ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ย. 2563 เวลา 05:39:29]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.55) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานนครสวรรค์ ระยะทาง 6.700 กม. ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 720,000 720,000 720,000 720,000 นครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์ 14/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 462,800 20/01/2563 462,800 หจก.วายแอนด์พีอินเตอร์ 03/03/2563 718,878 718,878 718,878 718,878 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.229) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานนครสวรรค์ พื้นที่ชลประทาน 1,221,840 ไร่ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 นครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์ 26/12/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 71,040 02/04/2563 71,040 หจก.ดาวนครสวรรค์ 03/04/2563 1,200,000 1,200,000 840,952 840,952 70.08 100.00 90.00 100.00 90.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.231) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 108.245 กม. โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 818,300 818,300 818,300 818,300 นครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์ 26/12/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 22,993 09/03/2563 22,993 หจก.ดาวนครสวรรค์ 12/03/2563 818,300 818,300 755,885 755,885 92.37 0.00 95.00 0.00 95.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.234) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 57.400 กม. โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 867,300 867,300 867,300 867,300 นครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์ 26/12/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 29,916 09/03/2563 29,916 หจก.ดาวนครสวรรค์ 12/03/2563 867,300 867,300 776,586 776,586 89.54 0.00 94.00 0.00 94.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.236) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 970 ไร่ โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 นครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์ 26/12/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 49,993 09/03/2563 49,993 หจก.ดาวนครสวรรค์ 12/03/2563 2,200,000 2,200,000 1,907,122 1,907,122 86.69 100.00 95.00 100.00 95.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.753) กำจัดวัชพืช ปริมาณ 20 ไร่ บริเวณอ่างเก็บน้ำเขาพระ แห่งที่ 1 โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 65,000 65,000 65,000 65,000 หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ 09/01/2563 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 4,979 09/03/2563 4,979 หจก.ดาวนครสวรรค์ 12/03/2563 64,397 64,397 64,397 64,397 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.754) กำจัดวัชพืช ปริมาณ 30 ไร่ บริเวณโครงการฝายห้วยหอม โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 97,500 97,500 97,500 97,500 ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ 26/12/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 5,496 09/03/2563 5,496 หจก.ดาวนครสวรรค์ 12/03/2563 96,838 96,838 96,838 96,838 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.755) กำจัดวัชพืช ปริมาณ 30 ไร่ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 195,000 195,000 ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ 09/01/2563 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 11,966 09/03/2563 11,966 หจก.ดาวนครสวรรค์ 12/03/2563 193,663 193,663 193,663 193,663 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.756) กำจัดวัชพืช ปริมาณ 35 ไร่ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 120,000 120,000 120,000 120,000 แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 26/12/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 4,986 09/03/2563 4,986 หจก.ดาวนครสวรรค์ 12/03/2563 119,198 119,198 119,198 119,198 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.757) กำจัดวัชพืช ปริมาณ 50 ไร่ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 162,500 162,500 162,500 162,500 ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ 09/01/2563 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 9,972 09/03/2563 9,972 หจก.ดาวนครสวรรค์ 12/03/2563 161,725 161,725 161,725 161,725 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.84) ซ่อมแซมต่อเติมอาคารที่ทำการ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ 26/12/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 191,157 20/01/2563 191,157 บ.ธีรภัทรก่อสร้าง 2017 จำกัด 12/03/2563 479,750 479,750 339,201 339,201 70.70 0.00 90.00 0.00 90.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.830) ซ่อมแซมเกียร์มอเตอร์ ปตร. คลองขนมจีนพร้อมขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,100,000 5,100,000 5,100,000 5,100,000 หนองกระโดน เมือง นครสวรรค์ 26/12/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 261,128 20/01/2563 261,128 บ.ยู.วี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีไซน์ 03/03/2563 4,960,000 4,960,000 4,956,880 4,956,880 99.94 0.00 98.00 0.00 98.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.831) ซ่อมแซมเกียร์มอเตอร์โครงการคลองกระถินพร้อมขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,126,000 5,126,000 5,126,000 5,126,000 บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 27/12/2562 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 208,342 20/01/2563 208,342 บ.ยู.