ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 17:59:57]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการก่อสร้าง 1 (51) อ่างเก็บน้ำบ้านป่าตึงงาม (อ่างเก็บน้ำห้วยกอลุง) พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 69,340,000 69,340,000 69,340,000 69,340,000 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 18/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/02/2563 19/03/2563 20/02/2563 20/04/2563 49,947,999 21/05/2563 49,947,999 หจก.วรายุทธ(เลี่ยงฮะ)การปิโตรเลียม 29/05/2563 67,330,000 50,821,999 49,947,999 874,000 275,350 275,350 0.54 0.00 0.06 0.00 0.06 04/08/2563 87 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการก่อสร้าง 1 (10) ฝายห้วยแม่ปะ ความยาว 15 เมตร สูง 1.75 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำยาว 2,511 เมตร พื้นที่ชลประทาน 300 ไร่ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 03/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/01/2563 14/02/2563 21/02/2563 4,400,400 24/04/2563 4,400,400 หจก.ชโนทัย 28/04/2563 7,035,752 31,228,609 31,228,609 21,897,732 21,897,732 70.12 0.00 65.00 0.00 65.00 11/08/2563 300 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการก่อสร้าง 1 (27) อาคารบังคับน้ำเหมืองแมดพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ 4,000 ไร่ ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 42,000,000 42,000,000 42,000,000 42,000,000 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2563 21/02/2563 21/02/2563 8,878,751 11/03/2563 8,878,751 บริษัท ซี.พี.เอส โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด 03/04/2563 11,780,955 38,124,502 38,124,502 31,339,799 31,339,799 82.20 0.00 85.00 0.00 85.00 11/08/2563 ขนาดเล็ก 4,000 450 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการก่อสร้าง 1 (72) ระบบส่งน้ำฝายห้วยไคร้ (ลูกที่2) ระยะสุดท้าย ความยาว 1,433 เมตร พื้นที่ชลประทาน 3,000 ไร่ ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 14,900,000 14,900,000 14,900,000 14,900,000 แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 03/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/03/2563 16/03/2563 20/03/2563 3,075,878 24/04/2563 3,075,878 หจก.จินทนาพร 28/04/2563 4,500,315 13,097,104 13,097,104 10,245,415 10,245,415 78.23 0.00 78.00 0.00 78.00 11/08/2563 ขนาดเล็ก 3,000 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการก่อสร้าง 1 (74) ฝายหมื่นโจโกร ความยาว 15 เมตร สูง 1.75 เมตรพร้อมระบบส่งน้ำความยาว 1,322 เมตร พื้นที่ชลประทาน 70 ไร่ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2563 11/02/2563 18/02/2563 6,412,463 24/04/2563 6,412,463 หจก.ชโนทัย 28/04/2563 9,922,567 20,321,886 20,321,886 16,826,543 16,826,543 82.80 0.00 60.00 0.00 60.00 11/08/2563 ขนาดเล็ก 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการก่อสร้าง 1 โครงการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลแม่แจ่ม (แห่งใหม่) อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงแม่ปาน พร้อมระบบส่งน้ำ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 48,800,000 48,800,000 48,800,000 48,800,000 48,456,500 48,456,500 8,336,139 8,336,139 17.20 0.00 11.00 0.00 11.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการก่อสร้าง 1 ฝายห้วยหยวกพร้อมระบบส่งน้ำ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 17/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 471,660 03/04/2563 471,660 หจก.สินธุวา 15/04/2563 24,373,034 24,373,034 24,373,034 24,373,034 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการก่อสร้าง 1 ฝายบ้านไร่พร้อมระบบส่งน้ำ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 31/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/04/2563 399,450 13/04/2563 399,450 หจก.จินทนาพร 15/04/2563 30,545,135 30,545,135 30,545,135 30,545,135 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการก่อสร้าง 1 อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 21,056,579 21,056,579 21,056,579 17,846,814 3,209,765 18,531,662 16,342,641 2,189,020 88.01 0.00 80.00 0.00 80.00 14/04/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการก่อสร้าง 1 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,800 25,800 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/10/2562 25,800 24/01/2563 25,800 หจก.เบสท์คอมมีเดีย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/10/2562 25,800 24/01/2563 25,800 หจก.เบสท์คอมมีเดีย 05/05/2563 25,800 25,800 25,800 25,800 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการก่อสร้าง 1 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,000 9,000 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/10/2562 9,000 24/01/2563 9,000 หจก.เบสท์คอมมีเดีย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/10/2562 9,000 24/01/2563 9,000 หจก.เบสท์คอมมีเดีย 05/05/2563 9,000 9,000 9,000 9,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการก่อสร้าง 1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,600 12,600 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/10/2562 12,600 24/01/2563 12,600 หจก.เบสท์คอมมีเดีย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/10/2562 12,600 24/01/2563 12,600 หจก.เบสท์คอมมีเดีย 05/05/2563 12,600 12,600 12,600 12,600 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการก่อสร้าง 1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 982,000 982,000 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2562 25/10/2562 13/11/2562 13/11/2562 936,250 07/02/2563 936,250 60 07/02/2563 07/04/2563 บจก.ไฮโดรควิพ จำกัด 10/03/2563 936,250 936,250 936,250 936,250 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการก่อสร้าง 1 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2562 25/10/2562 13/11/2562 13/11/2562 2,088,000 07/02/2563 2,088,000 60 07/02/2563 07/04/2563 บจก.ไฮโดรควิพ จำกัด 10/03/2563 2,088,000 2,088,000 2,088,000 2,088,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/05/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)