ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 00:56:37]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.1.88) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ .โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,860,800 5,860,800 5,860,800 5,860,800 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 18/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 35,000 23/10/2561 35,000 หจก. นิพิฐพนธ์ เทรดดิ้ง 06/03/2562 5,860,800 5,860,800 4,666,564 4,666,564 79.62 83.33 79.62 8.33 79.62 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.1.96) บริหารการส่งน้ำ.โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,039,000 6,039,000 6,039,000 6,039,000 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 59,176 01/11/2561 59,176 หจก.ทิพพสาร 10/04/2562 6,039,000 6,039,000 4,504,071 4,504,071 74.58 88.89 74.58 11.11 74.58 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.72) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำบึงหล่ม ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 135,600 07/11/2561 135,600 หจก.นิพิฐพนธ์เทรดดิ้ง 28/01/2562 3,870,000 3,870,000 3,657,701 3,657,701 94.51 100.00 95.00 100.00 95.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.233) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 196,915 15/11/2561 196,915 หจก.ชโนทัย 28/01/2562 400,000 400,000 399,989 399,989 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.32) ปรับปรุงท่อระบายน้ำคลองส่งน้ำสาย มาบน้ำลึก กม.0+000 โครงการวังบัว ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 11/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2562 2,615 03/01/2562 2,615 ร้านเจอาร์ออฟฟิสออโตเมชั่น 28/01/2562 2,200,000 2,200,000 2,024,276 2,024,276 92.01 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.33) ปรับปรุงท่อระบายน้ำกลางคลอง กม.7+157 คลองส่งน้ำ 1R-MC. โครงการวังบัว ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เทพนคร เมือง กำแพงเพชร 11/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2562 10,840 03/01/2562 10,840 ร้านเจอาร์ออฟฟิสออโตเมชั่น 28/01/2562 2,000,000 2,000,000 1,900,734 1,900,734 95.04 100.00 98.00 100.00 98.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.119) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 146,000 146,000 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/03/2562 29,415 15/03/2562 29,415 หจก.ทิพพสาร 29/03/2562 29,575 29,575 29,415 29,415 99.46 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.493) ซ่อมแซมหินเรียงท้ายฝายด่านใหญ่ โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 53,680 30/10/2561 53,680 หจก.ทิพพสาร 06/03/2562 3,717,200 3,717,200 3,436,821 3,436,821 92.46 100.00 95.00 100.00 95.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.494) ซ่อมแซมท่อรับน้ำป่า อ่างเก็บน้ำคลองมดแดง โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 136,140 26/10/2561 136,140 หจก.ทิพพสาร 28/01/2562 3,380,000 3,380,000 2,194,651 2,194,651 64.93 100.00 95.00 100.00 95.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.495) ซ่อมแซมแผงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย LMC ฝายด่านใหญ่ โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 78,740 31/10/2561 78,740 หจก.นิพิฐพนธ์เทรดดิ้ง 28/01/2562 1,300,000 1,300,000 1,222,868 1,222,868 94.07 100.00 95.00 100.00 95.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.496) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ในเขต สบ.1 โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 บึงสามัคคี บึงสามัคคี กำแพงเพชร 03/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 324,900 18/10/2561 324,900 หจก.ทิพพสาร 30/01/2562 950,000 950,000 908,892 908,892 95.67 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.497) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ในเขต สบ.3 โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 วังยาง คลองขลุง กำแพงเพชร 03/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 385,520 19/10/2561 385,520 หจก.นิพิฐพนธ์เทรดดิ้ง 30/01/2562 900,000 900,000 861,058 861,058 95.67 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.498) ซ่อมแซมหินเรียง ทรบ.กลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ MC-วังยาง กม.34+474 โครงการวังยาง โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 280,000 1,220,000 วังชะโอน บึงสามัคคี กำแพงเพชร 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 19/11/2561 280,000 20/12/2561 280,000 30 14/02/2562 14/02/2562 15/03/2562 หจก.ส.พรประเสริฐการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 494,390 16/11/2561 494,390 หจก.ทิพพสาร 15/05/2562 280,000 1,500,000 280,000 1,220,000 1,469,942 280,000 1,189,942 98.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.499) ซ่อมแซมดินและหินเรียงท้าย ทรบ.กลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ MC วังยาง กม.44+425 โครงการวังยาง โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 960,000 240,000 หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 12/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/10/2561 05/11/2561 12/11/2561 659,000 25/01/2562 659,000 60 14/02/2562 14/02/2562 14/04/2562 หจก.โนนจุ้ยก่อสร้าง (ให้บริการ) วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 93,530 23/11/2561 93,530 หจก.นิพิฐพนธ์เทรดดิ้ง 05/03/2562 1,184,581 899,000 659,000 240,000 898,192 659,000 239,192 99.91 100.00 95.00 100.00 95.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.500) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 2R-MCวังยาง (คลองวังเจ้า) กม.2+000 - กม.5+000 โครงการวังยาง โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 470,240 02/11/2561 470,240 ร้านพิเชษฐ์ 18/03/2562 2,000,000 2,000,000 1,817,383 1,817,383 90.87 100.00 95.00 100.00 95.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.501) ซ่อมแซมดินและหินเรียงท้าย ทรบ.กลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ MC หนองขวัญ กม.28+380 โครงการหนองขวัญ โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 370,000 630,000 ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 30/10/2561 369,981 20/12/2561 369,981 60 14/02/2562 14/02/2562 14/04/2562 หจก.ส.พรประเสริฐการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 285,460 23/11/2561 285,460 หจก.นิพิฐพนธ์เทรดดิ้ง 15/05/2562 370,000 989,682 369,982 619,700 989,653 369,981 619,672 100.00 100.00 95.00 100.00 95.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.502) ซ่อมแซมหินเรียงท้ายทรบ.ปากคลองส่งน้ำสายซอย 2R-MC หนองขวัญ กม.0+026 โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 130,510 30/10/2561 130,510 หจก.ชโนทัย 30/01/2562 1,000,000 1,000,000 936,736 936,736 93.67 100.00 95.00 100.00 95.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.503) ซ่อมแซมหินเรียงท้าย ทรบ.กม25+838 คลองส่งน้ำสายใหญ่ (MC) โครงการวังบัว โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนองคล้า ไทรงาม กำแพงเพชร 26/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 74,000 12/11/2561 74,000 ร้านพวงทิพย์ 30/01/2562 1,000,000 1,000,000 995,475 995,475 99.55 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.504) ซ่อมแซมหินเรียงท้าย ทรบ.วังโขน กม.37+500 คลองส่งน้ำสายใหญ่ (MC) โครงการวังบัว โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 หนองคล้า ไทรงาม กำแพงเพชร 26/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 65,208 13/11/2561 65,208 ร้านพวงทิพย์ 15/05/2562 900,000 900,000 897,684 897,684 99.74 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.505) ซ่อมแซมท้าย ทรบ.นิวชีแลนด์ กม.20+774 คลองส่งน้ำสาย 2R-MC โครงการวังบัว โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 26/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 63,559 13/11/2561 63,559 หจก.นิพิฐพนธ์เทรดดิ้ง 30/01/2562 950,000 950,000 949,296 949,296 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.506) ซ่อมแซมหินเรียงท้าย ทรบ.พานทอง กม.30+670 คลองส่งน้ำสาย 2R-MC โครงการวังบัว โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 26/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 156,770 12/11/2561 156,770 หจก.ส.พรประเสริฐการโยธา 30/01/2562 850,000 850,000 817,208 817,208 96.14 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.168.507) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ภายในฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 เมือง ไทรงาม กำแพงเพชร 11/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2561 156,000 18/12/2561 156,000 หจก.