ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562 เวลา 17:39:08]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (2) ฝายบ้านสระหลวง 1 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 35,000,000 35,000,000 20,449,000 19,854,000 595,000 ไทรเดี่ยว คลองหาด สระแก้ว 15/08/2561 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/09/2561 16/10/2561 05/11/2561 13/11/2561 17,526,269 28/01/2562 17,526,269 210 15/02/2562 14/02/2562 12/09/2562 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2562 82,590 28/02/2562 82,590 บ. นาคะพงษ์ชลบุรี จำกัด 11/09/2562 19,057,129 18,052,058 17,526,269 525,789 18,049,606 17,526,269 523,337 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ฝาย ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 675 675 80 0 1.24
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (2) ปรับปรุงคลองชลประทานพานทอง เพื่อรองรับระบบผันน้ำจากคลองชลประทานพานทองไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 241,329,200 241,329,200 241,329,200 147,300,000 94,029,200 บางนาง พานทอง ชลบุรี 17/08/2561 16/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/11/2561 27/11/2561 28/12/2561 30/01/2562 125,628,912 25/02/2562 125,628,912 240 28/02/2562 27/02/2562 25/10/2562 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/10/2561 12/11/2561 16/11/2561 20,181,866 07/12/2561 20,181,866 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/09/2562 144,538,905 219,831,979 125,628,912 94,203,067 132,301,440 78,049,640 54,251,800 60.18 100.00 74.65 100.00 74.65 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 5,450 3,680 0 1.22
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (1) อาคารบังคับน้ำบ้านคลองพระเจ้า ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 20,000,000 13,883,000 13,883,000 น้ำเป็น เขาชะเมา ระยอง 12/12/2561 21/12/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/12/2561 04/01/2562 23/01/2562 01/02/2562 12,142,000 07/03/2562 12,142,000 180 06/04/2562 05/04/2562 02/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาวัฒน์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/04/2562 19,464 30/04/2562 19,464 บ. ลองดู วัสดุก่อสร้าง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/09/2562 12,782,053 12,441,680 12,142,000 299,680 238,679 238,679 1.92 100.00 45.11 100.00 45.11 17/09/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 450 450 100 0 1.62
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (2) ระบบสูบผันน้ำคลองสะพาน-อ่างประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 133,407,300 133,407,300 133,407,300 133,407,300 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 04/12/2561 23/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/01/2562 05/02/2562 25/02/2562 06/03/2562 9,972,768 29/05/2562 9,972,768 60 04/06/2562 03/06/2562 02/08/2562 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/02/2562 18/02/2562 26/02/2562 6,691,937 11/03/2562 6,691,937 บ. วี เอ กิจ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/09/2562 11,745,764 123,292,926 123,292,926 107,981,492 107,981,492 87.58 100.00 82.77 100.00 82.77 03/09/2562 ระบบผันน้ำ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 3,700 1,000 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (2.42) ฝายบ้านคลองอุดม 2 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 28,000,000 28,000,000 28,000,000 2,438,000 25,562,000 ทุ่งพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 15/08/2561 25/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/11/2561 30/11/2561 12/12/2561 20/12/2561 1,119,239 21/03/2562 1,119,239 120 02/04/2562 01/04/2562 30/07/2562 หจก. โอ เค ดี การโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 1,417,672 08/01/2562 1,417,672 บ. เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/09/2562 2,261,673 25,236,796 25,236,796 24,317,182 24,317,182 96.36 100.00 100.00 100.00 100.00 10/09/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำบางปะกง 250 750 60 250 0 0.90
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (2.43) ฝายบ้านคลองปุก ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,000,000 30,000,000 28,814,700 27,975,600 839,100 สะตอ เขาสมิง ตราด 22/08/2561 19/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/11/2561 19/11/2561 07/12/2561 18/12/2561 24,753,000 09/01/2562 24,753,000 240 19/04/2562 18/04/2562 14/12/2562 หจก. ป.ศิริภัณฑ์จันทบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 8,825 16/01/2562 8,825 บ. ลองดู วัสดุก่อสร้าง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/09/2562 27,503,925 25,592,268 24,753,000 839,268 4,105,045 3,793,712 311,333 16.04 100.00 34.15 100.00 34.15 03/09/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 350 350 85 85 0 1.18
