ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 2563 เวลา 19:17:03]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (1.60) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานบึงกาฬ ระยะทาง 1.508 กม. ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 151,900 151,900 151,900 151,900 ชัยพร บึงกาฬ บึงกาฬ 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 45,000 04/03/2563 45,000 ซีทีอาร์333 09/03/2563 151,456 151,456 151,456 151,456 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (1.258) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานบึงกาฬ ขนาดพื้นที่ชลประทาน 18,740 ไร่ ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 220,000 220,000 220,000 220,000 ชัยพร บึงกาฬ บึงกาฬ 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 39,998 05/03/2563 39,998 หจก.สว่างธนโชติ 09/03/2563 19,539 219,986 219,986 219,986 219,986 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (1.259) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานบึงกาฬ ขนาดพื้นที่ชลประทาน 6,800 ไร่ ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ชัยพร บึงกาฬ บึงกาฬ 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 119,993 04/03/2563 119,993 หจก.โอฬาร 2550 09/03/2563 2,000,000 2,000,000 1,769,036 1,769,036 88.45 100.00 55.00 100.00 55.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (1.779) กำจัดวัชพืช อ่างฯห้วยซำ โครงการชลประทานบึงกาฬ ปริมาณ 31 ไร่ ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 30,000 04/03/2563 30,000 หจก. โชคบุญนำโฮมมาร์ท 09/03/2563 149,613 149,613 149,613 149,613 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (1.780) กำจัดวัชพืช อ่างฯห้วยสหาย โครงการชลประทานบึงกาฬ ปริมาณ 83 ไร่ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 90,000 04/03/2563 90,000 หจก. โชคบุญนำโฮมมาร์ท 09/03/2563 299,658 299,658 299,658 299,658 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (1.187) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวาฝายห้วยหินลาด ขนาด 560 ตร.ม. ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 286,000 286,000 บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 300,000 04/03/2563 300,000 หจก. สกลประกิตก่อสร้าง 09/03/2563 54,430 282,635 282,635 282,635 282,635 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (1.188) ซ่อมแซมหินเรียงด้านเหนือน้ำฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำบึงโขงหลง ขนาด 1,200 ตร.ม. ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 381,000 381,000 บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 91,177 04/03/2563 91,177 หจก. สกลประกิตก่อสร้าง 09/03/2563 91,846 376,727 376,727 376,727 376,727 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (1.189) ซ่อมแซมหินเรียงด้านเหนือน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ฝายห้วยหนิง (พรด.) ขนาด 700 ตร.ม. ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 286,000 286,000 บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 86,728 04/03/2563 86,728 หจก. สกลประกิตก่อสร้าง 09/03/2563 87,388 282,058 282,058 282,058 282,058 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (1.315) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดบึงกาฬ ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ชัยพร บึงกาฬ บึงกาฬ 31/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 29,058 04/03/2563 29,058 หจก. สกลประกิตก่อสร้าง 09/03/2563 29,629 199,563 199,563 199,563 199,563 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (1.946) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานบึงกาฬ ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ชัยพร บึงกาฬ บึงกาฬ 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 31/03/2563 99,881 31/03/2563 99,881 30 กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสหาย 01/04/2563 126,866 990,367 990,367 990,367 990,367 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (1.947) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง ประตูระบาย 2 บาน 1 แห่ง โครงการชลประทานบึงกาฬ ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 576,600 576,600 นาแสง ศรีวิไล บึงกาฬ 19/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 114,985 20/03/2563 114,985 หจก. สกลประกิตก่อสร้าง 31/03/2563 114,988 573,646 573,646 573,646 573,646 100.00 100.00 90.95 100.00 90.95 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (1.4459) ป้องกันการกัดเซาะท้ายปตร.ห้วยบางบาด จำนวน 280 ตารางเมตร ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 970,000 970,000 924,000 924,000 ชัยพร บึงกาฬ บึงกาฬ 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 366,960 04/03/2563 366,960 พิบูลเวศฆ์ (2012) คอรสตรัคชั่น 09/03/2563 907,906 907,906 907,906 907,906 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (100) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเข็ง ขนาด 0.30 ลบ.ม./วินาที จำนวนเครื่อง 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 4,500 เมตร พื้นที่ชลประทาน 475 ไร่ ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 19,721,190 5,340,000 14,381,190 หอคำ บึงกาฬ บึงกาฬ 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/02/2563 27/02/2563 13/03/2563 3,750,000 31/03/2563 3,750,000 150 หจก.ฟอเรสท์เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 35,380 05/03/2563 35,380 หจก. สกลประกิตก่อสร้าง 31/03/2563 5,103,656 15,539,928 4,128,335 11,411,593 10,810,821 378,334 10,432,486 69.57 100.00 63.18 100.00 63.18 30/06/2563 ขนาดเล็ก 475 475 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (1.43) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยกำแพง โครงการประตูระบายน้ำห้วยกำแพง ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,372,700 1,372,700 915,100 915,100 ชัยพร บึงกาฬ บึงกาฬ 14/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/04/2563 6,950 01/04/2563 6,950 20/04/2563 915,100 915,100 549,425 549,425 60.04 100.00 1.83 100.00 1.83 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ (159) ก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยกำแพง โครงการประตูระบายน้ำห้วยกำแพง ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2565 จ้างเหมาทั้งโครงการ 895,000,000 179,000,000 179,000,000 179,000,000 บึงกาฬ บึงกาฬ บึงกาฬ 24/12/2562 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/04/2563 17/04/2563 09/09/2563 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/09/2563 837,932,600 134,250,000 134,250,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ แก้มลิงหนองนกทา ระยะที่ 1 งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 4,997,000 4,852,000 145,000 คำแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ 24/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/04/2563 17/04/2563 17/04/2563 2,180,841 28/04/2563 2,180,841 90 14/05/2563 05/05/2563 11/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิทธิพัทธ์การโยธา ติดปัญหาอื่นๆ 09/07/2563 4,661,470 2,218,941 2,180,841 38,100 37,718 37,718 1.70 100.00 7.00 100.00 7.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumensโครงการชลประทานบึงกาฬ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการชลประทานบึงกาฬ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 868,000 868,000 725,000 725,000 725,000 725,000 725,000 725,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานบึงกาฬ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานบึงกาฬ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 41,600 41,600 41,600 41,600 41,600 41,600 41,600 41,600 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานบึงกาฬ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 33,800 33,800 33,800 33,800 33,800 33,800 33,800 33,800 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานบึงกาฬ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานบึงกาฬ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)