ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2563 เวลา 11:21:38]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมกราคม ผล แผน เดือนมกราคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 (1.10) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ฝ่ายก่อสร้างที่ 2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 4 ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 499,000 499,000 ทรงธรรม เมือง กำแพงเพชร 13/01/2563 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 (1.11) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 27/11/2562 08/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2563 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 (4) ฝายทุ่งยาง ตำบล ด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัด ตาก ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 13,455,000 13,455,000 13,455,000 13,455,000 แม่ละเมา แม่สอด ตาก 19/11/2562 06/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/01/2563 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 500 378 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 (62) ฝายคลองบ้านโปร่ง ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 17,000,000 17,000,000 8,836,000 1,246,000 7,590,000 บ้านสวน เมือง สุโขทัย 27/11/2562 ติดปัญหาอื่นๆ รอประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 24/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 600 1,079 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 (64) ประตูระบายน้ำบ้านคลองพร้าว ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 58,655,000 58,655,000 58,655,000 56,947,000 1,708,000 โพธ์ทอง ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 05/11/2562 15/01/2563 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000 1,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 โครงการประปาภูเชาพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปรอผาโด้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.อุ้งผาง จ.ตาก งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 24,941,000 24,941,000 24,493,000 24,493,000 โมโกร อุ้มผาง ตาก 08/08/2562 ติดปัญหาเรื่องที่ดิน ราษฎรบ้านกระแซ ซึ่งอยู่ระหว่างทางผ่านระบบส่งน้ำ ไม่ยินยอมให้วางระบบผ่านเขตหมู่บ้าน สชป.4 พร้อมด้วยปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ อบต. ได้ร่วมประชุมกับราษฎรในพื้นที่ โดยมีมติให้เปลี่ยนแนวระบบส่งน้ำ และจุดกำเนินการใหม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างออกแบบ 06/12/2562 24,493,000 24,493,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26/11/2562 600 150
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 แก้มลิงฝายคลองกระแซง โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 800,000 800,000 โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 23/09/2562 24/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2562 999,998 26/09/2562 999,998 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/11/2562 1,000,000 1,000,000 1,000,000 999,998 999,998 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/12/2562 300 300 150 0.0300
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 ปรับปรุงถนนรอบบริเวณฝ่ายก่อสร้างที่ 1 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 4 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ระยะทาง 0.6844 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,140,885 2,140,885 2,140,885 แม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/11/2562 2,140,885 2,140,885 2,140,885 2,140,885 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/11/2562 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 ปรับปรุงถนนรอบบริเวณฝ่ายก่อสร้างที่ 4 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 4 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 0.238 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 649,000 649,000 649,000 ทับผึ้ง ศรีสำโรง สุโขทัย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/11/2562 649,000 649,000 649,000 649,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/11/2562 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 ฝายบ้านมอฝ้าย จังหวัดกำแพงเพชร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,871,030 6,871,030 6,871,030 6,871,030 คลองแม่ลาย เมือง กำแพงเพชร 06/09/2562 17/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2562 895,563 19/09/2562 895,563 ออป. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/11/2562 893,838 6,871,030 6,871,030 4,139,756 4,139,756 60.25 77.00 36.99 77.00 36.99 03/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 ทรบ.คลองตาเป้า พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,765,638 10,765,638 10,765,638 บ้านนา ศรีสำโรง สุโขทัย 27/11/2562 10,765,638 10,765,638 10,765,638 10,765,638 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,025,000 1,025,000 1,025,000 1,025,000 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 30/09/2562 18/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/10/2562 30/10/2562 04/11/2562 787,000 25/12/2562 787,000 สยามนิสสัน เพชรบูรณ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/01/2563 1,025,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 4 โครงการก่อสร้าง 4 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 4 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 67,600 67,600 67,600 67,600 หนองปลิง เมือง กำแพงเพชร 30/09/2562 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/10/2562 67,600 20/11/2562 67,600 กำแพงเพชรเทคโนโลยี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/12/2562 67,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)6 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 11 ครั้ง