ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 01:21:13]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1.89) บำรุงรักษาหัวงาน.โครงการ โครงการชลประทานตาก ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,592,900 1,592,900 1,592,900 1,592,900 วังหิน เมือง ตาก 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2562 74,500 28/01/2562 74,500 หจก.กมลทรัพย์ 29/01/2562 1,592,900 1,592,900 1,201,856 1,201,856 75.45 100.00 70.00 100.00 70.00 30/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1.90) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย .โครงการชลประทานตาก จังหวัดตาก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 242,500 242,500 242,500 242,500 วังหิน เมือง ตาก 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 13,325 29/01/2562 13,325 หจก.กมลทรัพย์ 29/01/2562 242,500 242,500 205,010 205,010 84.54 100.00 93.00 100.00 93.00 30/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.1.97) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานตาก จังหวัดตาก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 740,000 740,000 740,000 740,000 วังหิน เมือง ตาก 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2561 58,500 07/12/2561 58,500 ตากสรรพกิจ 29/01/2562 740,000 740,000 603,086 603,086 81.50 100.00 80.00 100.00 80.00 30/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.2.50) กำจัดวัชพืชในเขตฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษาที่ 1 - 3 .โครงการชลประทานตาก จังหวัดตาก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,086,000 1,086,000 1,086,000 1,086,000 วังหิน เมือง ตาก 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2562 10,745 25/02/2562 10,745 หจก.โกเฮง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/03/2562 100,000 100,000 94,064 94,064 94.06 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.3.21) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานตาก ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 วังหิน เมือง ตาก 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2562 475,000 24/01/2562 475,000 หจก.ชโนทัย 29/01/2562 1,000,000 1,000,000 804,061 804,061 80.41 100.00 90.00 100.00 90.00 30/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.4) ระบบกรองประปาบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ .โครงการชลประทานตาก ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ป่ามะม่วง เมือง ตาก 08/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2562 69,551 24/01/2562 69,551 หจก.โกเฮง สาขาตาก 29/01/2562 676,712 676,712 674,428 674,428 99.66 100.00 95.00 100.00 95.00 30/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.5) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ .โครงการชลประทานตาก ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,350,000 3,350,000 ป่ามะม่วง เมือง ตาก 08/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2562 58,251 24/01/2562 58,251 หจก.กมลทรัพย์ 25/03/2562 2,638,259 2,638,259 2,241,893 2,241,893 84.98 100.00 90.00 100.00 90.00 30/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.31) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 2,500,000 2,500,000 แม่สอด ท่าสองยาง ตาก 08/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/12/2561 10,800 17/01/2562 10,800 หจก.ห้าแยกสุขภัณฑ์ 29/01/2562 2,396,180 2,396,180 2,373,824 2,373,824 99.07 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 3.806 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,398,000 6,398,000 แม่ปะ แม่สอด ตาก ติดปัญหาอื่นๆ 1. อยู่ระหว่างแก้ไขประมาณการ 2. อยู่ระหว่างทดสอบ CBR ตามข้อกำหนดของแบบ 3. อยู่ระหว่างรอราคา ค่าน้ำยางพาราผสมสารเพิ่ม จากบริษัทที่รับรองจาก การยางแห่งประเทศไทย 4.อัตราราคางาน ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง มีผลกระทบต่อระยะทางที่ก่อสร้าง 21/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 2.001 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,364,000 3,364,000 แม่ปะ แม่สอด ตาก วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 1. อยู่ระหว่างแก้ไขประมาณการ 2. อยู่ระหว่างทดสอบ CBR ตามข้อกำหนดของแบบ 3. อยู่ระหว่างรอราคา ค่าน้ำยางพาราผสมสารเพิ่ม จากบริษัทที่รับรองจาก การยางแห่งประเทศไทย 4.อัตราราคางาน ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง มีผลกระทบต่อระยะทางที่ก่อสร้าง 21/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 3R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 1.530 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,572,000 2,572,000 แม่ปะ แม่สอด ตาก ติดปัญหาอื่นๆ 1. อยู่ระหว่างแก้ไขประมาณการ 2. อยู่ระหว่างทดสอบ CBR ตามข้อกำหนดของแบบ 3. อยู่ระหว่างรอราคา ค่าน้ำยางพาราผสมสารเพิ่ม จากบริษัทที่รับรองจาก การยางแห่งประเทศไทย 4.อัตราราคางาน ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง มีผลกระทบต่อระยะทางที่ก่อสร้าง 21/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 3L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 3.700 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,220,000 6,220,000 แม่สอด แม่สอด ตาก ติดปัญหาอื่นๆ 1. อยู่ระหว่างแก้ไขประมาณการ 2. อยู่ระหว่างทดสอบ CBR ตามข้อกำหนดของแบบ 3. อยู่ระหว่างรอราคา ค่าน้ำยางพาราผสมสารเพิ่ม จากบริษัทที่รับรองจาก การยางแห่งประเทศไทย 4.