ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 16:10:57]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน (1.1.59) บำรุงรักษาหัวงานเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,248,000 1,248,000 1,248,000 1,248,000 คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 10/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2562 69,300 20/03/2562 69,300 บ.ศรีอรุณเจริญ จำกัด 17/04/2562 1,248,000 1,248,000 1,161,722 1,161,722 93.09 91.70 90.00 91.70 90.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 2,400 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน (1.1.60) บำรุงรักษาหัวงานเขื่อนทดน้ำพญาแมน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/01/2562 25,910 04/01/2562 25,910 บ.ศรีอรุณเจริญ จำกัด 17/04/2562 500,000 500,000 488,571 488,571 97.71 92.00 97.71 92.00 97.71 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน (1.1.61) บำรุงรักษาหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/04/2562 10,001 05/04/2562 10,001 หจก.ว.บ้านกร่างพิษณุโลก 17/04/2562 150,000 150,000 97,837 97,837 65.22 91.70 65.00 91.70 65.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน (1.1.62) บำรุงรักษาคลองในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 390,000 390,000 390,000 390,000 ท่างาม วัดโบสถ์ พิษณุโลก 10/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2562 10,007 25/02/2562 10,007 หจก.ว.บ้านกร่างพิษณุโลก 17/04/2562 390,000 390,000 389,273 389,273 99.81 91.70 90.00 91.70 90.00 21/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน (1.1.63) บำรุงรักษาคลองในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 620,000 620,000 620,000 620,000 วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2562 45,000 22/01/2562 45,000 หจก.มายโฮมซับพลาย 17/04/2562 620,000 620,000 579,856 579,856 93.53 92.00 90.00 92.00 90.00 21/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน (1.1.64) บำรุงรักษาคลองในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 620,000 620,000 620,000 620,000 ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 26/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2562 20,001 25/02/2562 20,001 หจก.ว.บ้านกร่างพิษณุโลก 17/04/2562 620,000 620,000 572,772 572,772 92.38 92.00 90.00 92.00 90.00 21/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน (1.1.65) บำรุงรักษาคลองในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 620,000 620,000 620,000 620,000 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2562 24,050 21/01/2562 24,050 หจก.ว.บ้านกร่างพิษณุโลก 17/04/2562 620,000 620,000 590,402 590,402 95.23 92.00 90.00 92.00 90.00 21/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน (1.1.78) บริหารการส่งน้ำ.โครงการชลประทาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 904,000 904,000 904,000 904,000 บ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 482,270 05/11/2561 482,270 บ.ปตท. จำกัด(มหาชน) 17/04/2562 904,000 904,000 829,680 829,680 91.78 96.80 90.00 96.80 90.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน (1.2.42) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 31/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2562 52,191 11/02/2562 52,191 บ.พิษณุโลกนครปริโตรเลียม 01/05/2562 58,000 58,000 57,891 57,891 99.81 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 27 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน (1.3.16) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 388,000 388,000 388,000 388,000 คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/04/2562 10,001 05/04/2562 10,001 หจก.ว.บ้านกร่างพิษณุโลก 17/04/2562 388,000 388,000 262,631 262,631 67.69 87.50 60.00 87.50 60.00 21/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีตทางลำเลียงหัวงานเขื่อนทดน้ำพญาแมน ยาวรวม 2,000 ม. ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 2.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,986,000 5,986,000 5,986,000 5,816,643 169,357 บ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 26/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/10/2561 10/10/2561 30/10/2561 08/11/2561 3,400,000 13/12/2561 3,400,000 60 05/02/2562 04/02/2562 05/04/2562 บริษัท ชอกมลรัตน์ จำกัด 27/03/2562 6,127,281 3,502,000 3,400,000 102,000 3,502,000 3,400,000 102,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ปรับปรุงผิวจราจรภายในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 3.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,738,708 261,292 คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 26/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/10/2561 30/10/2561 30/10/2561 08/11/2561 5,600,000 13/12/2561 5,600,000 60 29/01/2562 28/01/2562 29/03/2562 บริษัท ชอกมลรัตน์ จำกัด 27/03/2562 9,931,530 5,717,562 5,600,000 117,562 5,717,562 5,600,000 117,562 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ปรับปรุงผิวคันคลองส่งน้ำด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีตคลองส่งน้ำ สาย 11R-LMC ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 11.200 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 26,880,000 26,880,000 26,880,000 26,095,870 784,130 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 19/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2562 30/01/2562 20/02/2562 01/03/2562 18,266,977 28/03/2562 18,266,977 90 05/05/2562 03/05/2562 02/08/2562 บริษัท นำโชคก่อสร้าง จำกัด 22/05/2562 26,830,883 18,814,977 18,266,977 548,000 18,677,989 18,266,977 411,012 99.27 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ปรับปรุงถนนพาราคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 22.657 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 50,000,000 50,000,000 50,000,000 48,559,806 1,440,194 บ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 19/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2562 24/01/2562 20/02/2562 01/03/2562 32,499,001 27/03/2562 32,499,001 120 03/05/2562 02/05/2562 30/08/2562 บริษัท แอล.