ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 00:29:50]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.2) สะพาน คสล. ข้ามคลองซอย จำนวน 4 แห่ง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 น้ำชำ สบสาย สูงเม่น แพร่ 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 90,000 13/11/2561 90,000 หจก. แพร่บารมี 23/11/2561 1,600,000 1,600,000 1,599,983 1,599,983 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.1.82) บำรุงรักษาหัวงาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านกลาง แม่คำมี นาจักร สอง ร้องกวาง หนองม่วงไข่ สูงเม่น เด่นชัย เมือง แพร่ 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/01/2562 90,000 07/01/2562 90,000 ร้านซีบี การค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/01/2562 1,000,000 1,000,000 990,839 990,839 99.08 95.00 96.00 95.00 96.00 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.1.83) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 482,200 482,200 482,200 482,200 บ้านหนุน สอง ร้องกวาง หนองม่วงไข่ แพร่ 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 80,180 30/10/2561 80,180 หจก. เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส 09/11/2561 482,200 482,200 482,136 482,136 99.99 0.00 100.00 0.00 100.00 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.1.84) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านหนุน แม่คำมี นาจักร สอง ร้องกวาง หนองม่วงไข่ สูงเม่น เด่นชัย เมือง แพร่ 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 81,978 30/10/2561 81,978 หจก. เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส 09/11/2561 1,000,000 1,000,000 999,929 999,929 99.99 95.00 100.00 95.00 100.00 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.1.92) บริหารการส่งน้ำ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,209,000 1,209,000 1,209,000 1,209,000 บ้านหนุน แม่ยางตาล นาจักร ป่าแมต สอง ร้องกวาง เมือง แพร่ 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2562 52,600 16/01/2562 52,600 หจก. เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/01/2562 1,209,000 1,209,000 1,066,187 1,066,187 88.19 95.00 80.00 95.00 80.00 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.3.18) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บ้านกลาง สอง แพร่ 23/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2562 80,100 28/01/2562 80,100 หจก. เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/03/2562 1,500,000 1,500,000 1,499,225 1,499,225 99.95 0.00 95.00 0.00 95.00 09/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ซ่อมแซมคันคลองผิวถนน คลองซอย 34R-LMC ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ระยะทาง 1.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,683,900 1,683,900 แม่จั๊ว เด่นชัย แพร่ ติดปัญหาอื่นๆ รอความชัดเจนของราคาอัตราต่อหน่วยจากกรมฯ 23/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ซ่อมแซมคันคลองผิวถนน คลองซอย 11R-LMC ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ระยะทาง 1.150 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,936,500 1,936,500 แม่คำมี เมือง แพร่ ติดปัญหาอื่นๆ รอความชัดเจนของราคาอัตราต่อหน่วยจากกรมฯ 23/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ซ่อมแซมคันคลองผิวถนน คลองซอย 8L-RMC ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ระยะทาง 0.940 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,582,900 1,582,900 วังหงษ์ เมือง แพร่ ติดปัญหาอื่นๆ รอความชัดเจนของราคาอัตราต่อหน่วยจากกรมฯ 23/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ซ่อมแซมคันคลองผิวถนน คลองซอย 1L-RMC ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 0.890 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,498,700 1,498,700 ห้วยหม้าย สอง แพร่ ติดปัญหาอื่นๆ รอความชัดเจนของราคาอัตราต่อหน่วยจากกรมฯ 23/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ซ่อมแซมคันคลองผิวถนน คลองซอย 33R-LMC ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ระยะทาง 1.020 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,717,600 1,717,600 หัวฝาย สูงเม่น แพร่ ติดปัญหาอื่นๆ รอความชัดเจนของราคาอัตราต่อหน่วยจากกรมฯ 23/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.23) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย LMC. พร้อมอาคารประกอบ ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (กม. 13+290 ถึง กม. 13+848) ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ทุ่งน้าว สอง แพร่ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 98,430 05/11/2561 98,430 หจก. 4ส. แพร่วิศวกรรม 16/11/2561 7,636,533 7,636,533 6,808,500 6,808,500 89.16 95.00 70.00 95.00 70.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 5,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.24) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย LMC. พร้อมอาคารประกอบ ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (กม. 22+458 ถึง กม.23+340) ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ แพร่ 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 99,125 06/11/2561 99,125 หจก. เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส 16/11/2561 8,073,123 8,073,123 7,902,506 7,902,506 97.89 95.00 95.00 95.00 95.