ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ค. 2562 เวลา 23:21:47]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ซ่อมแซมถนนภายในบริเวณบ้านพักโครงการก่อสร้าง (อ่างฯ ห้วยยาง) ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 0.706 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 900,000 600,000 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 12/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/03/2562 27/03/2562 04/04/2562 25/04/2562 989,953 30/05/2562 989,953 120 25/06/2562 21/06/2562 22/10/2562 หจก.เอส.พี.อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง ติดปัญหาอื่นๆ ได้รับอนุมัติเงินงวด เมื่อ 15 พ.ค.62 งานกำลังเริ่มดำเนินการ 02/07/2562 1,575,474 1,009,754 989,954 19,800 3,360 3,360 0.33 100.00 0.00 100.00 0.00 09/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ซ่อมแซมถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.300 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 18,580,000 18,580,000 23,000,000 13,800,000 9,200,000 บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/03/2562 27/03/2562 19/04/2562 03/05/2562 10,700,000 13/06/2562 10,700,000 120 28/06/2562 26/06/2562 25/10/2562 หจก.สวรงค์ประทานพรขนส่ง ติดปัญหาอื่นๆ 02/07/2562 16,612,590 10,914,000 10,700,000 214,000 52,014 52,014 0.48 56.26 0.00 56.26 0.00 09/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งขวา ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.210 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 8,113,000 8,113,000 19,000,000 11,400,000 7,600,000 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 07/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/03/2562 04/04/2562 25/04/2562 03/05/2562 4,428,078 13/06/2562 4,428,078 120 02/07/2562 01/07/2562 29/10/2562 หจก.ว.ประยูรก่อสร้าง(1984) ติดปัญหาอื่นๆ ได้รับอนุมัติเงินงวด เมื่อ 29 พ.ค.62 งานกำลังเริ่มดำเนินการ 02/07/2562 7,229,876 4,516,612 4,428,078 88,534 0.00 68.41 0.00 68.41 0.00 09/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ LMC เขื่อนมูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.210 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 11,533,000 11,533,000 30,000,000 18,000,000 12,000,000 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/03/2562 26/03/2562 19/04/2562 03/05/2562 7,879,920 10/06/2562 7,879,920 120 28/06/2562 26/06/2562 25/10/2562 หจก.สีคิ้วคอนสตรัคชั่น ติดปัญหาอื่นๆ 02/07/2562 10,680,683 8,037,520 7,879,920 157,600 24,654 24,654 0.31 76.39 0.00 76.39 0.00 09/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งซ้าย ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 16.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 28,366,000 28,366,000 28,366,000 27,540,000 826,000 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 07/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/04/2562 22/04/2562 13/05/2562 24/05/2562 15,685,920 26/06/2562 15,685,920 150 หจก.ว.ประยูรก่อสร้าง(1984) ค่าแรง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ ได้รับอนุมัติเงินงวด เมื่อ 7 มิ.ย.62 งานกำลังเริ่มดำเนินการ 07/07/2562 25,590,912 15,999,654 15,685,920 313,734 0.00 61.34 0.00 61.34 0.00 09/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ RMC เขื่อนมูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.080 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 9,210,000 9,210,000 26,000,000 15,600,000 10,400,000 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/03/2562 26/03/2562 17/04/2562 25/04/2562 6,869,612 30/05/2562 6,869,612 120 25/06/2562 21/06/2562 22/10/2562 หจก.เอส.พี.อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง ติดปัญหาอื่นๆ 02/07/2562 8,548,540 7,007,013 6,869,613 137,400 39,045 39,045 0.56 72.78 0.00 72.78 0.00 09/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) เขื่อนลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 7.540 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 14,178,000 14,178,000 20,000,000 12,000,000 8,000,000 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 07/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/03/2562 04/04/2562 29/04/2562 13/05/2562 7,471,386 13/06/2562 7,471,386 120 02/07/2562 01/07/2562 29/10/2562 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง ติดปัญหาอื่นๆ ได้รับอนุมัติเงินงวด เมื่อ 29 พ.