ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 2563 เวลา 20:43:03]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (3) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ทวีวัฒนา เขต ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 14/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 149,993 09/03/2563 149,993 บริษัทปาณิศาสตีลแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/04/2563 150,589 9,610,000 9,610,000 7,441,075 7,441,075 77.43 92.52 74.47 92.52 74.47 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (4) ปรับปรุงอ่างหยกพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 3 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 350,000,000 350,000,000 350,000,000 344,000,000 6,000,000 ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10/01/2563 15/01/2563 วิธีคัดเลือก 07/04/2563 14/04/2563 17/04/2563 15/05/2563 332,080,000 28/05/2563 332,080,000 300 02/06/2563 02/06/2563 28/03/2564 บริษัท ที.พี.ซี. คอนกรีตอัดแรง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/07/2563 332,081,450 335,276,050 332,080,000 3,196,050 223,186,721 223,186,721 66.57 54.47 67.87 54.47 67.87 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (42) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทานปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 40,000,000 40,000,000 40,000,000 11,662,000 28,338,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 14/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 356,703 09/03/2563 356,703 ห้างหุ้นส่วนจำกัดโอฬารเรืองกิจ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/04/2563 356,748 39,283,049 3,233,049 36,050,000 21,376,254 21,376,254 54.42 73.67 48.08 73.67 48.08 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (63) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองบางนางจีน ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 14/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 1,304,022 10/03/2563 1,304,022 บริษัทปาณิศาสตีลแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/04/2563 1,304,022 39,600,000 39,600,000 29,432,795 29,432,795 74.33 97.81 80.55 97.81 80.55 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (64) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ย ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000 บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 14/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/02/2563 7,847,630 03/03/2563 7,847,630 บริษัท พี.ซี.อี บิลดิ้งโกรว์ (2012) จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/04/2563 7,847,630 64,000,000 64,000,000 40,917,811 40,917,811 63.93 95.63 63.94 95.63 63.94 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (134) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบพร้อมขุดลอก บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา กรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 300,000,000 300,000,000 300,000,000 291,300,000 8,700,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 06/12/2562 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ติดปัญหาอื่นๆ -ส่งรายงานความต้องการจ้าง 18/08/63 คาดว่าจะลงนามสัญญาภายใน กันยายน 2563 -แก้ไขแบบและปรับแก้รายละเอียดเพิ่มเติม 13/08/2563 300,000,000 297,480,000 2,520,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (61) แก้มลิงคลองเปรมประชากรพร้อมอาคารประกอบ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 280,000,000 280,000,000 280,000,000 271,800,000 8,200,000 ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 03/12/2562 15/01/2563 วิธีคัดเลือก 16/04/2563 23/04/2563 28/05/2563 28/05/2563 271,788,000 29/05/2563 271,788,000 300 03/06/2563 03/06/2563 31/03/2564 บริษัท ที.พี.ซี. คอนกรีตอัดแรง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/07/2563 271,789,542 274,974,710 271,788,000 3,186,710 40,965,010 40,768,200 196,810 14.90 64.79 67.29 64.79 67.29 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (140) ประตูระบายน้ำคลองเจ๊กเพชร ขนาด 3.00x3.00 เมตร 1 ช่อง พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 1.00 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 25/12/2562 03/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 487,100 07/04/2563 487,100 ห้างหุ้นส่วนจำกัดชลธิชาวิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/04/2563 21,099,030 21,099,030 15,632,345 15,632,345 74.09 98.95 88.05 98.95 88.05 22/09/2563 50 100 50 200 0 500
