ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 08:38:40]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 (5) ฝายน้ำพริกน้อยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ชนแดน สองแคว น่าน 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/09/2561 19/09/2561 28/09/2561 594,579 29/01/2562 594,579 บริษัท ยู พี เอ เอนเตอร์ไพรช ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/03/2562 601,054 15,343,409 15,343,409 14,251,823 14,251,823 92.89 92.00 90.00 92.00 90.00 20/08/2562 ฝาย ลุ่มน้ำน่าน 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 (6) ฝายห้วยเตียพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 43,000,000 43,000,000 43,000,000 43,000,000 แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/09/2561 08/10/2561 17/10/2561 2,273,496 20/02/2562 2,273,496 บริษัท สิริวิบูลย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/03/2562 2,479,161 41,820,259 41,820,259 37,116,302 37,116,302 88.75 91.00 94.00 91.00 94.00 13/08/2562 ฝาย ลุ่มน้ำวัง 700 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 (2.4) ฝายห้วยปอพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 22,000,000 22,000,000 22,000,000 2,013,000 19,987,000 ปอ เวียงแก่น เชียงราย 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2561 10/10/2561 24/10/2561 02/11/2561 888,232 15/01/2562 888,232 180 22/01/2562 21/01/2562 20/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ ดี วัสดุก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/10/2561 16/10/2561 25/10/2561 1,174,999 08/01/2562 1,174,999 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมทวีกิจ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/03/2562 2,006,803 19,743,509 888,232 18,855,277 16,957,428 16,957,428 85.89 98.00 95.00 98.00 95.00 20/08/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำโขง 1,000 135 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 (2.5) ฝายแม่งามพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 18,000,000 18,000,000 18,000,000 3,637,000 14,363,000 แม่ข้าวต้ม เมือง เชียงราย 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/10/2561 11/10/2561 24/10/2561 02/11/2561 1,451,840 15/01/2562 1,451,840 180 22/01/2562 21/01/2562 20/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ ดี วัสดุก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/10/2561 29/10/2561 06/11/2561 2,674,642 04/02/2562 2,674,642 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิวงค์เคหะกิจ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/03/2562 3,629,374 14,596,155 1,451,840 13,144,315 12,206,616 12,206,616 83.63 96.00 93.00 96.00 93.00 20/08/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำกก 232 53 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 (2.6) ฝายห้วยแป้นพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 17,000,000 17,000,000 17,000,000 2,909,000 14,091,000 สระ เชียงม่วน พะเยา 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2561 11/10/2561 25/10/2561 02/11/2561 1,239,758 21/01/2562 1,239,758 180 01/02/2562 30/01/2562 30/07/2562 บริษัท สิริวิบูลย์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/10/2561 16/10/2561 25/10/2561 524,861 29/01/2562 524,861 บริษัท ยู พี เอ เอนเตอร์ไพรช ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/02/2562 2,914,410 14,031,856 1,239,747 12,792,109 12,104,205 12,104,205 86.26 94.00 91.00 94.00 91.00 20/08/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำโขง 250 326 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 (2.7) ฝายห้วยพระเจ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 22,000,000 22,000,000 22,000,000 495,400 21,504,600 แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 20/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 10/10/2561 494,357 21/01/2562 494,357 150 25/01/2562 24/01/2562 23/06/2562 บริษัท สิริวิบูลย์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/09/2561 22/09/2561 03/10/2561 1,024,524 08/01/2562 1,024,524 บริษัท สิริวิบูลย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/08/2562 21,271,750 494,354 20,777,396 16,314,090 16,314,090 76.69 92.00 90.00 92.00 90.00 20/08/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำวัง 500 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 (2.8) ฝายต้นลำใยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 3,283,700 21,716,300 เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2561 08/10/2561 19/10/2561 30/10/2561 1,967,864 15/01/2562 1,967,864 210 23/01/2562 22/01/2562 20/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทนการก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/09/2561 21/09/2561 03/10/2561 1,429,901 26/01/2562 1,429,901 บริษัท ยูพีเอ เอ็นทอร์ไพรน์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/08/2562 23,049,064 1,967,864 21,081,200 16,716,216 16,716,216 72.52 96.00 95.00 96.00 95.00 20/08/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำวัง 400 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 (3.2) ฝายน้ำปานพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 ชนแดน สองแคว น่าน 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/09/2561 19/09/2561 28/09/2561 611,193 29/01/2562 611,193 บริษัท ยู พี เอ เอนเตอร์ไพรช ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/03/2562 617,829 20,067,439 20,067,439 18,147,550 18,147,550 90.43 95.00 92.00 95.00 92.00 20/08/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำน่าน 200 70 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 (1.18) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 509,100 509,100 509,100 509,100 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 05/04/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/02/2562 28,530 08/02/2562 28,530 บริษัท หลิ่มเซ่งพงษ์ แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา สภาพเขื่อนปัจจุบันกับแบบก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการได้ แก้ไขแบบก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพเขื่อน 21/06/2562 509,100 509,100 0.00 90.00 0.00 90.00 0.