ค.62 งานกำลังเริ่มดำเนินการ 02/07/2562 12,562,662 7,620,786 7,471,386 149,400 0.00 67.31 0.00 67.31 0.00 09/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ 4L-RMC เขื่อนมูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 1.390 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 4,295,000 4,295,000 12,000,000 7,200,000 4,800,000 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/03/2562 26/03/2562 04/04/2562 25/04/2562 2,868,264 30/05/2562 2,868,264 120 25/06/2562 21/06/2562 22/10/2562 หจก.เอส.พี.อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง ค่าแรง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 02/07/2562 3,868,186 2,925,598 2,868,264 57,334 10,720 10,720 0.37 69.73 0.00 69.73 0.00 09/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) เขื่อนลำแชะ ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 6.719 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 12,479,000 12,479,000 18,000,000 10,800,000 7,200,000 อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/03/2562 04/04/2562 29/04/2562 13/05/2562 6,771,203 13/06/2562 6,771,203 120 02/07/2562 01/07/2562 29/10/2562 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง ค่าแรง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ ได้รับอนุมัติเงินงวด เมื่อ 29 พ.ค.62 งานกำลังเริ่มดำเนินการ 02/07/2562 11,092,348 6,600,604 6,471,204 129,400 0.00 96.97 0.00 76.97 0.00 09/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (17) ฝายห้วยหลุ่งตะเคียน ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 14,956,000 44,000 หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/09/2561 26/09/2561 12/10/2561 30/10/2561 6,992,999 18/01/2562 6,992,999 180 07/02/2562 06/02/2562 05/08/2562 หจก.ชนวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง ค่าแรง XXXX XXXX 08/02/2562 9,188,181 7,202,799 6,992,999 209,800 7,180,849 6,992,999 187,850 99.70 0.00 100.00 0.00 100.00 18/06/2562 ฝาย ลุ่มน้ำมูล 600 600 230 0 0.10
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (18) ฝายห้วยคลองปูน ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 15,000,000 10,000,000 จรเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 28/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/08/2561 18/09/2561 26/09/2561 05/10/2561 1,850,000 25/01/2562 1,850,000 180 07/02/2562 06/02/2562 05/08/2562 หจก.สิริภูมิการโยธา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/10/2561 25/10/2561 07/11/2561 740,000 07/11/2561 740,000 บ.ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด 31/05/2562 2,857,380 8,805,687 1,850,000 6,955,687 6,478,489 725,332 5,753,157 73.57 100.00 70.00 100.00 70.00 02/07/2562 ฝาย ลุ่มน้ำมูล 1,100 1,000 784 0 0.17
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (39) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแสง ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 18,000,000 12,000,000 โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา 21/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/10/2561 18/10/2561 14/11/2561 28/11/2561 13,545,700 08/01/2562 13,545,700 150 30/01/2562 29/01/2562 29/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/11/2561 26/11/2561 12/12/2561 1,441,229 12/12/2561 1,441,229 บ.โอฬาริกเทรตดิ้ง จำกัด 31/01/2562 18,566,994 20,935,071 13,545,700 7,389,371 12,147,493 6,416,892 5,730,601 58.02 78.42 69.00 78.42 69.00 02/07/2562 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำมูล 1,000 1,300 141 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (40) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขว้า ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 15,000,000 10,000,000 กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา 21/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/10/2561 26/10/2561 14/11/2561 28/11/2561 12,498,329 08/01/2562 12,498,329 150 30/01/2562 29/01/2562 29/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/11/2561 26/11/2561 04/12/2561 1,366,639 04/01/2562 1,366,639 บ.