ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 15:32:50]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก (1.351) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานพิษณุโลก พื้นที่ชลประทาน 187,980 ไร่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 656,000 656,000 656,000 656,000 ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 24/11/2562 24/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/04/2563 512,900 07/04/2563 512,900 บริษัท พิษณุนครปิโตรเลียม 27/04/2563 656,000 656,000 384,220 384,220 58.57 0.00 89.76 0.00 89.76 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก (1.373) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ จำนวน 32 แห่ง พื้นที่ชลประทาน 1,319 ไร่ โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,994,200 2,994,200 2,994,200 2,994,200 ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 24/11/2562 24/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/04/2563 2,994,200 01/04/2563 2,994,200 บริษัท พิษณุโลก นครปิโตรเลียม 29/04/2563 2,994,200 2,994,200 2,994,200 2,781,724 2,781,724 92.90 0.00 98.28 0.00 98.28 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก (1.847) กำจัดวัชพืช ทรบ.คลองอ้ายเลือก ปริมาณ 20 ไร่ โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 65,000 65,000 65,000 65,000 สนามคลี บางกระทุ่ม พิษณุโลก 08/01/2563 08/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 65,000 16/04/2563 65,000 07/05/2563 65,000 65,000 65,000 63,909 63,909 98.32 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 3,250 3,250 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก (1.849) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ ขรน.วัดตายม ปริมาณ 80 ไร่ โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 260,000 260,000 260,000 260,000 พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 18/11/2562 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 9,990 13/03/2563 9,990 หจก.ว.บ้านกร่างพิษณุโลก 29/04/2563 260,000 260,000 259,863 259,863 99.95 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 80 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก (1.850) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำคลองมนัส ปริมาณ 60 ไร่ โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 195,000 195,000 195,000 195,000 พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 18/11/2562 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 6,990 13/03/2563 6,990 หจก.ว.บ้านกร่างพิษณุโลก 29/04/2563 195,000 195,000 194,245 194,245 99.61 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก (1.851) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำฝายน้ำเฟื้อ ปริมาณ 38 ไร่ โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 123,500 123,500 123,500 123,500 ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 18/11/2562 18/11/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 123,500 01/04/2563 123,500 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/05/2563 123,500 123,500 123,500 122,805 122,805 99.44 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก (1.25) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ขรน.วัดตายม จำนวน 1 แห่ง ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 08/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 472,645 23/03/2563 472,645 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโลกวิศวอาหลั่ย 24/04/2563 873,884 873,884 870,730 870,730 99.64 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก (1.10) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดพิษณุโลก โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 110,000 110,000 110,000 110,000 ในเมือง เมือง พิษณุโลก 13/01/2563 14/01/2563 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 07/04/2563 11,065 07/04/2563 11,065 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังเครื่องเขียนอภิญญา สาขาพิษณุโลก 17/04/2563 11,065 23,710 23,710 11,065 11,065 46.67 0.00 46.64 0.00 46.64 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก (1.1475) ซ่อมแซม ทรบ.วังน้ำใส จำนวน 716 ตารางเมตร โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก 18/11/2562 18/11/2562 20/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 255,230 20/03/2563 255,230 หจก.ว.บ้านกร่างพิษณุโลก 24/04/2563 1,429,700 1,429,700 1,429,525 1,429,525 99.99 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก (1.1476) ซ่อมแซม ทรบ.แห่งที่ 1 ขรน.วัดตายม จำนวน 683 ตารางเมตร โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 266,908 18/03/2563 266,908 บริษัท ตรีพยัคฆ์คอนสตรัคชั่น จำกัด 24/04/2563 1,334,400 1,334,400 1,332,009 1,332,009 99.82 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก (1.1499) ซ่อมแซมคันคลอง ความยาว 5 กม. ฝายน้ำเฟื้อ โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,638,800 6,638,800 6,638,800 6,638,800 ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 09/01/2563 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/03/2563 11/03/2563 13/03/2563 2,814,000 26/03/2563 2,814,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงพระจันทร์การโยธา 24/04/2563 4,111,980 4,905,540 4,905,540 4,900,801 4,900,801 99.90 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก (1.1530) ซ่อมแซมทุ่นรอป้องกันสวะ ปตร.