ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 2562 เวลา 16:23:49]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมีนาคม ผล แผน เดือนมีนาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 ปรับปรุงถนนรอบบริเวณฝ่ายก่อสร้างที่ 1 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 4 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ระยะทาง 0.6844 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,535,000 2,535,000 2,535,000 2,461,000 74,000 แม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่ 15/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/03/2562 25/03/2562 ติดปัญหาอื่นๆ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 25 มี.ค. 62 (ครั้งที่ 2) ยื่นซอง 1 เม.ย. 62 เปิดซอง 2 เม.ย.62 25/03/2562 2,225,417 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำยม 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 ปรับปรุงถนนรอบบริเวณฝ่ายก่อสร้างที่ 4 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 4 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 0.238 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 922,000 922,000 922,000 895,200 26,800 ทับผึ้ง ศรีสำโรง สุโขทัย 02/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/03/2562 ติดปัญหาอื่นๆ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 26 มี.ค. 62 (ครั้งที่ 2) ยื่นซอง 2 เม.ย. 62 เปิดซอง 3 เม.ย.62 25/03/2562 743,896 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 (1.21.2) ฝายทดน้ำบ้านพะเด๊ะพร้อมระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,000,000 9,000,000 7,900,000 7,900,000 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 13/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 886,587 10/01/2562 886,587 หจก.ห้าแยกสุขภัณฑ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/01/2562 7,653,000 7,653,000 2,125,882 2,125,882 27.78 32.00 0.00 32.00 0.00 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำสาละวิน 1,000 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 (2.16) ฝายห้วยไพรหลวง ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,110,000 12,110,000 12,084,000 12,084,000 ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 26/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 2,007,211 10/01/2562 2,007,211 หจก.แพร่อรรถพร(1997) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/01/2562 11,909,000 11,909,000 3,598,640 3,598,640 30.22 31.00 0.00 31.00 0.00 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำยม 300 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 (2.17) ฝายคลองน้ำพุ ตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,503,000 10,503,000 8,338,000 8,338,000 น้ำพุ คีรีมาศ สุโขทัย 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/12/2561 824,688 11/01/2562 824,688 หจก.สุโขทัยแสงอุปกรณ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/01/2562 8,073,000 8,073,000 3,913,879 3,913,879 48.48 50.00 0.00 50.00 0.00 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำยม 3,000 1,324 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 (2.69) ฝายคลองกระแซง ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 16,321,000 16,321,000 15,190,000 15,190,000 โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 18/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2561 1,609,640 10/01/2562 1,609,640 หจก.ห้าแยกสุขภัณฑ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/01/2562 14,980,000 14,980,000 5,263,593 5,263,593 35.14 30.00 0.00 30.00 0.00 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำปิง 2,000 5,617 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 (62) ทรบ.คลองตาเป้า พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 79,300,000 79,300,000 79,300,000 43,889,000 35,411,000 บ้านนา ศรีสำโรง สุโขทัย 21/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/11/2561 13/11/2561 03/12/2561 11/12/2561 43,840,000 08/01/2562 43,840,000 270 05/02/2562 04/02/2562 01/11/2562 หจก.ลานหอยหินอ่อน วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 4,465,852 09/11/2561 4,465,852 หจก.สุโขทัยแสงอุปกรณ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/02/2562 47,084,087 78,718,530 43,840,000 34,878,530 24,364,308 6,576,000 17,788,308 30.95 49.24 0.00 49.24 0.00 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำยม 1,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านปางส่างคำพร้อมระบบส่งน้ำและถังพักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 12,200,000 12,200,000 12,200,000 12,200,000 พะวอ แม่สอด ตาก 06/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2561 28/09/2561 05/10/2561 2,078,931 16/10/2561 2,078,931 หจก.ห้าแยกสุขภัณฑ์ 10/01/2562 12,200,000 12,200,000 7,480,740 7,480,740 61.32 67.31 0.00 67.31 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่จอกน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ งบกลาง กปร. 2560 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 57,526,000 57,526,000 54,419,700 54,419,700 460,180 460,180 454,210 454,210 98.70 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 ฝายสันป่าหินพร้อมระบบส่งน้ำ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 29,000,000 29,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 ฝายบ้านเพชรเจริญพร้อมระบบส่งน้ำ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 14,737,000 14,308,000 429,000 ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 21/11/2561 11,560,000 11,560,000 11,196,376 11,196,376 96.85 100.00 0.00 100.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)28 Users online ขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 124 ครั้ง