ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 06 เม.ย. 2563 เวลา 03:57:02]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนเมษายน ผล แผน เดือนเมษายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 (2) ฝายห้วยขอนแก่นพร้อมระบบส่งน้ำ ยาว 20.00 เมตร สูง 2.60 เมตร ระบบส่งน้ำ ยาว 2,049 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 นาขุม บ้านโคก อุตรดิตถ์ 15/01/2563 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/02/2563 11/03/2563 13/03/2563 12,352,087 31/03/2563 12,352,087 หจก. อินทรีย์ทอง การโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/04/2563 17,656,615 45,000,000 45,000,000 74,270 74,270 0.17 38.71 0.00 38.71 0.00 03/12/2562 500 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 (17) ฝายลำห้วยคอม (นาเหนือ) พร้อมระบบส่งน้ำ ยาว 27.50 เมตร สูง 2.80 เมตร ระบบส่งน้ำ ยาว 2,629 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 น้ำไฝ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 14/01/2563 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/02/2563 03/03/2563 10/03/2563 1,289,886 30/03/2563 1,289,886 หจก.อินทรีทองการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/04/2563 1,650,067 10,000,000 10,000,000 67,470 67,470 0.67 23.23 0.00 23.23 0.00 10/12/2562 400 400 180 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 (18) อ่างเก็บน้ำขอนเห็ดบดพร้อมระบบส่งน้ำ (ระยะที่ 2) ระบบส่งน้ำ ยาว 953.73 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 550 ไร่ ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ 14/01/2563 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/02/2563 28/02/2563 09/03/2563 1,045,760 25/03/2563 1,045,760 หจก.อินทรีทองการโยธา 30/03/2563 1,473,684 13,000,000 13,000,000 526,547 526,547 4.05 30.95 0.00 30.95 0.00 03/12/2562 550 550 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 (32) ฝายคลองหนองบัว พื้นที่รับประโยชน์ 1,200 ไร่ ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 21,711,000 21,711,000 21,711,000 12,074,000 9,637,000 หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 13/12/2562 25/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/01/2563 04/02/2563 24/02/2563 02/03/2563 6,585,019 23/03/2563 6,585,019 180 หจก.นุชนารถ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/02/2563 07/02/2563 17/02/2563 1,426,055 30/03/2563 1,426,055 บริษัท ตึกน้ำเงินคอนกรีต จำกััด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/04/2563 1,665,487 16,125,920 6,585,020 9,540,900 1,088,418 1,088,418 6.75 17.70 0.00 17.70 0.00 03/12/2562 ขนาดเล็ก 1,200 1,200 125 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 (42) ฝายบ้านนาเมือง ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 39,375,700 39,375,700 39,375,700 1,419,600 37,956,100 นครชุม นครไทย พิษณุโลก 15/01/2563 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/02/2563 25/02/2563 05/03/2563 11/03/2563 489,800 489,800 180 หจก. โรงหล่อ ส.ไพบูลย์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/02/2563 7,719,842 7,719,842 หจก.อินทรีทองการโยธา ติดปัญหาอื่นๆ ขออนุมัติแก้ไขชื่อรายการ และยังไม่ได้รับโอนจัดสรรฯ 02/04/2563 1,095,000 0.00 30.90 0.00 30.90 0.00 03/12/2562 ขนาดเล็ก 200 200 100 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 (66) ฝายบ้านโป่งพานพร้อมระบบส่งน้ำ ยาว 15.00 เมตร สูง 3.00 เมตรระบบส่งน้ำ ยาว 610 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่ ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ 14/01/2563 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/02/2563 09/03/2563 13/03/2563 3,055,040 31/03/2563 3,055,040 บริษัท โฮมแกรนเซนเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/04/2563 5,089,457 20,000,000 20,000,000 1,770,064 1,770,064 8.85 44.49 0.00 44.49 0.00 03/12/2562 ขนาดเล็ก 100 100 25 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 (84) ฝายห้วยแยกขวาพร้อมระบบส่งน้ำ (ระยะที่ 2) ระบบส่งน้ำ ยาว 2,265 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ 15/01/2563 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/02/2563 02/03/2563 10/03/2563 522,177 30/03/2563 522,177 หจก.อินทรีทองการโยธา 30/03/2563 692,585 12,000,000 12,000,000 465,991 465,991 3.88 35.80 0.00 35.80 0.00 03/12/2562 ขนาดเล็ก 400 500 79 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 ประตูระบายน้ำบ้านป่าซ่าน พร้อมอาคารประกอบ จ.พิษณุโลก งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,900,000 50,900,000 50,900,000 50,900,000 บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 03/04/2562 03/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/05/2562 27/05/2562 05/06/2562 11,889,565 24/06/2562 11,889,565 บริษัท อมตะนคร จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/11/2562 4,639,880 4,639,880 4,639,737 4,639,737 100.00 34.89 0.00 34.89 0.00 26/11/2562 1,500
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 แก้มลิงหนองหัวลิงพร้อมอาคารประกอบ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 42,996,000 42,996,000 หนองปล้อง วังทรายพูน พิจิตร 02/04/2563 02/04/2563 39,944,300 39,944,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 แก้มลิงบึงแม่ระหัน งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 03/04/2563 28,589,700 28,589,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 ปรับปรุงฝายสามง่าม งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 180,000,000 180,000,000 รังนก สามง่าม พิจิตร 18/03/2563 19/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/03/2563 134,500,000 174,098,600 174,098,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุน การทำนาเกษตรอินทรีย์บริเวณค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (ระยะที่ 2) จังหวัดพิษณุโลก เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,546,364 1,591,884 3,546,364 3,546,364 อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 16/05/2562 16/05/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/06/2562 13/06/2562 19/06/2562 2,042,123 03/07/2562 2,042,123 บริษัท อมตะนคร จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/11/2562 3,546,364 3,546,364 3,528,549 3,528,549 99.50 72.87 0.00 72.87 0.00 19/11/2562 275
สำนักงานชลประทานที่ 3 โครงการก่อสร้าง 3 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 3 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 51,600 51,600 51,600 51,600 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2562 51,600 51,600 บริษัท เอส. เค. โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด 15/01/2563 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)