ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 06 เม.ย. 2563 เวลา 03:20:11]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนเมษายน ผล แผน เดือนเมษายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.532) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 1 งาน ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 455,300 455,300 455,300 455,300 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 02/12/2562 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 59,937 09/03/2563 59,937 บริษัท เอสแอลพีเซอร์วิส จำกัด 10/03/2563 455,300 455,300 455,300 196,156 196,156 43.08 50.00 40.00 50.00 40.00 31/03/2563 68,625 68,625 4,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.534) บำรุงรักษาหัวงานและบ่อสูบน้ำใต้ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 1 งาน ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,567,600 1,567,600 1,567,600 1,567,600 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 02/12/2562 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 89,720 09/03/2563 89,720 บริษัท เอสแอลพีเซอร์วิส จำกัด 10/03/2563 1,567,600 1,567,600 1,567,600 238,748 238,748 15.23 45.00 35.00 45.00 35.00 31/03/2563 68,625 68,625 4,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.969) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำโดยแรงคนในเขตโครงการ ปริมาณ 43 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 139,700 139,700 139,700 139,700 ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย 02/12/2562 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 38,289 12/03/2563 38,289 บริษัท เอสแอลพีเซอร์วิส จำกัด 13/03/2563 139,700 139,700 139,700 54,924 54,924 39.32 30.00 10.00 30.00 10.00 31/03/2563 4,200 1,320 280 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.187) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการบริเวณฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 2 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 07/01/2563 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 103,751 20/03/2563 103,751 หจก.ชโนทัย 30/03/2563 300,000 300,000 300,000 0.00 40.00 25.00 40.00 25.00 31/03/2563 2 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.188) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการบริเวณหัวงานโครงการ 3 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 20/12/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 290,425 23/03/2563 290,425 หจก.ชโนทัย 30/03/2563 600,000 600,000 600,000 0.00 50.00 25.00 50.00 25.00 31/03/2563 3 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2637) ซ่อมแซมคันคลอง Slide คลองระบาย DL.1 400 ม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย 20/12/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 388,800 05/03/2563 388,800 ร้านธานีกิจการค้า 10/03/2563 600,000 600,000 600,000 388,800 388,800 64.80 40.00 20.00 40.00 20.00 31/03/2563 1,000 1,000 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2638) ซ่อมแซมคันคลองระบาย DL.2-1.2R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 1 กม. ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 580,000 580,000 580,000 580,000 ปากน้ำ สวรรคโลก สุโขทัย 20/12/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 476,974 05/03/2563 476,974 ร้านคุณพาณิชย์ 10/03/2563 580,000 580,000 580,000 16,200 16,200 2.79 50.00 25.00 50.00 25.00 31/03/2563 1,000 800 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2639) ซ่อมแซมคันคลองระบาย DR.1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 2 กม. ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 20/12/2562 26/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/01/2563 05/02/2563 13/02/2563 986,790 10/03/2563 986,790 หจก.ชโนทัย 17/03/2563 1,200,000 1,200,000 1,200,000 50,095 50,095 4.17 20.00 10.00 20.00 10.00 31/03/2563 1,000 3,000 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2640) ซ่อมแซมคันคลองระบาย DR.1-12.1L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 1 กม. ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 590,000 590,000 590,000 590,000 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 20/12/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 485,591 05/03/2563 485,591 ร้านคุณพาณิชย์ 10/03/2563 590,000 590,000 590,000 36,615 36,615 6.21 50.00 25.00 50.00 25.00 31/03/2563 1,000 800 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2641) ซ่อมแซมคันคลองระบาย DR.1-12.8R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 1 กม. ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 580,000 580,000 580,000 580,000 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 20/12/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 482,762 05/03/2563 482,762 หจก.