ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562 เวลา 17:23:14]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.1.85) บำรุงรักษาหัวงานและบ่อสูบน้ำใต้ดิน.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,028,700 1,028,700 1,028,700 1,028,700 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/12/2561 5,875 28/12/2561 5,875 ร้านไทยศิลป์ 02/01/2562 1,028,700 1,028,700 928,115 928,115 90.22 100.00 90.00 100.00 90.00 27/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 68,625 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.1.93) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 388,000 388,000 388,000 388,000 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 182,500 06/11/2561 182,500 บริษัท เอสเอลพีเซอร์วิส จำกัด 13/09/2562 386,591 386,591 386,591 386,591 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 68,625 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.3.19) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,170,000 1,170,000 710,000 710,000 ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2562 69,238 23/01/2562 69,238 บ.เอส แอล พี เซอร์วิส 24/01/2562 700,553 700,553 700,553 700,553 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำยม 3,000 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.168.475) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 13/12/2561 96,680 14/12/2561 96,680 15 18/12/2561 18/12/2561 01/01/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำ 2 ตำบล สามัคคีพัฒนา โดยนายนิวัฒน์ บัวเขียว 13/09/2562 889,288 889,288 889,288 889,288 100.00 100.00 60.00 100.00 60.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 68,625 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.168.476) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำระบบ vertical turbine โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,450,000 7,450,000 7,450,000 7,450,000 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/10/2561 19/10/2561 25/10/2561 5,629,195 06/12/2561 5,629,195 หจก.พิษณุชลกิจ 24/12/2561 7,192,090 7,192,090 7,192,090 7,192,090 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 1,461 84 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.168.477) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,430,000 7,430,000 7,430,000 7,430,000 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2561 24/10/2561 29/10/2561 5,614,985 07/12/2561 5,614,985 หจก.พิษณุชลกิจ 24/12/2561 7,173,444 7,173,444 7,173,444 7,173,444 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 1,552 101 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.168.478) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำใต้ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,850,000 4,850,000 4,850,000 4,850,000 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/10/2561 25/10/2561 30/10/2561 2,318,872 19/11/2561 2,318,872 หจก.พิษณุชลกิจ 29/11/2561 4,809,672 4,809,672 4,705,513 4,705,513 97.83 100.00 85.00 100.00 85.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 68,625 5,400 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.168.479) ซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อทางดูดเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าบ่อสูบน้ำใต้ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,460,000 7,460,000 7,460,000 7,460,000 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2561 24/10/2561 29/10/2561 5,739,975 06/12/2561 5,739,975 หจก.พิษณุชลกิจ 24/12/2561 7,211,952 7,211,952 7,209,397 7,209,397 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 1,369 87 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.168.480) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 234,800 30/10/2561 234,800 หจก.พิษณุชลกิจ 29/11/2561 1,393,641 1,393,641 1,393,641 1,393,641 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 68,625 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.168.481) ซ่อมแซมพัฒนาบ่อสูบน้ำใต้ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,460,000 3,460,000 3,460,000 3,460,000 นาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทัย 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/10/2561 25/10/2561 30/10/2561 1,742,923 19/11/2561 1,742,923 หจก.พิษณุชลกิจ 29/11/2561 3,440,096 3,440,096 3,440,096 3,440,096 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 10,918 1,028 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.168.482) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ National พร้อมอุปกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 หนองบัว ศรีนคร สุโขทัย 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2561 18/10/2561 24/10/2561 4,908,590 04/12/2561 4,908,590 หจก.พิษณุชลกิจ 24/12/2561 6,406,655 6,406,655 6,075,517 6,075,517 94.83 100.00 85.00 100.00 85.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 1,240 64 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.168.483) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 151,350 20/11/2561 151,350 หจก.ชโนทัย 29/11/2561 998,140 998,140 997,411 997,411 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 7,129 729 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.168.484) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 155,830 20/11/2561 155,830 หจก.