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 (143) สถานีสูบน้ำปลายคลองบางซอ ขนาดบาน 2.00x2.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง พร้อมเครื่องสูบน้ำ 1.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 3 เครื่อง ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 40,000,000 40,000,000 40,000,000 38,671,000 1,329,000 บางตาเถร สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 06/11/2562 08/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/01/2563 28/01/2563 18/02/2563 02/03/2563 28,800,000 20/03/2563 28,800,000 360 01/04/2563 01/04/2563 26/03/2564 บริษัทดับเบิ้ลยูเคซีจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/04/2563 38,523,663 29,137,600 28,800,000 337,600 13,211,816 12,913,149 298,667 45.34 41.96 44.17 41.96 44.17 22/09/2563 200 400 100 500 0 1000000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานพื้นที่และภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสำนักงานชลประทานที่ 11 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 27/05/2563 01/06/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/06/2563 53,218 09/06/2563 53,218 บริษัท สยามพรวัสดุ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/07/2563 53,218 2,000,000 2,000,000 966,348 966,348 48.32 75.00 48.49 75.00 48.49 22/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ซ่อมแซมพื้นที่อาคารและระบบระบายน้ำบริเวณโดยรอบอาคารชุดหลังที่ 1,2,3 และ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11/06/2563 18/06/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/07/2563 41,771 02/07/2563 41,771 บริษัท สยามพรวัสดุ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/07/2563 41,771 3,000,000 3,000,000 1,641,595 1,641,595 54.72 80.00 27.10 80.00 27.10 22/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 200/65 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11/06/2563 18/06/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/07/2563 94,925 15/07/2563 94,925 ห้างหุ้นส่วนจำกัดโอฬารเรืองกิจ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/07/2563 95,681 500,000 500,000 483,428 483,428 96.69 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 งานกำแพงกันดินพร้อมส่วนประกอบอื่นบริเวณแก้มลิงคลองเปรมประชากร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 7) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 97,521,700 97,521,700 97,521,700 97,521,700 ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 03/08/2563 วิธีคัดเลือก 18/08/2563 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/09/2563 97,511,567 97,521,700 97,521,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงเสริมคันท้ายสถานีสูบน้ำปลายคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,381,307 4,381,307 2,657,818 2,657,818 บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 07/11/2561 19/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2561 451,751 23/11/2561 451,751 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/11/2562 452,552 2,657,818 2,657,818 2,413,489 2,413,489 90.81 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 100 100 1,000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองสี่วาพาสวัสดิ์ (ติดแม่น้ำท่าจีน)ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,597,834 15,597,834 13,382,140 13,382,140 บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 06/12/2561 14/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/12/2561 80,520 15/12/2561 80,520 บริษัท นภมณฑ์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/11/2562 81,420 15,597,834 15,597,834 15,561,455 15,561,455 99.77 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 400 400 1,000 1000000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ย ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,875,621 3,002,796 3,002,796 3,002,796 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/11/2562 24,736,772 3,002,796 3,002,796 3,002,796 3,002,796 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงกำแพงป้องกันตลิ่งบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา กรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,445,843 3,445,843 3,445,843 3,445,843 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/09/2562 3,445,843 27/09/2562 3,445,843 60 16/10/2562 16/10/2562 14/12/2562 บ.ที.พี.ซี.คอนกรีตอัดแรงจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/01/2563 3,446,074 3,445,843 3,445,843 3,445,843 3,445,843 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา กรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,070,712 25,070,712 25,070,712 25,070,712 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 28/08/2562 29/08/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/09/2562 24,731,662 27/09/2562 24,731,662 240 15/10/2562 16/10/2562 10/06/2563 หจก.โอฬารเรืองกิจ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/07/2563 24,736,772 25,070,712 25,070,712 133,720 133,720 0.53 45.00 60.00 45.00 60.00 22/09/2563 20 100 1,000
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 งานปรับปรุงถนนเลียบคลองพระยาบรรลือฝั่งซ้าย ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 12.450 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 48,072,285 48,072,285 48,072,285 48,072,285 บางตาเถร สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 21/03/2562 11/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/06/2562 12/08/2562 23/07/2562 16/08/2562 46,672,285 06/09/2562 46,672,285 240 01/10/2562 30/09/2562 25/05/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.