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 (33) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 81,674,300 29,090,300 29,090,300 29,090,300 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 05/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2560 31/01/2560 03/03/2560 30/05/2560 81,674,239 19/06/2560 81,674,239 600 20/07/2560 19/07/2560 11/03/2562 บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์)จำกัด แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา สภาพเขื่อนปัจจุบันกับแบบก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการได้ แก้ไขแบบก่อสร้างให้เหมาะกับสภาพเขื่อน 28/03/2562 121,831,324 29,090,300 29,090,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 1,700 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 (34) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,375,400 398,100 398,100 398,100 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2560 31/01/2560 03/03/2560 30/05/2560 2,375,400 19/06/2560 2,375,400 600 20/07/2560 19/07/2560 11/03/2562 สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา สภาพเขื่อนปัจจุบันกับแบบก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการได้ แก้ไขแบบก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพเขื่อน 20/06/2562 398,100 398,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำกก 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 โครงการฝายแม่อางบ้านน้ำล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 19,500,000 19,500,000 บ้านแลง เมือง ลำปาง 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/09/2561 05/10/2561 12/10/2561 757,794 12/10/2561 757,794 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ตั๋งอู่เซ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/12/2561 18,654,951 18,654,951 17,974,597 17,974,597 96.35 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย งบกลาง กปร. 2560 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 35,000,000 35,000,000 ครึ่ง เชียงของ เชียงราย วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/06/2560 27/06/2560 13/08/2560 2,220,687 25/08/2560 2,220,687 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ตั๋งอู่เซ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/03/2562 154,509 154,509 144,835 144,835 93.74 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำม้า อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย งบกลาง กปร. 2560 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 54,000,000 54,000,000 สถาน เชียงของ เชียงราย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/06/2560 484,136 23/06/2560 484,136 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ 28/03/2562 2,764,125 2,764,125 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย งบกลาง กปร. 2560 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 47,350,000 47,350,000 ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/11/2560 29/11/2560 29/11/2560 37,878 29/12/2560 37,878 บริษัท แสงเอ็นจิเนียริ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/03/2562 12,231,428 12,231,428 9,999,208 9,999,208 81.75 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.ลำปาง งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 51,734,000 51,734,000 50,858,000 50,858,000 นิคมพัฒนา เมือง ลำปาง 22/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/02/2562 12/02/2562 20/02/2562 673,837 05/03/2562 673,837 หจก.เชียงใหม่ ตังอู๋เซ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2562 50,858,000 50,858,000 33,162,124 33,162,124 65.21 76.00 69.00 76.00 69.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 โครงการทำนบดินห้วยนกเค้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 29,618,000 29,618,000 29,618,000 29,618,000 บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา 14/06/2562 01/07/2562 29,618,000 29,618,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) ค่ายสุรศักดิ์มนตรีอ.เมือง จ.ลำปาง งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 พิชัย เมือง ลำปาง 03/07/2562 08/07/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/07/2562 01/08/2562 05/08/2562 1,195,425 13/08/2562 1,195,425 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชโนทัย 23/08/2562 15,000,000 15,000,000 2,612,608 2,612,608 17.42 60.00 19.00 60.00 19.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวยจังหวัดเชียงราย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,270,300 1,270,300 1,270,300 1,270,300 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2560 31/01/2560 03/03/2560 30/05/2560 2,375,400 19/06/2560 2,375,400 600 20/07/2560 19/07/2560 11/03/2562 บริษัท สามารถเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด 20/06/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 7,647,735 7,647,735 7,647,735 7,647,735 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 05/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2560 31/01/2560 03/03/2560 30/05/2560 81,674,239 19/06/2560 81,674,239 600 20/07/2560 19/07/2560 11/03/2562 บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์)จำกัด 20/06/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 ฝายห้วยแม่แก้พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 557,375 557,375 557,375 557,375 ลำปางหลวง เกาะคา ลำปาง 16/05/2562 557,375 557,375 557,375 557,375 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุง เขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 20,827,200 20,827,200 20,827,200 20,827,200 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 05/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2560 31/01/2560 03/03/2560 30/05/2560 81,674,239 19/06/2560 81,674,239 600 20/07/2560 19/07/2560 11/03/2562 บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์)จำกัด 20/06/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 707,000 707,000 707,000 707,000 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2560 31/01/2560 03/03/2560 30/05/2560 2,375,400 19/06/2560 2,375,400 600 20/07/2560 19/07/2560 11/03/2562 บริษัท สามารถเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด 20/06/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 ฝายห้วยแม่ต๋ำพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 258,938 258,938 258,938 258,938 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 16/05/2562 258,938 258,938 258,938 258,938 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุง เขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 799,492 799,492 799,492 799,492 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 16/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 3 ชุด โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 101,400 101,400 1,288,000 1,288,000 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 08/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 101,400 26/11/2561 101,400 ร้านโยคอมพิวเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/03/2562 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 3 ครั้ง