ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 02 ก.ค. 2563 เวลา 19:22:04]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.344) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี พื้นที่ชลประทาน 168,125 ไร่ ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,230,000 1,230,000 1,230,000 1,230,000 ในเขตโครงการฯ อ.เมือง,อ.โพธิ์ประทับช้าง อ.บึงนาราง อ.โพทะเล อ.ตะ พิจิตร 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 226,890 03/03/2563 226,890 หจก.นบพรสรวง 17/03/2563 1,230,000 1,230,000 226,890 226,890 18.45 91.06 19.00 40.56 19.00 30/06/2563 168,125 168,125 6,000 250 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.345) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 36 สาย ระยะทาง 298.973 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,260,000 2,260,000 2,260,000 2,260,000 ในเขตโครงการฯ อ.เมือง อ.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพทะเล อ.บึงนาราง อ.บา พิจิตร 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 150,420 03/03/2563 150,420 หจก.นบพรสรวง 17/03/2563 2,260,000 2,260,000 537,872 537,872 23.80 77.35 13.00 26.11 13.00 30/06/2563 168,125 168,125 6,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.346) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 1 สาย ระยะทาง 16 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 240,000 240,000 240,000 240,000 ตำบลย่านยาว เมือง อ.ตะพานหิน พิจิตร 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/04/2563 9,750 07/04/2563 9,750 หจก.นบพรสรวง 09/04/2563 240,000 240,000 87,520 87,520 36.47 77.50 42.00 19.17 42.00 30/06/2563 168,125 168,125 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.349) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 178 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 404,000 404,000 404,000 404,000 คลองคะเชนทร์ เมือง พิจิตร 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/04/2563 27,100 09/04/2563 27,100 ร้านพัฒนเคหะภัณฑ์ 13/04/2563 404,000 404,000 108,815 108,815 26.93 85.15 19.00 25.74 19.00 30/06/2563 178 178 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.842) กำจัดวัชพืช ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ปริมาณ 110 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 335,000 335,000 335,000 335,000 ทับหมัน ตะพานหิน พิจิตร 06/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 65,150 24/03/2563 65,150 บ.พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/04/2563 224,700 224,700 224,510 224,510 99.92 100.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.845) กำจัดวัชพืช ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ปริมาณ 100 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 320,000 320,000 320,000 320,000 โรงช้าง เมือง พิจิตร 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 3,970 03/03/2563 3,970 ร้านสรรพอุปกรณื 06/03/2563 320,000 320,000 309,696 309,696 96.78 100.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 1,950 1,950 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.846) กำจัดวัชพืช ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ปริมาณ 102 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ดงป่าคำ เมือง พิจิตร 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 9,930 20/03/2563 9,930 ร้านอนันตภัทร 24/03/2563 300,000 300,000 285,461 285,461 95.15 100.00 99.00 0.00 99.00 30/06/2563 2,000 2,000 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.1412) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 40 ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลพนมยอ อำเภอวังสำโรง จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 วังสำโรง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/03/2563 12/03/2563 16/03/2563 653,400 08/04/2563 653,400 120 หจก.มังกรทองคอนกรีต วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 209,696 20/03/2563 209,696 ร้านพีเอ็นรุงเรืองกิจ 27/04/2563 689,404 2,622,922 2,622,922 1,845,598 1,845,598 70.36 100.00 98.00 26.26 98.00 30/06/2563 5,000 5,000 2,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.1413) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 41 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 970,000 970,000 970,000 970,000 ย่านยาว เมืือง พิจิตร 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 56,303 13/03/2563 56,303 ร้านสรรพอุปกรณ์ 18/03/2563 925,000 925,000 853,936 853,936 92.32 100.00 98.00 0.00 98.00 30/06/2563 2,060 2,060 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.1414) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 42 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 โรงช้าง เมือง พิจิตร 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 81,069 13/03/2563 81,069 ร้านพัฒนเคหะภัณฑ์ 18/03/2563 934,000 934,000 924,415 924,415 98.97 100.00 99.00 1.25 99.00 30/06/2563 5,980 5,980 