ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562 เวลา 05:19:36]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.1.46) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 818,300 818,300 818,300 818,300 นครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์ 24/07/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 07/12/2561 183,303 07/12/2561 183,303 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/05/2562 818,300 818,300 817,994 817,994 99.96 0.00 100.00 0.00 100.00 21/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.1.47) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 867,300 867,300 867,300 867,300 นครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์ 24/07/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 07/12/2561 227,262 07/12/2561 227,262 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/05/2562 867,300 867,300 867,261 867,261 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.1.48) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,177,400 2,177,400 2,177,400 2,177,400 นครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์ 24/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 19,996 06/11/2561 19,996 หจก.ดาวนครสวรรค์ 06/11/2561 2,177,400 2,177,400 2,094,420 2,094,420 96.19 90.00 98.00 90.00 98.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.1.73) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทาน โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,199,000 1,199,000 1,199,000 1,199,000 นครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์ 09/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 89,580 12/11/2561 89,580 หจก.ดาวนครสวรรค์ 13/11/2561 1,199,000 1,199,000 1,068,894 1,068,894 89.15 93.00 92.00 93.00 92.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.2.32) กำจัดวัชพืช บริเวณ.โครงการฝายหัวยหอม .โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 97,500 97,500 97,500 97,500 ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ 24/07/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 01/03/2562 47,610 01/03/2562 47,610 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/05/2562 97,500 97,500 97,204 97,204 99.70 0.00 100.00 0.00 100.00 21/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.3.17) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 705,000 705,000 705,000 705,000 นครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์ 10/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 489,500 16/01/2562 489,500 หจก.รมยกรกรุ๊ป ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/01/2562 705,000 705,000 702,579 702,579 99.66 0.00 100.00 0.00 100.00 21/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (22) ระบบระบายน้ำคลองคันเบ็ด พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 7,451,000 12,549,000 หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/09/2561 26/09/2561 16/10/2561 30/10/2561 2,599,984 30/11/2561 2,599,984 150 14/12/2561 14/12/2561 12/05/2562 หกจ. กรวิท วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 499,140 23/11/2561 499,140 บ.ไจแอนด์คอร์ป จำกัด 07/01/2562 7,102,240 11,788,549 2,599,984 9,188,565 11,788,549 2,599,984 9,188,565 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 2,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.123) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 66,500 66,500 66,500 66,500 หนองกระโดน เมือง นครสวรรค์ 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2562 4,000 07/02/2562 4,000 ร้านศูนย์คุรุภัณฑ์ 20/02/2562 20,884 20,884 20,354 20,354 97.46 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำสะแกกรัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.168.335) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำฝั่งขวา โครงการ ปตร.วังสวัสดี โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองกระโดน เมือง นครสวรรค์ 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 234,998 25/10/2561 234,998 หจก.รมยกรกรุ๊ป 05/11/2561 475,972 475,972 475,972 475,972 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสะแกกรัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.168.336) ซ่อมแซมคันดินสาย MC ช่วงที่ 4 โครงการคลองกระถิน โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,457,000 43,000 หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 24/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/09/2561 20/09/2561 02/10/2561 759,382 04/12/2561 759,382 45 12/12/2561 12/12/2561 25/01/2562 บริษัท ยู พี เอ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด 02/01/2562 1,457,095 819,182 795,382 23,800 819,182 795,382 23,800 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.168.337) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำ LMC โครงการฝายห้วยหอม โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ 10/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 139,389 25/10/2561 139,389 หจก.รมยกรกรุ๊ป 06/11/2561 333,829 333,829 333,829 333,829 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.168.338) ซ่อมแซมคันดินสาย 1R-MC โครงการคลองกระถิน โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,456,380 43,620 บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 24/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/09/2561 20/09/2561 02/10/2561 808,926 04/12/2561 808,926 60 12/12/2561 12/12/2561 08/02/2562 บริษัท ยู พี เอ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด 02/01/2562 1,456,430 833,123 808,923 24,200 833,123 808,923 24,200 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.168.339) ซ่อมแซมหินทิ้งป้องกันทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 90,480 29/10/2561 90,480 หจก.