ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2563 เวลา 11:38:39]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมกราคม ผล แผน เดือนมกราคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.532) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 1 งาน ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 455,300 455,300 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 02/12/2562 16/12/2562 27/12/2562 455,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 68,625 68,625 4,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.534) บำรุงรักษาหัวงานและบ่อสูบน้ำใต้ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 1 งาน ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,567,600 1,567,600 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 02/12/2562 16/12/2562 27/12/2562 1,567,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 68,625 68,625 4,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.967) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำโดยเครื่องจักรในเขตโครงการ ปริมาณ 8,410 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 264,900 264,900 264,900 264,900 ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย 06/01/2563 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,800 520 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.969) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำโดยแรงคนในเขตโครงการ ปริมาณ 43 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 139,700 139,700 ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย 02/12/2562 16/12/2562 23/12/2562 139,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 4,200 1,320 280 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.187) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการบริเวณฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 2 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 300,000 300,000 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 07/01/2563 08/01/2563 13/01/2563 300,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.188) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการบริเวณหัวงานโครงการ 3 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 600,000 600,000 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 20/12/2562 26/12/2562 06/01/2563 600,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2637) ซ่อมแซมคันคลอง Slide คลองระบาย DL.1 400 ม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 600,000 600,000 ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย 20/12/2562 26/12/2562 06/01/2563 600,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 1,000 1,000 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2638) ซ่อมแซมคันคลองระบาย DL.2-1.2R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 1 กม. ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 580,000 580,000 ปากน้ำ สวรรคโลก สุโขทัย 20/12/2562 26/12/2562 06/01/2563 580,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 1,000 800 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2639) ซ่อมแซมคันคลองระบาย DR.1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 2 กม. ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,200,000 1,200,000 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 20/12/2562 27/12/2562 1,200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 1,000 3,000 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2640) ซ่อมแซมคันคลองระบาย DR.1-12.1L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 1 กม. ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 590,000 590,000 590,000 590,000 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 20/12/2562 26/12/2562 06/01/2563 590,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 1,000 800 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2641) ซ่อมแซมคันคลองระบาย DR.1-12.8R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 1 กม. ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 580,000 580,000 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 20/12/2562 26/12/2562 06/01/2563 580,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 1,000 800 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2642) ซ่อมแซมคันคลองระบายคลองปู 2 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,200,000 1,200,000 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 20/12/2562 27/12/2562 1,200,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 1,000 3,000 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2645) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 1 งาน ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย 25/10/2562 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/12/2562 270,230 270,230 ร้านพาณิชย์ 27/12/2562 400,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2646) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 6 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,750,000 9,750,000 หนองบัว ศรีนคร สุโขทัย 02/12/2562 16/12/2562 27/12/2562 9,750,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000 1,853 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2647) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองระบาย DL.1 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย 07/01/2563 08/01/2563 13/01/2563 700,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 1,000 1,500 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2648) ซ่อมแซมท่อและระบบระบายน้ำบริเวณหัวงานโครงการ 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 สวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 02/12/2562 16/12/2562 27/12/2562 600,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2649) ซ่อมแซมบ่อสูบน้ำใต้ดินและอาคารประกอบ 16 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 850,000 850,000 หนองบัว ศรีนคร สุโขทัย 07/01/2563 08/01/2563 13/01/2563 850,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 300 3,000 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2650) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำใต้ดิน 204 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,850,000 4,850,000 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 02/12/2562 16/12/2562 23/12/2562 4,850,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 68,625 68,625 4,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2651) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 นาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทัย 07/01/2563 08/01/2563 13/01/2563 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 2,500 6,000 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2653) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 นาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทัย 07/01/2563 08/01/2563 13/01/2563 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 6,000 6,000 320 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2654) ซ่อมแซมพัฒนาบ่อสูบน้ำใต้ดิน 40 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 02/12/2562 16/12/2562 25/12/2562 4,300,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 10,500 14,000 600 1,059 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2655) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 50 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย 25/10/2562 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/12/2562 48,080 48,080 ร้านธานีกิจการค้า 25/12/2562 700,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 3,000 3,000 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2656) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 50 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 700,000 700,000 หนองบัว ศรีนคร สุโขทัย 25/10/2562 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/12/2562 40,219 40,219 ร้านธานีกิจการค้า 25/12/2562 700,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 3,000 30,000 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2657) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบ่อสูบน้ำใต้ดิน 50 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 02/12/2562 16/12/2562 25/12/2562 550,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 204 14,322 30 1,254 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2658) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูง 50 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 02/12/2562 16/12/2562 25/12/2562 2,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 68,625 68,625 4,000 1,399 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2659) ซ่อมแซมโรงสูบน้ำและบ้านพักพนักงานรักษาอาคารในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 12 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 800,000 800,000 นาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทัย 07/01/2563 08/01/2563 13/01/2563 800,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 3,000 4,000 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2660) ซ่อมแซมโรงสูบน้ำและบ้านพักพนักงานรักษาอาคารในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 12 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 800,000 800,000 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 07/01/2563 08/01/2563 13/01/2563 800,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 3,000 4,000 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2661) ซ่อมแซมลูกรังบริเวณบ่อสูบน้ำใต้ดินในเขตฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 15 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 570,000 570,000 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 20/12/2562 26/12/2562 06/01/2563 570,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 300 2,500 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2662) ซ่อมแซมลูกรังบริเวณบ่อสูบน้ำใต้ดินในเขตฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 15 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 570,000 570,000 570,000 570,000 หนองบัว ศรีนคร สุโขทัย 20/12/2562 26/12/2562 06/01/2563 570,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 300 2,500 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2663) ซ่อมแซมศูนย์เรียนรู้บ่อสูบน้ำใต้ดินที่ 19 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 20/12/2562 26/12/2562 06/01/2563 350,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 130 350 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2664) ซ่อมแซมศูนย์เรียนรู้บ่อสูบน้ำใต้ดินที่ F7 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 วังพิณพาทย์ สวรรคโลก สุโขทัย 20/12/2562 26/12/2562 06/01/2563 350,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 220 350 48 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2669) ซ่อมแซมหินเรียงทรบ.ปลายคลองหนองปลาหมอ กม. 3+913 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 600,000 600,000 คลองกระจง สวรรคโลก สุโขทัย 07/01/2563 08/01/2563 13/01/2563 600,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 3,000 1,000 50 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2671) ซ่อมแซมอุปกรณ์ควบคุมระบบส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำที่ฯที่ 1 15 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 นาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทัย 25/10/2562 30/10/2562 26/12/2562 300,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 3,000 1,000 75 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2672) ซ่อมแซมอุปกรณ์ควบคุมระบบส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำที่ฯที่ 2 15 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 300,000 300,000 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 25/10/2562 30/10/2562 26/12/2562 300,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 4,500 1,000 75 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2673) ซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำและหัวจ่ายน้ำในเขตส่งน้ำที่ 1 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 400,000 400,000 นาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทัย 25/10/2562 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2562 236,347 236,347 หจก.พิษณุชลกิจ 27/12/2562 400,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 1,200 1,200 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2674) ซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำและหัวจ่ายน้ำในเขตส่งน้ำที่ 1 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 600,000 600,000 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 25/10/2562 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/12/2562 382,029 382,029 หจกใพิศณุชลกิจ 26/12/2562 600,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 1,200 1,200 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2675) ซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำและหัวจ่ายน้ำในเขตส่งน้ำที่ 2 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 400,000 400,000 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 25/10/2562 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/12/2562 248,221 248,221 หจก.