ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562 เวลา 12:28:06]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (12) ฝายห้วยแฝก ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 เค็งใหญ่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/08/2561 11/09/2561 26/09/2561 1,978,998 15/01/2562 1,978,998 บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2562 22,910,117 22,910,117 22,909,924 22,909,924 100.00 100.00 99.12 7.29 99.12 17/09/2562 ฝาย ลุ่มน้ำมูล 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (13) ฝายห้วยหินครก ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 คำโพน ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 12/09/2561 26/09/2561 1,501,493 15/01/2562 1,501,493 บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2562 19,379,640 19,379,640 19,377,696 19,377,696 99.99 100.00 100.00 6.81 100.00 17/09/2562 ฝาย ลุ่มน้ำโขง 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (27) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชาดคำพวง (แห่งที่ 3) ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 36,544,000 36,544,000 ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2561 12/11/2561 19/11/2561 4,558,000 13/12/2561 4,558,000 หจก.ชวลิตรรวมวัสดุ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2562 17,871,575 17,871,575 17,827,994 17,827,994 99.76 100.00 99.40 2.69 99.40 17/09/2562 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำมูล 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (52) แก้มลิงหนองปากเป่ง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 29,500,000 29,500,000 29,500,000 29,500,000 เขื่องคำ เขื่องคำ ยโสธร 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 12/09/2561 26/09/2561 1,418,000 17/01/2562 1,418,000 บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2562 27,314,981 27,314,981 27,314,753 27,314,753 100.00 100.00 98.93 10.51 98.93 17/09/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำชี 1,500 0.465
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (55) แก้มลิงหนองหล่ม (กุดตะวัน) ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 61,000,000 61,000,000 61,000,000 61,000,000 หนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 12/09/2561 24/09/2561 1,269,959 15/01/2562 1,269,959 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2562 57,802,412 57,802,412 57,664,585 57,664,585 99.76 100.00 94.20 0.18 94.20 17/09/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำมูล 1,000 1.05
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (2.25) ฝายห้วยตาเทียว ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/08/2561 11/09/2561 24/09/2561 3,688,924 10/01/2562 3,688,924 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2562 34,213,788 34,213,788 33,167,653 33,167,653 96.94 100.00 98.50 1.29 98.50 17/09/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำมูล 250 282 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (2.26) ฝายห้วยจิกเปา ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/09/2561 14/09/2561 26/09/2561 3,010,000 08/01/2562 3,010,000 บจก.ชวลิตรวม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2562 42,194,511 42,194,511 42,011,254 42,011,254 99.57 100.00 100.00 5.06 100.00 17/09/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำมูล 150 110 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (2.27) ฝายห้วยขาม ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 ทุ่งมน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/08/2561 11/09/2561 27/09/2561 1,392,035 08/01/2562 1,392,035 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุรีภัณฑ์วัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2562 37,516,492 37,516,492 37,309,557 37,309,557 99.45 100.00 98.93 10.76 98.93 17/09/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำมูล 2,000 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (2.28) ฝายห้วยปากบัวน้อย ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 42,000,000 42,000,000 42,000,000 42,000,000 สามผง ศรีสงคราม นครพนม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/09/2561 13/09/2561 28/09/2561 1,668,085 10/01/2562 1,668,085 หจก.เอส.ที.เค. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2562 40,044,988 40,044,988 39,513,703 39,513,703 98.67 100.00 100.00 9.69 100.00 17/09/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำโขง 1,500 439 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (2.29) ฝายห้วยยาง ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 20,383,000 20,383,000 บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/08/2561 10/09/2561 21/09/2561 1,456,467 08/01/2562 1,456,467 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุรีภัณฑ์วัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2562 20,151,250 20,151,250 20,149,813 20,149,813 99.99 100.00 100.00 6.20 100.00 17/09/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำโขง 1,550 960 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (3.5) ฝายห้วยบังโกย ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/08/2561 11/09/2561 24/09/2561 4,499,123 08/01/2562 4,499,123 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2562 47,348,676 47,348,676 46,782,547 46,782,547 98.80 100.00 98.59 6.15 98.59 17/09/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำโขง 1,800 820 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (3.17) ฝายห้วยสายคำ ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 3,965,000 21,035,000 นาคำ ศรีสงคราม นครพนม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/09/2561 09/10/2561 17/10/2561 2,180,569 14/01/2562 2,180,569 150 29/01/2562 25/01/2562 28/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระภัทร 1992 คอนสตรัคชั่น วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/08/2561 10/09/2561 21/09/2561 1,431,694 14/01/2562 1,431,694 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุรีภัณฑ์วัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2562 3,965,422 21,951,712 2,180,570 19,771,142 21,950,018 2,180,570 19,769,448 99.99 100.00 100.00 8.02 100.00 17/09/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำโขง 150 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (3.18) ฝายลำห้วยโคน ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 27,000,000 27,000,000 23,125,000 23,125,000 บ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/08/2561 10/09/2561 21/09/2561 2,053,177 14/01/2562 2,053,177 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุรีภัณฑ์วัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2562 22,883,618 22,883,618 22,752,258 22,752,258 99.43 100.00 100.00 6.68 100.00 17/09/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำโขง 1,400 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (4.23) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแก่งเจริญ (3) ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 45,000,000 45,000,000 34,162,000 34,162,000 กุดชุม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/10/2561 08/11/2561 15/11/2561 5,974,340 13/12/2561 5,974,340 หจก.เพชรรวมสาน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2562 18,597,072 18,597,072 18,481,602 18,481,602 99.38 100.00 99.50 4.68 99.50 17/09/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำมูล 1,000 425 0