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (2.44) ฝายบ้านวังใหม่2 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 29,910,900 618,400 29,292,500 วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 29/10/2561 28/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/11/2561 29/11/2561 11/12/2561 20/12/2561 400,707 08/07/2562 400,707 90 25/07/2562 24/07/2562 22/10/2562 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/12/2561 07/12/2561 17/12/2561 3,199,399 13/03/2562 3,199,399 บ. ธนาพาณิชย์เชียงใหม่ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/09/2562 626,961 28,459,000 28,459,000 18,580,459 18,580,459 65.29 100.00 82.64 100.00 82.64 03/09/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 450 450 150 150 0 0.90
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (2.45) ฝายบ้านสามแยกน้ำเป็น ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 น้ำเป็น เขาชะเมา ระยอง 27/08/2561 23/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 21/06/2562 267,850 16/08/2562 267,850 60 17/08/2562 17/08/2562 15/10/2562 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/12/2561 04/01/2562 11/01/2562 1,462,546 23/01/2562 1,462,546 บ. ภาคเหนือเหล็กรูป จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/09/2562 267,850 26,947,126 26,947,126 18,778,105 18,778,105 69.69 100.00 75.43 100.00 75.43 03/09/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 600 600 110 110 0 1.60
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (2.46) อาคารอัดน้ำบ้านหนองคุ้ม ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 8,150,000 8,150,000 เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 15/08/2561 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/09/2561 417,490 09/01/2562 417,490 บ. ธเนศพงศ์ วิศวกรรม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/09/2562 419,269 8,150,000 8,150,000 8,092,833 8,092,833 99.30 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 250 250 40 40 0 0.30
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (3.10) ฝายบ้านปะเดา ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 29,729,000 506,000 29,223,000 ด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด 03/10/2561 29/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2562 22/01/2562 30/01/2562 08/02/2562 450,832 18/06/2562 450,832 60 28/05/2562 27/05/2562 26/08/2562 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/10/2561 06/11/2561 14/11/2561 1,676,881 08/01/2562 1,676,881 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/09/2562 492,598 28,768,000 28,768,000 26,648,343 26,648,343 92.63 100.00 88.17 100.00 88.17 03/09/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 350 350 50 50 0 0.64
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (1.21) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบระบายน้ำพานทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,038,900 2,038,900 2,038,900 2,038,900 บางนาง พานทอง ฉะเชิงเทรา 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/09/2561 3,806 12/09/2561 3,806 ห้างหุ้นส่วนสามัญ ฟิวเจอร์เทค ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/12/2561 2,038,900 2,038,900 960,820 960,820 47.12 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 4,830 3,460 0 1.20
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (37) ระบบระบายน้ำพานทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 514,002,900 116,507,200 116,507,200 116,507,200 บางนาง พานทอง ฉะเชิงเทรา 15/12/2558 21/03/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/03/2559 21/03/2559 27/04/2559 23/06/2559 514,002,898 21/07/2559 514,002,898 900 09/08/2559 08/08/2559 19/01/2562 บ. ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/09/2562 734,466,351 128,569,612 128,569,612 128,569,612 128,569,612 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 4,830 3,460 0 1.20
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (38) ประตูระบายน้ำคลองห้วยแร้ง ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 134,800,000 134,800,000 134,800,000 ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด 08/09/2559 16/01/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/12/2559 16/01/2560 24/02/2560 16/06/2560 134,800,000 31/07/2560 134,800,000 1,080 01/09/2560 25/08/2560 15/08/2563 หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 19/01/2561 30,094 19/01/2561 30,094 หสม.ฟิวเจอร์เทค ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/09/2562 134,800,000 9,278,437 9,278,437 9,278,437 9,278,437 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 ประตูระบายน้ำ 22,960 810 0 25.30
