ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 08 ส.ค. 2563 เวลา 15:55:22]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.16) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 76,000 76,000 76,000 76,000 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 4,518 19/03/2563 4,518 หจก.สุทธิศักดิ์ บริการ 26/03/2563 76,000 76,000 75,974 75,974 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.44) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,217,800 2,217,800 2,217,800 2,217,800 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 75,930 09/03/2563 75,930 หจก.สุทธิศักดิ์ บริการ 26/03/2563 2,217,800 2,217,800 1,387,398 1,387,398 62.56 84.67 65.61 15.59 65.61 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.51) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,905,000 2,905,000 2,905,000 2,905,000 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/04/2563 19,480 07/04/2563 19,480 หจก.นิพิฐพนธ์เทรดดิ้ง 07/04/2563 2,905,000 2,905,000 585,134 585,134 20.14 85.00 20.14 15.00 20.14 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.640) กำจัดวัชพืช ปริมาณ 64 ไร่ โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 205,100 205,100 205,100 205,100 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 2,259 19/03/2563 2,259 หจก.สุทธิศักดฺิ์ บริการ 26/03/2563 205,100 205,100 2,259 2,259 1.10 100.00 80.00 100.00 80.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.8) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 1,100 10/03/2563 1,100 วีนัสแอร์เซอร์วิส 26/03/2563 2,500,000 2,500,000 2,256,318 2,256,318 90.25 100.00 99.00 100.00 99.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.7) ซ่อมแซมบ้านพัก โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 234,404 20/03/2563 234,404 หจก.ทิพพสาร 31/03/2563 2,267,000 2,267,000 2,027,310 2,027,310 89.43 100.00 99.00 100.00 99.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (18) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองสวนหมาก ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 26,500,000 26,500,000 โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร 20/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 2,259 20/03/2563 2,259 หจก.สุทธิศักดิ์ 01/04/2563 26,160,300 26,160,300 6,809,111 6,809,111 26.03 92.35 42.00 15.29 42.00 04/08/2563 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.55) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต คลอง 1R-MC ฝายคลองสวนหมาก ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร 11/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 2,259 19/03/2563 2,259 หจก.สุทธิศักดิ์ บริการ 26/03/2563 2,862,000 2,862,000 2,427,608 2,427,608 84.82 100.00 85.00 16.67 85.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.56) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำคลองมดแดง ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร 14/01/2563 19/03/2563 2,259 19/03/2563 2,259 หจก.สุทธิศักดิ์ บริการ 26/03/2563 500,000 500,000 450,806 450,806 90.16 100.00 96.00 100.00 96.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.58) ซ่อมแซมอาคารแบ่งน้ำคลองสวนหมาก ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 นาบ่อคำ เมือง กำแพงเพชร 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 2,259 19/03/2563 2,259 หจก.สุทธิศักดิ์ บริการ 26/03/2563 1,900,000 1,900,000 1,629,234 1,629,234 85.75 100.00 90.00 100.00 90.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.3929) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง กม.0+000 MC โครงการวังไทร โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร 19/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 2,259 19/03/2563 2,259 หจก.สุทธิศักดิ์ บริการ 26/03/2563 1,100,000 1,100,000 1,082,885 1,082,885 98.44 100.00 95.00 100.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.3932) ซ่อมแซมคอนกรีตดาด คลองระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยป่าบง โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 หนองหัววัว พรานกระต่าย กำแพงเพชร 06/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 119,149 18/03/2563 119,149 หจก.สพรประเสริฐการโยธา 26/03/2563 2,194,000 2,194,000 2,111,288 2,111,288 96.23 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.3936) ซ่อมแซมคันคลองฝั่งขวา กม. 0+278 MC โครงการวังไทร โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร 18/11/2562 19/03/2563 2,259 19/03/2563 2,259 หจก.สุทธิศักดิ์ บริการ 26/03/2563 1,200,000 1,200,000 1,177,081 1,177,081 98.09 100.00 95.00 100.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.3937) ซ่อมแซมคันคลองฝั่งขวา กม. 0+460 MC โครงการวังไทร โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 2,259 19/03/2563 2,259 หจก.