ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 08:35:56]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร (1.1.44) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 16 สายโครงการชลประทานพิจิตร ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,237,600 2,237,600 2,237,600 2,237,600 ท่าหลวง เมือง พิจิตร 19/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 25,849 26/10/2561 25,849 หจก.กิจเจริญอนันต์ก่อสร้าง 29/10/2561 2,237,600 2,237,600 2,236,333 2,236,333 99.94 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 148 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร (1.1.45) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 17 แห่ง .โครงการชลประทานพิจิตร ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 474,400 474,400 474,400 474,400 ท่าหลวง เมือง พิจิตร 19/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 3,743 26/10/2561 3,743 หจก.กิจเจริญอนันต์ก่อสร้าง 29/10/2561 474,400 474,400 461,401 461,401 97.26 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 209 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร (1.1.72) บริหารการส่งน้ำ.โครงการชลประทาน .โครงการชลประทานพิจิตร ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่าหลวง เมือง พิจิตร 19/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2561 89,302 15/11/2561 89,302 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 25/06/2562 1,000,000 1,000,000 959,547 959,547 95.95 94.00 97.00 94.00 97.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 259,433 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร (1.2.29) กำจัดวัชพืช จำนวน 8 สาย .โครงการชลประทานพิจิตร ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ท่าหลวง เมือง พิจิตร 19/07/2561 ค่าแรง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากจุดที่ดำเนินการเดิม คลองแห้งวัชพืชลอยนำ้มีน้อย อยู่ระหว่างปรับแผน จะดำเนินการในช่วงฤดูนำ้หลาก 31/05/2562 800,000 800,000 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 247 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร (20) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดแตงโม (2) ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,000,000 30,000,000 30,000,000 28,197,000 1,803,000 งิ้วราย ตะพานหิน พิจิตร 17/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/09/2561 14/09/2561 03/10/2561 09/10/2561 22,190,000 16/11/2561 22,190,000 180 14/12/2561 12/12/2561 11/06/2562 บริษัท ดับเบิลยู เค ซี จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2561 59,535 15/11/2561 59,535 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เนื่องจากเกษตรกรด้านท้ายคลองไม่ยินยอมให้ใช้ที่ดิน อยู่ระหว่างการขออนุมัติแก้ไขแบบและสัญญา เร่งรัดแก้ไขแบบและสัญญา 25/06/2562 28,145,827 23,614,000 22,190,000 1,424,000 21,808,486 20,384,516 1,423,970 92.35 95.00 90.00 95.00 90.00 20/08/2562 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำน่าน 3,000 2,800 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร (1.168.346) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานพิจิตร ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่าหลวง เมือง พิจิตร 14/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 15/03/2562 100,000 25/03/2562 100,000 15 26/03/2562 25/03/2562 09/04/2562 กลุ่มบริหารการใช้นำ้ชลประทานบ้านหัวดง ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/04/2562 100,731 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 1,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร (1.168.347) ซ่อมแซมตลิ่งฝายยางพญาวัง โครงการชลประทานพิจิตร ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ท้ายนำ้ โพทะเล พิจิตร 19/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 29,010 24/10/2561 29,010 ร้านเจคอม เซอร์วิส 24/10/2561 2,366,591 2,366,591 2,366,591 2,366,591 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 3,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร (1.168.348) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ปตร.วังงิ้ว และอาคารประกอบฝั่งซ้าย-ขวา โครงการชลประทานพิจิตร ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,650,000 2,650,000 2,650,000 90,000 2,560,000 วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร 19/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 30,192 08/11/2561 30,192 หจก.กิจเจริญอนันต์ก่อสร้าง 09/11/2561 2,437,300 2,437,300 2,436,013 2,436,013 99.95 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 5,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร (1.168.349) ซ่อมแซมฝายวังเรือน และอาคารประกอบฝั่งขวา โครงการชลประทานพิจิตร ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 95,000 1,405,000 วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร 19/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2561 59,535 15/11/2561 59,535 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 21/06/2562 1,336,550 1,336,550 1,334,772 1,334,772 99.87 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 5,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร (1.168.350) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ทรบ.