ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562 เวลา 05:19:45]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.1.55) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 3 แห่ง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 404,000 404,000 404,000 404,000 ในพื้นที่เขตชลประทาน เมือง,โพธิ์ประทับช้าง,บึงนาราง,โพทะเล,ตะพานหิน,บาง พิจิตร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/06/2562 29,974 17/06/2562 29,974 หจก.นบพรสรวง 24/06/2562 404,000 404,000 369,317 369,317 91.42 100.00 92.00 4.95 92.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 186,000 186,000 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.1.56) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 1 สาย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 242,000 242,000 242,000 242,000 ในพื้นที่เขตชลประทาน เมือง,โพธิ์ประทับช้าง,บึงนาราง,โพทะเล,ตะพานหิน,บาง พิจิตร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/06/2562 29,974 17/06/2562 29,974 หจก.นบพรสรวง 24/06/2562 242,000 242,000 219,480 219,480 90.69 100.00 97.00 0.00 97.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 2,270 2,270 140 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.1.57) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 36 สาย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,260,000 2,260,000 2,260,000 2,260,000 ในพื้นที่เขตชลประทาน เมือง,โพธิ์ประทับช้าง,บึงนาราง,โพทะเล,ตะพานหิน,บาง พิจิตร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/08/2562 183,320 01/08/2562 183,320 ร้านพัฒนเคหะภัณฑ์ 02/08/2562 2,260,000 2,260,000 1,735,144 1,735,144 76.78 100.00 77.00 0.00 77.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 7,560 7,560 12,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.1.76) บริหารการส่งน้ำ.โครงการชลประทาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี จังหวัดพิจิตร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,221,000 1,221,000 1,221,000 1,221,000 ในพื้นที่เขตชลประทาน เมือง,โพธิ์ประทับช้าง,บึงนาราง,โพทะเล,ตะพานหิน,บาง พิจิตร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 250,991 09/11/2561 250,991 หสน.หลิมศิริวงษ์ 14/11/2561 1,221,000 1,221,000 1,220,643 1,220,643 99.97 100.00 99.00 3.42 99.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 186,000 186,000 12,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.2.37) กำจัดวัชพืชในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี จังหวัดพิจิตร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 332,000 332,000 332,000 332,000 โพธิ์ประทับช้าง เมือง,โพธิ์ประทับช้าง,โรงช้าง พิจิตร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2562 79,230 14/02/2562 79,230 หจก.นบพรสรวง 11/03/2562 180,803 180,803 180,803 180,803 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 4,000 4,000 35 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.2.38) กำจัดวัชพืชในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 335,000 335,000 335,000 335,000 ทับหมัน ตะพานหิน พิจิตร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2562 79,230 14/02/2562 79,230 หจก.นบพรสรวง 11/03/2562 160,177 160,177 160,177 160,177 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 2,000 2,000 85 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.168.283) ซ่อมแซมบานระบายน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 590,000 590,000 590,000 590,000 เมืองเก่า เมือง พิจิตร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 461,010 29/10/2561 461,010 ร้านพิษณุถนัดกิจ 14/11/2561 583,722 583,722 583,722 583,722 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 2,500 2,500 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.168.284) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำซี 47 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 970,000 970,000 970,000 970,000 โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 92,535 13/11/2561 92,535 ร้านพัฒนเคหะภัณฑ์ 14/11/2561 916,248 916,248 916,248 916,248 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 3,700 3,700 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.168.285) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี.58 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,400,000 2,400,000 2,400,000 400,000 2,000,000 วัดขวาง โพทะเล พิจิตร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 07/02/2562 384,250 384,250 หจก.พีเอ็นรุ่งเรืองกิจ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2561 65,660 18/12/2561 65,660 ร้านที.เค.การช่าง 30/07/2562 2,271,765 384,250 1,887,515 2,271,765 384,250 1,887,515 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 3,497 3,497 180 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.168.286) ซ่อมแซมบานระบายน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 586,000 586,000 586,000 586,000 เมืองเก่า เมือง พิจิตร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 457,060 29/10/2561 457,060 ร้านพิษณุถนัดกิจ 14/11/2561 578,978 578,978 578,978 578,978 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 2,750 2,750 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.168.287) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำซี 42 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลคลองคะเชนทร์ ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 คลองคะเชนทร์,โรงช้าง เมือง พิจิตร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 244,683 13/11/2561 244,683 ร้านพัฒนเคหะภัณฑ์ 14/11/2561 2,274,677 2,274,677 2,274,677 2,274,677 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 5,900 5,900 70 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.168.288) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี.40 ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 988,000 988,000 972,000 972,000 ท่าบัว โพทะเล พิจิตร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/12/2561 175,584 17/12/2561 175,584 หจก.