ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 01:12:09]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนพฤษภาคม ผล แผน เดือนพฤษภาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 (1) ฝายทดน้ำและขุดลอกห้วยบงน้อย ความกว้าง 6.9เมตร ความยาว 32.3 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธุ์ 15/11/2562 24/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/12/2562 07/01/2563 05/02/2563 23,099,204 17/03/2563 23,099,204 บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2563 712,698 29,901,500 29,901,500 23,099,204 23,099,204 77.25 54.30 52.00 54.30 52.00 26/05/2563 500 500 240 240 0 0.340
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 (2) ฝายห้วยทุ่งบ่อ ความกว้าง 25 เมตร ความยาว 35.838 เมตร สูง 4 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 450 ไร่ ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 คึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น 30/10/2562 26/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/12/2562 20/01/2563 31/01/2563 32,825,042 13/03/2563 32,825,042 หจก.สยามซีวิลซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2563 11,716,704 54,797,500 54,797,500 31,825,502 31,825,502 58.08 37.70 59.00 37.70 59.00 26/05/2563 450 450 320 320 0 0.500
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 (5) ฝายห้วยขี้นาค(ตอนล่าง) ความกว้าง 10.2 เมตร ความยาว 33.3 สูง 3.5 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม 15/11/2562 24/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/12/2562 07/01/2563 29/01/2563 28,891,042 13/03/2563 28,891,042 ที พี ซี เอ็นจิเนียร์ริ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2563 4,487,871 49,796,000 49,796,000 19,946,510 19,946,510 40.06 44.40 43.00 44.40 43.00 26/05/2563 500 500 860 860 0 0.358
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 (7) ฝายห้วยโป่งคอม ความกว้าง 6.9 เมตร ความยาว 32.3 เมตร สูง 3.5 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด 15/11/2562 23/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/12/2562 06/01/2563 24/01/2563 22,926,494 16/03/2563 22,926,494 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2563 1,265,880 29,897,500 29,897,500 18,664,419 18,664,419 62.43 46.90 45.00 46.90 45.00 26/05/2563 200 200 180 180 0 0.320
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 (20) ฝายห้วยค้อ (ตอนกลาง) ความกว้าง 6.9 เมตร ความยาว 32.3 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่ ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 นาโก กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 15/11/2562 21/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/12/2562 07/01/2563 04/02/2563 25,591,702 17/03/2563 25,591,702 บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2563 714,936 34,898,600 34,898,600 24,744,561 24,744,561 70.90 53.30 50.00 53.30 50.00 26/05/2563 350 350 280 280 0 0.300
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 (22) อาคารบังคับน้ำห้วยซ้อ ความกว้าง 6.9 เมตร ความยาว 32.3 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 ห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น 30/10/2562 20/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/12/2562 06/01/2563 29/01/2563 19,980,051 06/03/2563 19,980,051 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2563 3,165,629 24,896,200 24,896,200 19,806,801 19,806,801 79.56 49.70 75.00 49.70 75.00 26/05/2563 300 300 285 285 0 0.350
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 (23) ฝายน้ำล้นลำห้วยกล่ำ ความกว้าง 6.9 เมตร ความยาว 33.3 เมตร สูง 3.5 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 450 ไร่ ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ 18/11/2562 25/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/11/2562 08/01/2563 29/01/2563 21,703,732 13/03/2563 21,703,732 บ.เพชรวารี ก่อสร้าง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2563 2,000,000 29,896,000 29,896,000 21,703,732 21,703,732 72.60 43.80 51.00 43.80 51.00 26/05/2563 450 450 150 150 0 0.300
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 (24) ฝายน้ำล้นลำห้วยกุ่ม ความกว้าง 10.2 เมตร ความยาว 33.3 เมตร สูง 3.5 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่ ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ 18/11/2562 24/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/12/2562 07/01/2563 29/01/2563 21,483,101 12/03/2563 21,483,101 หจก.ทิพย์ธาร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2563 1,600,000 29,898,200 29,898,200 21,483,101 21,483,101 71.85 42.90 48.00 42.90 48.00 26/05/2563 350 350 200 200 0 0.350
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 (30) ฝายห้วยโดน ความกว้าง 10.2 เมตร ความยาว 31.3 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ป่าสังข์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 15/11/2562 22/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/11/2562 06/01/2563 29/01/2563 19,311,289 13/03/2563 19,311,289 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2563 2,289,777 29,897,700 29,897,700 15,926,768 15,926,768 53.27 43.80 44.00 43.80 44.00 26/05/2563 400 400 230 230 0 0.336
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 (31) ฝายห้วยหินตั้ง ความกว้าง 6.9 เมตร ความยาว 31.3 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่ ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 ป่าสังข์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 15/11/2562 23/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/12/2562 06/01/2563 29/01/2563 18,747,649 13/03/2563 18,747,649 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2563 2,279,635 24,897,100 24,897,100 16,244,134 16,244,134 65.25 43.00 44.00 43.00 44.00 26/05/2563 350 350 230 230 0 0.327