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 5,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.25) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย LMC. พร้อมอาคารประกอบ ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3(กม. 52+080 ถึง กม.52+900) ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 เหมืองหม้อ เมือง แพร่ 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 91,500 26/10/2561 91,500 หจก. เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส 26/10/2561 7,617,050 7,617,050 7,525,957 7,525,957 98.80 95.00 95.00 95.00 95.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 7,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.26) ปรับปรุงคลองซอย 2R-LMC ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ทุ่งน้าว สอง แพร่ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 91,300 17/10/2561 91,300 หจก. เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส 17/10/2561 5,586,415 5,586,415 5,288,016 5,288,016 94.66 100.00 90.00 100.00 90.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 1,570 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.27) ปรับปรุงคลองซอย 17R-LMC ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่ แพร่ 09/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 91,300 17/10/2561 91,300 หจก. เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส 17/10/2561 7,000,000 7,000,000 6,057,834 6,057,834 86.54 95.00 100.00 95.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 1,550 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.28) ปรับปรุงคลองซอย 1L-29R-LMC ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 บ้านกาศ สูงเม่น แพร่ 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 91,300 17/10/2561 91,300 หจก. เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส 17/10/2561 5,000,000 5,000,000 4,919,647 4,919,647 98.39 100.00 99.00 100.00 99.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 2,350 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.431) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาด RMC ช่วงกม.22+100 ถึง 23+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 วังหลวง หนองม่วงไข่ แพร่ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 61,000 30/10/2561 61,000 หจก. เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส 09/11/2561 1,300,000 1,300,000 1,299,980 1,299,980 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.432) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองซอยและคลองLMCในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 แม่ยางตาล หัวเมือง หนองม่วงไข่ แม่คำมี แม่หล่าย ทุ ร้องกวาง สอง หนองม่วงไข่ เมือง แพร่ 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2562 80,100 28/01/2562 80,100 หจก. เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส 07/03/2562 1,300,000 1,300,000 1,293,447 1,293,447 99.50 100.00 95.00 100.00 95.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.433) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและอาคารประกอบคลองซอยในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ร่องฟอง ทุ่งน้าว เหมืองหม้อ พระหลวง หัวฝาย แม่จั๊ว เมือง สูงเม่น เด่นชัย แพร่ 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 98,670 16/11/2561 98,670 หจก. เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส 23/11/2561 1,800,000 1,800,000 1,781,289 1,781,289 98.96 85.00 100.00 85.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.434) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลองสายใหญ่ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 วังหงส์ เมือง แพร่ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 91,500 01/11/2561 91,500 หจก. เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส 09/11/2561 3,800,000 3,800,000 3,551,833 3,551,833 93.47 95.00 100.00 95.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.435) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดิน คลอง RMC/LMC และ คลองซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 บ้านหนุน บ้านกลาง ทุ่งน้าว แดนชุมพล ห้วยหม้าย สอง แพร่ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2562 97,310 17/01/2562 97,310 หจก. เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/01/2562 1,900,000 1,900,000 1,882,564 1,882,564 99.08 100.00 95.00 100.00 95.