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.1415) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 43 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 คลองคะเชนทร์ เมือง พิจิตร 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 39,772 16/03/2563 39,772 ร้านพัฒนเคหะภัณฑ์ 19/03/2563 934,000 934,000 924,290 924,290 98.96 100.00 99.00 1.25 99.00 30/06/2563 2,520 2,520 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.1416) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 45 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 960,000 960,000 เมืองเก่า เมือง พิจิตร 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 75,030 16/03/2563 75,030 ร้านพัฒนเคหะภัณฑ์ 19/03/2563 915,000 915,000 914,527 914,527 99.95 100.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 3,200 3,200 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.1417) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 46 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 970,000 970,000 970,000 970,000 วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 29,997 17/03/2563 29,997 หจก.นบพรสรวง 19/03/2563 924,000 924,000 860,614 860,614 93.14 100.00 98.00 1.26 98.00 30/06/2563 1,950 1,950 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.1418) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 47 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 80,718 16/03/2563 80,718 ร้านพัฒนเคหะภัณฑ์ 19/03/2563 905,500 905,500 905,239 905,239 99.97 100.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 3,780 3,780 45 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.1419) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 52 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 2,200,000 2,200,000 2,200,000 450,000 1,750,000 วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 18/03/2563 432,158 30/03/2563 432,158 90 หจก.พีเอ็นรุ่งเรืองกิจ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 102,740 20/03/2563 102,740 ร้านพีเอ็นรุงเรืองกิจ 29/04/2563 2,097,058 432,158 1,664,900 1,211,945 432,158 779,787 57.79 100.00 80.00 21.81 80.00 30/06/2563 2,300 2,300 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.1420) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 59 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 985,000 985,000 985,000 985,000 ทุ่งน้อย โพทะเล พิจิตร 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 5,090 03/03/2563 5,090 ร้านพีเอ็นรุงเรืองกิจ 18/03/2563 938,900 938,900 920,392 920,392 98.03 100.00 98.00 0.32 98.00 30/06/2563 4,530 4,530 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.1421) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 60 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 คลองคะเชนทร์ เมือง พิจิตร 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 76,095 20/03/2563 76,095 ร้านพีเอ็นรุงเรือง 25/03/2563 1,524,339 1,524,339 1,509,945 1,509,945 99.06 100.00 98.00 0.77 98.00 30/06/2563 4,030 4,030 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.1422) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 62 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 ท่าบัว โพทะเล พิจิตร 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 46,455 20/03/2563 46,455 ร้านพีเอ็นรุงเรืองกิจ 25/03/2563 943,144 943,144 765,653 765,653 81.18 100.00 99.00 0.64 99.00 30/06/2563 1,030 1,030 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.1423) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 63 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 980,000 980,000 980,000 200,000 780,000 โพทะเล โพทะเล พิจิตร 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 18/03/2563 193,290 30/03/2563 193,290 90 หจก.พีเอ็นรุ่งเรืองกิจ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/05/2563 39,999 20/05/2563 39,999 หจก.นบพรสรวง 27/05/2563 935,343 193,290 742,053 709,646 193,290 516,356 75.87 100.00 80.00 21.23 80.00 30/06/2563 930 930 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.1424) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 64 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 970,000 970,000 970,000 970,000 ย่านยาว เมือง พิจิตร 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 64,812 16/03/2563 64,812 ร้านพัฒนเคหะภัณฑ์ 19/03/2563 924,000 924,000 859,757 859,757 93.05 100.00 98.00 6.34 98.00 30/06/2563 5,570 5,570 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.1425) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 66 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 คลองคะเชนทร์ เมือง พิจิตร 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 99,247 13/03/2563 99,247 ร้านพัฒนเคหะภัณฑ์ 17/03/2563 905,000 905,000 842,830 842,830 93.13 100.00 98.00 0.00 98.00 30/06/2563 1,710 1,710 35 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.1426) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 67 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลดงปาคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ดงป่าคำ เมือง พิจิตร 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/05/2563 139,503 14/05/2563 139,503 หจก.