ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 26 ส.ค. 2562 เวลา 15:57:08]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (1.1.105) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานบึงกาฬ ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ชัยพร เมือง บึงกาฬ 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/03/2562 189,559 07/03/2562 189,559 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครประกิตก่อสร้าง 28/03/2562 2,000,000 2,000,000 1,668,174 1,668,174 83.41 85.00 88.00 85.00 88.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (1.1.117) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานบึงกาฬ ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ชัยพร เมือง บึงกาฬ 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2562 29,375 25/03/2562 29,375 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สว่างธนโชติ 27/03/2562 200,000 200,000 112,804 112,804 56.40 0.00 87.00 87.50 87.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (1.3.32) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานบึงกาฬ ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 151,900 151,900 151,900 151,900 ชัยพร เมือง บึงกาฬ 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2562 45,000 22/02/2562 45,000 ซีทีอาร์ ๓๓๓ 27/02/2562 151,900 151,900 151,731 151,731 99.89 0.00 100.00 100.00 100.00 12/02/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (1.7) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณที่ทำการโครงการฯ โครงการชลประทานบึงกาฬ ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,715,500 1,715,500 ชัยพร เมือง บึงกาฬ 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/01/2562 22/02/2562 22/02/2562 852,878 04/03/2562 852,878 บริษัท สยาม พลัส อินเตอร์ เซอร์วิส แอน ซัพพลาย จำกัด 18/06/2562 1,253,578 1,253,578 1,251,562 1,251,562 99.84 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (1.81) ซ่อมแซมฝายห้วยหนิง (พรด.) ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 285,800 285,800 บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/12/2561 4,844 25/12/2561 4,844 หจก.สกลประกิตก่อสร้าง 26/12/2561 194,646 282,620 282,620 282,620 282,620 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (1.235) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดบึงกาฬ ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 174,000 174,000 174,000 174,000 ชัยพร เมือง บึงกาฬ 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2561 33,995 28/11/2561 33,995 หจก.สกลประกิตก่อสร้าง 25/12/2561 173,425 173,425 173,425 173,425 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ ถนนหลังทำนบดินอ่างฯห้วยซำ โครงการชลประทานบึงกาฬ ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 0.800 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,739,000 2,739,000 2,715,000 2,659,000 56,000 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/02/2562 08/03/2562 13/03/2562 940,902 04/04/2562 940,902 90 28/04/2562 22/04/2562 26/07/2562 บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เอส.ซี. การโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/05/2562 1,742,413 960,703 940,903 19,800 960,657 940,902 19,755 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ ถนนหลังทำนบดินอ่างฯ ห้วยสหาย โครงการชลประทานบึงกาฬ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 0.850 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,270,000 2,270,000 2,248,000 2,204,000 44,000 บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ 23/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/02/2562 08/03/2562 13/03/2562 1,034,442 04/04/2562 1,034,442 90 28/04/2562 26/07/2562 บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เอส.ซี. การโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/05/2562 1,854,370 1,060,234 1,038,443 21,800 1,038,442 1,038,442 97.94 100.00 100.00 100.00 100.00 23/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (22) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่งไฮ ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 35,000,000 35,000,000 34,577,400 3,971,000 30,606,400 ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/11/2561 23/11/2561 23/11/2561 3,097,800 26/12/2561 3,097,800 150 09/01/2562 08/06/2562 หจก.ฟอเลสท์ เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2561 182,358 20/12/2561 182,358 หจก.สว่างธนโชติ 14/05/2562 4,075,777 31,181,138 3,097,800 28,083,338 27,870,368 3,097,800 24,772,568 89.38 0.00 99.80 99.80 99.80 13/08/2562 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำโขง 1,000 828 828 450 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (1.168.620) ซ่อมแซมลาดคอนกรีต อ่างฯห้วยฮี้ โครงการชลประทานบึงกาฬ ตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 914,700 914,700 นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 248,005 30/10/2561 248,005 หจก.สกลประกิตก่อสร้าง 27/02/2562 906,243 906,243 906,243 906,243 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (1.168.621) ซ่อมแซม ทรบ. อ่างฯห้วยฮี้ โครงการชลประทานบึงกาฬ ตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 238,200 238,200 นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ 20/08/2561 30/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/10/2561 66,685 30/10/2561 66,685 หจก.