ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ย. 2563 เวลา 12:03:58]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (2) ฝายบ้านตรอกเกษร ความยาว 50.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ผลผลิตโครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 28,951,000 28,951,000 หนองบอน บ่อไร่ ตราด 19/11/2562 17/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2563 27/01/2563 06/02/2563 2,947,081 09/03/2563 2,947,081 บ. ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 3,920,891 24,821,500 24,821,500 16,869,915 16,869,915 67.96 100.00 90.14 100.00 90.14 22/09/2563 500 500 80 80 0 0.84
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (3) อาคารบังคับน้ำบ้านศาลาช้างข้าม ขนาดบานระบาย 2.00x2.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 2,300,000 17,700,000 ชากพง แกลง ระยอง 15/11/2562 17/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/02/2563 25/02/2563 02/03/2563 985,139 02/04/2563 985,139 60 08/04/2563 07/04/2563 06/06/2563 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/02/2563 12/02/2563 24/02/2563 1,192,166 10/03/2563 1,192,166 บ. เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/04/2563 1,838,396 16,588,419 985,139 15,603,280 15,973,077 15,973,077 96.29 100.00 78.26 100.00 78.26 22/09/2563 280 280 120 120 0 0.27
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (2) โครงการปรับปรุงคลองชลประทานพานทอง เพื่อรองรับระบบผันน้ำจากคลองชลประทานพานทองไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ ระยะทาง 8.200 กม. (งานต่อเนื่อง ปี 2560 -2564) ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 240,000,000 240,000,000 240,000,000 91,800,000 148,200,000 บางนาง พานทอง ชลบุรี 15/11/2562 06/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/02/2563 17/02/2563 23/03/2563 08/04/2563 56,880,051 08/05/2563 56,880,051 150 13/05/2563 12/05/2563 09/10/2563 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/01/2563 18/02/2563 25/02/2563 47,500,013 28/02/2563 47,500,013 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/05/2563 79,000,770 217,858,073 56,880,051 160,978,022 170,623,556 38,899,597 131,723,959 78.32 100.00 66.37 100.00 66.37 22/09/2563 5,450 5,450 2,680 3,680 0 1.07
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (2) ระบบสูบผันน้ำคลองสะพาน-อ่างฯประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 134,293,000 134,293,000 134,293,000 134,293,000 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 18/11/2562 23/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/01/2563 31/01/2563 11/02/2563 1,325,215 25/02/2563 1,325,215 บ. เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/03/2563 1,570,587 131,578,000 131,578,000 103,373,712 103,373,712 78.56 100.00 94.75 100.00 94.75 22/09/2563 2,000 2,000 3,500 3,500 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (61) ฝายบ้านแก่งสำราญ ความยาว 52.00 เมตร สูง 4.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 29,910,000 29,910,000 วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 15/11/2562 11/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/02/2563 12/02/2563 24/02/2563 1,270,366 10/03/2563 1,270,366 บ. เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/03/2563 1,607,144 28,200,000 28,200,000 21,457,639 21,457,639 76.09 100.00 92.58 100.00 92.58 22/09/2563 ขนาดเล็ก 700 700 170 170 0 1.29
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (80) ฝายบ้านหนองหลวง ความยาว 20.00 เมตร สูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 380 ไร่ ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 18,000,000 18,000,000 18,000,000 496,000 17,504,000 ฟากห้วย อรัญประเทศ สระแก้ว 15/11/2562 31/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/01/2563 482,608 22/04/2563 482,608 120 24/04/2563 23/04/2563 21/08/2563 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2563 11/02/2563 18/02/2563 784,381 10/03/2563 784,381 บ. เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/04/2563 983,458 17,070,648 482,608 16,588,040 13,414,623 13,414,623 78.58 100.00 82.36 100.00 82.36 22/09/2563 ขนาดเล็ก 380 380 160 160 0 0.25
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (226) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร-บ้านคลอง ระยะที่ 1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี 29/11/2562 03/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 211,140 13/03/2563 211,140 บ. นาคะพงษ์ชลบุรี จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/03/2563 211,140 53,360,400 53,360,400 32,797,257 32,797,257 61.46 100.00 51.00 100.00 51.00 22/09/2563 ขนาดเล็ก 2,100 820 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (62) แก้มลิงฉุงใหญ่ ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 120,000,000 120,000,000 120,000,000 38,864,300 81,135,700 ประณีต เขาสมิง ตราด 09/01/2563 02/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/04/2563 723,771 10/04/2563 723,771 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/05/2563 185,940 39,764,077 2,035,237 37,728,840 15,968,224 15,968,224 40.16 100.00 55.19 100.00 55.19 15/09/2563 1,000 1.06 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (1.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบระบายน้ำพานทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,135,700 2,135,700 2,135,700 2,135,700 ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา 02/01/2563 20/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 79,180 20/03/2563 79,180 บจก.ซิ่งฮวด ออโต้เซอร์วิส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/05/2563 79,180 336,783 336,783 336,783 336,783 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/04/2563 4,830 3,460 0 0.35
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (1.3) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ประตูระบายน้ำคลองห้วยแร้ง จังหวัดตราด ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,374,300 1,374,300 1,374,300 1,374,300 ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด 06/01/2563 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/02/2563 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/04/2563 22,960 810 0 12.80
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (23) ระบบระบายน้ำพานทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2559 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 514,002,900 71,633,600 71,633,566 71,633,566 ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา 15/12/2558 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/03/2559 21/03/2559 26/04/2559 23/06/2559 514,002,898 21/07/2559 514,002,898 900 09/08/2559 08/08/2559 19/01/2562 บ. ริเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/01/2563 734,566,351 59,571,188 59,571,188 59,481,735 59,481,735 99.85 100.00 100.00 100.00 100.00 14/04/2563 4,830 4,830 3,460 3,460 0 0.35