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (78) ประตูระบายน้ำบ้านหนองยาง ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 35,000,000 35,000,000 35,000,000 1,396,000 33,604,000 หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี 13/09/2561 01/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/11/2561 29/11/2561 11/12/2561 20/12/2561 1,181,700 17/01/2562 1,181,700 30 22/01/2562 21/01/2562 20/02/2562 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 495,955 16/11/2561 495,955 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/09/2562 1,389,243 28,744,808 28,744,808 28,627,308 28,627,308 99.59 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 500 500 150 0 0.47
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 ฝายบ้านใหม่ไชยมงคล ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,336,104 4,336,104 4,336,104 4,336,104 ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี 20/09/2559 03/05/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/10/2559 27/10/2559 19/10/2559 5,517,992 08/02/2560 5,517,992 บริษัท ไอดี.ไอเดีย เอเจนซี่ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/09/2562 5,809,344 4,210,101 4,210,101 3,524,103 3,524,103 83.71 100.00 89.60 100.00 89.60 27/08/2562 600 100 1.95
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 ฝายบ้านปรุมปราม ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,299,587 6,299,587 6,299,587 6,299,587 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 27/11/2560 03/05/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/02/2561 15/02/2561 23/02/2561 02/03/2561 2,436,708 02/04/2561 2,436,708 240 03/05/2561 02/05/2561 28/12/2561 บ. นิวแมน คอร์เปอเรชั่น จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/02/2561 19/02/2561 23/02/2561 1,475,312 08/03/2561 1,475,312 บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/09/2562 4,640,111 3,939,587 3,939,587 3,921,844 3,921,844 99.55 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 750 350 1.43
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 ฝายห้วยทรายพร้อมขุดลอก ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,864,300 9,864,300 9,864,300 9,864,300 หนองแวง โคกสูง สระแก้ว 04/06/2561 03/05/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/06/2561 28/06/2561 06/07/2561 16/07/2561 1,517,833 14/08/2561 1,517,833 150 12/09/2561 11/09/2561 08/02/2562 หจก. ศรีลุวัฒน์ก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/06/2561 04/07/2561 11/07/2561 2,267,690 06/08/2561 2,267,690 หจก. โชคอมรพันธุ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/09/2562 2,442,372 8,364,300 8,364,300 8,094,956 8,094,956 96.78 100.00 94.53 100.00 94.53 27/08/2562 200 70 1.69
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 โครงการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำด้านอุปโภค-บริโภค จังหวัดระยอง (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 61,899,000 61,899,000 62,004,695 99,000 61,905,695 ละหาร ปลวกแดง ระยอง 26/04/2561 18/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/02/2562 25/02/2562 12/03/2562 22/03/2562 3,824,180 17/06/2562 3,824,180 120 18/06/2562 18/06/2562 15/10/2562 หจก. สหทรัพย์กลการ (2000) วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/01/2562 30/01/2562 28/02/2562 35,700,015 17/06/2562 35,700,015 บ. ดับบลิวพีไอแอล (ไทยแลนด์) จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/09/2562 6,968,000 51,098,015 99,000 50,999,015 4,984,613 4,984,613 9.76 100.00 80.47 100.00 80.47 10/09/2562 1,100 750 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 ฝายบ้านตลาด ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 21,752,000 21,752,000 29,400,000 3,719,300 25,680,700 ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี 15/12/2560 31/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/05/2561 31/05/2561 08/06/2561 22/06/2561 2,495,224 15/07/2562 2,495,224 60 24/07/2562 23/07/2562 21/09/2562 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/02/2561 27/02/2561 05/03/2561 1,279,407 15/03/2561 1,279,407 บ. วี เอ กิจ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/09/2562 3,839,017 21,752,000 21,752,000 7,323,856 7,323,856 33.67 100.00 20.55 100.00 20.55 27/08/2562 350 150 1.04
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 ซ่อมแซมอาคารที่ทำการพัสดุโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 5) ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 23/08/2562 02/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/09/2562 463,551 04/09/2562 463,551 บ. ลองดู วัสดุก่อสร้าง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/09/2562 463,551 600,000 600,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 17/09/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 ซ่อมแซมโรงจอดรถ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 5) ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 23/08/2562 02/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/09/2562 456,983 04/09/2562 