โอฬาริกเทรตดิ้ง จำกัด 31/01/2562 16,826,328 20,004,141 12,498,329 7,505,812 14,320,273 8,252,643 6,067,630 71.59 94.83 85.00 94.83 85.00 02/07/2562 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำมูล 800 127 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (63) ประตูระบายน้ำบ้านหัวสะพาน ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 60,000,000 60,000,000 60,000,000 36,000,000 24,000,000 ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 07/09/2561 26/09/2561 02/10/2561 45,000,000 25/01/2562 45,000,000 300 09/02/2562 08/02/2562 05/12/2562 หจก. เล้าซุ่ยเซ้งก่อสร้าง ค่าแรง XXXX XXXX 15/02/2562 48,035,745 46,350,000 45,000,000 1,350,000 25,580,279 25,049,200 531,078 55.19 82.34 75.53 82.34 75.53 02/07/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำมูล 3,000 15 1,163 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (2.32) ฝายบ้านตะคล้อ ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 9,000,000 6,000,000 กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา 21/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2561 16/10/2561 31/10/2561 957,560 31/10/2561 957,560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 10/01/2562 9,476,068 9,476,068 8,480,795 8,480,795 89.50 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำมูล 1,000 1,000 100 611 0 0.100
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (2.33) ฝายบ้านหนองหินตั้ง ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 9,000,000 6,000,000 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 08/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/08/2561 20/09/2561 28/09/2561 09/10/2561 3,000,000 25/01/2562 3,000,000 120 01/02/2562 31/01/2562 31/05/2562 หจก.นิโมครับ ค่าแรง XXXX XXXX 31/05/2562 4,574,684 3,090,000 3,000,000 90,000 3,028,397 2,942,993 85,404 98.01 0.00 100.00 0.00 100.00 26/03/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำมูล 850 850 211 211 0 0.03
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (2.34) ฝายบ้านดอนสระจันทร์ ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 9,000,000 6,000,000 ถนนโพธิ์ โนนไทย นครราชสีมา 03/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/08/2561 14/09/2561 24/09/2561 02/10/2561 3,575,273 22/01/2562 3,575,273 120 01/02/2562 31/01/2562 31/05/2562 บริษัท กิตติเทพ จำกัด ค่าแรง XXXX XXXX 31/05/2562 4,039,785 3,680,161 3,575,273 104,888 3,552,732 3,451,607 101,125 96.54 0.00 100.00 0.00 100.00 26/03/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำมูล 1,200 1,200 144 144 0 0.03
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (2.35) ฝายบ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 12,000,000 8,000,000 ก้านเหลือง นางรอง บุรีรัมย์ 28/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/09/2561 28/09/2561 09/10/2561 3,668,000 22/01/2562 3,668,000 180 13/02/2562 12/02/2562 11/08/2562 หจก.สุขสวัสดิ์ดอนอะราง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/11/2561 29/11/2561 11/12/2561 1,951,117 11/12/2561 1,951,117 บ. วี เอ กิจ จำกัด 13/02/2562 3,671,036 16,374,430 3,668,000 12,706,430 9,410,001 9,410,001 57.47 99.00 73.00 99.00 73.00 02/07/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำมูล 1,500 1,500 517 517 0 0.11
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (2.37) ฝายห้วยทางช้าง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 6,000,000 4,000,000 ทุ่งวัง สตึก บุรีรัมย์ 28/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/08/2561 26/09/2561 05/10/2561 19/10/2561 2,197,000 01/02/2562 2,197,000 180 13/02/2562 12/02/2562 11/08/2562 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/11/2561 26/11/2561 04/12/2561 637,674 04/12/2561 637,674 บ. วี เอ กิจ จำกัด 31/05/2562 3,488,058 7,296,120 2,197,000 5,099,120 6,400,028 1,696,196 4,703,832 87.72 100.00 90.50 100.00 90.50 02/07/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำมูล 800 257 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (2.38) ฝายบ้านภูมิโพธิ์ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 15,000,000 10,000,000 ดม สังขะ สุรินทร์ 28/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/09/2561 24/09/2561 09/10/2561 29/10/2561 4,899,968 25/01/2562 4,899,968 180 12/02/2562 11/02/2562 10/08/2562 หจก.