สุทธิศักดิ์ บริการ 01/04/2563 1,000,000 1,000,000 789,688 789,688 78.97 100.00 80.00 100.00 80.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.3938) ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้าย กม. 1+ 017 MC โครงการวังไทร โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร 18/11/2562 19/03/2563 2,259 19/03/2563 2,259 หจก.สุทธิศักดิ์ บริการ 26/03/2563 900,000 900,000 749,913 749,913 83.32 100.00 95.00 100.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.3953) ซ่อมแซมดาดคลองแยกซอยฝั่งขวา ฝายมอตะเคียน โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 17/12/2562 19/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 2,259 19/03/2563 2,259 หจก.สุทธิศักดิ์ บริการ 26/03/2563 2,861,000 2,861,000 2,539,219 2,539,219 88.75 100.00 88.00 16.81 88.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.3954) ซ่อมแซมดาดคลองแยกซอยฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 2,219 20/03/2563 2,219 หจก.สุทธิศักดิ์ บริการ 26/03/2563 2,000,000 2,000,000 1,447,333 1,447,333 72.37 84.00 90.00 16.00 90.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.3958) ซ่อมแซมดินและหินเรียงคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.8+900 โครงการวังไทร โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 2,219 19/03/2563 2,219 หจก.สุทธิศักดิ์ บริการ 26/03/2563 900,000 900,000 885,554 885,554 98.39 100.00 95.00 25.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.3982) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 12 รายการ โครงการชลประทานกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่าขุนราม โป่งน้ำร้อน เมือง คลองลาน กำแพงเพชร 11/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/04/2563 35,097 07/04/2563 35,097 หจก. ส พรประเสริฐการโยธา 07/04/2563 1,000,000 1,000,000 442,813 442,813 44.28 84.38 59.90 15.63 59.90 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1.3986) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยป่าบง โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 หนองหัววัว พรานกระต่าย กำแพงเพชร 06/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 2,219 20/03/2563 2,219 หจก.สุทธิศักดิ์ บริการ 26/03/2563 2,100,000 2,100,000 1,998,396 1,998,396 95.16 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (1) แก้มลิง หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 6,879,000 6,879,000 เพชรชมภู โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/02/2563 21/02/2563 26/02/2563 661,320 19/03/2563 661,320 หจก.ช.ชัยชนะ 26/03/2563 1,049,010 5,936,900 5,936,900 1,475,202 1,475,202 24.85 93.61 72.00 6.39 72.00 04/08/2563 750 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (2) ป้องกันตลิ่ง ปตร.บ้านคลองน้ำอุ่น ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 หินดาด ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 18,280 10/03/2563 18,280 ร้านเจอาร์ออฟฟิต ออโตแมนชั่น 26/03/2563 12,830,430 12,830,430 2,017,572 2,017,572 15.72 88.89 60.00 14.73 60.00 04/08/2563 1,000 450 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (9) ปรับปรุงท่อลอดถนนอัดน้ำกลางคลอง กม.23+247 โครงการหินชะโงก ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 5,548 20/03/2563 5,548 หจก.สุทธิศักดิ์ บริการ 26/03/2563 13,428,500 13,428,500 3,535,113 3,535,113 26.33 90.00 60.00 17.33 60.00 04/08/2563 8,380 240 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (87) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านใหม่สุขสมบูรณ์ ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 22,131,000 7,869,000 แม่ลาด คลองขลุง กำแพงเพชร 15/01/2563 10/03/2563 10,217 10/03/2563 10,217 ร้าน เจอาร์ออฟฟิตออโตเมชั่น 07/04/2563 19,189,273 19,189,273 6,667,275 6,667,275 34.74 85.87 72.00 14.13 72.00 04/08/2563 ขนาดเล็ก 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (3) แก้มลิง หมู่ที่ 4 บ้านวังล้อม ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 13,252,000 13,252,000 วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/02/2563 25/02/2563 27/02/2563 988,888 20/03/2563 988,888 หจก.ซีเคกำแพงเพชร คอนสตรัคชั่น 26/03/2563 2,134,960 7,949,000 7,949,000 4,554,453 4,554,453 57.30 100.00 87.00 16.99 87.00 04/08/2563 700 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (4) แก้มลิงแปลงเกษตรแห่งที่ 1 ในพื้นที่ สปก.อ่างทอง ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 อ่างทอง เมือง กำแพงเพชร 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/02/2563 28/02/2563 06/03/2563 800,000 24/03/2563 800,000 หจก.ส พรประเสริฐการโยธา 26/03/2563 1,756,340 13,527,884 13,527,884 7,765,988 7,765,988 57.41 80.00 83.00 13.33 83.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร (5) แก้มลิงแปลงเกษตรแห่งที่ 2 ในพื้นที่ สปก.