ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 09 ธ.ค. 2562 เวลา 14:51:00]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนธันวาคม ผล แผน เดือนธันวาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (12) ฝายลำน้ำพร (ปชด) ความยาว 40.00 เมตร ความสูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 35,000,000 35,000,000 ปากตม เชียงคาน เลย 09/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (27) ฝายห้วยดินดำ ความยาว 30.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 850 ไร่ ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 35,000,000 35,000,000 ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ 09/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (32) ฝายห้วยแย่กลาง ความยาว 30.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 351 ไร่ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,000,000 30,000,000 น้ำสวย เมือง เลย 09/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (34) ฝายห้วยบ่อแดง ความยาว 35.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 35,000,000 35,000,000 ม่วง บ้านม่วง สกลนคร 09/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (36) ฝายห้วยน้ำสวย (บ้านหนองหมื่น) ความยาว 40.00 เมตร ความสูง 4.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1500 ไร่ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 35,500,000 35,500,000 ค่ายบกหวาน เมือง หนองคาย 09/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (37) ฝายลำน้ำพวย ความยาว 65.00 เมตร ความสูง 5.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1000 ไร่ ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 60,000,000 60,000,000 นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 09/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (39) ฝายหนองบ่ออาจ ความยาว 25.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลสร้างแป้น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,000,000 30,000,000 สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี 09/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (5) ฝายห้วยทราย (ห้วยน้ำเมา) ความยาว 25.00 เมตร ความสูง 4.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1000 ไร่ ตำบล โพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัด บึงกาฬ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 35,000,000 35,000,000 โพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง บึงกาฬ 09/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (7) ฝายบ้านกุดฮู ความยาว 20.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ ตำบล โพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัด สกลนคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 20,000,000 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 09/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (8) ฝายห้วยทวย 1 ความยาว 25.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1000 ไร่ ตำบล โพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัด สกลนคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,000,000 30,000,000 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 09/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (11) อ่างเก็บน้ำห้วยขิง ความยาว 200.00 เมตร สูง 6.00 เมตร ความจุโดยประมาณ 106,100 ลบ.ม. ตำบล นางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัด หนองคาย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 25,000,000 นางิ้ว สังคม หนองคาย 09/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (12) ฝายห้วยโสกเป้า ความยาว 18.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 350ไร่ ตำบล นามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 29,500,000 29,500,000 นามะเฟือง เมือง หนองบัวลำภู 09/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (14) ฝายห้วยโมง (ขัวล้อ) ความยาว 40.00 เมตร ความสูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบล จำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัด อุดรธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 29,997,000 29,997,000 จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี 09/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (15) ฝายห้วยสามพาด ความยาว 50.00 เมตร ความสูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 650 ไร่ ตำบล เชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 45,000,000 45,000,000 เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี 09/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (57) ฝายบ้านเพีย ความยาว 40.00 เมตร ความสูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 40,000,000 40,000,000 น้ำสวย เมือง เลย 09/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (59) ฝายห้วยร่องโพธิ์ ความยาว 20.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 220 ไร่ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 20,000,000 กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร 09/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (82) ฝายห้วยสิงห์ ความยาว 20.00 เมตร ความสูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 19,000,000 19,000,000 พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย 09/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (83) อาคารบังคับน้ำห้วยชุมช้าง (ปชด) ความยาว 35.00 เมตร ความสูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,000,000 30,000,000 รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย 09/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 5 โครงการก่อสร้าง 5 (230) ฝายต้นน้ำวัดสุธัมโมพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 23,797,000 23,797,000 ดงมะไฟ เมือง สกลคร 09/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)25 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 132 ครั้ง