456,983 บ. ลองดู วัสดุก่อสร้าง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/09/2562 456,983 650,000 650,000 0.00 100.00 48.35 100.00 48.35 17/09/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน ขนาด 10 ครอบครัว โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 5) ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 23/08/2562 02/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/09/2562 494,004 04/09/2562 494,004 บ. ลองดู วัสดุก่อสร้าง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/09/2562 494,004 700,000 700,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 17/09/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 ซ่อมแซมถนนภายในบริเวณโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 5) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 23/08/2562 02/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/09/2562 419,400 03/09/2562 419,400 บ. ไอดี.ไอเดีย เอเจนซี่ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/09/2562 419,400 900,000 900,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 17/09/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 สถานีสูบน้ำคลองชลประทานพานทอง เชื่อมต่อท่อผันน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างฯบางพระ งบกลาง แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2558 2558 จ้างเหมาบางส่วน 450,000,000 450,000,000 บางนาง พานทอง ชลบุรี 22/01/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/02/2559 23/02/2559 11/03/2559 28/03/2559 11,628,320 21/04/2559 11,628,320 180 04/05/2559 03/05/2559 31/10/2559 บริษัท ปาล์ม คอน จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/05/2559 23/06/2559 21/07/2559 48,278,360 02/08/2559 48,278,360 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง 03/12/2561 12,929,516 450,000,000 450,000,000 76,655,076 76,655,076 17.03 100.00 97.00 100.00 97.00 27/08/2562 1,970 6,270 38
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 สถานีสูบน้ำคลองชลประทานพานทอง เชื่อมต่อท่อผันน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างฯบางพระ จังหวัดชลบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2559 ดำเนินการเอง 51,566,651 51,566,651 บางนาง พานทอง ชลบุรี 22/01/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/02/2559 23/02/2559 11/03/2559 28/03/2559 11,628,420 21/04/2559 11,628,420 180 04/05/2559 03/05/2559 31/10/2559 บริษัท ปาล์ม คอน จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/05/2559 27/06/2559 22/08/2559 48,278,360 02/08/2559 48,278,360 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง 28/05/2562 12,929,516 51,566,651 51,566,651 172,880 172,880 0.34 100.00 97.00 100.00 97.00 27/08/2562 1,970 6,270 38
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 ฝายบ้านใหม่ไชยมงคลตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 4,852,357 4,852,357 ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี 20/09/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/09/2559 13/10/2559 19/10/2559 3,100,820 01/11/2559 3,100,820 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง 30/04/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600 100 1.95
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 ประตูระบายน้ำคลองห้วยแร้งตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 419,038 419,038 ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด 08/09/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/12/2559 16/01/2560 24/03/2560 16/06/2560 134,800,000 31/07/2560 134,800,000 1,080 29/08/2560 28/08/2560 15/08/2563 หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง 30/04/2562 134,800,000 419,038 419,038 419,038 419,038 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 22,960 810 25.30
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 ประตูระบายน้ำเทพโลกตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 344,007 344,007 บางลูกเสือ องครักษ์ นครนายก 31/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/12/2559 19/12/2559 22/12/2559 1,063,314 11/04/2560 1,063,314 60 19/04/2560 18/04/2560 17/06/2560 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/01/2560 08/03/2560 15/02/2560 13,804,050 20/02/2560 13,804,050 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง 30/04/2562 1,063,889 344,007 344,007 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 700 250 1.39
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 อาคารอัดน้ำบ้านหินดาดตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 3,047,655 3,047,655 บางปิด แหลมงอบ ตราด 10/10/2559 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/01/2560 1,209,957 10/02/2560 1,209,957 45 17/02/2560 16/02/2560 03/04/2560 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/12/2559 30/12/2559 05/01/2560 2,430,060 30/01/2560 2,430,060 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง 07/05/2562 1,277,833 3,047,655 3,047,655 687,215 687,215 22.55 100.00 81.63 100.00 81.63 27/08/2562 400 250 0.09
