ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 20 มี.ค. 2562 เวลา 15:57:43]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมีนาคม ผล แผน เดือนมีนาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 (9) ฝายห้วยม่วง 2 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น 06/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/08/2561 11/09/2561 18/09/2561 17,810,351 14/01/2562 17,810,351 หจก.ฐิติยุทธ์ คอนสตรัคชั่น 14/03/2562 30,000,000 30,000,000 21,918,064 21,918,064 73.06 0.00 40.32 0.00 65.00 12/03/2562 ฝาย ลุ่มน้ำชี 400 400 400 220 0 0.32
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 (10) ฝายห้วยยาง ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 06/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/08/2561 11/09/2561 18/09/2561 21,153,565 14/01/2562 21,153,565 หจก.ฐิติยุทธ์ คอนสตรัคชั่น 14/03/2562 30,000,000 30,000,000 21,153,565 21,153,565 70.51 0.00 35.10 0.00 70.00 12/03/2562 ฝาย ลุ่มน้ำชี 250 300 250 210 0 0.33
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 (11) ฝายห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 ห้วยยาง คอนสาร ชัยภูมิ 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/09/2561 22/09/2561 31/10/2561 19,397,019 02/01/2562 19,397,019 หจก.ศรัญมอเตอร์ 14/03/2562 25,000,000 25,000,000 19,397,019 19,397,019 77.59 0.00 83.00 0.00 85.00 12/03/2562 ฝาย ลุ่มน้ำชี 250 250 250 210 0 0.33
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 (143) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 3L-RMC กม.02+000 ถึง กม.18+068 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000 บึงเนียม เมือง ขอนแก่น 11/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2561 27/10/2561 05/11/2561 43,797,919 28/12/2561 43,797,919 หจก.ทิพย์ธาร 14/03/2562 110,000,000 110,000,000 45,978,049 45,978,049 41.80 0.00 25.38 0.00 45.00 12/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชี 500 5,000 500 1,600 0 0.45
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 (2.24) ฝายห้วยทราย ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 ขามเปี้ย โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/08/2561 11/09/2561 18/09/2561 28,126,956 14/01/2562 28,126,956 หจก.ฐิติยุทธ์ คอนสตรัคชั่น 14/03/2562 55,000,000 55,000,000 25,831,588 25,831,588 46.97 0.00 31.80 0.00 36.18 12/03/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำชี 500 500 500 240 240 0 0.33
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 (126) พนังกั้นน้ำ B1 และอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 63,000,000 63,000,000 63,000,000 63,000,000 เลิงใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 02/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/11/2561 23/11/2561 28/11/2561 15,934,920 15,934,920 หจก.ทิพย์ธาร 12/12/2561 63,000,000 63,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/01/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำยม 60,000 20,000 60,000 0 0.32
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 โครงการฝายห้วยโสกรังพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอีโล จังหวัดขอนแก่น งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 25,355,000 25,355,000 25,355,000 25,355,000 แวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น 14/02/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/03/2561 28/03/2561 04/04/2561 2,322,166 2,322,166 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 21/01/2562 23,221,248 23,221,248 23,221,158 23,221,158 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 29/01/2562 200 200 150
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 โครงการแก้มลิงกุดพิเวียงพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด งบกลาง กปร. 2560 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด 14/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/01/2561 24/01/2561 01/05/2561 28,019,004 28,019,004 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 14/03/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 95.00 12/03/2562 320 320 803
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 โครงการก่อสร้างแก้มลิงกุดพิเวียงพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด งบกลาง กปร. 2560 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 37,173,000 37,173,000 37,173,000 37,173,000 ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด 01/11/2560 17,860,185 17,860,185 14/03/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 84.00 12/03/2562 400 400 803
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 ฝายกั้นลำน้ำลำพะยัง (บ้านจอมทอง) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 10/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/04/2561 22/05/2561 28/05/2561 67,126,333 21/06/2561 67,126,333 บจก.เอส.ที.เค. เพาเวอร์ 14/03/2562 75,000,000 75,000,000 57,522,449 57,522,449 76.70 0.00 100.00 0.00 85.00 12/03/2562 320 0.42
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 ฝายกั้นลำน้ำลำพะยัง (บ้านมะนาว) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 23/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/04/2561 04/05/2561 09/05/2561 59,639,827 08/06/2561 59,639,827 หจก.ศึกษาภัณฑ์คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป 14/03/2562 75,000,000 75,000,000 47,925,422 47,925,422 63.90 0.00 100.00 0.00 73.00 12/03/2562 290 0.40
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 ฝายห้วยวังลึก งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 โนนกอก เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 09/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/04/2561 14/05/2561 17/05/2561 65,523,186 15/06/2561 65,523,186 บจก.วี เอ กิจ 14/03/2562 70,000,000 70,000,000 66,477,917 66,477,917 94.97 0.00 100.00 0.00 94.00 12/03/2562 400 400 230 0.34
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 ฝายลำเจาะ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 ถ้ำวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 11/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/06/2561 22/06/2561 25/06/2561 40,032,587 02/07/2561 40,032,587 หจก.ศรัญมอเตอร์ 14/03/2562 45,000,000 45,000,000 41,098,120 41,098,120 91.33 0.00 100.00 0.00 95.00 12/03/2562 250 250 180 0.31
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 ฝายบ้านกระจวน งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 85,000,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000 โคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 21/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/04/2561 03/05/2561 08/05/2561 61,869,258 08/06/2561 61,869,258 หจก.ศึกษาภัณฑ์คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป 14/03/2562 85,000,000 85,000,000 60,926,286 60,926,286 71.68 0.00 100.00 0.00 72.00 12/03/2562 2,000 2,000 240 0.535

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)28 Users online ขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 85 ครั้ง