ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 2563 เวลา 02:33:54]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมกราคม ผล แผน เดือนมกราคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (3) ฝายห้วยลึก ขนาดสันฝาย ยาว 48.00 เมตร ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 9,000,000 6,000,000 หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120 215 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (4) ฝายห้วยสมอ ขนาดสันฝาย ยาว 24.50 เมตร ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 9,000,000 6,000,000 บ้านไทร ประโคนชัย บุรีรัมย์ 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 360 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (8) ฝายบ้านกะทม (อังกัญ) ขนาดสันฝาย ยาว 48.70 เมตร ตำบลสำโรง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 12,000,000 8,000,000 สำโรง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800 330 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (35) ฝายหนองราศรี ขนาดสันฝาย ยาว 25 เมตร ตำบลตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 9,000,000 6,000,000 ตานี ปราสาท สุรินทร์ 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (47) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสู่หนองพลอง ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 34,800,000 34,800,000 34,800,000 20,880,000 13,920,000 จานแสนไชย ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230 495 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (7) แก้มลิงหนองละหานน้อย(บึงละหานลูกนก-หนองละหานน้อย) ความจุ 1.78 ล้าน ลบ.ม. ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 64,725,400 64,725,400 64,725,400 38,835,240 25,890,160 บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม นครราชสีมา 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 763 1.28
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (30) ฝายบ้านนางรำ ขนาดสันฝาย ยาว 49.42 เมตร ตำบลนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 15,000,000 10,000,000 นางรำ ประทาย นครราชสีมา 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 500 230 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (36) ฝายบ้านโนนศิลา ขนาดสันฝาย ยาว 25 เมตร ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 12,000,000 8,000,000 เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 04/12/2562 27/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 1,200 190 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (37) ฝายบ้านตะแบก ขนาดสันฝาย ยาว 48.40 เมตร ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 9,000,000 6,000,000 หนองใหญ่ สตึก บุรีรัมย์ 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 1,000 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (58) ฝายบ้านนา ขนาดสันฝาย ยาว 25 เมตร ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 12,000,000 8,000,000 โนนสูง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 04/12/2562 27/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 400 320 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (65) ฝายทุ่งโก ขนาดสันฝาย ยาว 30 เมตร ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 12,000,000 8,000,000 หนองเมธี ท่าตูม สุรินทร์ 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 500 1,820 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (1.7) แก้มลิงบึงหนองบุนนาก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,644,000 4,644,000 4,644,000 4,644,000 หนองบุนนาก หนองบุญมาก นครราชสีมา 13/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45 32 0.16
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (1.8) แก้มลิงสระป่าทำเล พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ท่าจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา 13/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60 56 0.23
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (1.9) แก้มลิงหนองอ้อ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ท่าอ่าง โชคชัย นครราชสีมา 13/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60 30 0.16
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (10) แก้มลิงบ้านสองคอน ความจุ 0.40 ล้าน ลบ.ม. ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 15,000,000 10,000,000 ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 125 0.3
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (11) แก้มลิงบ้านหนองเขวา และอาคารประกอบ ความจุ 0.16 ล้าน ลบ.ม. ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 13,647,700 13,647,700 13,647,700 13,647,700 ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา 08/01/2563 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,230 111 0.15
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (66) แก้มลิงอ่างเก็บน้ำสนามบิน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 13/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240 453 1.1667
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 (136) ประตูระบายน้ำบ้านตาสุ ขนาดบาน กว้าง 6.00 x 4.00 เมตร จำนวน 3 บาน ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 35,000,000 35,000,000 35,000,000 21,000,000 14,000,000 ใจดี ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแสง ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,128,808 7,128,808 7,128,808 7,128,808 โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา 21/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/10/2561 18/10/2561 14/11/2561 28/11/2561 13,545,700 08/01/2562 13,545,700 150 30/01/2562 29/01/2562 29/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/11/2561 26/11/2561 12/12/2561 1,441,229 12/12/2561 1,441,229 บ.โอฬาริกแทรดดิ้ง จำกัด 15/01/2563 18,566,994 7,128,808 7,128,808 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขว้า ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 4,879,611 4,879,611 4,879,611 4,245,686 633,925 กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา 21/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/10/2561 26/10/2561 14/11/2561 28/11/2561 12,498,329 08/01/2562 12,498,329 150 30/01/2562 29/01/2562 หจก.สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/11/2561 26/11/2561 04/12/2561 1,366,639 04/01/2562 1,366,639 บ.