ดาวนครสวรรค์ 06/11/2561 1,236,708 1,236,708 1,236,708 1,236,708 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.168.340) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำฝั่งซ้าย โครงการ ปตร.ขนมจีน โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองกระโดน เมือง นครสวรรค์ 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 208,818 25/10/2561 208,818 หจก.รมยกรกรุ๊ป 05/11/2561 479,915 479,915 479,915 479,915 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.168.341) ซ่อมแซมคันดินสาย 2R-MC โครงการคลองกระถิน โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,457,000 43,000 บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 24/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/09/2561 20/09/2561 02/10/2561 817,370 04/12/2561 817,370 60 12/12/2561 12/12/2561 08/02/2562 บริษัท ยู พี เอ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด 02/01/2562 1,457,002 841,760 817,370 24,390 841,760 817,370 24,390 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.168.342) ซ่อมแซมหินทิ้งป้องกันทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 90,480 06/11/2561 90,480 หจก.ดาวนครสวรรค์ 06/11/2561 1,328,466 1,328,466 1,328,466 1,328,466 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.168.343) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำ 2R-L โครงการฝายห้วยหอม โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ 10/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 142,251 25/10/2561 142,251 หจก.รมยกรกรุ๊ป 05/11/2561 333,907 333,907 333,907 333,907 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.168.344) ซ่อมแซมรางระบายน้ำท้ายเขื่อน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 143,811 25/10/2561 143,811 หจก.รมยกรกรุ๊ป 05/11/2561 474,748 474,748 474,748 474,748 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสะแกกรัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.168.345) ซ่อมแซมคันดินสาย 3R-MC โครงการคลองกระถิน โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,457,000 43,000 บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 24/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/09/2561 20/09/2561 02/10/2561 786,338 04/12/2561 786,338 60 12/12/2561 12/12/2561 08/02/2562 บริษัท ยู พี เอ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด 02/01/2562 1,457,095 809,818 786,338 23,480 809,818 786,338 23,480 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.172.12) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองขนมจีน โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,428,000 72,000 หนองกระโดน เมือง นครสวรรค์ 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/09/2561 27/09/2561 16/10/2561 1,193,351 18/01/2562 1,193,351 90 23/04/2562 23/04/2562 21/07/2562 หกจ.กิจรุ่งเรืองไพบูลยืก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/05/2562 2,527,738 1,193,351 1,193,351 415,644 415,644 34.83 0.00 80.00 0.00 80.00 13/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (59) ระบบระบายน้ำคลองวังมหากร ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 25,000,000 6,975,100 6,772,000 203,100 วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์ 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/09/2561 26/09/2561 16/10/2561 30/10/2561 4,090,167 16/01/2562 4,090,167 120 15/02/2562 15/02/2562 14/06/2562 หกจ.นุชนารถ ติดปัญหาอื่นๆ 04/03/2562 6,341,695 4,212,844 4,090,167 122,677 4,212,844 4,090,167 122,677 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 09/07/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 2,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ แก้มลิงบึงหล่ม ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 18,000 18,000 18,000 18,000 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ ติดปัญหาอื่นๆ เป็นภาระกิจถ่ายโอนให้กองทัพไทยเป็นหน่วยดำเนินงานทั้งโครงการเรียบร้อยแล้ว 12/07/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ ระบบระบายน้ำคลองม่วง กม.1+000 ถึง กม.9+000 พร้อมขุดลอกคลองท้ายน้ำบึงหล่ม ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ ติดปัญหาอื่นๆ เป็นภาระกิจถ่ายโอนให้กองทัพไทยเป็นหน่วยดำเนินงานทั้งโครงการเรียบร้อยแล้ว 12/07/2562 0.00 0.00 99.00 0.00 99.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ ระบบระบายน้ำคลองแห้ง-คลองขม-คลองใหญ่-คลองม่วง และอาคารบังคับน้ำคลองบ้านตะเคียนงาม-คลองชมพู ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 534,000 534,000 534,000 534,000 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ ติดปัญหาอื่นๆ เป็นภาระกิจถ่ายโอนให้กองทัพไทยเป็นหน่วยดำเนินงานทั้งโครงการเรียบร้อยแล้ว 12/07/2562 0.00 0.00 99.00 0.00 99.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.คลองจระเข้เผือก จังหวัดนครสวรรค์ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 570,000 570,000 570,000 570,000 ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ 27/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/07/2562 255,110 05/07/2562 255,110 บ.ยู.วี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ดีไซน์ 01/08/2562 570,000 570,000 502,744 502,744 88.20 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.ห้วยรั้ว จังหวัดนครสวรรค์ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 644,000 644,000 644,000 644,000 หนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 27/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/07/2562 307,920 05/07/2562 307,920 บ.ยู.วี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีไซน์ 01/08/2562 644,000 644,000 568,357 568,357 88.25 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการขุดลอกบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,012,600 2,012,600 2,012,600 2,012,600 แควใหญ่ เมือง นครสวรรค์ 17/05/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/05/2562 50,083 21/05/2562 50,083 หจก.รมยกรกรุ๊ป 05/08/2562 2,012,600 2,012,600 1,346,683 1,346,683 66.91 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 79,710,000 79,710,000 79,710,000 79,710,000 แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 13/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/06/2562 156,360 21/06/2562 156,360 หจก.ดาวนครสวรรค์ 27/06/2562 79,710,000 79,710,000 32,779,734 32,779,734 41.12 70.00 35.00 70.00 35.00 13/08/2562 500 2
