ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 09 ส.ค. 2563 เวลา 06:18:47]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (3) ฝายห้วยลึก ขนาดสันฝาย ยาว 48.00 เมตร ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 9,353,000 2,283,000 7,070,000 หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา 15/01/2563 03/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/02/2563 03/03/2563 17/03/2563 795,999 07/04/2563 795,999 150 21/05/2563 20/04/2563 17/09/2563 หจก.โคราชพัฒนะ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 48,000 13/03/2563 48,000 หจก.ศิริินันต์บริการปิโตเลียม 05/05/2563 1,854,494 7,247,295 795,999 6,451,296 5,851,236 5,851,236 80.74 92.70 64.00 92.70 64.00 21/07/2563 120 215 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (4) ฝายห้วยสมอ ขนาดสันฝาย ยาว 24.50 เมตร ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 9,233,000 5,767,000 บ้านไทร ประโคนชัย บุรีรัมย์ 14/01/2563 31/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/02/2563 28/02/2563 17/03/2563 23/03/2563 4,299,621 07/04/2563 4,299,621 210 17/04/2563 16/04/2563 12/11/2563 หจก.โชคชัยร่วมค้า วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 22,500 19/03/2563 22,500 บริษัท พงษ์กิต จำกัด 19/05/2563 8,835,730 9,674,193 4,299,621 5,374,572 3,226,157 3,226,157 33.35 76.74 68.61 76.74 68.61 28/07/2563 500 360 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (8) ฝายบ้านกะทม (อังกัญ) ขนาดสันฝาย ยาว 48.70 เมตร ตำบลสำโรง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 16,804,000 8,811,000 7,993,000 สำโรง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 15/01/2563 24/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/03/2563 09/03/2563 25/03/2563 31/03/2563 3,800,570 15/04/2563 3,800,570 180 24/04/2563 23/04/2563 20/10/2563 หจก.หนึ่งเกียรติธาดาก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/03/2563 10/03/2563 73,800 10/03/2563 73,800 บริษัท พงษ์กิต จำกัด 30/04/2563 8,724,782 11,200,972 3,800,571 7,400,401 6,414,518 6,414,518 57.27 71.20 75.01 71.20 75.01 04/08/2563 800 330 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (35) ฝายหนองราศรี ขนาดสันฝาย ยาว 25 เมตร ตำบลตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 2,800,000 12,200,000 ตานี ปราสาท สุรินทร์ 15/01/2563 24/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/02/2563 28/02/2563 09/03/2563 1,798,847 07/04/2563 1,798,847 150 18/04/2563 17/04/2563 14/09/2563 หจก.โชคชัยร่วมค้า วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/02/2563 28/02/2563 28/02/2563 1,273,150 19/03/2563 1,273,150 หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 30/04/2563 2,785,204 13,187,591 1,798,847 11,388,744 10,364,546 10,364,546 78.59 81.79 65.91 81.79 65.91 21/07/2563 500 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (47) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสู่หนองพลอง ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 34,800,000 34,800,000 25,130,000 19,040,000 6,090,000 จานแสนไชย ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 10/01/2563 31/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/03/2563 12/03/2563 20/03/2563 24/03/2563 11,465,389 07/04/2563 11,465,389 150 21/04/2563 20/04/2563 17/09/2563 หจก.ฟอเรสท์ เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 48,400 16/03/2563 48,400 หจก.ศิริินันต์บริการปิโตเลียม 22/06/2563 15,491,519 15,874,600 11,465,389 4,409,211 695,616 695,616 4.38 36.98 41.35 36.98 41.35 30/06/2563 230 495 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (7) แก้มลิงหนองละหานน้อย(บึงละหานลูกนก-หนองละหานน้อย) ความจุ 1.78 ล้าน ลบ.ม. ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 64,725,400 64,725,400 38,950,000 24,993,000 13,957,000 บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม นครราชสีมา 15/01/2563 02/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/03/2563 11/03/2563 31/03/2563 03/04/2563 15,746,061 23/04/2563 15,746,061 150 13/05/2563 12/05/2563 09/10/2563 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 41,860 03/04/2563 41,860 หจก. ศิริอนันต์บริการปิโตเลียม 09/06/2563 24,992,902 26,788,637 15,746,061 11,042,576 6,411,034 6,411,034 23.93 54.98 24.67 54.98 24.67 30/06/2563 500 763 1.28