นบพรสรวง 18/05/2563 1,508,667 1,508,667 1,035,317 1,035,317 68.62 100.00 98.00 0.00 98.00 30/06/2563 1,000 1,000 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.1427) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี 72 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 คลองคูณ ตะพานหิน พิจิตร 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/04/2563 431,480 10/04/2563 431,480 หจก.ประวีณก่อสร้าง 10/04/2563 1,979,723 1,979,723 1,506,838 1,506,838 76.11 100.00 98.00 0.00 98.00 30/06/2563 900 900 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.1429) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี.56 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 วัดขวาง โพทะเล พิจิตร 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 92,456 20/03/2563 92,456 ร้านพีเอ็นรุงเรือง 25/03/2563 923,150 923,150 922,368 922,368 99.92 100.00 99.00 26.26 99.00 30/06/2563 3,350 3,350 160 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.1441) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ ซี 67 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 489,000 11,000 ดงกลาง เมือง พิจิตร 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 18/03/2563 469,448 26/03/2563 469,448 90 27/04/2563 24/04/2563 25/07/2563 หจก.เค.เอ.ซี วัฒนา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 3,846 24/03/2563 3,846 ร้านพี.ดี.เครื่องเขียน 08/05/2563 477,998 469,448 8,550 8,550 8,550 1.79 100.00 95.00 0.00 95.00 30/06/2563 1,000 1,000 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.1442) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ ซี.75 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 486,000 14,000 ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 18/03/2563 464,150 26/03/2563 464,150 90 27/04/2563 24/04/2563 25/07/2563 หจก.เค.เอ.ซี วัฒนา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 4,560 24/03/2563 4,560 ร้านน้องรัก 08/05/2563 472,650 464,150 8,500 4,560 4,560 0.96 100.00 95.00 0.00 95.00 30/06/2563 1,200 1,200 25 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.1448) ซ่อมแซมบานระบายน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 560,000 560,000 560,000 560,000 ย่านยาว เมือง พิจิตร 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 437,074 03/03/2563 437,074 ร้านพิษณุถนัดกิจ จำกัด 05/03/2563 555,800 555,800 555,052 555,052 99.87 100.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 3,000 3,000 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.1449) ซ่อมแซมบานระบายน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลวังสำโรง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 584,000 584,000 584,000 584,000 วังสำโรง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 455,660 03/03/2563 455,660 ร้านที.เค.การช่าง 05/03/2563 579,600 579,600 579,233 579,233 99.94 100.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 3,000 3,000 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.1450) ซ่อมแซมบานระบายน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 598,000 598,000 598,000 598,000 เมืองเก่า เมือง พิจิตร 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 466,702 03/03/2563 466,702 ร้านที.เค.การช่าง 05/03/2563 593,500 593,500 593,386 593,386 99.98 100.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 2,700 2,700 280 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.1451) ซ่อมแซมบานระบายน้ำในคลองซี 40 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 612,000 612,000 612,000 612,000 บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 477,798 03/03/2563 477,798 ร้านที.เค.การช่าง 05/03/2563 607,400 607,400 607,224 607,224 99.97 100.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 2,800 2,800 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.1452) ซ่อมแซมบานระบายน้ำประตูพิงและประตูวังจิก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 268,000 268,000 280,000 280,000 วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 204,690 03/03/2563 204,690 ร้านที.เค.การช่าง 05/03/2563 260,100 260,100 256,622 256,622 98.66 100.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 1,700 1,700 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.1453) ซ่อมแซมบานระบายน้ำลุ่มน้ำยม ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 611,000 611,000 611,000 611,000 บางลาย บึงนาราง พิจิตร 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 476,525 03/03/2563 476,525 ร้านพิษณุถนัดกิจ จำกัด 05/03/2563 606,400 606,400 605,924 605,924 99.92 100.