ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 23 เม.ย. 2562 เวลา 09:29:21]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนเมษายน ผล แผน เดือนเมษายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 ถนนหัวงาน อ่างเก็บน้ำซำตมขาว ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.900 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,400,000 100,000 ทมนางาม โนนสะอาด อุดรธานี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/12/2561 18/12/2561 28/12/2561 2,027,647 18/01/2562 2,027,647 150 01/02/2562 30/01/2562 30/06/2562 บริษัท ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง จำกัด 11/02/2562 2,855,859 2,088,447 2,027,647 60,800 49,966 49,966 2.39 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (6) ฝายห้วยโป่งเอียด ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 18,000,000 18,000,000 18,000,000 25,000 17,975,000 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 13/11/2561 25,000 23/01/2562 25,000 5 โรงกลึงลิศชัย วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2561 30/10/2561 02/11/2561 5,399,817 09/01/2562 5,399,817 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 04/03/2562 25,971 17,849,800 25,000 17,824,800 11,711,353 25,000 11,686,353 65.61 76.25 22.35 9.20 22.35 26/03/2562 ฝาย ลุ่มน้ำโขง 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (7) ฝายห้วยยาม (ยาไม้โคก) ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 26,000,000 26,000,000 25,971,000 81,000 25,890,000 ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 05/11/2561 81,000 23/01/2562 81,000 5 ร้านโรงกลึงเลิศชัย วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2561 30/10/2561 02/11/2561 7,360,000 09/01/2562 7,360,000 หจก.สกลนครประกิตก่อสร้าง 04/03/2562 86,670 25,166,700 81,000 25,085,700 16,742,443 80,990 16,661,453 66.53 62.73 41.30 9.43 41.30 26/03/2562 ฝาย ลุ่มน้ำโขง 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (8) ฝายลำปาว (ท่าลี่) ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 40,000,000 40,000,000 39,868,000 483,000 39,385,000 ท่าลี่ กุมภวาปี อุดรธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 13/11/2561 483,000 23/01/2562 483,000 5 ร้านโรงกลึงเลิศชัย วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2561 30/10/2561 02/11/2561 11,924,424 09/01/2562 11,924,424 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุ 04/03/2562 516,382 38,835,300 483,000 38,352,300 23,021,546 483,000 22,538,546 59.28 81.81 32.70 22.84 32.70 26/03/2562 ฝาย ลุ่มน้ำโขง 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (2.19) ฝายห้วยปอเหนือ ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 21,000,000 21,000,000 21,000,000 25,000 20,975,000 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 13/11/2561 25,000 23/01/2562 25,000 5 ร้านโรงกลึงเลิศชัย วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2561 30/10/2561 02/11/2561 6,286,422 07/01/2562 6,286,422 หจก.นิยมภูมิ 04/03/2562 25,980 20,844,300 25,000 20,819,300 14,027,192 25,000 14,002,192 67.30 71.02 20.02 9.64 20.02 26/03/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำโขง 800 169 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (2.20) ฝายห้วยโซม (หินสิ่ว) ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 27,382,000 58,000 27,324,000 บ้านถิ่น โนนสัง หนองบัวลำภู 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 01/11/2561 56,324 23/01/2562 56,324 5 ร้านโรงกลึงเลิศชัย วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2561 30/10/2561 02/11/2561 6,478,014 07/01/2562 6,478,014 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุ 04/03/2562 56,325 26,388,024 56,324 26,331,700 15,440,148 56,324 15,383,824 58.51 73.19 36.80 13.65 36.80 26/03/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำชี 1,000 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (2.21) ฝายบ้านกุดค้า(ห้วยม่วง) ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 24,875,000 62,000 24,813,000 ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 01/11/2561 60,690 23/01/2562 60,690 5 ร้านโรงกลึงเลิศชัย วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2561 30/10/2561 02/11/2561 5,724,586 07/01/2562 5,724,586 หจก.สยามซีวิลซัพพลาย 04/03/2562 60,690 24,466,590 62,000 24,404,590 13,704,827 60,690 13,644,137 56.01 75.53 25.60 17.79 25.60 26/03/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำโขง 500 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (2.22) ฝายห้วยอีโดก ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 35,000,000 35,000,000 32,509,000 81,000 32,428,000 นาม่อง กุดบาก สกลนคร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 05/11/2561 81,000 23/01/2562 81,000 5 ร้านโรงกลึงเลิศชัย วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2561 30/10/2561 02/11/2561 12,080,666 07/01/2562 12,080,666 หจก.