ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 17:56:35]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนพฤษภาคม ผล แผน เดือนพฤษภาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.43) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ 3 ฝ่าย โครงการชลประทานตาก จังหวัดตาก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,353,800 1,353,800 1,353,800 1,353,800 วังหิน เมืองตาก ตาก 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 63,333 16/03/2563 63,333 บริษัท แม่สอดปิโตรเลียม จำกัด 20/03/2563 1,353,800 1,353,800 655,411 655,411 48.41 65.00 40.00 15.00 40.00 05/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.151) บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ 4 ฝ่าย โครงการชลประทานตาก จังหวัดตาก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 740,000 740,000 740,000 740,000 วังหิน เมืองตาก ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 13,865 11/03/2563 13,865 บริษัท แม่สอดปิโตรเลียม จำกัด 20/03/2563 740,000 740,000 41,503 41,503 5.61 75.00 20.00 25.00 20.00 05/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.152) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย 50 แห่ง โครงการชลประทานตาก จังหวัดตาก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,800 500,800 500,800 500,800 วังหิน เมืองตาก ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 45,326 10/03/2563 45,326 บริษัท แม่สอดปิโตรเลียม จำกัด 20/03/2563 500,800 500,800 106,319 106,319 21.23 80.00 15.00 20.00 15.00 05/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.153) บำรุงรักษาหัวงานโครงการ 34 แห่ง โครงการชลประทานตาก จังหวัดตาก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,289,400 3,289,400 3,289,400 3,289,400 วังหิน เมืองตาก ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 45,326 11/03/2563 45,326 บริษัท แม่สอดปิโตรเลียม จำกัด 14/03/2563 3,289,400 3,289,400 435,815 435,815 13.25 65.00 15.00 15.00 15.00 05/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.16) ปรับปรุงระบบประปาในบริเวณหัวงาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 1 แห่ง ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 989,000 989,000 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 11/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 31,392 16/03/2563 31,392 หจก.แม่สอดชลกิจ 20/03/2563 957,228 957,228 701,937 701,937 73.33 40.00 70.00 30.00 70.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.17) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในบริเวณหัวงาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 1 แห่ง ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 84,000 17/03/2563 84,000 หจก.โกเฮง 20/03/2563 1,500,000 1,500,000 1,119,782 1,119,782 74.65 40.00 20.00 30.00 20.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.117) ซ่อมแซมคันดินและอาคารระบายน้ำล้นสระเก็บน้ำชุมชนโพรงตะเข้ แห่งที่ 1 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 241,000 241,000 โป่งแดง เมืองตาก ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 92,190 19/02/2563 92,190 ร้านสินอนันต์ ค้าวัสดุ 14/03/2563 240,190 240,190 202,365 202,365 84.25 100.00 50.00 25.00 50.00 05/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.118) ซ่อมแซมคันดินและอาคารระบายน้ำล้นสระเก็บน้ำชุมชนโพรงตะเข้ แห่งที่ 2 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 230,000 230,000 โป่งแดง เมืองตาก ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 65,902 19/02/2563 65,902 ร้านสินอนันต์ ค้าวัสดุ 14/03/2563 229,478 229,478 110,176 110,176 48.01 100.00 30.00 35.00 30.00 05/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.119) ซ่อมแซมทำนบดินและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำโพรงตะเข้ 1 แห่ง ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 โป่งแดง เมืองตาก ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 215,070 21/02/2563 215,070 หจก.โกเฮง 14/03/2563 950,000 950,000 131,446 131,446 13.84 65.00 50.00 30.00 50.00 05/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.120) ซ่อมแซมฝายบ้านเลตองคุพร้อมระบบส่งน้ำ 1 แห่ง ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 แม่จัน อุ้มผาง ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 86,463 05/02/2563 86,463 ร้านสมานคอนกรีต 14/03/2563 796,508 796,508 640,142 640,142 80.37 75.00 70.00 35.00 70.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.121) ซ่อมแซมฝายมะโอโค๊ะ 3 1 แห่ง ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 570,000 570,000 570,000 570,000 แม่จัน อุ้มผาง ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 63,120 19/02/2563 63,120 หจก.แม่สอดชลกิจ 14/03/2563 568,276 568,276 447,436 447,436 78.74 100.00 70.00 50.00 70.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.122) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1 แห่ง ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 87,950 21/02/2563 87,950 หจก.โกเฮง 14/03/2563 991,833 991,833 725,906 725,906 73.19 66.00 60.00 30.00 60.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.123) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำเพอะพะ1 1 แห่ง ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 483,535 17/02/2563 483,535 หจก.