ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 2563 เวลา 21:03:47]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (6) ฝายห้วยนกคอก่าน ความยาว 8.70 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 ไผ่ ทรายมูล ยโสธร 13/11/2562 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2563 17/01/2563 03/02/2563 1,023,999 06/03/2563 1,023,999 บจก.ชวลิตรวมวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/03/2563 14,871,296 14,871,296 14,871,296 14,871,296 100.00 100.00 99.82 6.34 99.82 25/08/2563 300 304 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (9) ฝายน้ำล้นห้วยตาเทียว ความยาว 50.00 เมตร สูง 4.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่ ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 46,000,000 46,000,000 46,000,000 46,000,000 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 13/11/2562 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/01/2563 31/01/2563 05/02/2563 4,996,429 16/03/2563 4,996,429 หจก.จุรีภัณฑ์วัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2563 41,000,318 41,000,318 37,497,755 37,497,755 91.46 100.00 84.47 0.81 84.47 25/08/2563 800 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (10) ฝายห้วยท่าแตง ความยาว 9.90 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 นาเลิน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 15/11/2562 17/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2563 17/01/2563 05/02/2563 774,465 06/03/2563 774,465 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/03/2563 13,997,934 13,997,934 13,995,346 13,995,346 99.98 0.00 98.50 0.00 98.50 25/08/2563 400 220 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (11) ฝายห้วยบัว ความยาว 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 480 ไร่ ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 15/11/2562 17/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/01/2563 23/01/2563 12/02/2563 743,998 09/03/2563 743,998 บจก.ชวลิตรวมวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 14,690,598 14,690,598 14,688,641 14,688,641 99.99 100.00 97.40 3.49 97.40 25/08/2563 480 310 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (25) ฝายห้วยยาง ความยาว 9.60 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม 15/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2563 17/01/2563 03/02/2563 1,652,000 06/03/2563 1,652,000 บจก.ชวลิตรวมวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/03/2563 23,745,061 23,745,061 23,744,568 23,744,568 100.00 100.00 99.93 2.36 99.93 25/08/2563 500 275 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (26) ฝายห้วยวังยาว ความยาว 12.90 เมตร สูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม 15/11/2562 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/01/2563 21/01/2563 12/02/2563 1,141,029 09/03/2563 1,141,029 บจก.เด่นกรณ์ธานี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 18,761,410 18,761,410 18,760,564 18,760,564 100.00 100.00 99.61 6.31 99.61 25/08/2563 500 190 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (28) ฝายน้ำล้นห้วยทราย ความยาว 38.00 เมตร สูง 4.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 825 ไร่ ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 44,886,300 44,886,300 44,886,300 44,886,300 คำบก คำชะอี มุกดาหาร 13/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/01/2563 22/01/2563 12/02/2563 2,688,350 09/03/2563 2,688,350 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/03/2563 40,791,573 40,791,573 40,790,802 40,790,802 100.00 100.00 94.54 5.91 94.54 25/08/2563 825 175 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (38) ฝายห้วยพระเหลา ความยาว 40.00 เมตร สูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 13/11/2562 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/01/2563 17/01/2563 06/03/2563 3,069,675 16/03/2563 3,069,675 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/03/2563 29,747,280 29,747,280 29,740,287 29,740,287 99.98 0.00 90.00 0.00 90.00 25/08/2563 700 560 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (53) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเดื่อโดม (2) ขนาด0.21 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 4,540 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 15/11/2562 17/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/02/2563 20/02/2563 17/03/2563 7,198,000 31/03/2563 7,198,000 บจก.ชวลิตรวมวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 23,275,850 23,275,850 22,347,870 22,347,870 96.01 100.00 90.00 3.93 90.00 25/08/2563 1,200 492 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (14) แก้มลิงหนองโดน พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก 0.14 ล้าน ลบ.ม. ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 13/11/2562 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2563 17/01/2563 06/02/2563 1,363,744 06/03/2563 1,363,744 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/03/2563 32,139,017 32,139,017 31,795,666 31,795,666 98.93 100.00 87.60 6.02 87.60 25/08/2563 500 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (37) ประตูระบายน้ำห้วยแคน หมู่ 6 ขนาดบานระบาย 3x3 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี 15/11/2562 17/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/01/2563 21/01/2563 12/02/2563 891,475 09/03/2563 891,475 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2563 20,854,792 20,854,792 20,222,710 20,222,710 96.97 100.00 70.14 0.50 70.14 25/08/2563 700 264 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (38) ปตร.ห้วยมะอึ ขนาดบานระบาย 3x3 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี 13/11/2562 17/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/01/2563 20/01/2563 05/02/2563 911,101 06/03/2563 911,101 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/03/2563 21,486,388 21,486,388 21,474,751 21,474,751 99.95 100.00 86.80 1.00 86.80 25/08/2563 620 340 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (6) อ่างเก็บน้ำห้วยเสียว ปริมาณเก็บกัก 0.50 ล้าน ลบ.