ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 08 ส.ค. 2563 เวลา 15:42:31]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร (1.353) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร พื้นที่ชลประทาน 95,750 ไร่ จังหวัดพิษณุโลก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 06/01/2563 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/04/2563 62,760 08/04/2563 62,760 ห้างหุ้นส่วนจำกัดแก้วกัลยาณี 10/04/2563 650,000 650,000 170,060 170,060 26.16 92.31 40.00 92.31 40.00 07/07/2563 3,560 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร (1.362) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอยนเรศวร ระยะทาง 74.64 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 440,000 440,000 440,000 440,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/04/2563 24,999 08/04/2563 24,999 ห้างหุ้นส่วนจำกัดแก้วกัลยาณี 09/04/2563 440,000 440,000 86,100 86,100 19.57 90.91 33.00 90.91 33.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร (1.365) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่นเรศวร ระยะทาง 42.83 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/04/2563 24,999 08/04/2563 24,999 ห้างหุ้นส่วนจำกัดแก้วกัลยาณี 09/04/2563 300,000 300,000 59,999 59,999 20.00 90.00 36.00 90.00 36.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร (1.371) บำรุงรักษาหัวงานเขื่อนนเรศวร พื้นที่ 903 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,375,000 1,375,000 1,375,000 1,375,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/04/2563 23,561 15/04/2563 23,561 ห้างหุ้นส่วน ยนต์สบาม 22/04/2563 1,375,000 1,375,000 673,213 673,213 48.96 92.00 65.00 92.00 65.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร (1.123) ซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่เขื่อน จำนวน 5 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 449,605 04/03/2563 449,605 ร้าน พีเอ็นอีควิปเม้นต์ 20/03/2563 1,430,400 1,430,400 1,195,111 1,195,111 83.55 90.88 75.00 90.88 75.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร (1.1473) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ PL.1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 16/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 490,992 05/03/2563 490,992 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรัณย์ พัฒนา 27/03/2563 954,000 954,000 951,847 951,847 99.77 94.76 100.00 94.76 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร (1.1491) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ PL.0-6.0R จำนวน 1,200 ตรางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 16/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 27,529 19/03/2563 27,529 ห้างหุ้นส่วนจำกัดแก้วกัลยาณี 20/03/2563 571,638 571,638 570,562 570,562 99.81 91.26 100.00 91.26 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร (1.1496) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย PL.1 -1.0L จำนวน 4,000 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 16/01/2563 27/01/2563 54,000 05/03/2563 54,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรัณย์พัฒนา 20/03/2563 1,907,300 1,907,300 1,541,136 1,541,136 80.80 89.51 80.00 89.51 80.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร (1.1497) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย PL.1 -5.5 R จำนวน 2,000 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 16/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/04/2563 24,888 14/04/2563 24,888 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว บ้านกร่างพิษณุโลก 22/04/2563 953,700 953,700 935,885 935,885 98.13 94.76 66.00 94.76 66.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร (1.1498) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย PL.1 จำนวน 5,000 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 16/01/2563 27/01/2563 54,000 09/03/2563 54,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรัณย์พัฒนา 20/03/2563 2,384,300 2,384,300 2,106,590 2,106,590 88.35 87.42 77.00 87.42 77.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร (1.1500) ซ่อมแซมคันคลองคลองส่งน้ำ PL.0-32.0R. กม.1+000-4+000 ระยะทาง 3,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/04/2563 103,260 15/04/2563 103,260 ห้างหุ้นส่วนจำกัดแก้วกัลยาณี 21/04/2563 1,120,450 1,120,450 1,119,002 1,119,002 99.87 93.01 75.00 93.01 75.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.1501) ซ่อมแซมคันคลองทั้งสองฝั่งคลองส่งน้ำ PL.1-2.5L ระยะทาง 3.074 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 16/01/2563 16/01/2563 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เกิดความคลาดเคลื่อนระหว่างงบประมาณที่ได้รับจัดสรรกับจุดดำเนินการก่อสร้าง หากดำเนินการการต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อราชการได้ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 67(3) ยกเลิกโครงการ 08/07/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร (1.1529) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 25 แห่ง ภายในพื้นที่ โครงการส่งน้ำบำรุงรักษานเรศวร ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 41,420 19/03/2563 41,420 ห้างหุ้นส่วนจำกัดแก้วกัลยาณี 20/03/2563 572,100 572,100 568,651 568,651 99.40 91.26 100.00 91.26 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร (1.1536) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 30/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/04/2563 300,000 15/04/2563 300,000 องค์กรผู้ใช้น้ำร่วมใจพัฒนา 18 ม.5 ต.