ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 2563 เวลา 21:35:57]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.126) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,082,000 1,082,000 1,082,000 1,082,000 ในเขตจ.ลำปาง จ.สุโขทัย 27/08/2562 23/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/03/2563 482,600 30/03/2563 482,600 หจก.ชโนทัย 30/03/2563 1,074,327 1,074,327 1,074,328 1,074,328 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.533) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทานสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,306,200 2,306,200 2,306,000 2,306,000 บ้านหลุม เมือง .สุโขทัย 27/08/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 85,080 25/03/2563 85,080 สุโขทัยนคร ปิโตรเลียม 26/03/2563 2,306,000 2,306,000 2,098,290 2,098,290 90.99 100.00 98.00 100.00 98.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.968) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำโดยแรงคนในเขตโครงการ ปริมาณ 116 ไร่ โครงการชลประทานสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 380,100 380,100 377,000 377,000 อ.เมือง, อ.สวรรคโลก, อ.ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 27/08/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 72,186 31/03/2563 72,186 ค่าจ้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/04/2563 375,707 375,707 375,707 375,707 100.00 100.00 98.00 100.00 98.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (3) บำรุงรักษาโครงการชลประทานสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,349,000 15,349,000 13,311,000 13,311,000 บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย 06/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 95,840 20/03/2563 95,840 สุโขทัย แสงอุปกรณ์ 26/03/2563 13,308,854 13,308,854 12,859,248 12,859,248 96.62 100.00 98.00 100.00 98.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.185) ซ่อมแซมถนนคันคลองสาย D1 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองข้างใน โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,086,400 1,086,400 1,100,000 1,070,000 30,000 ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทัย 18/09/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/01/2563 06/01/2563 16/01/2563 21/01/2563 658,992 10/03/2563 658,992 45 24/03/2563 24/03/2563 07/05/2563 หสม.สายลมพูนทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 12,800 20/03/2563 12,800 บ.เทคโนเซอร์เวย์ 08/05/2563 678,192 658,992 19,200 678,192 658,992 19,200 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.276) ซ่อมแซมหินเรียงทรบ. โครงการปรับปรุงบึงใหญ่ ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ตาลเตี้ย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 18/09/2562 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/12/2562 143,980 03/03/2563 143,980 หจก.ต้นประสงค์ 16/03/2563 786,864 786,864 786,864 786,864 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.2633) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 10L-RMC โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,361,000 639,000 บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 16/09/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/02/2563 12/02/2563 18/02/2563 677,996 23/04/2563 677,996 60 13/05/2563 13/05/2563 11/07/2563 หจก.ไกรลาศ โยธาการ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 98,600 05/03/2563 98,600 สุโขทัย แสงอุปกรณ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/05/2563 1,302,792 677,996 624,796 1,302,627 677,996 624,631 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.2634) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 11L-RMC โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,400,000 1,400,000 1,400,000 399,000 1,001,000 บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 01/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 12/02/2563 397,398 26/03/2563 397,398 60 08/04/2563 08/04/2563 06/06/2563 หจก.ชโนทัย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 200,600 05/03/2563 200,600 สุโขทัย แสงอุปกรณ์ 08/05/2563 1,393,483 397,398 996,085 1,393,483 397,398 996,085 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.2635) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3R-5L-RMC โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 3,800,000 3,800,000 3,800,000 2,797,000 1,003,000 บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 01/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/02/2563 18/02/2563 1,159,990 20/03/2563 1,159,990 60 01/04/2563 01/04/2563 30/05/2563 หสม.เค.ดี.บี.การโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 139,400 05/03/2563 139,400 สุโขทัย แสงอุปกรณ์ 08/05/2563 2,131,657 1,160,000 971,657 2,131,510 1,159,990 971,520 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.2636) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 9L-RMC โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 466,000 734,000 บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 16/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 12/02/2563 463,550 26/03/2563 463,550 60 08/04/2563 08/04/2563 06/06/2563 หจก.ชโนทัย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 163,200 05/03/2563 163,200 สุโขทัย แสงอุปกรณ์ 08/05/2563 1,193,011 463,550 729,461 1,193,011 463,550 729,461 100.00 100.00 98.00 100.00 98.