ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 26 มี.ค. 2562 เวลา 06:46:42]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมีนาคม ผล แผน เดือนมีนาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการก่อสร้าง 10 ซ่อมแซมถนนภายในบริเวณโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 1.666 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,661,000 9,661,000 8,013,000 7,780,000 233,000 หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/09/2561 19/09/2561 05/10/2561 10/10/2561 4,819,996 19/12/2561 4,819,996 90 15/01/2562 14/04/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทียรประเสริฐ ติดปัญหาอื่นๆ ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานล่าช้า 18/03/2562 8,438,764 4,964,496 4,819,996 144,500 0.00 67.15 3.27 67.15 3.27 12/03/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการก่อสร้าง 10 (1) ฝายคลองไทรน้อย ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 19,000,000 19,000,000 16,822,000 8,107,000 8,715,000 ท่ามะนาว ชัยบาดาล ลพบุรี 30/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/09/2561 28/09/2561 16/10/2561 24/10/2561 3,463,412 15/01/2562 3,463,412 180 01/02/2562 30/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชาย 35 เอ็นจีเนียริ่ง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/09/2561 25/09/2561 05/10/2561 2,082,996 12/02/2562 2,082,996 หจก.เทียรประเสริฐ ติดปัญหาอื่นๆ 12/02/2562 6,055,238 11,663,103 3,463,413 8,199,690 3,373,936 3,373,936 28.93 34.52 18.43 34.52 18.43 12/03/2562 ฝาย ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการก่อสร้าง 10 (2.50) ฝ่ายบ้านสี่ซับ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 21,000,000 21,000,000 18,000,000 17,476,000 524,000 ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี 02/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/12/2561 03/12/2561 25/12/2561 26/12/2561 12,440,000 01/02/2562 12,440,000 180 12/02/2562 10/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทียรประเสริฐ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2562 ติดปัญหาอื่นๆ 21/02/2562 16,162,676 12,701,200 12,440,000 261,200 101,337 101,337 0.80 9.57 14.36 9.57 14.36 19/03/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 1,500 168 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการก่อสร้าง 10 (2.52) ฝายคลองห้วยหวาย ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 34,000,000 34,000,000 33,732,000 21,780,000 11,952,000 สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 24/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/08/2561 04/09/2561 24/09/2561 05/10/2561 21,679,993 23/01/2562 21,679,993 180 01/02/2562 30/07/2562 บริษัทวัชรขจร จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/09/2561 14/09/2561 21/09/2561 2,050,940 04/02/2562 2,050,940 บริษัท พงศ์พัฒนชัย จำกัด 12/02/2562 21,779,821 33,053,994 21,679,994 11,374,000 5,137,971 5,137,971 15.54 15.44 20.40 15.44 20.40 12/03/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำป่าสัก 360 145 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการก่อสร้าง 10 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 6 ชุด โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 10 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 160,800 160,800 160,800 160,800 หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 05/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 23/11/2561 154,800 154,800 บริษัทลพบุรีนิยมกิจ จำกัด 02/01/2562 154,800 154,800 154,800 154,800 154,800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/03/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)4 Users online ขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 4 ครั้ง