ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 16:30:53]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 (1.1.91) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/11/2561 82,000 27/11/2561 82,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิพิฐพนธ์ เทรดดิ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/01/2562 1,200,000 1,200,000 905,666 905,666 75.47 93.92 50.00 8.08 30.94 19/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 (23) ทรบ.คลองปากแคว พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 68,000,000 68,000,000 68,000,000 68,000,000 ปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย 28/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2562 130,850 16/01/2562 130,850 หจก.สุโขทัย นครปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/01/2562 68,000,000 68,000,000 25,241,954 25,241,954 37.12 93.71 100.00 10.50 5.00 13/08/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำยม 2,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 (2) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 12,112,800 2,887,200 น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ 24/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/03/2562 08/03/2562 28/03/2562 02/04/2562 11,690,000 30/04/2562 11,690,000 150 01/05/2562 01/05/2562 บริษัทยีโอเทค แอนด์เอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิส จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2562 106,800 29/01/2562 106,800 หจก.พลกฤตเซอร์วิสเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/05/2562 14,927,900 11,690,000 3,237,900 8,968,999 5,731,099 3,237,900 60.08 95.65 100.00 95.65 2.00 12/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 2,300 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 (3) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยทรวง ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 12,298,200 2,701,800 บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 23/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/03/2562 08/03/2562 28/03/2562 02/04/2562 11,877,000 30/04/2562 11,877,000 150 01/05/2562 01/05/2562 บริษัทยีโอเทค แอนด์เอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิส จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2562 106,280 29/01/2562 106,280 หจก.สุโขทัยนครปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว วันสิ้นสุดสัญญา 27 กันยายน 2562 23/05/2562 15,000,000 11,877,000 3,123,000 8,911,496 5,788,496 3,123,000 59.41 96.85 100.00 96.85 2.00 12/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 24,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 (114) ปรับปรุงลาดด้านท้ายเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แย้ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 เด่นชัย เด่นชัย แพร่ 28/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2562 133,500 18/01/2562 133,500 บริษัท พลกฤตเซอร์วิสเอ็นเนอร์ยี่ จํากัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/02/2562 11,497,449 11,497,449 9,212,398 9,212,398 80.13 91.67 100.00 91.67 8.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 5,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 โครงการปรับปรุงโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 10 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสามเงา จ.ตาก งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 32,076,000 32,076,000 32,076,000 18,392,000 13,684,000 สามเงา สามเงา ตาก 21/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/04/2562 23/04/2562 15/05/2562 9,443,619 9,443,619 120 หจก.แก้วแปงการโยธา ติดปัญหาอื่นๆ 23/05/2562 30,786,700 14,000,000 16,786,700 4,690,940 4,690,940 15.24 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 (4) การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน อ่างเก็บน้ำแม่มาน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 12,287,900 12,287,900 12,287,900 11,930,000 357,900 หัวฝาย สูงเม่น แพร่ 21/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/08/2561 27/08/2561 14/09/2561 14/09/2561 11,930,000 27/09/2561 11,930,000 90 28/09/2561 28/09/2561 26/12/2561 บริษัทยีโอเทค แอนด์เอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิส จำกัด 23/05/2562 12,287,900 11,930,000 357,900 12,286,385 11,930,000 356,385 99.99 0.00 100.00 0.00 100.00 21/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 (5) การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สูง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 11,792,400 11,792,400 11,792,400 11,449,000 343,400 ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย แพร่ 26/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/08/2561 22/09/2561 11/09/2561 13/09/2561 11,449,000 27/09/2561 11,449,000 90 28/09/2561 28/09/2561 26/12/2561 บริษัทยีโอเทค แอนด์เอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิส จำกัด 23/05/2562 11,792,400 11,449,000 343,400 11,791,963 11,449,000 342,963 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/05/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)17 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 138 ครั้ง