ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 06 เม.ย. 2563 เวลา 02:45:04]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนเมษายน ผล แผน เดือนเมษายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (1) อาคารบังคับน้ำดอนสวัสดิ์ ความยาว 41.50 เมตร ความสูง 3.50 เมตร จำนวน 2 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 32,000,000 32,000,000 32,000,000 9,997,000 22,003,000 หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี 15/11/2562 19/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/12/2562 06/01/2563 22/01/2563 28/01/2563 9,900,000 11/03/2563 9,900,000 240 14/03/2563 13/03/2563 08/11/2563 หจก.อุทัยไชโย วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/01/2563 29/01/2563 07/02/2563 4,200,884 12/03/2563 4,200,884 หจก.อุทัยไชโย 03/04/2563 10,267,348 31,275,550 9,900,000 21,375,550 8,626,788 8,626,788 27.58 0.00 5.30 0.00 5.30 31/03/2563 600 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (20) อาคารบังคับน้ำบ้านไผ่เขียว2 พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 54.00 เมตร ความสูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่ ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 50,000,000 50,000,000 50,000,000 11,788,000 38,212,000 ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 15/11/2562 19/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/12/2562 06/01/2563 24/01/2563 28/01/2563 11,680,666 11/03/2563 11,680,666 240 14/03/2563 13/03/2563 08/11/2563 หจก.พันล้านการโยธา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/01/2563 07/02/2563 20/02/2563 11,800,932 12/03/2563 11,800,932 หจก.อุทัยไชโย 03/04/2563 12,654,679 49,031,366 11,680,666 37,350,700 13,327,601 13,327,601 27.18 0.00 6.20 0.00 6.20 31/03/2563 1,500 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (7) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งดินดำ พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 70,000,000 70,000,000 70,000,000 9,859,000 60,141,000 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 15/11/2562 19/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2563 03/02/2563 20/02/2563 11/03/2563 6,548,981 27/03/2563 6,548,981 210 31/03/2563 30/03/2563 26/10/2563 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/02/2563 26/02/2563 09/03/2563 7,379,000 24/03/2563 7,379,000 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด 03/04/2563 10,373,958 65,776,181 6,548,981 59,227,200 1,477,601 1,477,601 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400 140 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (147) งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำบางคณฑี ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 35,000,000 35,000,000 35,000,000 2,995,000 32,005,000 หนองโอ่ง อู่ทอง สุพรรณบุรี 06/12/2562 19/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/01/2563 24/01/2563 04/02/2563 20/02/2563 1,789,975 13/03/2563 1,789,975 210 20/03/2563 19/03/2563 15/10/2563 บริษัท เอ็ม เอ็ม อธิชา คอนสตรัคชั่น จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 3,354,196 09/03/2563 3,354,196 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 24/03/2563 3,306,190 32,949,766 1,789,976 31,159,790 3,947,214 3,947,214 11.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (24) ฝายห้วยบ่อลึก พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 75 เมตร ความสูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 5,084,000 9,916,000 วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 15/11/2562 19/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/02/2563 10/01/2563 28/01/2563 05/02/2563 2,329,729 11/03/2563 2,329,729 240 17/03/2563 16/03/2563 11/11/2563 หจก.นัฐวัฒน์การโยธา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/02/2563 26/02/2563 09/03/2563 1,543,418 20/03/2563 1,543,418 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 23/03/2563 5,189,380 11,895,370 2,329,730 9,565,640 2,031,130 2,031,130 17.07 0.00 2.75 0.00 2.75 31/03/2563 ขนาดเล็ก 600 554 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (67) ฝายหมู่8 บ้านเนินมะค่า พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 27.75 เมตร ความสูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1,200 ไร่ ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 9,500,000 20,500,000 น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี 15/11/2562 19/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/01/2563 15/01/2563 31/01/2563 07/02/2563 9,400,094 11/03/2563 9,400,094 240 20/03/2563 19/03/2563 14/11/2563 หจก.อุทัยไชโย วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/02/2563 03/03/2563 17/03/2563 2,872,237 03/04/2563 2,872,237 บริษัท เกษตร 5 จี จำกัด 03/04/2563 10,328,196 29,361,035 9,400,095 19,960,940 3,551,688 3,551,688 12.10 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 1,200 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (224) ฝายเขากวางทอง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 45,000,000 45,000,000 45,000,000 9,700,000 35,300,000 ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 15/11/2562 19/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/01/2563 15/01/2563 31/01/2563 07/02/2563 9,600,231 11/03/2563 9,600,231 240 24/03/2563 23/03/2563 18/11/2563 หจก.อุทัยไชโย วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/02/2563 28/02/2563 10/03/2563 10,500,236 20/03/2563 10,500,236 หจก.อุทัยไชโย 24/03/2563 10,631,370 44,092,781 9,600,231 34,492,550 6,522,725 6,522,725 14.79 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 1,000 25 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (225) ฝายบ้านหนองแฟบ พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 40,000,000 40,000,000 40,000,000 9,971,000 30,029,000 หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง อุทัยธานี 15/11/2562 19/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/01/2563 10/01/2563 28/01/2563 24/02/2563 9,924,740 11/03/2563 9,924,740 240 17/03/2563 16/03/2563 11/11/2563 หจก.พรภณการโยธา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/02/2563 26/02/2563 09/03/2563 7,672,995 20/03/2563 7,672,995 หจก.อุทัยไชโย 23/03/2563 10,136,643 39,273,800 9,924,740 29,349,060 5,477,198 5,477,198 13.95 0.00 2.65 0.00 2.65 31/03/2563 ขนาดเล็ก 700 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (55) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบึงขุมทรัพย์พร้อมปรับปรุงลำน้ำ ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 80,000,000 80,000,000 80,000,000 6,000,000 74,000,000 เกาะเทโพ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 15/11/2562 19/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/01/2563 24/02/2563 11/03/2563 16/03/2563 5,549,860 31/03/2563 5,549,860 240 หจก.อุทัยไชโย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 4,159,217 09/03/2563 4,159,217 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 01/04/2563 5,588,000 78,315,771 5,549,861 72,765,910 6,946,709 6,946,709 8.87 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 (102) ประตูระบายน้ำปลายคลองผักไห่-เจ้าเจ็ด ขนาดบานระบาย 5.00 x 6.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง ของคลองผักไห่-เจ้าเจ็ด ตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 85,000,000 85,000,000 85,000,000 18,323,000 66,677,000 รางจรเข้ เสนา พระนครศรีอยุธยา 15/11/2562 19/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/12/2562 20/01/2563 07/02/2563 25/02/2563 7,989,998 11/03/2563 7,989,998 270 14/03/2563 13/03/2563 08/12/2563 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/01/2563 05/02/2563 20/02/2563 5,389,594 12/03/2563 5,389,594 หจก.นัฐวัฒน์การโยธา 03/04/2563 16,349,825 73,244,669 7,989,999 65,254,670 10,454,223 10,454,223 14.27 0.00 7.10 0.00 7.10 31/03/2563 2,500 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,400 80,400 80,400 80,400 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 18/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/10/2562 80,400 07/11/2562 80,400 มารดาคอมพิวเตอร์ 24/12/2562 80,400 80,400 80,400 80,400 80,400 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการก่อสร้าง 12 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 12 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,200 25,200 25,200 25,200 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 18/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/10/2562 25,200 07/11/2562 25,200 มารดาคอมพิวเตอร์ 24/12/2562 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/03/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)