โอฬาริกแทรดดิ้ง จำกัด 17/12/2562 4,879,611 4,245,686 633,925 623,225 623,225 12.77 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ประตูระบายน้ำบ้านหัวสะพานตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 14,042,250 14,042,250 14,042,250 หัวสะพาน เมืองยาง นครราชสีมา 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 07/09/2561 26/09/2561 02/10/2561 45,000,000 25/01/2562 45,000,000 300 09/02/2562 08/02/2562 05/12/2562 หจก. เล้าซุ่ยเซ้งก่อสร้าง ค่าแรง XXXX XXXX 24/12/2562 14,042,250 14,042,250 14,042,250 14,042,250 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงฝายเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,290,000 6,290,000 6,290,000 6,290,000 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 26/12/2562 6,290,000 6,290,000 3,574,980 3,574,980 56.84 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ 3 ชั้น โครงการศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรโป่งตาลอง จังหวัดนครราชสีมา (ตำหนักทิพย์พิมาน) เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 39,709,721 39,709,721 39,709,721 39,050,332 659,389 โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 30/08/2561 วิธีคัดเลือก 19/09/2562 24/09/2562 26/09/2562 39,050,332 27/09/2562 39,050,332 150 18/10/2562 18/10/2562 15/03/2563 บ.ทวินเอส พีดีคอนสตรัคชั่น จำกัด 09/01/2563 39,709,721 39,050,332 659,389 521,159 521,159 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ซ่อมแซมถนนภายในบริเวณบ้านพักโครงการก่อสร้าง (อ่างฯ ห้วยยาง) ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 0.706 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 989,953 989,954 989,954 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 12/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/03/2562 27/03/2562 04/04/2562 25/04/2562 989,953 30/05/2562 989,953 120 25/06/2562 22/06/2562 22/10/2562 หจก.เอส.พี.อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง 09/01/2563 989,954 989,954 989,953 989,953 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563 ยางพารา, 32 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ RMC เขื่อนมูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.080 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,869,612 6,869,612 6,869,612 6,869,612 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/03/2562 26/03/2562 17/04/2562 25/04/2562 6,869,612 30/05/2562 6,869,612 120 25/06/2562 21/06/2562 22/10/2562 หจก.เอส.พี.อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง ค่าแรง XXXX XXXX 15/01/2563 8,548,540 6,869,612 6,869,612 6,869,612 6,869,612 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ 4L-RMC เขื่อนมูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1.390 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,868,264 2,868,264 2,868,264 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา 08/08/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/03/2562 26/03/2562 04/04/2562 25/04/2562 2,868,264 30/05/2562 2,868,264 120 25/06/2562 21/06/2562 22/10/2562 หจก.เอส.พี.อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง ค่าแรง XXXX XXXX 09/01/2563 2,868,264 2,868,264 2,868,264 2,868,264 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ซ่อมแซมถนนภายในสำนักงานชลประทานที่ 8 ด้วยผิวทางพาราแอสฟัสติกส์คอนกรีตระยะทาง 3.514 กม. จ.นครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,344,333 5,344,333 5,344,333 5,256,333 88,000 ในเมือง เมือง นครราชสีมา 06/08/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/08/2562 21/08/2562 06/09/2562 11/09/2562 5,256,333 24/09/2562 5,256,333 120 หจก. ด่านขุนทดกิตติชัย 13/01/2563 5,256,333 5,256,333 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/01/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งขวา ตำบลโคกกระชายอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาระยะทาง 4.210 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,428,078 4,428,078 4,428,078 4,428,078 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 07/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/03/2562 04/04/2562 25/04/2562 03/05/2562 4,428,078 13/06/2562 4,428,078 120 02/07/2562 01/07/2562 29/10/2562 หจก.ว.ประยูรก่อสร้าง(1984) ค่าแรง XXXX XXXX 09/01/2563 4,428,078 4,428,078 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งซ้าย ตำบลโคกกระชายอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาระยะทาง 16.000 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,710,316 15,710,316 15,685,920 15,685,920 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 07/08/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/04/2561 22/04/2561 13/05/2561 24/05/2561 15,685,920 26/06/2561 15,685,920 150 09/07/2561 08/07/2561 05/12/2561 หจก.ว.ประยูรก่อสร้าง(1984) 13/01/2563 15,685,920 15,685,920 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา(RMC) เขื่อนลำแชะ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 7.540 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,471,386 7,471,386 7,471,386 7,471,386 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 07/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/03/2562 04/04/2562 29/04/2562 13/05/2562 7,471,386 13/06/2562 7,471,386 120 02/07/2562 01/07/2562 29/10/2562 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง 15/01/2563 12,562,662 7,471,386 7,471,386 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา(RMC) เขื่อนลำแชะ ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 6.719 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,511,678 6,511,678 6,471,203 6,471,203 อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/03/2562 04/04/2562 29/04/2562 13/05/2562 6,471,204 13/06/2562 6,471,204 120 02/07/2562 01/07/2562 29/10/2562 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง ค่าแรง XXXX XXXX 09/01/2563 6,471,203 6,471,203 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ LMC เขื่อนมูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ยะยะทาง 3.210 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,879,920 7,879,920 7,879,920 7,879,920 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/03/2562 26/03/2562 19/04/2562 03/05/2562 7,879,920 10/06/2562 7,879,920 120 28/06/2562 26/06/2562 25/10/2562 หจก.