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 (3) ฝายลำบอง ความกว้าง 60 เมตร ความยาว 41.338 เมตร ความสูง 3.5 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 79,915,400 79,915,400 79,915,400 79,915,400 บ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น 30/10/2562 25/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/12/2562 21/01/2563 31/01/2563 40,115,039 13/03/2563 40,115,039 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2563 15,459,353 79,711,900 79,711,900 39,615,084 39,615,084 49.70 41.60 50.00 41.60 50.00 26/05/2563 ขนาดเล็ก 400 400 150 150 0 0.350
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 (18) ฝายห้วยยาง 2 ความกว้าง 6.9 เมตร ยาว 31.3 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 15/11/2562 21/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/11/2562 27/12/2562 28/01/2563 23,285,751 27/03/2563 23,285,751 บ.สกุลเบญจมาศ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2563 905,305 29,899,000 29,899,000 23,285,751 23,285,751 77.88 38.80 53.00 38.80 53.00 26/05/2563 ขนาดเล็ก 300 300 180 180 0 0.320
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 (25) ฝายน้ำล้นบ้านคึกฤทธิ์ ความกว้าง 50 เมตร ความยาว 34.838 เมตร สูง 5.5 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 550 ไร่ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 18/11/2562 03/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/01/2563 21/01/2563 30/01/2563 35,416,157 13/03/2563 35,416,157 หจก.ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2563 5,808,857 49,797,000 49,797,000 31,536,161 31,536,161 63.33 42.10 54.00 42.10 54.00 26/05/2563 ขนาดเล็ก 550 550 180 180 0 0.520
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 (47) ฝายบ้านโนนศรี ความกว้าง 10.2 ความยาว 31.3 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 โนนภิบาล แกดำ มหาสารคาม 18/11/2562 21/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/11/2562 02/01/2563 29/01/2563 22,598,810 20/03/2563 22,598,810 บ. ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2563 2,800,000 29,898,000 29,898,000 18,155,410 18,155,410 60.72 42.40 50.00 42.40 50.00 26/05/2563 ขนาดเล็ก 500 500 200 200 0 0.343
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 (50) ฝายบ้านหนองบัวเลิง ความกว้าง 10.2 เมตร ความยาว 32.3 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ป่าสังข์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 15/11/2562 24/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/12/2562 07/01/2563 04/02/2563 20,906,559 17/03/2563 20,906,559 บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2563 2,319,452 29,901,000 29,901,000 16,673,578 16,673,578 55.76 43.80 43.00 43.80 43.00 26/05/2563 ขนาดเล็ก 500 500 230 230 0 0.358
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 (6) แก้มลิงโคกโจดพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.980 ล้าน ลบ.ม. ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 42,000,000 42,000,000 42,000,000 42,000,000 คึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น 30/10/2562 19/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/12/2562 02/01/2563 29/01/2563 29,159,777 27/03/2563 29,159,777 บ.สกุลเบญจมาศ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2563 4,248,780 37,898,000 37,898,000 27,950,067 27,950,067 73.75 53.60 76.00 53.60 76.00 26/05/2563 300 300 285 285 0.98 0.980
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 แก้มลิงบ้านดอนหวาย (บึงแซงน้ำจั้น) งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 38,720,900 38,720,900 โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด 06/03/2563 12/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/03/2563 23/03/2563 30/03/2563 22,420,365 09/04/2563 22,420,365 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2563 1,855,608 38,720,900 38,720,900 13,208,930 13,208,930 34.11 71.50 57.00 71.50 57.00 26/05/2563 200 576 0.350
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 แก้มลิงหนองหวาย พร้อมอาคารประกอบ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 24,538,500 24,538,500 ภูเงิน เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 06/03/2563 12/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/03/2563 23/03/2563 30/03/2563 15,318,065 09/04/2563 15,318,065 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2563 1,829,773 24,538,500 24,538,500 12,387,448 12,387,448 50.48 73.90 62.00 73.90 62.00 26/05/2563 200 576 0.320
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 ฝายทดน้ำลำห้วยโปร่งดู่ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 28,911,000 28,911,000 บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 13/02/2563 26/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/03/2563 13/03/2563 18/03/2563 16,038,821 09/04/2563 16,038,821 หจก.ทิพย์ธาร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2563 4,767,359 28,911,000 28,911,000 13,186,090 13,186,090 45.61 82.14 55.00 82.14 55.00 26/05/2563 500 270 0.045
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 ฝายน้ำล้นบ้านทรัพย์เจริญ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 26,180,200 26,180,200 วังชมภู หนองบัวแดง ชัยภูมิ 13/02/2563 19/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/02/2563 03/03/2563 09/03/2563 16,526,381 14/04/2563 16,526,381 หจก.ราชาเจริญรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2563 3,891,328 26,180,200 26,180,200 13,707,921 13,707,921 52.36 61.78 63.00 61.78 63.00 26/05/2563 400 250 0.052
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 ฝายบ้านห้วยแย้ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 33,315,400 33,315,400 ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 18/02/2563 04/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/03/2563 20/03/2563 07/04/2563 21,169,700 09/04/2563 21,169,700 หจก.ทิพย์ธาร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2563 5,010,653 33,315,400 33,315,400 15,390,042 15,390,042 46.19 66.10 63.00 66.10 63.00 26/05/2563 420 350 0.050