มะต้อง 24/04/2563 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร (1.1549) ซ่อมแซมสะพานน้ำ Flume คลองส่งน้ำ PL.1 กม.0+850 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 16/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/04/2563 16,500 15/04/2563 16,500 บริษัท เอส เค โอ เอ เซ็นเตอร์ จำกัด 22/04/2563 476,900 476,900 476,265 476,265 99.87 88.07 100.00 88.07 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร (1.1550) ซ่อมแซมหินทิ้งป้องกันตลิ่งเขื่อนนเรศวร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 15/01/2563 16/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 9,891 19/03/2563 9,891 ห้างหุ้นส่วน ว บ้านกร่าง 25/03/2563 813,395 813,395 812,396 812,396 99.88 92.09 100.00 92.09 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร (1.1552) ซ่อมแซมหินเรียงใต้สะพานและประตูอัดน้ำกลางคลอง PL.0 จำนวน 20 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 10,699 19/03/2563 10,699 ห้างหุ้นส่วนจำกัดแก้วกัลยาณี 20/03/2563 1,757,230 1,757,230 1,727,128 1,727,128 98.29 89.51 82.00 89.51 82.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร (1.1555) ซ่อมแซมอาคารบังคับกลางคลอง คลองส่งน้ำ PL.1 - 5.3 L กม. 0+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 16/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 176,118 05/03/2563 176,118 ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรัณย์พัฒนา 20/03/2563 574,400 574,400 393,008 393,008 68.42 87.81 70.00 87.81 70.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร (1.32) ปรับปรุงคลองระบายน้ำ DL.1-22L-3L พร้อมอาคารประกอบ ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก 16/01/2563 28/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/02/2563 28/02/2563 17/03/2563 18/03/2563 2,148,500 2,148,500 ห้างหุ้นส่วนแสงพระจันทร์การโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 46,371 19/03/2563 46,371 ห้างหุ้นส่วนจำกัดแก้วกัลยาณี 25/03/2563 4,392,510 4,993,969 4,993,969 2,766,883 2,766,883 55.40 93.14 60.00 93.14 60.00 07/07/2563 170 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร (1.33) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PL.0-15.2R กม.3+500-4+433 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,763,000 5,763,000 5,763,000 5,763,000 ดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก 16/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 67,860 19/03/2563 67,860 ห้างหุ้นส่วนจำกัดแก้วกัลยาณี 23/03/2563 2,707,145 2,707,145 1,777,139 1,777,139 65.65 87.96 60.00 87.96 60.00 07/07/2563 313 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 27/09/2562 27/09/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2562 18/10/2562 21/10/2562 3,290,000 06/12/2562 3,290,000 บริษัท เอ.วี.เอ็น.มอเตอร์เวอคส์ จำกัด 08/01/2563 3,300,000 3,290,000 3,290,000 3,290,000 3,290,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 21,800 21,800 21,800 21,800 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 27/09/2562 27/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2562 21,800 18/10/2562 21,800 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยนต์สยาม จังหวัดพิษณุโลก 08/01/2563 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,800 25,800 25,800 25,800 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 27/09/2562 27/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2562 25,800 24/10/2562 25,800 บริษัท เอส เค โอ เอ เซ็นเตอร์ จำกัด 08/01/2563 103,200 25,800 25,800 25,800 25,800 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 103,200 103,200 103,200 103,200 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 27/09/2562 27/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2562 103,200 24/10/2562 103,200 บริษัท เอส เค โอ เอ เซ็นเตอร์ จำกัด 08/01/2563 103,200 103,200 103,200 103,200 103,200 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 60,000 60,000 60,000 60,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 27/09/2562 27/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2562 59,200 24/10/2562 59,200 บริษัท เอส เค โอ เอ เซ็นเตอร์ จำกัด 08/01/2563 60,000 59,200 59,200 59,200 59,200 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,300 6,300 6,300 6,300 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 27/09/2562 27/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2562 6,250 24/10/2562 6,250 บริษัท เอส เค โอ เอ เซ็นเตอร์ จำกัด 08/01/2563 6,300 6,250 6,250 6,250 6,250 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/07/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)