ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 14:22:47]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.3) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยไพจานใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 6,500,000 6,500,000 6,291,000 125,000 6,166,000 แชแล กุมภวาปี อุดรธานี 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/12/2561 27/12/2561 16/08/2561 555,000 12/02/2562 555,000 60 13/02/2562 13/04/2562 บ.แอล คอน จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/12/2561 27/12/2561 08/01/2562 840,000 12/02/2562 840,000 บริษัท แอล.คอน จำกัด 25/04/2562 104,801,200 6,119,813 124,736 5,995,077 5,784,537 124,736 5,659,801 94.52 99.21 100.00 99.21 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.1.100) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,570,000 3,570,000 3,570,000 3,570,000 เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 138,126 07/11/2561 138,126 หจก.โมโบิช 12/12/2561 3,570,000 3,570,000 3,169,466 3,169,466 88.78 91.26 90.00 91.26 90.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.1.112) บริหารการส่งน้ำ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2562 48,360 06/02/2562 48,360 หจก.สว่างธนโชติ 04/03/2562 400,000 400,000 388,721 388,721 97.18 100.00 97.00 100.00 97.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.3.27) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 110,000 110,000 110,000 110,000 เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/02/2562 8,331 22/02/2562 8,331 ร้านทีเคการช่าง 08/03/2562 110,000 110,000 109,575 109,575 99.61 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.6) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 แห่ง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 5,929,000 5,929,000 เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/09/2561 24/09/2561 08/10/2561 1,580,000 16/11/2561 1,580,000 เค เพาเวอร์ แอนคอนสตรัคชั่น 12/12/2561 5,457,535 5,457,535 5,457,479 5,457,479 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี ปรับปรุงผิวทางบนคันกั้นน้ำ Route CA ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.200 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,250,000 4,250,000 4,250,000 4,126,500 123,500 เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี 07/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2561 05/11/2561 07/11/2561 2,596,990 27/12/2561 2,596,990 90 11/01/2562 09/01/2562 10/04/2562 หจก.เค.อี.ซี(1993) วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2562 19,475 09/01/2562 19,475 หจก.สร้างเสริม 03/05/2562 4,078,807 2,674,889 2,596,990 77,899 2,674,889 2,596,990 77,899 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี ปรับปรุงผิวทางบนคันกั้นน้ำ Route A ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 4.980 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 17,680,000 17,680,000 17,527,600 17,172,000 355,600 เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2561 05/11/2561 22/11/2561 19/12/2561 14,790,195 19/12/2561 14,790,195 120 14/01/2562 08/01/2562 13/05/2562 หจก.อุดร ซี เอส พี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2562 36,490 09/01/2562 36,490 หจก.สร้างเสริม 03/05/2562 16,998,053 15,100,673 14,790,195 310,478 15,100,673 14,790,195 310,478 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี ปรับปรุงผิวทางบนคันกั้นน้ำ Route B ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 5.700 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,150,000 20,150,000 19,975,400 19,568,000 407,400 เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2561 05/11/2561 23/11/2561 27/11/2561 16,573,620 27/12/2561 16,573,620 150 11/01/2562 08/01/2562 09/06/2562 หจก.เค.อี.ซี(1993) วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2562 38,806 09/01/2562 38,806 หจก.สร้างเสริม 03/05/2562 16,998,053 16,921,659 16,573,620 348,039 16,921,659 16,573,620 348,039 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี ปรับปรุงผิวทางบนคันกั้นน้ำ Route C ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 5.600 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,380,000 18,380,000 18,221,300 17,851,000 370,300 เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2561 31/10/2561 20/11/2561 23/11/2561 12,335,445 27/12/2561 12,335,445 150 09/01/2562 13/01/2562 13/05/2562 บ.ทรายชลทิศจำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29,918 09/01/2562 29,918 หจก.สร้างเสริม 03/05/2562 17,522,592 12,594,310 12,335,445 258,864 12,594,310 12,335,445 258,864 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.34) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย ML กม.0+950 - 1+350 พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ P10 ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 4,800,000 4,800,000 4,627,300 175,200 4,452,100 เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 12/11/2561 174,266 03/12/2561 174,266 210 08/12/2560 05/07/2562 หจก.ป.ธีรวุฒิ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 329,580 329,580 หจก.โมโบิช 19/06/2562 182,358 4,582,792 174,266 4,408,526 4,580,469 174,266 4,406,203 99.95 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 700 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.139) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 113,800 113,800 45,000 45,000 หนองหว้า กุมภวาปี อุดรธานี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 8,991 19/03/2562 8,991 บ.อมรธารา 09/07/2562 12,055 12,055 12,055 12,055 100.00 100.00 90.00 100.00 90.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโขง 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.168.573) ซ่อมแซมด้านท้ายประตูระบายน้ำกุมภวาปี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 4,785,100 409,000 4,376,100 เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 12/11/2561 408,387 13/12/2561 408,387 60 14/12/2561 14/12/2561 12/02/2562 หจก.โมโนบิช วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/09/2561 20/09/2561 02/10/2561 1,708,340 16/11/2561 1,708,340 หจก.โกเดนโปรเจค 25/04/2562 414,071 4,362,844 408,387 3,954,457 4,362,844 408,387 3,954,457 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.168.574) ซ่อมแซมอาคารควบคุมบานระบาย ( Control Room ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 287,500 287,500 เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 31,950 17/10/2561 31,950 หจก.สร้างเสริมวัสดุภัณฑ์ 12/12/2561 286,945 286,945 286,945 286,945 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.168.575) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ Flab Gate ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 6,300,000 6,300,000 6,061,400 122,800 5,938,600 กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 15/08/2561 08/11/2561 09/11/2561 122,800 27/11/2561 122,800 270 28/11/2561 25/08/2562 หจก.