ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 26 มี.ค. 2562 เวลา 07:35:47]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมีนาคม ผล แผน เดือนมีนาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (12) ฝายห้วยแฝก ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 เค็งใหญ่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/08/2561 11/09/2561 26/09/2561 1,978,998 15/01/2562 1,978,998 บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด 15/01/2562 25,910,117 25,910,117 7,218,652 7,218,652 27.86 34.46 43.98 13.00 43.98 19/03/2562 ฝาย ลุ่มน้ำมูล 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (13) ฝายห้วยหินครก ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 คำโพน ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 12/09/2561 26/09/2561 1,501,493 15/01/2562 1,501,493 บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด 15/01/2562 19,379,640 19,379,640 10,489,485 10,489,485 54.13 17.53 39.26 7.83 39.26 19/03/2562 ฝาย ลุ่มน้ำโขง 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (27) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชาดคำพวง (แห่งที่ 3) ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2561 12/11/2561 19/11/2561 4,558,000 13/12/2561 4,558,000 หจก.ชวลิตรรวมวัสดุ จำกัด 15/01/2562 26,638,279 26,638,279 8,459,588 8,459,588 31.76 62.11 15.23 14.65 15.23 19/03/2562 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำมูล 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (52) แก้มลิงหนองปากเป่ง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 29,500,000 29,500,000 29,500,000 29,500,000 เขื่องคำ เขื่องคำ ยโสธร 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 12/09/2561 26/09/2561 1,418,000 17/01/2562 1,418,000 บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด 06/03/2562 27,314,981 27,314,981 8,162,260 8,162,260 29.88 37.18 30.00 10.45 30.00 19/03/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำชี 1,500 0.465
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (55) แก้มลิงหนองหล่ม (กุดตะวัน) ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 61,000,000 61,000,000 61,000,000 61,000,000 หนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 12/09/2561 24/09/2561 1,269,959 15/01/2562 1,269,959 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ 15/01/2562 60,519,754 60,519,754 15,767,058 15,767,058 26.05 27.45 23.70 13.01 23.70 19/03/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำมูล 1,000 1.05
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (2.25) ฝายห้วยตาเทียว ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/08/2561 11/09/2561 24/09/2561 3,688,924 10/01/2562 3,688,924 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ 15/01/2562 34,572,450 34,572,450 5,752,193 5,752,193 16.64 51.83 12.00 19.65 12.00 19/03/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำมูล 250 282 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (2.26) ฝายห้วยจิกเปา ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/09/2561 14/09/2561 26/09/2561 3,010,000 08/01/2562 3,010,000 บจก.ชวลิตรวม 15/01/2562 43,064,772 43,064,772 20,024,633 20,024,633 46.50 25.36 50.47 14.64 50.47 19/03/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำมูล 150 110 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (2.27) ฝายห้วยขาม ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 ทุ่งมน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/08/2561 11/09/2561 27/09/2561 1,392,035 08/01/2562 1,392,035 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุรีภัณฑ์วัสดุ 15/01/2562 38,018,968 38,018,968 9,305,414 9,305,414 24.48 35.18 30.25 9.80 30.25 19/03/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำมูล 2,000 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (2.28) ฝายห้วยปากบัวน้อย ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 42,000,000 42,000,000 42,000,000 42,000,000 สามผง ศรีสงคราม นครพนม 20/08/2561 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/09/2561 13/09/2561 28/09/2561 1,668,085 10/01/2562 1,668,085 หจก.เอส.ที.เค. 15/01/2562 40,363,280 40,363,280 11,130,720 11,130,720 27.58 28.56 25.73 10.92 25.73 19/03/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำโขง 1,500 439 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (2.29) ฝายห้วยยาง ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 20,383,000 20,383,000 บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/08/2561 10/09/2561 21/09/2561 1,456,467 08/01/2562 1,456,467 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุรีภัณฑ์วัสดุ 15/01/2562 20,151,250 20,151,250 7,985,737 7,985,737 39.63 31.32 28.17 15.50 28.17 19/03/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำโขง 1,550 960 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (3.5) ฝายห้วยบังโกย ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/08/2561 11/09/2561 24/09/2561 4,499,123 08/01/2562 4,499,123 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ 15/01/2562 47,677,076 47,677,076 12,355,707 12,355,707 25.92 39.19 36.14 13.57 36.14 19/03/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำโขง 1,800 820 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (3.17) ฝายห้วยสายคำ ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 3,965,000 21,035,000 นาคำ ศรีสงคราม นครพนม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/09/2561 09/10/2561 17/10/2561 2,180,569 2,180,569 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระภัทร 1992 คอนสตรัคชั่น วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/08/2561 10/09/2561 21/09/2561 1,431,694 14/01/2562 1,431,694 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุรีภัณฑ์วัสดุ 15/01/2562 3,965,422 20,167,282 2,180,570 17,986,712 8,148,730 8,148,730 40.41 32.67 24.16 13.04 24.16 19/03/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำโขง 150 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (3.18) ฝายลำห้วยโคน ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 27,000,000 27,000,000 23,125,000 23,125,000 บ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/08/2561 10/09/2561 21/09/2561 2,053,177 14/01/2562 2,053,177 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุรีภัณฑ์วัสดุ 15/01/2562 22,883,618 22,883,618 8,838,023 8,838,023 38.62 26.44 24.14 9.14 24.14 19/03/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำโขง 1,400 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (4.23) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแก่งเจริญ (3) ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 45,000,000 45,000,000 กุดชม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/10/2561 08/11/2561 15/11/2561 5,974,340 13/12/2561 5,974,340 หจก.เพชรรวมสาน 06/03/2562 31,455,794 31,455,794 9,112,058 9,112,058 28.97 52.61 15.23 15.59 15.23 19/03/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำมูล 1,000 425 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (15) แก้มลิงห้วยน้ำเค็มพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 33,000,000 33,000,000 33,000,000 33,000,000 บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/09/2561 13/09/2561 27/09/2561 2,143,887 08/01/2562 2,143,887 บริษัท เด่นกรณ์ธานี จำกัด 15/01/2562 31,388,546 31,388,546 10,531,132 10,531,132 33.55 23.54 25.84 9.00 25.84 19/03/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำโขง 500 150 0.15
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (27) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชาดคำพวง (แห่งที่ 3) ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (ค่าอำนวยการ) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 295,800 295,800 ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2561 12/11/2561 19/11/2561 4,558,000 4,558,000 หจก.ชวลิตรรวมวัสดุ จำกัด 20/11/2561 0.00 0.00 2.50 0.00 2.50 05/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 โครงการฝายห้วยยาง อ.เมือง จ.มุกดาหาร งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 45,680,000 45,680,000 45,680,000 45,680,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 แก้มลิงกุดผือ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 เขื่องคำ เมือง ยโสธร 15/11/2561 7,149,573 7,149,573 0.00 0.00 40.71 0.00 40.71 05/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 แก้มลิงห้วยกุดเจีย พร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 40,000,000 40,000,000 เขื่องคำ เมือง ยโสธร 15/11/2561 0.00 0.00 77.24 0.00 77.24 05/03/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online ขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 3 ครั้ง