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (15) แก้มลิงห้วยน้ำเค็มพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 33,000,000 33,000,000 33,000,000 33,000,000 บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/09/2561 13/09/2561 27/09/2561 2,143,887 08/01/2562 2,143,887 บริษัท เด่นกรณ์ธานี จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2562 31,825,556 31,825,556 31,776,868 31,776,868 99.85 100.00 100.00 6.88 100.00 17/09/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำโขง 500 150 0.15
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 แก้มลิงห้วยกุดเจีย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,676,117 8,676,117 8,676,117 8,676,117 เขื่องคำ เมือง ยโสธร 27/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/03/2562 83,490 29/03/2562 83,490 หจก.ส.สุมาลี เอ็นเนอจี้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/05/2562 7,771,010 7,771,010 7,698,613 7,698,613 99.07 0.00 98.70 0.00 98.70 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 แก้มลิงกุดผือ ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,149,573 7,149,573 7,149,573 7,149,573 เขื่องคำ เมือง ยโสธร 29/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/03/2562 251,190 29/03/2562 251,190 หจก.ปรายฟ้าออยล์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/05/2562 7,149,573 7,149,573 7,149,444 7,149,444 100.00 100.00 99.95 5.00 99.95 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 ฝายน้ำล้นห้วยไผ่ (ตอนบน) บ้านจรุกเตย จังหวัดนครพนม (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,820,000 9,820,000 9,820,000 9,820,000 หนองฮี ปลาปาก นครพนม 25/06/2562 27/06/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/06/2562 08/07/2562 10/07/2562 719,474 26/07/2562 719,474 หจก.วงศ์ศรีชาก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/08/2562 9,612,620 9,612,620 9,269,868 9,269,868 96.43 0.00 98.10 0.00 98.10 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 ฝายห้วยศรีคุณ จุดที่ 4 พื้นที่รัประโยชน์ 800 ไร่ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (โอนเปลี่ยนแปลง 5) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 21,545,800 21,545,800 22,175,000 22,175,000 บ้านแก้ง นาแก นครพนม 29/05/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/06/2562 25/06/2562 26/06/2562 1,236,924 10/07/2562 1,236,924 บจก.เด่นกรณ์ธานี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/09/2562 21,545,800 21,545,800 17,100,990 17,100,990 79.37 0.00 85.19 0.00 85.19 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 ฝายห้วยจันลัน 3 พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่ ตำบลไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (โอนเปลี่ยนแปลง 5) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 49,517,000 49,517,000 49,517,000 49,517,000 ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 29/05/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/06/2562 21/06/2562 24/06/2562 3,363,775 05/07/2562 3,363,775 หจก.พิภพค้าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/09/2562 49,517,000 49,517,000 40,743,207 40,743,207 82.28 0.00 75.75 0.00 75.75 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 โครงการฝายห้วยยาง อ.เมือง จ.มุกดาหาร งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 45,680,000 45,680,000 45,680,000 45,680,000 ดงมอน เมือง มุกดาหาร 12/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/03/2562 04/03/2562 11/04/2562 3,969,000 3,969,000 บจก.ชวลิตรวมวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2562 44,748,639 44,748,639 34,408,982 34,408,982 76.89 100.00 96.88 5.69 96.88 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 ฝายห้วยเชิงชาญ (ตอนล่าง) ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 186,826 186,826 186,826 186,826 186,826 186,826 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 (201) ฝายลำเซบาย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 9,380,620 9,380,620 9,380,351 8,124,851 1,255,500 นาแก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 15/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/01/2561 11/01/2561 02/02/2561 06/02/2561 13,999,872 21/02/2561 13,999,872 270 23/02/2561 22/02/2561 19/11/2561 หจก.วรายุทธ(เลี่ยงฮะ)การปิโตรเลี่ยม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2560 108,080 16/11/2560 108,080 หจก.ยิ่งเจริญออย์ (1995) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 14,081,387 9,380,620 9,380,620 9,380,620 9,380,620 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 09/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 ฝายห้วยแก้วแมง ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,330,006 1,330,006 ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2562 390,320 390,320 บจก.ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2562 1,330,006 1,330,006 1,329,827 1,329,827 99.99 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 ปตร.ห้วยแข้ตาย ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,380,358 1,380,358 หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม 28/02/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/07/2561 206,570 206,570 หจก.บ้านแพงบริการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2562 1,380,358 1,380,358 1,380,336 1,380,336 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 แก้มลิงกุดผือ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 เขื่องคำ เมือง ยโสธร 22/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2562 379,835 25/02/2562 379,835 ร้านสายฟ้าวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2562 10,440,676 10,440,676 10,107,819 10,107,819 96.81 100.00 100.00 15.65 100.00 11/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 7 โครงการก่อสร้าง 7 แก้มลิงห้วยกุดเจีย พร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 40,000,000 40,000,000 เขื่องคำ เมือง ยโสธร 13/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/02/2562 05/03/2562 06/03/2562 1,248,583 20/03/2562 1,248,583 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหทรัพย์กลการ (๒๐๐๐) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2562 13,784,421 13,784,421 11,948,887 11,948,887 86.68 100.00 100.00 10.00 100.00 11/06/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)4 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 22 ครั้ง