ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 09 ก.ค. 2563 เวลา 06:29:27]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร (1.342) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานพิจิตร พื้นที่ชลประทาน 259,433 ไร่ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่าหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 92,148 17/03/2563 92,148 ปตท.จำกัดมหาชน 17/03/2563 1,000,000 1,000,000 385,968 385,968 38.60 71.45 38.60 71.45 38.60 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร (1.347) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 16 สาย พื้นที่ 148.10 ไร่ โครงการชลประทานพิจิตร ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,237,600 2,237,600 2,237,600 2,237,600 ท่าหลวง เมือง พิจิตร 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 77,900 13/03/2563 77,900 หจก.กิจเจริญอนันต์ก่อสร้าง 30/04/2563 2,237,600 2,237,600 880,523 880,523 39.35 75.00 70.00 75.00 70.00 07/07/2563 148 148 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร (1.348) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 17 แห่ง พื้นที่ชลประทาน 209 ไร่โครงการชลประทานพิจิตร ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 474,400 474,400 474,400 474,400 ท่าหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 11,340 13/03/2563 11,340 หจก.ปั๊มศรีวนิชย์ 30/04/2563 474,400 474,400 138,224 138,224 29.14 75.00 60.00 75.00 60.00 07/07/2563 209 209 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร (1.844) กำจัดวัชพืช จำนวน 8 สาย ปริมาณ 247 ไร่ โครงการชลประทานพิจิตร ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ท่าหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 29,860 13/03/2563 29,860 หจก.กิจเจริญอนันต์ก่อสร้าง 07/05/2563 800,000 800,000 66,586 66,586 8.32 70.00 10.00 70.00 10.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร (1.1443) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายน้ำและส่วนประกอบ 5 แห่ง โครงการชลประทานพิจิตร ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ท่าหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 92,148 13/03/2563 92,148 ปตท.จำกัดมหาชน 30/04/2563 2,000,000 2,000,000 932,302 932,302 46.62 90.00 50.11 90.00 50.11 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร (1.1445) ซ่อมแซมตลิ่งด้านท้ายน้ำ ทรบ.บุษบงค์เหนือ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานพิจิตรตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 118,925 24/03/2563 118,925 หจก.มังกรทองคอนกรีต 30/04/2563 129,364 620,000 620,000 592,262 592,262 95.53 0.00 100.00 0.00 100.00 07/07/2563 9,000 9,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร (1.1454) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานพิจิตร ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่าหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 10/04/2563 100,000 17/04/2563 100,000 กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ทรบ.ท่าหลวง 10/04/2563 10/04/2563 100,000 17/04/2563 100,000 กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ทรบ.ท่าหลวง 07/05/2563 1,000,000 1,000,000 699,500 699,500 69.95 0.00 70.00 0.00 70.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร (1.1457) ซ่อมแซมฝายพญาวัง จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานพิจิตร ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท้ายน้ำ โพทะเล พิจิตร 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 171,920 26/03/2563 171,920 หจก.กิจเจริญอนันต์ก่อสร้าง 30/04/2563 174,262 953,000 953,000 747,848 747,848 78.47 0.00 78.47 0.00 78.47 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.1458) ซ่อมแซมฝายสามง่าม จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานพิจิตร ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 5,010,000 5,010,000 รังนก สามง่าม พิจิตร 13/01/2563 14/03/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร (1.1460) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ทรบ.น้ำโจน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานพิจิตร ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,995,000 1,995,000 1,995,000 95,000 1,900,000 งิ้วราย ตะพานหิน พิจิตร 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 240,380 11/03/2563 240,380 หจก.กิจเจริญอนันต์ก่อสร้าง 30/04/2563 246,130 1,906,110 90,000 1,816,110 1,506,346 87,891 1,418,454 79.03 0.00 100.00 0.00 100.00 07/07/2563 2,800 2,800 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร (1.1461) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ทรบ.ร่องกอกใหญ่ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานพิจิตร ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 108,750 11/03/2563 108,750 หจก.กิจเจริญอนันต์ก่อสร้าง 30/04/2563 110,910 953,000 953,000 799,665 799,665 83.91 0.00 83.91 0.00 83.91 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร (1.1462) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ทรบ.