ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 22 มี.ค. 2562 เวลา 19:29:51]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมีนาคม ผล แผน เดือนมีนาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 (8) ฝายห้วยลาด พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 10,632,000 10,632,000 บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ 26/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/10/2561 30/10/2561 2,064,173 2,064,173 ติดปัญหาอื่นๆ 14/11/2561 9,674,478 9,674,478 6,620,978 6,620,978 68.44 80.91 0.00 80.91 0.00 09/10/2561 ฝาย ลุ่มน้ำน่าน 160 160 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 (9) อาคารบังคับน้ำบ้านโรงวัว พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 9,053,000 741,000 8,312,000 ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 17/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/10/2561 30/10/2561 08/11/2561 26/11/2561 518,889 25/12/2561 518,889 180 09/01/2562 07/07/2562 หจก. พี เอ็น รุ่งเรื่องกิจ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/10/2561 07/11/2561 19/11/2561 1,359,325 27/12/2561 1,359,325 อมตะ มหานคร จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ ขอแก้ไขพื้นที่รับประโยชน์จาก 2,500 ไร่ เป็น 1,000 ไร่ ตามประมาณการ 08/01/2562 740,136 8,463,992 518,889 7,945,103 2,846,930 2,846,930 33.64 69.30 0.00 69.30 0.00 08/01/2562 ฝาย ลุ่มน้ำยม 2,500 1 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 (2.13) ฝายห้วยเจียงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 45,000,000 45,000,000 44,993,300 360,700 44,632,600 คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 18/10/2561 337,160 15/01/2562 337,160 150 หจก. พีเค แม็กคานิก วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2561 09/11/2561 19/01/2562 11,055,058 07/01/2562 11,055,058 หจก.ชโนทัย 29/01/2562 337,180 41,480,508 337,160 41,143,348 9,959,526 9,959,526 24.01 78.17 0.00 78.17 0.00 09/10/2561 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำน่าน 1,000 1,000 52 52 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 (2.14) อาคารบังคับน้ำคลองสะแก-ป่าหวายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 25,000,000 23,139,000 12,627,000 10,512,000 หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร 17/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/10/2561 29/10/2561 16/11/2561 26/11/2561 6,951,759 14/01/2562 6,951,759 180 23/01/2562 23/01/2562 21/07/2562 บ.ศิลาช้างเผือกค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2561 31/10/2561 19/11/2561 959,871 08/01/2562 959,871 อมตะ มหานคร จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 29/01/2562 13,724,754 16,059,317 6,951,760 9,107,557 3,450,412 1,042,725 2,407,687 21.49 53.49 0.00 53.49 0.00 09/10/2561 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำน่าน 1,200 600 182 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 (2.15) อาคารบังคับน้ำคลองไทร พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 25,000,000 21,428,000 10,786,000 10,642,000 หูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2561 24/10/2561 12/11/2561 26/11/2561 5,109,712 23/01/2562 5,109,712 180 05/02/2562 05/02/2562 03/08/2562 บ. เอ.พี. ซัพพลลาย แอนด์ พาร์ท จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 769,290 769,290 หจก.แสงพระจันทร์โยธา 11/02/2562 9,651,554 14,927,144 5,847,960 9,079,184 3,278,828 3,278,828 21.97 81.60 10.95 81.60 10.95 19/03/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำน่าน 1,200 1 156 390 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนการทำนาเกษตรอินทรีย์ บริเวณค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก งบกลาง กปร. 2560 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 อรัญญิก เมือง พิษณุโลก 10/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2560 80,460 06/11/2560 80,460 หจก.พิษณุโลกพลังงาน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 268,698 268,698 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 โครงการปรับปรุงทำนบดินห้วยหยวกพร้อมขุดลอก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบกลาง กปร. 2560 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,915,000 4,915,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 แก้มลิงและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนการทำนาเกษตรอินทรีย์บริเวณค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐบาล งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 39,271,400 39,271,400 39,271,400 39,271,400 อรัญญิก เมือง พิษณุโลก 10/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2560 80,460 06/11/2560 80,460 หจก. สีหราชปิโตรเลียม ติดปัญหาอื่นๆ 06/11/2561 7,712,087 7,712,087 2,898,920 2,898,920 37.59 0.00 89.00 0.00 89.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 โครงการประตูระบายน้ำบ้านป่าซ่าน พร้อมอาคารประกอบ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,900,000 50,900,000 50,900,000 50,900,000 บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 05/02/2562 50,900,000 50,900,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 3 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 33,800 33,800 33,800 33,800 33,800 33,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)5 Users online ขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 7 ครั้ง