ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 15:10:51]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.141) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ระยะทาง 16.27 กิโลเมตร จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,763,000 1,763,000 1,763,000 1,763,000 ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 03/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/05/2563 10,800 19/05/2563 10,800 หจก.ศูนย์อะไหล่ยนต์แม่ทรัพย์เจริญ 01/06/2563 1,544,100 1,544,100 1,466,728 1,466,728 94.99 92.85 94.00 92.85 94.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.606) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ พื้นที่ชลประทาน 25,001 ไร่ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/06/2563 51,247 24/06/2563 51,247 หจก.อุทัยบริการ 02/07/2563 474,000 474,000 187,871 187,871 39.64 89.66 39.00 89.66 39.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.607) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ จำนวน 30 สาย ความยาว 164 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,495,000 1,495,000 1,495,000 1,495,000 งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/06/2563 34,999 01/06/2563 34,999 หจก.อุทัยบริการ 02/07/2563 1,240,000 1,240,000 572,345 572,345 46.16 85.29 46.00 85.29 46.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.610) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 612 ไร่ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,388,700 1,388,700 1,388,700 1,388,700 งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/06/2563 29,996 24/06/2563 29,996 หจก.อุทัยบริการ 02/07/2563 1,388,700 1,388,700 1,073,898 1,073,898 77.33 81.15 77.00 81.15 77.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.211) ซ่อมแซมบ้านพักคนงานขนาด 8 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/06/2563 37,064 23/06/2563 37,064 หจก.อุทัยบริการ 02/07/2563 1,728,000 1,728,000 1,732,597 1,732,597 100.27 99.78 96.00 99.78 96.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.19) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายดอนกว้าง (โครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำห้วยแม่เฉยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ความยาว 295 เมตร พื้นที่ชลประทาน 300 ไร่ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 3,500,000 3,500,000 3,500,000 1,064,000 2,436,000 บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 15/01/2563 17/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/03/2563 23/03/2563 01/04/2563 848,958 20/04/2563 848,958 90 24/04/2563 05/05/2563 03/08/2563 หจก.อรุณสว่าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/07/2563 55,625 01/07/2563 55,625 หจก.อุทัยบริการ 02/07/2563 3,190,728 848,958 2,341,770 2,957,619 848,958 2,108,661 92.69 94.67 91.00 94.67 91.00 11/08/2563 30 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.311) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในจังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/05/2563 17,493 27/05/2563 17,493 หจก.อุทัยบริการ 01/06/2563 477,000 477,000 470,845 470,845 98.71 100.00 98.00 100.00 98.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.36) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 703,200 703,200 703,200 703,200 งิ้วงาม เมือง อุตรดิตถ์ 22/01/2563 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 1,955 21/02/2563 1,955 หจก.สัญญธน 24/04/2563 114,500 114,500 67,277 67,277 58.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.3116) ซ่อมคูส่งน้ำที่ 9 คลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝายน้ำปาด ระยะทาง 380 เมตร โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 93,155 11/03/2563 93,155 ชรายุทธ บุตรพา 18/03/2563 286,000 286,000 275,314 275,314 96.26 97.16 92.00 97.16 92.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.3119) ซ่อมแซมคลองซอย 5 ขวา ความยาว 1,095 เมตร โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/05/2563 49,987 29/05/2563 49,987 หจก.อุทัยบริการ 24/06/2563 954,000 954,000 947,989 947,989 99.37 95.34 97.00 95.34 97.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.3120) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ คลองซอย 1R ความยาว 1,135 เมตร โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/05/2563 39,994 29/05/2563 39,994 หจก.อุทัยบริการ 24/06/2563 954,000 954,000 944,987 944,987 99.06 95.58 95.00 95.58 95.