สิริภูมิการโยธา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/11/2561 16/11/2561 26/11/2561 1,743,198 26/11/2561 1,743,198 บ. วี เอ กิจ จำกัด 12/02/2562 7,759,835 20,899,539 4,899,969 15,999,570 12,417,547 12,417,547 59.42 96.24 71.00 96.24 71.00 02/07/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำมูล 500 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (2.39) ฝายบ้านช่างปี่ ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 9,000,000 6,000,000 ช่างปี่ ศีขรภูมิ สุรินทร์ 30/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/09/2561 24/09/2561 09/10/2561 26/10/2561 4,587,025 30/01/2562 4,587,025 180 14/02/2562 13/02/2562 12/08/2562 หจก.สาธิตคอนสตรัคชั่น กรู๊ป วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/11/2561 22/11/2561 04/12/2561 720,394 04/12/2561 720,394 หจก.168 ค้าวัสดุ 26/02/2562 7,069,933 10,357,516 4,587,025 5,770,491 6,792,021 1,777,343 5,014,677 65.58 99.65 65.13 99.65 65.13 25/06/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำมูล 400 500 70 70 0 0.53
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (2.40) ฝายบ้านจะกุด ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 17,000,000 17,000,000 17,000,000 10,200,000 6,800,000 โนนสูง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 03/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/09/2561 21/09/2561 10/10/2561 29/10/2561 14,199,400 01/02/2562 14,199,400 180 14/02/2562 13/02/2562 12/08/2562 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง ค่าแรง XXXX XXXX 20/03/2562 18,024,930 14,625,382 14,199,400 425,982 202,385 202,385 1.38 100.00 63.32 100.00 63.32 04/06/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำมูล 600 600 268 268 0 0.11
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (3.7) ฝายห้วยสายตะกู ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 9,000,000 6,000,000 สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์ 30/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/09/2561 05/10/2561 17/10/2561 1,149,024 25/01/2562 1,149,024 150 08/02/2562 07/02/2562 07/07/2562 หจก.สิริภูมิการโยธา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/11/2561 12/11/2561 19/10/2561 1,235,558 19/10/2561 1,235,558 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะวงศ์วิสุทธิ์ก่อสร้าง 08/02/2562 1,829,963 10,917,206 1,149,024 9,768,182 9,288,361 733,229 8,555,132 85.08 92.49 70.16 92.49 70.16 25/06/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำมูล 200 200 140 140 0 0.10
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (3.8) ฝายห้วยก๊วล ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 12,000,000 8,000,000 ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร์ 30/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/09/2561 24/09/2561 09/10/2561 22/10/2561 5,147,939 01/02/2562 5,147,939 180 14/02/2562 13/02/2562 12/08/2562 หจก. ส.โชคดีอุตสาหกรรม วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/11/2561 09/11/2561 19/11/2561 681,762 19/11/2561 681,762 บริษัท โอฬาริก จำกัด 26/02/2562 7,773,672 11,555,653 5,147,939 6,407,714 7,484,609 2,298,830 5,185,779 64.77 88.37 69.96 88.37 69.96 25/06/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำมูล 300 300 200 200 0 0.10
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (3.9) ฝายหนองโกงกัง ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 6,000,000 4,000,000 ห้วยจันทร์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/09/2561 28/09/2561 16/10/2561 02/11/2561 7,190,000 01/02/2562 7,190,000 180 21/02/2562 20/02/2562 19/08/2562 บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด ค่าแรง XXXX XXXX แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา ผู้รับจ้างหยุดงาน เนืื่องจากแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา (ติดปัญหาที่ดิน และพื้นที่ขุดลอกเป็นหิน) 20/03/2562 9,446,505 7,405,700 7,190,000 215,700 103,462 103,462 1.40 91.65 20.13 91.65 20.13 04/06/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำมูล 600 600 100 100 0 0.10