ป.ธีรวุฒิ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/09/2561 21/09/2561 02/10/2561 608,447 08/11/2561 608,447 หจก.นิ่มทวัฒน์ 25/04/2562 123,971 5,409,040 5,409,040 5,408,901 5,408,901 100.00 99.96 100.00 99.69 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.168.576) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ Flab Gate ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,700,000 2,700,000 2,592,600 2,592,600 อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 402,068 14/11/2561 402,068 บ.อมรธารา 12/12/2561 2,590,110 2,590,110 2,588,367 2,588,367 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.168.577) ซ่อมแซมคันดินห้วยนาโน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 550,000 550,000 545,000 534,200 10,800 แชแล กุมภวาปี อุดรธานี 15/08/2561 วิธีคัดเลือก 18/12/2561 21/12/2561 24/12/2561 526,900 07/03/2562 526,900 60 06/06/2562 04/06/2562 05/08/2562 หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรัคชั่น 19/06/2562 535,909 537,657 526,900 10,757 537,657 526,900 10,757 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.168.578) ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะ.สถานีสูบน้ำ จำนวน 5 แห่ง ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี, จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,383,000 2,383,000 เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี 04/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/11/2561 11/10/2561 286,590 17/10/2561 286,590 บ.อมรธารา 12/12/2561 2,279,169 2,279,169 2,278,509 2,278,509 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.168.579) ซ่อมแซมอาคาร.สถานีสูบน้ำ P1 ,P2 และ P3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 967,300 967,300 เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี 04/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 246,000 13/11/2561 246,000 บ.อมรธารา 12/12/2561 961,472 961,472 960,500 960,500 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.172.20) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ห้วยนาโน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 แชแล กุมภวาปี อุดรธานี 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/10/2561 12/12/2561 25/10/2561 698,000 14/02/2562 698,000 หจก.บุญเจริญวัสดุ 2888 28/03/2562 698,000 698,000 0.00 100.00 90.00 100.00 90.00 20/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (30) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย MR กม.0+415 - กม.2+303 พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ P9 ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 22,656,000 22,656,000 22,120,200 499,000 21,621,200 เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 12/11/2561 495,231 04/12/2561 495,231 270 หจก.ป.ธีรวุฒิ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/09/2561 20/09/2561 09/10/2561 2,071,196 05/11/2561 2,071,196 หจก.สุวรรณอาภา 12/12/2561 529,011 20,099,247 495,231 19,604,016 19,276,174 495,231 18,780,943 95.90 95.38 95.91 95.38 95.91 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 550 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (12) แก้มลิงหนองหมัด ระยะ 4 ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 44,000,000 44,000,000 43,572,800 42,718,500 854,300 หนองหว้า กุมภวาปี อุดรธานี 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/01/2562 04/02/2562 01/03/2562 08/03/2562 38,897,970 25/04/2562 38,897,970 270 25/05/2562 23/05/2562 18/02/2563 หจก.เพชรรวมสาส์น มุกดาหาร วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/05/2562 49,984 49,984 พอใจพาณิชย์ 21/06/2562 41,405,544 39,714,909 38,897,970 816,939 7,643,515 7,158,300 485,215 19.25 26.54 30.24 9.68 30.24 20/08/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำชี 4,000 900 1.43
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย Mกม.3+190 - 4+010 พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำP6A ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,895 30,895 30,895 30,895 อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 02/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 30,895 30,895 หจก.โมโนบิช 21/05/2562 30,895 30,895 30,895 30,895 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (1.142) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยลำปาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,300,061 2,300,061 2,300,061 2,300,061 เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/10/2560 09/11/2560 20/11/2560 23,000,061 09/01/2561 23,000,061 210 25/01/2562 22/08/2561 หจก.วิเศษ เอส.พี 24/06/2562 2,300,061 2,300,061 527,542 527,542 22.94 0.00 70.26 0.00 70.26 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี (14) แก้มลิงหนองหมัด เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 19,028,278 19,028,278 18,174,439 17,679,149 495,290 เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี 01/02/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/02/2561 19/03/2561 21/03/2561 30,844,175 29/03/2561 30,844,175 270 19/04/2561 18/04/2561 13/01/2562 หจก.เพชรสามัคคี 20/06/2562 42,245,049 18,174,439 17,679,149 495,290 6,763,928 6,270,552 493,376 37.22 0.00 95.16 0.00 95.16 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย M กม.3+190 - 4+010 พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ P6A ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 402,246 402,246 330,090 330,090 อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 02/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 75,425 75,425 หจก.โมโนบิช 21/05/2562 330,090 330,090 330,090 330,090 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี เครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กเหนียว จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 52,000 52,000 52,000 52,000 เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 51,950 51,950 บริษัท แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 19/06/2562 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี ปรับปรุงคันดินกั้นน้ำ (Dike) Route I ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 4.850 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 32,000,000 32,000,000 32,000,000 27,433,100 4,566,900 กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 17/07/2561 10/04/2561 17/04/2561 11/07/2561 23/05/2561 22,999,711 11/06/2561 22,999,711 120 19/06/2561 28/06/2561 26/10/2561 หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/08/2561 1,337,500 31/08/2561 1,337,500 บ.บุษยาการสร้าง 25/12/2561 30,571,600 26,827,600 3,744,000 25,326,856 23,365,305 1,961,551 82.84 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 1 ครั้ง