ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 2563 เวลา 15:59:53]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมกราคม ผล แผน เดือนมกราคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.138) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ระยะทาง 0.87 กิโลเมตร ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 120,000 120,000 120,000 120,000 กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 25/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 72,000 72,000 หจก.โมโนบิช 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.167) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยโพนทอง ขนาด 8.00 x 40.00 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 6,960,500 6,960,500 6,960,500 419,000 6,541,500 อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 20/11/2562 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/01/2563 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.168) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยสามพาด ขนาด 8.00 x 40.00 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 6,960,500 6,960,500 6,960,500 4,670,000 2,290,500 เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี 19/11/2562 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/01/2563 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 390 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.599) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี พืนที่ชลประทาน 49,000 ไร่ ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 480,000 480,000 480,000 480,000 เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี 06/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 39,830 39,830 หจก.สว่างธนโชติ 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.603) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี พืนที่ชลประทาน 49,000 ไร่ ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,920,000 3,920,000 3,920,000 3,920,000 เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี 09/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 10,787 10,787 หจก.สร้างเสริมวัสดุภัณฑ์ 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.1024) กำจัดวัชพืชลำห้วยนาแบก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ปริมาณ 25 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 110,000 110,000 110,000 110,000 เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี 20/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 4,000 4,000 บ.อมรธารา คอนสตรัคชั่น 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.208) ซ่อมอาคารที่ทำการและบ้านพักภายในโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี 22/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 64,243 64,243 ร้านสงวนชัย 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (33) ปรับปรุงผิวทางคันดินกั้นน้ำ Route D กม.4+900 ถึง กม.5+125 และ กม.5+726 ถึง กม.8+225 ระยะทางรวม 2.724 กม. ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 13,870,000 13,870,000 13,870,000 9,120,000 4,750,000 อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 20/11/2562 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/01/2563 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (34) ปรับปรุงผิวทางคันดินกั้นน้ำ Route E กม.6+848 ถึง กม.12+837 ระยะทาง 5.989 กม. ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 26,610,000 26,610,000 26,610,000 20,328,000 6,282,000 แชแล กุมภวาปี อุดรธานี 20/11/2562 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/01/2563 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.35) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 153,200 153,200 153,200 153,200 ตาดทอง กุมภวาปี อุดรธานี 09/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 10,400 10,400 ร้านพอใจ พาณิชย์ 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.3067) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายซอยและสายแยกซอย จำนวน 6 สาย ปริมาณ 1,790 ลบ.ม. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 490,000 490,000 490,000 490,000 กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 19/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 4,165 4,165 หจก.สร้างเสริมวัสดุภัณฑ์ 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.3076) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอยและสายแยกซอย จำนวน 6 สาย ปริมาณ 925 ตร.ม. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 04/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 52,615 52,615 หจก.สร้างเสริมวัสดุภัณฑ์ 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.3079) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอยและแยกซอย จำนวน 6 สาย ความยาว 5.583 กม. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 19/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 483,000 483,000 หจก.ป.ธีรวุฒิ 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.3080) ซ่อมแซมคันดินห้วยจระเข้ กม.3+335 ถึง กม.5+035 ความยาว 1.700 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 700,000 700,000 700,000 680,000 20,000 อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 20/11/2562 13/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/01/2563 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600 650 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.3081) ซ่อมแซมคันดินห้วยไพจานใหญ่ กม.4+127 ถึง กม.6+937 ความยาว 2.810 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,117,000 33,000 อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 20/11/2562 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/01/2563 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900 670 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.3088) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ ท่อ AC และท่อเหล็ก สถานีสูบน้ำ P7 P9 P12A และ P12B จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี 04/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 9,271 9,271 หจก.