อัตราราคางาน ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง มีผลกระทบต่อระยะทางที่ก่อสร้าง 21/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1R-3L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 1.670 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,807,000 2,807,000 แม่สอด แม่สอด ตาก ติดปัญหาอื่นๆ 1. อยู่ระหว่างแก้ไขประมาณการ 2. อยู่ระหว่างทดสอบ CBR ตามข้อกำหนดของแบบ 3. อยู่ระหว่างรอราคา ค่าน้ำยางพาราผสมสารเพิ่ม จากบริษัทที่รับรองจาก การยางแห่งประเทศไทย 4.อัตราราคางาน ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง มีผลกระทบต่อระยะทางที่ก่อสร้าง 21/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 1.221 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,052,000 2,052,000 แม่สอด แม่สอด ตาก ติดปัญหาอื่นๆ 1. อยู่ระหว่างแก้ไขประมาณการ 2. อยู่ระหว่างทดสอบ CBR ตามข้อกำหนดของแบบ 3. อยู่ระหว่างรอราคา ค่าน้ำยางพาราผสมสารเพิ่ม จากบริษัทที่รับรองจาก การยางแห่งประเทศไทย 4.อัตราราคางาน ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง มีผลกระทบต่อระยะทางที่ก่อสร้าง 21/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.508) ซ่อมแซมร่องระบายน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำแม่ท้อ โครงการชลประทานตาก ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ป่ามะม่วง เมือง ตาก 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 3,249 05/11/2561 3,249 ร้านสินอนันต์ค้าวัสดุ 10/01/2562 490,278 490,278 459,161 459,161 93.65 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.509) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 2 โครงการชลประทานตาก ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ตากออก บ้านตาก ตาก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 42,159 31/10/2561 42,159 หจก.โกเฮง สาขาตาก 10/01/2562 498,784 498,784 498,784 498,784 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.510) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสาย A ฝายแม่ระมาด โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 30,530 01/11/2561 30,530 บ.แม่สอดปิโตรเลียม 05/11/2561 470,551 470,551 450,084 450,084 95.65 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.511) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำผากระเชอ โครงการชลประทานตาก ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2561 14,215 26/11/2561 14,215 บจก.แม่สอดปิโตรเลียม 10/01/2562 397,025 397,025 397,025 397,025 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.512) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายและเสาวัดระดับน้ำภายในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 วังหิน เมือง ตาก 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 97,000 26/10/2561 97,000 หจก.นิพิฐพนธ์เทรดดิ้ง 05/11/2561 598,149 598,149 598,149 598,149 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.513) ซ่อมแซมคลองห้วยแม่ท้อพร้อมขุดลอก โครงการชลประทานตาก ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ป่ามะม่วง เมือง ตาก 30/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2561 154,235 07/12/2561 154,235 หจก.โกเฮง สาขาตาก 10/01/2562 1,999,535 1,999,535 1,538,981 1,538,981 76.97 100.00 80.00 100.00 80.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.514) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 3 โครงการชลประทานตาก ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 31,086 31/10/2561 31,086 หจก.โกเฮง 10/01/2562 199,486 199,486 193,787 193,787 97.14 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.515) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 2 โครงการชลประทานตาก ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ตากออก บ้านตาก ตาก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 60,274 31/10/2561 60,274 หจก.กมลทรัพย์ 05/11/2561 399,381 399,381 376,654 376,654 94.31 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.516) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 2หน่วยสูบน้ำที่ 3 โครงการชลประทานตาก ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 60,637 31/10/2561 60,637 หสม.ตากการค้า 10/01/2562 699,485 699,485 685,674 685,674 98.03 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.517) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 แม่สอด แม่สอด ตาก 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 78,596 26/10/2561 78,596 กมลทรัพย์ 05/11/2561 298,859 298,859 298,859 298,859 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.518) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสาย 1L - 1R - LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด โครงการชลประทานตาก ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 30,500 29/10/2561 30,500 บ.แม่สอดปิโตรเลียม 05/11/2561 387,639 387,639 362,608 362,608 93.54 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.519) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลึก โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 แม่ปะ แม่สอด ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2561 44,120 22/11/2561 44,120 หจก.