ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 20 มี.ค. 2562 เวลา 16:18:44]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมีนาคม ผล แผน เดือนมีนาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (2) ฝายบ้านสระหลวง 1 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 35,000,000 35,000,000 20,449,000 19,854,000 595,000 ไทรเดี่ยว คลองหาด สระแก้ว 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/09/2561 16/10/2561 05/11/2561 13/11/2561 17,526,269 28/01/2562 17,526,269 210 15/02/2562 14/02/2562 12/09/2562 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง 14/02/2562 19,057,129 18,052,058 17,526,269 525,789 43,075 43,075 0.24 15.00 3.69 15.00 3.69 05/03/2562 ฝาย ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 675 675 80 0 1.24
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (4) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปรกฟ้า2 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 55,000,000 55,000,000 เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี ติดปัญหาอื่นๆ 10/10/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30/10/2561 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 2,500 2,500 700 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (2) ปรับปรุงคลองชลประทานพานทอง เพื่อรองรับระบบผันน้ำจากคลองชลประทานพานทองไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 241,329,200 241,329,200 241,329,200 147,300,000 94,029,200 บางนาง พานทอง ชลบุรี 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/11/2561 27/11/2561 28/12/2561 30/01/2562 125,628,912 25/02/2562 125,628,912 240 28/02/2562 27/02/2562 25/10/2562 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/10/2561 18/10/2561 9,818,529 19/11/2561 9,818,529 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 15/03/2562 144,538,905 219,831,979 125,628,912 94,203,067 38,156,129 38,156,129 17.36 25.00 4.86 25.00 4.86 05/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 5,450 3,680 0 1.22
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (1) อาคารบังคับน้ำบ้านคลองพระเจ้า ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 20,000,000 13,883,000 13,883,000 น้ำเป็น เขาชะเมา ระยอง 12/12/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/12/2561 04/01/2562 23/01/2562 01/02/2562 12,142,000 07/03/2562 12,142,000 180 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาวัฒน์ 07/03/2562 12,782,053 12,506,260 12,142,000 364,260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09/10/2561 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 450 450 100 0 1.62
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (2) ระบบสูบผันน้ำคลองสะพาน-อ่างประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 133,407,300 133,407,300 133,407,300 133,407,300 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 04/12/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/01/2562 05/02/2562 25/02/2562 06/03/2562 9,972,768 9,972,768 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/12/2561 44,777 13/12/2561 44,777 หสม.ฟิวเจอร์เทค ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/03/2562 11,745,764 133,407,300 133,407,300 2,482,656 2,482,656 1.86 20.00 4.12 20.00 4.12 05/03/2562 ระบบผันน้ำ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 3,700 1,000 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (2.42) ฝายบ้านคลองอุดม 2 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 28,000,000 28,000,000 28,000,000 2,438,000 25,562,000 ทุ่งพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/11/2561 12/12/2561 20/12/2561 1,119,239 1,119,239 หจก. โอ เค ดี การโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 1,417,672 08/01/2562 1,417,672 บ. เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด 10/01/2562 2,261,673 26,118,796 26,118,796 5,920,699 5,920,699 22.67 35.00 21.67 35.00 21.67 05/03/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำบางปะกง 250 750 60 250 0 0.90
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (2.43) ฝายบ้านคลองปุก ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,000,000 30,000,000 28,814,700 27,975,600 839,100 สะตอ เขาสมิง ตราด 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/11/2561 19/11/2561 07/12/2561 18/12/2561 24,753,000 09/01/2562 24,753,000 240 หจก. ป.ศิริภัณฑ์จันทบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 8,825 16/01/2562 8,825 บ. ลองดู วัสดุก่อสร้าง จำกัด 15/03/2562 27,503,925 28,814,868 27,975,600 839,268 17,288 17,288 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 26/02/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 350 350 85 85 0 1.18
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (2.44) ฝายบ้านวังใหม่2 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 29,910,900 618,400 29,292,500 วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 29/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/11/2561 11/12/2561 20/12/2561 400,707 400,707 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 493,520 493,520 บ. ไอดี.ไอเดีย เอเจนซี่ จำกัด 25/01/2562 626,961 30,000,000 30,000,000 1,545,787 1,545,787 5.15 25.00 0.00 25.00 0.00 05/03/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 450 450 150 150 0 0.90
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (2.45) ฝายบ้านสามแยกน้ำเป็น ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 น้ำเป็น เขาชะเมา ระยอง 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 809,535 15/01/2562 809,535 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 28/01/2562 30,000,000 30,000,000 4,546,771 4,546,771 15.16 20.00 0.00 20.00 0.00 09/10/2561 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 600 600 110 110 0 1.60
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (2.46) อาคารอัดน้ำบ้านหนองคุ้ม ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 8,150,000 8,150,000 เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/09/2561 417,490 09/01/2562 417,490 บ. ธเนศพงศ์ วิศวกรรม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/01/2562 20,000,000 20,000,000 2,118,364 2,118,364 10.59 15.00 6.78 15.00 6.78 05/03/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 250 250 40 40 0 0.30