นิพิฐพนธ์เทรดดิ้ง 30/01/2562 2,200,000 2,200,000 1,988,589 1,988,589 90.39 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.172.19) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำสายซอย 1R-MC โครงการหนองขวัญ (คลองโพธิ์ขวัญ) โครงการชลประทานกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,869,300 4,869,300 4,869,300 4,869,300 วังแขม ,เทพนิมิตร คลองขลุง ,บึงสามัคคี กำแพงเพชร 14/12/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/12/2561 02/01/2562 08/01/2562 1,690,000 12/02/2562 1,690,000 90 21/02/2562 21/02/2562 21/05/2562 หจก. ส พรประเสริฐการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/03/2562 4,869,300 1,690,000 1,690,000 1,690,000 1,690,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (27) ปรับปรุง ปตร.ปากคลองส่งน้ำสาย MC โครงการวังบัว ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 85,000,000 85,000,000 43,725,000 43,725,000 เทพนคร เมือง กำแพงเพชร 10/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/02/2562 13/02/2562 05/03/2562 06/03/2562 41,400,000 28/03/2562 41,400,000 180 09/05/2562 09/05/2562 04/11/2562 หจก.สามเพชร 28/05/2562 42,452,000 42,269,400 41,400,000 869,400 530,919 530,919 1.26 52.49 37.00 15.09 37.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายในเขตพื้นที่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 730,000 730,000 730,000 730,000 เทพนคร,นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล,พานทอง เมือง,ไทรงาม กำพงเพชร 20/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2562 247,500 26/03/2562 247,500 หจก.นิพิฐพนธ์เทรดดิ้ง 20/06/2562 730,000 730,000 718,146 718,146 98.38 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร ซ่อมแซมฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง โครงการวังยาง ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 18,347,800 18,347,800 18,347,800 17,970,000 377,800 วังยาง คลองขลุง กำแพงเพชร 08/03/2562 วิธีคัดเลือก 06/03/2562 06/03/2562 11/03/2562 18/03/2562 17,680,000 18/03/2562 17,680,000 45 20/03/2562 20/03/2562 03/05/2562 หจก.สามเพชร วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2562 70,000 25/03/2562 70,000 หจก. นิพิฐพนธ์ เทรดดิ้ง 21/06/2562 17,809,587 18,347,800 17,970,000 377,800 18,057,389 17,680,000 377,389 98.42 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายแยกซอย 2R-1L-MC โครงการวังยาง (คลองไผ่ขวาง) โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,597,700 2,597,700 2,597,700 2,597,700 วังชะโอน บึงสามัคคี กำแพงเพชร 11/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/06/2562 1,451,262 18/06/2562 1,451,262 บริษัท ปตร.จำกัด (มหาชน) 06/08/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.36) ปรับปรุงท่อลอดถนนคลองส่งน้ำ 1R-MC กม.16+163 โครงการวังบัว เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 369,881 369,881 369,881 369,881 369,881 369,881 369,881 369,881 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.37) ปรับปรุงท่อลอดถนนคลองส่งน้ำ 1R-MC กม.22+050 โครงการวังบัว เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 388,185 388,185 388,185 388,185 388,185 388,185 388,185 388,185 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.164) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองส่งน้ำสาย 2R-MC โครงการวังบัว โครงการชลประทานกำแพงเพชร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,917,890 1,917,890 1,917,890 1,917,890 1,917,890 1,917,890 1,917,890 1,917,890 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.5) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองส่งน้ำสาย 3R-MC กม.33+393 โครงการวังบัว โครงการชลประทานกำแพงเพชร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 348,784 348,784 348,784 348,784 348,784 348,784 348,784 348,784 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน โครงการชลประทานกำแพงเพชร 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,288,000 1,288,000 1,288,000 1,288,000 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 21/12/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/12/2561 07/01/2562 11/01/2562 1,185,000 05/02/2562 1,185,000 บริษัท ฟีนิกซ์ คาร์ จำกัด 14/02/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 2 ครั้ง