สีคิ้วคอนสตรัคชั่น ค่าแรง XXXX XXXX 09/01/2563 7,879,920 7,879,920 7,879,920 7,879,920 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 ฝายหนองโกงกัง ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,111,500 6,111,500 6,111,500 6,111,500 ห้วยจันทร์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/09/2561 28/09/2561 16/10/2561 02/11/2561 7,190,000 01/02/2562 7,190,000 180 21/02/2562 20/02/2562 19/08/2562 บริษัท บุษยาการก่อสร้าง จำกัด ค่าแรง XXXX XXXX 15/01/2563 9,446,505 6,111,500 6,111,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนขาม ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,293,304 6,293,304 6,293,305 5,834,334 458,971 โนนอุดม เมืองยาง นครราชสีมา 21/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/10/2561 26/10/2561 14/11/2561 28/11/2561 11,498,000 08/01/2562 11,498,000 150 30/01/2562 29/01/2562 29/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังวาลย์โชคเจริญยิ่ง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/11/2561 14/11/2561 28/11/2561 1,042,519 28/12/2561 1,042,519 หจก.โชคชัยร่วมค้า,บ.วี.เอ.กิจ จำกัด และ บ.โอฬาริก 15/01/2563 16,007,258 6,293,304 5,834,334 458,971 390,762 390,762 6.21 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 202,800 202,800 202,800 202,800 ติดปัญหาอื่นๆ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ไม่ใช่ ของโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 10/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,800 20,800 20,800 20,800 ติดปัญหาอื่นๆ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ไม่ใช่ของ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 10/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 180,600 180,600 180,600 180,600 ติดปัญหาอื่นๆ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ไม่ใช่ของ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 10/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,600 12,600 12,600 12,600 ติดปัญหาอื่นๆ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 ไม่ใช่ของ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 10/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,000 8,000 8,000 8,000 ติดปัญหาอื่นๆ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ไม่ใช่ของ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 10/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบพกพา สำหรับกระดาษขนาด A4 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 11,000 11,000 11,000 11,000 ติดปัญหาอื่นๆ เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบพกพา สำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่ใช่ของ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 14/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบที่ 1 สำหรับกระดาษขนาด A0 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 460,000 460,000 460,000 460,000 ติดปัญหาอื่นๆ เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบที่ 1 สำหรับกระดาษขนาด A0 ไม่ใช่ของ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 10/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,900 12,900 12,900 12,900 ติดปัญหาอื่นๆ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ไม่ใช่ของ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 10/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 29,000 29,000 29,000 29,000 ติดปัญหาอื่นๆ สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 ไม่ใช่ของ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 10/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 เครื่อง Scanner สำหรับกระดาษขนาด A0 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ติดปัญหาอื่นๆ -เครื่อง Scanner สำหรับกระดาษขนาด A0 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 10/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 38,000 38,000 38,000 38,000 ติดปัญหาอื่นๆ เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ไม่ใช่ของ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 10/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 ติดปัญหาอื่นๆ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ไม่ใช่ของ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 10/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 982,000 982,000 982,000 982,000 ติดปัญหาอื่นๆ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ ไม่ใช่ของ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 10/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ติดปัญหาอื่นๆ รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน ไม่ใช่ของ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 10/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 กล้องระดับ แบบดิจิตอล กำลังขยายไม่น้อยกว่า 32 เท่า (สำหรับงานระดับชั้นที่ 3) โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ติดปัญหาอื่นๆ กล้องระดับ แบบดิจิตอล กำลังขยายไม่น้อยกว่า 32 เท่า (สำหรับงานระดับชั้นที่ 3) ไม่ใช่ของ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 10/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 กล้องระดับ ชนิด อัตโนมัติพร้อมขาตั้งกล้อง (กำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า) โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 72,000 72,000 72,000 72,000 ติดปัญหาอื่นๆ 10/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 32,700 32,700 32,700 32,700 ในเมือง เมือง นครราชสีมา 17/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 11/09/2562 28,900 25/11/2562 28,900 หจก.ใต้ฟ้าเชน 13/01/2563 32,700 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการก่อสร้าง 8 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 8 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 24,300 24,300 24,300 24,300 ในเมือง เมือง นครราชสีมา 17/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 11/09/2562 22,900 25/11/2562 22,900 หจก.ใต้ฟ้าเชน 13/01/2563 24,300 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/01/2563 0

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 8 ครั้ง