แม่สอดชลกิจ 14/03/2563 887,156 887,156 655,952 655,952 73.94 65.00 60.00 30.00 60.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.222) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพร้อมคันคลอง หน่วยสูบน้ำที่ 1 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 วังหิน เมืองตาก ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 19,660 18/03/2563 19,660 บริษัท สรรพกิจ เอสเค (1991)จำกัด 20/03/2563 949,058 949,058 461,160 461,160 48.59 65.00 50.00 30.00 50.00 05/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.223) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพร้อมคันคลอง หน่วยสูบน้ำที่ 4 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 19,660 18/03/2563 19,660 บริษัท สรรพกิจ เอสเค (1991)จำกัด 20/03/2563 648,307 648,307 430,772 430,772 66.45 100.00 50.00 45.00 50.00 05/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.224) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพร้อมคันคลอง หน่วยสูบน้ำที่ 5 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 ไม้งาม เมืองตาก ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 19,660 19/03/2563 19,660 บริษัท สรรพกิจ เอสเค (1991)จำกัด 20/03/2563 547,706 547,706 416,335 416,335 76.01 100.00 50.00 45.00 50.00 05/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.225) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพร้อมคันคลอง หน่วยสูบน้ำที่ 6 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 วังหิน เมืองตาก ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 19,660 19/03/2563 19,660 บริษัท สรรพกิจ เอสเค (1991)จำกัด 20/03/2563 545,915 545,915 307,094 307,094 56.25 100.00 50.00 45.00 50.00 05/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.226) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพร้อมคันคลอง หน่วยสูบน้ำที่ 7 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 เชียงทอง วังเจ้า ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 19,600 19/03/2563 19,600 บริษัท สรรพกิจ เอสเค (1991)จำกัด 20/03/2563 644,167 644,167 323,090 323,090 50.16 100.00 50.00 45.00 50.00 05/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.227) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพร้อมคันคลอง หน่วยสูบน้ำที่ 8 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 หนองบัวใต้ เมืองตาก ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 19,600 19/03/2563 19,600 บริษัท สรรพกิจ เอสเค (1991)จำกัด 20/03/2563 548,632 548,632 384,268 384,268 70.04 100.00 50.00 45.00 50.00 05/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.228) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R - 2L- 1R - LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 43,857 26/02/2563 43,857 หจก.โกเฮง 14/03/2563 795,809 795,809 447,585 447,585 56.24 75.00 30.00 35.00 30.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.229) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R - RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 แม่สอด แม่สอด ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 38,527 26/02/2563 38,527 หจก.โกเฮง 14/03/2563 749,527 749,527 509,930 509,930 68.03 100.00 30.00 20.00 30.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.230) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2R - LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 19,583 27/02/2563 19,583 หจก.โกเฮง 14/03/2563 546,133 546,133 308,420 308,420 56.47 100.00 30.00 45.00 30.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.231) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2R - LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลึก 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 แม่ปะ แม่สอด ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 15,256 27/02/2563 15,256 หจก.โกเฮง 14/03/2563 446,965 446,965 328,923 328,923 73.59 100.00 30.00 40.00 30.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.232) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3L - 1R - LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 33,634 27/02/2563 33,634 หจก.โกเฮง 14/03/2563 949,534 949,534 315,661 315,661 33.24 66.00 30.00 31.00 30.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.233) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3R - LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 19,244 27/02/2563 19,244 หจก.โกเฮง 14/03/2563 546,128 546,128 335,894 335,894 61.50 100.00 30.00 0.00 30.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.234) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3R - LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลึก 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 แม่ปะ แม่สอด ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 15,576 26/02/2563 15,576 หจก.โกเฮง 14/03/2563 446,965 446,965 327,700 327,700 73.32 100.00 30.00 40.00 30.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.235) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 4R - LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 15,756 26/02/2563 15,756 หจก.โกเฮง 14/03/2563 446,633 446,633 286,078 286,078 64.05 100.00 30.00 40.00 30.