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 ปรับปรุงคันคลองชลประทานพานทอง เพื่อรองรับระบบผันน้ำจากคลองชลประทานพานทองไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 83,679,421 83,679,421 บางนาง พานทอง ชลบุรี 17/03/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/05/2561 21/05/2561 25/05/2561 11,136,000 18/06/2561 11,136,000 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง 07/05/2562 7,265,715 7,265,715 695,730 695,730 9.58 100.00 84.24 100.00 84.24 27/08/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 โครงการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำด้านอุปโภค-บริโภค จังหวัดระยอง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 102,662,498 102,662,498 ละหาร ปลวกแดง ระยอง 12/04/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/02/2562 25/02/2562 12/03/2562 22/03/2562 3,824,180 17/06/2562 3,824,180 120 18/06/2562 18/06/2562 15/10/2562 หจก. สหทรัพย์กลการ (2000) วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/01/2562 30/01/2562 28/02/2562 35,700,015 17/06/2562 35,700,015 บ. ดับบลิวพีไอแอล (ไทยแลนด์) จำกัด 26/07/2562 102,662,498 102,662,498 33,641,031 33,641,031 32.77 100.00 81.57 100.00 81.57 27/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 ฝายบ้านปรุมปราม ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 21,042,627 21,042,627 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 27/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/02/2561 15/02/2561 23/02/2561 02/03/2561 2,436,708 02/04/2561 2,436,708 240 03/05/2561 02/05/2561 28/12/2561 บ. นิวแมน คอร์เปอเรชั่น จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/02/2561 19/02/2561 23/02/2561 1,475,312 08/03/2561 1,475,312 บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด 08/05/2562 4,640,111 21,042,627 21,042,627 13,910,893 13,910,893 66.11 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 750 350 1.43
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 ฝายบ้านคลองใหญ่ 2 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 89,393 89,393 บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี 30/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/12/2560 15/12/2560 03/01/2561 16/01/2561 5,550,000 02/02/2561 5,550,000 180 21/02/2561 20/02/2561 19/08/2561 บ. พีวาย คอน จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/12/2560 15/12/2560 22/12/2560 2,592,930 29/01/2561 2,592,930 หจก.วิโรจน์ทวีทรัพย์ ก่อสร้าง 08/05/2562 9,098,805 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 100 1.32
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 ฝายบ้านเกาะลอย ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 16,843,392 16,843,392 สะตอ เขาสมิง ตราด 15/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2561 23/01/2561 29/01/2561 2,179,560 02/02/2561 2,179,560 บ. เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด 08/05/2562 16,843,392 16,843,392 11,562,983 11,562,983 68.65 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 500 160 0.73
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 ฝายบ้านเนินพัฒนา 2 ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 12,265,130 12,265,130 หนองบอน บ่อไร่ ตราด 15/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/01/2561 26/01/2561 31/01/2561 1,680,482 15/02/2561 1,680,482 บ. จงธนกิตติ์ จำกัด 08/05/2562 12,265,130 12,265,130 9,033,267 9,033,267 73.65 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 500 100 2.13
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 ฝายบ้านหินขาว2 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,681,742 3,681,742 ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี 15/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/01/2561 19/01/2561 29/01/2561 02/02/2561 1,926,645 19/03/2561 1,926,645 120 31/03/2561 30/03/2561 27/07/2561 หจก. จิตสมาน ก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/01/2561 24/01/2561 29/01/2561 2,110,217 15/02/2561 2,110,217 บ. จงธนกิตต์ จำกัด 10/05/2562 2,778,873 3,681,742 3,681,742 920,002 920,002 24.99 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 380 90 0.54