วี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีไซน์ 03/03/2563 4,095,250 4,095,250 3,886,379 3,886,379 94.90 0.00 98.00 0.00 98.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.844) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย โครงการพระราชดำริ วัดศรีอุทุมพร จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 หนองกรด เมือง นครสวรรค์ 26/12/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 44,040 20/01/2563 44,040 บ.ยู.วี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีไซน์ 03/03/2563 764,065 764,065 764,065 764,065 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.845) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.คลองปลากด จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 360,000 360,000 360,000 360,000 พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์ 26/12/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 30,456 20/01/2563 30,456 บ.ยู.วี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีไซน์ 03/03/2563 344,303 344,303 344,303 344,303 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.846) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.ตั้วเกา จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 758,000 758,000 758,000 758,000 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 26/12/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 312,000 20/01/2563 312,000 บ.ยู.วี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ดีไซน์ จำกัด 12/03/2563 723,000 723,000 722,322 722,322 99.91 0.00 98.00 0.00 98.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.847) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.ปากคลองส่งน้ำ จำนวน 8 แห่ง โครงการ ปตร.คลองขนมจีน โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 26/12/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 11,670 20/01/2563 11,670 บ.ยู.วี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีไซน์ 03/03/2563 384,230 384,230 384,230 384,230 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.854) ซ่อมแซมท่อลอดถนนทดแทนน้ำท่วมและท่อลอดถนนอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ 14/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 129,547 20/01/2563 129,547 บ.ไจแอนด์คอร์ป จำกัด 12/03/2563 1,977,000 1,977,000 1,970,727 1,970,727 99.68 0.00 100.00 0.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.855) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 นครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์ 17/01/2563 17/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 10/04/2563 96,387 10/04/2563 96,387 5 16/04/2563 22/04/2563 นายมะนัด จันทรเมรี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/04/2563 971,419 971,419 971,419 971,419 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.857) ซ่อมแซมประตูและบานระบาย โครงการฝายห้วยหอม 15 แห่ง โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ 17/01/2563 17/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 194,557 14/02/2563 194,557 บ.ยู.วี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 12/03/2563 286,000 286,000 285,929 285,929 99.98 0.00 100.00 0.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.859) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ 09/01/2563 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/02/2563 21/02/2563 24/02/2563 663,750 10/03/2563 663,750 หจก.168 ค้าวัสดุ 12/03/2563 1,597,950 1,597,950 1,542,419 1,542,419 96.52 0.00 95.00 0.00 95.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.860) ซ่อมแซมหินเรียงด้านเหนือน้ำ-ท้ายน้ำ โครงการฝายห้วยหอม จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ 17/01/2563 17/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 462,800 20/01/2563 462,800 หจก.วายแอนด์พีอินเตอร์ 03/03/2563 286,000 286,000 285,882 285,882 99.96 0.00 100.00 0.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.861) ซ่อมแซมอาคาร Control House อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ 14/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 148,086 20/01/2563 148,086 บ.ไจแอนด์คอร์ป จำกัด 07/05/2563 479,750 479,750 354,352 354,352 73.86 0.00 85.00 0.00 85.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.862) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำ 1R-L โครงการฝายห้วยหอม จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ 17/01/2563 17/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 142,139 20/01/2563 142,139 หจก.วายแอนด์พีอินเตอร์ 03/03/2563 334,000 334,000 333,865 333,865 99.96 0.00 100.00 0.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.3565) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองพังงา โครงการชลประทานนครสวรรค์ จำนวน 1 สาย ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 26/12/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 20/02/2563 472,950 30/03/2563 472,950 60 08/05/2563 08/05/2563 06/07/2563 บ.ธีรภัทรก่อสร้าง 2017 12/05/2563 473,492 472,950 472,950 472,950 472,950 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.3751) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 105,000 105,000 105,000 105,000 บ้านแก่ง เมือง นครสวรรค์ 06/04/2563 06/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/05/2563 8,212 29/05/2563 8,212 หจก.ดาวนครสวรรค์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/05/2563 8,212 8,212 8,212 8,212 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (3) ระบบระบายน้ำคลองห้วยตะโกลาด ระยะที่ 2 จำนวน 1 แห่ง ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์ 14/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 496,600 20/01/2563 496,600 บ.