ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 17:57:45]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.1.98) บริหารการส่งน้ำ.โครงการชลประทานสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,079,000 2,079,000 2,079,000 2,079,000 ดำเนิการหลายจุด สุโขทัย 07/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 22,044 14/11/2561 22,044 สุโขทัยนคร ปิโตรเลียม 08/01/2562 2,079,000 2,079,000 606,676 606,676 29.18 100.00 90.00 100.00 90.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.3.22) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการชลประทานสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 943,000 943,000 ดำเนิการหลายจุด สุโขทัย 10/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2562 14,700 18/03/2562 14,700 ร้าน เอสวีเซอร์วิส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/03/2562 943,000 943,000 812,085 812,085 86.12 100.00 90.00 100.00 90.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (2) บำรุงรักษา โครงการชลประทานสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 14,783,500 14,783,500 14,780,000 14,780,000 ดำเนินการหลายจุด สุโขทัย 07/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2562 23,720 31/01/2562 23,720 อู่ช่างไก่ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/02/2562 10,553,300 10,553,300 6,038,607 6,038,607 57.22 95.00 90.00 95.00 90.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.73) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สูง ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 450,000 450,000 450,000 352,000 98,000 แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 02/10/2561 27/12/2561 330,684 15/01/2562 330,684 30 05/02/2562 06/02/2562 06/03/2562 หจก.ชโนทัย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2562 43,880 08/01/2562 43,880 หจก.ชโนทัย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/03/2562 426,764 330,684 96,080 422,546 330,684 91,862 99.01 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.74) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายโครงการพระราชดำริ ในเขตโครงการชลประทานสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,652,000 3,652,000 3,650,000 3,650,000 สุโขทัย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2561 48,320 15/11/2561 48,320 หจก.ชนาธิป เคหะภัณฑ์ 08/01/2562 3,419,779 3,419,779 3,257,876 3,257,876 95.27 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (24) ทรบ.คลองตาแฟง พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 69,000,000 69,000,000 69,000,000 68,093,932 906,068 ทับผึ้ง ศรีสำโรง สุโขทัย 14/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/02/2562 15/03/2562 20/03/2562 20/03/2562 45,303,368 01/04/2562 45,303,368 210 18/04/2562 19/04/2562 13/11/2562 หจก.ลานหอยหินอ่อน วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2562 83,310 27/03/2562 83,310 สุโขทัยนคร ปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/05/2562 46,209,437 45,303,369 906,068 7,072,948 6,795,505 277,443 15.31 100.00 34.79 100.00 34.79 20/08/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำยม 1,100 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.168.562) ซ่อมแซมถนนคันคลอง สาย D0 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองข้างใน โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 3,500,000 3,500,000 3,089,000 2,880,000 209,000 ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทัย 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน สอบราคา 02/11/2561 14/11/2561 20/11/2561 1,597,740 30/01/2562 1,597,740 90 08/02/2562 09/02/2562 08/05/2562 หจก.ไกรลาศ โยธาการ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/03/2562 1,645,640 1,597,740 47,900 1,641,345 1,597,740 43,605 99.74 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.168.563) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่มอก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 3,967,000 3,967,000 เวียงมอก เถิน ลำปาง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/12/2561 80,310 24/12/2561 80,310 สุโขทัยนคร ปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/01/2562 3,487,140 3,487,140 3,396,368 3,396,368 97.40 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.168.564) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบคลองส่งน้ำสาย RMC โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,200,000 2,200,000 2,200,000 1,432,000 768,000 บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 02/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/12/2561 08/01/2562 09/01/2562 667,200 08/02/2562 667,200 60 21/02/2562 22/02/2562 21/04/2562 หจก.ชโนทัย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/01/2562 32,203 25/01/2562 32,203 หจก.ชโนทัย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/03/2562 1,412,240 667,200 745,040 1,397,417 667,200 730,217 98.95 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.168.565) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองและคันคลองส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ ฝั่งขวา โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 3,500,000 3,500,000 3,500,000 2,837,000 663,000 บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 02/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/12/2561 02/01/2562 04/01/2562 1,215,150 20/03/2562 1,215,150 60 28/03/2562 29/03/2562 26/05/2562 หจก.ชโนทัย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/01/2562 70,694 25/01/2562 70,694 หจก.ชโนทัย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/05/2562 1,829,540 1,215,150 614,390 1,823,710 1,215,150 608,560 99.68 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.168.566) ซ่อมแซมถนนคันคลอง สาย D4 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองข้างใน โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,500,000 1,500,000 1,284,000 1,247,000 37,000 ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทัย 13/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน สอบราคา 16/10/2561 30/10/2561 01/11/2561 778,908 30/01/2562 778,908 90 08/02/2562 09/02/2562 08/05/2562 หจก.