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.2652) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หลายตำบล หลายอำเภอ สุโขทัย 27/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ ไม่ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ ซึ่งได้โอนเงินกลับส่วนกลาง 20/12/2562 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.2665) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ทรบ.ชัยมงคลโครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 480,000 4,520,000 เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 13/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/03/2563 456,084 26/03/2563 456,084 120 15/04/2563 15/04/2563 12/08/2563 หจก.ชโนทัย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 43,540 24/03/2563 43,540 สุโขทัยนคร ปิโตรเลียม 08/05/2563 4,031,955 456,084 3,575,871 4,031,848 456,084 3,575,764 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.2666) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ทรบ.ท่าไม้แดงโครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 480,000 4,520,000 ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 13/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/03/2563 456,084 26/03/2563 456,084 120 15/04/2563 15/04/2563 12/08/2563 หจก.ชโนทัย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 43,540 24/03/2563 43,540 สุโขทัยนคร ปิโตรเลียม 08/05/2563 4,027,323 456,084 3,571,239 4,027,323 456,084 3,571,239 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.2667) ซ่อมแซมหินเรียงทรบ.คลองบางหวาน โครงการประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 18/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/12/2562 78,715 03/03/2563 78,715 หจก.ต้นประสงค์ 16/03/2563 287,875 287,875 287,875 287,875 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.2670) ซ่อมแซมหินเรียงอาคารลดระดับน้ำ คลองระบายน้ำ D0 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองข้างใน โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทัย 18/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/12/2562 49,800 03/03/2563 49,800 หจก.ชโนทัย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/09/2563 247,502 247,502 247,502 247,502 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (23) ปรับปรุงและจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมลำน้ำแม่มอกและลำน้ำสาขา จังหวัดลำปางและจังหวัดสุโขทัย โครงการชลประทานสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 47,625,000 47,625,000 47,535,000 47,535,000 ทุ่งเสลี่ยม,บ้านใหม่ชัยมงคล,เมืองบางขลัง,บ้านไร่ ทุ่งเสลี่ยม,ศรีสำโรง,สวรรคโลก สุโขทัย 05/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/03/2563 13/03/2563 3,978,927 20/03/2563 3,978,927 หจก.ชโนทัย 24/03/2563 43,617,117 43,617,117 39,925,107 39,925,107 91.54 100.00 81.30 100.00 81.30 15/09/2563 8,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (25) โครงการปรับปรุงคลองต้นข้อพร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลปากแคว, ตาลเตี้ย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 95,000,000 95,000,000 95,000,000 48,894,000 46,106,000 ปากแคว,ตาลเตี้ย เมือง สุโขทัย 20/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/03/2563 19/03/2563 03/04/2563 07/04/2563 48,226,510 12/05/2563 48,226,510 240 02/06/2563 02/06/2563 28/01/2564 หจก.ลายหอยหินอ่อน วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/02/2563 12/03/2563 19/03/2563 1,551,826 20/03/2563 1,551,826 หจก.ชโนทัย 10/06/2563 82,473,010 48,226,510 34,246,500 19,946,256 7,233,976 12,712,279 24.19 100.00 19.45 100.00 19.45 15/09/2563 3,800 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย ซ่อมแซมคันคลองแม่น้ำยมน่าน,ยมสายเก่า จำนวน 4 แห่ง จังหวัดสุโขทัย โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 4,980,000 4,980,000 4,860,000 4,720,000 140,000 คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย 16/09/2562 วิธีคัดเลือก 18/09/2562 18/09/2562 20/09/2562 23/09/2562 4,594,580 25/09/2562 4,594,580 60 16/10/2562 14/12/2562 หจก.สามเพชร 02/12/2562 4,734,580 4,594,580 140,000 4,659,871 4,594,580 65,291 98.42 100.00 100.00 100.00 100.00 04/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย ทรบ.คลองตาแฟง พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 18,049,108 18,049,108 18,049,108 17,718,926 330,182 ทับผึ้ง ศรีสำโรง สุโขทัย 14/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/02/2562 15/03/2562 20/03/2562 20/03/2562 45,303,368 01/04/2562 45,303,368 210 18/04/2562 18/04/2562 13/11/2562 หจก.ลานหอยหินอ่อน 29/11/2562 18,049,108 17,718,926 330,182 18,048,643 17,718,926 329,717 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำแม่กองค่าย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 9,685,583 9,685,583 9,800,000 9,518,000 282,000 ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 17/09/2562 วิธีคัดเลือก 24/09/2562 9,406,583 26/09/2562 9,406,583 60 01/10/2562 15/12/2562 หจก.สามเพชร 02/12/2562 9,685,583 9,403,583 282,000 9,668,757 9,386,979 281,778 99.83 100.00 100.00 100.00 100.00 04/03/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สูง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 9,782,884 9,782,884 9,782,884 9,497,884 285,000 หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 17/09/2562 วิธีคัดเลือก 24/09/2562 9,497,884 26/09/2562 9,497,884 60 01/11/2562 30/12/2562 หจก.