เพ็งดีเอ็นจิเนีย 10/03/2563 580,000 580,000 580,000 20,315 20,315 3.50 50.00 25.00 50.00 25.00 31/03/2563 1,000 800 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2642) ซ่อมแซมคันคลองระบายคลองปู 2 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 20/12/2562 26/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/01/2563 05/02/2563 13/02/2563 982,810 10/03/2563 982,810 หจก.ไกรลาศโยธาการ 17/03/2563 1,200,000 1,200,000 1,200,000 25,795 25,795 2.15 20.00 10.00 20.00 10.00 31/03/2563 1,000 3,000 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2645) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 1 งาน ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย 25/10/2562 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 12,738 12/03/2563 12,738 บริษัทเอสเอลพีเซอร์วิส จำกัด 01/04/2563 400,000 400,000 400,000 30,082 30,082 7.52 50.00 0.00 50.00 0.00 3,000 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2646) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 6 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,750,000 9,750,000 9,750,000 9,750,000 หนองบัว ศรีนคร สุโขทัย 02/12/2562 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/04/2563 9,395 01/04/2563 9,395 บริษัท เอสแอลพีเซอร์วิส จำกัด 01/04/2563 9,750,000 9,750,000 9,750,000 47,939 47,939 0.49 40.00 20.00 40.00 20.00 31/03/2563 2,000 1,853 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2647) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองระบาย DL.1 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย 07/01/2563 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 221,816 06/03/2563 221,816 ร้านธานีกิจการค้า 10/03/2563 700,000 700,000 700,000 75,240 75,240 10.75 40.00 20.00 40.00 20.00 31/03/2563 1,000 1,500 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2648) ซ่อมแซมท่อและระบบระบายน้ำบริเวณหัวงานโครงการ 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 สวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 02/12/2562 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 161,862 23/03/2563 161,862 หจก.ชโนทัย 30/03/2563 600,000 600,000 600,000 0.00 40.00 20.00 40.00 20.00 31/03/2563 70 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2649) ซ่อมแซมบ่อสูบน้ำใต้ดินและอาคารประกอบ 16 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 หนองบัว ศรีนคร สุโขทัย 07/01/2563 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 285,750 11/03/2563 285,750 หจก.เอกสิทธิ์เอ็นจิเนียริ่ง 17/03/2563 850,000 850,000 850,000 0.00 20.00 10.00 20.00 10.00 31/03/2563 300 3,000 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2650) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำใต้ดิน 204 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,850,000 4,850,000 4,850,000 4,850,000 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 02/12/2562 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 374,250 09/03/2563 374,250 หจก.พิษณุชลกิจ 17/03/2563 4,850,000 4,730,000 4,730,000 1,011,994 1,011,994 21.40 20.00 10.00 20.00 10.00 31/03/2563 68,625 68,625 4,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2651) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 นาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทัย 07/01/2563 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 403,293 06/03/2563 403,293 ร้านคุณพาณิชย์ 10/03/2563 1,000,000 1,000,000 1,000,000 84,960 84,960 8.50 40.00 20.00 40.00 20.00 31/03/2563 2,500 6,000 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2653) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 นาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทัย 07/01/2563 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 18/03/2563 99,992 18/03/2563 99,992 30 19/03/2563 19/03/2563 19/04/2563 กลุมบริหารการใช้น้ำสองตำบลสามัคคีพัฒนา โดย นายนิวัฒน์ บัวเขียว 19/03/2563 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0.00 40.00 20.00 40.00 20.00 31/03/2563 6,000 6,000 320 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2654) ซ่อมแซมพัฒนาบ่อสูบน้ำใต้ดิน 40 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 02/12/2562 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/02/2563 20/02/2563 25/02/2563 2,154,403 11/03/2563 2,154,403 หจก.