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (2.47) อาคารอัดน้ำบ้านเขาซก ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 9,977,400 10,022,600 เขาซก หนองใหญ่ ชลบุรี ยกเลิกรายการงาน 16/11/2561 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09/10/2561 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 250 250 80 80 0 0.47
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (3.10) ฝายบ้านปะเดา ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 29,729,000 506,000 29,223,000 ด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด 03/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2562 30/01/2562 08/02/2562 450,832 450,832 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/10/2561 06/11/2561 14/11/2561 1,676,881 08/01/2562 1,676,881 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง 08/03/2562 492,598 30,000,000 30,000,000 3,647,031 3,647,031 12.16 20.00 0.00 20.00 0.00 09/10/2561 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 350 350 50 50 0 0.64
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (1.21) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบระบายน้ำพานทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,038,900 2,038,900 2,038,900 2,038,900 บางนาง พานทอง ฉะเชิงเทรา 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/09/2561 3,806 12/09/2561 3,806 ห้างหุ้นส่วนสามัญ ฟิวเจอร์เทค ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/12/2561 2,038,900 2,038,900 886,620 886,620 43.49 0.00 0.00 0.00 0.00 09/10/2561 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 4,830 3,460 0 1.20
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (37) ระบบระบายน้ำพานทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 514,002,900 116,507,200 116,507,200 116,507,200 บางนาง พานทอง ฉะเชิงเทรา 15/12/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/03/2559 21/03/2559 27/04/2559 23/06/2559 514,002,898 21/07/2559 514,002,898 900 09/08/2559 08/08/2559 19/01/2562 บ. ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/10/2561 734,466,351 116,507,200 116,507,200 116,507,200 116,507,200 100.00 80.00 91.58 80.00 91.58 19/02/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 4,830 3,460 0 1.20
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (38) ประตูระบายน้ำคลองห้วยแร้ง ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2563 ดำเนินการเอง 134,800,000 ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด 08/09/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/12/2559 16/01/2560 24/02/2560 16/06/2560 134,800,000 31/07/2560 134,800,000 1,080 01/09/2560 25/08/2560 15/08/2563 หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/10/2561 134,800,000 40,103,000 40,103,000 6,239,966 6,239,966 15.56 35.00 0.00 35.00 0.00 16/10/2561 ประตูระบายน้ำ 22,960 810 0 25.30
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (78) ประตูระบายน้ำบ้านหนองยาง ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 35,000,000 35,000,000 35,000,000 1,396,000 33,604,000 หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี 13/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/11/2561 11/12/2561 20/12/2561 1,181,700 17/01/2562 1,181,700 30 22/01/2562 21/01/2562 20/02/2562 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 495,955 16/11/2561 495,955 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง 30/01/2562 1,389,243 35,000,000 35,000,000 6,777,291 6,777,291 19.36 45.00 16.97 45.00 16.97 19/02/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 500 500 150 0 0.47
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 สถานีสูบน้ำคลองชลประทานพานทอง เชื่อมต่อท่อผันน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างฯบางพระ งบกลาง แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2558 2558 จ้างเหมาบางส่วน 450,000,000 450,000,000 บางนาง พานทอง ชลบุรี 22/01/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/02/2559 23/02/2559 11/03/2559 28/03/2559 11,628,320 21/04/2559 11,628,320 180 04/05/2559 03/05/2559 31/10/2559 บริษัท ปาล์ม คอน จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/05/2559 23/06/2559 21/07/2559 48,278,360 02/08/2559 48,278,360 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง 03/12/2561 12,929,516 450,000,000 450,000,000 57,158,199 57,158,199 12.70 47.18 72.46 47.18 72.46 19/02/2562 1,970 6,270 38
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 ฝายห้วยทรายพร้อมขุดลอก งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 หนองแวง โคกสูง สระแก้ว 04/06/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/06/2561 06/07/2561 16/07/2561 1,517,833 14/08/2561 1,517,833 150 12/09/2561 11/09/2561 08/02/2562 หจก. ศรีลุวัฒน์ก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/07/2561 06/08/2561 14/08/2561 4,950,336 07/09/2561 4,950,336 บ. ไอดี.ไอเดีย เอเจนซี่ จำกัด 09/11/2561 2,442,372 30,000,000 2,541,000 27,459,000 6,720,879 6,720,879 22.40 25.00 22.37 25.00 22.37 19/02/2562 200 70 1.69
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 ฝายบ้านเขาดินชุ่มทอง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 วังหว้า แกลง ระยอง 07/06/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/06/2561 02/07/2561 19/07/2561 01/08/2561 15,642,861 20/08/2561 15,642,861 240 14/11/2561 13/11/2561 11/07/2562 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/07/2561 58,420 09/07/2561 58,420 บ. นาคะพงษ์ชลบุรี จำกัด 22/11/2561 19,078,828 20,000,000 3,457,500 16,542,500 77,493 77,493 0.39 35.00 65.47 35.00 65.47 19/02/2562 400 60 0.54
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 อาคารอัดน้ำบ้านกุดผือ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 โนนหมากมุ่น โคกสูง สระแก้ว 30/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/06/2561 27/06/2561 12/07/2561 31/07/2561 6,417,171 20/08/2561 6,417,171 150 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/07/2561 29,210 09/07/2561 29,210 บ. นาคะพงษ์ชลบุรี จำกัด 20/03/2562 7,296,953 10,000,000 676,800 9,323,200 29,210 29,210 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 13/11/2561 420 30 0.82

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)22 Users online ขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 101 ครั้ง