พี.พี.ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัด 22/05/2562 51,237,024 33,473,901 32,499,001 974,900 30,728,259 29,983,142 745,117 91.80 86.50 92.25 86.50 92.25 13/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์คันคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 16.786 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,400,000 20,400,000 20,400,000 19,913,400 486,600 วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 10/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/12/2561 04/01/2562 24/01/2562 07/02/2562 8,956,860 27/12/2561 8,956,860 90 25/04/2562 24/04/2562 23/07/2562 หจก. ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/06/2562 16,675,231 9,225,560 8,956,860 268,700 202,317 202,317 2.19 100.00 5.00 100.00 5.00 21/05/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์คันคลองส่งน้ำสาย 3L-1R-LMC ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 15.095 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,000,000 18,000,000 18,000,000 17,615,736 384,264 วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 10/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/12/2561 04/01/2562 24/01/2562 07/02/2561 8,074,450 27/12/2561 8,074,450 90 25/04/2562 24/04/2562 23/07/2562 หจก. อึ้งแซเฮ็ง 19/06/2562 14,975,179 8,316,650 8,074,450 242,200 155,967 155,967 1.88 100.00 31.58 100.00 31.58 13/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์คันคลองส่งน้ำสาย 4L-1R-LMC ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 9.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,800,000 10,800,000 10,800,000 10,537,560 262,440 ท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 10/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/12/2561 04/01/2562 24/01/2562 07/02/2562 4,860,000 27/12/2561 4,860,000 90 25/04/2562 24/04/2562 23/07/2562 หจก. ที.จี.เอ็น.เทรดดิ้ง 19/06/2562 9,142,693 5,005,800 4,860,000 145,800 93,067 93,067 1.86 100.00 5.00 100.00 5.00 21/05/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 20.900 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 45,000,000 45,000,000 45,000,000 43,692,680 1,307,320 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 19/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2562 30/01/2562 20/02/2562 01/03/2562 29,779,091 27/03/2562 29,779,091 120 08/05/2562 07/05/2562 04/09/2562 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด 22/05/2562 47,251,058 30,672,391 29,779,091 893,300 3,705,775 3,055,951 649,824 12.08 84.50 33.01 84.50 33.01 13/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน (21) แก้มลิงสระมรกต พร้อมอาคารประกอบ ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,000,000 15,000,000 12,431,070 12,069,000 362,070 คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2561 24/10/2561 13/11/2561 16/11/2561 9,138,132 17/01/2562 9,138,132 150 22/01/2562 21/01/2562 20/06/2562 บริษัท จ.จักรวาล42 จำกัด 27/03/2562 12,189,245 9,412,232 9,138,132 274,100 8,876,596 8,602,574 274,022 94.31 100.00 94.14 100.00 94.14 13/08/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำน่าน 800 0.4
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน (1.168.273) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองดาดคอนกรีต จำนวน 9 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,280,000 3,280,000 1,600,000 1,600,000 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2562 55,440 20/03/2562 55,440 บ.ศรีอรุณเจริญ จำกัด 17/04/2562 1,525,000 1,525,000 1,524,726 1,524,726 99.98 100.00 90.00 100.00 90.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน (1.168.274) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 642,000 642,000 642,000 642,000 คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 19/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 310,000 17/10/2561 310,000 หจก.วีซีคอนสตรัคชั่น 21/05/2562 641,944 641,944 641,944 641,944 100.00 100.00 95.00 100.00 95.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน (1.168.275) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ จำนวน 4 สาย ในเขต ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บ้านป่า เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 23/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2562 181,396 06/02/2562 181,396 บ.ซี.พี.ซี.