ประวีณก่อสร้าง 20/12/2561 901,409 901,409 901,409 901,409 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 13,900 13,900 550 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.168.289) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 67 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 ดงป่าคำ เมือง พิจิตร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 343,700 10/10/2561 343,700 ร้านพิษณุถนัดกิจ 28/11/2561 924,280 924,280 924,280 924,280 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 1,200 1,200 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.168.290) ซ่อมแซมบานระบายน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี จังหวัดพิจิตร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 585,000 585,000 585,000 585,000 เมืองเก่า เมือง พิจิตร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 456,290 29/10/2561 456,290 ร้านพิษณุถนัดกิจ 14/11/2561 572,797 572,797 572,797 572,797 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 3,500 3,500 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.168.291) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำซี 44 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 โรงช้าง เมือง พิจิตร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 162,770 23/11/2561 162,770 ร้านพัฒนเคหะภัณฑ์ 28/11/2561 1,552,303 1,552,303 1,552,303 1,552,303 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 2,600 2,600 35 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.168.292) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี.51 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 997,000 997,000 997,000 997,000 วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 27,944 24/10/2561 27,944 หสน.หลิมศิริวงษ์ 08/11/2561 942,076 942,076 942,076 942,076 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 2,760 2,760 113 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.168.293) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 72 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 วังหว้า,คลองคูณ ตะพานหิน พิจิตร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2561 210,000 26/11/2561 210,000 หจก.ประวีณก่อสร้าง 28/11/2561 911,336 911,336 911,336 911,336 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 1,000 1,000 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.168.294) ซ่อมแซมบานระบายน้ำ ในคลองส่งน้ำ ซี 40 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 421,000 421,000 421,000 421,000 ท่าบัว โพทะเล พิจิตร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 328,820 29/10/2561 328,820 ที.เค.การช่าง 14/11/2561 413,957 413,957 413,957 413,957 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 2,700 2,700 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.168.295) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำซี 65 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 970,000 970,000 970,000 970,000 ไผ่ขวาง เมือง พิจิตร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 101,520 13/11/2561 101,520 ร้านพัฒนเคหะภัณฑ์ 14/11/2561 919,268 919,268 919,268 919,268 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 2,700 2,700 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.168.296) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี.54 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 992,000 992,000 992,000 992,000 ทับหมัน ตะพานหิน พิจิตร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 27,944 24/10/2561 27,944 หสน.หลิมศิริวงษ์ 08/11/2561 939,860 939,860 939,860 939,860 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 3,610 3,610 165 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.168.297) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 68 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 ท่าหลวง เมือง พิจิตร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2561 191,520 26/11/2561 191,520 หจก.ประวีณก่อสร้าง 28/11/2561 679,409 679,409 679,409 679,409 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 500 500 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.168.298) ซ่อมแซมบานระบายน้ำ ในคลองส่งน้ำ ซี 67 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 440,000 440,000 440,000 440,000 เมืองเก่า เมือง พิจิตร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 343,700 29/10/2561 343,700 ร้านพิษณุถนัดกิจ 14/11/2561 436,801 436,801 436,801 436,801 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 3,700 3,700 35 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.168.299) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำซี 45 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 เมืองเก่า เมือง พิจิตร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 111,320 13/11/2561 111,320 ร้านพัฒนเคหะภัณฑ์ 14/11/2561 906,134 906,134 906,134 906,134 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 3,200 3,200 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.168.300) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี.55 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ทับหมัน ตะพานหิน พิจิตร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 18,942 24/10/2561 18,942 หสน.หลิมศิริวงษ์ 08/11/2561 476,330 476,330 476,330 476,330 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 2,620 2,620 112 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (23) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PR.-81.2 L (C.64) 1 สาย ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 1,260,000 13,740,000 ย่านยาว เมือง พิจิตร 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/11/2561 26/12/2561 26/12/2561 899,730 899,730 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชโนทัย วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/10/2561 24/10/2561 02/11/2561 3,307,014 07/01/2562 3,307,014 บริษัท ธนพรรษ์คอนกรีต จำกัด 16/01/2562 1,229,527 12,084,925 899,730 11,185,195 11,798,879 899,730 10,899,149 97.63 100.00 98.00 0.00 98.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 4,800 4,800 4,800 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PR-79.9R (C.40) (ระยะที่ 3) 1 สาย ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,323,222 3,323,222 3,323,222 3,323,222 3,323,222 3,323,222 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 3,500 3,500
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี งานดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ P.R.-95.5L-18.1R ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,952,822 6,952,822 6,952,822 2,700,000 4,252,822 5,782,953 1,530,131 4,252,822 83.17 100.00 61.16 100.00 85.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี เครื่อง Scanner สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 87,000 87,000 87,000 87,000 คลองคะเชนทร์ เมือง พิจิตร 19/12/2561 86,400 86,400 86,400 86,400 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 168,125 168,125

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 2 ครั้ง