สกลประกิตก่อสร้าง 27/02/2562 206,155 206,155 206,155 206,155 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (1.168.622) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างฯภูทอก โครงการชลประทานบึงกาฬ ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 771,400 771,400 นาแสง ศรีวิไล บึงกาฬ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 221,276 30/10/2561 221,276 หจก.สกลประกิตก่อสร้าง 27/02/2562 758,152 758,152 758,152 758,152 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (1.168.623) ซ่อมแซมทางเข้าหัวงาน โครงการ ประตูระบายน้ำห้วยคาด โครงการชลประทานบึงกาฬ ตำบลนาดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 858,000 858,000 นาดง ปากคาด บึงกาฬ 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 187,434 03/04/2562 187,434 โชคบุญนำโฮมมาร์ท ยกเลิกรายการงาน 07/06/2562 858,000 858,000 855,107 855,107 99.66 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (1.168.624) ซ่อมแซมถนนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยซำ โครงการชลประทานบึงกาฬ ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 810,000 810,000 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2562 22,460 11/02/2562 22,460 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคบุญนำโฮมมาร์ท 27/02/2562 810,000 810,000 794,069 794,069 98.03 100.00 100.00 100.00 100.00 16/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (1.168.625) ซ่อมแซมหินเรียงและทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยสหาย โครงการชลประทานบึงกาฬ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 858,000 858,000 บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/12/2561 383,400 24/12/2561 383,400 ซีทีอาร์ ๓๓๓ 27/02/2562 592,756 856,691 856,691 856,691 856,691 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (1.168.626) ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยแสนช้างไล่ โครงการชลประทานบึงกาฬ ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 572,000 572,000 บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/12/2561 168,160 24/12/2561 168,160 หจก.สกลประกิตก่อสร้าง 27/02/2562 478,139 560,376 560,376 560,376 560,376 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (1.168.627) ซ่อมแซมคอนกรีตทางระบายน้ำล้น อ่างฯบึงโขงหลง โครงการชลประทานบึงกาฬ ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 286,000 286,000 บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2561 101,169 25/12/2561 101,169 ซีทีอาร์ ๓๓๓ 27/02/2562 129,386 274,384 274,384 274,384 274,384 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (1.168.628) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง อ่างฯห้วยสหาย โครงการชลประทานบึงกาฬ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 285,800 285,800 บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2561 88,182 31/10/2561 88,182 บริษัท ซีทีอาร์ิ ๓๓๓ จำกัด 23/01/2562 191,450 277,991 277,991 277,991 277,991 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (1.168.629) ซ่อมแซมทำนบดิน ปตร.ห้วยบางบาด โครงการชลประทานบึงกาฬ ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 865,800 865,800 ชัยพร เมือง บึงกาฬ 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2561 16 18/12/2561 16 ซีทีอาร์ ๓๓๓ 25/12/2561 863,399 863,399 863,399 863,399 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (1.168.630) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าฝั่งซ้าย อ่างฯบึงโขงหลง โครงการชลประทานบึงกาฬ ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 381,000 381,000 บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/12/2561 146,278 26/12/2561 146,278 ซีทีอาร์ ๓๓๓ 27/02/2562 258,983 373,812 373,812 373,812 373,812 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (1.168.631) ซ่อมแซมบำรุงรักษาในเขต โครงการชลประทานบึงกาฬ ( 1 โครงการ 1 ล้านบาท) ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ชัยพร เซกา บึงกาฬ 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการขออนุมัติรายงานความต้องการพัสดุ 17/10/2561 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (4.15) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคำเตาะเลาะ ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 29,661,000 3,480,000 26,181,000 คำแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2561 02/11/2561 02/11/2561 2,778,348 07/12/2561 2,778,348 150 18/12/2561 18/12/2561 16/05/2562 ห้างหุ่นส่วนจำกัด ฟอเรสท์ เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/12/2561 428,995 14/12/2561 428,995 หจก.