คอนกรีต อัดแรง จำกัด 17/04/2562 382,997 382,997 382,997 382,997 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน (1.168.276) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ สาย RMC กม.3+500 - 7+000 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำฯแควน้อยบำรุงแดน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,553,000 47,000 ท่างาม วัดโบสถ์ พิษณุโลก 09/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2561 16/10/2561 27/10/2561 07/11/2561 725,418 19/12/2561 725,418 60 09/01/2562 08/01/2562 09/03/2562 หจก.บี.วาย.คอนแทรคเตอร์ 27/03/2562 1,564,649 740,618 725,418 15,200 740,618 725,418 15,200 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน (1.168.277) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC ช่วง กม.39+668 - กม.44+855 และ กม.52+920 - กม.54+820 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,330,000 3,330,000 3,330,000 3,238,000 92,000 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2561 24/10/2561 05/11/2561 08/11/2561 2,046,463 15/02/2562 2,046,463 60 29/01/2562 28/01/2562 29/03/2562 หจก.607 คอนสตรัคชั่น 27/03/2562 2,778,016 2,089,358 2,046,463 42,895 2,089,358 2,046,463 42,895 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 1,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน (1.168.278) ซ่อมแซม.ส่วนควบคุมสั่งการเขื่อนทดน้ำพญาแมน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,900,000 1,900,000 918,500 492,500 426,000 บ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 22/01/2562 492,500 22/01/2562 492,500 90 01/10/2561 30/09/2561 30/12/2561 บ.อินฟินิตี้ พรีซิซั่นทูล จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2562 411,182 22/01/2562 411,182 บ.อินฟินิตี้ พรีซิซั่นทูล จำกัด 22/05/2562 492,500 889,628 492,500 397,128 889,628 492,500 397,128 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน (1.168.279) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 692,000 692,000 692,000 692,000 วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 406,350 17/10/2561 406,350 หจก.วีซีคอนสตรัคชั่น(2535) 17/04/2562 691,947 691,947 691,947 691,947 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน (1.168.280) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ จำนวน 6 สาย ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,438,800 61,200 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/10/2561 22/10/2561 02/11/2561 08/11/2561 1,225,896 13/12/2561 1,225,896 60 22/01/2562 21/01/2562 22/03/2562 หจก.สุรศักดิ์คัชมาตย์การโยธา 27/03/2562 2,291,279 1,251,588 1,225,896 25,692 1,251,588 1,225,896 25,692 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน (1.168.281) ซ่อมแซมเสริมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ LMC ช่วงกม.44+855 ถึง กม.52+836 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,390,000 2,390,000 2,388,700 2,319,200 69,500 วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/12/2561 03/01/2562 15/01/2562 24/01/2562 1,097,960 15/02/2562 1,097,960 60 06/03/2562 05/03/2562 04/05/2562 หจก.สุรศักดิ์คัชมาตย์การโยธา 21/05/2562 2,383,404 1,121,052 1,097,960 23,092 1,121,052 1,097,960 23,092 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน (1.168.282) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและคันคลองส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เป็นแห่งๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2562 497,978 17/01/2562 497,978 หจก.แสงพระจันทร์การโยธา 17/04/2562 1,335,000 1,335,000 1,334,714 1,334,714 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน (1.172.15) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำ D3L - RD4 กม. 0+000 5+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 971,000 29,000 วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 09/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2561 16/10/2561 29/10/2561 07/11/2561 364,372 14/01/2562 364,372 30 02/02/2562 01/02/2562 03/03/2562 หจก.บี.วาย.คอนแทรคเตอร์ 27/03/2562 982,778 364,372 364,372 364,372 364,372 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำน่าน 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านแก่งเจ็ดแคว-อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 35,000,000 35,000,000 35,000,000 33,985,368 1,014,632 22,311,363 22,189,029 122,334 22,311,325 22,189,029 122,296 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านแก่งเจ็ดแคว อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก งบกลาง กปร. 2560 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 35,000,000 35,000,000 35,000,000 22,642,200 12,357,800 22,637,805 22,413,030 224,774 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน (1.1019) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1L-1R-LMC กม. 0+020 - 3+540 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 892,654 892,654 892,654 892,654 892,654 892,654 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1R-1L-LMC จังหวัดพิษณุโลก เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,085,836 1,085,836 1,085,836 1,085,836 1,085,836 1,085,836 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน แก้มลิงคลองโปร่งนาค พร้อมอาคารประกอบ ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 29,387,601 29,387,601 แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขสัญญา 28,999,981 28,999,981 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 4 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 83,200 83,200 83,200 83,200 83,200 83,200 83,200 83,200 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 2 ครั้ง