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.236) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย A ฝายแม่จะเรา 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 28,101 26/02/2563 28,101 หจก.โกเฮง 14/03/2563 645,535 645,535 422,452 422,452 65.44 100.00 30.00 45.00 30.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.237) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย B ฝายแม่ระมาด 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 28,332 25/02/2563 28,332 หจก.แม่สอดชลกิจ 14/03/2563 294,690 294,690 266,788 266,788 90.53 100.00 30.00 45.00 30.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.238) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย C ฝายแม่จะเรา 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 25,652 26/02/2563 25,652 หจก.โกเฮง 14/03/2563 599,552 599,552 442,214 442,214 73.76 100.00 30.00 45.00 30.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.239) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 60,937 27/02/2563 60,937 หจก.โกเฮง 14/03/2563 799,134 799,134 427,906 427,906 53.55 75.00 30.00 35.00 30.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.241) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายประตูระบายน้ำคลองตาไหล 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 วังหมัน สามเงา ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 18,774 13/03/2563 18,774 บริษัท ตากเคที แอนด์ซันส์ 14/03/2563 200,000 200,000 143,971 143,971 71.99 100.00 65.00 80.00 65.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.242) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 10,430 13/03/2563 10,430 บริษัท ตากเคที แอนด์ซันส์ 14/03/2563 500,000 500,000 482,853 482,853 96.57 100.00 65.00 33.00 65.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.243) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหน่วยสูบน้ำที่ 1 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 วังหิน เมืองตาก ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 41,720 13/03/2563 41,720 บริษัท ตากเคที แอนด์ซันส์ 14/03/2563 450,000 450,000 401,767 401,767 89.28 100.00 65.00 40.00 65.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.244) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหน่วยสูบน้ำที่ 2 โรงสูบที่ 2 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ตากออก บ้านตาก ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 21,160 12/03/2563 21,160 บริษัท ตากเคที แอนด์ซันส์ 14/03/2563 500,000 500,000 477,481 477,481 95.50 100.00 65.00 40.00 65.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.245) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหน่วยสูบน้ำที่ 3 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลเกาะตะเภาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 21,160 12/03/2563 21,160 บริษัท ตากเคที แอนด์ซันส์ 14/03/2563 500,000 500,000 464,489 464,489 92.90 100.00 65.00 40.00 65.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.246) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหน่วยสูบน้ำที่ 6 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 วังหิน เมืองตาก ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 7,927 13/03/2563 7,927 บริษัท ตากเคที แอนด์ซันส์ 14/03/2563 450,000 450,000 418,083 418,083 92.91 100.00 65.00 40.00 65.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.247) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหน่วยสูบน้ำที่ 8 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 หนองบัวใต้ เมืองตาก ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 11,890 13/03/2563 11,890 บริษัท ตากเคที แอนด์ซันส์ 14/03/2563 400,000 400,000 370,055 370,055 92.51 100.00 65.00 40.00 65.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.248) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 วังหิน เมืองตาก ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 10,580 12/03/2563 10,580 บริษัท ตากเคที แอนด์ซันส์ 14/03/2563 293,244 293,244 249,445 249,445 85.06 100.00 65.00 40.00 65.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.249) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ตากออก บ้านตาก ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 10,430 13/03/2563 10,430 บริษัท ตากเคที แอนด์ซันส์ 14/03/2563 300,000 300,000 216,383 216,383 72.13 100.00 65.00 40.00 65.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.250) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานตาก ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 พะวอ แม่สอด ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 189,300 20/03/2563 189,300 หจก.โกเฮง 20/03/2563 996,700 996,700 995,098 995,098 99.84 35.00 30.00 25.00 30.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.251) ซ่อมแซมฝายช่องแคบพร้อมระบบส่งน้ำ 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ช่องแคบ พบพระ ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 33,538 04/02/2563 33,538 หจก.โกเฮง 14/03/2563 794,861 794,861 529,366 529,366 66.60 40.00 40.00 30.00 40.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.252) ซ่อมแซมฝายบ้านรวมไทยพัฒนา 14 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลวาเลย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 วาเล่ย์ พบพระ ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 93,603 04/02/2563 93,603 หจก.