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.436) ซ่อมแซมท่อลอดคลองซอยและระบบส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 หัวเมือง หนองม่วงไข่ แม่ยม สอง หนองม่วงไข่ เมือง แพร่ 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 57,750 06/11/2561 57,750 หจก. แพร่วัฒนดำรง 16/11/2561 900,000 900,000 899,921 899,921 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.437) ซ่อมแซมอาคารทิ้งน้ำเข้าคลอง LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 บ้านกาศ หัวฝาย แม่จั๊วะ สูงเม่น เด่นชัย แพร่ 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2561 28,245 04/12/2561 28,245 หจก. เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส 20/12/2561 900,000 900,000 899,894 899,894 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.438) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองสายใหญ่และคลองซอยฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 วังหงส์ เวียงทอง น้ำรัด ป่าแมต บ้านปง วังธง เมือง สูงเม่น แพร่ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2562 98,790 28/01/2562 98,790 หจก. เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส 07/03/2562 1,900,000 1,900,000 1,896,127 1,896,127 99.80 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.439) ซ่อมแซมบานระบาย ทรบ.ปากคลองซอยในคลอง LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 ต้นหนุน แม่ยางตาล ตำหนักธรรม ร่องฟอง สอง ร้องกวาง เมือง แพร่ 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 46,810 14/11/2561 46,810 หจก. เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส 20/12/2561 650,000 650,000 649,974 649,974 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.440) ซ่อมแซมคันดินคลอง RMC กม.13+330 ถึงกม.14+230 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 997,000 997,000 997,000 997,000 ห้วยหม้าย สอง แพร่ 21/08/2561 29/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 91,940 31/10/2561 91,940 ร้านพอเพียงพาณิชย์ 09/11/2561 997,000 997,000 996,968 996,968 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.441) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำเข้าคลองLMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บ้านหนุน สอง แพร่ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 79,300 30/10/2561 79,300 หจก. เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส 09/11/2561 600,000 600,000 599,604 599,604 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.442) ซ่อมแซมคลองซอย 1L-4R-LMC และระบบส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 หัวเมือง หนองม่วงไข่ แม่ยม สอง หนองม่วงไข่ เมือง แพร่ 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 244,476 07/11/2561 244,476 หจก. พีแอนด์พี กฎหมายและธุรกิจ 16/11/2561 750,000 750,000 749,956 749,956 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.443) ซ่อมแซมอาคารน้ำตกคลองซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร่องฟอง เหมืองหม้อ นาจักร บ้านกาศ หัวฝาย น้ำชำ แม่ เมือง สูงเม่น เด่นชัย แพร่ 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/12/2561 84,446 06/12/2561 84,446 หจก. แพร่บารมี 20/12/2561 1,000,000 1,000,000 999,909 999,909 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.444) ซ่อมแซมคลองซอย 10 L - RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ท่าข้าม เมือง แพร่ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 18,441 05/11/2561 18,441 หจก.แพร่ทรัพย์รุ่งเรือง คอนสตรัคชั่น 16/11/2561 950,000 950,000 939,206 939,206 98.86 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.445) ซ่อมแซมคันดินคลอง RMC กม.15+680 ถึงกม.16+530 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 996,000 996,000 996,000 996,000 ห้วยหม้าย สอง แพร่ 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 91,420 31/10/2561 91,420 ร้านศักดิ์พาณิชย์ 09/11/2561 996,000 996,000 995,652 995,652 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.446) ซ่อมแซมบานระบาย ทรบ.ปากคลองซอยในคลอง RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 น้ำรัด วังหงส์ วังธง ป่าแมต เวียงทอง หนองม่วงไข่ เมือง สูงเม่น แพร่ 21/08/2561 14/11/2561 43,790 14/11/2561 43,790 หจก. เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส 23/11/2561 550,000 550,000 549,951 549,951 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.447) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ร่องฟอง ทุ่งกวาว เหมืองหม้อ บ้านกาศ บ้านเหล่า เมือง สูงเม่น แพร่ 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2561 28,245 04/12/2561 28,245 หจก. เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส 20/12/2561 800,000 800,000 799,903 799,903 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.448) ซ่อมแซมคลองซอย 15L - RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 985,000 985,000 985,000 985,000 ป่าแมต เมือง แพร่ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 19,513 05/11/2561 19,513 หจก. พีแอนด์พี กฎหมายและธุรกิจ 16/11/2561 985,000 985,000 972,607 972,607 98.74 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.449) ซ่อมแซมคันดินคลอง RMC กม.17+900 ถึงกม.18+820 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 998,000 998,000 998,000 998,000 วังหลวง หนองม่วงไข่ แพร่ 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 91,670 31/10/2561 91,670 ร้านศักดิ์พาณิชย์ 09/11/2561 998,000 998,000 997,737 997,737 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.450) ซ่อมแซมบานระบายอาคารบังคับน้ำในคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 หัวเมือง แม่ยางตาล ตำหนักธรรม แม่คำมี สอง ร้องกวาง หนองม่วงไข่ เมือง แพร่ 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/12/2561 100,480 18/12/2561 100,480 ร้าน ช.