ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 07:31:44]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร (1.1.49) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 2 แห่ง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,375,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 26/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 9,570 08/11/2561 9,570 บริษัท วี กรุ๊ป มิตซ์ออโตเซลล์ จำกัด 19/12/2561 1,375,000 1,375,000 634,673 634,673 46.16 85.09 85.00 85.09 85.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร (1.1.50) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 2 สาย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 26/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 18,530 14/11/2561 18,530 ร้านเซียพานิช 20/11/2561 300,000 300,000 272,886 272,886 90.96 100.00 90.00 100.00 90.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร (1.1.51) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 16 สาย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 440,000 440,000 440,000 440,000 มะต้อง,หนองแขม,วงฆ้อง,ดงประคำ,ทับยายเชียง,พรหมพิรา พรหมพิราม พิษณุโลก 26/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 9,525 08/11/2561 9,525 บริษัท โตโยต้า พิษณุโลก 13/11/2561 440,000 440,000 295,134 295,134 67.08 90.91 84.00 90.91 84.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร (1.1.74) บริหารการส่งน้ำ.โครงการชลประทาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 26/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2561 265,708 20/12/2561 265,708 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วกัลยาณี 10/04/2562 650,000 650,000 649,920 649,920 99.99 95.00 88.00 95.00 88.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร (1.2.35) กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำสาย PL.1 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 142,000 142,000 142,000 142,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/03/2562 15,897 03/04/2562 15,897 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านกร่างพิษณุโลก 10/04/2562 142,000 142,000 137,360 137,360 96.73 0.00 97.00 0.00 97.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร (1.15) ปรับปรุงทุ่นกันสวะหน้าลำน้ำเดิมและเขื่อนนเรศวร ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 496,000 07/01/2562 496,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโลก วีซี คอนสตรักชั่น 14/01/2562 2,640,245 2,640,245 2,609,969 2,609,969 98.85 0.00 98.00 0.00 98.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร (1.16) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PL.1 กม.5+580-7+530 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 8,000,000 8,000,000 8,000,000 1,320,000 6,680,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2562 93,147 08/01/2562 93,147 บริษัท เต็งหนามคอนกรีต จำกัด 16/01/2562 5,275,428 1,658,374 3,617,054 5,247,005 1,658,374 3,588,631 99.46 0.00 98.50 0.00 98.50 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 1,250 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร (1.17) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PL.0 กม. 0+020 - 1+523 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,500,000 9,500,000 9,500,000 8,168,000 1,332,000 วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 30/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2561 25/10/2561 05/11/2561 15/11/2561 656,818 30/11/2561 656,818 120 16/03/2562 15/03/2562 13/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี วาย คอนแทรคเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 41,044 29/11/2561 41,044 ร้านสวัสดีพานิช 22/05/2562 1,332,271 6,884,207 656,818 6,227,389 6,474,376 656,818 5,817,558 94.05 0.00 98.00 0.00 98.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 342 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร (1.168.311) ซ่อมแซมพลับพลาที่ประทับ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 335,768 17/10/2561 335,768 บริษัท อีเอสพี คอนเนก จำกัด 18/10/2561 799,232 799,232 799,232 799,232 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร (1.168.312) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบายในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และ 2 จำนวน 30 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 วงฆ้อง,พรหมพิราม,ดงประคำ,ทับยายเชียง,หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 249,800 17/10/2561 249,800 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโลก วีซี คอนสตรักชั่น 26/10/2561 498,337 498,337 498,337 498,337 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร (1.168.313) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบายและอาคารประกอบเขื่อนนเรศวร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 387,900 17/10/2561 387,900 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโลก วีซี คอนสตรักชั่น 26/10/2561 499,638 499,638 499,638 499,638 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร (1.168.314) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินตกจมคลองส่งน้ำในเขตพื้นฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 จำนวน 4 สาย - คลองส่งน้ำสาย PL.1-1.0L - คลองส่งน้ำสาย PL.1-2.5L - คลองส่งน้ำสาย PL.1-5.3L - คลองส่งน้ำสาย PL.1-5.5R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลพรหมพิราม อำเภอพ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2562 1,231 17/01/2562 1,231 ร้าน ทีเค การช่าง 28/01/2562 2,000,000 2,000,000 1,338,362 1,338,362 66.92 100.00 72.00 100.00 72.