พิษณุชลกิจ 19/03/2563 4,300,000 4,300,000 4,300,000 28,475 28,475 0.66 45.00 35.00 45.00 35.00 31/03/2563 10,500 14,000 600 1,059 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2655) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 50 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย 25/10/2562 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/12/2562 48,080 04/03/2563 48,080 ร้านธานีกิจการค้า 09/03/2563 700,000 700,000 700,000 446,688 446,688 63.81 40.00 30.00 40.00 30.00 31/03/2563 3,000 3,000 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2656) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 50 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 หนองบัว ศรีนคร สุโขทัย 25/10/2562 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/12/2562 40,219 10/03/2563 40,219 ร้านธานีกิจการค้า 17/03/2563 700,000 700,000 700,000 496,415 496,415 70.92 40.00 30.00 40.00 30.00 31/03/2563 3,000 30,000 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2657) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบ่อสูบน้ำใต้ดิน 50 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 02/12/2562 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 405,865 11/03/2563 405,865 หจก.พิษณุชลกิจ 17/03/2563 550,000 550,000 550,000 465,669 465,669 84.67 50.00 40.00 50.00 40.00 31/03/2563 204 14,322 30 1,254 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2658) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูง 50 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 02/12/2562 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 418,900 09/03/2563 418,900 หจก.พิษณุชลกิจ 10/03/2563 2,000,000 2,000,000 2,000,000 514,370 514,370 25.72 50.00 40.00 50.00 40.00 31/03/2563 68,625 68,625 4,000 1,399 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2659) ซ่อมแซมโรงสูบน้ำและบ้านพักพนักงานรักษาอาคารในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 12 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 นาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทัย 07/01/2563 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 265,915 06/03/2563 265,915 หจก.เอกสิทธิ์เอ็นจิเนียริ่ง 10/03/2563 800,000 800,000 800,000 0.00 40.00 20.00 40.00 20.00 31/03/2563 3,000 4,000 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2660) ซ่อมแซมโรงสูบน้ำและบ้านพักพนักงานรักษาอาคารในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 12 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 07/01/2563 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 270,895 11/03/2563 270,895 หจก.เอกสิทธิ์เอ็นจิเนียริ่ง 17/03/2563 800,000 800,000 800,000 0.00 40.00 20.00 40.00 20.00 31/03/2563 3,000 4,000 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2661) ซ่อมแซมลูกรังบริเวณบ่อสูบน้ำใต้ดินในเขตฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 15 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 570,000 570,000 570,000 570,000 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 20/12/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 481,063 05/03/2563 481,063 หจก.วันดีครีเอท 10/03/2563 570,000 570,000 570,000 0.00 50.00 25.00 50.00 25.00 31/03/2563 300 2,500 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2662) ซ่อมแซมลูกรังบริเวณบ่อสูบน้ำใต้ดินในเขตฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 15 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 570,000 570,000 570,000 570,000 หนองบัว ศรีนคร สุโขทัย 20/12/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 481,680 09/03/2563 481,680 หจก.เอกสิทธิ์เอ็นจิเนียริ่ง 10/03/2563 570,000 570,000 570,000 25,735 25,735 4.51 50.00 25.00 50.00 25.00 31/03/2563 300 2,500 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2663) ซ่อมแซมศูนย์เรียนรู้บ่อสูบน้ำใต้ดินที่ 19 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 20/12/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 80,197 11/03/2563 80,197 ร้านคุณพาณิชย์ 17/03/2563 350,000 350,000 350,000 0.00 50.00 25.00 50.00 25.00 31/03/2563 130 350 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2664) ซ่อมแซมศูนย์เรียนรู้บ่อสูบน้ำใต้ดินที่ F7 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 วังพิณพาทย์ สวรรคโลก สุโขทัย 20/12/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 85,942 06/03/2563 85,942 ร้านคุณพาณิชย์ 10/03/2563 350,000 350,000 350,000 40,651 40,651 11.61 50.00 25.00 50.00 25.00 31/03/2563 220 350 48 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2669) ซ่อมแซมหินเรียงทรบ.ปลายคลองหนองปลาหมอ กม. 3+913 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 คลองกระจง สวรรคโลก สุโขทัย 07/01/2563 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 287,980 06/03/2563 287,980 หจก.