ไกรลาศ โยธาการ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/03/2562 802,208 778,908 23,300 786,588 778,908 7,680 98.05 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.168.567) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบคลองส่งน้ำสาย 1L โครงการฝายศรีเชลียง โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,950,000 1,950,000 1,950,000 966,000 984,000 ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 02/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/12/2561 07/01/2562 09/01/2562 451,855 12/02/2562 451,855 30 21/02/2562 23/02/2562 22/03/2562 หจก.ชโนทัย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2562 21,232 05/02/2562 21,232 สุโขทัยนคร ปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/03/2562 1,420,375 451,855 968,520 1,414,713 451,855 962,858 99.60 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.168.568) ซ่อมแซมหินเรียง ทรบ.รับน้ำ-ระบายน้ำ โครงการทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง) โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 1,790,000 1,790,000 บ้านกล้วย เมือง สุโขทัย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2562 13,945 10/01/2562 13,945 หจก.วรรณรัตน์ วัสดุก่อสรา้ง 23/01/2562 1,790,000 1,790,000 1,730,950 1,730,950 96.70 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.168.569) ซ่อมแซมหินเรียงระบบส่งน้ำ ปตร. แม่น้ำยม (บ้านหาดสะพานจันทร์) โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 4,985,000 1,943,000 3,042,000 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/01/2562 16/01/2562 18/01/2562 1,393,999 28/03/2562 1,393,999 60 05/04/2562 06/04/2562 05/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัชพล คนก่อสรา้ง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/01/2562 16/01/2562 18/01/2562 499,216 20/03/2562 499,216 หจก.แสงพระจันทร์การโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/05/2562 3,965,646 1,394,000 2,571,646 3,965,645 1,393,999 2,571,646 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (1.168.570) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ ฝั่งซ้าย โครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,140,000 360,000 บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 02/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/12/2561 03/01/2562 04/01/2562 937,916 20/03/2562 937,916 60 28/03/2562 29/03/2562 26/05/2562 หจก.ชโนทัย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/01/2562 100,690 25/01/2562 100,690 หจก.ชโนทัย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/05/2562 1,245,716 937,916 307,800 1,243,817 937,916 305,901 99.85 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (29) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำปากคลองเชื่อมคลองแม่น้ำยมสายเก่า จำนวน 4 แห่ง ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 18,281,000 4,574,000 13,707,000 ปากน้ำ สวรรคโลก สุโขทัย 17/10/2561 28/11/2561 12/12/2561 14/12/2561 2,847,000 15/01/2562 2,847,000 240 23/01/2562 23/01/2562 19/09/2562 หจก.ต้นประสงค์ 2533 วิธีประกาศเชิญชวน สอบราคา 04/12/2561 18/12/2561 24/12/2561 1,854,096 25/01/2562 1,854,096 สุโขทัย แสงอุปกรณ์ 20/03/2562 15,845,205 2,847,000 12,998,205 14,777,647 2,099,653 12,677,993 93.26 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 15,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (37) ปรับปรุงและจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมลำน้ำแม่มอกและลำน้ำสาขาจังหวัดลำปางและจังหวัดสุโขทัย ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 63,550,000 63,550,000 32,694,000 7,506,000 25,188,000 กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/01/2562 25/01/2562 29/01/2562 4,510,111 26/02/2562 4,510,111 150 14/03/2562 14/03/2562 10/08/2562 หจก.เอกสิทธิ์เอ็นจอเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2562 104,680 16/01/2562 104,680 สุโขทัยนคร ปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/03/2562 27,457,149 4,510,112 22,947,037 17,408,521 17,408,521 63.40 100.00 90.00 100.00 90.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย (2.18) อาคารบังคับน้ำคลองหินเสมา ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 15,001,000 5,849,000 9,152,000 วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 06/12/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/02/2562 27/02/2562 01/03/2562 1,990,000 25/03/2562 1,990,000 180 03/04/2562 03/04/2562 29/09/2562 หจก.ต้นประสงค์ 2533 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2562 45,660 18/03/2562 45,660 ร้านภาคภูมิ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/05/2562 8,279,044 1,990,000 6,289,044 6,944,653 1,990,000 4,954,653 83.88 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 ขนาดเล็ก ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำยม 1,500 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย ปรับปรุงและจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมลำน้ำแม่มอกและลำน้ำสาขาจังหวัดลำปางและจังหวัดสุโขทัย ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,447,943 7,447,943 ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 23/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/05/2562 68,950 07/05/2562 68,950 หจก.ชโนทัย 22/05/2562 7,447,943 7,447,943 7,072,251 7,072,251 94.96 100.00 90.00 100.00 90.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย ซ่อมเสริมคันกั้นน้ำบริเวณฝั่งขวาแม่น้ำยมเหนือ ปตร.แม่น้ำยม (บ้านหาดสะพานจันทร์) ระยะที่ 2 จังหวัดสุโขทัย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 787,634 787,634 787,634 787,634 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 20/08/2561 วิธีคัดเลือก 12/11/2561 22/11/2561 28/11/2561 787,634 01/07/2562 787,634 60 10/07/2562 11/07/2562 08/09/2562 หจก.ไกรลาศ โยธาการ ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 07/08/2562 787,634 787,634 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย ซ่อมแซมตลิ่งเหนือฝายยางคลองกระจง จังหวัดสุโขทัย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 649,940 649,940 649,940 649,940 คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย 09/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน สอบราคา 15/11/2561 27/11/2561 28/11/2561 649,940 01/07/2562 649,940 60 10/07/2562 11/07/2562 08/09/2562 หจก.