ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562 เวลา 17:47:28]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 งานปรับปรุงถนนเลียบคลองพระยาบรรลือฝั่งซ้าย ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 12.450 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 68,000,000 68,000,000 84,000,000 81,600,000 2,400,000 บางตาเถร สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 21/03/2562 11/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/06/2562 12/08/2562 23/07/2562 16/08/2562 46,672,285 06/09/2562 46,672,285 240 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.แสนสมหวัง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/09/2562 65,991,937 48,072,286 46,672,286 1,400,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (8) ปรับปรุงเสริมคันท้ายสถานีสูบน้ำปลายคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 บ้านเกาะ เมือง สมุทรสาคร 07/11/2561 19/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2561 451,751 23/11/2561 451,751 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/07/2562 51,086,479 51,086,479 43,813,333 43,813,333 85.76 96.41 96.16 96.41 96.16 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 400 1,000 800 2,000 0 1000000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (13) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองสี่วาพาสวัสดิ์ (ติดแม่น้ำท่าจีน) ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 บ้านเกาะ เมือง สมุทรสาคร 06/12/2561 14/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/12/2561 80,520 14/12/2561 80,520 บ.นรามณฑ์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/07/2562 91,130,863 91,130,863 68,858,037 68,858,037 75.56 96.26 86.97 96.26 86.97 17/09/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 400 1,000 800 2,000 0 2000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (80) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 10,100,000 14,900,000 ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 07/11/2561 17/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 21/06/2562 1,993,977 25/06/2562 1,993,977 60 26/06/2562 27/06/2562 24/08/2562 บรืษัทโปรชอยส์เมทัลเวิร์คจำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 63,940 23/11/2561 63,940 บ.ปาณิศาสตรีลแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/08/2562 1,995,629 16,367,769 16,367,769 9,683,314 9,683,314 59.16 93.38 93.38 93.38 93.38 17/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (81) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทานปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 40,000,000 40,000,000 40,000,000 9,400,000 30,600,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 12/11/2561 05/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 08/03/2562 493,829 11/03/2562 493,829 60 12/03/2562 21/03/2562 10/05/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเวอร์เทคเทคนิค วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/12/2561 3,352,784 16/12/2561 3,352,784 บ.สยามพรวัสดุ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/08/2562 493,829 29,237,672 29,237,672 25,254,963 25,254,963 86.38 92.39 89.27 92.39 89.27 17/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (82) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 03/04/2562 08/05/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/05/2562 238,621 14/05/2562 238,621 บริษัท พี.ซี.อี บิลดิ้งโกรว์ (2012) จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/09/2562 240,000 58,764,339 58,764,339 53,671,768 53,671,768 91.33 99.29 96.52 99.29 96.52 17/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (83) ปรับปรุงพื้นที่คลองบางนางจีน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 50,000,000 50,000,000 50,000,000 43,965,000 6,035,000 บางขะแยง เมือง ปทุมธานี 24/09/2561 26/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 01/07/2562 9,799,630 08/07/2562 9,799,630 150 09/07/2562 10/07/2562 05/12/2562 บริษัท9พลัสคอนสตรัคชั่น จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2561 119,005 23/11/2561 119,005 หจก.โอฬารเรืองกิจ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/08/2562 9,799,650 49,534,783 49,534,783 29,321,267 29,321,267 59.19 93.55 93.55 93.55 93.55 17/09/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (85) งานปรับปรุงอ่างหยกพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 250,000,000 250,000,000 250,000,000 242,720,000 7,280,000 ดุสิต ดุสิต กรุงเทพฯ 30/11/2561 18/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 10/01/2562 242,635,386 29/01/2562 242,635,386 270 08/02/2562 08/02/2562 04/11/2562 บริษัท ที.พี.ซี คอนกรีตอัดแรง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/08/2562 242,653,916 246,714,387 242,635,387 4,079,000 190,897,651 190,897,651 77.38 95.64 95.64 95.64 95.64 17/09/2562 ขนาดกลาง ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (85) โครงการก่อสร้างปตร.ปากคลอง 18 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 16,881,500 16,881,500 16,881,500 14,609,000 2,272,500 ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 02/10/2561 06/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/10/2561 06/11/2561 28/11/2561 07/12/2561 12,135,472 16/01/2562 12,135,472 270 30/01/2562 30/01/2562 26/10/2562 บริษัท เจ.เอ็น.ซี.