ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562 เวลา 17:19:21]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (11) ฝายดงขวาง ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 5,464,000 14,536,000 ดงขวาง หนองขาหย่าง อุทัยธานี 10/08/2561 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 21/09/2561 09/10/2561 12/10/2561 5,340,362 17/01/2562 5,340,362 210 25/01/2562 24/01/2562 22/08/2562 พรภณการโยธา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/11/2561 13/11/2561 15/11/2561 1,599,557 18/01/2562 1,599,557 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 05/08/2562 19,020,721 5,340,353 13,680,368 19,020,721 5,340,353 13,680,368 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 ฝาย ลุ่มน้ำสะแกกรัง 700 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (12) อาคารบังคับน้ำห้วยเป้า ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 48,000,000 48,000,000 48,000,000 10,542,000 37,458,000 หนองจอก บ้านไร่ อุทัยธานี 10/08/2561 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 12/09/2561 02/10/2561 04/10/2561 10,535,787 01/11/2561 10,535,787 270 10/11/2561 09/11/2561 06/08/2562 หจก.พันล้านการโยธา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2561 17/10/2561 19/10/2561 2,971,227 05/11/2561 2,971,227 บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด 05/08/2562 46,633,217 10,535,787 36,097,429 46,633,217 10,535,787 36,097,429 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 03/09/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำท่าจีน 400 300 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (13) อาคารบังคับน้ำบ้านไผ่เขียว 1 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 50,000,000 50,000,000 50,000,000 12,375,000 37,625,000 ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 10/08/2561 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 12/09/2561 02/10/2561 04/10/2561 12,372,637 01/11/2561 12,372,637 270 10/11/2561 09/11/2561 06/08/2562 หจก.พันล้านการโยธา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/10/2561 17/10/2561 22/10/2561 2,520,000 05/11/2561 2,520,000 หจก.อุทัยไชโย 05/08/2562 48,402,610 12,372,637 36,029,973 48,284,697 12,372,637 35,912,061 99.76 100.00 99.80 100.00 99.80 17/09/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำสะแกกรัง 1,500 1,000 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (14) ฝายหนองปลาไหล ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 6,860,000 13,140,000 ประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี 10/08/2561 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/09/2561 21/09/2561 09/10/2561 12/10/2561 6,579,905 17/01/2562 6,579,905 210 25/01/2562 24/01/2562 22/08/2562 หจก.อุทัยไชโย วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/11/2561 20/11/2561 23/11/2561 1,449,345 15/01/2562 1,449,345 หจก.อุทัยไชโย 05/08/2562 18,960,812 6,579,837 12,380,975 18,610,776 6,579,836 12,030,939 98.15 100.00 98.04 100.00 98.04 17/09/2562 ฝาย ลุ่มน้ำสะแกกรัง 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (15) อาคารบังคับน้ำหมู่ 7 บ้านน้ำวิ่ง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 989,000 14,011,000 ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี 10/08/2561 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/09/2561 14/09/2561 25/09/2561 28/09/2561 919,129 01/11/2561 919,129 210 10/11/2561 09/11/2561 07/06/2562 หจก.อุทัยไชโย วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/11/2561 20/11/2561 23/11/2561 1,578,384 29/11/2561 1,578,384 U.P.A 05/08/2562 14,130,438 919,129 13,211,309 14,130,437 919,129 13,211,308 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 ฝาย ลุ่มน้ำท่าจีน 1,000 300 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (16) อาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งเศรษฐี พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 14,799,000 15,201,000 ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี 10/08/2561 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/09/2561 12/09/2561 02/10/2561 04/10/2561 14,700,152 01/11/2561 14,700,152 240 10/11/2561 09/11/2561 07/07/2562 หจก.พันล้านการโยธา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/09/2561 20/11/2561 23/11/2561 1,784,416 29/11/2561 1,784,416 หจก.อุทัยไชโย 05/08/2562 28,715,146 14,700,152 14,014,994 28,715,147 14,700,152 14,014,995 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 ฝาย ลุ่มน้ำท่าจีน 1,000 2,500 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (17) อาคารบังคับน้ำบ้านกาลอดบ่วง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 26,200,000 6,662,000 19,538,000 ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี 10/08/2561 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 21/09/2561 09/10/2561 12/10/2561 6,651,708 01/11/2561 6,651,708 240 09/11/2561 08/11/2561 12/07/2562 หจก.อุทัยไชโย วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/10/2561 24/10/2561 26/10/2561 2,389,013 05/11/2561 2,389,013 บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด 05/08/2562 25,256,062 6,651,709 18,604,353 25,256,061 6,651,708 18,604,353 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 ฝาย ลุ่มน้ำท่าจีน 1,000 1,000 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (2.53) ฝายบ้านบุ่งฝางพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 14,500,000 14,500,000 14,500,000 2,502,000 11,998,000 กะบกเตี้ย เนินขาม ชัยนาท 10/08/2561 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 14/09/2561 25/09/2561 28/09/2561 1,038,810 17/01/2562 1,038,810 180 25/01/2562 24/01/2562 23/07/2562 หจก.ธงไทยหันคา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/11/2561 13/11/2561 15/11/2561 919,154 10/01/2562 919,154 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 05/08/2562 12,087,632 1,038,810 11,048,822 12,087,124 1,038,810 11,048,314 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/07/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำสะแกกรัง 2,500 248 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (2.54) ฝายหมู่ 7 คลองวังหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 6,543,000 23,457,000 ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 10/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/09/2561 21/09/2561 09/10/2561 12/10/2561 5,507,920 17/01/2562 5,507,920 210 25/01/2562 24/01/2562 22/08/2562 หจก.อุทัยไชโย วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/10/2561 24/10/2561 26/10/2561 2,938,408 10/01/2562 2,938,408 บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง 31/01/2562 5,518,895 27,728,447 5,507,387 22,221,060 27,551,496 5,507,387 22,044,109 99.36 100.00 98.00 100.00 98.00 17/09/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำสะแกกรัง 1,500 318 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (2.55) ฝายบ้านหนองเปาะ 2 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 28,000,000 28,000,000 25,750,000 25,000,000 750,000 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 10/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/09/2561 26/09/2561 17/10/2561 24/10/2561 24,898,732 17/01/2562 24,898,732 210 01/02/2562 31/01/2562 29/08/2562 หจก.โชคสองพัน 12/03/2562 25,409,317 25,645,330 24,898,732 746,598 25,645,330 24,898,732 746,598 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำท่าจีน 4,200 133 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 ปรับปรุงอาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะและและส่วนประกอบอื่นพร้อมจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานชลประทานที่ 12 (SWOC 12 ) จังหวัดชัยนาท เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,352,161 2,352,161 2,352,161 2,352,161 2,352,161 2,352,161 2,326,307 2,326,307 98.90 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 ปรับปรุงบ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง จังหวัดชัยนาท เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,785,940 2,785,940 2,785,940 2,785,940 2,785,940 2,785,940 2,771,248 2,771,248 99.47 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)9 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 67 ครั้ง