ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.พ. 2563 เวลา 05:13:01]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกุมภาพันธ์ ผล แผน เดือนกุมภาพันธ์ ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (6) ฝายห้วยนกคอก่าน ความยาว 8.70 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 16,000,000 16,000,000 ไผ่ ทรายมูล ยโสธร 13/11/2562 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2563 03/02/2563 1,023,999 1,023,999 บจก.ชวลิตรวมวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/02/2563 0.00 3.25 0.00 3.25 0.00 300 304 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (9) ฝายน้ำล้นห้วยตาเทียว ความยาว 50.00 เมตร สูง 4.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่ ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 46,000,000 46,000,000 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 13/11/2562 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/01/2563 05/02/2563 4,996,429 4,996,429 หจก.จุรีภัณฑ์วัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/02/2563 0.00 17.53 0.00 17.53 0.00 800 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (10) ฝายห้วยท่าแตง ความยาว 9.90 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 นาเลิน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 15/11/2562 17/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2563 05/02/2563 774,465 774,465 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/02/2563 0.00 12.00 0.00 12.00 0.00 400 220 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (11) ฝายห้วยบัว ความยาว 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 480 ไร่ ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 16,000,000 16,000,000 กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 15/11/2562 17/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/01/2563 12/02/2563 743,998 743,998 บจก.ชวลิตรวมวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/02/2563 0.00 10.52 0.00 10.52 0.00 480 310 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (25) ฝายห้วยยาง ความยาว 9.60 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม 15/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2563 03/02/2563 1,652,000 1,652,000 บจก.ชวลิตรวมวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/02/2563 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 500 275 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (26) ฝายห้วยวังยาว ความยาว 12.90 เมตร สูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม 15/11/2562 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/01/2563 12/02/2563 1,141,029 1,141,029 บจก.เด่นกรณ์ธานี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/02/2563 0.00 8.38 0.00 8.38 0.00 500 190 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (28) ฝายน้ำล้นห้วยทราย ความยาว 38.00 เมตร สูง 4.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 825 ไร่ ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 44,886,300 44,886,300 คำบก คำชะอี มุกดาหาร 13/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/01/2563 12/02/2563 2,688,350 2,688,350 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/02/2563 0.00 7.02 0.00 7.02 0.00 825 175 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (38) ฝายห้วยพระเหลา ความยาว 40.00 เมตร สูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 36,000,000 36,000,000 พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 13/11/2562 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/01/2563 1,795,692 1,795,692 หจก.ภาคเหนือเหล็กรูป ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/02/2563 0.00 14.50 0.00 14.50 0.00 700 560 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (53) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเดื่อโดม (2) ขนาด0.21 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 4,540 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 15/11/2562 17/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/02/2563 0.00 7.90 0.00 7.90 0.00 1,200 492 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (14) แก้มลิงหนองโดน พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก 0.14 ล้าน ลบ.ม. ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 13/11/2562 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2563 06/02/2563 1,363,744 1,363,744 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/02/2563 0.00 15.68 0.00 15.68 0.00 500 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (37) ประตูระบายน้ำห้วยแคน หมู่ 6 ขนาดบานระบาย 3x3 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 24,000,000 24,000,000 โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี 15/11/2562 17/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/01/2563 12/02/2563 891,554 891,554 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/02/2563 0.00 11.00 0.00 11.00 0.00 700 264 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (38) ปตร.ห้วยมะอึ ขนาดบานระบาย 3x3 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 24,000,000 24,000,000 โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี 13/11/2562 17/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/01/2563 05/02/2563 911,180 911,180 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/02/2563 0.00 11.03 0.00 11.03 0.00 620 340 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (6) อ่างเก็บน้ำห้วยเสียว ปริมาณเก็บกัก 0.50 ล้าน ลบ.ม. ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 49,500,000 49,500,000 บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 13/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2563 05/02/2563 686,995 686,995 บจก.ชวลิตรวมวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/02/2563 0.00 2.91 0.00 2.91 0.00 ขนาดเล็ก 1,100 137 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (13) ฝายห้วยละโอง ความยาว 40.00 เมตร ความสูง 4.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ตำบล เสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัด อำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 44,700,000 44,700,000 เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 13/11/2562 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/01/2563 12/02/2563 3,707,310 3,707,310 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/02/2563 0.00 15.63 0.00 15.63 0.00 ขนาดเล็ก 1,000 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (28) ฝายลำน้ำเมา ความยาว 19.10 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 หนองซน นาทม นครพนม 15/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/01/2563 12/02/2563 2,219,441 2,219,441 หจก.จุรีภัณฑ์วัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/02/2563 0.00 4.50 0.00 4.50 0.00 ขนาดเล็ก 600 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (29) ฝายห้วยขามป้อม ความยาว 9.80 เมตร สูง 2.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 15/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/01/2563 12/02/2563 1,547,480 1,547,480 หจก.จุรีภัณฑ์วัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/02/2563 0.00 9.27 0.00 9.27 0.00 ขนาดเล็ก 500 153 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (48) ฝายห้วยลำโพง ความยาว 35.00 เมตร สูง 4.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่ ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 46,500,000 46,500,000 นาโส่ กุดชุม ยโสธร 13/11/2562 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/01/2563 05/02/2563 3,519,099 3,519,099 หจก.จุรีภัณฑ์วัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/02/2563 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 ขนาดเล็ก 800 76 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (68) ฝายห้วยแสนพราน ความยาว 24.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 15/11/2562 17/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/01/2563 12/02/2563 1,679,490 1,679,490 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/02/2563 0.00 8.51 0.00 8.51 0.00 ขนาดเล็ก 500 160 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (128) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชาดคำพวง (แห่งที่ 2) ขนาด 0.20 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 3,860 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,970 ไร่ ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 15/11/2562 17/12/2562 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/12/2562 0.00 11.50 0.00 11.50 0.00 ขนาดเล็ก 1,970 367 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (16) แก้มลิงท้องขั้นไดใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก 0.06 ล้าน ลบ.ม. ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 18,500,000 18,500,000 ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร ยโสธร 13/11/2562 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/01/2563 12/02/2563 1,032,428 1,032,428 บจก.คูณยิ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/02/2563 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 1,100 439 0.06
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (79) ประตูระบายน้ำห้วยตูม ขนาดบานระบาย 6x5 เมตร จำนวน 3 ช่อง ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 นาคำ ศรีสงคราม นครพนม 15/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/01/2563 12/02/2563 5,825,273 5,825,273 บจก.คูณยิ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/02/2563 0.00 4.70 0.00 4.70 0.00 1,300 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 ฝายหัวยจันลัน 3 พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่ ตำบลไก่คำ อำเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 756,314 756,314 ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/12/2562 756,314 756,314 756,284 756,284 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,570,000 1,570,000 1,570,000 1,570,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 868,000 868,000 868,000 868,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 361,200 361,200 361,200 361,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 118,800 118,800 118,800 118,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 26,700 26,700 26,700 26,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 45,000 45,000 45,000 45,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 324,000 324,000 324,000 324,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)