ม. ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 49,500,000 49,500,000 49,500,000 49,500,000 บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 13/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2563 17/01/2563 05/02/2563 686,995 06/03/2563 686,995 บจก.ชวลิตรวมวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/03/2563 44,018,675 44,018,675 44,018,005 44,018,005 100.00 100.00 89.53 4.47 89.53 25/08/2563 ขนาดเล็ก 1,100 137 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (13) ฝายห้วยละโอง ความยาว 40.00 เมตร ความสูง 4.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ตำบล เสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัด อำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 44,700,000 44,700,000 44,700,000 44,700,000 เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 13/11/2562 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/01/2563 31/01/2563 12/02/2563 3,707,310 06/03/2563 3,707,310 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/03/2563 37,012,148 37,012,148 36,135,793 36,135,793 97.63 0.00 84.89 0.00 84.89 25/08/2563 ขนาดเล็ก 1,000 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (28) ฝายลำน้ำเมา ความยาว 19.10 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 หนองซน นาทม นครพนม 15/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/01/2563 22/01/2563 12/02/2563 2,219,439 09/03/2563 2,219,439 หจก.จุรีภัณฑ์วัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/03/2563 30,703,408 30,703,408 30,259,128 30,259,128 98.55 100.00 94.50 2.27 94.50 25/08/2563 ขนาดเล็ก 600 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (29) ฝายห้วยขามป้อม ความยาว 9.80 เมตร สูง 2.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 15/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/01/2563 22/01/2563 12/02/2563 1,547,480 09/03/2563 1,547,480 หจก.จุรีภัณฑ์วัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 23,207,302 23,207,302 23,206,622 23,206,622 100.00 100.00 99.61 2.55 99.61 25/08/2563 ขนาดเล็ก 500 153 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (48) ฝายห้วยลำโพง ความยาว 35.00 เมตร สูง 4.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่ ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 46,500,000 46,500,000 46,500,000 46,500,000 นาโส่ กุดชุม ยโสธร 13/11/2562 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/01/2563 20/01/2563 05/02/2563 3,519,010 16/03/2563 3,519,010 หจก.จุรีภัณฑ์วัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/03/2563 40,720,200 40,720,200 40,316,992 40,316,992 99.01 100.00 99.62 2.81 99.62 25/08/2563 ขนาดเล็ก 800 76 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (68) ฝายห้วยแสนพราน ความยาว 24.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 15/11/2562 17/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/01/2563 21/01/2563 12/02/2563 1,679,436 09/03/2563 1,679,436 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/03/2563 22,987,080 22,987,080 22,759,314 22,759,314 99.01 100.00 85.82 3.52 85.82 25/08/2563 ขนาดเล็ก 500 160 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (128) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชาดคำพวง (แห่งที่ 2) ขนาด 0.20 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 3,860 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,970 ไร่ ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 15/11/2562 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 136,090 02/03/2563 136,090 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 17,871,349 17,871,349 17,029,014 17,029,014 95.29 100.00 98.45 100.00 98.45 22/09/2563 ขนาดเล็ก 1,970 367 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (16) แก้มลิงท้องขั้นไดใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก 0.06 ล้าน ลบ.ม. ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 18,500,000 18,500,000 18,500,000 18,500,000 ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร ยโสธร 13/11/2562 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/01/2563 21/01/2563 12/02/2563 1,032,428 06/03/2563 1,032,428 บจก.คูณยิ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/03/2563 16,981,653 16,981,653 16,981,653 16,981,653 100.00 100.00 99.45 3.09 99.45 25/08/2563 1,100 439 0.06
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (79) ประตูระบายน้ำห้วยตูม ขนาดบานระบาย 6x5 เมตร จำนวน 3 ช่อง ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 นาคำ ศรีสงคราม นครพนม 15/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/01/2563 31/01/2563 12/02/2563 5,825,273 09/03/2563 5,825,273 บจก.คูณยิ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 59,782,896 59,782,896 52,078,856 52,078,856 87.11 100.00 63.37 2.88 63.37 25/08/2563 1,300 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 ฝายน้ำล้นห้วยปุ่ง ขนาดสันฝายยาว 15 เมตร ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 นางัว บ้านแพง นครพนม 23/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/04/2563 09/04/2563 13/04/2563 810,361 27/04/2563 810,361 บจก.เด่นกรณ์ธานี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/05/2563 8,162,218 8,162,218 8,161,314 8,161,314 99.99 0.00 99.95 0.00 99.95 25/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 ฝายน้ำล้นห้วยแคน(ตอนบน) ขนาดสันฝายยาว 15 เมตร ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 หนองฮี ปลาปาก นครพนม 27/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/04/2563 10/04/2563 13/04/2563 628,800 27/04/2563 628,800 บจก.ชวลิตรวมวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/05/2563 9,001,584 9,001,584 8,986,953 8,986,953 99.84 100.00 99.00 5.00 99.00 25/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 ฝายห้วยค้อ พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 27/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/04/2563 14/04/2563 15/04/2563 781,458 27/04/2563 781,458 บจก.