ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 12:47:15]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.1.87) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,319,100 2,319,100 2,319,100 2,319,100 ป่าแมต เมือง แพร่ 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 29,954 07/11/2561 29,954 หจก.เพ็ญบางจากเซอร์วิส 09/11/2561 2,319,100 2,319,100 1,889,357 1,889,357 81.47 90.00 85.00 90.00 85.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.1.95) บริหารการส่งน้ำ.โครงการชลประทานแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 422,000 422,000 422,000 422,000 ป่าแมต เมือง แพร่ 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 98,870 14/11/2561 98,870 หจก.เพ็ญบางจากเซอร์วิส 14/11/2561 422,000 422,000 288,278 288,278 68.31 80.00 65.00 80.00 65.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.3.20) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการชลประทานแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ป่าแมต เมือง แพร่ 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2562 16,020 23/01/2562 16,020 หจก.เพ็ญบางจากเซอร์วิส 23/01/2562 1,500,000 1,500,000 1,351,429 1,351,429 90.10 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.232) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 250,800 250,800 ป่าแมต เมือง แพร่ 09/11/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX 95,000 27/02/2562 95,000 30 04/03/2562 05/04/2562 กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยรัง 27/02/2562 95,000 500,000 485,400 14,600 405,542 391,502 14,040 81.11 0.00 80.00 0.00 80.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 3.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,708,000 3,708,000 น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ ติดปัญหาอื่นๆ 1.อยู่ระหว่างแก้ไขประมาณการ รออัตราราคาต่อหน่วยจากกรมบัญชีกลาง 2.อยู่ระหว่างทดสอบ C.B.R. ตามข้อกำหนดขอแบบมาตาฐาน 3.อยู่ระหว่างรอราคา ค่าน้ำยางพาราผสมสารเพิ่มจากบริษัทที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์จากการยางแห่งประเทศไทย(3บริษัท) 4.อัตรราคางานตามประกาศคณะกรรมการราคากลางเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางานก่อสร้างฉบับที่ 2 จะมีผลต่อระยะทางที่จะก่อสร้างซึ่งจะทำให้ระยะทางตามรายการงานลดลงทำให้รายชื่องานที่ปรากฏตามแผนงานไม่ตรงกับระยะจริงที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจึงต้องมีการขอแก้ไขชื่องานใหม่ก่อนจึงจะสามารถดำเนินการด้านพัสดุได้ 21/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ถาง ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 4.500 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,562,000 5,562,000 บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ ติดปัญหาอื่นๆ 1.อยู่ระหว่างแก้ไขประมาณการ รออัตราราคาต่อหน่วยจากกรมบัญชีกลาง 2.อยู่ระหว่างทดสอบ C.B.R. ตามข้อกำหนดขอแบบมาตาฐาน 3.อยู่ระหว่างรอราคา ค่าน้ำยางพาราผสมสารเพิ่มจากบริษัทที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์จากการยางแห่งประเทศไทย(3บริษัท) 4.อัตรราคางานตามประกาศคณะกรรมการราคากลางเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางานก่อสร้างฉบับที่ 2 จะมีผลต่อระยะทางที่จะก่อสร้างซึ่งจะทำให้ระยะทางตามรายการงานลดลงทำให้รายชื่องานที่ปรากฏตามแผนงานไม่ตรงกับระยะจริงที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจึงต้องมีการขอแก้ไขชื่องานใหม่ก่อนจึงจะสามารถดำเนินการด้านพัสดุได้ 28/06/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบง ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 2.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,379,300 2,379,300 ห้วยอ้อ ลอง แพร่ ติดปัญหาอื่นๆ 1.อยู่ระหว่างแก้ไขประมาณการ รออัตราราคาต่อหน่วยจากกรมบัญชีกลาง 2.อยู่ระหว่างทดสอบ C.B.R. ตามข้อกำหนดขอแบบมาตาฐาน 3.อยู่ระหว่างรอราคา ค่าน้ำยางพาราผสมสารเพิ่มจากบริษัทที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์จากการยางแห่งประเทศไทย(3บริษัท) 4.อัตรราคางานตามประกาศคณะกรรมการราคากลางเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางานก่อสร้างฉบับที่ 2 จะมีผลต่อระยะทางที่จะก่อสร้างซึ่งจะทำให้ระยะทางตามรายการงานลดลงทำให้รายชื่องานที่ปรากฏตามแผนงานไม่ตรงกับระยะจริงที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจึงต้องมีการขอแก้ไขชื่องานใหม่ก่อนจึงจะสามารถดำเนินการด้านพัสดุได้ 28/06/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หละ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ระยะทาง 1.450 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,245,400 2,245,400 สรอย วังชิ้น แพร่ ติดปัญหาอื่นๆ 1.