ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 2563 เวลา 21:01:45]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.47) บริหารการส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 550,688.00 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,652,900 3,652,900 3,652,900 3,652,900 ดำเนินการหลายจุด ดำเนินการหลายจุด กำแพงเพชร 27/12/2562 03/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 202,480 03/03/2563 202,480 หจก.สุทธิศักดิ์บริการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 3,652,900 3,652,900 2,758,907 2,758,907 75.53 0.00 60.00 0.00 60.00 21/07/2563 1,100 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.49) บำรุงรักษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง พื้นที่ 550,688.00 ไร่ จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,164,200 3,164,200 3,164,200 3,164,200 ดำเนินการหลายจุด ดำเนินการหลายจุด กำแพงเพชร 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 14,650 20/03/2563 14,650 ร้านอาณาจักรไฟฟ้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/04/2563 3,164,200 3,164,200 2,488,621 2,488,621 78.65 0.00 60.00 0.00 60.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.639) กำจัดวัชพืช (ด้วยแรงคน) ปริมาณ 180.00 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 585,000 585,000 585,000 585,000 ดำเนินการหลายจุด ดำเนินการหลายจุด กำแพงเพชร 27/12/2562 05/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 12,585 05/03/2563 12,585 หจก.สุทธิศักดิ์บริการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 585,000 585,000 566,310 566,310 96.81 0.00 80.00 0.00 80.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.6) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโครงการฯ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 13/01/2563 13/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 150,100 18/03/2563 150,100 ร้านอาณาจักรไฟฟ้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 150,100 200,000 200,000 199,889 199,889 99.94 0.00 100.00 0.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.2668) ซ่อมแซมหินเรียงทรบ.น้ำหัก กม.0+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 850,000 850,000 850,000 48,500 801,500 โตนด คีรีมาศ สุโขทัย 08/01/2563 20/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 467,549 31/03/2563 467,549 หจก.ชโนทัย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 474,800 849,990 48,500 801,490 822,875 47,816 775,059 96.81 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3504) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง 2L-MC ท้าย ทรบ. ห้วยน้ำใส โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 วังตะแบก พรานกระต่าย กำแพงเพชร 09/01/2563 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/02/2563 09/03/2563 20/03/2563 1,200,000 16/04/2563 1,200,000 120 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมครอส คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/04/2563 4,795,319 1,200,000 1,200,000 0.00 0.00 69.00 0.00 69.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3738) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 330,000 330,000 330,000 330,000 พรานกระต่าย เมือง กำแพงเพชร 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/05/2563 42,474 27/05/2563 42,474 หจก.สุทธิศักดิ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2563 21,000 21,000 12,474 12,474 59.40 0.00 60.00 0.00 60.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3930) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน คลองส่งน้ำสาย 2R-MC กม.1+608 ถึง กม.3+890 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 24/12/2562 26/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 48,750 31/03/2563 48,750 หจก.ชโนทัย 01/04/2563 48,750 700,000 700,000 694,762 694,762 99.25 0.00 100.00 0.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3933) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1L-MC กม.2+750 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 สระแก้ว เมือง กำแพงเพชร 08/01/2563 30/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 77,588 31/03/2563 77,588 หจก.ชโนทัย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 77,588 700,000 700,000 694,977 694,977 99.28 0.00 60.00 0.00 60.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3934) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย MC กม.5+870 ถึง กม.16+440 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 422,000 778,000 สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 06/01/2563 24/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 10/03/2563 417,237 26/03/2563 417,237 30 หจก.รวมช่าง 196 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/04/2563 35,665 03/04/2563 35,665 หสม.ต.การค้า 07/04/2563 425,800 1,199,990 422,000 777,990 1,156,871 417,237 739,634 96.41 0.00 100.00 0.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3935) ซ่อมแซมคันคลองชักน้ำ กม. 4+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 450,000 450,000 450,000 437,000 13,000 เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/04/2563 3,991 07/04/2563 3,991 หจก.สุทธืศักดิ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/04/2563 444,640 437,000 7,640 440,488 436,497 3,991 99.07 0.00 90.00 0.00 90.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3941) ซ่อมแซมคันดินหินเรียง ทรบ.กลางคลองส่งน้ำสาย 1L-2R-MC กม.3+220 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 500,000 500,000 500,000 138,400 361,600 เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 24/12/2562 24/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/02/2563 138,035 138,035 30 หจก.