ชโนทัย 29/11/2561 997,530 997,530 997,353 997,353 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 30,000 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.168.485) ซ่อมแซมบ่อสูบน้ำใต้ดินและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 หนองบัว ศรีนคร สุโขทัย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 302,590 06/11/2561 302,590 หจก.เอกสิทธิ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 29/11/2561 841,763 841,763 841,763 841,763 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 300 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.168.486) ซ่อมแซมโรงสูบน้ำและบ้านพักพนักงานรักษาอาคารในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 344,740 06/11/2561 344,740 หจก.เอกสิทธิ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 29/11/2561 985,803 985,803 985,803 985,803 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 6,000 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.168.487) ซ่อมแซมลูกรังบริเวณบ่อสูบน้ำใต้ดินในเขตฝ่ายส่งน้ำที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2561 30/10/2561 01/11/2561 696,168 26/11/2561 696,168 หจก.แสงพระจันทร์การโยธา 29/11/2561 837,030 837,030 837,029 837,029 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 300 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.168.488) ซ่อมแซมคันดินและหินเรียงท่อลอดถนนคลองปู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 412,562 06/11/2561 412,562 หจก.ไกรลาสโยธาการ 29/11/2561 692,683 692,683 692,683 692,683 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 3,000 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.168.489) ซ่อมแซมคันดินและหินเรียงท่อลอดถนนคลองแต้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 426,881 06/11/2561 426,881 หจก.ไกรลาสโยธาการ 29/11/2561 693,418 693,418 693,418 693,418 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 3,000 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.168.490) ซ่อมแซมคันคลองระบาย DR.1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/10/2561 01/11/2561 06/11/2561 578,600 07/12/2561 578,600 หจก.สวรรคโลกทัวร์ 24/12/2561 804,879 804,879 804,879 804,879 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 600 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.168.491) ซ่อมแซมคันคลองระบายคลองปู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/10/2561 01/11/2561 06/11/2561 587,380 07/12/2561 587,380 หจก.โชครัชชานนท์การโยธา 24/12/2561 826,863 826,863 826,863 826,863 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 1,000 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.168.492) ซ่อมแซมลูกรังบริเวณบ่อสูบน้ำใต้ดินในเขตฝ่ายส่งน้ำที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2561 30/10/2561 01/11/2561 799,451 26/11/2561 799,451 หจก.เอกสิทธิ์เอ็นจิเนียริ่ง 29/11/2561 946,278 946,278 946,278 946,278 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 300 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (26) ปรับปรุงเจาะบ่อสูบน้ำใต้ดินใหม่เพื่อการชลประทาน พร้อมโรงสูบน้ำ (ทดแทนบ่อเดิม) ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 17,000,000 17,000,000 17,000,000 12,360,600 4,639,400 คลองกระจง สวรรคโลก สุโขทัย 09/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/01/2562 09/01/2562 30/01/2562 04/02/2562 7,887,105 19/03/2562 7,887,105 150 26/03/2562 25/03/2562 22/08/2562 หจก.พิษณุชลกิจ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/10/2561 08/11/2561 13/11/2561 3,113,846 28/11/2561 3,113,846 บริษัท สิทธิยนต์กรุ๊ป จำกัด 29/03/2562 12,047,339 12,180,431 7,887,105 4,293,326 11,965,409 7,887,105 4,078,304 98.23 100.00 90.00 100.00 90.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 1,400 1,400 100 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (116) ป้องกันตลิ่งปลายคลองหนองปลาหมอ ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000 ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย 12/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/01/2562 24/01/2562 13/02/2562 22/02/2562 11,183,718 19/03/2562 11,183,718 150 26/03/2562 25/03/2562 22/08/2562 หจก.ชโนทัย 13/09/2562 18,408,573 11,519,218 11,183,718 335,500 11,518,566 11,183,718 334,848 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำยม 3,000 3,000 200 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ปรับปรุงคลองเชื่อมคลองปู-คลองแต้ว พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 9,989,000 9,989,000 9,989,000 9,019,000 970,000 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 22/07/2562 22/07/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/08/2562 02/08/2562 21/08/2562 27/08/2562 6,500,000 10/09/2562 6,500,000 หจก.ทองไกรลาศ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/07/2562 54,460 24/07/2562 54,460 เอสเอลพี เซอร์วิส จำกัด 16/09/2562 9,565,715 9,989,000 9,019,000 970,000 750,583 750,583 7.51 10.00 10.00 10.00 10.00 27/08/2562 700 6,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 7 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 145,600 145,600 145,600 145,600 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/12/2561 145,306 11/01/2562 145,306 บ.ดีดีที อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 17/01/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 2 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 67,600 67,600 67,600 67,600 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/12/2561 67,410 11/01/2562 67,410 บ.ดีดีที อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 17/01/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)13 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 77 ครั้ง