ป.สกลก่อสร้าง 04/03/2562 86,670 32,300,800 81,000 32,219,800 22,382,709 80,990 22,301,719 69.29 58.82 24.39 10.40 24.39 26/03/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำโขง 500 590 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (2.23) ฝายห้วยอังฮ้า ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 24,132,000 52,000 24,080,000 โนนศิลา ปากคาด บึงกาฬ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/11/2561 52,000 23/01/2562 52,000 5 ร้านโรงกลึงเลิศชัย วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2561 30/10/2561 02/11/2561 7,709,988 07/01/2562 7,709,988 หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง 04/03/2562 60,690 23,905,600 52,000 23,853,600 14,990,059 52,000 14,938,059 62.71 62.44 21.17 22.98 21.17 26/03/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำโขง 350 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (3.3) ฝายลำปิงใหญ่ (ปชด.) ตำบลบุฮุม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 32,000,000 32,000,000 26,486,000 72,000 26,414,000 บุฮุม เชียงคาน เลย 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 13/11/2561 72,000 23/01/2562 72,000 5 ร้านโรงกลึงเลิศชัย วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2561 30/10/2561 02/11/2561 8,150,278 07/01/2562 8,150,278 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุ 04/03/2562 77,939 25,550,300 72,000 25,478,300 18,968,953 72,000 18,896,953 74.24 73.38 31.37 13.07 31.37 26/03/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำโขง 400 450 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (3.4) ฝายบ้านดงโทน (ปชด.) ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 19,872,000 57,000 19,815,000 ดงบัง บึงโขงหลง บึงกาฬ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 13/11/2561 57,000 23/01/2562 57,000 5 ร้านโรงกลึงเลิศชัย วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2561 30/10/2561 02/11/2561 7,140,000 07/01/2562 7,140,000 หจก.สกลนครประกิตก่อสร้าง 04/03/2562 60,690 19,763,400 57,000 19,706,400 13,853,997 57,000 13,796,997 70.10 62.57 34.57 8.81 34.57 26/03/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำโขง 500 130 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 โครงการสระเก็บน้ำวัดภูหินดังพร้อมก่อสร้างคันดินและอาคารประกอบ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 19,759,000 19,759,000 19,759,000 9,761,000 9,998,000 กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/08/2561 30/08/2561 18/09/2561 21/09/2561 9,215,286 09/10/2561 9,215,286 300 26/10/2561 25/10/2561 21/08/2562 ห้างหุ้นส่วนพินิจอุดรก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/09/2561 27/09/2561 02/10/2561 2,210,430 22/10/2561 2,210,430 บริษัทคูณยิ่งจำกัด 26/11/2561 9,315,863 19,759,000 9,761,000 9,998,000 18,967,331 9,215,286 9,752,046 95.99 98.39 96.25 1.37 96.25 26/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 โครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาวพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี งบกลาง กปร. 2560 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาบางส่วน 46,976,000 46,976,000 46,976,000 1,090,000 45,886,000 46,863,000 1,090,000 45,773,000 44,446,541 615,514 43,831,027 94.84 0.00 100.00 0.00 100.00 15/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยหินพร้อมอาคารประกอบ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ งบกลาง กปร. 2560 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาบางส่วน 23,348,000 23,348,000 23,341,000 5,426,000 17,915,000 17,074,600 2,302,759 14,771,841 17,074,335 2,302,759 14,771,575 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 15/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 ถนนภายในบริเวณ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 5 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,200,000 5,200,000 5,164,000 5,014,000 150,000 หมูม่น เมือง อุดรธานี 30/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/04/2561 17/04/2561 04/05/2561 11/05/2561 4,929,987 05/06/2561 4,929,987 150 20/06/2561 05/06/2561 16/11/2561 บริษัท เอส มหานคร คอนกรีต จำกัด 15/11/2561 4,939,370 5,077,800 4,930,000 147,800 5,077,698 4,929,987 147,711 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 15/01/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)35 Users online ขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 129 ครั้ง