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 ฝายลำห้วยไผ่ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 45,000,000 45,000,000 42,706,900 42,706,900 หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 18/02/2563 04/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/03/2563 19/03/2563 23/03/2563 27,485,328 09/04/2563 27,485,328 หจก.ทิพย์ธาร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2563 6,125,080 42,706,900 42,706,900 19,760,385 19,760,385 46.27 66.20 64.00 66.20 64.00 26/05/2563 500 350 0.045
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 ฝายห้วยวังแคน งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 33,289,200 33,289,200 ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 18/02/2563 04/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/03/2563 18/03/2563 24/03/2563 17,723,941 09/04/2563 17,723,941 หจก.ศรัญมอเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2563 4,856,542 33,289,200 33,289,200 14,763,646 14,763,646 44.35 66.83 53.00 66.83 53.00 26/05/2563 500 100 0.056
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 ฝายทดน้ำลำห้วยทราย งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 33,580,400 33,580,400 เสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม 18/02/2563 04/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/03/2563 17/03/2563 24/03/2563 20,831,453 09/04/2563 20,831,453 หจก.ทิพย์ธาร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2563 4,727,370 33,580,400 33,580,400 16,544,671 16,544,671 49.27 65.90 62.00 65.90 62.00 26/05/2563 400 400 0.052
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 โครงการก่อสร้างฝายลำห้วยทรายพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 36,093,997 36,093,997 36,093,997 36,093,997 ห้วยโจด กระนวน ขอนแก่น 06/02/2563 12/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/02/2563 21/02/2563 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2563 4,936,804 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 โครงการแก้มลิงหนองสองห้องพร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 18,538,000 18,538,000 18,538,000 18,538,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 ซ่อมแซมฝายห้วยกุดแคน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 26,700 26,700 26,700 26,700 หนองน้ำใส บ้านไผ่ ขอนแก่น 20/09/2562 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2562 680,000 680,000 679,736 679,736 99.96 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 ซ่อมแซมฝายห้วยวังไฮ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 432,939 432,939 432,939 432,939 วังใหม่ บรบือ มหาสารคาม 20/09/2562 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2562 1,500,000 1,500,000 1,499,744 1,499,744 99.98 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 ซ่อมแซมคันดินฝายห้วยทราย จ.ร้อยเอ็ด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000 50,000 50,000 50,000 ขามเปี้ย โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 20/09/2562 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 ซ่อมแซมคันดินฝายลำพะยัง(บ้านพรหมสว่าง) เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 598,285 598,285 598,285 598,285 ภูแล่นช้าง นาคู กาฬสินธุ์ 20/09/2562 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2562 4,908,000 4,908,000 4,813,225 4,813,225 98.07 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 715,000 715,000 715,000 715,000 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 19/09/2562 26/09/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/09/2562 07/10/2562 18/10/2562 688,420 24/12/2562 688,420 บริษัท ท็อปเบสท์มอเตอร์เซลส์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/05/2563 715,000 715,000 715,000 688,420 688,420 96.28 100.00 100.00 100.00 100.00 12/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 982,000 982,000 982,000 982,000 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 19/09/2562 26/09/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/09/2562 07/10/2562 18/10/2562 900,000 24/12/2562 900,000 บริษัท ท็อปเบสท์มอเตอร์เซลส์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/05/2563 982,000 982,000 982,000 900,000 900,000 91.65 100.00 100.00 100.00 100.00 12/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 19/09/2562 26/09/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/09/2562 07/10/2562 18/10/2562 2,099,000 24/12/2562 2,099,000 บริษัท ท็อปเบสท์มอเตอร์เซลส์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/05/2563 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,099,000 2,099,000 80.73 100.00 100.00 100.00 100.00 12/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 208,000 208,000 208,000 208,000 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 19/09/2562 20/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2562 208,000 20/09/2562 208,000 หจก.นวเกียรติการค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/05/2563 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 33,800 33,800 33,800 33,800 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 19/09/2562 20/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2562 33,800 20/09/2562 33,800 หจก.นวเกียรติการค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/05/2563 33,800 33,800 33,800 33,800 33,800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 21,500 21,500 21,500 21,500 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 19/09/2562 20/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2562 21,500 20/09/2562 21,500 หจก.นวเกียรติการค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/05/2563 21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/05/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)