อ่างทอง ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 อ่างทอง เมือง กำแพงเพชร 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/02/2563 28/02/2563 09/03/2563 550,000 24/03/2563 550,000 หจก.ส พรประเสริฐการโยธา 26/03/2563 1,237,000 10,187,605 10,187,605 6,015,907 6,015,907 59.05 85.83 87.00 15.42 87.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร แก้มลิงแปลงเกษตรแห่งที่ 3 ในพื้นที่ สปก.อ่างทอง ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 9,867,700 9,580,300 287,400 อ่างทอง เมือง กำแพงเพชร 22/09/2562 วิธีคัดเลือก 23/09/2562 24/09/2562 9,499,343 27/09/2562 9,499,343 180 21/11/2562 21/11/2562 18/05/2563 หจก.ทรัพย์มารีน การโยธา 09/12/2562 9,601,455 9,795,374 9,499,343 296,031 4,575,104 4,290,437 284,667 46.71 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร โครงการฝายห้วยน้ำอุ่นพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 23,000,000 23,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร ปรับปรุง ปตร.ปากคลองส่งน้ำสาย MC โครงการวังบัว ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 31,694,720 31,694,720 31,694,720 31,694,720 เทพนคร เมือง กำแพงเพชร 28/12/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/02/2562 13/02/2562 05/03/2562 07/03/2562 41,400,000 28/03/2562 41,400,000 180 23/04/2562 23/04/2562 19/10/2562 หจก.สามเพชร ติดปัญหาอื่นๆ 02/01/2563 42,452,000 31,694,720 31,694,720 16,029,406 16,029,406 50.57 0.00 90.00 0.00 90.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร ซ่อมแซมดาดคอนกรีตท้ายSpillway อ่างเก็บน้ำห้วยป่าบง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 14,000 14,000 หนองหัววัว พรานกระต่าย กำแพงเพชร 26/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 26/09/2562 486,000 27/09/2562 486,000 120 18/10/2562 18/10/2562 14/02/2563 หจก.ส.พรประเสริฐการโยธา 23/12/2562 486,239 500,000 486,000 14,000 499,880 486,000 13,880 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยป่าบง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 14,000 14,000 หนองหัววัว พรานกระต่าย กำแพงเพชร 26/09/2562 26/09/2562 476,000 27/09/2562 476,000 120 18/10/2562 18/10/2562 14/02/2563 หจก.ส.พรประเสริ๗การโยธา 23/12/2562 476,789 490,000 476,000 14,000 489,800 476,000 13,800 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการชลประทานกำแพงเพชร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,600,000 2,600,000 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 23/09/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2562 17/10/2562 28/10/2562 2,568,000 06/12/2562 2,568,000 120 06/12/2562 06/12/2562 04/03/2563 บริษัท ชัยนันท์อิควิปเม้นท์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2562 17/10/2562 28/10/2562 2,568,000 2,568,000 บริษัท ชัยนันท์อิควิปเม้นท์ จำกัด 25/12/2562 2,568,000 2,568,000 2,568,000 2,568,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานกำแพงเพชร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 33,800 33,800 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/10/2562 33,800 03/10/2562 33,800 บริษัทไอโอนอน 20/12/2562 38,000 38,000 38,000 38,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานกำแพงเพชร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 77,400 77,400 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/10/2562 77,400 03/10/2562 77,400 บริษัทไอโอนอน จำกัด 20/12/2562 77,400 77,400 77,400 77,400 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานกำแพงเพชร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 54,000 54,000 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/10/2562 54,000 03/10/2562 54,000 บริษัทไอโอนอน จำกัด 20/12/2562 54,000 54,000 54,000 54,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โครงการชลประทานกำแพงเพชร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,300 4,300 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/10/2562 4,300 03/10/2562 4,300 บริษัทไอโอนอน จำกัด 20/12/2562 4,300 4,300 4,300 4,300 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานกำแพงเพชร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,300 6,300 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/10/2562 6,300 03/10/2562 6,300 บริษัทไอโอนอน จำกัด 20/12/2562 6,300 6,300 6,300 6,300 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานกำแพงเพชร เครื่อง Scanner สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานกำแพงเพชร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 117,000 117,000 ในเมือง เมือง กำแพงเพชร 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/10/2562 117,000 03/10/2562 117,000 บริษัทไอโอนอน จำกัด 25/12/2562 117,000 117,000 117,000 117,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)