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (30) ฝายบ้านนางรำ ขนาดสันฝาย ยาว 49.42 เมตร ตำบลนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 20,741,000 9,513,000 11,228,000 นางรำ ประทาย นครราชสีมา 15/01/2563 29/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/02/2563 07/02/2563 02/03/2563 17/03/2563 4,310,000 30/03/2563 4,310,000 180 21/04/2563 17/04/2563 17/10/2563 หจก.โคราชพัฒนะ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2563 42,200 26/03/2563 42,200 บริษัท พงษ์กิต จำกัด 22/04/2563 9,243,882 14,396,282 8,619,594 5,776,688 7,387,168 2,581,213 4,805,956 51.31 93.39 64.50 93.39 64.50 28/07/2563 ขนาดเล็ก 500 230 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (36) ฝายบ้านโนนศิลา ขนาดสันฝาย ยาว 25 เมตร ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 19,727,200 4,999,000 14,728,200 เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 04/12/2562 27/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/02/2563 17/02/2563 24/02/2563 2,617,693 30/03/2563 2,617,693 180 04/04/2563 03/04/2563 30/09/2563 หจก.เค ที เอ็ม ปักธงชัยการช่าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/01/2563 05/02/2563 11/02/2563 1,443,985 18/03/2563 1,443,985 หจก. เค ที เอ็ม ปักธงชัยการช่าง 07/04/2563 5,305,657 15,810,789 2,617,693 13,193,096 14,005,018 2,617,693 11,387,325 88.58 98.50 87.14 98.50 87.14 28/07/2563 ขนาดเล็ก 1,200 190 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (37) ฝายบ้านตะแบก ขนาดสันฝาย ยาว 48.40 เมตร ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 9,280,000 5,720,000 หนองใหญ่ สตึก บุรีรัมย์ 14/01/2563 31/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/02/2563 05/03/2563 21/03/2563 24/03/2563 8,922,272 07/04/2563 8,922,272 210 17/04/2563 16/04/2563 12/11/2563 บ.บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 72,000 12/03/2563 72,000 บริษัท พงษ์กิต จำกัด 19/05/2563 8,941,938 14,357,512 8,922,272 5,435,240 3,765,991 3,765,991 26.23 99.67 74.00 99.67 74.00 28/07/2563 ขนาดเล็ก 1,000 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (58) ฝายบ้านนา ขนาดสันฝาย ยาว 25 เมตร ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 17,065,200 3,174,000 13,891,200 โนนสูง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 04/12/2562 27/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/02/2563 17/02/2563 24/02/2563 1,589,888 30/03/2563 1,589,888 120 21/04/2563 17/04/2563 18/08/2563 หจก.เค ที เอ็ม ปักธงชัยการช่าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/01/2563 03/02/2563 07/02/2563 1,319,286 17/03/2563 1,319,286 หจก.ท่ารายรุ่งอรุณ 22/04/2563 3,001,362 13,389,216 1,589,888 11,799,328 942,024 942,024 7.04 98.71 89.83 98.71 89.83 28/07/2563 ขนาดเล็ก 400 320 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (65) ฝายทุ่งโก ขนาดสันฝาย ยาว 30 เมตร ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 19,620,000 3,860,000 15,760,000 หนองเมธี ท่าตูม สุรินทร์ 15/01/2563 24/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/02/2563 28/02/2563 09/03/2563 1,865,205 30/03/2563 1,865,205 150 14/04/2563 13/04/2563 10/09/2563 หจก.ที.พี.รุ่งเรือง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/02/2563 03/03/2563 17/03/2563 2,458,413 26/03/2563 2,458,413 หจก.ท่ารายรุ่งอรุณ 17/04/2563 3,852,355 19,439,891 3,730,410 15,709,481 12,364,311 12,364,311 63.60 78.32 55.15 78.32 55.15 21/07/2563 ขนาดเล็ก 500 1,820 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (1.7) แก้มลิงบึงหนองบุนนาก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,644,000 4,644,000 4,644,000 4,509,000 135,000 หนองบุนนาก หนองบุญมาก นครราชสีมา 13/01/2563 31/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/03/2563 12/03/2563 19/03/2563 2,496,899 07/04/2563 2,496,899 150 23/04/2563 22/04/2563 19/09/2563 หจก.วินัยรุ่งเรืองทรัพย์ ค่าแรง XXXX XXXX 19/05/2563 4,931,535 2,540,594 2,496,899 43,695 16,981 16,981 0.67 40.64 28.80 40.64 28.80 28/07/2563 45 32 0.16
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (1.8) แก้มลิงสระป่าทำเล พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,000,000 7,000,000 3,757,000 3,648,000 109,000 ท่าจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา 13/01/2563 27/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/02/2563 25/02/2563 05/03/2563 1,700,000 07/04/2563 1,700,000 120 25/04/2563 24/04/2563 22/08/2563 หจก.วินัยรุ่งเรืองทรัพย์ ค่าแรง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ งานจ้างเหมา สั่งหยุดงานตั้งแต่วันที่ 31ก.ค.63 เนื่องจากแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 19/05/2563 3,390,108 1,729,750 1,700,000 29,750 15,360 15,360 0.89 30.35 78.54 30.35 78.54 28/07/2563 60 56 0.23
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (1.9) แก้มลิงหนองอ้อ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,370,000 130,000 ท่าอ่าง โชคชัย นครราชสีมา 13/01/2563 31/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/03/2563 10/03/2563 17/03/2563 2,350,000 07/04/2563 2,350,000 150 17/04/2563 16/04/2563 13/09/2563 หจก.มาตราวาณิชย์ ค่าแรง XXXX XXXX 20/05/2563 4,386,498 2,391,125 2,350,000 41,125 19,110 19,110 0.80 51.75 100.00 51.75 100.00 28/07/2563 60 30 0.16