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 ประตูระบายน้ำปลายคลองน้ำโจน ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 13,805,544 13,805,544 กระแสบน แกลง ระยอง 05/01/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/11/2560 18/12/2560 26/12/2560 05/01/2561 1,304,199 02/02/2561 1,304,199 300 20/02/2561 19/02/2561 16/12/2561 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/12/2560 22/12/2560 28/12/2560 2,133,973 12/01/2561 2,133,973 บ. ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ จำกัด 10/05/2562 2,175,879 13,805,544 13,805,544 11,113,872 11,113,872 80.50 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 300 120 4.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 ประตูระบายน้ำคลองห้วยแร้ง ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 36,330,867 36,330,867 ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด 01/11/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/12/2559 16/01/2560 15/02/2560 08/06/2560 134,800,000 31/07/2560 134,800,000 1,080 01/09/2560 25/08/2560 16/08/2563 หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง 13/05/2562 222,544,162 36,330,867 36,330,867 36,330,867 36,330,867 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 22,960 810 25.30
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 ปรับปรุงคลองชลประทานพานทอง เพื่อรองรับระบบการผันน้ำจากคลองชลประทานพานทองไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 188,441,455 188,441,455 บางนาง พานทอง ชลบุรี 17/03/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/06/2560 27/06/2560 27/07/2560 09/08/2560 48,650,544 29/08/2560 48,650,544 150 15/09/2560 14/09/2560 11/02/2561 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/06/2560 12/07/2560 26/07/2560 7,424,000 20/09/2560 7,424,000 บ. ที.พี.ซี. คอนกรีตอัดแรง จำกัด 13/05/2562 60,226,364 188,441,455 188,441,455 155,720,767 155,720,767 82.64 100.00 0.00 100.00 0.00 07/05/2562 5,450 3,680 1.22
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำคลองห้วยแร้ง ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,242,422 2,242,422 ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด 01/11/2559 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/01/2561 12,578 19/01/2561 12,578 บ. ลองดู วัสดุก่อสร้าง จำกัด 15/05/2562 2,242,422 2,242,422 7,920 7,920 0.35 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 22,960 810 25.30
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบระบายน้ำพานทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 855,241 855,241 บางนาง พานทอง ฉะเชิงเทรา 15/12/2558 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 19/01/2561 12,578 19/01/2561 12,578 บ. ลองดู วัสดุก่อสร้าง จำกัด 17/05/2562 855,241 855,241 315,908 315,908 36.94 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 4,830 3,460 1.20
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 ฝายบ้านตลาด ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 22,299,737 22,299,737 ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี 15/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/05/2561 08/06/2561 22/06/2561 2,495,224 15/07/2562 2,495,224 60 24/07/2562 23/07/2562 21/09/2562 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/02/2561 27/02/2561 05/03/2561 1,279,407 15/03/2561 1,279,407 บ. วี เอ กิจ จำกัด 31/07/2562 547,644 547,644 547,644 547,644 100.00 100.00 20.55 100.00 20.55 27/08/2562 350 150 1.04
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 ฝายห้วยทรายพร้อมขุดลอก งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 หนองแวง โคกสูง สระแก้ว 04/06/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/06/2561 06/07/2561 16/07/2561 1,517,833 14/08/2561 1,517,833 150 12/09/2561 11/09/2561 08/02/2562 หจก. ศรีลุวัฒน์ก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/07/2561 06/08/2561 14/08/2561 4,950,336 07/09/2561 4,950,336 บ. ไอดี.ไอเดีย เอเจนซี่ จำกัด 09/11/2561 2,442,372 27,098,711 27,098,711 8,579,106 8,579,106 31.66 100.00 94.53 100.00 94.53 27/08/2562 200 70 1.69
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 ฝายบ้านเขาดินชุ่มทอง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 วังหว้า แกลง ระยอง 07/06/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/06/2561 02/07/2561 19/07/2561 01/08/2561 15,642,861 20/08/2561 15,642,861 240 14/11/2561 13/11/2561 11/07/2562 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/07/2561 58,420 09/07/2561 58,420 บ. นาคะพงษ์ชลบุรี จำกัด 22/11/2561 19,078,828 20,000,000 3,457,500 16,542,500 14,424,358 14,424,358 72.12 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 400 60 0.54
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 อาคารอัดน้ำบ้านกุดผือ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 โนนหมากมุ่น โคกสูง สระแก้ว 30/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/06/2561 27/06/2561 12/07/2561 31/07/2561 6,417,171 20/08/2561 6,417,171 150 07/12/2561 06/12/2561 05/05/2562 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/07/2561 29,210 09/07/2561 29,210 บ. นาคะพงษ์ชลบุรี จำกัด 29/03/2562 7,296,953 10,000,000 676,800 9,323,200 90,606 90,606 0.91 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 420 30 0.82

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)7 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 41 ครั้ง