กิจรุ่งเรือง 20/12/2561 600,000 600,000 599,847 599,847 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.451) ซ่อมแซมอาคารท่อลอดคลองซอย LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 พระหลวง น้ำชำ สูงเม่น แพร่ 21/08/2561 06/11/2561 30,500 06/11/2561 30,500 บริษัท พลกฤตเซอร์วิสเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 16/11/2561 1,250,000 1,250,000 1,249,523 1,249,523 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.452) ซ่อมแซมคลองซอย 16 L - RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 ป่าแมต เมือง แพร่ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 18,655 07/11/2561 18,655 หจก. พีแอนด์พี กฎหมายและธุรกิจ 16/11/2561 990,000 990,000 970,418 970,418 98.02 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.453) ซ่อมแซมบานระบายอาคารบังคับน้ำในคลองสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 น้ำรัด วังหงส์ วังธง ป่าแมต หนองม่วงไข่ เมือง แพร่ 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 44,850 16/11/2561 44,850 หจก. เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส 23/11/2561 550,000 550,000 549,641 549,641 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.454) ซ่อมแซมคลองซอย 13R-LMC และระบบส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 แม่คำมี เมือง แพร่ 21/08/2561 05/11/2561 21,255 07/11/2561 21,255 หจก.แพร่ทรัพย์รุ่งเรือง คอนสตรัคชั่น 16/11/2561 800,000 800,000 799,346 799,346 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.455) ซ่อมแซมอาคารท่อลอดถนนคันคลองซอย LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 พระหลวง น้ำชำ สูงเม่น แพร่ 21/08/2561 07/11/2561 30,200 07/11/2561 30,200 บริษัท พลกฤตเซอร์วิสเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 16/11/2561 1,250,000 1,250,000 1,249,977 1,249,977 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.456) ซ่อมแซมคลองซอย 17 L - RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 945,000 945,000 945,000 945,000 ป่าแมต เมือง แพร่ 17/08/2561 02/11/2561 17,583 05/11/2561 17,583 หจก.แพร่ทรัพย์รุ่งเรือง คอนสตรัคชั่น 16/11/2561 945,000 945,000 941,260 941,260 99.60 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.457) ซ่อมแซมเครื่องกว้านและบานระบายอาคารบังคับน้ำในคลอง LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ร่องฟอง นาจักร แม่จั๊วะ เมือง เด่นชัย แพร่ 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/12/2561 265,410 18/12/2561 265,410 หจก. แพร่บารมี 20/12/2561 500,000 500,000 499,990 499,990 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.458) ซ่อมแซมคลองซอย 16R-LMC และระบบส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 แม่คำมี เมือง แพร่ 21/08/2561 05/11/2561 24,905 07/11/2561 24,905 หจก. พีแอนด์พี กฎหมายและธุรกิจ 16/11/2561 850,000 850,000 849,727 849,727 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.459) ซ่อมแซมคลองซอย 21 L - RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 970,000 970,000 970,000 970,000 เวียงทอง สูงเม่น แพร่ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 80,000 08/11/2561 80,000 หจก. แพร่บารมี 23/11/2561 970,000 970,000 960,277 960,277 99.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.460) ซ่อมแซมเครื่องกว้านและบานระบายอาคารทิ้งน้ำฉุกเฉินในคลอง LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ร่องฟอง นาจักร แม่จั๊วะ เมือง เด่นชัย แพร่ 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2561 41,430 29/11/2561 41,430 หจก. แพร่วัฒนดำรง 20/12/2561 600,000 600,000 599,988 599,988 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.461) ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลองLMC ในฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 5,368 07/11/2561 5,368 หจก.แพร่ทรัพย์รุ่งเรือง คอนสตรัคชั่น 16/11/2561 750,000 750,000 749,703 749,703 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.462) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองสายใหญ่และคลองซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 เหมืองหม้อ บ้านกาศ ดอนมูล หัวฝาย น้ำชำ แม่จั๊วะ เมือง สูงเม่น เด่นชัย แพร่ 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2562 97,310 16/01/2562 97,310 หจก. เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/01/2562 1,700,000 1,700,000 1,696,338 1,696,338 99.78 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.463) ซ่อมแซมคลองซอย 22 L - RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 985,000 985,000 985,000 985,000 บ้านปง สูงเม่น แพร่ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 80,000 08/11/2561 80,000 หจก. แพร่วัฒนดำรง 16/11/2561 985,000 985,000 976,962 976,962 99.18 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.464) ซ่อมแซมคันคลองซอยในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 แม่คำมี แม่หล่าย เมือง