ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 08 ส.ค. 2563 เวลา 15:44:45]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (1.343) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว พื้นที่ชลประทาน 201,739 ไร่ ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,386,000 2,386,000 2,386,000 2,386,000 บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร 17/12/2562 17/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 72,760 31/03/2563 72,760 หจก.บางมูลนากสามประสาน 27/04/2563 72,760 2,386,000 2,386,000 964,800 964,800 40.44 90.00 40.00 10.00 40.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (1.350) บำรุงรักษาหัวงานพื้นที่ 224 ไร่ และคลองส่งน้ำ ระยะทาง 280.432 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,226,000 3,226,000 3,226,000 3,226,000 บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 159,833 04/03/2563 159,833 หจก.บางมูลนากสามประสาน 27/04/2563 3,226,000 3,226,000 1,783,880 1,783,880 55.30 90.00 55.00 10.00 55.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (1.843) กำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ปริมาณ 308 ไร่ ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 49,821 04/03/2563 49,821 หจก.บางมูลนากสามประสาน 27/04/2563 1,000,000 1,000,000 376,854 376,854 37.69 90.00 40.00 10.00 40.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (1.122) ซ่อมแซมบ้านพัก 1 แห่ง ในเขตที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 88,876 05/03/2563 88,876 หจก.จิราวุฒิค้าวัสดุ 27/04/2563 200,000 200,000 168,446 168,446 84.22 0.00 85.00 0.00 85.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (1.1411) ซ่อมแซมขุดลอกคลองส่งน้ำ (ด้วยแรงคน) จำนวน 1 สาย ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000 วังหว้า ตะพานหิน พิจิตร 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 15,480 03/03/2563 15,480 หจก.ปฐมกร 27/04/2563 1,087,000 1,087,000 1,047,650 1,047,650 96.38 0.00 95.00 0.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (1.1428) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี.1 ฝั่งขวา กม.118+000 - กม.120+000 ความยาว 2.000 กิโลเมตร ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร 10/01/2563 16/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 122,876 04/03/2563 122,876 หจก.จิราวุฒิค้าวัสดุ 27/04/2563 1,348,806 1,348,806 803,395 803,395 59.56 0.00 60.00 0.00 60.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (1.1430) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี.94 ฝั่งขวา กม.1+420 - กม.2+620 ความยาว 1.200 กิโลเมตร ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ทับหมัน ตะพานหิน พิจิตร 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 25,454 04/03/2563 25,454 หจก.จิราวุฒิค้าวัสดุ 27/04/2563 953,000 953,000 521,321 521,321 54.70 0.00 55.00 0.00 55.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (1.1431) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(คลองดาดคอนกรีต) จำนวน 3 สาย ความยาว 13.000 กิโลเมตร ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 บางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 39,975 03/03/2563 39,975 หจก.จิรวุฒิค้าวัสดุ 27/04/2563 2,150,000 2,150,000 874,207 874,207 40.66 0.00 40.00 0.00 40.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (1.1432) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(คลองดาดคอนกรีต) จำนวน 3 สาย ความยาว 20.040 กิโลเมตร ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 ท่านั่ง โพทะเล พิจิตร 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 53,970 03/03/2563 53,970 หจก.ปฐมกร 27/04/2563 2,192,000 2,192,000 2,058,620 2,058,620 93.92 95.00 95.00 10.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (1.1433) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(คลองดาดคอนกรีต) ซี.78 (ซ่อมเป็นช่วงฯ) ความยาว 3.000 กิโลเมตร ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร 08/01/2563 16/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 130,490 05/03/2563 130,490 หจก.ปฐมกร 27/04/2563 4,116,040 4,116,040 1,362,965 1,362,965 33.11 90.00 35.00 15.00 35.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (1.1434) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(คลองดาดคอนกรีต) ซี.81 (ซ่อมเป็นช่วงฯ) ความยาว 2.000 กม. ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,060,000 2,060,000 2,060,000 2,060,000 วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 445,730 16/03/2563 445,730 หจก.ธนพรรษคอนกรีต 27/04/2563 1,964,000 1,964,000 1,100,836 1,100,836 56.05 100.00 55.00 10.00 55.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (1.1437) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ จำนวน 5,333 ตารางเมตร ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,350,000 2,350,000 2,350,000 2,350,000 หอไกร บางมูลนาก พิจิตร 10/01/2563 16/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 58,635 04/03/2563 58,635 หจก.ปฐมกร 27/04/2563 2,165,038 2,165,038 682,867 682,867 31.54 100.00 30.00 15.00 30.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (1.1444) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายในคลองส่งน้ำ จำนวน 200 แห่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร 08/01/2563 16/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 109,700 03/03/2563 109,700 ร้านโพทะเลค้าเหล็ก 27/04/2563 1,873,160 1,873,160 1,663,516 1,663,516 88.81 100.00 90.00 15.00 90.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (1.1446) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ จำนวน 6 แห่ง ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 คลองคูณ ตะพานหิน พิจิตร 10/01/2563 16/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/03/2563 13/03/2563 18/03/2563 498,369 31/03/2563 498,369 หจก.ปฐมกร 27/04/2563 764,817 1,737,027 1,737,027 1,639,766 1,639,766 94.40 100.00 95.00 10.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (1.1447) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา จำนวน 11 แห่ง ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 225,488 05/03/2563 225,488 หจก.จิราวุฒิค้าวัสดุ 27/04/2563 1,621,000 1,621,000 1,363,879 1,363,879 84.14 85.00 85.00 10.00 85.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (1.1455) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร 16/01/2563 16/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 02/04/2563 99,974 02/04/2563 99,974 60 02/04/2563 02/04/2563 01/06/2563 กลุ่มบ้านน้อยรวมตัวท่าบัวรวมใจ 13/04/2563 999,761 999,761 999,761 999,761 100.00 90.00 99.00 15.00 99.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (1.1459) ซ่อมแซมสะพาน คสล. 10 แห่ง ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 เมืองเก่า เมืองพิจิตร พิจิตร 08/01/2563 16/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 8,415 05/03/2563 8,415 หจก.ปฐมกร 27/04/2563 1,276,524 1,276,524 1,247,125 1,247,125 97.70 0.00 99.00 0.00 99.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (1.1465) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำจำนวน 6 แห่ง ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ดงกลาง เมืองพิจิตร พิจิตร 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 12,740 05/03/2563 12,740 หจก.ปฐมกร 27/04/2563 954,000 954,000 839,462 839,462 87.99 0.00 90.00 0.00 90.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว (8) ปรับปรุงประตูระบายน้ำปากคลอง DR.10 ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ 08/01/2563 16/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/03/2563 17/03/2563 26/03/2563 02/04/2563 14,236,536 22/04/2563 14,236,536 150 01/05/2563 28/09/2563 หจก.ดวงตาก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/04/2563 15,007,967 14,236,537 771,430 2,482,529 2,135,480 347,049 16.54 90.00 15.00 20.00 15.00 04/08/2563 600 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 575,000 575,000 575,000 575,000 31/10/2562 31/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/11/2562 02/12/2562 04/12/2562 548,910 27/02/2563 548,910 บ.สยามนิสสันกรุงไทยจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/04/2563 575,000 548,910 548,910 548,910 548,910 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)