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (10) แก้มลิงบ้านสองคอน ความจุ 0.40 ล้าน ลบ.ม. ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 25,000,000 20,690,000 20,087,000 603,000 ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา 15/01/2563 17/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/03/2563 06/03/2563 26/03/2563 31/03/2563 10,939,602 16/04/2563 10,939,602 150 29/04/2563 28/04/2563 25/09/2563 บริษัท ประสาทสุข จำกัด ค่าแรง XXXX XXXX 26/05/2563 17,500,000 11,131,046 10,939,603 191,443 67,581 67,581 0.61 19.45 27.07 19.45 27.07 28/07/2563 500 125 0.3
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (11) แก้มลิงบ้านหนองเขวา และอาคารประกอบ ความจุ 0.16 ล้าน ลบ.ม. ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 13,647,700 13,647,700 11,048,000 10,726,000 322,000 ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา 08/01/2563 27/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/03/2563 06/03/2563 26/03/2563 31/03/2563 5,676,211 16/04/2563 5,676,211 150 29/04/2563 28/04/2563 25/09/2563 บริษัท ประสาทสุข จำกัด ค่าแรง XXXX XXXX 05/05/2563 8,999,277 5,775,544 5,676,211 99,333 64,531 64,531 1.12 45.56 99.00 45.56 99.00 28/07/2563 2,230 111 0.15
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (66) แก้มลิงอ่างเก็บน้ำสนามบิน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 35,000,000 35,000,000 35,000,000 33,980,000 1,020,000 ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 13/01/2563 17/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/01/2563 06/02/2563 27/02/2563 03/03/2563 33,900,000 19/05/2563 33,900,000 210 04/06/2563 03/06/2563 30/12/2563 บริษัท บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ จำกัด ค่าแรง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/06/2563 34,237,633 34,493,250 33,900,000 593,250 147,856 147,856 0.43 1.47 21.30 1.47 21.30 28/07/2563 240 453 1.1667
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (136) ประตูระบายน้ำบ้านตาสุ ขนาดบาน กว้าง 6.00 x 4.00 เมตร จำนวน 3 บาน ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 35,000,000 35,000,000 35,000,000 3,600,000 31,400,000 ใจดี ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 15/01/2563 29/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/02/2563 26/02/2563 05/03/2563 2,289,000 07/04/2563 2,289,000 180 28/04/2563 27/04/2563 24/10/2563 หจก.เค ที เอ็ม ปักธงชัยการช่าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/02/2563 05/03/2563 12/03/2563 2,347,999 25/03/2563 2,347,999 บ.ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด 30/04/2563 3,735,246 31,119,643 2,289,000 28,830,643 2,385,647 1,615,280 770,367 7.67 63.95 74.23 63.95 74.23 28/07/2563 800 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายเพื่อนพึ่ง (ภา) พร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 01/06/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/07/2563 209,770 03/07/2563 209,770 อมตรุ่งเรือง 10/07/2563 4,500,000 4,500,000 261,104 261,104 5.80 92.03 30.00 92.03 30.00 28/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 อ่างเก็บน้ำโป่งตาลอง ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,182,532 7,182,532 7,182,533 7,182,533 โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 27/05/2563 วิธีคัดเลือก 26/06/2563 08/07/2563 15/07/2563 7,045,704 15/07/2563 7,045,704 150 หจก.อมตะรุ่งเรื่อง 17/07/2563 7,182,533 7,059,000 123,533 0.00 40.63 3.00 40.63 3.00 28/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงถนนภายในโครงการสถานีทดลองการใช้น้ำที่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,135,520 6,135,520 6,135,520 6,135,520 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 26/05/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/06/2563 16/07/2563 03/08/2563 1,989,879 1,989,879 หจก. ด่านขุนทดกิตติชัย  ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/08/2563 3,323,102 6,170,340 3,298,520 2,871,820 0.00 50.29 5.00 50.29 5.00 28/07/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแสง ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,128,808 7,128,808 7,128,808 7,128,808 โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา 21/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/10/2561 18/10/2561 14/11/2561 28/11/2561 13,545,700 08/01/2562 13,545,700 150 30/01/2562 29/01/2562 29/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/11/2561 26/11/2561 12/12/2561 1,441,229 12/12/2561 1,441,229 บ.