ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 09 ก.ค. 2563 เวลา 06:02:06]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.81) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานแพร่ ระยะทาง 12.30 กม. ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 372,700 372,700 372,700 372,700 ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่ 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 39,680 05/03/2563 39,680 หจก.เพ็ญศรีบางจาก 10/03/2563 372,700 372,700 248,796 248,796 66.75 100.00 15.00 100.00 15.00 14/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.381) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานแพร่ พื้นที่ชลประทาน 139,383 ไร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพแร่่ จังหวัดแพร่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 494,400 494,400 422,000 422,000 ป่าแมต เมือง แพร่ 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 14,072 05/03/2563 14,072 หจก.เพ็ญศรีบางจาก 10/03/2563 422,000 422,000 154,020 154,020 36.50 80.00 5.00 80.00 5.00 14/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.385) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 1,100 ไร่ โครงการชลประทานแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,084,500 4,084,500 4,084,500 4,084,500 ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่ 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 118,220 03/03/2563 118,220 บ.พลกฤตเซอร์วิสเอ็นเนอร์ยี่ จก. 10/03/2563 2,319,100 2,319,100 794,751 794,751 34.27 80.00 15.00 80.00 15.00 14/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.868) กำจัดวัชพืชในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงและบำรุงรักษาที่ 1-3 ปริมาณ 108 ไร่ โครงการชลประทานแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 335,200 335,200 335,200 335,200 ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่ 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 4,996 05/03/2563 4,996 หจก.เพ็ญศรีบางจาก 16/06/2563 335,200 335,200 198,800 198,800 59.31 60.00 5.00 60.00 5.00 14/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.135) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการบ้านพัก โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ถาง 1 งาน โครงการชลประทานแพร่ ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 24/12/2562 11/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 59,987 04/03/2563 59,987 หจก.เพ็ญศรีบางจาก 10/03/2563 940,583 940,583 389,414 389,414 41.40 100.00 15.00 100.00 15.00 14/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.136) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการบ้านพัก โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอง 1 งาน โครงการชลประทานแพร่ ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 เตาปูน สอง แพร่ 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 20,250 05/03/2563 20,250 หจก.เพ็ญศรีบางจาก 10/03/2563 662,857 662,857 661,557 661,557 99.80 100.00 15.00 100.00 15.00 14/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (35) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำป๋างจาว ระยะทาง 0.90 กม. โครงการชลประทานแพร่ 1 แห่ง ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 สรอย วังชิ้น แพร่ 24/12/2562 24/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 59,400 18/03/2563 59,400 หจก.เพ็ญศรีบางจาก 18/03/2563 12,122,206 12,122,206 3,728,048 3,728,048 30.75 80.00 2.00 80.00 2.00 14/04/2563 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (36) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยรัง ระยะทาง 1.58 กม. โครงการชลประทานแพร่ 1 แห่ง ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 เตาปูน สอง แพร่ 24/12/2562 06/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 183,780 10/03/2563 183,780 หจก.เพ็ญศรีบางจาก 10/03/2563 19,517,008 19,517,008 5,594,470 5,594,470 28.66 80.00 5.00 80.00 5.00 14/04/2563 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.216) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น 1 งาน ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่ 25/12/2562 05/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 48,500 20/03/2563 48,500 หจก.เพ็ญศรีบางจาก 20/03/2563 1,430,053 1,430,053 1,387,385 1,387,385 97.02 0.00 10.00 0.00 10.00 14/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.217) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แฮต 1 งาน ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 น้ำรัด หนองม่วงไข่ แพร่ 25/12/2562 05/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 118,220 03/03/2563 118,220 บ.พลกฤตเซอร์วิสเอ็นเนอร์ยี่ จก. 10/03/2563 3,160,418 3,160,418 1,979,819 1,979,819 62.64 0.00 10.00 0.00 10.00 14/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.218) ซ่อมแซมหินเรียงท้ายอาคารระบายน้ำล้น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะงอนใน 1 แห่ง ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ 25/12/2562 05/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 69,995 03/03/2563 69,995 บ.พลกฤตเซอร์วิสเอ็นเนอร์ยี่ จก. 10/03/2563 1,252,985 1,252,985 577,497 577,497 46.09 0.00 15.00 0.00 15.00 14/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.219) ซ่อมแซมอาคารทางระบายน้ำล้น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปานปกกะโล้ง 1 แห่ง ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 25/12/2562 05/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 99,980 18/03/2563 99,980 หจก.เพ็ญศรีบางจาก 18/03/2563 1,503,038 1,503,038 988,048 988,048 65.74 0.00 10.00 0.00 10.00 14/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.1658) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝายหนองดู่ 1 แห่ง โครงการชลประทานแพร่ ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 24,750 09/03/2563 24,750 หจก.เพ็ญศรีบางจาก 10/03/2563 444,420 444,420 442,508 442,508 99.57 0.00 15.00 0.00 15.00 14/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.1659) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายระบบส่งน้ำฝายท่าช้าง 1 แห่ง โครงการชลประทานแพร่ ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 22,500 09/03/2563 22,500 หจก.เพ็ญศรีบางจาก 10/03/2563 350,175 350,175 338,232 338,232 96.59 0.00 15.00 0.00 15.00 14/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.1677) ซ่อมแซมฝายและอาคารประกอบฝายแม่จองไฟ 1 งาน โครงการชลประทานแพร่ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ห้วยอ้อ ลอง แพร่ 24/12/2562 16/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 59,400 19/03/2563 59,400 หจก.