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร (1.168.315) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินตกจมคลองส่งน้ำเป็นช่วงๆในเขตพื้นฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 จำนวน 3 สาย - คลองส่งน้ำสาย PL.0-15.2R - คลองส่งน้ำสาย PL.0-26.3R - คลองส่งน้ำสาย PL.0-19.9R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลดงประคำ,ทับยายเชียง อำเภอพรหมพ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2562 8,666 15/01/2562 8,666 ร้าน ทีเค การช่าง 24/01/2562 1,170,000 1,170,000 1,067,488 1,067,488 91.24 0.00 92.00 0.00 92.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร (1.168.316) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต สาย PL.o-15.2R-1.2R เป็นช่วงๆ กม.0+030-2+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 ดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 25,973 17/10/2561 25,973 บริษัท อีเอสพี คอนเนก จำกัด 18/10/2561 649,746 649,746 649,746 649,746 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร (1.172.13) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ร่องระบายน้ำข้างคลอง PL.1-1.0L (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 4,855,000 145,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 27/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/10/2561 30/10/2561 07/11/2561 24/01/2562 1,859,250 24/01/2562 1,859,250 150 25/01/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.วาย.คอนแทรคเตอร์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/05/2562 4,855,507 1,859,250 1,859,250 1,859,250 1,859,250 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร (1.172.14) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำ DL.1 กม.9+270 - 16+270 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,000,000 7,000,000 7,000,000 6,797,000 203,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/10/2561 24/10/2561 06/11/2561 28/11/2561 3,301,872 24/01/2562 3,301,872 180 25/01/2562 บริษัท เอ.พี.ซัพพลาย แอนด์พาร์ท จำกัด 29/01/2562 6,707,297 3,301,872 3,301,872 3,301,872 3,301,872 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร (21) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PL.0-21.1R กม.1+660 - กม.5+437 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 12,000,000 12,000,000 12,000,000 4,330,000 7,670,000 ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 56,980 21/11/2561 56,980 ร้าน พีเอ็น คอมโฟน 27/11/2561 7,832,985 2,113,368 5,719,617 7,829,239 2,113,368 5,715,871 99.95 100.00 99.00 100.00 99.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 13,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร (22) ปรับปรุงคลองระบายน้ำ DL.1-15L (หนองอ้ายม่อม) ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,854,000 10,854,000 10,854,000 2,514,000 8,340,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 27/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 66,500 21/11/2561 66,500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันเซอร์วิส ก่อสร้าง 27/11/2561 8,169,926 1,208,860 6,961,066 7,183,005 1,208,860 5,974,145 87.92 100.00 99.00 100.00 99.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 256 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร ปรับปรุงคลองระบายน้ำ DL.1-22L-7R-2R พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,221,290 2,221,290 ดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก 26/11/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/12/2558 09/12/2558 25/12/2558 12/12/2558 3,390,390 12/01/2559 3,390,390 90 28/01/2559 25/01/2559 26/04/2559 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 607 คอนสตรัคชั่น 21/05/2562 3,948,150 2,221,290 2,221,290 2,221,290 2,221,290 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี แบบ Multifunction ขนาด A4 จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 17,000 17,000 17,000 17,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 07/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 17,000 14/12/2561 17,000 บริษัท เอส เค โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด 21/12/2561 17,000 17,000 17,000 17,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 957,000 957,000 957,000 957,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 11/10/2561 วิธีคัดเลือก 27/12/2561 952,000 16/01/2562 952,000 60 16/01/2562 17/03/2562 บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/11/2561 16/01/2562 952,000 16/01/2562 952,000 บริษัท โตโยต้า พิษณุโลก 28/03/2562 952,000 952,000 952,000 952,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 3 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 33,000 33,000 33,000 33,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 07/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 33,000 18/12/2561 33,000 ร้านศรีเจริญยนต์ 21/12/2561 33,000 33,000 33,000 33,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (crane) 3 ตัน จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 11/10/2561 วิธีคัดเลือก 27/12/2561 2,320,000 16/01/2562 2,320,000 60 16/01/2562 17/03/2562 บริษัท ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/01/2562 2,320,000 16/01/2562 2,320,000 บริษัท ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลล์ จำกัด 28/03/2562 2,320,000 2,320,000 2,320,000 2,320,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองระบายสายใหญ่ DL.1 (คลองโปร่งนก) ฝั่งขวา กม. 18+500 - 22+000 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,428,000 72,000 มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 21/05/2562 1,189,890 1,189,890 1,189,890 1,189,890 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 4 ครั้ง