ตรีรัตน์ การโยธา (1992) 02/12/2562 9,782,884 9,497,884 285,000 9,733,652 9,465,641 268,011 99.50 100.00 100.00 100.00 100.00 04/03/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,994,640 1,994,640 1,994,640 1,936,640 58,000 บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 17/09/2562 วิธีคัดเลือก 24/09/2562 1,936,640 26/09/2562 1,936,640 30 01/11/2562 30/11/2562 หจก.ตรีรัตน์ การโยธา (1992) 02/12/2562 1,994,640 1,936,640 58,000 1,987,130 1,936,640 50,490 99.62 100.00 100.00 100.00 100.00 04/03/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย ปรับปรุงและจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมลำน้ำแม่มอกและลำน้ำสาขาจังหวัดลำปางและจังหวัดสุโขทัยตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 4,749,241 4,749,241 4,749,240 4,510,110 239,130 กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/01/2562 09/01/2562 25/01/2562 30/01/2562 4,510,111 26/02/2562 4,510,111 150 14/03/2562 14/03/2562 10/08/2562 หจก.เอกสิทธิ์เอ็นจอเนียริ่ง 29/11/2562 4,749,240 4,510,110 239,130 4,510,110 4,510,110 94.96 100.00 100.00 100.00 100.00 04/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย บำรุงรักษา โครงการชลประทานสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 239,130 239,130 239,130 239,130 บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย 07/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2562 239,130 239,130 238,230 238,230 99.62 100.00 100.00 100.00 100.00 04/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่มอกและลำน้ำสาขาจังหวัดลำปางและจังหวัดสุโขทัย เงินกันเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,131,513 2,857,813 ลำปาง,สุโขทัย วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/02/2559 26/02/2559 30/03/2559 31/03/2560 24,000,000 10/05/2559 24,000,000 240 01/06/2559 02/06/2559 26/01/2560 บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 11/12/2562 0.00 0.00 98.00 0.00 98.00 11/02/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำฝั่งขวาแม่น้ำยม-น่าน กม.1+720 เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000 20,000 ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย 23/09/2562 วิธีคัดเลือก 679,892 27/09/2562 679,892 30 12/11/2562 11/12/2562 หจก.ไกรลาศ โยธาการ 23/12/2562 699,892 679,892 20,000 699,872 679,892 19,980 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/02/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย ซ่อมแซมเสริมคันคลองส่งน้ำแม่น้ำยม-น่านกม.5+140 เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,000 9,000 คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 288,970 27/09/2562 288,970 30 12/11/2562 11/12/2562 หจก.ไกรลาศ โยธาการ 23/12/2562 297,970 288,970 9,000 296,070 288,970 7,100 99.36 100.00 100.00 100.00 100.00 11/02/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำแม่น้ำยม-น่าน กม.8+880 เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 14,000 14,000 คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 479,855 27/09/2562 479,855 30 12/11/2562 11/12/2562 หจก.ไกรลาศ โยธาการ 23/12/2562 493,855 479,855 14,000 493,055 479,855 13,200 99.84 100.00 100.00 100.00 100.00 11/02/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย ซ่อมแซมคันคลองแม่น้ำยมสายเก่า กม.8+300 ฝั่งซ้าย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000 20,000 ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย 23/09/2562 วิธีคัดเลือก 779,990 27/09/2562 779,990 30 16/10/2562 14/11/2562 หจก.เอกสิทธิ์เอ็นจิเนียริ่ง 23/12/2562 799,990 779,990 20,000 799,110 779,990 19,120 99.89 100.00 100.00 100.00 100.00 11/02/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย ซ่อมแซมตลิ่งคลองส่งน้ำแม่น้ำยมสายเก่า(คลองลัด) เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000 20,000 ปากน้ำ สวรรคโลก สุโขทัย 23/09/2562 วิธีคัดเลือก 941,437 27/09/2562 941,437 30 03/12/2562 01/01/2563 หจก.เอกสิทธิ์เอ็นจิเนียริ่ง 24/12/2562 961,437 941,437 20,000 958,693 941,437 17,202 99.71 100.00 100.00 100.00 100.00 11/02/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ โครงการชลประทานสุโขทัย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,500,000 2,500,000 บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย 26/09/2562 วิธีประกาศเชิญชวน สอบราคา 20/12/2562 1,799,000 1,799,000 1,799,000 1,799,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/04/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานสุโขทัย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 47,500 47,500 บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย 26/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 47,500 47,500 47,500 47,500 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานสุโขทัย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 51,600 51,600 บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย 26/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2562 51,600 51,600 51,600 51,600 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานสุโขทัย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,300 6,300 บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย 26/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2562 6,300 6,300 6,300 6,300 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) โครงการชลประทานสุโขทัย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,900 8,900 บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2562 8,900 8,900 8,900 8,900 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)