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (24) ประตูระบายน้ำคลองห้วยแร้ง ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2560 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 134,800,000 48,759,000 48,759,000 48,759,000 ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด 01/11/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/12/2559 16/01/2560 15/02/2560 08/06/2560 134,800,000 31/07/2560 134,800,000 1,080 01/09/2560 25/08/2560 16/08/2563 หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/01/2563 222,544,162 8,114,496 8,114,496 8,114,496 8,114,496 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/04/2563 22,960 810 0 12.80
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (131) ประตูระบายน้ำปากคลองมะกอก ขนาดบานระบาย 6.00x5.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 1,578,000 23,422,000 บ้านนา แกลง ระยอง 15/11/2562 28/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/02/2563 12/02/2563 24/02/2563 1,332,516 21/04/2563 1,332,516 30 23/04/2563 22/04/2563 22/05/2563 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/01/2563 05/02/2563 13/02/2563 1,000,185 06/03/2563 1,000,185 บ. อินเดียร์ 99 จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/05/2563 1,191,523 20,977,206 1,332,516 19,644,690 18,762,892 18,762,892 89.44 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 2,000 2,000 340 340 0 2.84
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 (152) อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำระยอง ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 149,444,300 149,444,300 149,444,300 17,120,000 132,324,300 บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง 02/01/2563 31/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2563 11/02/2563 28/02/2563 04/03/2563 12,004,032 16/04/2563 12,004,032 150 18/04/2563 17/04/2563 14/09/2563 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 2,150,248 16/03/2563 2,150,248 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/04/2563 2,150,339 137,933,000 137,933,000 29,932,591 29,932,591 21.70 100.00 42.59 100.00 42.59 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 สถานีสูบน้ำคลองชลประทานพานทอง เชื่อมต่อท่อผันน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างฯบางพระ งบกลาง แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 450,000,000 450,000,000 บางนาง พานทอง ชลบุรี 22/01/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/02/2559 23/02/2559 11/03/2559 28/03/2559 11,628,320 21/04/2559 11,628,320 180 04/05/2559 03/05/2559 31/10/2559 บริษัท ปาล์ม คอน จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/05/2559 23/06/2559 21/07/2559 48,278,360 02/08/2559 48,278,360 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/11/2562 12,929,516 393,080,227 393,080,227 271,939,428 271,939,428 69.18 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 ระบบสูบผันน้ำคลองสะพาน - อ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 186,167,800 186,167,800 186,167,800 186,167,800 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 09/07/2563 29/07/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/07/2563 04/08/2563 13/08/2563 2,132,390 03/09/2563 2,132,390 บ. เกษตร 5 จี จำกัด 08/09/2563 3,105,408 186,167,800 186,167,800 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 22/09/2563 2,000 3,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 อาคารบังคับน้ำบ้านคลองพระเจ้าตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,142,000 12,142,000 น้ำเป็น เขาชะเมา ระยอง 12/12/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/12/2561 04/01/2562 23/01/2562 01/02/2562 12,142,000 07/03/2562 12,142,000 180 06/04/2562 05/04/2562 02/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาวัฒน์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/04/2562 19,464 30/04/2562 19,464 บ. ลองดู วัสดุก่อสร้าง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/05/2563 12,782,053 12,142,000 12,142,000 11,448,506 11,448,506 94.29 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 ปรับปรุงคลองชลประทานพานทอง เพื่อรองรับระบบผันน้ำจากคลองชลประทานพานทองไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 50,758,507 50,528,928 บางนาง พานทอง ชลบุรี 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/11/2561 27/11/2561 28/12/2561 30/01/2562 125,628,912 25/02/2562 125,628,912 240 28/02/2562 27/02/2562 25/10/2562 บ.พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง 27/11/2562 144,538,905 50,758,507 42,008,047 8,750,460 50,285,068 41,551,987 8,733,082 99.07 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 ซ่อมแซมถนนภายในบริเวณโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 419,400 419,400 419,400 419,400 419,400 419,400 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 ระบบสูบผันน้ำคลองสะพาน-อ่างประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 11,676,679 11,676,679 11,676,679 11,676,679 10,772,312 10,772,312 92.25 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 ฝายบ้านคลองปุก ตำบลสะตออำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 21,413,987 21,413,987 สะตอ เขาสมิง ตราด 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/11/2561 19/11/2561 07/12/2561 18/12/2561 24,753,000 09/01/2562 24,753,000 240 19/04/2562 18/04/2562 14/12/2562 หจก. ป.ศิริภัณฑ์จันทบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 8,825 16/01/2562 8,825 บ. ลองดู วัสดุก่อสร้าง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/12/2562 27,503,925 21,413,987 20,959,287 454,700 21,205,217 20,959,287 245,930 99.03 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 ฝายบ้านตลาด ตำบลขุนช่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 11,590,122 11,590,106 ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี 25/12/2562 11,590,106 11,590,106 11,587,193 11,587,193 99.97 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 โครงการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำด้านอุปโภค-บริโภค จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 22,668,198 4,949,319 ละหาร ปลวกแดง ระยอง 20/01/2563 22,668,198 22,668,198 22,668,198 22,668,198 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการก่อสร้าง 9 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 9 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 02/10/2562 12/12/2562 2,576,000 2,576,000 2,576,000 2,576,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)