สกลประกิตก่อสร้าง 14/05/2562 3,723,721 23,143,225 23,143,225 22,136,719 22,136,719 95.65 0.00 99.96 99.81 99.96 13/08/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำโขง 1,000 707 707 84 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,018,000 5,018,000 5,018,000 4,548,000 470,000 โสกก่าม เซกา บึงกาฬ 23/02/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 21/05/2561 4,232,100 01/06/2561 4,232,100 150 01/06/2561 28/10/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรวมสาส์น มุกดาหาร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ 16/05/2562 4,611,499 4,718,721 4,232,100 486,621 4,715,596 4,232,100 483,496 99.93 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,768,000 1,768,000 1,768,000 1,717,000 51,000 โสกก่าม เซกา บึงกาฬ 16/05/2562 1,390,500 1,350,000 40,500 996,870 956,490 40,380 71.69 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ โครงการซ่อมแซมฝายห้วยฮี้ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ งบกลาง กปร. 2560 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาบางส่วน 6,950,000 6,950,000 6,950,000 193,000 6,757,000 เภอเซกา บึงกาฬ 18/06/2562 6,726,000 193,000 6,533,000 6,609,323 76,323 6,533,000 98.27 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ โครงการแก้มลิงหนองซุงพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ งบกลาง กปร. 2560 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาบางส่วน 37,544,800 37,544,800 36,669,700 28,450,000 8,219,700 เซกา เซกา บึงกาฬ 16/05/2562 28,515,700 20,797,000 7,718,700 13,277,610 8,816,569 4,461,041 46.56 0.00 100.00 0.00 100.00 12/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ แก้มลิงหนองแปน (ระยะที่ 2) งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,000,000 8,000,000 น้ำจั่น เซกา บึงกาฬ 28/07/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/08/2559 09/09/2559 05/09/2559 09/09/2559 4,103,492 28/09/2559 4,103,492 240 30/12/2559 21/12/2559 27/08/2560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุ ซี.แอล.เค. ติดปัญหาอื่นๆ ยกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้าง ไม่เข้าปฏิบัติงาน 16/05/2562 7,745,815 7,978,000 7,745,000 233,000 44,280 44,280 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ ขุดลอกหนองส้มโฮง จังหวัดบึงกาฬ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,589,874 2,589,874 2,589,874 2,589,874 2,900,000 14/06/2561 2,900,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมศักดิ์ บริการ 16/05/2562 2,589,874 2,589,874 1,976,708 1,976,708 76.32 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านซาง ตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,958,845 7,958,845 7,958,845 7,958,845 ซาง เซกา บึงกาฬ 27/11/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/12/2558 09/12/2558 28/12/2558 28/12/2558 26,380,308 25/01/2561 26,380,308 180 14/02/2560 14/02/2560 11/08/2559 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอเรสท์ เอินจิเนียริ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ 16/05/2562 33,249,381 7,958,845 7,958,845 7,958,845 7,958,845 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานพัฒนาแหล่งน้ำในเขตจังหวัดบึงกาฬ ตำบลชัยพร อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 22,933,548 22,933,548 22,933,548 22,933,548 ชัยพร เมือง บึงกาฬ 16/05/2562 22,933,548 22,933,548 22,933,548 22,933,548 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (77) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองยอง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 5,408,158 5,408,158 5,408,158 4,366,158 1,042,000 หนองหยอง ปากคาด บึงกาฬ 06/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/01/2561 11/01/2561 05/02/2561 12/02/2561 24,778,555 13/03/2561 24,778,555 180 21/03/2561 19/03/2561 16/09/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอเรสท์ เอินจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2562 359,976 25/03/2562 359,976 บริษัท นวดีบริการ ติดปัญหาอื่นๆ รอตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย 18/06/2562 30,596,465 5,408,158 4,366,158 1,042,000 5,407,522 4,366,158 1,041,364 99.99 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ ป้องกันการกัดเซาะท้ายปตร.ห้วยบางบาด จังหวัดบึงกาฬ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 970,000 970,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน โครงการชลประทานบึงกาฬ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 982,000 982,000 982,000 982,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ ถนนภายในบริเวณ โครงการชลประทานบึงกาฬ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,600,000 12,600,000 10,598,000 10,290,000 308,000 ชัยพร เมือง บึงกาฬ 04/05/2561 04/05/2561 10/05/2561 28/06/2561 29/06/2561 6,179,000 12/07/2561 6,179,000 90 12/07/2561 09/10/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มชัยเจริญ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ 16/05/2562 10,654,788 6,364,300 6,056,300 308,000 6,358,784 6,056,300 302,484 99.91 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ ถนนภายในบริเวณหัวงานประตูระบายน้ำห้วยคาด โครงการชลประทานบึงกาฬ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,300,000 11,300,000 5,770,000 5,600,000 170,000 นาดง ปากคาด บึงกาฬ 11/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/05/2561 10/05/2561 01/06/2561 04/06/2561 3,272,000 14/06/2561 3,272,000 90 14/06/2561 10/09/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.ซี การโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ 16/05/2562 5,453,405 3,370,100 3,200,100 170,000 3,370,100 3,200,100 170,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/11/2561

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)15 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 66 ครั้ง