อัดน้ำกลางคลองแม่น้ำวังทอง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 691,000 691,000 691,000 691,000 แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก 08/01/2563 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/04/2563 464,640 15/04/2563 464,640 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโลกวิศวอาหลั่ย 27/04/2563 691,000 691,000 691,000 690,370 690,370 99.91 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก (1.1531) ซ่อมแซมทุ่นรอป้องกันสวะ ฝายน้ำเฟื้อ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 08/01/2563 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/04/2563 335,030 15/04/2563 335,030 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโลกวิศวอาหลั่ย 27/04/2563 500,000 500,000 500,000 499,593 499,593 99.92 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก (1.1534) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย (6 แห่ง) โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 451,000 451,000 451,000 451,000 แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 301,370 23/03/2563 301,370 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโลกวิศวอาหลั่ย 24/04/2563 451,000 451,000 450,649 450,649 99.92 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก (1.1535) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 10/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/04/2563 1,000,000 27/04/2563 1,000,000 90 27/04/2563 28/04/2563 30/06/2563 กลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบส่งน้ำบ้านน้อยเหนือ 29/04/2563 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก (1.1540) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ระยะทาง 1,000 เมตร ฝายบ้านแก่งคันนา โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/03/2563 13/03/2563 16/03/2563 415,623 31/03/2563 415,623 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 607 คอนสตรัคชั่น 24/04/2563 1,268,010 1,268,010 1,267,036 1,267,036 99.92 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 500 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก (1.1541) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ระยะทาง 1,000 เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคับ โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/02/2563 06/03/2563 11/03/2563 477,118 26/03/2563 477,118 บริษัท สุริยภัณฑ์สตีลไพพ์ จำกัด 24/04/2563 998,122 998,122 998,084 998,084 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 200 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก (1.1542) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ระยะทาง 150 เมตร ฝายบ้านน้ำจวง 2 โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 09/01/2563 02/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 204,882 26/03/2563 204,882 บริษัท สุริยภัณฑ์สตีลไพพ์ จำกัด 24/04/2563 300,000 300,000 297,902 297,902 99.30 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 800 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก (1.1543) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ระยะทาง 264 เมตร อ่างเก็บน้ำศูนย์รวมพรรณไม้บ้านร่มเกล้า โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 09/01/2563 02/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 424,136 26/03/2563 424,136 บริษัท สุริยภัณฑ์สตีลไพพ์ จำกัด 05/05/2563 600,000 600,000 598,982 598,982 99.83 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 100 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก (1.1553) ซ่อมแซมหินเรียงอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำจวง จำนวน 388.40 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 09/01/2563 02/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 498,566 24/03/2563 498,566 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงพระจันทร์การโยธา 24/04/2563 927,120 927,120 926,898 926,898 99.98 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 160 160 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก (1.1556) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ขรน.วัดตายม จำนวน 1,460 ตารางเมตร โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 18/11/2562 02/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 476,187 18/03/2563 476,187 บริษัท ตรีพยัคฆ์คอนสตรัคชั่น จำกัด 24/04/2563 2,096,900 2,096,900 2,095,670 2,095,670 99.94 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก (1.1561) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านหินลาด จำนวน 125 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 หินลาด วัดโบสถ์ พิษณุโลก 27/12/2562 13/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 226,241 26/03/2563 226,241 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.บ้านกร่างพิษณุโลก 24/04/2563 756,970 756,970 756,829 756,829 99.98 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 700 700 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านบุ่งผลำ ตำบลน้ำกุ่น อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (รายการงานเพิ่มเติม) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 02/04/2563 02/04/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/04/2563 20/04/2563 24/04/2563 1,151,852 12/05/2563 1,151,852 บริษัท สุริยภัณฑ์สตีลไพพ์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/05/2563 3,100,000 2,078,420 2,078,420 2,062,186 2,062,186 99.22 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 500 500
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก คลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา (คลองสุชน-คลองตะโม่-แก้มลิง) พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 7) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 43,719,000 43,719,000 50,000,000 24,966,000 25,034,000 43,719,000 43,719,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก แก้มลิงห้วยน้ำสุดพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 8,980,300 8,980,300 หินลาด วัดโบสถ์ พิษณุโลก 30/10/2562 25/09/2562 วิธีคัดเลือก 17/09/2562 24/09/2562 25/09/2562 1,180,000 27/09/2562 1,180,000 บริษัท แม่ศรี 2016 จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/04/2563 1,390,183 8,946,145 8,946,145 8,323,790 8,323,790 93.04 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 600 600 0.08