ทรายหนองปลิง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/04/2563 26,386 03/04/2563 26,386 หสม.ต.การค้า 07/04/2563 138,400 500,000 140,000 360,000 497,566 138,035 359,531 99.51 0.00 98.00 0.00 98.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3942) ซ่อมแซมคันดินหินเรียง ทรบ.กลางคลองส่งน้ำสาย 3R-MC กม.14+850 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,250,000 1,250,000 1,250,000 424,000 826,000 มหาชัย ไทรงาม กำแพงเพชร 24/12/2562 24/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/02/2563 414,701 27/03/2563 414,701 30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชโนทัย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 322,929 18/03/2563 322,929 หสม.ต.การค้า 31/03/2563 415,600 1,250,000 424,000 826,000 1,237,988 414,701 823,287 99.04 0.00 100.00 0.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3943) ซ่อมแซมคันดินหินเรียง ทรบ.กลางคลองส่งน้ำสาย MC กม.43+635 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 850,000 850,000 850,000 213,000 637,000 มหาชัย ไทรงาม กำแพงเพชร 24/12/2562 24/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/02/2563 209,760 26/03/2563 209,760 30 หจก.ทรายหนองปลิง 31/03/2563 210,600 849,990 213,000 636,990 846,600 209,760 636,840 99.60 0.00 100.00 0.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3944) ซ่อมแซมคันดินหินเรียง ทรบ.กลางคลองส่งน้ำสาย MC กม.59+555 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,100,000 1,100,000 1,100,000 342,000 758,000 ไทรงาม ไทรงาม กำแพงเพชร 24/12/2562 24/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 10/03/2563 334,122 334,122 30 หจก.รวมช่าง 196 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/03/2563 21,618 02/04/2563 21,618 หจก.ทรายหนองปลิง 07/04/2563 336,900 1,099,990 342,000 757,990 1,050,225 334,122 716,103 95.48 0.00 98.00 0.00 98.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3945) ซ่อมแซมคันดินหินเรียง ทรบ.กลางคลองส่งน้ำสาย MC กม.69+660 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,050,000 1,050,000 1,050,000 450,000 600,000 ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ กำแพงเพชร 06/01/2563 24/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/02/2563 441,258 27/03/2563 441,258 30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชโนทัย 31/03/2563 442,500 1,049,990 450,000 599,990 1,038,846 441,258 597,588 98.94 0.00 100.00 0.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3946) ซ่อมแซมคันดินหินเรียง ทรบ.กลางคลองส่งน้ำสาย MC กม.73+610 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 275,000 725,000 ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ กำแพงเพชร 24/12/2562 24/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/02/2563 270,000 27/03/2563 270,000 30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชโนทัย 01/04/2563 271,100 999,990 275,000 724,990 955,093 270,000 685,093 95.51 0.00 100.00 0.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3947) ซ่อมแซมคันดินหินเรียง ทรบ.กลางคลองส่งน้ำสาย MC กม.78+365 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 372,000 828,000 ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ กำแพงเพชร 24/12/2562 24/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/02/2563 365,280 365,280 30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิพิฐพนธ์ เทรดดิ้ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/03/2563 19,538 02/04/2563 19,538 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพพสาร 07/04/2563 366,800 1,200,000 372,000 828,000 1,126,084 365,280 760,804 93.84 0.00 98.00 0.00 98.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3948) ซ่อมแซมคันดินหินเรียง ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสาย 3R-MC กม. 0+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 900,000 900,000 900,000 355,000 545,000 มหาชัย ไทรงาม กำแพงเพชร 06/01/2563 24/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/02/2563 346,860 26/03/2563 346,860 30 หจก.ทิพพสาร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 347,500 899,990 355,000 544,990 859,427 346,860 512,567 95.49 0.00 100.00 0.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3949) ซ่อมแซมคันดินหินเรียงคลองส่งน้ำสาย 1L-1R-2L-MC กม.2+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 700,000 700,000 700,000 214,000 486,000 เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 40,220 03/04/2563 40,220 หจก.อุดมสุข 2526 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/04/2563 699,990 214,000 485,990 692,583 212,544 480,039 98.94 0.00 50.00 0.00 50.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3950) ซ่อมแซมคันดินหินเรียงท่อลอดถนนกลางคลองส่งน้ำสาย MC กม.74+075 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 850,000 850,000 850,000 297,000 553,000 ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ กำแพงเพชร 24/12/2562 24/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 10/03/2563 291,115 26/03/2563 291,115 30 หจก.รวมช่าง 196 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/03/2563 36,051 02/04/2563 36,051 หจก.ทรายหนองปลิง 07/04/2563 849,990 297,000 552,990 806,361 291,115 515,246 94.87 0.00 98.00 0.00 98.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3951) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.ปลายคลอง 2R-MC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 13/01/2563 13/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 209,360 18/03/2563 209,360 นิพิฐพนธ์ เทรดดิ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 209,360 1,200,000 1,200,000 1,199,694 1,199,694 99.97 0.00 70.00 0.00 70.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3952) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายและระบบเกียร์มอเตอร์ อาคาร ทรบ.