ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2563 เวลา 07:42:21]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมกราคม ผล แผน เดือนมกราคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.43) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ 3 ฝ่าย โครงการชลประทานตาก จังหวัดตาก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,353,800 1,353,800 1,353,800 1,353,800 วังหิน เมืองตาก ตาก 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.151) บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ 4 ฝ่าย โครงการชลประทานตาก จังหวัดตาก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 740,000 740,000 740,000 740,000 วังหิน เมืองตาก ตาก 21/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,800 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.152) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย 50 แห่ง โครงการชลประทานตาก จังหวัดตาก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,800 500,800 500,800 500,800 วังหิน เมืองตาก ตาก 21/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,800 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.153) บำรุงรักษาหัวงานโครงการ 34 แห่ง โครงการชลประทานตาก จังหวัดตาก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,289,400 3,289,400 3,289,400 3,289,400 วังหิน เมืองตาก ตาก 21/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,800 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.16) ปรับปรุงระบบประปาในบริเวณหัวงาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 1 แห่ง ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 989,000 989,000 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 11/12/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.17) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในบริเวณหัวงาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 1 แห่ง ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,500,000 1,500,000 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 24/12/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.117) ซ่อมแซมคันดินและอาคารระบายน้ำล้นสระเก็บน้ำชุมชนโพรงตะเข้ แห่งที่ 1 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 241,000 241,000 โป่งแดง เมืองตาก ตาก 21/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 175 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.118) ซ่อมแซมคันดินและอาคารระบายน้ำล้นสระเก็บน้ำชุมชนโพรงตะเข้ แห่งที่ 2 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 230,000 230,000 โป่งแดง เมืองตาก ตาก 21/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 175 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.119) ซ่อมแซมทำนบดินและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำโพรงตะเข้ 1 แห่ง ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 โป่งแดง เมืองตาก ตาก 21/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 175 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.120) ซ่อมแซมฝายบ้านเลตองคุพร้อมระบบส่งน้ำ 1 แห่ง ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 แม่จัน อุ้มผาง ตาก 21/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350 25 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.121) ซ่อมแซมฝายมะโอโค๊ะ 3 1 แห่ง ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 570,000 570,000 570,000 570,000 แม่จัน อุ้มผาง ตาก 21/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.122) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1 แห่ง ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก 21/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.123) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำเพอะพะ1 1 แห่ง ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 21/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.222) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพร้อมคันคลอง หน่วยสูบน้ำที่ 1 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 วังหิน เมืองตาก ตาก 21/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.223) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพร้อมคันคลอง หน่วยสูบน้ำที่ 4 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก 21/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.224) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพร้อมคันคลอง หน่วยสูบน้ำที่ 5 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 ไม้งาม เมืองตาก ตาก 21/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.225) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพร้อมคันคลอง หน่วยสูบน้ำที่ 6 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 วังหิน เมืองตาก ตาก 21/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.226) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพร้อมคันคลอง หน่วยสูบน้ำที่ 7 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 เชียงทอง วังเจ้า ตาก 21/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.227) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพร้อมคันคลอง หน่วยสูบน้ำที่ 8 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 หนองบัวใต้ เมืองตาก ตาก 21/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.228) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R - 2L- 1R - LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 21/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800 25 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.229) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R - RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 แม่สอด แม่สอด ตาก 21/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.230) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2R - LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 21/11/2562 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.231) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2R - LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลึก 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 แม่ปะ แม่สอด ตาก 21/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.232) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3L - 1R - LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 21/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.233) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3R - LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 21/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700 25 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.234) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3R - LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลึก 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 แม่ปะ แม่สอด ตาก 21/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.235) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 4R - LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 21/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.236) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย A ฝายแม่จะเรา 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก 21/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.237) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย B ฝายแม่ระมาด 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก 21/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.238) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย C ฝายแม่จะเรา 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก 21/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.239) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 21/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.241) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายประตูระบายน้ำคลองตาไหล 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 วังหมัน สามเงา ตาก 21/11/2562 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.242) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 21/11/2562 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 25 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.243) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหน่วยสูบน้ำที่ 1 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 วังหิน เมืองตาก ตาก 21/11/2562 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500 35 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.244) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหน่วยสูบน้ำที่ 2 โรงสูบที่ 2 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ตากออก บ้านตาก ตาก 21/11/2562 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.245) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหน่วยสูบน้ำที่ 3 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลเกาะตะเภาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 21/11/2562 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.246) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหน่วยสูบน้ำที่ 6 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 วังหิน เมืองตาก ตาก 21/11/2562 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.247) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหน่วยสูบน้ำที่ 8 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 หนองบัวใต้ เมืองตาก ตาก 21/11/2562 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.248) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 