แพร่ 21/08/2561 06/11/2561 98,800 06/11/2561 98,800 หจก. เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส 16/11/2561 950,000 950,000 948,231 948,231 99.81 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.465) ซ่อมแซมรางเทข้ามคลองสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 447,500 447,500 447,500 447,500 บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/12/2561 37,385 06/12/2561 37,385 หจก. แพร่บารมี 20/12/2561 447,500 447,500 447,222 447,222 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.466) ซ่อมแซมคลองซอย 23 L - RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 955,000 955,000 955,000 955,000 บ้านปง สูงเม่น แพร่ 17/08/2561 02/11/2561 16,940 05/11/2561 16,940 หจก. พีแอนด์พี กฎหมายและธุรกิจ 16/11/2561 955,000 955,000 941,104 941,104 98.54 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.467) ซ่อมแซมอาคารทิ้งน้ำฉุกเฉินในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 แดนชุมพล สอง แพร่ 21/08/2561 14/11/2561 131,552 15/11/2561 131,552 หจก. แพร่บารมี 23/11/2561 950,000 950,000 949,615 949,615 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.468) ซ่อมแซมไซฟ่อนคลองซอย 1L-31R กม.1+730 ถึง 2+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 พระหลวง สูงเม่น แพร่ 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 61,000 06/11/2561 61,000 บริษัท พลกฤตเซอร์วิสเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 16/11/2561 800,000 800,000 799,730 799,730 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.469) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำเข้าคลอง RMC กม.39+072 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 370,000 370,000 370,000 370,000 วังธง เมือง แพร่ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 20,948 07/11/2561 20,948 บริษัท เชียงใหม่สหมิตร จำกัด 16/11/2561 370,000 370,000 369,561 369,561 99.88 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.470) ซ่อมแซมคันดินคลอง LMC กม.75+500-77+630 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 แม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่ 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/12/2561 243,504 06/12/2561 243,504 หจก. 4ส. แพร่วิศวกรรม 20/12/2561 1,000,000 1,000,000 999,896 999,896 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.471) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำเข้าคลอง RMC กม.46+485 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 670,000 670,000 670,000 670,000 ป่าแมต เมือง แพร่ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 60,000 08/11/2561 60,000 ร้านดีดีการค้า 16/11/2561 670,000 670,000 668,997 668,997 99.85 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.472) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองซอย 20 L - RMC พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 947,000 947,000 947,000 947,000 เวียงทอง สูงเม่น แพร่ 17/08/2561 05/11/2561 28,948 06/11/2561 28,948 หจก. พีแอนด์พี กฎหมายและธุรกิจ 16/11/2561 947,000 947,000 938,849 938,849 99.14 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.473) ซ่อมแซมคันคลองซอย 17 L - RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 974,000 974,000 974,000 974,000 ป่าแมต เมือง แพร่ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 290,622 26/11/2561 290,622 บริษัท เชียงใหม่สหมิตร จำกัด 20/12/2561 945,000 945,000 935,285 935,285 98.97 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (1.168.474) ซ่อมแซมคันคลองซอย 19 L - RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 เวียงทอง สูงเม่น แพร่ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 99,660 13/11/2561 99,660 หจก. เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส 20/12/2561 990,000 990,000 989,955 989,955 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (60) ปรับปรุงระบบระบายน้ำห้วยแม่สาย ระยะที่ 1 ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 บ้านกาศ สูงเม่น แพร่ 08/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2562 98,790 29/01/2562 98,790 หจก. เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/01/2562 25,413,605 25,413,605 21,534,127 21,534,127 84.73 95.00 77.00 95.00 77.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 1,100 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ซ่อมแซมถนนบริเวณที่ทำการโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 0.563 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,589,000 1,589,000 1,589,000 1,589,000 1,566,293 1,566,293 98.57 0.00 100.00 0.00 100.00 20/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ซ่อมแซมถนนบริเวณที่ทำการฝ่ายส่งน้ำ และบำรุงรักษาที่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ระยะทาง 1.470 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,183,000 4,183,000 4,183,000 4,183,000 4,183,000 4,183,000 4,112,663 4,112,663 98.32 0.00 100.00 0.00 100.00 20/11/2561

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 3 ครั้ง