ห้าแยกสุขภัณฑ์ 10/01/2562 902,212 902,212 902,193 902,193 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.520) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำเพอะพะ 2 โครงการชลประทานตาก ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ช่องแคบ พบพระ ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 27,930 29/11/2561 27,930 บจก.แม่สอดปิโตรเลียม 10/01/2562 848,491 848,491 804,346 804,346 94.80 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.521) ซ่อมแซมหินเรียงป้องกันตลิ่งฝายทุ่งหลวง โครงการชลประทานตาก ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,382,400 2,382,400 ป่ามะม่วง เมือง ตาก 30/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 84,772 19/11/2561 84,772 หจก.กมลทรัพย์ 10/01/2562 2,095,962 2,095,962 2,004,357 2,004,357 95.63 100.00 90.00 100.00 90.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.522) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ หน่วยสูบน้ำที่ 9 โครงการชลประทานตาก ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 สามเงา สามเงา ตาก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 95,160 31/10/2561 95,160 หจก.กมลทรัพย์ 10/01/2562 598,709 598,709 597,727 597,727 99.84 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.523) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 3 โครงการชลประทานตาก ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 56,086 31/10/2561 56,086 หจก.กมลทรัพย์ 05/11/2561 649,285 649,285 621,894 621,894 95.78 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.524) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสาย B ฝายแม่จะเรา โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 30,530 30/10/2561 30,530 บ.แม่สอดปิโตรเลียม 05/11/2561 927,028 927,028 884,266 884,266 95.39 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.525) ซ่อมแซมฝายผากระเชอพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานตาก ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 27,930 29/11/2561 27,930 บจก.แม่สอดปิโตรเลียม 10/01/2562 1,454,026 1,454,026 1,414,674 1,414,674 97.29 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.526) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ หน่วยสูบน้ำที่ 8 โครงการชลประทานตาก ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 หนองบัวใต้ เมือง ตาก 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 29,753 01/11/2561 29,753 บริษัทสรรพกิจ เอส เค 05/11/2561 943,675 943,675 818,177 818,177 86.70 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.527) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 2 หน่วยสูบน้ำที่ 2 โครงการชลประทานตาก ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ตากออก บ้านตาก ตาก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 95,137 31/10/2561 95,137 หจก.กมลทรัพย์ 05/11/2561 596,755 596,755 595,188 595,188 99.74 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.528) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสาย 1R - LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลึก โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 แม่ปะ แม่สอด ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 30,530 01/11/2561 30,530 บ.แม่สอดปิโตรเลียม 05/11/2561 664,922 664,922 658,123 658,123 98.98 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.529) ซ่อมแซมฝายบ้านพะดีพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานตาก ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 03/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 26,730 30/01/2562 26,730 บจก.แม่สอดปิโตรเลียม 14/03/2562 877,548 877,548 876,868 876,868 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.530) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพร้อมคันคลองหน่วยสูบน้ำที่ 7 โครงการชลประทานตาก ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 910,000 910,000 910,000 910,000 เชียงทอง วังเจ้า ตาก 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 29,753 01/11/2561 29,753 บริษัทสรรพกิจ เอส เค 05/11/2561 898,448 898,448 860,010 860,010 95.72 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.531) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 1 ขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 2 หน่วยสูบน้ำที่ 2 โครงการชลประทานตาก ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ตากออก บ้านตาก ตาก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 70,235 31/10/2561 70,235 หจก.กมลทรัพย์ 05/11/2561 449,229 449,229 424,095 424,095 94.41 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.532) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสาย 1R - LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด โครงการชลประทานตาก ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 30,500 29/10/2561 30,500 บ.