ท่าหลวง โครงการชลประทานพิจิตร ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 ท่าหลวง เมือง พิจิตร 19/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 24,562 26/10/2561 24,562 หจก.กิจเจริญอนันต์ก่อสร้าง 29/10/2561 2,688,537 2,688,537 2,688,537 2,688,537 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 13,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร (1.168.351) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ทรบ.บุษบงค์เหนือ โครงการชลประทานพิจิตร ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 98,000 1,102,000 บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร 19/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 15,708 14/11/2561 15,708 หจก.กิจเจริญอนันต์ก่อสร้าง 27/11/2561 1,047,409 1,047,409 1,047,409 1,047,409 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 9,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร (20) โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งด้านท้าย ทรบ.คลองหอไกร ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 14,330,000 14,330,000 14,330,000 13,913,000 417,000 หอไกร บางมูลนาก พิจิตร 10/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/10/2561 10/10/2561 31/10/2561 07/11/2561 10,724,000 14/01/2562 10,724,000 180 29/01/2562 25/01/2562 27/07/2562 หจก.ดี อาร์ ที เทรดดิ้ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2562 25,732 24/01/2562 25,732 ร้านจินดาภัณฑ์ 24/06/2562 13,927,437 10,949,201 10,724,001 225,200 10,940,428 10,724,000 216,428 99.92 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 1,500 1,500 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร (4.10) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวดง(3) ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 50,000,000 50,000,000 46,738,000 44,091,000 2,647,000 หัวดง เมือง พิจิตร 17/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 07/09/2561 26/09/2561 05/10/2561 38,765,432 16/11/2561 38,765,432 180 14/12/2561 12/12/2561 11/06/2562 หจก.ดี อาร์ ที เทรดดิ้ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2561 39,450 09/11/2561 39,450 ร้านสุรสีห์ ครุภัณฑ์ 14/12/2561 44,008,541 40,855,803 38,765,433 2,090,370 40,346,351 38,765,432 1,580,919 98.75 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำน่าน 5,000 2,000 200 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร (58) โครงการท่อระบายน้ำบ้านวังทับยา (คลอง C1-บึงสีไฟ) ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,000,000 30,000,000 โรงช้าง เมือง พิจิตร 06/12/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/02/2562 12/02/2562 05/03/2562 12/03/2562 23,850,000 28/03/2562 23,850,000 210 12/04/2562 10/04/2562 07/11/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเพชร วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/04/2562 82,401 18/04/2562 82,401 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ติดปัญหาอื่นๆ สภาพพื้นที่ปัจจุบันไม่ตรงกับแบบที่ก่อสร้าง อยู่ในระหว่างดำเนินการขออนุมัติแก้ไขแบบ 22/04/2562 28,541,408 24,565,500 23,850,000 715,500 3,744,602 3,577,500 167,102 15.24 50.00 28.00 50.00 28.00 20/08/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำน่าน 5,390 5,390 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร แก้มลิงบึงวัดป่าพร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,974,318 4,974,318 ท่านั่ง โพทะเล พิจิตร 14/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/11/2560 04/12/2560 26/12/2560 29/12/2560 28,779,000 01/02/2561 28,779,000 270 14/02/2561 13/02/2561 10/11/2561 บริษัทสหสมชัยธนาพรจำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2561 29,973 06/03/2561 29,973 ร้านเทคนิคอุปกรณ์ 07/05/2562 41,965,412 4,974,318 4,974,318 4,974,318 4,974,318 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร เครื่อง Scanner สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1จำนวน 2 เครื่อง โครงการชลประทานพิจิตร 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 36,000 36,000 36,000 36,000 ท่าหลวง เมือง พิจิตร 11/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 36,000 20/02/2562 36,000 ร้านสุรสีห์ ครุภัณฑ์ 26/03/2562 36,000 36,000 36,000 36,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 5 ชุด โครงการชลประทานพิจิตร 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 104,000 104,000 104,000 104,000 ท่าหลวง เมือง พิจิตร 11/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 103,500 20/02/2562 103,500 ร้านสุรสีห์ ครุภัณฑ์ 26/03/2562 103,500 103,500 103,500 103,500 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)7 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 16 ครั้ง