แม่สอดชลกิจ 14/03/2563 685,145 685,145 479,177 479,177 69.94 80.00 40.00 40.00 40.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.253) ซ่อมแซมฝายบ้านอุ้มเปี้ยม 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลคีรีราษฏร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 345,853 17/02/2563 345,853 หจก.แม่สอดชลกิจ 14/03/2563 596,070 596,070 490,366 490,366 82.27 100.00 70.00 45.00 70.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.254) ซ่อมแซมฝายวาเลย์พร้อมระบบส่งน้ำ 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 800,000 800,000 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 29,754 04/02/2563 29,754 หจก.แม่สอดชลกิจ 14/03/2563 799,654 799,654 243,178 243,178 30.41 35.00 40.00 25.00 40.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.255) ซ่อมแซมฝายห้วยน้ำหนักพร้อมระบบส่งน้ำ 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลคีรีราษฏร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 11,108 17/02/2563 11,108 หจก.โกเฮง 14/03/2563 899,560 899,560 599,644 599,644 66.66 35.00 40.00 25.00 40.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.256) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเขื่อนทดน้ำโกกโก่ 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 แม่กาษา แม่สอด ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 4,172 13/03/2563 4,172 บริษัท ตากเคที แอนด์ซันส์ 14/03/2563 400,000 400,000 350,421 350,421 87.61 100.00 65.00 40.00 65.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.258) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายแม่กลอง 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 โมโกร อุ้มผาง ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 284,263 02/03/2563 284,263 ร้าน สมานคอนกรีต 14/03/2563 1,706,795 1,706,795 1,084,682 1,084,682 63.55 50.00 30.00 25.00 30.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.259) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายซอย 1 ขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 9 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 สามเงา สามเงา ตาก 29/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 30,112 18/03/2563 30,112 สหกรณ์การเกษตร บ้านตาก 20/03/2563 484,800 484,800 461,186 461,186 95.13 100.00 30.00 40.00 30.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.260) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 3 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 29/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 19,720 18/03/2563 19,720 สหกรณ์การเกษตร บ้านตาก 20/03/2563 350,000 350,000 324,649 324,649 92.76 100.00 35.00 40.00 35.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.261) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายซอย 2 ซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 3 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 29/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 28,200 18/03/2563 28,200 สหกรณ์การเกษตร บ้านตาก 20/03/2563 390,675 390,675 382,008 382,008 97.78 100.00 30.00 40.00 30.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.262) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่ หน่วยสูบน้ำที่ 10 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 สามเงา สามเงา ตาก 29/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 44,750 18/03/2563 44,750 สหกรณ์การเกษตร บ้านตาก 20/03/2563 600,000 600,000 285,424 285,424 47.57 100.00 45.00 40.00 45.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.263) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 2 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ตากออก บ้านตาก ตาก 29/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 75,457 13/03/2563 75,457 สหกรณ์การเกษตร บ้านตาก 14/03/2563 950,000 950,000 416,519 416,519 43.84 35.00 45.00 25.00 45.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.264) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 3 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 29/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 86,715 13/03/2563 86,715 สหกรณ์การเกษตร บ้านตาก 20/03/2563 1,200,000 1,200,000 432,046 432,046 36.00 50.00 50.00 25.00 50.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.265) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 9 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สามเงา สามเงา ตาก 29/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 80,639 13/03/2563 80,639 สหกรณ์การเกษตร บ้านตาก 20/03/2563 1,000,000 1,000,000 368,851 368,851 36.89 35.00 50.00 25.00 50.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.266) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 2 หน่วยสูบน้ำที่ 2 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 870,000 870,000 870,000 870,000 ตากออก บ้านตาก ตาก 29/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 54,859 13/03/2563 54,859 สหกรณ์การเกษตร บ้านตาก 14/03/2563 870,000 870,000 212,943 212,943 24.48 35.00 50.00 25.00 50.