แม่สอดปิโตรเลียม 05/11/2561 773,224 773,224 769,513 769,513 99.52 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.533) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 4 โครงการชลประทานตาก ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 คีรีราษฏร์ พบพระ ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2561 24,166 26/11/2561 24,166 บจก.แม่สอดปิโตรเลียม 10/01/2562 936,542 936,542 933,509 933,509 99.68 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.534) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 2 ซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 3 โครงการชลประทานตาก ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 30,194 31/10/2561 30,194 หจก.แพร่อรรถพร 05/11/2561 199,565 199,565 196,334 196,334 98.38 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.535) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 3 ซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 3 โครงการชลประทานตาก ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 29,047 31/10/2561 29,047 หจก.แพร่อรรถพร 05/11/2561 199,003 199,003 199,003 199,003 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.536) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสาย 3L - 1R - LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 แม่สอด แม่สอด ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 30,530 30/10/2561 30,530 บจก.แม่สอดปิโตรเลียม 10/01/2562 386,629 386,629 369,490 369,490 95.57 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.537) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสาย 1L - 1R - RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 แม่ปะ แม่สอด ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 12,782 19/11/2561 12,782 ตากสรรพกิจ 10/01/2562 532,014 532,014 510,336 510,336 95.93 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.538) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 1 โครงการชลประทานตาก ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 คีรีราษฏร์ พบพระ ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2561 14,115 30/11/2561 14,115 บจก.แม่สอดปิโตรเลียม 10/01/2562 687,554 687,554 615,516 615,516 89.52 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.539) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 3 โครงการชลประทานตาก ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 คีรีราษฏร์ พบพระ ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2561 14,215 27/11/2561 14,215 บจก.แม่สอดปิโตรเลียม 10/01/2562 716,940 716,940 709,314 709,314 98.94 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.540) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 4 ซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 3 โครงการชลประทานตาก ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 30,576 31/10/2561 30,576 หจก.แพร่อรรถพร 05/11/2561 199,832 199,832 199,479 199,479 99.82 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.541) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 1 ขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่ หน่วยสูบน้ำที่ 9 โครงการชลประทานตาก ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 สามเงา สามเงา ตาก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 47,580 31/10/2561 47,580 หจก.แพร่อรรถพร 05/11/2561 299,245 299,245 297,325 297,325 99.36 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.542) ซ่อมแซมสะพานน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด โครงการชลประทานตาก ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 30,530 01/11/2561 30,530 บจก.แม่สอดปิโตรเลียม 10/01/2562 590,569 590,569 575,242 575,242 97.40 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.543) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสาย 1L - 1R - LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลึก โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 แม่ปะ แม่สอด ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 30,530 02/11/2561 30,530 บจก.แม่สอดปิโตรเลียม 10/01/2562 663,766 663,766 647,202 647,202 97.50 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.544) ซ่อมแซมฝายบ้านรวมไทยพัฒนาฯ 8 โครงการชลประทานตาก ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2562 26,730 25/01/2562 26,730 บจก.แม่สอดปิโตรเลียม 14/03/2562 889,593 889,593 878,922 878,922 98.80 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.545) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 7 โครงการชลประทานตาก ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 โมโกร อุ้มผาง ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2561 14,215 26/11/2561 14,215 บจก.แม่สอดปิโตรเลียม 10/01/2562 638,660 638,660 627,579 627,579 98.26 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.546) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 แม่สอด แม่สอด ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 30,530 02/11/2561 30,530 บจก.แม่สอดปิโตรเลียม 10/01/2562 337,831 337,831 320,192 320,192 94.78 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.547) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสาย 1R - RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 แม่ปะ แม่สอด ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 30,530 02/11/2561 30,530 บจก.