เจริญภัณท์พาณิชย์ (1984) จำกัด 12/03/2563 17,381,625 17,381,625 15,967,875 15,967,875 91.87 0.00 95.00 0.00 95.00 08/09/2563 3,000 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.50) ปรับปรุงถนนด้านท้ายอ่าง โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 4,877,000 123,000 ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ 14/01/2563 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/03/2563 13/03/2563 17/03/2563 3,083,999 07/04/2563 3,083,999 90 08/05/2563 08/05/2563 05/08/2563 หจก.รุ่งเรื่องมั่นคงก่อสร้าง 2006 12/05/2563 4,536,026 3,137,900 3,084,000 53,900 3,137,629 3,083,999 53,630 99.99 0.00 100.00 0.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.51) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะท้าย ปตร. คลองห้วยรั้ว ระยะที่ 2 จำนวน 1 แห่ง ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 หนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 17/01/2563 17/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/02/2563 17/02/2563 19/02/2563 1,756,217 10/03/2563 1,756,217 หจก.วายแอนด์พีอินเตอร์ 29/04/2563 4,227,017 4,227,017 4,225,126 4,225,126 99.96 0.00 100.00 0.00 100.00 08/09/2563 2,000 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (136) ปรับปรุงฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง หัวงานที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 50,000,000 50,000,000 50,000,000 49,140,000 860,000 บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 17/01/2563 17/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/02/2563 03/03/2563 23/03/2563 30/03/2563 42,750,000 24/04/2563 42,750,000 210 19/05/2563 19/05/2563 13/12/2563 หจก.อึ้งแซเฮง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/06/2563 49,143,441 43,274,000 42,750,000 524,000 10,374,306 9,976,262 398,044 23.97 0.00 30.00 0.00 30.00 08/09/2563 16,000 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (89) ระบบระบายน้ำคลองน้ำใส ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 นาขอม ไพศาลี นครสวรรค์ 14/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 110,800 06/03/2563 110,800 หจก.ดาวนครสวรรค์ 12/03/2563 13,922,989 13,922,989 13,035,348 13,035,348 93.62 0.00 96.00 0.00 96.00 08/09/2563 2,500 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ แก้มลิงบ้านตะกรุดภิบาลพร้อมอาคารประกอบ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 48,000,000 48,000,000 47,085,000 47,085,000 วังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์ 02/04/2563 02/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 35,520 03/04/2563 35,520 หจก.ดาวนครสวรรค์ 03/04/2563 45,188,300 45,188,300 38,060,825 38,060,825 84.23 0.00 95.00 0.00 95.00 08/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ แก้มลิงห้วยถั่ว งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 33,930,000 33,930,000 ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค์ 02/04/2563 02/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 35,520 03/04/2563 35,520 หจก.ดาวนครสวรรค์ 03/04/2563 32,406,600 32,406,600 23,321,567 23,321,567 71.97 0.00 90.00 0.00 90.00 08/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ ขุดลอกตะกอนดินบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (ปริมาตร 960,000 ลบ.ม.) งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 46,230,000 46,230,000 46,230,000 46,230,000 แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 02/04/2563 02/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 35,520 03/04/2563 35,520 หจก.ดาวนครสวรรค์ 03/04/2563 44,508,500 44,508,500 41,688,023 41,688,023 93.66 0.00 98.00 0.00 98.00 08/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ โครงการแก้มลิงดอนยาวพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดนครสวรรค์ งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 42,731,000 42,731,000 42,731,000 12,995,000 29,736,000 38,581,200 38,581,200 1,892,306 1,892,306 4.90 0.00 7.00 0.00 7.00 08/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ ขุดบึงบอระเพ็ด ลักษณะเป็น Deep pool จุดที่ 4 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ งบกลาง 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2564 ดำเนินการเอง 128,236,400 128,236,400 128,236,400 128,236,400 128,236,400 128,236,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งานพัฒนาคลองบ้านเกริ่นกระถินพร้อมอาคารประกอบ(สนับสนุนน้ำมูลนิธิชัยพัฒนา) ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 13,995,393 13,995,393 13,995,393 13,995,393 เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ 09/07/2562 15/07/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/08/2562 14/08/2562 03/09/2562 06/09/2562 13,587,793 25/09/2562 13,587,793 270 11/10/2562 11/10/2562 06/07/2563 บริษัท เพชรวารี ก่อสร้าง จำกัด 19/12/2562 17,435,297 13,995,393 13,587,793 407,600 13,995,385 13,587,793 407,592 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563 3,000 0.06
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการชลประทานนครสวรรค์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,025,000 1,025,000 1,025,000 1,025,000 959,000 959,000 959,000 959,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานนครสวรรค์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19/05/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)