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (4.39) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนขาม ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 29,500,000 29,500,000 29,500,000 17,700,000 11,800,000 โนนอุดม เมืองยาง นครราชสีมา 21/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/10/2561 26/10/2561 14/11/2561 28/11/2561 11,498,000 08/01/2562 11,498,000 150 30/01/2562 29/01/2562 29/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/11/2561 14/11/2561 28/11/2561 1,042,519 28/12/2561 1,042,519 หจก.โชคชัยร่วมค้า,บ.วี เอ กิจ จำกัดและ บ.โอฬาริกเทรดดิิ้ง จำกัด 31/01/2562 16,007,258 16,599,506 11,498,000 5,101,506 9,872,709 5,663,666 4,209,043 59.48 98.04 76.00 98.04 76.00 02/07/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำมูล 1,000 900 200 130 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (69) ประตูระบายน้ำบ้านกลาง ตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 15,000,000 10,000,000 บ่อปลาทอง ปักธงชัย นครราชสีมา 27/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2561 26/10/2561 02/11/2561 3,269,631 02/11/2561 3,269,631 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 11/01/2562 23,530,914 23,530,914 17,978,951 17,978,951 76.41 98.04 92.00 98.04 92.00 09/07/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำมูล 1,800 1,800 161 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงฝายเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จังหวัดนครราชสีมา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,473,000 9,473,000 9,381,333 9,381,333 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา ติดปัญหาอื่นๆ ต้องรอ Revise ประมาณการเดิมเนื่องจาก มีรายการงานเปลี่ยน ต้องออกแบบเพิ่มเติม ทำให้ล่าช้าไป ขณะระหว่างจัดทำราคากลาง 29/05/2562 9,381,333 9,381,333 1,853 1,853 0.02 31.98 0.00 31.98 0.00 09/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ฝายห้วยกาบกระบือ ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,075,000 3,075,000 3,075,000 3,075,000 ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร์ 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 11/09/2561 17/09/2561 3,075,000 22/03/2562 3,075,000 120 05/04/2562 04/03/2562 02/08/2562 หจก.ส.โชคดีอุตสาหกรรม 22/05/2562 3,075,000 3,075,000 1,571,524 1,571,524 51.11 42.78 75.00 42.78 75.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ฝายบ้านโคกวัด ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 สนามชัย สตึก บุรีรัมย์ 30/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/09/2561 19/11/2561 27/11/2561 3,240,000 22/03/2562 3,240,000 120 04/04/2562 03/04/2562 01/08/2562 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 31/05/2562 5,270,659 3,240,000 3,240,000 0.00 67.90 34.32 67.90 34.32 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ฝายบ้านโคกกระชายเหนือ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์ 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/09/2561 12/09/2561 17/09/2561 2,700,000 22/03/2562 2,700,000 120 18/04/2562 17/04/2562 15/08/2562 หจก.ส.โชคดีอุตสาหกรรม 22/05/2562 4,026,461 2,700,000 2,700,000 0.00 81.48 36.00 81.48 36.00 02/07/2562 300 903
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ฝายบ้านกระโดนค้อ ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,007,000 2,007,000 2,007,000 2,007,000 ช่างปี่ ศีขรภูมิ สุรินทร์ 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/09/2561 12/09/2561 2,700,000 22/03/2562 2,700,000 120 10/04/2562 09/04/2562 07/08/2562 หจก.สิริภูมิการโยธา 22/05/2562 3,242,780 2,007,000 2,007,000 0.00 74.74 0.00 74.74 0.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงทางระบายน้ำล้น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,185,000 3,185,000 3,185,000 3,185,000 กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ 18/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/08/2561 23/08/2561 1,823,168 13/09/2561 1,823,168 90 03/10/2561 01/10/2561 31/12/2561 หจก.ภู่สุวรรณการช่าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 3,185,000 3,185,000 หจก.ภู่สุวรรณการช่าง 09/07/2562 3,185,000 3,185,000 0.00 76.40 20.00 76.40 20.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงระบบระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรแปลงตัวอย่างพระตำหนักภูพิมาน จังหวัดนครราชสีมา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,469,728 2,469,728 2,469,728 2,469,728 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/05/2562 2,469,728 2,469,728 2,469,728 2,469,728 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงคันกั้นน้ำบริเวณโครงการพิเศษโป่งตาลอง (อ่างฯล่าง) จังหวัดนครราชสีมา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,590,253 6,590,253 โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 03/05/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 7,672,511 09/03/2561 7,672,511 210 27/03/2561 26/03/2561 22/10/2561 บริษัท ทวิน เอสพีดี คอนครัคชั่น จำกัด 12/06/2562 6,590,253 6,590,253 0.00 36.30 100.00 36.30 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงทางระบายน้ำล้น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 7,197,254 7,197,254 กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ 18/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/08/2561 23/08/2561 1,823,168 13/09/2561 1,823,168 90 13/06/2562 12/06/2562 10/09/2562 หจก.