อยู่ระหว่างแก้ไขประมาณการ รออัตราราคาต่อหน่วยจากกรมบัญชีกลาง 2.อยู่ระหว่างทดสอบ C.B.R. ตามข้อกำหนดขอแบบมาตาฐาน 3.อยู่ระหว่างรอราคา ค่าน้ำยางพาราผสมสารเพิ่มจากบริษัทที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์จากการยางแห่งประเทศไทย(3บริษัท) 4.อัตรราคางานตามประกาศคณะกรรมการราคากลางเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางานก่อสร้างฉบับที่ 2 จะมีผลต่อระยะทางที่จะก่อสร้างซึ่งจะทำให้ระยะทางตามรายการงานลดลงทำให้รายชื่องานที่ปรากฏตามแผนงานไม่ตรงกับระยะจริงที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจึงต้องมีการขอแก้ไขชื่องานใหม่ก่อนจึงจะสามารถดำเนินการด้านพัสดุได้ 28/06/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สอง ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 4.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,944,000 4,944,000 เตาปูน สอง แพร่ ติดปัญหาอื่นๆ 12/07/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.128) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 35,000 35,000 35,000 35,000 ป่าแมต เมือง แพร่ 20/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2562 4,712 05/03/2562 4,712 หจก.เพ็ญบางจากเซอร์วิส 05/03/2562 13,875 13,875 9,962 9,962 71.80 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.168.554) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง โครงการชลประทานแพร่ ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 30,500 06/11/2561 30,500 หจก.เพ็ญบางจากเซอร์วิส 09/11/2561 3,196,468 3,196,468 3,185,737 3,185,737 99.66 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.168.555) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ โครงการฝายทุ่งไผ่ โครงการชลประทานแพร่ ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 เตาปูน สอง แพร่ 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 12,200 06/11/2561 12,200 หจก.เพ็ญบางจากเซอร์วิส 09/11/2561 2,498,585 2,498,585 2,493,644 2,493,644 99.80 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.168.556) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอง โครงการชลประทานแพร่ ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 เตาปูน สอง แพร่ 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12,080 07/11/2561 12,080 หจก.เพ็ญบางจากเซอร์วิส 10/01/2562 4,413,563 4,413,563 4,387,327 4,387,327 99.41 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.168.557) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ โครงการฝายห้วยบาตร โครงการชลประทานแพร่ ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,450,000 3,450,000 3,450,000 3,450,000 ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 30,500 05/11/2561 30,500 หจก.เพ็ญบางจากเซอร์วิส 09/11/2561 3,274,143 3,274,143 3,255,886 3,255,886 99.44 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.168.558) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ถาง โครงการชลประทานแพร่ ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,550,000 3,550,000 3,550,000 3,550,000 บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 30,500 05/11/2561 30,500 หจก.เพ็ญบางจากเซอร์วิส 09/11/2561 3,548,863 3,548,863 3,516,104 3,516,104 99.08 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.168.559) ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ถาง โครงการชลประทานแพร่ ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/01/2562 10,520 11/01/2562 10,520 หจก.เพ็ญบางจากเซอร์วิส 16/01/2562 2,682,284 2,682,284 2,652,727 2,652,727 98.90 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.168.560) ซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องกว้านบานระบายในระบบส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง โครงการชลประทานแพร่ ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 256,084 29/10/2561 256,084 หจก.แพร่ บารมี 09/11/2561 589,223 589,223 589,223 589,223 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.168.561) ซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องกว้านบานระบายในระบบส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอง โครงการชลประทานแพร่ ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 เตาปูน สอง แพร่ 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 83,527 16/11/2561 83,527 หจก.