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.3121) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ คลองซอยซอย 7R ความยาว 850 เมตร โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/05/2563 39,994 29/05/2563 39,994 หจก.อุทัยบริการ 24/06/2563 953,000 953,000 940,086 940,086 98.64 100.00 98.00 100.00 98.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.3123) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย น้ำริดช่วงที่ 2 ความยาว 630 เมตร โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 15/01/2563 01/07/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/07/2563 14,036 01/07/2563 14,036 หจก.อุทัยบริการ 02/07/2563 1,144,000 1,144,000 1,141,058 1,141,058 99.74 97.96 96.00 97.96 96.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.3126) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม 0+035 ถึง 0+400 โครงการฝายน้ำปาด ระยะทาง 365 เมตร โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/06/2563 34,992 18/06/2563 34,992 หจก.อุทัยบริการ 02/07/2563 1,144,000 1,144,000 1,042,092 1,042,092 91.09 99.58 90.00 99.58 90.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.3127) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ (ฝั่งซ้าย) น้ำริดช่วงที่ 1 กม.0+000 ถึง กม.2+000ระยะทาง 2.00 กม. โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,165,200 34,800 บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 15/01/2563 17/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/03/2563 23/03/2563 01/04/2563 689,691 20/04/2563 689,691 90 05/05/2563 05/05/2563 03/08/2563 หจก.อรุณสว่าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/07/2563 6,987 01/07/2563 6,987 หจก.อุทัยบริการ 02/07/2563 701,692 689,692 12,000 701,683 689,691 11,992 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.3128) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 5 ขวา ระยะทาง 0.67 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 480,000 480,000 480,000 466,000 14,000 บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/03/2563 463,900 30/03/2563 463,900 60 15/04/2563 13/04/2563 13/06/2563 หจก.แสงพระจันทร์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 810 27/03/2563 810 หจก.กิติกรินทร์ 15/04/2563 474,150 466,000 8,150 464,441 463,631 810 97.95 100.00 97.00 100.00 97.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.3129) ซ่อมแซมคูส่งน้ำ กม.26+450 ฝายคลองตรอน 315 เมตร โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/06/2563 13,500 10/06/2563 13,500 หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา 24/06/2563 966,000 966,000 937,468 937,468 97.05 92.15 96.00 92.15 96.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.3130) ซ่อมแซมคูส่งน้ำ กม.27+260 ฝายคลองตรอน ความยาว 470 เมตร โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 13/01/2563 17/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/05/2563 39,994 29/05/2563 39,994 หจก.อุทัยบริการ 24/06/2563 1,449,000 1,449,000 1,299,010 1,299,010 89.65 99.60 89.00 99.60 89.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.3131) ซ่อมแซมคูส่งน้ำ กม.3+500 คลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝายคลองตรอน ความยาว 213 เมตร โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/05/2563 14,979 29/05/2563 14,979 หจก.อุทัยบริการ 24/06/2563 676,000 676,000 648,379 648,379 95.91 100.00 95.00 100.00 95.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.3132) ซ่อมแซมคูส่งน้ำ05 คลองซอย 5 ขวา ความยาว 315 เมตร โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/05/2563 29,979 29/05/2563 29,979 หจก.อุทัยบริการ 24/06/2563 966,000 966,000 932,683 932,683 96.55 100.00 96.00 100.00 96.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.3133) ซ่อมแซมคูส่งน้ำที่ 06 คลองซอย 7 ขวา ความยาว 268 เมตร โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/06/2563 13,900 06/06/2563 13,900 หจก.คลังเครื่องเขีนอภิญญา 24/06/2563 966,000 966,000 932,568 932,568 96.54 96.48 97.00 96.48 97.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.3134) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.ระบายทราย ขนาดบาน 1.50x1.50 เมตร จำนวน 1 บาน ฝายคลองตรอน โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 9,250 03/04/2563 9,250 ร้านยูคอมก๊อปปี้ 17/04/2563 388,400 388,400 369,936 369,936 95.25 100.00 95.00 100.00 95.