แมชชีนเนอรี จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/08/2562 16,398,452 12,499,538 12,135,473 364,065 5,012,483 5,012,483 40.10 85.05 78.91 85.05 78.91 17/09/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 20 1,000 20 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงอาคารสำนักงานชั่วคราว ภายในบริเวณกรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 สามเสน สามเสน กรุงเทพฯ 15/02/2562 25/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/04/2562 487,109 10/04/2562 487,109 บริษัทปาณิศาสตีลแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/07/2562 4,916,853 4,916,853 4,916,853 4,916,853 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 กำแพงป้องกันน้ำท่วมบริเวณคลองยายยุ้ย จังหวัดปทุมธานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,685,000 3,685,000 3,685,000 3,685,000 บางขะแยง เมือง ปทุมธานี 29/03/2562 22/05/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/06/2562 1,060,370 10/06/2562 1,060,370 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.บี.แอนด์ เจ พร๊อพเพอร์ตี้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/07/2562 3,685,000 3,685,000 3,488,458 3,488,458 94.67 93.57 100.00 93.57 100.00 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ย ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,980,000 9,980,000 9,980,000 9,980,000 บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 03/04/2562 08/05/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/05/2562 238,621 14/05/2562 238,621 บริษัท พี.ซี.อี บิลดิ้งโกรว์ (2012) จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/09/2562 240,000 9,746,768 9,746,768 9,736,051 9,736,051 99.89 97.03 100.00 97.03 100.00 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงที่ทำการส่วนพัฒนาระบบพัสดุ กรมชลประทาน สามเสน (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 สามเสน สามเสน กรุงเทพฯ 24/04/2562 23/05/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/05/2562 44,533 28/05/2562 44,533 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที. รุ่งเรืองทรัพย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/07/2562 695,250 695,250 695,250 695,250 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงห้องทำงานอาคาร 2 ชั้น พร้อมส่วนประกอบอื่น กรมชลประทาน สามเสน (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 สามเสน สามเสน กรุงเทพฯ 23/05/2562 05/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/06/2562 82,075 13/06/2562 82,075 บริษัท สยามพรวัสดุ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/07/2562 2,300,000 2,300,000 1,832,305 1,832,305 79.67 87.50 97.50 87.50 97.50 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ย ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (โอนเปลี่ยนแปลง 5) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,990,000 9,990,000 9,990,000 9,990,000 บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 16/08/2562 25/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2562 9,377,134 9,377,134 บริษัท พี.ซี.อี บิลดิ้งโกรว์ (2012) จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/09/2562 9,400,000 9,990,000 9,990,000 0.00 13.98 2.00 13.98 2.00 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2557 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2557 2557 จ้างเหมาทั้งโครงการ 22,064 22,064 22,064 22,064 ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 30/07/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2558 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2558 2558 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,058 10,058 10,058 10,058 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 30/07/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 22,042 22,042 22,042 22,042 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 30/07/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ย จังหวัดปทุมธานี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,939,995 1,939,995 1,939,995 1,939,995 บางขะแยง เมือง ปทุมธานี 03/04/2562 08/05/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 14/05/2562 23,862,102 13/05/2562 23,862,102 บริษัท พี.ซี.อี บิลดิ้งโกรว์ (2012) จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/07/2562 1,939,995 1,939,995 1,939,995 1,939,995 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ยจังหวัดปทุมธานี (เพิ่มเติม 1) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,904,580 3,904,580 3,904,580 3,904,580 บางขะแยง เมือง ปทุมธานี 03/04/2562 08/05/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 14/05/2562 238,621 14/05/2562 238,621 บริษัท พี.ซี.อี บิงดิ้งโกรว์ (2012) จำกัด 30/07/2562 3,904,580 3,904,580 3,904,580 3,904,580 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ยจังหวัดปทุมธานี (เพิ่มเติม 2) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,880,037 9,880,037 9,880,037 9,880,037 บางขะแยง เมือง ปทุมธานี 03/04/2562 08/05/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 14/05/2562 238,621 14/05/2562 238,621 บริษัท พี.ซี.อี บิลดิ้งโกรว์ (2012) จำกัด 30/07/2562 9,880,037 9,880,037 9,880,037 9,880,037 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (1.93) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณพระตำหนักสวนจิตรลดารโหฐาน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,234,480 1,234,480 1,234,480 1,234,480 ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 27/11/2560 25/01/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/01/2561 17,949 25/01/2561 17,949 5 26/01/2561 26/01/2561 02/02/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเวอร์เทคเทคนิค 27/11/2560 28/11/2560 28/11/2560 79,897 28/11/2560 79,897 ป.