กลางคลอง MC กม. 5+870 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 13/01/2563 13/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 469,140 18/03/2563 469,140 หจก.ชโนทัย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 469,140 1,500,000 1,500,000 1,490,874 1,490,874 99.39 0.00 95.00 0.00 95.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3965) ซ่อมแซมท่อลอดคลอง 1R-2L-MC กม.20+050 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 300,000 1,200,000 หนองหลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 14/01/2563 26/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 23/03/2563 299,320 27/03/2563 299,320 30 หจก.ทรายหนองปลิง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 14,610 18/03/2563 14,610 หจก.ทรายหนองปลิง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 300,000 1,500,000 300,000 1,200,000 1,496,612 299,320 1,197,292 99.77 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3966) ซ่อมแซมท่อลอดคลอง 1R-2L-MC กม.21+240 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 300,000 1,200,000 หนองหลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 14/01/2563 26/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/03/2563 300,000 27/03/2563 300,000 30 หจก.ทรายหนองปลิง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 300,000 1,500,000 300,000 1,200,000 1,499,935 300,000 1,199,935 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3967) ซ่อมแซมท่อลอดถนน คลอง1L-1R-1R-2L-MC (แม่ฝาย-บึงช้าง) กม.1+972 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 460,000 460,000 460,000 447,000 13,000 หนองหลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 08/01/2563 26/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 09/03/2563 446,988 26/03/2563 446,988 30 หจก.รวมช่าง 196 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 447,000 446,988 446,988 446,988 446,988 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3968) ซ่อมแซมท่อลอดถนน คลอง2R-1R-2L-MC กม.10+172 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 500,000 500,000 500,000 487,000 13,000 หนองหลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 24/12/2562 26/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 05/03/2563 486,981 26/03/2563 486,981 30 หจก.ชโนทัย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 487,000 486,981 486,981 486,981 486,981 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3969) ซ่อมแซมท่อลอดถนน คลอง2R-1R-2L-MC กม.10+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 480,000 480,000 480,000 466,000 14,000 หนองหลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 19/12/2562 26/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 05/03/2563 465,992 27/03/2563 465,992 30 หจก.ชโนทัย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 466,000 465,992 465,992 465,992 465,992 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3970) ซ่อมแซมท่อลอดถนน คลอง2R-1R-2L-MC กม.2+440 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 460,000 460,000 460,000 447,000 13,000 หนองหลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 24/12/2562 26/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 09/03/2563 445,260 26/03/2563 445,260 30 หจก.รวมช่าง 196 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 447,000 445,260 445,260 445,260 445,260 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3971) ซ่อมแซมท่อลอดถนน คลอง2R-1R-2L-MC กม.3+033 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 480,000 480,000 480,000 467,000 13,000 หนองหลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 24/12/2562 26/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 05/03/2563 466,050 26/03/2563 466,050 30 หจก.ชโนทัย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 467,000 466,050 466,050 466,050 466,050 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3972) ซ่อมแซมท่อลอดถนน คลองแม่ฝายสายบน กม.16+417 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 900,000 900,000 900,000 315,000 585,000 หนองหลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 19/12/2562 26/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/03/2563 314,995 27/03/2563 314,995 30 หจก.ทรายหนองปลิง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 315,000 813,985 314,995 498,990 813,742 314,995 498,747 99.97 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3973) ซ่อมแซมท่อลอดถนน คลองแม่ฝายสายบน กม.22+389 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 480,000 480,000 480,000 466,500 13,500 บึงทับแรต ลานกระบือ กำแพงเพชร 19/12/2562 26/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 05/03/2563 465,966 27/03/2563 465,966 30 หจก.ชโนทัย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 466,500 465,966 465,966 465,966 465,966 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3974) ซ่อมแซมท่อลอดถนน คลองแม่ฝายสายล่าง กม.11+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 980,000 980,000 980,000 452,000 528,000 หนองหลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 19/12/2562 26/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 09/03/2563 451,965 26/03/2563 451,965 30 หจก.รวมช่าง 196 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 452,000 979,990 453,000 526,990 978,650 451,965 526,685 99.86 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3975) ซ่อมแซมท่อลอดถนน คลองแม่ฝายสายล่าง กม.2+612 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 980,000 980,000 980,000 398,000 582,000 หนองหลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 19/12/2562 26/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 09/03/2563 398,888 27/03/2563 398,888 30 หจก.