ตรีสัตย์ก่อสร้าง 10/03/2563 600,000 600,000 600,000 0.00 40.00 20.00 40.00 20.00 31/03/2563 3,000 1,000 50 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2671) ซ่อมแซมอุปกรณ์ควบคุมระบบส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำที่ฯที่ 1 15 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 นาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทัย 25/10/2562 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2562 35,584 09/03/2563 35,584 ร้านธานีกิจการค้า 17/03/2563 300,000 300,000 300,000 85,106 85,106 28.37 40.00 20.00 40.00 20.00 31/03/2563 3,000 1,000 75 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2672) ซ่อมแซมอุปกรณ์ควบคุมระบบส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำที่ฯที่ 2 15 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 25/10/2562 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2562 36,162 09/03/2563 36,162 ร้านธานีกิจการค้า 10/03/2563 300,000 300,000 300,000 199,083 199,083 66.36 40.00 20.00 40.00 20.00 31/03/2563 4,500 1,000 75 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2673) ซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำและหัวจ่ายน้ำในเขตส่งน้ำที่ 1 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 นาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทัย 25/10/2562 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2562 236,347 04/03/2563 236,347 หจก.พิษณุชลกิจ 09/03/2563 400,000 400,000 400,000 236,347 236,347 59.09 40.00 20.00 40.00 20.00 31/03/2563 1,200 1,200 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2674) ซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำและหัวจ่ายน้ำในเขตส่งน้ำที่ 1 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 25/10/2562 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/12/2562 382,029 09/03/2563 382,029 หจกใพิศณุชลกิจ 10/03/2563 600,000 600,000 600,000 433,952 433,952 72.33 40.00 20.00 40.00 20.00 31/03/2563 1,200 1,200 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2675) ซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำและหัวจ่ายน้ำในเขตส่งน้ำที่ 2 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 25/10/2562 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/12/2562 248,221 04/03/2563 248,221 หจก.พิษณุชลกิจ 09/03/2563 400,000 400,000 400,000 248,221 248,221 62.06 40.00 20.00 40.00 20.00 31/03/2563 1,200 2,000 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2676) ซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำและหัวจ่ายน้ำในเขตส่งน้ำที่ 2 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 หนองบัว ศรีนคร สุโขทัย 25/10/2562 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/12/2562 378,429 04/03/2563 378,429 หจก.พิษณุชลกิจ 09/03/2563 600,000 600,000 600,000 441,048 441,048 73.51 40.00 20.00 40.00 20.00 31/03/2563 1,200 2,000 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2677) ซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำและหัวจ่ายน้ำในเขตส่งน้ำที่ 3 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย 25/10/2562 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/12/2562 258,543 04/03/2563 258,543 หจก.พิษณุชลกิจ 09/03/2563 400,000 400,000 400,000 258,543 258,543 64.64 40.00 20.00 40.00 20.00 31/03/2563 1,200 1,200 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2678) ซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำและหัวจ่ายน้ำในเขตส่งน้ำที่ 4 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ปากน้ำ สวรรคโลก สุโขทัย 25/10/2562 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/12/2562 245,421 04/03/2563 245,421 หจก.พิษณุชลกิจ 10/03/2563 400,000 400,000 400,000 245,421 245,421 61.36 40.00 20.00 40.00 20.00 31/03/2563 1,200 1,200 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2679) ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบท่อส่งน้ำบ่อสูบน้ำใต้ดิน โซน1 15 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 25/10/2562 30/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/11/2562 12/12/2562 17/12/2562 403,456 10/03/2563 403,456 หจก.พิษณุชลกิจ 17/03/2563 1,000,000 1,000,000 1,000,000 28,475 28,475 2.85 40.00 20.00 40.00 20.00 31/03/2563 4,353 2,500 150 460 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.2680) ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบท่อส่งน้ำบ่อสูบน้ำใต้ดิน โซน2 15 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 25/10/2562 30/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/11/2562 09/12/2562 09/12/2562 478,506 10/03/2563 478,506 หจก.