ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ย. 2563 เวลา 11:15:34]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการก่อสร้าง 10 (10) ฝายบ้านถนนสุด ความยาว 20.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่ ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 18,618,000 18,618,000 18,618,000 8,572,000 10,046,000 ท่ามะนาว ชัยบาดาล ลพบุรี 06/01/2563 06/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/02/2563 17/02/2563 06/03/2563 09/03/2563 8,490,000 24/03/2563 8,490,000 180 27/03/2563 27/03/2563 22/09/2563 หจก.เทียรประเสริฐ 18/05/2563 12,143,325 8,589,500 8,490,000 99,500 95,301 95,301 1.11 100.00 99.37 100.00 99.37 22/09/2563 350 1,012 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการก่อสร้าง 10 (11) ฝายบ้านซับดินดำ ความยาว 34.00 เมตร สูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 19,012,000 19,012,000 19,012,000 19,012,000 ลำสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี 24/12/2562 26/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/01/2563 18/02/2563 24/02/2563 5,410,000 12/03/2563 5,410,000 หจก.เทียรประเสริฐ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/05/2563 6,813,679 16,621,173 16,621,173 14,886,110 14,886,110 89.56 100.00 99.44 100.00 99.44 22/09/2563 300 160 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการก่อสร้าง 10 (10) ฝายบ้านลำน้ำขาว ความยาว 20.00 เมตร สูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,735,000 10,735,000 10,735,000 10,735,000 ลำสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี 24/12/2562 26/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2563 04/02/2563 06/02/2563 3,364,999 12/03/2563 3,364,999 หจก.เทียรประเสริฐ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/05/2563 3,396,677 10,358,133 10,358,133 9,293,603 9,293,603 89.72 100.00 99.38 100.00 99.38 22/09/2563 ขนาดเล็ก 200 359 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการก่อสร้าง 10 (45) ฝายห้วยวังสาน ความยาว 26.00 เมตร สูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 31,894,000 31,894,000 31,894,000 15,509,000 16,385,000 คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 24/12/2562 26/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/01/2563 20/01/2563 07/02/2563 21/02/2563 14,499,998 24/03/2563 14,499,998 210 27/03/2563 27/03/2563 22/10/2563 บริษัทวัชรขจร จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2563 28/01/2563 06/02/2563 2,620,706 12/03/2563 2,620,706 บริษัท พงศ์พัฒนชัย จำกัด 18/05/2563 14,525,513 30,032,728 14,499,999 15,532,729 28,818,474 15,776,495 14,318,476 95.96 100.00 94.01 100.00 94.01 04/08/2563 ขนาดเล็ก 600 135 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการก่อสร้าง 10 (46) ฝายบ้านหัวฝาย ความยาว 24.00 เมตร สูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1,200 ไร่ ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 19,812,000 19,812,000 19,812,000 19,235,000 577,000 ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 24/12/2562 26/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/01/2563 22/01/2563 12/02/2563 13/02/2563 18,789,000 24/03/2563 18,789,000 210 27/03/2563 27/03/2563 22/10/2563 บริษัทวัชรขจร จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) 18/05/2563 18,812,759 19,009,300 18,789,000 220,300 19,009,202 18,818,216 190,986 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 ขนาดเล็ก 1,200 93 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการก่อสร้าง 10 (55) ฝายบ้านหนองแก ความยาว 22.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่ ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 15,079,000 15,079,000 14,851,000 6,954,000 7,897,000 หัวลำ ท่าหลวง ลพบุรี 06/01/2563 06/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/02/2563 11/02/2563 02/03/2563 04/03/2563 11,870,000 24/03/2563 11,870,000 180 27/03/2563 27/03/2563 22/09/2563 หจก.เทียรประเสริฐ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/05/2563 11,882,916 12,009,200 11,870,000 139,200 117,455 117,455 0.98 100.00 99.20 100.00 99.20 22/09/2563 ขนาดเล็ก 350 1,579 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการก่อสร้าง 10 แก้มลิงบ้านนาน้ำโครม งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,326,000 5,326,000 4,720,100 1,186,400 3,533,700 นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 07/04/2563 วิธีคัดเลือก 17/04/2563 17/04/2563 1,182,433 23/04/2563 1,182,433 60 24/04/2563 24/04/2563 22/06/2563 หจก.พี.อาร์.คอนแทรกเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/04/2563 887,539 23/04/2563 887,539 บริษัท พงศ์พัฒนชัย จำกัด 18/05/2563 1,186,247 4,615,994 1,186,400 3,429,594 4,541,610 1,182,433 3,359,177 98.39 100.00 98.15 100.00 98.15 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการก่อสร้าง 10 แก้มลิงหนองหางตลาด งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,813,000 5,813,000 5,813,000 3,441,000 2,372,000 ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี 10/04/2563 07/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/05/2563 54,990 07/05/2563 54,990 สถานีบริการจำหน่ายนำ้มันเชื้อเพลิง 08/05/2563 54,990 4,484,320 4,484,320 4,397,271 4,397,271 98.06 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการก่อสร้าง 10 ฝายคลองเขาหัวโล้น งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 19,829,000 19,829,000 18,833,600 18,833,600 ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 10/04/2563 21/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/04/2563 1,472,427 21/04/2563 1,472,427 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 13/05/2563 1,472,427 18,826,387 18,826,387 18,387,383 18,387,383 97.67 100.00 100.00 100.00 100.00 01/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการก่อสร้าง 10 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 10 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 103,200 103,200 หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 15/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 30/10/2562 103,200 103,200 บริษัทลพบุรีนิยมกิจ จำกัด 25/12/2562 103,200 103,200 103,200 103,200 103,200 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการก่อสร้าง 10 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 10 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 982,000 982,000 หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 10/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/10/2562 30/10/2562 904,500 30/10/2562 904,500 30/10/2562 บริษัท ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ จำกัด 25/12/2562 904,500 904,500 904,500 904,500 904,500 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการก่อสร้าง 10 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 10 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,025,000 1,025,000 หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 10/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/10/2562 30/10/2562 820,690 30/10/2562 820,690 บริษัท สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด 25/12/2562 820,690 820,690 820,690 820,690 820,690 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/05/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)