ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 15:55:05]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (1.1.58) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,226,000 3,226,000 3,226,000 3,226,000 บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2561 34,247 15/11/2561 34,247 ร้านขายดีอะไหล่ยนต์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/01/2562 3,225,837 3,225,837 2,811,918 2,811,918 87.17 95.00 90.00 95.00 90.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (1.1.77) บริหารการส่งน้ำ.โครงการชลประทาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,248,000 1,248,000 1,248,000 1,248,000 บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2562 77,640 08/01/2562 77,640 หจก.บางมูลนากสามประสาน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/01/2562 1,248,000 1,248,000 1,181,438 1,181,438 94.67 100.00 95.00 100.00 95.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (1.20) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ ซี.84 (กม.0+000 - 2+480) ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 4,520,000 4,390,000 130,000 ทับหมัน ตะพานหิน พิจิตร 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/11/2561 28/11/2561 11/12/2561 3,059,012 18/01/2562 3,059,012 90 15/03/2562 15/03/2562 12/06/2562 หจก.เทพบรรเจิด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2562 4,134,842 3,123,128 3,059,013 64,115 3,119,271 3,059,012 60,259 99.88 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (1.168.301) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ ซี.76 ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,330,000 3,330,000 3,330,000 3,330,000 ดงกลาง เมือง พิจิตร 17/08/2561 21/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/09/2561 21/09/2561 28/09/2561 554,301 31/10/2561 554,301 บริษัท ธนพรรธ์คอนกรีต จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/01/2562 3,170,494 3,170,494 3,159,019 3,159,019 99.64 87.00 99.00 87.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (1.168.302) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี.93 พร้อมอาคารประกอบ ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 196,359 12/11/2561 196,359 จิราวุฒิ ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/01/2562 2,145,548 2,145,548 2,144,367 2,144,367 99.94 98.00 99.00 98.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (1.168.303) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(คลองดาดคอนกรีต) ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 บางคลาน โพทะเล พิจิตร 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/09/2561 20/09/2561 27/09/2561 699,940 31/10/2561 699,940 บริษัท เบญจกาญจน์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/01/2562 3,037,304 3,037,304 3,031,815 3,031,815 99.82 95.00 99.00 95.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (1.168.304) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำในคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอย 280 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 ทุ่งน้อย โพทะเล พิจิตร 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/09/2561 17/09/2561 967,864 31/10/2561 967,864 หจก.ปฐมกร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/01/2562 1,777,158 1,777,158 1,777,158 1,777,158 100.00 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (1.168.305) ซ่อมแซมขุดลอกคลองส่งน้ำ(ด้วยแรงคน)จำนวน 8 สาย ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,122,000 2,122,000 2,122,000 2,122,000 ดงกลาง เมือง พิจิตร 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2562 105,925 16/01/2562 105,925 หจก.บางมูลนากสามประสาน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/01/2562 2,072,425 2,072,425 1,990,545 1,990,545 96.05 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (1.168.306) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(คลองดาดคอนกรีต) ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,300,000 2,300,000 2,200,000 2,200,000 วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 211,450 12/11/2561 211,450 จิราวุฒิ ค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/01/2562 2,145,124 2,145,124 2,141,237 2,141,237 99.82 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (1.168.307) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(คลองดาดคอนกรีต) จำนวน 2 สาย ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์ 17/08/2561 19/11/2561 19/11/2561 19/11/2561 109,853 19/11/2561 109,853 หจก.บางมูลนากสามประสาน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/01/2562 2,148,353 2,148,353 2,137,486 2,137,486 99.49 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (1.168.308) ซ่อมแซมท้ายท่อส่งน้ำเข้าคูน้ำ 25 แห่ง ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,497,000 2,497,000 2,497,000 2,497,000 โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/09/2561 20/09/2561 27/09/2561 504,030 31/10/2561 504,030 หจก.มังกรทองคอนกรีต ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/01/2562 2,381,054 2,381,054 2,330,426 2,330,426 97.87 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (1.168.309) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(คลองดาดคอนกรีต) จำนวน 3 สาย ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 49,783 14/11/2561 49,783 หจก.บางมูลนากสามประสาน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/01/2562 2,148,284 2,148,284 2,143,702 2,143,702 99.79 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (1.168.310) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ท่าบัว โพทะเล พิจิตร 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/09/2561 21/09/2561 28/09/2561 442,215 31/10/2561 442,215 หจก.มังกรทองคอนกรีต ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/01/2562 2,356,550 2,356,550 1,655,726 1,655,726 70.26 100.00 75.00 100.00 75.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (25) ปรับปรุงคลองระบาย DR.7-4R พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,709,000 291,000 หอไกร บางมูลนาก พิจิตร 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/12/2561 08/01/2562 18/02/2562 28/02/2562 6,790,000 22/03/2562 6,790,000 270 01/04/2562 01/04/2562 26/12/2562 หจก.ดวงตาก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2562 9,987,627 6,932,700 6,790,000 142,700 3,480,543 3,342,458 138,085 50.20 100.00 70.00 100.00 70.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 600 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว อาคารระบายน้ำคลอง C 1 พร้อมอาคารประกอบ กม.110+530 จังหวัดพิจิตร (โอนเปลี่ยนแปลง 4) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 269,106 269,106 21.53 0.00 40.00 0.00 40.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว อาคารระบายน้ำคลอง C 1 พร้อมอาคารประกอบ กม.116+110 จังหวัดพิจิตร (โอนเปลี่ยนแปลง 4) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 514,582 514,582 75.67 0.00 65.00 0.00 65.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว อาคารระบายน้ำคลอง C 1 พร้อมอาคารประกอบ กม.123+000 จังหวัดพิจิตร (โอนเปลี่ยนแปลง 4) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 845,117 845,117 32.50 0.00 40.00 0.00 40.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว อาคารระบายน้ำคลอง C 1 พร้อมอาคารประกอบ กม.128+175 จังหวัดพิจิตร (โอนเปลี่ยนแปลง 4) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 529,612 529,612 37.83 0.00 50.00 0.00 50.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว อาคารระบายน้ำคลอง C 1 พร้อมอาคารประกอบ กม.134+500 จังหวัดพิจิตร (โอนเปลี่ยนแปลง 4) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,230,000 1,230,000 1,230,000 1,230,000 1,230,000 1,230,000 212,888 212,888 17.31 0.00 30.00 0.00 30.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว อาคารระบายน้ำคลอง C 1 พร้อมอาคารประกอบ กม.140+820 จังหวัดพิจิตร (โอนเปลี่ยนแปลง 4) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 311,898 311,898 36.69 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว อาคารระบายน้ำคลอง C 1 พร้อมอาคารประกอบ กม.156+280 จังหวัดพิจิตร (โอนเปลี่ยนแปลง 4) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,610,000 1,610,000 1,610,000 1,610,000 1,610,000 1,610,000 460,875 460,875 28.63 0.00 45.00 0.00 45.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (9) ระบบกระจายน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว จังหวัดพิจิตร (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,968,531 3,968,531 3,968,531 3,968,531 3,968,531 3,968,531 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 3 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 101,400 101,400 101,400 101,400 บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร 03/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2561 101,100 10/01/2562 101,100 บ.เอสเคโอเอเซ็นเตอร์ จก. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2562 101,100 101,100 101,100 101,100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 1 ครั้ง