สร้างเสริมวัสดุภัณฑ์ 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148 1,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.3094) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี 11/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 99,828 99,828 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน สถานีสูบน้ำ P7 ฝายกุมภวาปี 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.3096) ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะ สถานีสูบน้ำ จำนวน 4 แห่ง ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,010,000 2,010,000 2,010,000 2,010,000 เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี 19/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 185,475 185,475 หจก.สร้างเสริมวัสดุภัณฑ์ 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400 450 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.3097) ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะคันกั้นน้ำ Access Road กม.0+000 ถึง ก.ม.0+321 และคันกั้นน้ำ(Dike) Route H กม.5+457 ถึง ก.ม.6+326 ความยาวรวม 1.190 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 6,000,000 6,000,000 6,000,000 52,000 5,948,000 เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี 20/11/2562 17/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/01/2563 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.3098) ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะคันดินกันน้ำ (Dike) Route D กม.5+050 ถึง กม.6+860 ความยาว 1.810 กม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 8,000,000 8,000,000 8,000,000 80,000 7,920,000 อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 20/11/2562 17/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/01/2563 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.3107) ซ่อมแซมอาคาร ทรบ.ปากคลอง คลองส่งน้ำสายซอยและสายแยกซอย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 จำนวน 11 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 05/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 201,633 201,633 หจก.สร้างเสริมวัสดุภัณฑ์ 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.3694) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ห้วยลำปาวด้านท้ายหนองหมัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี 149,000 ลบ.ม. ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี 06/12/2562 20/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/01/2563 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.3695) ขุดลอกคลองระบายน้ำข้างคันดิน Route F Route G และ Route E โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี จำนวนดินขุด 189,012 ลบ.ม. ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 แชแล กุมภวาปี อุดรธานี 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 10,489 10,489 บ.อมรธารา คอนสตรัคชั่น 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.119) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ คันดิน ROUTE D กม.6+800 ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 20/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 51,920 51,920 บ.อมรธารา 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.120) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ คันดิน ROUTE D กม.7+600 ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 20/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 51,921 51,921 หจก.โมโนบิช 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.121) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ คันดิน ROUTE E กม.7+410 ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 แชแล กุมภวาปี อุดรธานี 20/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 51,921 51,921 บ.อมรธารา คอนสตรัคชั่น 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (129) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย MR กม.2+165 ถึง 3+524 พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ P7 ความยาว 1.359 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 18,754,000 18,754,000 18,754,000 484,700 18,269,300 อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 19/11/2562 17/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/01/2563 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี แก้มลิงหนองหมัด ระยะ 4 ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 32,455,500 32,455,500 32,455,500 31,739,670 715,830 หนองหว้า กุมภวาปี อุดรธานี 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/01/2562 04/02/2562 01/03/2562 08/03/2562 38,897,970 25/04/2562 38,897,970 270 25/05/2562 23/05/2562 18/02/2563 หจก.เพชรรวมสาส์น มุกดาหาร 08/01/2563 41,405,544 32,455,500 31,739,670 715,830 0.00 12.00 0.00 12.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยลำปาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,300,061 1,825,273 1,825,273 1,825,273 เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี 11/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/10/2560 09/11/2560 20/11/2560 2,300,061 09/01/2561 2,300,061 210 25/01/2561 22/08/2561 หจก.วิเศษ เอส พี คอนสตรัคชั่น 27/11/2562 1,825,273 1,825,273 52,754 52,754 2.89 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี แก้มลิงหนองหมัด ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,532,989 8,876,510 8,876,510 8,876,510 เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี 29/01/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/02/2561 19/03/2561 21/03/2561 30,844,175 19/03/2561 30,844,175 270 19/04/2561 18/04/2561 13/01/2562 หจก.เพชรสามัคคี 27/11/2562 42,245,049 8,876,510 8,876,510 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี ค่าป้องกันและซ่อมแซมโครงการอันเนื่องมาจากอุทกภัย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,299,229 2,299,229 เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี 11/09/2562 08/01/2563 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,288,000 1,288,000 1,288,000 1,288,000 เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี 19/09/2562 10/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/10/2562 11/10/2562 24/10/2562 11/11/2562 1,230,500 1,230,500 บริษัท สยามนิสสันกรุงไทย จำกัด 10/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)15 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 52 ครั้ง