แสนสมหวัง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/12/2562 65,991,937 48,072,285 48,072,285 45,912,450 45,912,450 95.51 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ย ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพิ่มเติมครั้งที่ 3 เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,932,267 4,543,661 4,543,661 4,543,661 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 4,543,661 4,543,661 4,543,661 4,543,661 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,891,747 4,891,747 4,891,747 4,891,747 ทวีวัฒนา เขต ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 07/11/2561 17/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 21/06/2562 1,993,977 25/06/2562 1,993,977 60 26/06/2562 27/06/2562 24/08/2562 บรืษัทโปรชอยส์เมทัลเวิร์คจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/11/2562 1,995,629 4,891,747 4,891,747 4,887,914 4,887,914 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทานปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,793,992 12,793,992 12,793,992 12,793,992 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 12/11/2561 05/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/12/2561 3,352,784 16/12/2561 3,352,784 บริษัท สยามพรวัสดุ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/11/2562 493,829 11,879,450 11,879,450 11,879,450 11,879,450 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ยอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,576,086 4,576,086 4,576,086 4,576,086 บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 16/08/2562 25/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2562 9,377,134 18/09/2562 9,377,134 บริษัท พี.ซี.อี บิลดิ้งโกรว์ (2012) จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/12/2562 9,389,490 4,576,086 4,576,086 4,576,086 4,576,086 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงพื้นที่คลองบางนางจีนอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,997,134 18,975,839 18,975,839 18,975,839 บางขะแยง เมือง ปทุมธานี 24/09/2561 26/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 01/07/2562 9,799,630 08/07/2562 9,799,630 150 09/07/2562 10/07/2562 05/12/2562 บริษัท9พลัสคอนสตรัคชัน จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/12/2562 9,799,650 18,975,839 18,975,839 18,975,839 15,484,336 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 งานปรับปรุงอ่างหยกพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2กรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 37,089,849 37,089,849 37,089,849 37,089,849 ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 30/11/2561 18/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 10/01/2562 242,635,386 29/01/2562 242,635,386 270 08/02/2562 08/02/2562 04/11/2562 บ.ที.บี.ซี คอนกรีตอัดแรง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/11/2562 242,653,916 37,089,849 37,089,849 35,776,223 35,776,223 96.46 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 โครงการก่อสร้างปตร.ปากคลอง18 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,944,806 4,944,806 4,944,806 4,944,806 ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 02/10/2561 06/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/10/2561 06/11/2561 28/11/2561 07/12/2561 12,135,472 16/01/2562 12,135,472 270 30/01/2562 30/01/2562 26/10/2562 บริษัท เจ.เอ็น.ซี.แมชชีนเนอรี จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/11/2562 16,398,452 4,944,806 4,944,806 4,944,806 4,944,806 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 ปรับปรุงอ่างหยกพร้อมอาคารประกอบ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 195,853,392 53,740,315 53,740,315 53,740,315 ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 13/07/2561 25/07/2561 วิธีคัดเลือก 20/06/2561 25/07/2561 10/08/2561 22/08/2562 194,123,822 12/09/2561 194,123,822 210 18/09/2561 17/09/2561 15/04/2562 บ.ที.พี.ซี คอนกรีตอัดแรง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/12/2562 194,178,263 53,740,315 53,740,315 53,558,483 53,558,483 99.66 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 11 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 982,000 982,000 982,000 982,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 17/09/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/11/2562 26/11/2562 16/12/2562 850,000 21/02/2563 850,000 บริษัทท็อปเบสท์มอเตอร์เซลส์จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2563 850,000 850,000 850,000 850,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 11 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,500 9,500 9,500 9,500 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 06/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/11/2562 9,500 10/01/2563 9,500 ห้างหุ้นส่วนจำกัดโปรวายเดอร์ซัพพลาย(2001) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2563 9,500 9,500 9,500 9,500 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการก่อสร้าง 11 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 11 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 18,000 18,000 18,000 18,000 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 06/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/11/2562 18,000 10/01/2563 18,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัดโปรวายเดอร์ซัพพลาย(2001) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2563 18,000 18,000 18,000 18,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)