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.3135) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ โครงการช่วยเหลือผู้อพยพท้ายเขื่อนสิริกิติ์ จำนวน 6 สาย โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,803,000 197,000 ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 13/01/2563 17/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 07/04/2563 204,405 16/04/2563 204,405 90 05/05/2563 05/05/2563 03/08/2563 หจก.ชาญสิริคุณการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/06/2563 8,550 23/06/2563 8,550 หจก.ศูนย์อะไหล่ยนต์แม่ทรัพย์เจริญ 02/07/2563 1,935,170 205,000 1,730,170 1,766,023 204,405 1,561,618 91.26 86.16 85.00 86.16 85.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.3136) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา กม.1+350 น้ำริดช่วงที่ 2 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 น้ำริด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 15/01/2563 27/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/07/2563 41,982 01/07/2563 41,982 หจก.อุทัยบริการ 02/07/2563 1,453,000 1,453,000 1,437,054 1,437,054 98.90 93.52 97.00 93.52 97.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.3137) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 13/01/2563 25/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 10/04/2563 100,000 09/06/2563 100,000 09/06/2563 09/06/2563 องค์กรผู้ใช้น้ำกล่มร่วมใจ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/07/2563 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00 90.00 100.00 90.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.3141) ซ่อมแซมอาคารกัดเซาะท้ายฝายน้ำปาด ระยะที่ 2 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 2,365,000 2,365,000 2,360,000 496,000 1,864,000 ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/02/2563 494,456 11/03/2563 494,456 90 17/04/2563 15/04/2563 15/07/2563 หจก.โชคเจริญสุขก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/06/2563 25,484 18/06/2563 25,484 หจก.อุทัยบริการ 02/07/2563 1,969,847 496,000 1,473,847 1,930,987 494,456 1,436,531 98.03 100.00 95.00 100.00 95.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.3143) ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งฝั่งซ้ายฝายน้ำปาด จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ 09/06/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/06/2563 4,983 18/06/2563 4,983 หจก.อุทัยบริการ 02/07/2563 1,932,000 1,932,000 1,737,446 1,737,446 89.93 89.97 88.00 89.97 88.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.3148) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.27+540 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/05/2563 7,584 27/05/2563 7,584 หจก.อุทัยบริการ 24/06/2563 193,400 193,400 185,958 185,958 96.15 100.00 96.00 100.00 96.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.3484) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ด้านเหนือทำนบดินเดิมของอ่างเก็บน้ำห้วยปู่เจ้า (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ปริมาณดิน 43,800 ลูกบาศก์เมตร ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ์ 13/01/2563 14/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 107,880 14/02/2563 107,880 บ.พิษณุโลกนครปิโตเลียม 16/04/2563 1,480,595 1,480,595 1,480,595 1,480,595 100.00 99.87 91.00 99.87 91.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (1.3696) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองเหนือ-ท้ายฝายตาชื่น โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ปริมาณดิน 26,000 ลบ.ม. ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 973,100 944,800 28,300 บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 15/01/2563 17/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/03/2563 16/03/2563 23/03/2563 01/04/2563 479,558 20/04/2563 479,558 90 05/05/2563 05/05/2563 03/08/2563 หจก.อรุณสว่าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/05/2563 479,558 479,558 479,558 479,558 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (8) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองละมุง ระยะที่ 2 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ปริมาณดิน 367,840 ลบ.ม. ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 32,000,000 25,000,000 25,000,000 728,000 24,272,000 ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์ 13/01/2563 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/03/2563 11/03/2563 03/04/2563 09/04/2563 12,141,600 28/04/2563 12,141,600 150 19/05/2563 15/05/2563 15/10/2563 หจก.ศิลาช้างเผือก วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/05/2563 12,141,600 12,141,600 3,635,663 3,635,663 29.94 60.00 29.00 60.00 29.