ภู่สุวรรณการช่าง 17/06/2562 1,823,168 1,823,168 1,823,168 1,823,168 100.00 0.00 20.00 0.00 20.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ฝายบ้านห้วยจันทร์ (บ้านตาจู) ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,487,408 1,487,408 กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ 29/05/2562 1,487,408 1,487,408 1,479,976 1,479,976 99.50 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ฝายห้วยสามง่าม ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,653,636 3,653,636 ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร์ 09/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/11/2560 07/12/2560 20/12/2560 4,102,000 17/01/2561 4,102,000 210 27/01/2561 26/01/2561 24/08/2561 หจก.ปอเจริญวิศว์รับเหมาก่อสร้าง 17/05/2562 3,653,636 3,653,636 3,651,503 3,651,503 99.94 0.00 100.00 0.00 100.00 21/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านไพรขลา-ขุนไชยทอง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 35,000,000 35,000,000 หนองเรือ ชุมพลบุรี สุรินทร์ 24/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/05/2561 23/05/2561 12/06/2561 19/06/2561 12,900,000 02/07/2561 12,900,000 120 04/12/2561 03/12/2561 02/04/2562 หจก.ศิริภูมิการโยธา ค่าแรง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/01/2562 15,737,879 30,726,450 22,626,300 8,100,150 13,079,225 12,866,878 212,347 42.57 0.00 100.00 0.00 100.00 21/05/2562 850 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 แก้มลิงระบบพวงหนองกระสัง พร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,700,000 7,700,000 ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา 17/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/05/2561 23/05/2561 12/06/2561 18/06/2561 4,099,912 02/07/2561 4,099,912 120 13/07/2561 12/07/2561 09/11/2561 หจก.โชคชัยร่วมค้า ค่าแรง XXXX XXXX 26/02/2562 4,215,682 4,099,912 115,770 3,196,484 3,196,484 75.82 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ในเขตตำบลโนนสูง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 14,000,000 14,000,000 โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา 17/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/09/2561 120 ติดปัญหาอื่นๆ - งบประมาณถูกพับ เนื่องจากเป็นงบประมาณจ้างเหมาที่รอลงนามสัญญาผูกพัน แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันเนื่องจากติดขัดล่าช้าในขั้นตอนขออนุมัติการขุดลอกที่ดินสาธารณะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ซึ่งยังไม่ได้รับการอนุมัติ ปีงบประมาณ 2562 01/02/2562 14,000,000 13,567,000 433,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ในเขตตำบลเมืองปราสาท งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 24,000,000 24,000,000 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 17/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/09/2561 120 ติดปัญหาอื่นๆ - งบประมาณถูกพับ เนื่องจากเป็นงบประมาณจ้างเหมาที่รอลงนามสัญญาผูกพัน แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันเนื่องจากติดขัดล่าช้าในขั้นตอนขออนุมัติการขุดลอกที่ดินสาธารณะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ซึ่งยังไม่ได้รับการอนุมัติ ปีงบประมาณ 2562 25/06/2562 14,500,487 24,000,000 23,286,000 714,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ในเขตตำบลหลุมข้าว งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 22,000,000 22,000,000 หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา 22/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/09/2561 120 ติดปัญหาอื่นๆ - งบประมาณถูกพับ เนื่องจากเป็นงบประมาณจ้างเหมาที่รอลงนามสัญญาผูกพัน แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันเนื่องจากติดขัดล่าช้าในขั้นตอนขออนุมัติการขุดลอกที่ดินสาธารณะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ซึ่งยังไม่ได้รับการอนุมัติ ปีงบประมาณ 2562 01/02/2562 22,000,000 21,343,000 657,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 5 ครั้ง