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 4,500 4,500 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.1456) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 7 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ในเขตโครงการฯ พิจิตร 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/04/2563 99,703 16/04/2563 99,703 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานคลองซี.43 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/04/2563 700,000 700,000 299,151 299,151 42.74 100.00 48.25 57.14 48.25 30/06/2563 3,000 3,000 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.129) ปรับปรุงคลอง DR.3 ตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 4,870,000 130,000 ปากทาง เมือง พิจิตร 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/02/2563 20/02/2563 28/02/2563 10/03/2563 2,847,630 30/03/2563 2,847,630 90 07/04/2563 07/04/2563 05/07/2563 หจก.โมครอสคอนสตรัคชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/04/2563 2,498 09/04/2563 2,498 ร้านพี.ดี.เครื่องเขียน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/04/2563 4,747,421 2,881,010 2,847,630 33,380 33,258 33,258 1.15 100.00 14.00 0.00 14.00 30/06/2563 3,500 3,500 3,500 50 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (1.130) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PR-95.5L-18.1R ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,000,000 7,000,000 7,000,000 6,800,000 200,000 วังหว้า ตะพานหิน พิจิตร 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/03/2563 10/03/2563 25/03/2563 31/03/2563 4,999,999 29/04/2563 4,999,999 120 14/05/2563 13/05/2563 11/09/2563 หจก.วงศ์สระหลวงก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2563 4,800 26/03/2563 4,800 ร้านพี.ดี.เครื่องเขียน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/05/2563 5,043,800 5,000,000 43,800 0.00 100.00 30.00 18.96 30.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี (133) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ P.R.-95.5L-5.3L(C.69) ตำบลฆะมัง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,710,000 290,000 ฆะมัง เมือง พิจิตร 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/03/2563 13/03/2563 20/04/2563 27/03/2563 6,300,000 29/04/2563 6,300,000 120 14/05/2563 13/05/2563 11/09/2563 หจก.วงศ์สระหลวงก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/05/2563 6,355,700 6,300,000 55,700 0.00 100.00 5.00 27.63 5.00 30/06/2563 2,700 2,700 2,700 250 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PR.-81.2L (C.64) 1 สาย ตำบลย่านยาวอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,348 6,348 6,348 ย่านยาว เมือง พิจิตร 27/04/2563 6,347 6,347 6,347 6,347 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี งานดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ P.R.-95.5L-18.1R ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,700,000 318,498 318,498 318,498 วังหว้า ตะพานหิน พิจิตร 18/12/2562 318,498 318,498 318,498 318,498 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 09/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 868,000 868,000 868,000 868,000 คลองคะเชนทร์ เมือง พิจิตร วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/10/2562 31/10/2562 12/11/2562 770,400 06/01/2563 770,400 บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด 18/03/2563 770,400 770,400 770,400 770,400 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 09/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 คลองคะเชนทร์ เมือง พิจิตร วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/10/2562 31/10/2562 17/03/2563 2,099,000 17/03/2563 2,099,000 บริษัท ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ 02/04/2563 2,099,000 2,099,000 2,099,000 2,099,000 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 09/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 77,400 77,400 77,400 77,400 คลองคะเชนทร์ เมือง พิจิตร 17/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/11/2562 77,400 04/11/2562 77,400 หจก.เคทีคอมไอทีเซอร์วิส 29/04/2563 77,400 77,400 77,400 77,400 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 09/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 187,200 187,200 187,200 187,200 คลองคะเชนทร์ เมือง พิจิตร 17/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/11/2562 187,200 04/11/2562 187,200 หจก.เคทีคอมไอทีเซอร์วิส 29/04/2563 187,200 187,200 187,200 187,200 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 26,700 26,700 26,700 26,700 คลองคะเชนทร์ เมือง พิจิตร 17/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/11/2562 26,400 04/11/2562 26,400 หจก.เคทีคอมไอทีเซอร์วิส 29/04/2563 26,400 26,400 26,400 26,400 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 09/06/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)