ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 06 ธ.ค. 2562 เวลา 06:04:09]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนธันวาคม ผล แผน เดือนธันวาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย ซ่อมแซมคันคลองแม่น้ำยมน่าน,ยมสายเก่า จำนวน 4 แห่ง จังหวัดสุโขทัย โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 4,980,000 4,980,000 4,860,000 4,720,000 140,000 คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย 16/09/2562 วิธีคัดเลือก 18/09/2562 18/09/2562 20/09/2562 23/09/2562 4,594,580 25/09/2562 4,594,580 60 16/10/2562 14/12/2562 หจก.สามเพชร 02/12/2562 4,734,580 4,594,580 140,000 23,230 23,230 0.49 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย ทรบ.คลองตาแฟง พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 18,049,108 18,049,108 18,049,108 17,718,926 330,182 ทับผึ้ง ศรีสำโรง สุโขทัย 14/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/02/2562 15/03/2562 20/03/2562 20/03/2562 45,303,368 01/04/2562 45,303,368 210 18/04/2562 18/04/2562 13/11/2562 หจก.ลานหอยหินอ่อน 29/11/2562 18,049,108 17,718,926 330,182 10,178,751 10,178,751 56.39 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำแม่กองค่าย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 9,685,583 9,685,583 9,800,000 9,518,000 282,000 ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 17/09/2562 วิธีคัดเลือก 24/09/2562 9,406,583 26/09/2562 9,406,583 60 01/10/2562 15/12/2562 หจก.สามเพชร 02/12/2562 9,800,000 9,518,000 282,000 45,844 45,844 0.47 100.00 0.00 100.00 0.00 ยางพาราปี2562,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สูง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 9,782,884 9,782,884 9,782,884 9,497,884 285,000 หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 17/09/2562 วิธีคัดเลือก 24/09/2562 9,497,884 26/09/2562 9,497,884 60 01/11/2562 30/12/2562 หจก.ตรีรัตน์ การโยธา (1992) 02/12/2562 9,782,884 9,497,884 285,000 23,230 23,230 0.24 100.00 0.00 100.00 0.00 ยางพาราปี2562,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,994,640 1,994,640 1,994,640 1,936,640 58,000 บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 17/09/2562 วิธีคัดเลือก 24/09/2562 1,936,640 26/09/2562 1,936,640 30 01/11/2562 30/11/2562 หจก.ตรีรัตน์ การโยธา (1992) 02/12/2562 1,994,640 1,936,640 58,000 7,538 7,538 0.38 100.00 0.00 100.00 0.00 ยางพาราปี2562,
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย ปรับปรุงและจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมลำน้ำแม่มอกและลำน้ำสาขาจังหวัดลำปางและจังหวัดสุโขทัยตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 4,749,241 4,749,241 4,749,240 4,510,110 239,130 กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/01/2562 09/01/2562 25/01/2562 30/01/2562 4,510,111 26/02/2562 4,510,111 150 14/03/2562 14/03/2562 10/08/2562 หจก.เอกสิทธิ์เอ็นจอเนียริ่ง 29/11/2562 4,749,240 4,510,110 239,130 4,510,110 4,510,110 94.96 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการชลประทานสุโขทัย บำรุงรักษา โครงการชลประทานสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 239,130 239,130 239,130 239,130 บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย 07/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2562 239,130 239,130 239 239 0.10 100.00 0.00 100.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 3 ครั้ง