รวมช่าง 196 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 398,000 979,990 398,000 581,990 975,611 396,888 578,723 99.55 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3976) ซ่อมแซมท่อลอดถนน คลองแม่ฝายสายล่าง กม.6+843 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 980,000 980,000 980,000 396,000 584,000 หนองหลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 19/12/2562 26/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 09/03/2563 394,780 27/03/2563 394,780 30 หจก.รวมช่าง 196 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 396,000 884,770 394,780 489,990 878,017 394,780 483,237 99.24 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3979) ซ่อมแซมท่อลอดบ้านลำมะโกรก กม.16+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 300,000 1,200,000 หนองหลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 14/01/2563 26/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/03/2563 299,978 26/03/2563 299,978 30 หจก.ทรายหนองปลิง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 300,000 1,390,450 300,000 1,090,450 1,390,311 299,978 1,090,333 99.99 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3980) ซ่อมแซมท้ายฝาย คลองแม่ฝายสายบน กม.23+305 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 900,000 900,000 900,000 305,000 595,000 บึงทับแรต ลานกระบือ กำแพงเพชร 19/12/2562 26/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/03/2563 304,986 26/03/2563 304,986 30 หจก.ทรายหนองปลิง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 305,000 814,976 390,000 424,976 814,867 304,986 509,881 99.99 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3981) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/04/2563 100,000 13/04/2563 100,000 กลุ่มบริหารการใช้น้้ำ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/05/2563 1,000,000 1,000,000 300,000 300,000 30.00 0.00 40.00 0.00 40.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3983) ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะคันคลองส่งน้ำสาย MC กม.55+870 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 433,000 767,000 โนนพลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 24/12/2562 24/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/02/2563 424,464 26/03/2563 424,464 30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิพิฐพนธ์ เทรดดิ้ง 01/04/2563 425,800 1,199,990 433,000 766,990 1,188,574 424,464 764,110 99.05 0.00 100.00 0.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3984) ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะคันคลองส่งน้ำสาย MC กม.65+275 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 600,000 600,000 600,000 222,000 378,000 ไทรงาม ไทรงาม กำแพงเพชร 24/12/2562 24/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/02/2563 218,022 27/03/2563 218,022 30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชโนทัย 01/04/2563 218,000 599,990 222,000 377,990 593,534 218,022 375,512 98.92 0.00 100.00 0.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3985) ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะคันคลองส่งน้ำสาย MC กม.75+095 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 850,000 850,000 850,000 292,000 558,000 ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ กำแพงเพชร 06/01/2563 24/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 10/03/2563 285,888 26/03/2563 285,888 30 หจก.รวมช่าง 196 01/04/2563 287,000 850,000 292,000 558,000 827,845 285,887 541,959 97.39 0.00 100.00 0.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3987) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบายในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและ บำรุงรักษาที่2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหลายตำบล อำเภอหลายอำเภอจังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 หลายตำบล หลายอำเภอ กำแพงเพชร 13/01/2563 20/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 107,750 31/03/2563 107,750 หจก.ชโนทัย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 107,750 300,000 300,000 299,586 299,586 99.86 0.00 100.00 0.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3988) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบายในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหลายตำบล อำเภอหลายอำเภอจังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 หลายตำบล หลายอำเภอ กำแพงเพชร 13/01/2563 20/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 333,540 31/03/2563 333,540 หจก.ชโนทัย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 333,540 600,000 600,000 599,681 599,681 99.95 0.00 100.00 0.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3989) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบายในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหลายตำบล อำเภอหลายอำเภอจังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 หลายตำบล หลายอำเภอ กำแพงเพชร 13/01/2563 27/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 141,550 31/03/2563 141,550 นิพิฐพนธ์ เทรดดิ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 400,000 400,000 399,503 399,503 99.88 0.00 100.00 0.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3990) ซ่อมแซมสะพาน คลอง 1R-2L-MC กม.5+074 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 480,000 480,000 480,000 467,000 13,000 เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร 24/12/2562 26/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 05/03/2563 466,990 26/03/2563 466,990 30 หจก.