ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 2563 เวลา 15:56:06]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมกราคม ผล แผน เดือนมกราคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (12) ฝายลำน้ำพร (ปชด) ความยาว 40.00 เมตร ความสูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 ปากตม เชียงคาน เลย 26/12/2562 26/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2563 08/01/2563 11,255,993 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400 129 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (27) ฝายห้วยดินดำ ความยาว 30.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 850 ไร่ ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ 26/12/2562 26/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2563 08/01/2563 14,997,670 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 850 180 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (32) ฝายห้วยแย่กลาง ความยาว 30.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 351 ไร่ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 น้ำสวย เมือง เลย 26/12/2562 26/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/01/2563 10/01/2563 8,347,640 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 351 180 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (34) ฝายห้วยบ่อแดง ความยาว 35.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 34,994,000 34,994,000 ม่วง บ้านม่วง สกลนคร 26/12/2562 26/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2563 08/01/2563 9,644,501 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (36) ฝายห้วยน้ำสวย (บ้านหนองหมื่น) ความยาว 40.00 เมตร ความสูง 4.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1500 ไร่ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 35,500,000 35,500,000 31,763,000 31,763,000 ค่ายบกหวาน เมือง หนองคาย 26/12/2562 26/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2563 08/01/2563 9,666,988 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500 920 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (37) ฝายลำน้ำพวย ความยาว 65.00 เมตร ความสูง 5.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1000 ไร่ ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 26/12/2562 26/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2563 08/01/2563 21,943,638 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (39) ฝายหนองบ่ออาจ ความยาว 25.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลสร้างแป้น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 29,995,000 29,995,000 สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี 26/12/2562 26/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/01/2563 10/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 170 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (5) ฝายห้วยทราย (ห้วยน้ำเมา) ความยาว 25.00 เมตร ความสูง 4.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1000 ไร่ ตำบล โพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัด บึงกาฬ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 34,914,000 34,914,000 โพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง บึงกาฬ 26/12/2562 26/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2563 08/01/2563 10,671,692 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 1,000 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (7) ฝายบ้านกุดฮู ความยาว 20.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ ตำบล โพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัด สกลนคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 19,736,000 19,736,000 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 26/12/2562 26/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/01/2563 10/01/2563 6,648,667 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 600 209 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (8) ฝายห้วยทวย 1 ความยาว 25.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1000 ไร่ ตำบล โพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัด สกลนคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 24,992,000 24,992,000 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 26/12/2562 26/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/01/2563 10/01/2563 9,032,606 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 1,000 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (11) อ่างเก็บน้ำห้วยขิง ความยาว 200.00 เมตร สูง 6.00 เมตร ความจุโดยประมาณ 106,100 ลบ.ม. ตำบล นางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัด หนองคาย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 24,870,000 24,870,000 นางิ้ว สังคม หนองคาย 26/12/2562 26/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/01/2563 10/01/2563 7,283,227 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 200 296 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (12) ฝายห้วยโสกเป้า ความยาว 18.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 350ไร่ ตำบล นามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 29,500,000 29,500,000 29,500,000 29,500,000 นามะเฟือง เมือง หนองบัวลำภู 26/12/2562 26/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/01/2563 10/01/2563 8,862,757 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 350 170 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (14) ฝายห้วยโมง (ขัวล้อ) ความยาว 40.00 เมตร ความสูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบล จำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัด อุดรธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 29,997,000 29,997,000 29,975,000 29,975,000 จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี 26/12/2562 26/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/01/2563 10/01/2563 8,864,541 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 500 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (15) ฝายห้วยสามพาด ความยาว 50.00 เมตร ความสูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 650 ไร่ ตำบล เชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 45,000,000 45,000,000 44,163,000 44,163,000 เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี 26/12/2562 26/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2563 08/01/2563 13,786,726 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 650 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (57) ฝายบ้านเพีย ความยาว 40.00 เมตร ความสูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 น้ำสวย เมือง เลย 26/12/2562 26/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2563 08/01/2563 12,610,273 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 400 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (59) ฝายห้วยร่องโพธิ์ ความยาว 20.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 220 ไร่ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 19,640,000 19,640,000 กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร 26/12/2562 26/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/01/2563 10/01/2563 7,272,472 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 220 108 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (82) ฝายห้วยสิงห์ ความยาว 20.00 เมตร ความสูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 19,000,000 19,000,000 14,151,000 14,151,000 พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย 26/12/2562 26/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2563 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/01/2563 3,224,276 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 500 280 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (83) อาคารบังคับน้ำห้วยชุมช้าง (ปชด) ความยาว 35.00 เมตร ความสูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 24,215,000 24,215,000 รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย 27/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2563 08/01/2563 9,656,548 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 700 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (230) ฝายต้นน้ำวัดสุธัมโมพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 23,797,000 23,797,000 23,797,000 23,797,000 ดงมะไฟ เมือง สกลคร 26/12/2562 26/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/01/2563 10/01/2563 10,379,745 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 200 140 0
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 42,500 42,500 42,500 42,500 ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร 27/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2562 42,500 05/11/2562 42,500 หจก.โอเชี่ยนมาร์เก็ตติ้ง แอนด์ โอเอ 10/01/2563 42,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 34,000 34,000 34,000 34,000 ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร 27/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2562 34,000 05/11/2562 34,000 หจก.โอเชี่ยนมาร์เก็ตติ้ง แอนด์ โอเอ 10/01/2563 34,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 กล้องวัดมุม แบบอิเลคทรอนิค ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิบดา (ระบบอัตโนมัติ) โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 5 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 110,000 110,000 110,000 110,000 ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร 27/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2562 110,000 05/11/2562 110,000 หจก.โอเชี่ยนมาร์เก็ตติ้ง แอนด์ โอเอ 10/01/2563 110,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)16 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 45 ครั้ง