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 83,860,000 83,860,000 82,911,000 82,911,000 ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ 13/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/06/2562 156,360 21/06/2562 156,360 หจก.ดาวนครสวรรค์ 27/06/2562 82,911,000 82,911,000 34,598,880 34,598,880 41.73 70.00 0.00 70.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลอง MC ช่วงที่ 4 ที่ กม. 13+400 โครงการคลองกระถิน ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 43,732 43,732 43,732 43,732 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ ซ่อมแซมคันดินสาย 4R-MC โครงการคลองกระถิน โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,368,930 1,368,930 1,368,930 1,368,930 1,368,930 1,368,930 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ ซ่อมแซมคันดินสาย 2R-MC โครงการคลองกระถิน โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,338,160 1,338,160 1,338,160 1,338,160 1,338,160 1,338,160 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ พัฒนาคลองไดมะขามป้อม พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 775,000 775,000 775,000 775,000 775,000 775,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ ระบบระบายน้ำคลองน้ำสาดกลาง ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,878,282 2,878,282 2,878,282 2,878,282 2,878,282 2,878,282 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.4) ปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.0+200 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ โครงการชลประทานนครสวรรค์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 544,384 544,384 544,384 544,384 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ ปรับปรุงคลองห้วยน้ำหอมเก่า ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,474,564 2,474,564 2,474,544 2,474,544 2,474,544 2,474,544 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบที่ 1 สำหรับกระดาษขนาด A1 จำนวน 1 เครื่อง โครงการชลประทานนครสวรรค์ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 180,000 180,000 180,000 180,000 นครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์ 19/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/12/2561 13/12/2561 03/01/2562 110,000 110,000 บจก.ตึกเจริญคอม เน็ตเวิร์ด เซ็นเตอร์ 22/01/2562 110,000 110,000 110,000 110,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 11 ชุด โครงการชลประทานนครสวรรค์ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 228,800 228,800 228,800 228,800 นครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์ 19/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/12/2561 13/12/2561 03/01/2562 189,750 189,750 บจก.ตึกเจริญคอม เน็ตเวิร์ด เซ็นเตอร์ 22/01/2562 189,750 189,750 189,750 189,750 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 3 ชุด โครงการชลประทานนครสวรรค์ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 101,400 101,400 101,400 101,400 นครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์ 19/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/12/2561 13/12/2561 03/01/2562 90,000 90,000 บจก.ตึกเจริญคอม เน็ตเวิร์ด เซ็นเตอร์ 22/01/2562 90,000 90,000 90,000 90,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ เครื่องพิมพ์ Inkjet สี พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โครงการชลประทานนครสวรรค์ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,600 8,600 8,600 8,600 นครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์ 19/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/12/2561 13/01/2562 03/01/2562 8,000 8,000 บจก.ตึกเจริญคอม เน็ตเวิร์ด เซ็นเตอร์ 22/01/2562 8,000 8,000 8,000 8,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ แบบ Multifunction สำหรับกระดาษขนาด A4 จำนวน 3 เครื่อง โครงการชลประทานนครสวรรค์ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 27,000 27,000 27,000 27,000 นครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์ 19/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/12/2561 13/12/2561 03/01/2562 22,500 22,500 บจก.ตึกเจริญคอม เน็ตเวิร์ด เซ็นเตอร์ 22/01/2562 22,500 22,500 22,500 22,500 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โครงการชลประทานนครสวรรค์ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 814,000 814,000 814,000 814,000 นครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์ 19/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/12/2561 19/12/2561 03/01/2562 807,850 807,850 บจก.แสงฟ้าอีซูซุเซลส์ 22/01/2562 807,850 807,850 807,850 807,850 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (crane) 3 ตัน จำนวน 1 คัน โครงการชลประทานนครสวรรค์ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 นครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์ 19/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/12/2561 13/12/2561 03/01/2562 2,140,000 2,140,000 บจก.ท็อปเมสท์ มอเตอร์เซลส์ 22/01/2562 2,140,000 2,140,000 2,140,000 2,140,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 1 ครั้ง