ชโนทัย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 467,000 466,990 466,990 466,990 466,990 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3991) ซ่อมแซมเสริมคันคลอง 1L-MC กม.16+856 ถึง 20+865 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 762,900 2,237,100 ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 08/01/2563 14/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/03/2563 16/03/2563 25/03/2563 30/03/2563 396,500 396,500 120 หจก.ทรัพย์แม่ปิง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2563 29,295 31/03/2563 29,295 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพพสาร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/04/2563 2,644,000 2,627,170 396,500 2,230,670 2,032,710 396,500 1,636,210 77.37 0.00 81.00 0.00 81.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3992) ซ่อมแซมเสริมคันคลอง 1L-MC กม.23+963 ถึง 29+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 733,400 2,266,600 ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 08/01/2563 14/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/03/2563 16/03/2563 25/03/2563 30/03/2563 384,000 384,000 120 หจก.ทรัพย์แม่ปิง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2563 32,420 31/03/2563 32,420 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพพสาร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/04/2563 2,565,000 2,482,440 384,000 2,098,440 1,946,895 384,000 1,562,895 78.43 0.00 82.00 0.00 82.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3993) ซ่อมแซมเสริมคันคลองฝั่งซ้าย คลอง 2L-MC กม.2+762 ถึง 4+938 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 950,000 950,000 950,000 313,000 637,000 สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 08/01/2563 14/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/03/2563 31/03/2563 02/04/2563 498,370 16/04/2563 498,370 หจก.ชโนทัย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/04/2563 1,082,500 949,990 313,000 636,990 843,796 288,516 555,280 88.82 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3994) ซ่อมแซมเสริมคันคลองฝั่งซ้าย คลอง 2L-MC กม.4+938 ถึง 7+389 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 950,000 950,000 950,000 300,800 649,200 สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 08/01/2563 14/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 1,780 30/03/2563 1,780 หจก.ทิพพสาร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/04/2563 1,069,000 949,990 300,800 649,190 831,235 285,011 546,224 87.50 0.00 81.00 0.00 81.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.3995) ซ่อมแซมเสริมคันคลองพระร่วง กม.0+000 ถึง 3+450 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 488,900 1,511,100 ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 08/01/2563 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2563 16,292 31/03/2563 16,292 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพพสาร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/04/2563 1,723,000 1,999,990 488,900 1,511,090 1,471,203 458,794 1,012,409 73.56 0.00 85.00 0.00 85.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.4002) ซ่อมแซมหินเรียงทรบ.กลางคลอง 1L-MC กม.4+720 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 850,000 850,000 850,000 135,900 714,100 สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 08/01/2563 20/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 394,792 31/03/2563 394,792 หจก.ชโนทัย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 394,800 849,990 135,900 714,090 780,539 128,432 652,107 91.83 0.00 84.00 0.00 84.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.4003) ซ่อมแซมหินเรียงทรบ.กลางคลอง 2L-MC กม.23+413 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 850,000 850,000 850,000 77,700 772,300 คุยบ้านโอง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 08/01/2563 20/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 419,300 31/03/2563 419,300 หจก.ชโนทัย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 419,300 849,990 77,700 772,290 793,992 73,577 720,415 93.41 0.00 86.00 0.00 86.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.4004) ซ่อมแซมหินเรียงทรบ.กลางคลอง 2L-MC กม.26+021 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 850,000 850,000 850,000 77,700 772,300 คุยบ้านโอง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 08/01/2563 20/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 417,900 31/03/2563 417,900 หจก.ชโนทัย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 417,900 849,990 77,700 772,290 775,875 72,794 703,081 91.28 0.00 81.00 0.00 81.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.4005) ซ่อมแซมหินเรียงทรบ.กลางคลอง 2L-MC กม.27+668 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 850,000 850,000 850,000 77,700 772,300 คุยบ้านโอง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 416,473 31/03/2563 416,473 หจก.ชโนทัย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/04/2563 849,990 77,700 772,290 775,646 73,309 702,337 91.25 0.00 83.00 0.00 83.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.4006) ซ่อมแซมหินเรียงทรบ.กลางคลอง 2L-MC กม.4+938 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 850,000 850,000 850,000 126,100 723,900 สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 08/01/2563 20/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 399,200 31/03/2563 399,200 หจก.ชโนทัย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 399,200 849,990 126,100 723,890 775,256 122,463 652,793 91.21 0.00 82.00 0.00 82.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.4007) ซ่อมแซมหินเรียงทรบ.