โอฬาริกแทรดดิ้ง จำกัด 15/01/2563 18,566,994 7,128,808 7,128,808 7,127,725 7,127,725 99.98 0.00 85.00 0.00 85.00 04/02/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขว้า ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 4,879,611 4,879,611 4,879,611 4,245,686 633,925 กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา 21/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/10/2561 26/10/2561 14/11/2561 28/11/2561 12,498,329 08/01/2562 12,498,329 150 30/01/2562 29/01/2562 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/11/2561 26/11/2561 04/12/2561 1,366,639 04/01/2562 1,366,639 บ.โอฬาริกแทรดดิ้ง จำกัด 17/12/2562 4,879,611 4,245,686 633,925 4,868,911 4,245,686 623,225 99.78 0.00 95.50 0.00 95.50 04/02/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ประตูระบายน้ำบ้านหัวสะพานตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 14,042,250 14,042,250 14,042,250 หัวสะพาน เมืองยาง นครราชสีมา 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 07/09/2561 26/09/2561 02/10/2561 45,000,000 25/01/2562 45,000,000 300 09/02/2562 08/02/2562 05/12/2562 หจก. เล้าซุ่ยเซ้งก่อสร้าง ค่าแรง XXXX XXXX 24/12/2562 14,042,250 14,042,250 14,042,250 14,042,250 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงฝายเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,290,000 6,290,000 6,290,000 6,290,000 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 01/06/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/07/2563 03/07/2563 อมตะรุ่งเรือง 29/07/2563 6,290,000 6,290,000 6,290,000 6,290,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ 3 ชั้น โครงการศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรโป่งตาลอง จังหวัดนครราชสีมา (ตำหนักทิพย์พิมาน) เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 39,709,721 39,709,721 39,709,721 39,050,332 659,389 โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 30/08/2561 วิธีคัดเลือก 19/09/2562 24/09/2562 26/09/2562 39,050,332 27/09/2562 39,050,332 150 18/10/2562 18/10/2562 15/03/2563 บ.ทวินเอส พีดีคอนสตรัคชั่น จำกัด 09/01/2563 39,709,721 39,050,332 659,389 37,899,096 37,244,398 654,698 95.44 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ซ่อมแซมถนนภายในบริเวณบ้านพักโครงการก่อสร้าง (อ่างฯ ห้วยยาง) ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 0.706 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 989,953 989,954 989,954 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 12/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/03/2562 27/03/2562 04/04/2562 25/04/2562 989,953 30/05/2562 989,953 120 25/06/2562 22/06/2562 22/10/2562 หจก.เอส.พี.อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง 09/01/2563 989,954 989,954 989,953 989,953 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563 ยางพารา, 32 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ RMC เขื่อนมูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.080 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,869,612 6,869,612 6,869,612 6,869,612 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/03/2562 26/03/2562 17/04/2562 25/04/2562 6,869,612 30/05/2562 6,869,612 120 25/06/2562 21/06/2562 22/10/2562 หจก.เอส.พี.อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง ค่าแรง XXXX XXXX 15/01/2563 8,548,540 6,869,612 6,869,612 6,869,612 6,869,612 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ 4L-RMC เขื่อนมูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1.390 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,868,264 2,868,264 2,868,264 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา 08/08/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/03/2562 26/03/2562 04/04/2562 25/04/2562 2,868,264 30/05/2562 2,868,264 120 25/06/2562 21/06/2562 22/10/2562 หจก.เอส.พี.อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง ค่าแรง XXXX XXXX 09/01/2563 2,868,264 2,868,264 2,868,264 2,868,264 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ซ่อมแซมถนนภายในสำนักงานชลประทานที่ 8 ด้วยผิวทางพาราแอสฟัสติกส์คอนกรีตระยะทาง 3.514 กม. จ.นครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,344,333 5,344,333 5,344,333 5,256,333 88,000 ในเมือง เมือง นครราชสีมา 06/08/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/08/2562 21/08/2562 06/09/2562 11/09/2562 5,256,333 24/09/2562 5,256,333 120 หจก. ด่านขุนทดกิตติชัย 13/01/2563 5,256,333 5,256,333 5,256,333 5,256,333 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/01/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งขวา ตำบลโคกกระชายอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาระยะทาง 4.210 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,428,078 4,428,078 4,428,078 4,428,078 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 07/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/03/2562 04/04/2562 25/04/2562 03/05/2562 4,428,078 13/06/2562 4,428,078 120 02/07/2562 01/07/2562 29/10/2562 หจก.