ต.ท.จำกัด มหาชน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/07/2562 1,234,480 1,234,480 1,234,480 1,234,480 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (80) ปรับปรุงพื้นที่คลองบางนางจีน จังหวัดปทุมธานี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,330 20,330 20,330 20,330 บางขะแยง เมือง ปทุมธานี 24/09/2561 26/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 01/07/2562 9,799,630 08/07/2562 9,799,630 150 09/07/2562 10/07/2562 05/12/2562 บริษัท9พลัสคอนสตรัคชัน จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2561 119,005 23/11/2561 119,005 หจก.โอฬารเรืองกิจ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/07/2562 20,330 20,330 20,330 20,330 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (78) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,653,157 8,653,157 8,653,157 8,653,157 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 12/11/2561 05/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 08/03/2562 493,829 11/03/2562 493,829 60 12/03/2562 16/12/2561 10/05/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเวอร์เทคเทคนิค วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/12/2561 3,352,784 16/12/2561 3,352,784 บริษัท สยามพรวัสดุ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/07/2562 8,653,157 8,653,157 8,653,157 8,653,157 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (79) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ย จังหวัดปทุมธานี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 602,862 602,862 602,862 602,862 บางขะแยง เมือง ปทุมธานี 03/04/2562 08/05/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/05/2561 238,621 14/05/2562 238,621 บริษัท พี.ซี.อี บิลดิ้งโกรว์ (2012) จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/07/2562 602,862 602,862 602,862 602,862 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (29) อาคารบังคับน้ำคลองยายคลี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,111,107 4,111,107 4,111,107 4,111,107 สามพราน สามพราน นครปฐม 22/02/2561 24/01/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/01/2561 24/01/2561 13/02/2561 05/03/2561 13,300,000 19/03/2561 13,300,000 210 22/03/2561 21/03/2561 17/10/2561 หจก.นุชนารถ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/07/2562 4,111,107 4,111,107 4,111,107 4,111,107 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (28) อาคารบังคับน้ำคลองแต้จิ๋ว เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 467,000 467,000 467,000 467,000 บางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 07/11/2560 01/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/12/2560 433,200 13/12/2560 433,200 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลธิชา วิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/07/2562 152,431 152,431 152,431 152,431 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (12) กำแพงป้องกันน้ำท่วมท้ายสถานีสูบน้ำ ปตร.บางน้ำจืด เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,401,466 2,401,466 2,401,466 2,401,466 พันท้ายนรสิงห์ เมือง สมุทรสาคร 11/01/2561 05/02/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2561 82,770 05/02/2561 82,770 บริษัท นภมณฑ์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/07/2562 118,283 118,283 118,283 118,283 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงอ่างหยกพร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 200,000,000 200,000,000 200,000,000 194,200,000 5,800,000 ดุสิต ดุสิต กรุงเทพฯ 13/07/2561 25/07/2561 วิธีคัดเลือก 20/06/2561 25/07/2561 10/08/2561 22/08/2561 194,123,822 12/09/2561 194,123,822 210 18/09/2561 17/09/2561 15/04/2562 บ.ที.พี.ซี คอนกรีตอัดแรง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/07/2562 199,243,822 199,243,822 190,897,651 190,897,651 95.81 86.30 76.24 86.30 76.24 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ประตูคลองระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ งานปรับปรุงกำแพงป้องกันตลิ่งฝั่งขวา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 ทรงคะนอง พระประแดง สมุทรปราการ 11/09/2561 15/06/2561 วิธีคัดเลือก 05/07/2561 24/07/2561 20/09/2561 24/09/2561 48,246,932 27/09/2561 48,246,932 300 27/11/2561 26/11/2561 22/09/2562 บ.ศรีภูมิการโยธา จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/07/2562 991,744 991,744 991,744 991,744 100.00 99.72 100.00 99.72 100.00 17/09/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 กำแพงป้องกันน้ำท่วมบริเวณคลองยายยุ้ย จังหวัดปทุมธานี งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 บางแขยง เมือง ปทุมธานี 25/07/2561 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 20/09/2561 23,894,667 25/09/2561 23,894,667 210 05/10/2561 25/09/2561 02/05/2562 บริษัท เจ เอ็น ซี แมชชีนเนอรี่ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/09/2561 907,628 10/09/2561 907,628 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ บี แอนด์ เจ พร๊อพเพอร์ตี้ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/07/2562 22,524,966 22,524,966 19,810,960 19,810,960 87.95 100.00 100.00 100.00 100.00 17/09/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)6 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 77 ครั้ง