ไร่ปรือ กม. 28+980 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 850,000 850,000 850,000 77,500 772,500 คุยบ้านโอง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 08/01/2563 20/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 410,969 31/03/2563 410,969 หจก.ชโนทัย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 411,000 849,990 77,500 772,490 777,900 77,500 700,400 91.52 0.00 83.00 0.00 83.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.4011) ซ่อมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำลำแม่ฝาย กม.10+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร 14/01/2563 09/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 123,201 17/03/2563 123,201 หจก.ทรายหนองปลิง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/03/2563 123,201 1,500,000 1,500,000 1,497,782 1,497,782 99.85 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.4012) ซ่อมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 2L - MC กม. 1+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 08/01/2563 14/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2563 54,070 31/03/2563 54,070 นิพิฐพนธ์ เทรดดิ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/04/2563 562,547 2,856,000 2,856,000 2,730,455 2,730,455 95.60 0.00 84.00 0.00 84.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.9) ปรับปรุง ทรบ. คุยประดู่ (คลอง 2L-MC กม.35+900) ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 9,000,000 9,000,000 9,000,000 390,000 8,610,000 วังตะแบก พรานกระต่าย กำแพงเพชร 08/01/2563 14/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2563 30,190 31/03/2563 30,190 นิพิฐพนธ์ เทรดดิ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/04/2563 1,098,274 8,273,519 390,000 7,883,519 5,472,418 5,472,418 66.14 0.00 80.00 0.00 80.00 18/08/2563 1,500 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.10) ปรับปรุง ทรบ. ห้วยน้ำใส (คลอง 2L-MC กม.34+357) ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 9,000,000 9,000,000 9,000,000 237,000 8,763,000 วังตะแบก พรานกระต่าย กำแพงเพชร 08/01/2563 14/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/03/2563 25/03/2563 30/03/2563 3,416,799 08/04/2563 3,416,799 หจก.ชโนทัย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/04/2563 3,844,650 8,330,059 237,000 8,093,059 5,535,464 5,535,464 66.45 0.00 81.00 0.00 81.00 18/08/2563 1,500 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (1.11) ปรับปรุงระบบเกียร์มอเตอร์ อาคาร ทรบ.ปากคลอง 2L-MC กม. 0+000 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,400,000 1,400,000 1,200,000 1,200,000 สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 13/01/2563 23/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 47,920 31/03/2563 47,920 นิพิฐพนธ์ เทรดดิ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 47,920 1,399,990 306,000 1,093,990 1,395,476 306,000 1,089,476 99.68 0.00 85.00 0.00 85.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ปรับปรุงเกียร์มอเตอร์ ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.0+115 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 7) ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 458,000 458,000 458,000 458,000 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 13/07/2563 25/09/2563 457,979 457,979 457,979 457,979 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง งานซ่อมแซมฝายท่อทองแดง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 7) LS ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2563 34,865 24/09/2563 34,865 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพสาร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/09/2563 4,700,000 4,700,000 4,454,065 4,454,065 94.77 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.ปากคลอง MC กม.0+115 โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 16/07/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 18,665 16/01/2563 18,665 หจก.สุทธิศักดิ์บริการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/09/2563 850,000 850,000 849,468 849,468 99.94 0.00 100.00 0.00 100.00 21/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,800 25,800 24/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/11/2562 25,800 23/01/2563 25,800 บริษัท ไอโอนอน จำกัด 07/04/2563 25,800 25,800 25,800 25,800 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,000 30,000 24/10/2562 24/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2562 30,000 23/01/2563 30,000 บริษัท ไอโอนอน จำกัด 16/03/2563 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,600 12,600 24/10/2562 24/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2562 12,000 23/01/2563 12,000 บริษัท ไอโอนอน จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/03/2563 12,000 12,600 12,600 12,600 12,600 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 982,000 982,000 28/10/2562 28/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/10/2562 06/11/2562 12/11/2562 910,000 15/01/2563 910,000 บริษัท ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/03/2563 982,000 982,000 982,000 982,000 982,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,288,000 1,288,000 28/10/2562 28/10/2562 06/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/10/2562 06/11/2562 12/11/2562 1,160,000 08/01/2563 1,160,000 บริษัท สยามนิสสัน เพชรบูรณ์ จำกัด 16/03/2563 1,288,000 1,288,000 1,288,000 1,288,000 1,288,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 47,500 47,500 28/10/2562 28/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2562 47,500 27/11/2562 47,500 บิ๊กเอนจิเนียรี่ง 16/03/2563 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/07/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)