พิษณุชลกิจ 17/03/2563 1,000,000 1,000,000 1,000,000 19,464 19,464 1.95 40.00 20.00 40.00 20.00 31/03/2563 4,718 2,500 150 332 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.101) ปรับปรุงเจาะบ่อสูบน้ำใต้ดินใหม่เพื่อการชลประทาน (ทดแทนบ่อเดิม) พร้อมอาคารประกอบ 2 แห่ง ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 นาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทัย 02/12/2562 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 431,360 24/02/2563 431,360 หจก.พิษณุชลกิจ 19/03/2563 6,500,000 649,370 649,370 0.00 40.00 20.00 40.00 20.00 31/03/2563 592 700 50 53 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.102) ปรับปรุงทรบ.กลางคลอง DL.2 กม.1+778 1 แห่ง ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 ปากน้ำ สวรรคโลก สุโขทัย 20/12/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 574,665 16/03/2563 574,665 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก 17/03/2563 7,800,000 7,548,000 7,548,000 205,059 205,059 2.72 30.00 20.00 30.00 20.00 31/03/2563 3,000 3,000 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.103) ปรับปรุงทรบ.กลางคลอง DL.2 กม.2+560 1 แห่ง ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ปากน้ำ สวรรคโลก สุโขทัย 20/12/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 627,885 16/03/2563 627,885 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก 17/03/2563 8,000,000 7,743,000 7,743,000 272,558 272,558 3.52 30.00 20.00 30.00 20.00 31/03/2563 3,000 3,000 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (1.35) ทรบ.คลองหนองปลาหมอ กม.2+080 พร้อมอาคารประกอบ 1 แห่ง ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย 07/01/2563 08/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/01/2563 05/02/2563 13/02/2563 1,415,266 05/03/2563 1,415,266 หจก.เอกสิทธิ์เอ็นจิเนียริ่ง 09/03/2563 9,000,000 8,613,000 8,613,000 96,283 96,283 1.12 20.00 10.00 20.00 10.00 31/03/2563 3,000 3,000 200 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำคลองปู 1 สาย โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 23/09/2562 10/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2562 264,060 24/09/2562 264,060 ร้านคุณพาณิชย์ 01/04/2563 500,000 401,652 401,652 401,652 401,652 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/11/2562 1,000
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ซ่อมแซมคันคลองน้ำไหล 1 สาย โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 570,000 570,000 570,000 570,000 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 23/09/2562 10/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2562 20,500 24/09/2562 20,500 ชโนทัย 01/04/2563 570,000 417,560 417,560 417,560 417,560 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/11/2562 1,000
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ปรับปรุงคลองเชื่อมคลองปู-คลองแต้ว พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 27/06/2562 08/07/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/07/2562 02/08/2562 21/08/2562 27/08/2562 6,500,000 10/09/2562 6,500,000 150 01/11/2562 02/11/2562 29/03/2563 หจก.ทองไกรลาศ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/09/2562 105,320 02/09/2562 105,320 เอสเอลพี เซอร์วิส จำกัด 01/04/2563 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 31/03/2563 6,000
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 51,600 51,600 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 15/10/2562 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2562 51,600 23/12/2562 51,600 บ.ดีดีที อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 01/04/2563 39,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 39,600 39,600 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 15/10/2562 08/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2562 39,600 23/12/2562 39,600 บ.ดีดีที อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 01/04/2563 39,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,600 8,600 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 15/10/2562 08/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2562 8,600 23/12/2562 8,600 บ.ดีดีที อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 01/04/2563 8,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,300 6,300 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 15/10/2562 08/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2562 6,300 23/12/2562 6,300 บ.ดีดีที อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 01/04/2563 6,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,000 8,000 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 15/10/2562 08/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2562 8,000 23/12/2562 8,000 บ.ดีดีที อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 01/04/2563 8,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)