แม่สอดปิโตรเลียม 10/01/2562 338,212 338,212 317,070 317,070 93.75 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.548) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำบ้านมอตะหลั่ว โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 แม่จัน อุ้มผาง ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 19,551 29/11/2561 19,551 บจก.แม่สอดปิโตรเลียม 10/01/2562 855,985 855,985 845,174 845,174 98.74 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.549) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายมะโอโค๊ะ 2 โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 แม่จัน อุ้มผาง ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2561 42,930 26/11/2561 42,930 หจก.ชัยพิพัฒน์ 10/01/2562 992,539 992,539 992,539 992,539 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.550) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ หน่วยสูบน้ำที่ 10 โครงการชลประทานตาก ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 สามเงา สามเงา ตาก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 44,850 30/10/2561 44,850 หจก.แพร่อรรถพร 05/11/2561 298,322 298,322 298,322 298,322 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.551) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายแยก 1 ซ้าย คลองส่งน้ำสายซอย 4 ซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 3 โครงการชลประทานตาก ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 31,468 29/10/2561 31,468 หจก.แพร่อรรถพร 10/01/2562 199,818 199,818 199,334 199,334 99.76 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.552) ซ่อมแซมฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยโป่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 6,961 02/11/2561 6,961 บจก.แม่สอดปิโตรเลียม 10/01/2562 375,875 375,875 375,510 375,510 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.168.553) ซ่อมแซมฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเลอตอ โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 6,961 02/11/2561 6,961 บจก.แม่สอดปิโตรเลียม 10/01/2562 376,840 376,840 376,840 376,840 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำสาละวิน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (28) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายนาเบิก ระยะที่ 2 ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 9,215,000 9,215,000 ป่ามะม่วง เมือง ตาก 11/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2562 71,150 25/01/2562 71,150 หจก.กมลทรัพย์ 14/03/2562 8,648,117 8,648,117 6,304,852 6,304,852 72.90 100.00 75.00 100.00 75.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 2,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (4.12) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองพระบาทเหนือ ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 34,132,365 34,132,365 ตากออก บ้านตาก ตาก 28/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 97,542 29/01/2562 97,542 สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก 29/01/2562 20,276,509 20,276,509 16,244,276 16,244,276 80.11 100.00 70.00 100.00 70.00 30/07/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำปิง 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (61) ทรบ.คลองน้ำเย็นตอนล่าง ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 18,154,000 18,154,000 วังหมัน สามเงา ตาก 28/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 97,538 29/01/2562 97,538 สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก 29/01/2562 10,502,416 10,502,416 5,212,878 5,212,878 49.64 100.00 45.00 100.00 45.00 30/07/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำวัง 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลึก โครงการชลประทานตาก จังหวัดตาก (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 แม่ปะ แม่สอด ตาก 20/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/04/2562 13,965 09/04/2562 13,965 บจก.แม่สอดปิโตรเลียม 21/05/2562 200,000 200,000 145,151 145,151 72.58 100.00 75.00 100.00 75.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สอด โครงการชลประทานตาก จังหวัดตาก (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 230,000 230,000 230,000 230,000 พระธาตุผาแดง,แม่ปะ แม่สอด ตาก 20/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/04/2562 13,965 09/04/2562 13,965 บจก.แม่สอดปิโตรเลียม 21/05/2562 230,000 230,000 156,711 156,711 68.14 100.00 70.00 100.00 70.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝายแม่จะเรา โครงการชลประทานตาก จังหวัดตาก (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก 20/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/04/2562 13,965 09/04/2562 13,965 บจก.แม่สอดปิโตรเลียม 21/05/2562 200,000 200,000 127,847 127,847 63.92 100.00 70.00 100.00 70.