พิษณุชลกิจ 26/12/2562 400,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 1,200 2,000 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2676) ซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำและหัวจ่ายน้ำในเขตส่งน้ำที่ 2 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 600,000 600,000 หนองบัว ศรีนคร สุโขทัย 25/10/2562 30/10/2562 26/12/2562 600,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 1,200 2,000 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2677) ซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำและหัวจ่ายน้ำในเขตส่งน้ำที่ 3 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 400,000 400,000 ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย 25/10/2562 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/12/2562 258,543 258,543 หจก.พิษณุชลกิจ 26/12/2562 400,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 1,200 1,200 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2678) ซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำและหัวจ่ายน้ำในเขตส่งน้ำที่ 4 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 400,000 400,000 ปากน้ำ สวรรคโลก สุโขทัย 25/10/2562 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/12/2562 245,421 245,421 หจก.พิษณุชลกิจ 26/12/2562 400,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 1,200 1,200 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2679) ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบท่อส่งน้ำบ่อสูบน้ำใต้ดิน โซน1 15 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 25/10/2562 30/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/11/2562 12/12/2562 17/12/2562 403,456 403,456 หจก.พิษณุชลกิจ 27/12/2562 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 4,353 2,500 150 460 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2680) ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบท่อส่งน้ำบ่อสูบน้ำใต้ดิน โซน2 15 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 25/10/2562 30/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/11/2562 09/12/2562 09/12/2562 478,506 478,506 หจก.พิษณุชลกิจ 27/12/2562 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 4,718 2,500 150 332 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.101) ปรับปรุงเจาะบ่อสูบน้ำใต้ดินใหม่เพื่อการชลประทาน (ทดแทนบ่อเดิม) พร้อมอาคารประกอบ 2 แห่ง ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,500,000 6,500,000 นาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทัย 02/12/2562 16/12/2562 27/12/2562 6,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 592 700 50 53 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.102) ปรับปรุงทรบ.กลางคลอง DL.2 กม.1+778 1 แห่ง ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,800,000 7,800,000 ปากน้ำ สวรรคโลก สุโขทัย 20/12/2562 27/12/2562 7,800,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 3,000 3,000 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.103) ปรับปรุงทรบ.กลางคลอง DL.2 กม.2+560 1 แห่ง ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,000,000 8,000,000 ปากน้ำ สวรรคโลก สุโขทัย 20/12/2562 26/12/2562 06/01/2563 8,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 3,000 3,000 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.35) ทรบ.คลองหนองปลาหมอ กม.2+080 พร้อมอาคารประกอบ 1 แห่ง ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,000,000 9,000,000 ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย 07/01/2563 08/01/2563 13/01/2563 9,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/12/2562 3,000 3,000 200 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำคลองปู 1 สาย โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/09/2562 264,060 24/09/2562 264,060 ร้านคุณพาณิชย์ 21/11/2562 500,000 401,652 401,652 401,652 401,652 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/11/2562 1,000
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ซ่อมแซมคันคลองน้ำไหล 1 สาย โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 570,000 570,000 570,000 570,000 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2562 20,500 24/09/2562 20,500 ชโนทัย 21/11/2562 570,000 417,560 417,560 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/11/2562 1,000
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ปรับปรุงคลองเชื่อมคลองปู-คลองแต้ว พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 27/06/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/07/2562 02/08/2562 21/08/2562 27/08/2562 6,500,000 10/09/2562 6,500,000 150 01/11/2562 02/11/2562 29/03/2563 หจก.ทองไกรลาศ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/09/2562 105,320 02/09/2562 105,320 เอสเอลพี เซอร์วิส จำกัด 25/11/2562 6,500,000 6,500,000 6,500,000 0.00 60.00 20.00 60.00 20.00 19/11/2562 6,000
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 51,600 51,600 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 15/10/2562 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2562 51,600 23/12/2562 51,600 บ.ดีดีที อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 13/01/2563 39,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 39,600 39,600 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 15/10/2562 08/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2562 39,600 23/12/2562 39,600 บ.ดีดีที อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 06/01/2563 39,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,600 8,600 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 15/10/2562 08/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 22/11/2562 8,600 23/12/2562 8,600 บ.ดีดีที อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 06/01/2563 8,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,300 6,300 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 15/10/2562 08/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2562 6,300 23/12/2562 6,300 บ.ดีดีที อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 06/01/2563 6,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,000 8,000 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 15/10/2562 08/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2562 8,000 23/12/2562 8,000 บ.ดีดีที อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 06/01/2563 8,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)9 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 39 ครั้ง