ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค. 2563 เวลา 17:20:01]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมีนาคม ผล แผน เดือนมีนาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.55) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานนครสวรรค์ ระยะทาง 6.700 กม. ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 720,000 720,000 720,000 720,000 นครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์ 14/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 462,800 20/01/2563 462,800 หจก.วายแอนด์พีอินเตอร์ 03/03/2563 720,000 720,000 462,800 462,800 64.28 41.67 0.00 41.67 0.00 2,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.229) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานนครสวรรค์ พื้นที่ชลประทาน 1,221,840 ไร่ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 นครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์ 26/12/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 1,200,000 1,200,000 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 1,221,840 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.231) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 108.245 กม. โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 818,300 818,300 818,300 818,300 นครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์ 26/12/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 22,993 09/03/2563 22,993 หจก.ดาวนครสวรรค์ 12/03/2563 818,300 818,300 22,993 22,993 2.81 16.62 0.00 16.62 0.00 150,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.234) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 57.400 กม. โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 867,300 867,300 867,300 867,300 นครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์ 26/12/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 29,916 09/03/2563 29,916 หจก.ดาวนครสวรรค์ 12/03/2563 867,300 867,300 29,916 29,916 3.45 16.98 0.00 16.98 0.00 100,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.236) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 970 ไร่ โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 นครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์ 26/12/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 49,993 09/03/2563 49,993 หจก.ดาวนครสวรรค์ 12/03/2563 2,200,000 2,200,000 49,993 49,993 2.27 14.36 0.00 14.36 0.00 150,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.753) กำจัดวัชพืช ปริมาณ 20 ไร่ บริเวณอ่างเก็บน้ำเขาพระ แห่งที่ 1 โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 65,000 65,000 65,000 65,000 หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ 09/01/2563 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 4,979 09/03/2563 4,979 หจก.ดาวนครสวรรค์ 12/03/2563 65,000 65,000 4,979 4,979 7.66 46.15 0.00 46.15 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.754) กำจัดวัชพืช ปริมาณ 30 ไร่ บริเวณโครงการฝายห้วยหอม โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 97,500 97,500 97,500 97,500 ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ 26/12/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 5,496 09/03/2563 5,496 หจก.ดาวนครสวรรค์ 12/03/2563 97,500 97,500 5,496 5,496 5.64 49.23 0.00 49.23 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.755) กำจัดวัชพืช ปริมาณ 30 ไร่ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 195,000 195,000 ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ 09/01/2563 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 11,966 09/03/2563 11,966 หจก.ดาวนครสวรรค์ 12/03/2563 195,000 195,000 11,966 11,966 6.14 40.00 0.00 40.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.756) กำจัดวัชพืช ปริมาณ 35 ไร่ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 120,000 120,000 120,000 120,000 แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 26/12/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 4,986 09/03/2563 4,986 หจก.ดาวนครสวรรค์ 12/03/2563 120,000 120,000 4,986 4,986 4.16 41.67 0.00 41.67 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.757) กำจัดวัชพืช ปริมาณ 50 ไร่ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 162,500 162,500 162,500 162,500 ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ 09/01/2563 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 9,972 09/03/2563 9,972 หจก.ดาวนครสวรรค์ 12/03/2563 162,500 162,500 9,972 9,972 6.14 38.46 0.00 38.46 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.84) ซ่อมแซมต่อเติมอาคารที่ทำการ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ 26/12/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 191,157 20/01/2563 191,157 บ.ธีรภัทรก่อสร้าง 2017 จำกัด 12/03/2563 479,750 479,750 191,157 191,157 39.85 41.69 0.00 41.69 0.00 500 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.830) ซ่อมแซมเกียร์มอเตอร์ ปตร. คลองขนมจีนพร้อมขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,100,000 5,100,000 5,100,000 5,100,000 หนองกระโดน เมือง นครสวรรค์ 26/12/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 261,128 20/01/2563 261,128 บ.ยู.วี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีไซน์ 03/03/2563 4,960,000 4,960,000 1,985,935 1,985,935 40.04 40.32 0.00 40.32 0.00 6,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.831) ซ่อมแซมเกียร์มอเตอร์โครงการคลองกระถินพร้อมขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,126,000 5,126,000 5,126,000 5,126,000 บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 27/12/2562 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 208,342 20/01/2563 208,342 บ.ยู.วี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีไซน์ 03/03/2563 4,906,000 4,906,000 1,408,558 1,408,558 28.71 40.77 0.00 40.77 0.00 10,000 180 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.844) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย โครงการพระราชดำริ วัดศรีอุทุมพร จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 หนองกรด เมือง นครสวรรค์ 26/12/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 44,040 20/01/2563 44,040 บ.ยู.วี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีไซน์ 03/03/2563 765,000 765,000 589,341 589,341 77.04 41.83 0.00 41.83 0.00 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.845) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.คลองปลากด จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 360,000 360,000 360,000 360,000 พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์ 26/12/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 30,456 20/01/2563 30,456 บ.ยู.วี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีไซน์ 03/03/2563 345,000 345,000 275,168 275,168 79.76 40.58 0.00 40.58 0.00 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.846) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.ตั้วเกา จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 758,000 758,000 758,000 758,000 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 26/12/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 312,000 20/01/2563 312,000 บ.