ไกรลาศ โยธาการ ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหวา่งเบิกจ่าย 07/08/2562 649,940 649,940 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย ซ่อมแซมลวดสลิงประตูระบายน้ำในเขตโครงการชลประทานสุโขทัย ปตร.วังทอง/ปตร.บ้านบึง/ปตร.ปักกระทุ่ม (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ต.คลองยาง ต.ย่านยาว สวรรคโลก สุโขัย 20/06/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/07/2562 06/08/2562 274,475 274,475 หจก.โกเฮง จำกัด 07/08/2562 800,000 800,000 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่มอกและลำน้ำสาขา จังหวัดลำปางและจังหวัดสุโขทัย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2559 ดำเนินการเอง 2,857,813 2,857,813 2,857,813 2,857,813 ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 16/11/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/02/2559 26/02/2559 30/03/2559 31/03/2559 24,000,000 10/05/2559 24,000,000 240 01/06/2559 02/06/2559 26/01/2560 บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด 22/05/2562 2,857,813 2,857,813 0.00 0.00 99.00 0.00 99.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย ปรับปรุงและจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมลำน้ำแม่มอกและลำน้ำสาขาจังหวัดลำปางและจังหวัดสุโขทัย ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 20,626,277 20,626,277 20,626,277 20,626,277 ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 23/02/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/05/2561 787,831 12/06/2561 787,831 หจก.ไกรลาศ โยธาการ 22/05/2562 20,626,277 20,626,277 20,378,138 20,378,138 98.80 0.00 90.00 0.00 90.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย ซ่อมแซมคลองยมน่าน จังหวัดสุโขทัย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,073,324 4,073,324 4,073,324 4,073,324 ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย 06/09/2561 วิธีคัดเลือก 24/09/2561 25/09/2561 4,073,324 27/09/2561 4,073,324 30 04/10/2561 04/10/2561 25/10/2561 หจก.ไกรลาศ โยธาการ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/05/2562 4,073,324 4,073,324 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย ซ่อมแซมคลองยม-เก่าจังหวัดสุโขทัย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,549,052 5,549,052 5,549,052 5,549,052 ป่ากุมเกาะ,ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย 04/09/2561 วิธีคัดเลือก 24/09/2561 25/09/2561 5,549,052 27/09/2561 5,549,052 30 09/10/2561 09/10/2561 07/11/2561 หจก.ชโนทัย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/05/2562 5,549,052 5,549,052 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ โครงการฝายศรีเชลียง จังหวัดสุโขทัย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 489,060 489,060 489,060 489,060 ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 04/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 20/09/2561 489,090 24/09/2561 489,090 30 11/10/2561 11/10/2561 09/11/2561 หจก.ชโนทัย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/05/2562 489,060 489,060 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย2L-MC โครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยแม่สูง จังหวัดสุโขทัย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 479,104 479,104 479,104 479,104 แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 04/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 20/09/2561 479,104 24/09/2561 479,104 30 11/10/2561 11/10/2561 09/11/2561 หจก.ชโนทัย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/05/2562 479,104 479,104 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 6R-LMC กม.0+000-กม.1+375 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 468,768 468,768 468,768 468,768 บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 04/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 20/09/2561 468,768 24/09/2561 468,768 30 11/10/2561 11/10/2561 09/11/2561 หจก.ชโนทัย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/05/2562 468,768 468,768 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองฝั่งซ้ายฝั่งขวาเชื่อมแม่น้ำยมช่วง อ.สวรรคโลก ถึง อ.เมือง จ.สุโขทัย คลองตาบาง ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,766,500 2,766,500 2,766,500 2,766,500 2,766,500 2,766,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย เครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กเหนียว จำนวน 1 เครื่อง โครงการชลประทานสุโขทัย 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 104,000 104,000 104,000 104,000 บ้านหลุม เมือง สุโขทัย 19/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 14/01/2562 104,000 104,000 103,900 103,900 99.90 0.00 100.00 0.00 100.00 19/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานประตูระบายน้ำ แม่น้ำยม (บ้านหาดสะพานจันทร์) อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 0.930 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 6,000,000 6,000,000 4,861,000 4,719,000 142,000 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 02/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/06/2561 25/06/2561 05/07/2561 09/07/2561 3,169,999 04/07/2561 3,169,999 60 23/08/2561 23/08/2561 21/10/2561 หจก.จามิกกรวิศวการ 06/12/2561 3,169,999 3,169,999 3,169,999 3,169,999 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย ซ่อมแซมคันคลองแม่น้ำยมฝั่งขวา จังหวัดสุโขทัย งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 3,500,000 3,500,000 2,943,000 2,857,700 85,300 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 02/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/06/2561 25/06/2561 04/07/2561 09/07/2561 1,979,972 24/07/2561 1,979,972 60 01/08/2561 02/08/2561 29/09/2561 หจก.ไกรลาศ โยธาการ 06/12/2561 2,943,000 2,857,700 85,300 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/05/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)5 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 11 ครั้ง