ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 08 ส.ค. 2563 เวลา 01:37:57]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.21) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนประแสร์ ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 09/01/2563 21/04/2563 21/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/04/2563 6,000 27/04/2563 6,000 เอฟที พลัส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2563 80,000 80,000 80,000 6,000 6,000 7.50 100.00 7.50 100.00 7.50 05/05/2563 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.22) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนมูลบน ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 09/01/2563 21/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/04/2563 6,000 27/04/2563 6,000 เอฟที พลัส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2563 80,000 80,000 80,000 6,000 6,000 7.50 100.00 7.50 100.00 7.50 05/05/2563 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.23) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนแม่มอก ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 09/01/2563 21/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/04/2563 6,000 27/04/2563 6,000 เอฟที พลัส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2563 80,000 80,000 80,000 38,241 38,241 47.80 100.00 47.80 100.00 47.80 04/08/2563 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.24) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนแม่เมย ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 09/01/2563 21/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/04/2563 6,000 27/04/2563 6,000 เอฟที พลัส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2563 80,000 80,000 80,000 40,757 40,757 50.95 100.00 50.95 100.00 50.95 04/08/2563 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.25) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนลำแซะ ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 09/01/2563 21/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/04/2563 6,000 27/04/2563 6,000 เอฟที พลัส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2563 80,000 80,000 80,000 6,000 6,000 7.50 100.00 7.50 100.00 7.50 05/05/2563 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.26) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนลำปาว ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 09/01/2563 21/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/04/2563 6,000 27/04/2563 6,000 เอฟที พลัส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2563 80,000 80,000 80,000 6,000 6,000 7.50 100.00 7.50 100.00 7.50 05/05/2563 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.27) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนลำพระเพลิง ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 09/01/2563 21/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/04/2563 5,988 27/04/2563 5,988 เอฟที พลัส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2563 80,000 80,000 80,000 6,888 6,888 8.61 100.00 8.61 100.00 8.61 05/05/2563 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.28) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนหนองปลาไหล ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 09/01/2563 21/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/04/2563 6,000 27/04/2563 6,000 เอฟที พลัส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2563 80,000 80,000 80,000 6,000 6,000 7.50 100.00 7.50 100.00 7.50 05/05/2563 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.29) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนห้วยน้ำพร้าวใหญ่ ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 09/01/2563 21/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/04/2563 6,000 27/04/2563 6,000 เอฟที พลัส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2563 80,000 80,000 80,000 31,739 31,739 39.67 100.00 39.67 100.00 39.67 04/08/2563 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.30) วิเคราะห์ความปลอดภัยเขื่อนของเขื่อนห้วยแม่ฮ่องสอน ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 09/01/2563 21/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/04/2563 6,000 27/04/2563 6,000 เอฟที พลัส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2563 80,000 80,000 80,000 44,747 44,747 55.93 100.00 55.93 100.00 55.93 04/08/2563 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (1.66) ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 4,900,000 100,000 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 09/01/2563 4,800,000 4,800,000 200,000 200,000 ส่วนความปลอดภัยเขื่อน 17/01/2563 200,000 100,000 100,000 69,356 69,356 34.68 90.00 34.68 90.00 34.68 28/07/2563 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (21) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,588,500 10,588,500 10,588,500 10,588,500 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 09/01/2563 28/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/04/2563 438,174 01/05/2563 438,174 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็ม วาย 2019 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2563 10,588,500 3,360,000 3,360,000 1,746,681 1,746,681 51.98 75.00 52.85 75.00 52.85 04/08/2563 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (23) จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนปราณบุรี ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 19,000,000 19,000,000 19,000,000 18,400,000 600,000 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 09/01/2563 13/01/2563 วิธีคัดเลือก 13/01/2563 12/02/2563 20/03/2563 25/03/2563 18,393,871 18/05/2563 18,393,871 330 18/05/2563 25/05/2563 19/04/2564 1.บ.โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด 2.บ.พีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เซ็นสัญญาแล้ว เมื่อ 18 พ.ค. 63 08/06/2563 18,398,232 18,393,872 18,393,872 0.00 26.79 0.00 26.27 0.00 09/06/2563 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (24) จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนน้ำอูน ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 19,400,000 600,000 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 09/01/2563 13/01/2563 วิธีคัดเลือก 13/01/2563 12/02/2563 19/03/2563 24/03/2563 19,394,525 21/05/2563 19,394,525 330 21/05/2563 26/04/2564 1.บ.พีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด,2.บ.วายพี คอนซัลแตนท์ จำกัด,3.บ.เซ้าท์อี๊เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เซ็นสัญญาแล้ว เมื่อ 21 พ.ค. 63 08/06/2563 19,398,750 19,394,529 19,394,529 0.00 27.46 0.00 27.46 0.00 09/06/2563 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน (25) จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 19,000,000 19,000,000 19,000,000 18,400,000 600,000 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 09/01/2563 13/01/2563 วิธีคัดเลือก 13/01/2563 12/02/2563 17/03/2563 23/03/2563 18,344,280 21/05/2563 18,344,280 330 21/05/2563 26/04/2564 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เซ็นสัญญาแล้ว เมื่อ 21 พ.ค. 63 08/06/2563 18,396,580 18,344,281 18,344,281 0.00 26.34 0.00 26.34 0.00 09/06/2563 0
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน โครงการศึกษาเกณฑ์ความปลอดภัยจากเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลจ.เชียงใหม่ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 684,934 684,934 684,934 684,934 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 28/08/2561 02/05/2563 794,650 794,650 556,255 556,255 70.00 100.00 70.00 100.00 70.00 28/04/2563
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน โครงการศึกษาเกณฑ์ความปลอดภัยจากเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 687,089 687,089 687,089 687,089 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 28/08/2561 02/05/2563 798,000 798,000 558,600 558,600 70.00 100.00 70.00 100.00 70.00 28/04/2563
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน โครงการศึกษาเกณฑ์ความปลอดภัยจากเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 679,684 679,684 679,684 679,684 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 28/08/2561 02/05/2563 794,650 794,650 556,255 556,255 70.00 100.00 70.00 100.00 70.00 28/04/2563
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน โครงการศึกษาเกณฑ์ความปลอดภัยจากเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 676,864 676,864 676,864 676,864 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 28/08/2561 02/05/2563 799,000 799,000 559,300 559,300 70.00 100.00 70.00 100.00 70.00 28/04/2563
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 16,033,273 16,033,273 16,033,273 16,033,273 ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 01/10/2561 15/10/2561 01/11/2561 07/11/2561 14/11/2561 02/05/2563 19,343,984 19,343,984 19,343,984 19,343,984 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/07/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)