยชุนใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000 40,000 40,000 40,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 25/09/2561 40,000 40,000 ส่วนความปลอดภัยเขื่อน 07/11/2561 40,000 40,000 28,051 28,051 70.13 0.00 70.13 0.00 70.13 23/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.8.14) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนคลองหัวช้าง จังหวัดพัทลุง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000 40,000 40,000 40,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 25/09/2561 40,000 40,000 ส่วนความปลอดภัยเขื่อน 07/11/2561 40,000 40,000 28,910 28,910 72.28 0.00 72.28 0.00 72.28 23/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.8.15) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนทุ่งหลวง จังหวัดตรัง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000 40,000 40,000 40,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 25/09/2561 40,000 40,000 ส่วนความปลอดภัยเขื่อน 21/01/2562 40,000 40,000 22,990 22,990 57.48 0.00 57.48 0.00 57.48 23/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.8.16) โครงการศึกษาเกณฑ์ความปลอดภัยจากเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 900,000 900,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 794,650 28/03/2562 794,650 240 22/04/2562 17/12/2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 100,000 100,000 ส่วนความปลอดภัยเขื่อน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2562 894,650 794,650 100,000 208,770 158,930 208,770 23.34 27.94 20.09 27.94 20.09 23/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.8.17) โครงการศึกษาเกณฑ์ความปลอดภัยจากเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 900,000 900,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 798,000 28/03/2562 798,000 240 22/04/2562 17/12/2562 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 100,000 100,000 ส่วนความปลอดภัยเขื่อน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2562 898,000 798,000 100,000 207,969 159,600 207,969 23.16 27.94 19.72 27.94 19.72 23/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.8.18) โครงการศึกษาเกณฑ์ความปลอดภัยจากเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 900,000 900,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 794,650 28/03/2562 794,650 240 22/04/2562 17/12/2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 100,000 100,000 ส่วนความปลอดภัยเขื่อน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2562 894,650 794,650 100,000 194,220 158,930 194,220 21.71 27.94 20.02 27.94 20.02 23/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.8.19) โครงการศึกษาเกณฑ์ความปลอดภัยจากเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 900,000 900,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 799,000 28/03/2562 799,000 240 22/04/2562 17/12/2562 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 100,000 100,000 ส่วนความปลอดภัยเขื่อน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2562 899,000 799,000 100,000 196,900 159,800 196,900 21.90 27.94 19.56 27.94 19.56 23/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำเพชรบุรี 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (25.1) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 20,000,000 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 28/08/2561 วิธีคัดเลือก 06/02/2562 08/03/2562 19,343,984 28/03/2562 19,343,984 300 22/04/2562 15/02/2563 600,000 600,000 ส่วนความปลอดภัยเขื่อน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/07/2562 19,943,984 19,343,984 600,000 2,198,190 1,694,238 503,952 11.02 44.75 10.32 44.75 10.32 23/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน โครงการจ้างศึกษาเกณฑ์ความปลอดภัยเขื่อนสำหรับเครื่องวัดพฤติกรรมเขื่อนเพื่อการปรับปรุงเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2558 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2558 2558 จ้างเหมาทั้งโครงการ 404,976 404,976 404,976 404,976 404,976 404,976 404,976 404,976 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบงานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาจังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 953,486 953,486 953,486 953,486 953,486 953,486 953,486 953,486 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน ศึกษาแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Assessment)และจัดลำดับความเสี่ยงภัย(Hazard Classification) สำหรับเขื่อนของกรมชลประทานส่วนความปลอดภัยของเขื่อนจังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,063,465 1,063,465 1,063,465 1,063,465 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายและค่าปรับตามสัญญา 1,063,465 1,063,465 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 1 ครั้ง