ยู.วี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ดีไซน์ จำกัด 12/03/2563 723,000 723,000 419,985 419,985 58.09 42.05 0.00 42.05 0.00 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.847) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.ปากคลองส่งน้ำ จำนวน 8 แห่ง โครงการ ปตร.คลองขนมจีน โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 26/12/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 11,670 20/01/2563 11,670 บ.ยู.วี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีไซน์ 03/03/2563 385,000 385,000 303,334 303,334 78.79 41.56 0.00 41.56 0.00 1,500 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.854) ซ่อมแซมท่อลอดถนนทดแทนน้ำท่วมและท่อลอดถนนอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ 14/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 129,547 20/01/2563 129,547 บ.ไจแอนด์คอร์ป จำกัด 12/03/2563 1,977,000 1,977,000 0.00 40.47 0.00 40.47 0.00 8,000 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.855) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 นครสวรรค์ตก เมือง นครสวรรค์ 17/01/2563 17/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/01/2563 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.857) ซ่อมแซมประตูและบานระบาย โครงการฝายห้วยหอม 15 แห่ง โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ 17/01/2563 17/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 194,557 14/02/2563 194,557 บ.ยู.วี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด 12/03/2563 286,000 286,000 194,557 194,557 68.03 40.21 0.00 40.21 0.00 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.859) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ 09/01/2563 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/02/2563 21/02/2563 24/02/2563 663,750 10/03/2563 663,750 หจก.168 ค้าวัสดุ 12/03/2563 1,911,000 1,911,000 0.00 40.03 0.00 40.03 0.00 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.860) ซ่อมแซมหินเรียงด้านเหนือน้ำ-ท้ายน้ำ โครงการฝายห้วยหอม จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ 17/01/2563 17/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 462,800 20/01/2563 462,800 หจก.วายแอนด์พีอินเตอร์ 03/03/2563 286,000 286,000 99,918 99,918 34.94 40.21 0.00 40.21 0.00 8,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.861) ซ่อมแซมอาคาร Control House อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ 14/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 148,086 13/01/2563 148,086 บ.ไจแอนด์คอร์ป จำกัด 12/03/2563 479,750 479,750 148,085 148,085 30.87 40.02 0.00 40.02 0.00 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.862) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำ 1R-L โครงการฝายห้วยหอม จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ 17/01/2563 17/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 142,139 20/01/2563 142,139 หจก.วายแอนด์พีอินเตอร์ 03/03/2563 334,000 334,000 148,149 148,149 44.36 40.12 0.00 40.12 0.00 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.3565) คลองพังงา โครงการชลประทานนครสวรรค์ จำนวน 1 สาย ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 26/12/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 20/02/2563 472,950 472,950 บ.ธีรภัทรก่อสร้าง 2017 13/03/2563 473,492 481,270 473,000 8,270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.3751) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 105,000 105,000 105,000 105,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (3) ระบบระบายน้ำคลองห้วยตะโกลาด ระยะที่ 2 จำนวน 1 แห่ง ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์ 14/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 496,600 20/01/2563 496,600 บ.เจริญภัณท์พาณิชย์ (1984) จำกัด 12/03/2563 21,036,000 21,036,000 1,407,856 1,407,856 6.69 4.75 0.00 4.75 0.00 3,000 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.50) ปรับปรุงถนนด้านท้ายอ่าง โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 4,877,000 123,000 ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ 14/01/2563 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/03/2563 13/03/2563 13/03/2563 4,536,026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (1.51) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะท้าย ปตร. คลองห้วยรั้ว ระยะที่ 2 จำนวน 1 แห่ง ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 หนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 17/01/2563 17/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/02/2563 17/02/2563 19/02/2563 1,756,217 10/03/2563 1,756,217 หจก.วายแอนด์พีอินเตอร์ 12/03/2563 4,800,000 4,800,000 0.00 20.83 0.00 20.83 0.00 2,000 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (136) ปรับปรุงฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง หัวงานที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 50,000,000 50,000,000 50,000,000 49,140,000 860,000 บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 17/01/2563 17/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/02/2563 03/03/2563 23/03/2563 23/03/2563 49,143,441 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ (89) ระบบระบายน้ำคลองน้ำใส ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 นาขอม ไพศาลี นครสวรรค์ 14/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 110,800 06/03/2563 110,800 หจก.ดาวนครสวรรค์ 12/03/2563 16,596,000 16,596,000 1,564,356 1,564,356 9.43 6.03 0.00 6.03 0.00 2,500 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ แก้มลิงบ้านตะกรุดภิบาลพร้อมอาคารประกอบ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 48,000,000 48,000,000 47,085,000 47,085,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ แก้มลิงห้วยถั่ว งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 33,930,000 33,930,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ ขุดลอกตะกอนดินบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (ปริมาตร 960,000 ลบ.ม.) งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 46,230,000 46,230,000 46,230,000 46,230,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ งานพัฒนาคลองบ้านเกริ่นกระถินพร้อมอาคารประกอบ(สนับสนุนน้ำมูลนิธิชัยพัฒนา) ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 13,995,393 13,995,393 13,995,393 13,995,393 เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ 09/07/2562 15/07/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/08/2562 14/08/2562 03/09/2562 06/09/2562 13,587,793 25/09/2562 13,587,793 270 11/10/2562 11/10/2562 06/07/2563 บริษัท เพชรวารี ก่อสร้าง จำกัด 19/12/2562 17,435,297 13,995,393 13,587,793 407,600 8,039,727 7,662,735 376,992 57.45 0.00 70.00 0.00 70.00 24/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการชลประทานนครสวรรค์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,025,000 1,025,000 1,025,000 1,025,000 959,000 959,000 959,000 959,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานนครสวรรค์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)