วังหิน เมืองตาก ตาก 21/11/2562 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.249) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ตากออก บ้านตาก ตาก 21/11/2562 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.250) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานตาก ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 พะวอ แม่สอด ตาก 21/11/2562 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.251) ซ่อมแซมฝายช่องแคบพร้อมระบบส่งน้ำ 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ช่องแคบ พบพระ ตาก 21/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.252) ซ่อมแซมฝายบ้านรวมไทยพัฒนา 14 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลวาเลย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 วาเล่ย์ พบพระ ตาก 21/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.253) ซ่อมแซมฝายบ้านอุ้มเปี้ยม 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลคีรีราษฏร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 21/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.254) ซ่อมแซมฝายวาเลย์พร้อมระบบส่งน้ำ 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 800,000 800,000 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 21/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.255) ซ่อมแซมฝายห้วยน้ำหนักพร้อมระบบส่งน้ำ 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลคีรีราษฏร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 21/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750 35 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.256) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเขื่อนทดน้ำโกกโก่ 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 แม่กาษา แม่สอด ตาก 21/11/2562 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.258) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายแม่กลอง 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 โมโกร อุ้มผาง ตาก 21/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 35 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.259) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายซอย 1 ขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 9 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 สามเงา สามเงา ตาก 29/11/2562 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 55 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.260) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 3 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 29/11/2562 26/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.261) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายซอย 2 ซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 3 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 29/11/2562 27/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.262) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่ หน่วยสูบน้ำที่ 10 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 สามเงา สามเงา ตาก 29/11/2562 27/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650 65 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.263) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 2 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ตากออก บ้านตาก ตาก 29/11/2562 27/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200 220 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.264) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 3 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 29/11/2562 27/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.265) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 9 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สามเงา สามเงา ตาก 29/11/2562 27/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.266) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 2 หน่วยสูบน้ำที่ 2 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 870,000 870,000 870,000 870,000 ตากออก บ้านตาก ตาก 29/11/2562 27/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 190 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.267) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 2 หน่วยสูบน้ำที่ 3 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 29/11/2562 27/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.268) ซ่อมแซมสะพานอาคารระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 21/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.269) ซ่อมแซมหินทิ้งลาดด้านหน้าอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 630,000 630,000 ป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก 21/11/2562 27/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.270) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 2 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลคีรีราษฏร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 21/11/2562 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.271) ซ่อมแซมอุปกรณ์ควบคุมการ ปิด-เปิด ประตูระบายน้ำแรงดันสูงอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.3302) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ตะกอนทรายหน้าโรงสูบน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 3 โครงการชลประทานตาก 1 แห่ง ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 29/11/2562 27/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.3303) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ตะกอนทรายหน้าโรงสูบน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 9 โครงการชลประทานตาก 1 แห่ง ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 สามเงา สามเงา ตาก 29/11/2562 27/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.3304) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ตะกอนหน้าเขื่อนทดน้ำโกกโก่ โครงการชลประทานตาก 1 แห่ง ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 แม่กาษา แม่สอด ตาก 29/11/2562 27/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,800 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (30) ปรับปรุงฝายหนองแขมพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 32,690,000 32,690,000 แม่ท้อ เมืองตาก ตาก 24/12/2562 27/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (75) อาคารรับน้ำด้านท้ายแก้มลิงหนองจระเข้ ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 26,815,000 26,815,000 26,815,000 26,815,000 ยกกระบัตร สามเงา ตาก 15/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก โครงการฝายพร้อมระบบส่งน้ำโรงเรียนบ้านตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา 1 จ.ตาก งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,932,600 7,932,600 7,932,600 7,932,600 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก 07/08/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/09/2562 231,959 03/09/2562 231,959 หจก.แม่สอดชลกิจ จำกัด 27/11/2562 7,932,600 7,932,600 1,564,343 1,564,343 19.72 100.00 98.00 100.00 98.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก ซ่อมแซมฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเลอตอ(โครงการหลวงเลอต เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 399,705 399,705 แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก 29/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2562 9,949 08/11/2562 9,949 บจก.แม่สอดปิโตรเลียม 02/01/2563 400,000 400,000 0.00 0.00 85.00 0.00 85.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 299,747 299,747 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 29/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2562 13,928 08/11/2562 13,928 บจก.แม่สอดปิโตรเลียม 02/01/2563 300,000 300,000 0.00 0.00 80.00 0.00 80.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 199,662 199,662 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 29/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2562 9,949 08/11/2562 9,949 บจก.แม่สอดปิโตรเลียม 02/01/2563 200,000 200,000 0.00 0.00 80.00 0.00 80.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย1L-1R-LMCอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 199,662 199,662 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 29/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2562 9,949 08/11/2562 9,949 บจก.แม่สอดปิโตรเลียม 02/01/2563 200,000 200,000 0.00 0.00 85.00 0.00 85.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานตาก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 41,600 41,600 วังหิน เมืองตาก ตาก 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 41,600 41,600 หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ติดปัญหาอื่นๆ รอเงินงบประมาณ 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) โครงการชลประทานตาก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 17,800 17,800 วังหิน เมืองตาก ตาก 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 17,800 17,800 หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ติดปัญหาอื่นๆ รอเงินงบประมาณ 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานตาก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,300 6,300 วังหิน เมืองตาก ตาก 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 6,300 6,300 หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ติดปัญหาอื่นๆ รอเงินงบประมาณ 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 3 ครั้ง