ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562 เวลา 05:51:54]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (1.1.52) บำรุงรักษาหัวงาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 106,700 106,700 106,700 106,700 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณูโลก 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 14,840 10/10/2561 14,840 บริษัท กอบชัยบางระกำปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/12/2561 106,700 106,700 97,950 97,950 91.80 83.00 86.00 83.00 86.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 60 25 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (1.1.53) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,207,000 1,207,000 1,207,000 1,207,000 หนองแขม พรหมพิราม พิษณูโลก 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2561 21,810 20/11/2561 21,810 บริษัท กอบชัยบางระกำปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/11/2561 1,207,000 1,207,000 1,109,249 1,109,249 91.90 100.00 90.00 100.00 90.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 400 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (1.1.54) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณูโลก 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2561 21,810 20/11/2561 21,810 บริษัท กอบชัยบางระกำปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/12/2561 1,300,000 1,300,000 1,174,580 1,174,580 90.35 84.00 86.00 84.00 86.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 600 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (1.1.75) บริหารการส่งน้ำ.โครงการชลประทาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 998,000 998,000 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณูโลก 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 156,104 12/11/2561 156,104 บริษัท พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/11/2561 998,000 998,000 983,400 983,400 98.54 100.00 90.00 100.00 90.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 134,000 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (1.2.36) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 หนองแขม พรหมพิราม พิษณูโลก 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 15,500 10/11/2561 15,500 บริษัท กอบชัยบางระกำปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/11/2561 324,471 324,471 324,471 324,471 100.00 85.00 100.00 85.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 328 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (1.3.15) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 898,000 898,000 60,000 60,000 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณูโลก 10/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 30,500 12/11/2561 30,500 หจก.ดีเอแอล ซับพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/11/2561 59,230 59,230 59,229 59,229 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 30 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (1.168.317) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 หนองแขม พรหมพิราม พิษณูโลก 18/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/09/2561 02/10/2561 09/10/2561 1,232,900 12/11/2561 1,232,900 หจก.โรงหล่อ ส.ไพบูลย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/06/2562 1,578,120 1,578,120 1,578,075 1,578,075 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 60,000 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (1.168.318) ซ่อมแซม ปตร.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.0+075 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 หนองแขม พรหมพิราม พิษณูโลก 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/09/2561 10/10/2561 11/10/2561 1,458,294 10/11/2561 1,458,294 หจก.บุลภรณ์ เอ็นจิเนียริ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/11/2561 2,113,031 2,113,031 2,101,608 2,101,608 99.46 100.00 95.00 100.00 95.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 80,000 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (1.168.319) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก พิษณูโลก 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2561 21,810 20/11/2561 21,810 บริษัท กอบชัยบางระกำปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/12/2561 761,971 761,971 761,971 761,971 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 500 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (1.168.320) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ PR.-70.5R. (C-34) กม.0+050-4+875 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 515,000 515,000 515,000 515,000 กำแพงดิน สามง่าม พิจิตร 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 15,500 14/11/2561 15,500 บริษัท กอบชัยบางระกำปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/11/2561 490,976 490,976 490,976 490,976 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 300 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (1.168.321) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ PR.-58.7R.-1.1R.-3.3L. (C-30) กม.0+020-2+920 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 391,000 391,000 391,000 391,000 วังอิทก บางระกำ พิษณูโลก 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 15,500 10/11/2561 15,500 บริษัท กอบชัยบางระกำปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/11/2561 372,442 372,442 372,442 372,442 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 1,800 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (1.168.322) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ PR.-8.7R.-5.2R. (C-6) กม.0+010-2+386 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 452,000 452,000 280,000 280,000 ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณูโลก 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 15,500 10/11/2561 15,500 บริษัท กอบชัยบางระกำปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/11/2561 266,792 266,792 266,792 266,792 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 600 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (1.168.323) ซ่อมแซมหินเรียงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ PR. (C-1) จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 970,000 970,000 หนองแขม พรหมพิราม พิษณูโลก 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 59,960 07/11/2561 59,960 บริษัท กอบชัยบางระกำปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/11/2561 905,866 905,866 905,866 905,866 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 160 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (1.168.324) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ C15 กม.11+700-15+734 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 ท่านางงาม บางระกำ พิษณูโลก 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 15,500 10/11/2561 15,500 บริษัท กอบชัยบางระกำปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/11/2561 715,000 715,000 638,344 638,344 89.28 100.00 95.00 100.00 95.