เพ็ญบางจากเซอร์วิส 21/11/2561 787,484 787,484 787,484 787,484 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.174.5) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยช้างล้วง โครงการชลประทานแพร่ ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 1,400,700 1,400,700 ห้วยหม้าย สอง แพร่ 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/11/2561 09/11/2561 16/11/2561 04/12/2561 792,861 14/01/2562 792,861 60 13/02/2562 13/02/2562 14/04/2562 หจก. ปุ๊กปลื้มการก่อสร้าง 13/02/2562 1,411,787 792,861 792,861 792,861 792,861 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (4.11) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่สาย (ไซฟ่อนแม่สาย) ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 18,000,000 18,000,000 18,000,000 550,000 17,450,000 บ้านกาศ สูงเม่น แพร่ 07/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 211,260 07/11/2561 211,260 หจก.เพ็ญบางจากเซอร์วิส 26/03/2562 15,659,342 398,000 15,261,341 13,130,918 13,130,918 83.85 70.00 75.00 70.00 75.00 06/08/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำยม 3,950 658 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดรั่ว อ.วังชิ้น จ.แพร่ งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 45,300,000 45,300,000 วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 10/05/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/05/2562 28,800 27/05/2562 28,800 หจก.เพ็ญศรีบางจาก 10/06/2562 45,196,300 45,196,300 6,470,867 6,470,867 14.32 30.00 15.00 30.00 15.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด โครงการชลประทานแพร่ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,800 20,800 20,800 20,800 ป่าแมต เมือง แพร่ 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 20,800 19/11/2561 20,800 หจก.เวิลด์ไวด์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 23/01/2562 20,800 20,800 20,800 20,800 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โครงการชลประทานแพร่ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 957,000 957,000 957,000 957,000 ป่าแมต เมือง แพร่ 12/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/11/2561 09/11/2561 19/11/2561 952,300 952,300 บ.แสงฟ้่าอีซูซุ 23/01/2562 957,000 957,000 957,000 957,000 957,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (crane) 3 ตัน จำนวน 1 คัน โครงการชลประทานแพร่ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ป่าแมต เมือง แพร่ 12/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/12/2561 19/12/2561 27/12/2561 2,140,000 2,140,000 บ.ท็อปเบสท์ มอเตอร์เซลส์ จำกัด 23/01/2562 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำฝั่งขวาและฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแม่มาน งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 37,353,000 37,353,000 33,135,000 32,170,000 965,000 หัวฝาย สูงเม่น แพร่ 03/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/05/2561 10/07/2561 13/07/2561 24/07/2561 22,381,759 27/08/2561 22,381,759 60 04/11/2561 04/09/2561 02/11/2561 บ.ศักดาพร จำกัด 20/11/2561 23,053,211 22,549,355 22,549,355 22,549,355 22,549,355 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/12/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำฝั่งขวาฝายท่าช้าง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 11,455,000 11,455,000 8,771,000 8,516,000 255,000 ป่าแดง เมือง แพร่ 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/05/2561 01/06/2561 18/06/2561 21/06/2561 5,100,000 26/07/2561 5,100,000 45 30/08/2561 30/08/2561 13/10/2561 หจก.รุ่งโพธิ์ สลิตา 20/11/2561 8,516,000 5,163,548 5,163,548 5,163,548 5,163,548 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/12/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ ปรับปรุงถนนรอบบริเวณโครงการชลประทานแพร่ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,379,000 2,379,000 1,795,000 1,745,000 50,000 ป่าแมต เมือง แพร่ 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/05/2561 04/06/2561 08/06/2561 12/06/2561 1,670,000 26/07/2561 1,670,000 30 28/08/2561 28/08/2561 28/09/2561 หจก.แพร่มีรัตน 20/11/2561 1,745,000 1,678,583 1,678,583 1,678,583 1,678,583 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/12/2561

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)7 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 33 ครั้ง