ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2563 เวลา 08:37:58]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมกราคม ผล แผน เดือนมกราคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 (11) อ่างเก็บน้ำห้วยท่าง ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 31,500,000 31,500,000 31,500,000 31,500,000 ไชยวัฒนา ปัว น่าน วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2563 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563 600 180 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 (14) อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลู่บ้านผาแมว ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 34,801,000 34,801,000 34,801,000 34,801,000 หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2563 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563 1,000 346 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 (74) ปรับปรุงประสิทธิภาพการกักเก็บอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ (งานปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิม) ตำบลแม่กา อำเภอแม่กา จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 40,000,000 40,000,000 40,000,000 36,407,800 3,592,200 แม่กา แม่กา พะเยา 11/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 (35) อ่างเก็บน้ำห้วยข้าวหลาม ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 23,000,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000 จอมพระ ท่าวังผา น่าน วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/01/2563 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563 ขนาดเล็ก 720 72 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 (39) ฝายทุ่งอีแจ้พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 11,800,000 11,800,000 ภูซาง ภูซาง พะเยา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2563 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563 ขนาดเล็ก 300 184 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 (56) ฝายใหม่ (แม่สุกหนองกอก)พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 14,862,000 14,862,000 14,862,000 14,862,000 แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 11/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563 ขนาดเล็ก 700 750 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 โครงการทำนบดินห้วยนกเค้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 29,628,000 29,628,000 29,618,000 29,618,000 บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา 26/07/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/08/2562 09/08/2562 30/08/2562 03/09/2562 24,300,000 20/09/2562 24,300,000 300 01/11/2562 01/11/2562 26/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรายุท(เลี่ยงฮะ)การปิโตรเลียม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2562 26,370 12/11/2562 26,370 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟูแสงปิโตรเลียม 26/11/2562 25,029,000 729,000 24,300,000 247,682 247,682 0.99 17.00 6.50 17.00 6.50 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) ค่ายสุรศักดิ์มนตรีอ.เมือง จ.ลำปาง งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 พิชัย เมือง ลำปาง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/07/2562 31/07/2562 05/08/2562 1,195,425 05/08/2562 1,195,425 ห้างหุ้นส่วน ชโนทัย 21/11/2562 3,558,576 3,558,576 2,607,535 2,607,535 73.27 90.00 91.00 90.00 91.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย งบกลาง กปร. ปี 2560 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 47,350,000 47,350,000 47,350,000 47,350,000 นิคมพัฒนา เมือง เชียงราย 08/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/11/2560 29/11/2560 29/11/2560 37,878 12/12/2560 37,878 บริษัท แสงเอ็นจิเนีบริ่ง 22/11/2562 1,318,326 1,318,326 1,035,043 1,035,043 78.51 0.00 100.00 0.00 100.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 509,100 509,100 509,100 509,100 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/02/2562 28,530 08/02/2562 28,530 บริษัท หลิ่มเซ่งพงษ์ 26/11/2562 509,100 509,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 29,090,239 29,090,239 29,090,239 29,090,239 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 05/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2560 31/01/2560 03/03/2560 19/06/2560 81,674,239 19/06/2560 81,674,239 600 20/08/2560 20/07/2560 11/03/2562 บริษัท เคนเบอร์จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์)จำกัด 21/11/2562 29,090,239 29,090,239 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 398,100 398,100 398,100 398,100 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2560 31/01/2560 03/03/2560 19/06/2560 2,375,400 19/06/2560 2,375,400 600 20/08/2560 20/07/2560 11/03/2562 บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์(ไทยแลนด์)จำกัด 21/11/2562 398,100 398,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุง เขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 207,108 207,108 207,108 207,108 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/02/2562 28,530 08/02/2562 28,530 บริษัท หลิ่มเซ่งพงษ์ 27/11/2562 207,108 207,108 34,121 34,121 16.48 0.00 16.00 0.00 16.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุง เขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 20,827,200 20,827,200 20,827,200 20,827,200 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 05/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2560 31/01/2560 03/03/2560 19/06/2560 81,674,239 19/06/2560 81,674,239 600 20/07/2560 19/07/2560 11/03/2562 บริษัท เคนเบอร์จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์)จำกัด 26/11/2562 20,827,200 20,827,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 707,000 707,000 707,000 707,000 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2560 31/01/2560 03/03/2560 19/06/2560 2,375,400 19/06/2560 2,375,400 600 20/07/2560 20/07/2560 11/03/2562 บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด 26/11/2562 707,000 707,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานเขื่อนหัวงาน และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นดครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 1,270,300 840,490 840,490 840,490 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 26/11/2562 840,490 840,490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 19,505,664 7,647,735 7,647,735 7,647,735 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 27/11/2562 7,647,735 7,647,735 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 กล้องระดับ แบบอัตโนมัติพร้อมขาตั้งกล้อง กำลังขยายไม่น้อยกว่า 24 เท่า โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 24,000 24,000 24,000 24,000 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2562 24,000 10/10/2562 24,000 บริษัท กิจวิสัย จำกัด 12/12/2562 24,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 24,300 24,300 24,300 24,300 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2562 24,200 10/10/2562 24,200 บริษัท เด่นชัยเทค 12/12/2562 24,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 33,700 33,700 33,700 33,700 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2562 33,600 22/10/2562 33,600 บริษัท เด่นชัยเทค 12/12/2562 33,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้ร่วมประชุม 30 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 440,200 440,200 440,200 440,200 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2562 440,000 10/10/2562 440,000 บริษัท เด่นชัยเทค 12/12/2562 440,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 41,600 41,600 41,600 41,600 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2562 41,600 08/11/2562 41,600 บริษัท เด่นชัยเทค 12/12/2562 41,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,800 25,800 25,800 25,800 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2562 25,800 08/11/2562 25,800 บริษัท เด่นชัยเทค 12/12/2562 25,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 39,600 39,600 39,600 39,600 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 39,600 28/11/2562 39,600 บริษัท เด่นชัยเทค 12/12/2562 39,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 2 โครงการก่อสร้าง 2 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 18,000 18,000 18,000 18,000 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18,000 08/11/2562 18,000 บริษัท เด่นชัยเทค 12/12/2562 18,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 1 ครั้ง