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ (26) แก้มลิงหนองหอย ความจุ 0.35 ล้าน ลบ.ม. พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 25,000,000 25,000,000 16,798,000 8,202,000 น้ำพี้ ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 13/01/2563 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/03/2563 11/03/2563 03/04/2563 07/04/2563 8,579,000 28/04/2563 8,579,000 150 19/05/2563 15/05/2563 15/10/2563 หจก.ศิลาช้างเผือก วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/06/2563 99,970 23/06/2563 99,970 หจก.อุทัยบริการ 02/07/2563 15,891,730 8,579,000 7,312,730 11,764,269 6,473,390 5,290,879 74.03 74.84 74.00 74.84 74.00 11/08/2563 500 50 0.35
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ แก้มลิงบึงหล่ม โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 นาอิน พิชัย อุตรดิตถ์ 19/09/2562 วิธีคัดเลือก 24/09/2562 20/09/2562 23/09/2562 8,234,181 27/09/2562 8,234,181 120 11/10/2562 11/10/2562 07/02/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีรัตน์การโยธา(1992) 18/03/2563 8,352,119 8,473,012 8,473,012 8,472,650 8,472,650 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ แก้มลิงบึงช่อ โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,900,000 8,900,000 8,900,000 8,900,000 ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์ 19/09/2562 วิธีคัดเลือก 24/09/2562 20/09/2562 23/09/2562 8,629,890 27/09/2562 8,629,890 120 11/10/2562 11/10/2562 07/02/2563 บริษัท จ.จักรวาล 42 จำกัด 18/03/2563 8,644,304 8,879,484 8,879,484 8,871,270 8,871,270 99.91 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ แก้มลิงบ้านฟากบึง(หนองทอง) โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 นาอิน พิชัย อุตรดิตถ์ 19/09/2562 วิธีคัดเลือก 24/09/2562 20/09/2562 23/09/2562 8,765,099 27/09/2562 8,765,099 120 11/10/2562 11/10/2562 07/02/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีรัตน์การโยธา(1992) 28/11/2562 8,806,306 8,954,198 8,954,198 8,953,049 8,953,049 99.99 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ แก้มลิงบึงมาย โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,600,000 8,600,000 8,600,000 8,600,000 ด่านแม่คำมัน ลับแล อุตรดิตถ์ 19/09/2562 วิธีคัดเลือก 24/09/2562 20/09/2562 23/09/2562 8,338,180 27/09/2562 8,338,180 120 11/10/2562 11/10/2562 07/02/2563 บริษัท จ.จักรวาล 42 จำกัด 28/11/2562 8,352,119 8,576,982 8,576,982 8,575,846 8,575,846 99.99 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ แก้มลิงบึงช่อ จุดที่ 2 งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์ 02/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 99,938 16/03/2563 99,938 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 28/04/2563 8,996,000 8,996,000 8,784,110 8,784,110 97.64 0.00 93.00 0.00 93.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,800 25,800 25,800 25,800 งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 27/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2562 25,800 13/01/2563 25,800 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูคอมก็อปปี้เซอร์วิส 29/01/2563 25,800 25,800 25,800 25,800 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000 15,000 15,000 15,000 งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 27/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2562 15,000 13/01/2563 15,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูคอมก็อปปี้เซอร์วิส 29/01/2563 15,000 15,000 15,000 15,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000 10,000 10,000 10,000 งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 27/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2562 10,000 13/01/2563 10,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูคอมก็อปปี้เซอร์วิส 29/01/2563 10,000 10,000 10,000 10,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,000 8,000 8,000 8,000 งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 27/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2562 8,000 26/12/2562 8,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูคอมก็อปปี้เซอร์วิส 02/01/2563 8,000 8,000 8,000 8,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 33,700 33,700 33,700 33,700 งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 27/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2562 33,700 13/01/2563 33,700 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูคอมก็อปปี้เซอร์วิส 29/01/2563 33,700 33,700 33,700 33,700 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)