ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 2563 เวลา 02:26:56]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมกราคม ผล แผน เดือนมกราคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 (1) ฝายทดน้ำและขุดลอกห้วยบงน้อย ความกว้าง 6.9เมตร ความยาว 32.3 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธุ์ 15/11/2562 24/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/12/2562 07/01/2563 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 240 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 (2) ฝายห้วยทุ่งบ่อ ความกว้าง 25 เมตร ความยาว 35.838 เมตร สูง 4 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 450 ไร่ ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 คึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น 30/10/2562 26/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/12/2562 20/01/2563 20/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450 320 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 (5) ฝายห้วยขี้นาค(ตอนล่าง) ความกว้าง 10.2 เมตร ความยาว 33.3 สูง 3.5 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม 15/11/2562 24/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/12/2562 07/01/2563 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 860 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 (7) ฝายห้วยโป่งคอม ความกว้าง 6.9 เมตร ความยาว 32.3 เมตร สูง 3.5 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด 15/11/2562 23/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/12/2562 06/01/2563 24/01/2563 1,069,505 1,069,505 หจก.ศรัญมอเตอร์ 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 180 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 (20) ฝายห้วยค้อ (ตอนกลาง) ความกว้าง 6.9 เมตร ความยาว 32.3 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่ ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 นาโก กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 15/11/2562 21/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/12/2562 07/01/2563 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350 280 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 (22) อาคารบังคับน้ำห้วยซ้อ ความกว้าง 6.9 เมตร ความยาว 32.3 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 ห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น 30/10/2562 20/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/12/2562 06/01/2563 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 285 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 (23) ฝายน้ำล้นลำห้วยกล่ำ ความกว้าง 6.9 เมตร ความยาว 33.3 เมตร สูง 3.5 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 450 ไร่ ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ 18/11/2562 25/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/11/2562 08/01/2563 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 (24) ฝายน้ำล้นลำห้วยกุ่ม ความกว้าง 10.2 เมตร ความยาว 33.3 เมตร สูง 3.5 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่ ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ 18/11/2562 24/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/12/2562 07/01/2563 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 (30) ฝายห้วยโดน ความกว้าง 10.2 เมตร ความยาว 31.3 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ป่าสังข์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 15/11/2562 22/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/11/2562 06/01/2563 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400 230 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 (31) ฝายห้วยหินตั้ง ความกว้าง 6.9 เมตร ความยาว 31.3 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่ ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 ป่าสังข์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 15/11/2562 23/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/12/2562 06/01/2563 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350 230 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 (3) ฝายลำบอง ความกว้าง 60 เมตร ความยาว 41.338 เมตร ความสูง 3.5 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 79,915,400 79,915,400 79,915,400 79,915,400 บ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น 30/10/2562 25/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/12/2562 21/01/2563 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 400 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 (18) ฝายห้วยยาง 2 ความกว้าง 6.9 เมตร ยาว 31.3 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 15/11/2562 21/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/11/2562 27/12/2562 28/01/2563 829,673 829,673 บ.สกุลเบญจมาศ จำกัด 29/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 300 180 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 (25) ฝายน้ำล้นบ้านคึกฤทธิ์ ความกว้าง 50 เมตร ความยาว 34.838 เมตร สูง 5.5 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 550 ไร่ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 18/11/2562 03/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/01/2563 21/01/2563 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 550 180 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 (47) ฝายบ้านโนนศรี ความกว้าง 10.2 ความยาว 31.3 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 โนนภิบาล แกดำ มหาสารคาม 18/11/2562 21/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/11/2562 02/01/2563 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 500 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 (50) ฝายบ้านหนองบัวเลิง ความกว้าง 10.2 เมตร ความยาว 32.3 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ป่าสังข์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 15/11/2562 24/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/12/2562 07/01/2563 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 500 230 0
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 (6) แก้มลิงโคกโจดพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.980 ล้าน ลบ.ม. ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 42,000,000 42,000,000 42,000,000 42,000,000 คึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น 30/10/2562 19/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/12/2562 02/01/2563 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 285 0.98
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 ซ่อมแซมฝายห้วยกุดแคน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 26,700 26,700 26,700 26,700 หนองน้ำใส บ้านไผ่ ขอนแก่น 20/09/2562 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2562 680,000 680,000 679,736 679,736 99.96 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 ซ่อมแซมฝายห้วยวังไฮ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 432,939 432,939 432,939 432,939 วังใหม่ บรบือ มหาสารคาม 20/09/2562 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2562 1,500,000 1,500,000 1,499,744 1,499,744 99.98 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 ซ่อมแซมคันดินฝายห้วยทราย จ.ร้อยเอ็ด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000 50,000 50,000 50,000 ขามเปี้ย โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 20/09/2562 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 ซ่อมแซมคันดินฝายลำพะยัง(บ้านพรหมสว่าง) เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 598,285 598,285 598,285 598,285 ภูแล่นช้าง นาคู กาฬสินธุ์ 20/09/2562 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2562 4,908,000 4,908,000 4,813,225 4,813,225 98.07 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 715,000 715,000 715,000 715,000 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 19/09/2562 26/09/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/09/2562 07/10/2562 18/10/2562 715,000 715,000 บริษัท ท็อปเบสท์มอเตอร์เซลส์ จำกัด 19/12/2562 715,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 982,000 982,000 982,000 982,000 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 19/09/2562 26/09/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/09/2562 07/10/2562 18/10/2562 982,000 982,000 บริษัท ท็อปเบสท์มอเตอร์เซลส์ จำกัด 19/12/2562 982,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 19/09/2562 26/09/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/09/2562 07/10/2562 18/10/2562 2,600,000 2,600,000 บริษัท ท็อปเบสท์มอเตอร์เซลส์ จำกัด 19/12/2562 2,600,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 208,000 208,000 208,000 208,000 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 19/09/2562 20/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 208,000 208,000 หจก.นวเกียรติการค้า 19/12/2562 208,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 33,800 33,800 33,800 33,800 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 19/09/2562 20/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 33,800 33,800 หจก.นวเกียรติการค้า 19/12/2562 33,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 6 โครงการก่อสร้าง 6 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 21,500 21,500 21,500 21,500 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 19/09/2562 20/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/11/2562 21,500 21,500 หจก.นวเกียรติการค้า 20/12/2562 21,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 7 ครั้ง