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหน่วยสูบน้ำที่ 1 โครงการชลประทานตาก (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 6,348 6,348 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหน่วยสูบน้ำที่ 6 โครงการชลประทานตาก (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 376,000 376,000 376,000 376,000 376,000 376,000 6,348 6,348 1.69 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าหน่วยสูบน้ำที่ 2 โรงสูบน้ำที่ 1 (แม่น้ำปิง) จังหวัดตาก (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 117,840 117,840 27.09 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าหน่วยสูบน้ำที่ 2 โรงสูบน้ำที่ 2 (แม่น้ำวัง) จังหวัดตาก (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 493,000 493,000 493,000 493,000 493,000 493,000 119,230 119,230 24.18 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าโรงสูบน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 3 จังหวัดตาก (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 114,457 114,457 21.20 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก โครงการระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านขุนห้วยแม่สอดพร้อมถังเก็บน้ำเพื่อสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร จังหวัดตาก งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,930,000 1,930,000 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 18/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/06/2561 67,500 05/06/2561 67,500 หจก.กมลทรัพย์ค้าวัสดุก่อสร้าง 28/03/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก โครงการจัดตั้งจุดสกัดเพื่อเฝ้าระวังการบุกรุกป่า การล่าสัตว์ ระบบส่งน้ำ เพื่อการอนุรักษ์และการคุ้มครองพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมในเขตอุทยานแห่งชาติแม่เมย บ้านพอบือละคี ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,940,000 4,940,000 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก 18/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/06/2561 97,480 05/06/2561 97,480 บริษัทห้าแยกกรุ๊ป 28/03/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก โครงการจัดทำแหล่งอาหารสัตว์ป่า ระบบประปาภูเขา เพื่อการอนุรักษ์และการคุ้มครองพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก งบกลาง กปร. 2560 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,500,000 15,500,000 แม่จัน ุอุ้มผาง ตาก 10/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/10/2560 52,520 20/10/2560 52,520 บริษัทสรรพกิจเอสเค 28/03/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก โครงการฝายห้วยแม่ตาวพร้อมระบบส่งน้ำสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เหมืองผาแดง) อ.แม่สอด จ.ตาก งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 41,150,000 41,052,000 แม่กุ แม่สอด ตาก 08/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/03/2562 83,790 15/03/2562 83,790 บจก.แม่สอดปิโตรเลียม 21/05/2562 21,155,105 21,155,105 6,402,164 6,402,164 30.26 100.00 70.00 100.00 70.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำบ้านวะกะเลโค๊ะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่ระมาด จ.ตาก งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,254,000 1,254,000 1,252,000 1,252,000 แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก 08/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2562 83,790 19/03/2562 83,790 บจก.แม่สอดปิโตรเลียม 21/05/2562 1,252,000 1,252,000 1,082,039 1,082,039 86.42 100.00 50.00 100.00 50.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก โครงการฝายพร้อมระบบส่งน้ำโรงเรียนบ้านตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา 1 จ.ตาก งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,970,000 7,970,000 7,932,600 7,932,600 7,932,600 7,932,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (80) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสามเงาตก เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,095,174 2,095,174 2,095,174 2,095,174 ย่านรี สามเงา ตาก 13/02/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/02/2561 242,816 16/02/2561 242,816 หจก.กมลทรัพย์ ค้าวัสดุก่อสร้าง 10/07/2562 2,095,174 2,095,174 2,095,174 2,095,174 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานตาก งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 715,000 715,000 ป่ามะม่วง,โป่งแดง,แม่กาษา เมือง,แม่สอด ตาก 17/04/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/06/2561 84,950 01/06/2561 84,950 หจก.กมลทรัพย์ค้าวัสดก่อสร้าง 28/03/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก ปรับปรุงถนนเข้าหัวงานถนนบนสันเขื่อน และถนนภายในบริเวณหัวงาน อ่างเก็บน้ำ ห้วยแม่ท้อ ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ระยะทาง 2.564 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 9,000,000 9,000,000 9,000,000 7,720,000 1,280,000 ป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก 17/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/06/2561 21/06/2561 09/07/2561 16/07/2561 5,070,104 11/09/2561 5,070,104 60 12/09/2561 12/09/2561 10/11/2561 หจก.ทรงคุณการโยธา 1988 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/06/2561 87,280 01/06/2561 87,280 หจก.กมลทรัพย์ค้าวัสดก่อสร้าง 10/07/2562 5,070,104 5,070,104 5,043,722 5,043,722 99.48 0.00 100.00 0.00 100.00 30/07/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 2 ครั้ง