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 2,200 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (1.168.325) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ C24 กม.0+050-2+452 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณูโลก 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 15,500 10/11/2561 15,500 บริษัท กอบชัยบางระกำปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/11/2561 524,400 524,400 524,391 524,391 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 540 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (1.168.326) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ C1 กม.19+170-23+900 ฝั่งซ้าย-ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,380,000 2,380,000 2,380,000 2,311,000 69,000 มะตูม พรหมพิราม พิษณูโลก 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/09/2561 04/10/2561 16/10/2561 26/10/2561 1,109,000 27/11/2561 1,109,000 90 04/12/2561 04/12/2561 03/03/2562 หจก.สุรศักดิ์คัชมาตย์การโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/12/2561 2,208,165 1,123,827 1,100,645 23,182 1,123,827 1,100,645 23,182 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 1,200 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (1.168.327) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ PR.-50.0R.-1.3L. (C-26) กม.0+020-3+350 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 388,000 388,000 388,000 388,000 วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณูโลก 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 15,500 10/11/2561 15,500 บริษัท กอบชัยบางระกำปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/11/2561 369,708 369,708 369,708 369,708 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 2,620 8 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (1.168.328) ซ่อมแซมหินเรียงคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 6 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณูโลก 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 152,310 02/11/2561 152,310 ร้านทรายสุเทพ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/11/2561 327,737 327,737 327,737 327,737 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 1,800 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (1.168.329) ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ PR.-64.0R. (C-32) กม.0+050-1+640 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 218,000 218,000 218,000 218,000 บ้านไร่ บางกระทุ่ม พิษณูโลก 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 15,500 14/11/2561 15,500 บริษัท กอบชัยบางระกำปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/11/2561 207,937 207,937 207,937 207,937 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 200 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (1.168.330) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำและท่อส่งน้ำเข้านา จำนวน 25 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 หนองแขม พรหมพิราม พิษณูโลก 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 59,960 07/11/2561 59,960 บริษัท กอบชัยบางระกำปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/11/2561 658,425 658,425 658,419 658,419 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 300 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (1.168.331) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ PR.-72.5R. (C-35) กม.12+120-14+020 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,547,000 4,547,000 4,547,000 4,547,000 รังนก สามง่าม พิจิตร 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/09/2561 27/09/2561 02/10/2561 876,045 07/11/2561 876,045 หจก.วายแอนด์พีอินเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/11/2561 3,881,180 3,881,180 3,833,431 3,833,431 98.77 90.00 95.00 90.00 95.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 400 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (1.168.332) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ C1 กม.36+300-40+280 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,980,000 1,980,000 1,877,000 1,823,000 54,000 วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณูโลก 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/09/2561 04/10/2561 16/10/2561 26/10/2561 819,516 27/11/2561 819,516 60 04/12/2561 04/12/2561 01/02/2562 หจก.บลูซ่าส์ ท่าจีน คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/12/2561 1,669,076 836,713 819,516 17,197 836,713 819,516 17,197 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 800 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (1.168.333) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ C13 กม.0+200-6+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,530,000 2,530,000 2,530,000 2,457,000 73,000 จอมทอง เมืองพิษณุโลก พิษณูโลก 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/09/2561 04/10/2561 16/10/2561 26/10/2561 1,219,000 27/11/2561 1,219,000 90 04/12/2561 04/12/2561 03/03/2562 หจก.สุรีวัฒน์ก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/12/2561 2,317,000 1,244,477 1,219,000 25,477 1,244,477 1,219,000 25,477 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 700 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (1.168.334) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ PR.58.7R.-1.1R. (C-29) ฝั่งขวา กม.0+020-5+920 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,450,000 3,450,000 3,450,000 3,350,000 100,000 งิ้วงาม เมืองพิษณุโลก พิษณูโลก 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/09/2561 04/10/2561 16/10/2561 25/10/2561 1,632,101 27/11/2561 1,632,101 90 04/12/2561 04/12/2561 03/03/2562 หจก.สุรศักดิ์คัชมาตย์การโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/12/2561 3,348,965 1,666,263 1,632,101 34,162 1,666,263 1,632,101 34,162 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 600 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (1.171.14) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ DR.1-41L. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 236,000 236,000 ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณูโลก 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/03/2562 55,440 21/03/2562 55,440 บริษัท พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2562 235,890 235,890 235,890 235,890 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำน่าน 430 400 0 0.1014