เพ็ญศรีบางจาก 19/03/2563 1,811,304 1,811,304 543,804 543,804 30.02 0.00 5.00 0.00 5.00 14/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.1679) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านใหม่จัดสรร 1 งาน โครงการชลประทานแพร่ ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ 25/12/2562 05/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 53,250 12/03/2563 53,250 หจก.เพ็ญศรีบางจาก 12/03/2563 1,794,193 1,794,193 941,818 941,818 52.49 0.00 20.00 0.00 20.00 14/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.1680) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่มาน 1 งาน โครงการชลประทานแพร่ ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 หัวฝาย สูงเม่น แพร่ 25/12/2562 16/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 48,500 20/03/2563 48,500 หจก.เพ็ญศรีบางจาก 20/03/2563 3,243,558 3,243,558 2,174,615 2,174,615 67.04 0.00 10.00 0.00 10.00 14/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.1681) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำแม่หละ 1 งาน โครงการชลประทานแพร่ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สรอย วังชิ้น แพร่ 24/12/2562 16/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 48,500 20/03/2563 48,500 หจก.เพ็ญศรีบางจาก 20/03/2563 2,745,614 2,745,614 2,186,109 2,186,109 79.62 0.00 5.00 0.00 5.00 14/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.1682) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำแม่ปานแล้ง 1 งาน โครงการชลประทานแพร่ ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 25/12/2562 16/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 99,680 19/03/2563 99,680 หจก.เพ็ญศรีบางจาก 19/03/2563 2,227,401 2,227,401 1,513,400 1,513,400 67.94 0.00 10.00 0.00 10.00 14/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.1683) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำแม่ยางน้อย 1 งาน โครงการชลประทานแพร่ ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง แพร่ 25/12/2562 05/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 32,175 04/03/2563 32,175 หจก.เพ็ญศรีบางจาก 10/03/2563 1,791,995 1,791,995 1,159,737 1,159,737 64.72 0.00 20.00 0.00 20.00 14/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.1684) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยกาล 1 งาน โครงการชลประทานแพร่ ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ห้วยหม้าย สอง แพร่ 25/12/2562 05/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 53,250 12/03/2563 53,250 หจก.เพ็ญศรีบางจาก 12/03/2563 2,287,283 2,287,283 1,316,735 1,316,735 57.57 0.00 10.00 0.00 10.00 14/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.1685) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยบง 1 งาน โครงการชลประทานแพร่ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ห้วยอ้อ ลอง แพร่ 24/12/2562 16/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 48,500 20/03/2563 48,500 หจก.เพ็ญศรีบางจาก 20/03/2563 1,875,256 1,875,256 1,718,563 1,718,563 91.64 0.00 10.00 0.00 10.00 14/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.1692) ซ่อมแซมอาคารท่อส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เกี่ยม 1 แห่ง โครงการชลประทานแพร่ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ห้วยอ้อ ลอง แพร่ 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 11,700 09/03/2563 11,700 หจก.เพ็ญศรีบางจาก 10/03/2563 345,788 345,788 308,122 308,122 89.11 0.00 5.00 0.00 5.00 14/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ (1.70) ปรับปรุงท่อเชื่อม Siphon กม.3+010 คลอง LMC (หน้าเทศบาลตำบลบ้านเวียง) โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ถาง 1 งาน ตำบลบ้านเวียงอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,458,000 3,458,000 3,458,000 3,458,000 บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 25/12/2562 14/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 118,200 04/03/2563 118,200 บ.พลกฤตเซอร์วิสเอ็นเนอร์ยี่ จก. 10/03/2563 3,278,349 3,278,349 1,658,889 1,658,889 50.60 70.00 10.00 70.00 10.00 14/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดรั่ว งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 45,196,300 45,196,300 42,438,860 42,438,860 วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 10/05/2562 12/08/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/08/2562 22/08/2562 23/08/2562 17/09/2562 1,103,248 17/09/2562 1,103,248 60 17/09/2562 17/09/2562 18/11/2562 หจก.ชโนทัย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/07/2562 53,604 03/07/2562 53,604 หจก.แพร่วัชนะผล 25/11/2562 1,611,000 42,438,860 42,438,860 32,780,729 32,780,729 77.24 0.00 100.00 0.00 100.00 31/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการชลประทานแพร่ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,025,000 1,025,000 ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่ 15/10/2562 28/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2562 28/10/2562 07/11/2562 20/11/2562 823,900 23/01/2563 823,900 60 24/01/2563 24/01/2563 23/03/2563 บ.สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด 10/03/2563 1,025,000 823,900 823,900 823,900 823,900 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/04/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ โครงการชลประทานแพร่ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,500,000 2,500,000 ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่ 15/10/2562 28/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2562 28/10/2562 07/11/2562 20/11/2562 1,700,000 23/01/2563 1,700,000 60 24/01/2563 24/01/2563 23/03/2563 บ.ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลศ์ จำกัด 10/03/2563 2,500,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/04/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการชลประทานแพร่ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 982,000 982,000 ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่ 15/10/2562 30/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2562 28/10/2562 07/11/2562 20/11/2562 904,000 23/01/2563 904,000 60 24/01/2563 24/01/2563 23/03/2563 บ.อีซูซุชัยนาท จำกัด 10/03/2563 982,000 904,000 904,000 904,000 904,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/04/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานแพร่ รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการชลประทานแพร่ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,570,000 1,570,000 ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่ 15/10/2562 30/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2562 28/10/2562 07/11/2562 20/11/2562 1,410,000 23/01/2563 1,410,000 60 24/01/2563 24/01/2563 23/03/2563 บ.อีซูซุชัยนาท จำกัด 10/03/2563 1,570,000 1,410,000 1,410,000 1,410,000 1,410,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/04/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)