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก ซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาคลองเนินกุ่ม โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 เนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 25/10/2562 17/09/2562 วิธีคัดเลือก 17/09/2562 21/09/2562 23/09/2562 11,867,863 27/09/2562 11,867,863 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายแอนด์พี อินเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/04/2563 11,920,922 19,946,641 19,946,641 18,574,906 18,574,906 93.12 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 25,000 25,000
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายของอาคารไซฟอนคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา กม.29+519 โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,140,000 2,140,000 174,100 174,100 ชุมแสงสงคราม บางระกำ พิษณุโลก 24/09/2562 ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจาก สำนักงบประมาณโอนเงินของงานซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายของอาคารไซฟอนคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา กม29+519 เป็นจำนวนเงิน 174,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริง จึงไม่สามารถดำเนินการจัดหาได้ ทางโครงการฯได้ทำหนังสือขอคืนเงินของงานดังกล่าว 07/01/2563 174,100 174,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำแก้มลิงบึงหล่ม โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 511,000 511,000 511,000 511,000 ดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก 17/09/2562 13/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2562 184,247 07/10/2562 184,247 หจก.ว.บ้านกร่างพิษณุโลก ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/04/2563 4,557,112 511,000 511,000 509,356 509,356 99.68 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 1,500 1,500 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก ซ่อมแซมอาคารชลประทาน ปตร.อัดน้ำกลางคลองแม่น้ำวังทอง โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,850,000 4,850,000 4,650,000 4,650,000 แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก 24/09/2562 17/09/2562 วิธีคัดเลือก 18/09/2562 18/09/2562 24/09/2562 25/09/2562 4,649,600 27/09/2562 4,649,600 120 28/09/2562 28/09/2562 25/01/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุการุณ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/01/2563 4,649,650 4,649,600 4,649,600 4,649,600 4,649,600 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 300
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก ซ่อมแซมอาคารชลประทาน ปตร.วังสะตือ โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,990,000 4,990,000 4,782,800 4,782,800 ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย 13/09/2562 17/09/2562 วิธีคัดเลือก 18/09/2562 18/09/2562 24/09/2562 25/09/2562 4,782,500 27/09/2562 4,782,500 120 28/09/2562 28/09/2562 25/01/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุการุณ วิธีคัดเลือก 18/09/2562 24/09/2562 25/09/2562 4,782,500 27/09/2562 4,782,500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุการุณ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/04/2563 4,782,801 4,782,500 4,782,500 4,782,500 4,782,500 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 200
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก แก้มลิงบึงหล่ม งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก 31/03/2563 31/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 4,674,900 31/03/2563 4,674,900 บริษัท พิษณุโลก นครปิโตรเลียม 29/04/2563 4,674,900 4,674,900 4,674,900 4,355,164 4,355,164 93.16 0.00 90.00 0.00 90.00 11/08/2563 500 58
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก แก้มลิงบ้านเกาะจันทร์ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก 31/03/2563 31/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 6,160,000 31/03/2563 6,160,000 บริษัท พิษณุโลก นครปิโตรเลียม 29/04/2563 6,160,000 6,160,000 6,160,000 5,802,751 5,802,751 94.20 0.00 95.00 0.00 95.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการชลประทานพิษณุโลก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 868,000 868,000 868,000 868,000 ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 08/10/2562 08/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/10/2562 25/10/2562 30/10/2562 786,450 02/01/2563 786,450 บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/04/2563 786,450 786,450 786,450 786,450 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานพิษณุโลก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 53,600 53,600 53,600 53,600 ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 08/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 104,000 104,000 บริษัท เอส.เค. เซ็นเตอร์ จำกัด 15/01/2563 53,000 53,000 53,000 53,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิษณุโลก เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานพิษณุโลก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 51,600 51,600 51,600 51,600 ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 08/10/2562 08/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/10/2562 104,000 104,000 บริษัท เอส.เค. เซ็นเตอร์ จำกัด 13/01/2563 51,000 51,000 51,000 51,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)