ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 08:16:41]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก (1.1.43) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ จำนวน 27 แห่ง โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,492,000 2,492,000 2,492,000 2,492,000 ในเมือง เมือง พิษณุโลก 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/03/2562 22,100 12/03/2562 22,100 บริษัท เอส.เค. เซ็นเตอร์ จำกัด 29/04/2562 2,492,000 2,492,000 2,391,616 2,391,616 95.97 0.00 95.00 0.00 95.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 1,146 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก (1.1.71) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 607,000 607,000 607,000 607,000 ในเมือง เมือง พิษณุโลก 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2562 36,690 27/03/2562 36,690 บริษัท เอส.เค. เซ็นเตอร์ จำกัด 29/04/2562 607,000 607,000 444,996 444,996 73.31 0.00 65.00 0.00 65.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 187,980 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก (1.3) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ทรบ.วังน้ำใสโครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 905,000 219,800 685,200 แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 455,878 05/04/2562 455,878 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโลกวิศวอาหลั่ย 29/04/2562 891,831 206,631 685,200 891,541 206,630 684,911 99.97 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก (19) ปรับปรุงการกัดเซาะระบบส่งน้ำฝายบ้านโคกผักหวาน ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/09/2561 27/09/2561 08/10/2561 4,818,255 05/11/2561 4,818,255 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายแอนด์พี อินเตอร์ 29/04/2562 8,492,434 8,492,434 8,492,384 8,492,384 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 2,500 127 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก (1.229) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2561 321,142 27/12/2561 321,142 หจก.อ.บ้านกร่างพิษณุโลก 29/04/2562 399,638 399,638 399,638 399,638 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก (1.150) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 637,000 637,000 294,800 294,800 ในเมือง เมือง พิษณุโลก 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/02/2562 5,500 05/02/2562 5,500 บริษัท เอส.เค. เซ็นเตอร์ จำกัด 29/04/2562 117,608 117,608 111,889 111,889 95.14 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก (1.168.352) ซ่อมแซม ปตร.วังสะตือพร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย 08/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/11/2561 09/11/2561 19/11/2561 572,440 28/11/2561 572,440 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันเซอร์วิสก่อสร้าง 29/04/2562 969,261 969,261 969,261 969,261 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 40,000 2,000 0 6.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก (1.168.353) ซ่อมแซมหินเรียงฝายมะขามสูง โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 มะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก 16/08/2561 01/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/09/2561 15/09/2561 25/09/2561 887,995 01/11/2561 887,995 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงพระจันทร์การโยธา 29/04/2562 2,883,103 2,883,103 2,883,103 2,883,103 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 3,200 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก (1.168.354) ซ่อมแซม ปตร.อัดน้ำกลางคลองแม่น้ำวังทอง โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,600,000 4,600,000 3,900,000 3,900,000 แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 755,250 01/11/2561 755,250 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงพระจันทร์การโยธา 29/04/2562 3,372,923 3,372,923 3,372,923 3,372,923 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 35,000 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก (1.168.355) ซ่อมแซมทุ่นรอป้องกันสวะ ฝายมะขามสูง โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 มะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 335,025 19/11/2561 335,025 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณโลกวิศวอาหลั่ย 29/04/2562 499,524 499,524 499,524 499,524 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก (1.168.356) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านหินลาด โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หินลาด วัดโบสถ์ พิษณุโลก 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/09/2561 292,211 01/11/2561 292,211 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงพระจันทร์การโยธา 29/04/2562 999,957 999,957 999,957 999,957 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 1,200 35 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก (1.168.357) ซ่อมแซม ทรบ.ปากเหมือง ขรน.วัดตายม โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,200,000 1,200,000 พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/09/2561 160,960 01/11/2561 160,960 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงพระจันทร์การโยธา 29/04/2562 1,199,737 1,199,737 1,199,737 1,199,737 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 3,000 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก (1.174.4) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำด้วยรถขุดจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำบ้านหินลาด โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 หินลาด วัดโบสถ์ พิษณุโลก 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/08/2561 20/08/2561 26/09/2561 06/11/2561 2,090,000 21/01/2562 2,090,000 90 01/03/2562 01/03/2562 29/05/2562 บริษัท พัฒนโชติ การโยธา จำกัด 29/04/2562 4,202,928 2,056,038 2,056,038 2,056,038 2,056,038 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำน่าน 800 120 0 0.35
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก (19) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ (แห่งที่ 2) ขรน.วัดตายม ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 4,648,600 448,100 4,200,500 พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 16/08/2561 18/09/2561 26/09/2561 26/09/2561 27/09/2561 443,000 17/01/2562 443,000 150 12/02/2562 12/02/2562 31/05/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงพระจันทร์การโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 949,700 15/01/2562 949,700 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายแอนด์พี อินเตอร์ 07/05/2562 445,759 4,008,191 443,000 3,565,191 4,008,191 443,000 3,565,191 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 48 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก (4.9) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากพาน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 45,000,000 45,000,000 43,670,000 41,714,000 1,956,000 คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2561 05/10/2561 26/10/2561 08/11/2561 32,399,900 17/12/2561 32,399,900 210 17/01/2562 14/01/2562 14/08/2562 หจก.วรายุทธ (เลี่ยงฮะ) การปิโตรเลียม 29/04/2562 41,269,949 33,785,846 32,399,900 1,385,946 27,890,884 26,507,797 1,383,087 82.55 0.00 99.55 0.00 99.55 20/08/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำน่าน 1,500 1,500 150 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก แก้มลิงคลองตะกู พร้อมอาคารประกอบ ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,661,116 2,661,116 2,661,116 2,661,116 2,661,116 2,661,116 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนน ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,619,106 2,619,106 2,619,106 2,619,106 2,619,106 2,619,106 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก ซ่อมแซมพนังป้องกันคลองเนินกุ่ม งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 14,000,000 14,000,000 13,738,000 13,338,000 400,000 ตำบลเนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 20/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/11/2561 10,234,360 10,234,360 10,234,360 10,234,360 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)5 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 18 ครั้ง