สินเธาว์ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานพิจิตร ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,990,000 1,990,000 1,990,000 490,000 1,500,000 บางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 221,760 11/03/2563 221,760 หจก.กิจเจริญอนันต์ก่อสร้าง 30/04/2563 228,673 1,921,390 490,000 1,431,390 1,757,359 485,015 1,272,344 91.46 89.90 100.00 89.90 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร (1.1463) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ทรบ.ห้วยเกตุ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานพิจิตร ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,955,000 1,955,000 1,955,000 98,000 1,857,000 งิ้วราย ตะพานหิน พิจิตร 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 269,500 11/03/2563 269,500 หจก.กิจเจริญอนันต์ก่อสร้าง 30/04/2563 276,911 1,868,080 92,000 1,776,080 1,140,334 90,726 1,049,607 61.04 0.00 100.00 0.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร (1.1464) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ปตร.คลองคัน จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานพิจิตร ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 หัวดง เมือง พิจิตร 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 341,715 11/03/2563 341,715 หจก.กิจเจริญอนันต์ก่อสร้าง 30/04/2563 345,145 1,906,000 1,906,000 1,702,903 1,702,903 89.34 0.00 89.34 0.00 89.34 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร (12) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคลองหนองดง ขนาด 0.35 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 25,846,000 25,846,000 22,980,000 1,558,000 21,422,000 บางลาย บึงนาราง พิจิตร 30/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/02/2563 06/03/2563 18/03/2563 16/04/2563 หจก. วงสระหลวง 30/04/2563 1,554,147 23,542,386 999,998 22,542,388 11,092,420 11,092,420 47.12 95.70 47.12 95.70 47.12 07/07/2563 1,400 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร (104) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพญาวัง (2) ขนาด 0.35 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2เครื่อง ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 36,070,000 36,070,000 36,070,000 33,715,000 2,355,000 ท้ายน้ำ โพทะเล พิจิตร 30/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/02/2563 12/02/2563 02/03/2563 12/02/2563 26,261,163 31/03/2563 26,261,163 180 03/04/2563 03/04/2563 หจก. ดี อาร์ ที เทรดดิ้ง 30/04/2563 33,754,710 27,683,863 26,261,163 1,422,700 146,653 146,653 0.53 59.25 7.07 59.25 7.07 07/07/2563 ขนาดเล็ก 3,000 180 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร ขุดลอกหน้า-ท้ายฝายยางพิจิตร งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บางคลาน โพทะเล พิจิตร 03/04/2563 03/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 20,309 03/04/2563 20,309 บ.ปตท.จก 30/04/2563 1,901,900 1,901,900 1,414,452 1,414,452 74.37 0.00 80.00 0.00 80.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร ขุดลอกหน้า-ท้ายฝายสามง่าม งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รังนก สามง่าม พิจิตร 03/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 20,309 03/04/2563 20,309 บ.ปตท.จก 30/04/2563 1,901,900 1,901,900 1,729,965 1,729,965 90.96 0.00 90.96 0.00 90.96 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร ขุดลอกหน้า-ท้ายฝายพญาวัง งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ท้ายน้ำ โพทะเล พิจิตร 03/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 20,309 03/04/2563 20,309 บ.ปตท.จก 30/04/2563 1,901,900 1,901,900 1,618,574 1,618,574 85.10 0.00 85.10 0.00 85.10 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร แก้มลิงคลองลำมณีพร้อมอาคารประกอบ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร 10/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/04/2563 100,045 10/04/2563 100,045 บ.ปตท.จก 30/04/2563 100,045 14,120,300 14,120,300 9,241,151 9,241,151 65.45 0.00 65.45 0.00 65.45 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดแตงโม (2) ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,805,484 1,805,484 1,805,484 1,805,484 งิ้วราย ตะพานหิน พิจิตร 17/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/09/2561 09/10/2561 22,190,000 16/11/2561 22,190,000 180 14/12/2561 12/12/2561 11/06/2562 บริษัท ดับเบิ้ล ยู เค ซี จำกัด 16/03/2563 28,145,827 1,805,484 1,805,484 1,039,016 1,039,016 57.55 0.00 100.00 0.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานพิจิตร โครงการท่อระบายน้ำบ้านวังทับยา (คลอง C1-บึงสีไฟ) ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 13,291,887 9,260,547 13,291,887 13,291,887 โรงช้าง เมือง พิจิตร 06/12/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/04/2562 12/02/2562 11/03/2562 23,850,000 28/03/2562 23,850,000 210 12/04/2562 07/11/2562 หจก. สามเพชร 16/03/2563 28,541,408 13,291,887 13,291,887 12,814,173 12,814,173 96.41 22.44 100.00 8.00 100.00 05/05/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)