ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 07:30:59]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการก่อสร้าง 1 (4) ฝายท่าโป่งพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 37,000,000 37,000,000 37,000,000 37,000,000 แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/10/2561 01/11/2561 16/11/2561 27/11/2561 4,483,057 10/01/2562 4,483,057 180 11/01/2562 10/04/2562 บริษัท ซี.พี.เอส โฮมเซนเตอร์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/11/2561 12/11/2561 15/11/2561 1,540,717 10/01/2562 1,540,717 หจก.เชียงใหม่ บี พี ซัพพลาย 08/05/2562 5,332,879 31,034,134 31,034,134 31,031,623 31,031,623 99.99 0.00 100.00 0.00 100.00 09/07/2562 ฝาย ลุ่มน้ำปิง 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการก่อสร้าง 1 (3) อาคารบังคับน้ำคอพร้อมอาคารประกอบ ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 45,000,000 45,000,000 44,336,700 44,336,700 ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/11/2561 23/11/2561 29/11/2561 13,404,493 18/12/2561 13,404,493 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ตังอู๋เซ้ง 25/01/2562 39,268,193 39,268,193 38,554,738 38,554,738 98.18 0.00 97.00 0.00 97.00 13/08/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำปิง 1,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการก่อสร้าง 1 (2.1) อาคารบังคับน้ำเหมืองม้าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 42,000,000 42,000,000 42,000,000 42,000,000 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/10/2561 01/11/2561 16/11/2561 27/11/2561 6,427,877 10/01/2562 6,427,877 150 11/01/2562 09/06/2562 หจก.ภู่พิสิฐพาณิชย์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/11/2561 19/11/2561 21/11/2561 3,730,099 10/01/2562 3,730,099 บริษัทกิตติวิบูลย์ จำกัด 08/05/2562 7,651,097 37,754,976 37,754,976 33,197,846 33,197,846 87.93 0.00 92.00 0.00 92.00 13/08/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำปิง 2,200 310 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการก่อสร้าง 1 (2.2) ฝายทุ่งโปร่งพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/10/2561 05/11/2561 20/11/2561 29/11/2561 5,948,619 11/01/2562 5,948,619 90 12/01/2562 10/07/2562 หจก.เชียงใหม่ บีพี ซัพพลาย วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/11/2561 23/11/2561 29/11/2561 4,254,280 11/01/2562 4,254,280 บริษัทจำกัด วี เอ เอส ซัพพลาย 08/05/2562 7,590,950 28,737,226 28,737,226 28,299,888 28,299,888 98.48 100.00 87.00 5.00 87.00 20/08/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำปิง 1,500 317 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการก่อสร้าง 1 (2.3) ฝายห้วยหาดตะลานพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 31,500,000 31,500,000 31,500,000 31,500,000 ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/11/2561 13/11/2561 30/11/2561 12/12/2561 9,732,765 11/01/2562 9,732,765 180 12/01/2562 10/07/2562 บริษัท ซีพีเอส โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/12/2561 03/12/2561 12/12/2561 9,732,765 11/01/2562 9,732,765 บริษัทจำกัด ซีพีเอส โฮมเซ็นเตอร์ 08/05/2562 13,913,910 28,286,665 28,286,665 27,552,529 27,552,529 97.40 100.00 93.00 5.00 93.00 13/08/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำสาละวิน 1,000 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการก่อสร้าง 1 (3.1) ระบบส่งน้ำฝายตีนธาตุ ระยะ 2 ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 27,139,000 27,139,000 27,139,000 27,139,000 แสนไห เวียงแหง เชียงใหม่ 10/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/10/2561 01/11/2561 16/11/2561 27/11/2561 7,264,010 10/01/2562 7,264,010 90 11/01/2562 10/04/2562 บริษัท กิตติวิบูลย์ จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/11/2561 19/11/2561 27/11/2561 7,264,010 10/01/2562 7,264,010 บริษัทกิตติวิบูลย์ จำกัด 08/05/2562 9,462,719 24,630,010 24,630,010 24,042,867 24,042,867 97.62 0.00 99.00 0.00 99.00 13/08/2562 ขนาดเล็ก ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำปิง 1,000 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการก่อสร้าง 1 (87) อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 85,000,000 85,000,000 85,000,000 9,939,097 75,060,903 แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/02/2562 01/03/2562 18/03/2562 25/03/2562 4,225,099 09/04/2562 4,225,099 150 10/04/2562 06/09/2562 หจก.