เด่นกรณ์ธานี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/05/2563 9,605,149 9,605,149 9,604,224 9,604,224 99.99 0.00 99.90 0.00 99.90 25/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 ฝายห้วยแข้ พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่ ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (รายการโอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร 01/04/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/04/2563 14/04/2563 16/04/2563 555,666 29/04/2563 555,666 หจก.จุรีภัณฑ์วัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/05/2563 9,640,370 9,640,370 9,640,370 9,640,370 100.00 100.00 99.70 5.97 99.70 25/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 ฝายน้ำล้นห้วยหมากม่าน งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,980,000 9,980,000 9,980,000 9,980,000 วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม 23/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 127,740 02/04/2563 127,740 มากเสริมสิน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2563 9,333,845 9,333,845 9,333,845 9,333,845 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 25/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 ฝายห้วยเหมือด งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 นาทราย เมืองนครพนม นครพนม 23/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 127,500 02/04/2563 127,500 ก้องตะวัน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2563 14,201,037 14,201,037 14,201,037 14,201,037 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 25/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 ฝายห้วยยาง งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 23/03/2563 01/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 189,900 02/04/2563 189,900 สตาร์นครพนม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2563 19,977,788 19,977,788 19,977,788 19,977,788 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 25/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 ฝายห้วยดอนหวาย งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 23/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 189,720 02/04/2563 189,720 สตาร์นครพนม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2563 22,037,639 22,037,639 22,037,639 22,037,639 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 25/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 ฝายห้วยสองคอน งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 23/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 190,440 02/04/2563 190,440 สตาร์นครพนม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2563 20,579,363 20,579,363 20,579,363 20,579,363 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 25/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 ฝายห้วยพระเหลา งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 23/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 189,900 02/04/2563 189,900 สตาร์นครพนม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2563 24,324,528 24,324,528 24,324,528 24,324,528 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 25/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 ฝายน้ำล้นห้วยตาเขียว งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 13,560,000 13,560,000 13,560,000 13,560,000 วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม 23/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 127,500 02/04/2563 127,500 ฟ้าละดา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2563 12,444,461 12,444,461 12,444,461 12,444,461 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 25/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 ฝายหัวยจันลัน 3 พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่ ตำบลไก่คำ อำเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 756,314 756,314 ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/12/2562 756,314 756,314 756,284 756,284 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,570,000 1,570,000 1,570,000 1,570,000 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2562 24/10/2562 30/10/2562 1,356,760 25/12/2562 1,356,760 บจก.สยามนิสสัน กรุงไทย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/05/2563 1,356,760 1,356,760 1,356,760 1,356,760 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 868,000 868,000 868,000 868,000 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2562 24/10/2562 30/10/2562 749,000 25/12/2562 749,000 บจก.สยามนิสสัน กรุงไทย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/05/2563 749,000 749,000 749,000 749,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 361,200 361,200 361,200 361,200 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2562 24/10/2562 30/10/2562 329,000 25/12/2562 329,000 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/05/2563 329,000 329,000 329,000 329,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 118,800 118,800 118,800 118,800 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2562 24/10/2562 30/10/2562 118,800 25/11/2562 118,800 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/05/2563 118,800 118,800 118,800 118,800 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 26,700 26,700 26,700 26,700 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2562 24/10/2562 30/10/2562 18,000 25/12/2562 18,000 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/05/2563 18,000 18,000 18,000 18,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 45,000 45,000 45,000 45,000 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2562 24/10/2562 30/10/2562 36,300 25/12/2562 36,300 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/05/2563 36,300 36,300 36,300 36,300 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 324,000 324,000 324,000 324,000 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2562 24/10/2562 30/10/2562 210,600 25/12/2562 210,600 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/05/2563 324,000 324,000 324,000 324,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)