ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 02:46:58]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.1 (1.1) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 3 คัน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,172,000 1,172,000 1,172,000 1,172,000 วัดเกต เมือง เชียงใหม่ 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/08/2561 04/09/2561 06/09/2561 1,104,500 07/11/2561 1,104,500 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอนุพงษ์พาณิชย์ 27/11/2561 1,104,500 1,104,500 1,104,500 1,104,500 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 729,000 729,000 วัดเกต เมือง เชียงใหม่ 12/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/10/2561 729,000 11/04/2562 729,000 บริษัทโตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่จำกัด 07/05/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 662,000 662,000 วัดเกต เมือง เชียงใหม่ 12/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/10/2561 20/12/2561 549,900 22/02/2562 549,900 บริษัท นอร์ทเวฟ จำกัด 07/05/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนา+B133:G162ด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 957,000 957,000 วัดเกต เมือง เชียงใหม่ 12/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/10/2561 20/12/2561 769,900 22/02/2562 769,900 บริษัทนอร์ทเวฟจำกัด 07/05/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.1 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,290,000 1,290,000 วัดเกต เมือง เชียงใหม่ 12/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/10/2561 20/12/2561 1,200,540 22/02/2562 1,200,540 บริษัทแสงฟ้าอีซูซุเซลส์จำกัด 07/05/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.1 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน จำนวน 1 คัน 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,570,000 1,570,000 วัดเกต เมือง เชียงใหม่ 12/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/10/2561 20/12/2561 1,369,000 22/02/2562 1,369,000 บริษัทนอร์ทเวฟจำกัด 07/05/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.1 เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษความร้อน จำนวน 1 เครื่อง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000 5,000 วัดเกต เมือง เชียงใหม่ 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/12/2561 5,000 21/12/2561 5,000 บริษัทเด่นชัยเทคจำกัด 28/01/2562 5,000 5,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 ส่วนเครื่องจักรกล สชป.1 เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา (มัลติฟังก์ชั่น) จำนวน 1 เครื่อง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,600 9,600 วัดเกต เมือง เชียงใหม่ 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/12/2561 9,600 21/12/2561 9,600 บริษัทเด่นชัยเทคจำกัด 28/01/2562 9,600 9,600 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 2 ครั้ง