เชียงใหม่ตั้งอู๋เซ้ง 08/05/2562 5,016,342 65,088,756 20,752,390 44,336,366 33,084,266 2,466,600 30,617,666 50.83 0.00 31.00 0.00 31.00 13/08/2562 ขนาดเล็ก ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการก่อสร้าง 1 ฝายบ้านห้วยฟานพร้อมระบบส่งน้ำ (เพิ่มเติม) กม. 2+136 ถึง กม. 2+483 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,220,000 3,220,000 3,220,000 3,220,000 ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 07/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/03/2562 308,432 308,432 หจก.เชียงใหม่บีพี 01/05/2562 3,220,000 3,220,000 3,219,999 3,219,999 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการก่อสร้าง 1 ระบบส่งน้ำและระบายน้ำสนับสนุนคลองแม่ข่า ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 06/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2562 370,695 370,695 บจก.กิตติวิบูลย์ 01/05/2562 7,800,000 7,800,000 5,898,224 5,898,224 75.62 0.00 75.00 0.00 75.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการก่อสร้าง 1 ระบบส่งน้ำและระบายน้ำสนับสนุนคลองแม่ข่า ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000 แม่สา แม่ริม เชียงใหม่ 07/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2562 417,081 417,081 หจก.เชียงใหม่วีระวิศวการ 01/05/2562 9,800,000 9,800,000 7,501,141 7,501,141 76.54 0.00 75.00 0.00 75.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการก่อสร้าง 1 อ่างเก็บน้ำบ้านป่าตึงงาม (อ่างเก็บน้ำห้วยกอลุง) พร้อมระบบส่งน้ำ (ระยะที่ 2) จังหวัดลำพูน (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,880,000 9,880,000 9,880,000 9,880,000 9,880,000 9,880,000 7,544,842 7,544,842 76.36 0.00 67.00 0.00 67.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการก่อสร้าง 1 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วยพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดลำพูน งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 48,000,000 48,000,000 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 16/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/08/2561 09/08/2561 15/08/2561 1,790,000 30/08/2561 1,790,000 240 31/08/2561 27/04/2562 - วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/06/2561 13/07/2561 19/07/2561 12,899,795 06/08/2561 12,899,795 หจก.วุฒิโชค คอนสตรัคชั่น 03/05/2562 48,000,000 48,000,000 47,999,772 47,999,772 100.00 0.00 93.00 0.00 93.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการก่อสร้าง 1 โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าตึงงาม (อ่างเก็บน้ำห้วยกอลุง) พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดลำพูน งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 33,027,300 33,027,300 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 16/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/08/2561 09/08/2561 15/08/2561 1,680,000 11/01/2562 1,680,000 240 12/01/2562 08/09/2562 หจก.เลิศโลหะ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/06/2561 17/07/2561 20/07/2561 5,481,735 06/08/2561 5,481,735 หจก.เชียงใหม่ บี พี ซัพพลาย 01/05/2562 33,013,000 33,013,000 32,956,299 32,956,299 99.83 0.00 78.00 0.00 78.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการก่อสร้าง 1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 2 ชุด โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 53,600 53,600 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการก่อสร้าง 1 ระบบส่งน้ำและระบายน้ำสนับสนุนคลองแม่ข่า ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,472,700 7,472,700 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 03/12/2561 7,800,000 7,800,000 455,679 455,679 5.84 0.00 7.91 0.00 7.91 23/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการก่อสร้าง 1 ระบบส่งน้ำและระบายน้ำสนับสนุนคลองแม่ข่า ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,800,000 9,800,000 แม่สา แม่ริม เชียงใหม่ 03/12/2561 9,800,000 9,800,000 502,101 502,101 5.12 0.00 7.85 0.00 7.85 23/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการก่อสร้าง 1 ฝายบ้านห้วยฟานพร้อมระบบส่งน้ำ (เพิ่มเติม) กม.2+136 ถึง กม.2+483 จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,220,000 3,220,000 3,220,000 3,220,000 1,897,155 1,897,155 58.92 0.00 24.00 0.00 24.00 23/04/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 1 ครั้ง