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.267) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 2 หน่วยสูบน้ำที่ 3 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 29/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 49,103 13/03/2563 49,103 สหกรณ์การเกษตร บ้านตาก 14/03/2563 650,000 650,000 237,369 237,369 36.52 100.00 45.00 40.00 45.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.268) ซ่อมแซมสะพานอาคารระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 113,050 18/03/2563 113,050 หจก.โกเฮง 20/03/2563 150,000 150,000 132,457 132,457 88.30 100.00 5.00 85.00 5.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.269) ซ่อมแซมหินทิ้งลาดด้านหน้าอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 630,000 630,000 ป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 34,820 21/02/2563 34,820 หจก.โกเฮง 14/03/2563 630,000 630,000 276,380 276,380 43.87 45.00 50.00 20.00 50.00 05/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (1.270) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 2 1 แห่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลคีรีราษฏร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 342,857 17/02/2563 342,857 หจก.โกเฮง 14/03/2563 690,903 690,903 554,768 554,768 80.30 90.00 70.00 45.00 70.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (30) ปรับปรุงฝายหนองแขมพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 32,690,000 32,690,000 แม่ท้อ เมืองตาก ตาก 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 19,660 18/03/2563 19,660 บริษัท สรรพกิจ เอสเค (1991)จำกัด 20/03/2563 31,255,420 31,255,420 3,701,468 3,701,468 11.84 30.00 6.00 15.00 6.00 05/05/2563 1,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก (75) อาคารรับน้ำด้านท้ายแก้มลิงหนองจระเข้ ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 26,815,000 26,815,000 26,815,000 26,815,000 ยกกระบัตร สามเงา ตาก 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 82,524 11/03/2563 82,524 บริษัท ตากเคที แอนด์ซันส์ 20/03/2563 25,411,683 25,411,683 2,127,771 2,127,771 8.37 25.00 5.00 15.00 5.00 05/05/2563 1,200 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก โครงการฝายพร้อมระบบส่งน้ำโรงเรียนบ้านตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา 1 จ.ตาก งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,932,600 7,932,600 7,932,600 7,932,600 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก 07/08/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/09/2562 231,959 03/09/2562 231,959 หจก.แม่สอดชลกิจ จำกัด 27/11/2562 7,932,600 7,932,600 6,703,707 6,703,707 84.51 100.00 100.00 100.00 100.00 31/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก ซ่อมแซมฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเลอตอ(โครงการหลวงเลอต เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 399,705 399,705 แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก 29/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2562 9,949 08/11/2562 9,949 บจก.แม่สอดปิโตรเลียม 02/01/2563 400,000 400,000 399,468 399,468 99.87 0.00 100.00 0.00 100.00 31/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 299,747 299,747 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 29/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2562 13,928 08/11/2562 13,928 บจก.แม่สอดปิโตรเลียม 02/01/2563 300,000 300,000 277,754 277,754 92.58 0.00 100.00 0.00 100.00 31/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 199,662 199,662 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 29/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2562 9,949 08/11/2562 9,949 บจก.แม่สอดปิโตรเลียม 02/01/2563 200,000 200,000 196,951 196,951 98.48 0.00 100.00 0.00 100.00 31/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย1L-1R-LMCอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 199,662 199,662 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 29/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2562 9,949 08/11/2562 9,949 บจก.แม่สอดปิโตรเลียม 02/01/2563 200,000 200,000 171,588 171,588 85.79 0.00 100.00 0.00 100.00 31/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานตาก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 41,600 41,600 วังหิน เมืองตาก ตาก 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 41,600 10/01/2563 41,600 หจก.ตากคอมพิวเตอร์ 14/03/2563 41,600 41,600 41,600 41,600 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 31/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) โครงการชลประทานตาก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 17,800 17,800 วังหิน เมืองตาก ตาก 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 17,800 10/01/2563 17,800 หจก.ตากคอมพิวเตอร์ 14/03/2563 17,800 17,800 17,800 17,800 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 31/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานตาก เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานตาก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,300 6,300 วังหิน เมืองตาก ตาก 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 6,300 10/01/2563 6,300 หจก.ตากคอมพิวเตอร์ 14/03/2563 6,300 6,300 6,300 6,300 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 31/03/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)