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (1.171.15) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ DR.1-43L.-0L. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 330,000 330,000 142,000 142,000 ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณูโลก 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/03/2562 55,440 21/03/2562 55,440 บริษัท พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2562 141,958 141,958 141,958 141,958 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำน่าน 380 36 0 0.0320
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (36) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง P.R.-40.5R (C-19) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 23,339,200 8,741,600 8,741,600 8,741,600 พรหมพิราม,ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก 25/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-market 14/12/2560 21/12/2560 15/01/2561 16/01/2561 14,700,000 09/02/2561 14,700,000 330 06/03/2561 06/03/2561 29/01/2562 หจก.พิษณุการุณ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/05/2562 23,786,702 8,894,399 8,741,600 152,799 8,894,399 8,741,600 152,799 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 250 30 0 0.0343
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (117) สถานีสูบน้ำคลองระบายน้ำ D.R.1-21L. ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 40,000,000 40,000,000 39,307,000 36,220,000 3,087,000 บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/09/2561 21/09/2561 11/10/2561 25/10/2561 26,680,000 27/11/2561 26,680,000 180 21/12/2561 21/12/2561 18/06/2562 บริษัท ดับเบิลยู เค ซี จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการทดสอบเครื่องสูบน้ำในการทดสอบเครื่องสูบน้ำ แต่ในปัจจุบันยังมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ประชุมหาแนวทางเพื่อเร่งดำเนินการ หาทางทดสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ 13/02/2562 34,337,191 29,240,400 26,680,000 2,560,400 11,058,960 9,411,811 1,647,149 37.82 93.00 90.00 93.00 90.00 13/08/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำน่าน 1,400 1,400 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (118) สถานีสูบน้ำคลองระบายน้ำ D.R.1-19L. ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 27,000,000 27,000,000 23,487,000 21,002,300 2,484,700 บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/09/2561 12/09/2561 02/10/2561 09/10/2561 14,598,943 15/11/2561 14,598,943 180 04/12/2561 01/12/2561 01/06/2562 หจก.ชโนทัย ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการทดสอบเครื่องสูบน้ำในการทดสอบเครื่องสูบน้ำ แต่ในปัจจุบันยังมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ประชุมหาแนวทางเพื่อเร่งดำเนินการ หาทางทดสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ 16/05/2562 19,088,261 16,403,543 14,598,943 1,804,600 4,711,806 3,657,566 1,054,240 28.72 100.00 85.00 100.00 85.00 13/08/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำน่าน 800 800 25 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง PR.-8.7R (C5) ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 512,843 512,843 พรหมพิราม,ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก 30/09/2557 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/12/2557 05/01/2558 30/03/2558 30/03/2558 53,508,000 10/04/2558 53,508,000 900 08/05/2558 07/05/2558 23/10/2560 หจก.ส.โชคสองพัน ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา เร่งรัดแก้ไขสัญญา 08/05/2562 688,863 512,843 512,843 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/05/2562 15,000 15,000 80
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง P.R.-40.5R. (C-19) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,128,352 2,128,352 พรหมพิราม,ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก 25/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-market 14/12/2560 21/12/2560 15/01/2561 16/01/2561 14,700,000 09/02/2561 14,700,000 330 06/03/2561 06/03/2561 29/01/2562 หจก.พิษณุการุณ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/05/2562 23,786,702 2,128,352 2,128,352 2,128,352 2,128,352 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/05/2562 1,500 30 0.0343
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำ PR. (C-1) ช่วงงิ้วงาม-บ้านไร่ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 16,000,000 16,000,000 14,253,000 13,838,000 415,000 บ้านไร่-งิ้วงาม เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 06/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/07/2561 13/07/2561 06/08/2561 08/08/2561 7,501,290 28/08/2561 7,501,290 90 25/09/2561 25/09/2561 23/12/2561 หจก.สุรีวัฒน์ก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/11/2561 15,680,000 7,501,290 7,501,290 7,501,290 7,501,290 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/12/2561
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล สถานีสูบน้ำคลองระบายน้ำ D.R.1-30L. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 42,000,000 42,000,000 38,928,500 35,933,000 2,995,500 ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก 06/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/06/2561 26/06/2561 16/07/2561 19/07/2561 35,866,505 03/08/2561 35,866,505 180 25/09/2561 25/09/2561 23/03/2562 หจก.จ.แสนสมหวัง ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการทดสอบเครื่องสูบน้ำในการทดสอบเครื่องสูบน้ำ แต่ในปัจจุบันยังมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ประชุมหาแนวทางเพื่อเร่งดำเนินการ หาทางทดสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ 29/04/2562 35,933,212 36,825,277 36,825,277 9,496,308 9,496,308 25.79 100.00 95.00 100.00 95.00 13/08/2562 1,200 30

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 1 ครั้ง