ว.ประยูรก่อสร้าง(1984) ค่าแรง XXXX XXXX 09/01/2563 4,428,078 4,428,078 4,428,078 4,428,078 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งซ้าย ตำบลโคกกระชายอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาระยะทาง 16.000 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,710,316 15,710,316 15,685,920 15,685,920 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 07/08/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/04/2561 22/04/2561 13/05/2561 24/05/2561 15,685,920 26/06/2561 15,685,920 150 09/07/2561 08/07/2561 05/12/2561 หจก.ว.ประยูรก่อสร้าง(1984) 13/01/2563 15,685,920 15,685,920 15,557,295 15,557,295 99.18 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา(RMC) เขื่อนลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 7.540 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,471,386 7,471,386 7,471,386 7,471,386 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 07/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/03/2562 04/04/2562 29/04/2562 13/05/2562 7,471,386 13/06/2562 7,471,386 120 02/07/2562 01/07/2562 29/10/2562 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง 15/01/2563 12,562,662 7,471,386 7,471,386 7,471,386 7,471,386 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา(RMC) เขื่อนลำแชะ ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 6.719 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,511,678 6,511,678 6,471,203 6,471,203 อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/03/2562 04/04/2562 29/04/2562 13/05/2562 6,471,204 13/06/2562 6,471,204 120 02/07/2562 01/07/2562 29/10/2562 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง ค่าแรง XXXX XXXX 09/01/2563 6,471,203 6,471,203 6,471,203 6,471,203 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ LMC เขื่อนมูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ยะยะทาง 3.210 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,879,920 7,879,920 7,879,920 7,879,920 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/03/2562 26/03/2562 19/04/2562 03/05/2562 7,879,920 10/06/2562 7,879,920 120 28/06/2562 26/06/2562 25/10/2562 หจก.สีคิ้วคอนสตรัคชั่น ค่าแรง XXXX XXXX 09/01/2563 7,879,920 7,879,920 7,879,920 7,879,920 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ขุดสระเก็บน้ำในเขตพื้นที่ฝายส่งน้ำที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 327,965 327,965 327,965 327,965 265,322 265,322 265,322 265,322 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/02/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ฝายหนองโกงกัง ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,111,500 6,111,500 6,111,500 6,111,500 ห้วยจันทร์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/09/2561 28/09/2561 16/10/2561 02/11/2561 7,190,000 01/02/2562 7,190,000 180 21/02/2562 20/02/2562 19/08/2562 บริษัท บุษยาการก่อสร้าง จำกัด ค่าแรง XXXX XXXX 15/01/2563 9,446,505 5,589,239 5,589,239 5,589,239 5,589,239 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 25/02/2563 600 100 0.10
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนขาม ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,293,304 6,293,304 6,293,305 5,834,334 458,971 โนนอุดม เมืองยาง นครราชสีมา 21/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/10/2561 26/10/2561 14/11/2561 28/11/2561 11,498,000 08/01/2562 11,498,000 150 30/01/2562 29/01/2562 29/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/11/2561 14/11/2561 28/11/2561 1,042,519 28/12/2561 1,042,519 หจก.โชคชัยร่วมค้า,บ.วี.เอ.กิจ จำกัด และ บ.โอฬาริก 15/01/2563 16,007,258 6,293,304 5,834,334 458,971 6,225,096 5,834,334 390,762 98.92 0.00 83.00 0.00 83.00 04/02/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 32,700 32,700 32,700 32,700 ในเมือง เมือง นครราชสีมา 17/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 11/09/2562 28,900 25/11/2562 28,900 หจก.ใต้ฟ้าเชน 13/01/2563 32,700 28,900 28,900 28,900 28,900 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 24,300 24,300 24,300 24,300 ในเมือง เมือง นครราชสีมา 17/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 11/09/2562 22,900 25/11/2562 22,900 หจก.ใต้ฟ้าเชน 13/01/2563 24,300 22,900 22,900 22,900 22,900 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563 0

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)